Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje trgovine na malo u određenim vrstama prodavaonica – (“Narodne novine”, br. XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 28.11.2001 Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje trgovine na malo u određenim vrstama prodavaonica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1723

Na temelju članka 17.L100856 stavka 4. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 11/96, 75/99, 76/99 i 62/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici, održanoj 22. studenoga 2001. godine, donijela

UREDBU

O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA MALO U ODREĐENIM VRSTAMA PRODAVAONICA

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se posebni uvjeti za obavljanje trgovine na malo u prodavaonicama čija je korisna (neto) površina veća od 3000 m2, odnosno veća od 1500 m2, ako se nalaze na prostorima koji čine trgovačku cjelinu u okviru trgovačkih parkova, trgovačkih središta ili centara.

Članak 2.

Za obavljanje trgovine na malo u prodavaonicama iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe moraju biti ispunjeni sljedeći posebni uvjeti:

– izgrađena prometna infrastruktura (postojanje prometnica ili potreba izgradnje novih) na području na kojem se nalazi prodavaonica u odnosu na očekivano povećanje prometa nakon otvaranja prodavaonice;

– osigurana prometna povezanost prodavaonice javnim gradskim prijevozom;

– pozitivan učinak nove prodavaonice na razvoj, modernizaciju i specijalizaciju postojeće trgovine na malo.

Članak 3.

Ministar gospodarstva izdaje suglasnost o ispunjavanju uvjeta iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe za prodavaonice iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe.

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka izdaje se na prijedlog Povjerenstva kojeg imenuje ministar gospodarstva, a čine ga dva predstavnika Ministarstva gospodarstva, predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i veza, predstavnik Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo, te predstavnici općinskog, odnosno gradskog poglavarstva, nadležni za poslove gospodarstva i poslove prostornog uređenja, na čijem se području nalazi prodavaonica.

Ministar gospodarstva donosi Poslovnik o radu Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 4.

Pisani zahtjev za izdavanje suglasnosti iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe, s dokazima o ispunjavanju posebnih uvjeta iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, podnosi se Ministarstvu gospodarstva.

Podnositelj zahtjeva, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, dostavlja i podatke o tehničko-tehnološkim značajkama prodavaonice, koji se odnose na lokaciju, veličinu, namjenu i tip prodavaonice, planirani broj zaposlenih, planirani rok izgradnje i stavljanje prodavaonice u funkciju, te izvod iz dokumenta prostornog uređenja.

Članak 5.

Ministarstvo gospodarstva će, nakon primitka zahtjeva iz članka 4.#clanak4 ove Uredbe, od općinskog, odnosno gradskog poglavarstva na čijem se području nalazi prodavaonica, zatražiti mišljenje o stanju i razvijenosti, te o učincima izgradnje prodavaonice na djelatnost trgovine na malo na njenom području.

Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka dužno je, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva, Ministarstvu gospodarstva dostaviti mišljenje iz stavka 1. ovoga članka.

Ministarstvo gospodarstva je dužno odlučiti o zahtjevu iz članka 4.#clanak4 ove Uredbe najduže u roku od 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

Članak 6.

Lokacijska dozvola za izgradnju, dogradnju ili nadogradnju prodavaonice iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe ili za promjenu namjene postojeće građevine u takvu prodavaonicu, ne može se izdati bez suglasnosti iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe.

Izvod iz detaljnog plana uređenja za zemljište na kojemu je planirana izgradnja, dogradnja ili nadogradnja prodavaonice iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe ili promjena namjene postojeće građevine u takvu prodavaonicu, ne može se izdati bez suglasnosti iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe.

Detaljni plan uređenja kojim se planira izgradnja, dogradnja ili nadogradnja prodavaonice iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe ili promjena namjene postojeće građevine u takvu prodavaonicu, ne može se donijeti bez suglasnosti iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe.

Članak 7.

Odredbe ove Uredbe ne primjenjuju se u slučajevima kada je podnesen zahtjev za izdavanje lokacijske, odnosno građevinske dozvole prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/01-01/04
Urbroj: 5030116-01-1
Zagreb, 22. studenoga 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

zatvori
Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje trgovine na malo u određenim vrstama prodavaonica –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !