Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi – (“Narodne novine”, br. XX/02, , XX/08, XX/11, XX/12, XX/13, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
74 21.6.2002 Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1211

Na temelju članka 112.L100899 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2002. godine, donijela

UREDBU

O POSLOVIMA I POSEBNIM UVJETIMA RADA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se poslovi s posebnim uvjetima rada i pravo na posebne dodatke za službenike i namještenike koji rade na tim poslovima.

Članak 2.

Poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi radnih mjesta na kojima službenicima i namještenicima koji ih obavljaju pretežiti dio svakoga radnog dana, zbog njihove naravi, težine i okolnosti u kojima se obavljaju, prijeti opasnost od ugrožavanja života, profesionalne bolesti ili znatnog narušavanja zdravlja, koje se ne može izbjeći primjenom propisanih mjera zaštite na radu i ostalih mjera sukladno posebnim propisima.

Članak 3.

Službenici i namještenici koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada imaju pravo na dodatak na osnovnu plaću u visini 5% do 30%.

Članak 4.

Utvrđuju se poslovi s posebnim uvjetima rada i to:

1. poslovi inspekcijskog nadzora u pojedinom upravnom području za čije je obavljanje zakonom ustrojena inspekcija,

2. poslovi ovlaštenih carinskih službenika,

3. poslovi ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, u Upravi za zatvorski sustav,

4. poslovi nautičara i mornara na brodu u Ministarstvu pomorstva prometa i veza,

5. poslovi interventnih vatrogasnih postrojbi u Ministarstvu unutarnjih poslova,

6. poslovi službenika u Centru za kriminalistička vještačenja Ministarstva unutarnjih poslova, koje obavljaju s biološkim suspektnim materijalom, analize droga, pripreme za vještačenje opasnih tvari, pri čemu koriste opasna organska otapala i svakodnevno su izloženi opasnosti za njihovo zdravlje,

7. poslovi na zaštiti i očuvanju kulturne baštine koji se obavljaju pod vodom (ronjenje),

8. poslovi službenika i namještenika Državnog hidrometeorološkog zavoda koji se obavljaju na visinama (tornjevi radarskih i repetitorskih antena), u uvjetima snažnog mikrovalnog i ionizirajućeg zračenja, sa zapaljivim i eksplozivnim tvarima, u vodi i sl.

Članak 5.

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada i visina dodataka, na kojima se obavljaju poslovi inspekcijskog nadzora u državnim tijelima (osim poslova unutarnjeg nadzora) i visina dodataka i to:

a) Radna mjesta I. vrste

1. viši inspektor

2. inspektor 10%

Državnom službeniku raspoređenom na položaj, koji obavlja inspekcijske poslove, dodatak iz stavka 1. podstavka a) ovoga članka određuje se od osnovne plaće koju bi ostvario kao inspektor odnosno viši inspektor, sukladno uvjetima propisanim u pravilniku o unutarnjem redu državnog tijela.

b) Radna mjesta II. vrste

1. inspektor II. vrste 5%

Članak 6.

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu financija – Carinskoj upravi i visina dodataka i to:

a) Položaji I. vrste

1. načelnik odjela
(suzbijanje krijumčarenja – nošenje i uporaba
vatrenog oružja)

2. voditelj odsjeka (suzbijanje krijumčarenja –

nošenje i uporaba vatrenog oružja) 15%

3. predstojnik carinske ispostave – sve ispostave

4. voditelj carinskog odjeljka – svi carinski odjeljci

5. voditelj odsjeka (poslovi revizije, naknadne

kontrole, istrage i trošarinskog nadzora) 10%

b) Položaji II. vrste

1. voditelj pododsjeka

(suzbijanje krijumčarenja – nošenje i

uporaba vatrenog oružja)

2. voditelj carinskog odjeljka

(nadzor na graničnom prijelazu)

3. voditelj smjene (nadzor na graničnom prijelazu) 15%

c) Položaji III. vrste

1. voditelj smjene carinskog odjeljka (nadzor na

graničnom prijelazu) 15%

d) Radna mjesta I. vrste

1. carinik I. vrste (unutarnja ispostava – robna)

2. samostalni upravni referent (unutarnja ispostava

– robna)

3. stručni suradnik (unutarnja ispostava – robna) 10%

4. inspektor

(suzbijanje krijumčarenja – nošenje i uporaba

vatrenog oružja)

5. stručni suradnik

(suzbijanje krijumčarenja – nošenje i uporaba

vatrenog oružja)

6. samostalni upravni referent

(suzbijanje krijumčarenja – nošenje i uporaba

vatrenog oružja) 15%

e) Radna mjesta II. vrste

1. inspektor II. vrste

(suzbijanje krijumčarenja – nošenje i

uporaba vatrenog oružja)

2. carinik II. vrste

(suzbijanje krijumčarenja – nošenje i

uporaba vatrenog oružja) 15%

3. inspektor II. vrste

4. carinik II. vrste 10%

Na radnim mjestima 3. i 4. obavljaju se poslovi revizije, naknadne kontrole, istrage i trošarinskog nadzora

5. carinik II. vrste (unutarnja ispostava – robna)

6. viši upravni referent (unutarnja ispostava – robna)

7. viši stručni referent (unutarnja ispostava – robna) 10%

f) Radna mjesta III. vrste

1. carinik III. vrste

(suzbijanje krijumčarenja – nošenje i

uporaba vatrenog oružja)

2. carinik III. vrste (nadzor na graničnom prijelazu) 20%

3. carinik III. vrste (trošarinski nadzor)

4. carinik III. vrste (unutarnja ispostava – robna) 10%

Članak 7.

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu financija – Poreznoj upravi i visina dodataka i to:

a) Radna mjesta II. vrste

1. ovlašteni službenici na poslovima ovrhe 10%

b) Radna mjesta III. vrste

1. ovlašteni službenici na poslovima ovrhe 10%

Članak 8.

Utvrđuju se poslovi s posebnim uvjetima rada ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Upravi za zatvorski sustav za obavljanje kojih službenicima raspoređenim na odgovarajuća radna mjesta pripada dodatak za posebne uvjete rada u visini i to:

1. osiguranja kaznionica, zatvora i odgojnih

zavoda te nadzora nad zatvorenicima i

maloljetnicima (pravosudna policija u

kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima) 30%

2. promatranja i provedbe pojedinačnih programa

izvršavanja kazne zatvora, maloljetničkog

zatvora i odgojne mjere, nadziranja i praćenja

njihove provedbe

3. izobrazbe zatvorenika

4. strukovnog osposobljavanja, organiziranja i

praćenja rada zatvorenika i maloljetnika

5. zdravstvene zaštite zatvorenika 25%

6. zaštite ljudi i imovine i održavanje unutarnjeg

reda i stege zatvorenika u otvorenoj kaznionici

7. osiguranja pravosudnih tijela (pravosudna

policija u Središnjem uredu) 10%

8. upravljanja kaznionicom, zatvorom i odgojnim

zavodom i odlučivanja o postupanju prema

zatvorenicima i maloljetnicima

 9. neposrednog upravnog i inspekcijskog

nadzora nad zakonitošću rada kaznionica,

zatvora i odgojnih zavoda i zakonitosti

postupanja sa zatvorenicima i maloljetnicima

te neposrednog rješavanja incidentnih situacija

i pritužbi i predstavki zatvorenika i maloljetnika 10%

10.neposrednog pružanja pravne pomoći

zatvorenicima i maloljetnicima

11.poslovi matice zatvorenika

12.pologa stvari, novca, dragocjenosti, obvezne

ušteđevine zatvorenika i maloljetnika i naknade

za rad zatvorenika i maloljetnika

13.prodavaonice za zatvorenike 5%

Članak 9.

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u sudovima:

a) Radna mjesta III. vrste

1. sudski referent za ovrhu 10%

Članak 10.

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza i visina dodataka, i to:

a) Radna mjesta I. vrste

1. nautičar 10%

b) Radna mjesta II. vrste

1. nautičar

2. upravitelj stroja na brodu 10%

c) Radna mjesta III. vrste

1. nautičar

2. upravitelj stroja na brodu

3. mornar na brodu 10%

Članak 11.

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Ministarstvu unutarnjih poslova i visina dodataka, i to:

a) Položaji II. vrste

1. zapovjednik interventne vatrogasne postrojbe

Dubrovnik

2. zapovjednik interventne vatrogasne postrojbe

Split

3. zapovjednik interventne vatrogasne postrojbe

Šibenik

4. zapovjednik interventne vatrogasne postrojbe

Zadar 5%

b) Radna mjesta II. vrste

1. viši vatrogasni instruktor interventnih postrojbi 5%

c) Radna mjesta III. vrste

1. vatrogasni instruktor interventnih

vatrogasnih postrojbi

2. vatrogasni tehničar za interventne

postrojbe priobalja

3. stručni referent tehničar–laborant 10%

Članak 12.

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Ministarstvu kulture i visina dodataka, i to:

a) Položaji I. vrste

1. načelnik odjela (poslovi zaštite i očuvanja

kulturnih dobara koji se obavljaju pod

vodom – ronjenje) 10%

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši stručni savjetnik – konzervator za

arheološku baštinu (ronjenje)

2. stručni savjetnik – konzervator za arheološku

baštinu (ronjenje)

3. stručni suradnik – konzervator za arheološku

baštinu (ronjenje) 10%

c) Radna mjesta III. vrste

1. stručni referent–konzervator tehničar – ronjenje 10%

Članak 13.

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Državnom hidrometeorološkom zavodu i visina dodataka, i to:

a) Položaj I. vrste

1. voditelj Odsjeka meteorološkog laboratorija

(instalacija meteoroloških uređaja i

provođenje umjeravanja) 5%

b) Položaj II. vrste

1. voditelj Pododsjeka za radare (održavanje

i nadzor radarsko računalnog sustava) 5%

c) Radna mjesta II. vrste

1. viši stručni referent – umjeravanje uređaja

(u Odsjeku za meteorološki laboratorij)

2. viši stručni referent – viši meteorološki tehničar

(u Pododsjeku za meteorološki aerološki

opservatorij Zagreb – Maksimir)

3. viši stručni referent – viši tehnički referent za

mreže LP i GP (u Odsjeku za radarska

nadziranja) 5%

d) Radna mjesta III. vrste

1. stručni referent – radarski tehničar

(u Pododsjeku za radare)

2. stručni referent – tehnički suradnik

(u Odsjeku meteorološki laboratorij)

3. stručni referent – elektronički tehničar

(u Pododsjeku za tehniku, veze i elektroniku)

4. stručni referent – kemijski tehničar

(u Odsjeku za operativno tehničke poslove)

5. stručni referent – tehnički referent za

mreže LP i GP (u Odsjeku za radarska nadziranja)

6. stručni referent – meteorološki tehničar

(u Odjeljku MO Zavižan)

7. stručni referent – hidrološki tehničar

(u Odsjeku za motrenja površinskih voda)

8. namještenik IV vrste – PKV hidrološki

figurant (u Odsjeku za motrenja površinskih

voda) 10%

9. stručni referent – meteorološki tehničar

(u Pododsjeku za meteorološki aerološki

opservatorij Zagreb – Maksimir)

10. stručni referent – meteorološki tehničar –

rad s vodikom pri visinskim meteorološkim

motrenjima (Pododjeljak meteorološko

aerološki opservatorij Zagreb–Maksimir

i Odjeljak meteorološki aerološki opservatorij

Zadar) 5%

e) Radna mjesta IV. vrste

1. namještenik IV. vrste – NSS pomoćni

radnik – građevinsko montažerski

radovi na meteorološkim postajama

(u Odsjeku za mreže meteoroloških postaja) 5%

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 110-01/01-0/03
Urbroj: 5030109-02-2
Zagreb, 20. lipnja 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

zatvori
Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !