Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina ("Narodne novine", br. XX/07, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
133 27.12.2007 Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3780

Na temelju članka 10.L367209 Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i članka 57.L367211 stavka 3. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br.140/2005 i 82/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2007. godine donijela

UREDBU

O POSTUPKU I MJERILIMA ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ŠUMI I/ILI ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U SVRHU EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se postupci i mjerila za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu radi njihova korištenja u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina.

Članak 2.

Zahtjev za donošenje odluke i sklapanje ugovora radi osnivanja prava služnosti u šumi i/ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina podnosi se Povjerenstvu za imovinu Vlade Republike Hrvatske, putem Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.
Ovlaštenici prava služnosti su pravne i fizičke osobe u čiju korist se osniva pravo služnosti.
Uz zahtjev se prilaže:
– izvadak iz zemljišne knjige,
– izvadak iz katastra zemljišta,
– odobrenje za eksploatacijsko polje,
– konačna lokacijska dozvola,
– izvod iz katastarskog plana, odnosno njegova preslika, za nekretnine za koje se traži osnivanje prava služnosti,
– skica situacije sa ucrtanom granicom eksploatacijskog polja te označenim dijelom i površinom za koju se traži pravo služnosti,
– potvrda Hrvatskih šuma d.o.o. da se predmetna nekretnina nalazi unutar šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske,
– potvrda Hrvatskih šuma d.o.o. da na predmetnoj nekretnini nije bilo protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji od strane podnositelja zahtjeva,
– potvrda Hrvatskih šuma d.o.o. da su za predmetnu nekretninu podmirene dospjele obveze s osnove prijašnjega protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji na šumi i šumskom zemljištu od strane podnositelja zahtjeva,
– potvrdu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva da se predmetna nekretnina nalazi na Popisu šuma i šumskoga zemljišta iz članka 15. Zakona o šumama.

Članak 3.

Površina za koju se traži osnivanje prava služnosti za šumu ne može biti veća od 3 ha, a za neobraslo i neplodno šumsko zemljište ne može biti veća od 5 ha.

Članak 4.

Odluku o osnivanju prava služnosti radi eksploatacije mineralnih sirovina donosi Povjerenstvo za imovinu Vlade Republike Hrvatske.

Članak 5.

Temeljem odluke iz članka 4.#clanak4 ove Uredbe izrađuje se obračun naknade za pravo služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske prema posebnom propisu kojim se uređuje naknada za prenesena ili ograničena prava na šumi i/ili šumskom zemljištu, a izrađuju ga Hrvatske šume d.o.o. i dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva dostavlja prihvaćeni obračun naknade za šumu i/ili šumsko zemljište podnositelju zahtjeva radi plaćanja.
Naknada se plaća jednokratno prije sklapanja ugovora o pravu služnosti, a uplaćuje se na žiro-račun Hrvatskih šuma d.o.o.

Članak 6.

Ugovor o osnivanju prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu za eksploataciju mineralnih sirovina u ime Republike Hrvatske sklapa Povjerenstvo za imovinu Vlade Republike Hrvatske na temelju pojedinačne odluke Povjerenstva za imovinu Vlade Republike Hrvatske, uz jamstvo banke ili avalirane mjenice u visini troškova biološke sanacije predmetne nekretnine ili uz drugi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja, potvrde o plaćenoj naknadi za pravo služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu te potvrde o podmirenju tražbine Republike Hrvatske, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima za raspolaganje šumama i/ili šumskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina, ako takva tražbina postoji.

Članak 7.

Ugovor iz članka 6.#clanak6 ove Uredbe sklapa se na rok do 10 godina, s mogućnosti produženja ugovora.
U posjed šume i/ili šumskog zemljišta ovlaštenika na pravo služnosti uvode Hrvatske šume d.o.o., na temelju sklopljenog ugovora i važećeg odobrenja za izvođenje rudarskih radova, odnosno dodijeljene rudarske koncesije.
Rok za uvođenje u posjed je 15 dana od dana sklapanja ugovora u slučaju postojanja važećeg odobrenja za izvođenje radova, odnosno 15 dana od konačnosti rješenja kojim se daje rudarska koncesija, ako ovlaštenik na pravo služnosti nema odobrenje, već mora ishoditi koncesiju.

Članak 8.

Primjerak ugovora iz članka 6.#clanak6 ove Uredbe dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Članak 9.

Nova eksploatacijska polja u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina koje se nalaze na njihovoj površini ne mogu se planirati na području šume i/ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske:
– na području površine od 10 000 ha na kojima postoji nesanirano napušteno eksploatacijsko polje,
– u sastojinama koje se u sljedećih 10 godina planiraju za obnovu,
– u I. dobnom razredu,
– na području šume i dijelovima šuma registriranih za proizvodnju šumskog sjemena,
– na području šume namijenjene znanstvenim istraživanjima, nastavi, potrebama obrane Republike Hrvatske te potrebama utvrđenim posebnim propisima.
Kod planiranja eksploatacijskih polja na području šume i/ili šumskog zemljišta prioritet u planiranju, u skladu s gornjim stavkom, imaju degradacijski oblici sastojine.
Nova eksploatacijska polja u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina koje se nalaze na njihovoj površini ne mogu se odobriti na površini šume i/ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske veće od 20 ha.

Članak 10.

Ugovor o osnivanju prava služnosti iz članka 6.#clanak6 ove Uredbe, osim u slučajevima predviđenima u ugovoru, raskida se u slučaju oduzimanja eksploatacijskog polja ili rudarske koncesije te zbog povrede prisilnih odredbi Zakona o šumama.
U slučaju raskida ugovora iz članka 6.#clanak6 ove Uredbe, Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom bez odlaganja će o tome obavijestiti Hrvatske šume d.o.o. te nadležno Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, a ovlaštenik prava služnosti je dužan zemljište koje je predmet ugovora predati u posjed Hrvatskim šumama d.o.o., u roku od 30 dana od dana raskida ugovora.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 946-01/07-02/03
Urbroj: 5030116-07-1
Zagreb, 18. prosinca 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !