Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o poslovima upravljanja sustavom i nadzoru provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 28.3.2007 Uredba o poslovima upravljanja sustavom i nadzoru provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1081

Na temelju članka 18. Zakona o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvoraL327430 (»Narodne novine«, broj 58/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine donijela

UREDBU

O POSLOVIMA UPRAVLJANJA SUSTAVOM I NADZORU PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ SREDSTAVA ZAJMOVA I DAROVNICA REPUBLICI HRVATSKOJ IZ OSTALIH INOZEMNIH IZVORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se opseg i sadržaj poslova upravljanja sustavom i nadzora provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica međunarodnih financijskih institucija Republici Hrvatskoj te ovlasti tijela nadležnih za obavljanje tih poslova.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:
1. međunarodne financijske institucije su institucije članice grupe Svjetske banke, Europska investicijska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka Vijeća Europe,
2. projekt je projekt financiran na temelju međunarodnog ugovora sklopljenog između Republike Hrvatske i međunarodne financijske institucije,
3. korisnik je ministarstvo ili drugo tijelo državne uprave, jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave ili druga pravna osoba u kojoj se provodi projekt ili dio projekta,
4. financijski ugovor je međunarodni ugovor sklopljen između Republike Hrvatske i međunarodne financijske institucije koji je temelj za financiranje projekta,
5. nacionalni koordinator je ministar financija koji je odgovoran za koordiniranje i nadzor provedbe poslova upravljanja sustavom i nadzora provedbe projekata,
6. godišnje izvješće je izvješće o stanju provedbe projekata u prethodnoj godini, a koje nacionalni koordinator podnosi Vladi Republike Hrvatske do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu,
7. sredstva su ukupni novčani iznosi koje je međunarodna financijska institucija, u skladu s odredbama financijskog ugovora, odobrila za financiranje projekta,
8. povučena sredstva su dio sredstava koja su povučena s računa međunarodne financijske institucije i na čiji iznos nastaje obveza isplate kamata i podmirivanja troškova, u skladu s uvjetima određenim financijskim ugovorom,
9. nepovučena sredstva su dio sredstava koja nisu povučena s računa međunarodne financijske institucije i na čiji iznos nastaje obveza podmirivanja troškova, u skladu s uvjetima određenim financijskim ugovorom,
10. strategija suradnje je strategija višegodišnje suradnje između međunarodne financijske institucije i Republike Hrvatske, koju izrađuje međunarodna financijska institucija u suradnji s Ministarstvom financija,
11. poslovi provedbe projekta jesu priprema i provedba projekta, u skladu s međunarodnopravnim obvezama Republike Hrvatske preuzetim financijskim ugovorom.

Članak 3.

Poslovi iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe obavljaju se, u skladu s međunarodnopravnim obvezama Republike Hrvatske preuzetim financijskim ugovorima koji se sklapaju za svaki pojedinačni projekt ili za skupine projekata.

II. OPSEG I SADRŽAJ POSLOVA UPRAVLJANJA SUSTAVOM I NADZORA PROVEDBE PROJEKATA

Odabir projekata

Članak 4.

Zaključak o prihvaćanju strategije suradnje donosi Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog nacionalnog koordinatora.
Zaključak o prihvaćanju projekta koji nije dio strategije iz stavka 1. ovog članka Vlada Republike Hrvatske donosi na prijedlog nadležnog središnjeg tijela državne uprave.
Prijedloge iz stavka 2. ovog članka središnja tijela državne uprave podnose iz područja svoje nadležnosti, a uz prethodno pribavljeno mišljenje nacionalnog koordinatora.

Upravljanje sustavom provedbe projekata

Članak 5.

Upravljanje sustavom provedbe projekata, između ostaloga, obuhvaća i sljedeće poslove:
1. koordiniranje pripreme i predlaganja projekata,
2. sudjelovanje u pregovorima za sklapanje i izmjene financijskog ugovora,
3. sudjelovanje u izradi strategija suradnje,
4. poticanje pravovremene provedbe projekata,
5. pružanje stručne pomoći korisnicima u izradi planova korištenja sredstava,
6. organiziranje savjetovanja, radionica, seminara i tečajeva vezanih uz provedbu projekata,
7. pružanje drugih oblika stručne pomoći korisnicima.

Nadzor provedbe projekata

Članak 6.

Nadzor provedbe projekata sastoji se od financijskog praćenja korištenja sredstava i praćenja ostvarivanja ciljeva projekta.

Financijsko praćenje

Članak 7.

Financijsko praćenje, između ostaloga, obuhvaća i sljedeće poslove:
1. praćenje povlačenja sredstava,
2. prikupljanje podataka i vođenje evidencije obveza Republike Hrvatske koje nastaju na temelju financijskih ugovora,
3. praćenje registracije zajmova kod Hrvatske narodne banke,
4. pružanje drugih oblika stručne pomoći korisnicima.

Praćenje ostvarivanja ciljeva

Članak 8.

Praćenje ostvarivanja ciljeva projekata, između ostaloga, obuhvaća i sljedeće poslove:
1. nadzor nad provedbom obveza preuzetih financijskim ugovorom,
2. prikupljanje podataka o tijeku provedbe projekata od korisnika i međunarodnih financijskih institucija,
3. objedinjavanje prikupljenih podataka i izrada Godišnjeg izvješća.

Godišnje izvješće

Članak 9.

Godišnje izvješće sadrži pregled raspoloživih sredstava u svakom od projekata, podatke o iznosu povučenih sredstava, krajnji rok za korištenje nepovučenih sredstava, kratki opis svrhe i trenutačnog stanja projekta te preporuku mjera potrebnih za ostvarivanje ciljeva projekta.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka sastavlja se na temelju podataka prikupljenih od korisnika i međunarodnih financijskih institucija, zajedničkog pregleda tijeka provedbe projekta te na temelju svih evidencija koje se vode u obavljanju poslova upravljanja sustavom i nadzora provedbe projekata.
Nacionalni koordinator, do 31. ožujka tekuće godine, podnosi Vladi Republike Hrvatske izvješće iz stavka 1. ovog članka.
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nacionalnog koordinatora.

III. NOSITELJI POSLOVA I NJIHOVE OVLASTI

Članak 10.

Poslove upravljanja sustavom provedbe i poslove nadzora provedbe projekata obavlja Ministarstvo financija.
Poslove iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo financija obavlja, u skladu s odredbama ove Uredbe, financijskim ugovorom i posebnim zakonima.

Članak 11.

Korisnici su dužni Ministarstvu financija, do 15. siječnja tekuće godine, dostaviti podatke o tijeku provedbe projekata u prethodnoj proračunskoj godini.
Nakon dostave podataka iz stavka 1. ovog članka, predstavnici međunarodnih financijskih institucija, nacionalni koordinator i voditelj zajma ili darovnice, izvršit će zajednički pregled tijeka proved-be projekta u prethodnoj proračunskoj godini.
Korisnici su dužni Ministarstvu financija, do 15. srpnja dostaviti podatke o tijeku provedbe projekta u tekućoj proračunskoj godini i provedbi zaduženja iz akta kojim se prihvaća Godišnje izvješće.
Neovisno o obvezi iz stavaka 1. i 3. ovog članka, korisnici su dužni Ministarstvo financija izvještavati o provedbi projekata, na zahtjev nacionalnog koordinatora.
Način izvještavanja iz stavaka 1., 3. i 4. ovog članka ovisi o prirodi samog projekta, a određuje ga nacionalni koordinator.

Članak 12.

Jedinicu za provedbu projekta, osim kad je korisnik pravna osoba, čine državni službenici koji obavljaju poslove provedbe projekata.
Članovi jedinice za provedbu projekta, ustrojene u pravnoj osobi, financiraju se iz vlastitih sredstava te pravne osobe.
Jedinice za provedbu projekta osnivaju korisnici u skladu sa zakonom.
Obavijest o osnivanju jedinice iz stavka 1. ovog članka i imena svih njezinih članova korisnik je dužan dostaviti nacionalnom koordinatoru, u roku od 30 dana od donošenja akata o osnivanju, odnosno od imenovanja posljednjeg člana jedinice.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Fizičke osobe koje za korisnika rade na projektima čija je provedba započela prije stupanja na snagu ove Uredbe nastavit će ispunjavati svoje obveze prema do tada važećim propisima do kraja provedbe projekata.
Na sastav i angažman članova jedinice za provedbu projekta na projektima financiranim iz zajmova i darovnica obuhvaćenih ovom Uredbom, a započetih prije njena donošenja, primjenjuju se odredbe zakona, ugovora i sporazuma prema kojima se ti projekti provode, ukoliko je tim zakonima, ugovorima ili sporazumima određeno.

Članak 14.

Korisnici su dužni, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe, dostaviti nacionalnom koordinatoru imena svih fizičkih osoba iz članka 13.#clanak13 stavka 1. ove Uredbe i preslike ugovora, odnosno upravnih akata kojima se uređuju njihova prava i obveze.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/07-04/01
Urbroj: 5030120-07-1
Zagreb, 22. ožujka 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o poslovima upravljanja sustavom i nadzoru provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !