Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
108 4.10.2006 Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2408

Na temelju članka 10.L313650 Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i članka 57.L313652 stavka 3. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 140/2005 i 82/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine donijela

UREDBU

O POSTUPKU I MJERILIMA ZA OSNIVANJE SLUŽNOSTI U ŠUMI ILI NA ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U SVRHU IZGRADNJE VODOVODA, KANALIZACIJE, PLINOVODA, ELEKTRIČNIH VODOVA

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje postupak i mjerila za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova i sl.

Članak 2.

Postupak za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova i sl., pokreće se podnošenjem zahtjeva Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom.
Ovlaštenici prava služnost su pravne i fizičke osobe u čiju korist se osniva pravo služnosti.
Uz zahtjev se prilaže sljedeće:
– izvadak iz zemljišne knjige,
– posjedovni list,
– konačna lokacijska dozvola,
– preslika katastarskog plana za predmetne nekretnine,
– potvrda da se predmetna nekretnina nalazi unutar šumskogospodarske osnove područja.

Članak 3.

Povjerenstvo za imovinu Vlade Republike Hrvatske donosi Odluku o osnivanju služnosti radi izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova i sl. na osnovi dokumentacije iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe.

Članak 4.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva će po primitku Odluke iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe, zatražiti od trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., Zagreb, obračun naknade za služnost za predmetno zemljište.
Obračun naknade za služnost u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske utvrđuje se prema posebnom propisu kojim se uređuje naknada za prenesena ili ograničena prava na šumi ili šumskom zemljištu.
Naknada se plaća jednokratno prije sklapanja ugovora o služnosti, a uplaćuje se na žiro-račun trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., Zagreb.

Članak 5.

Ugovor o služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu za izgradnju vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova i sl., u ime Republike Hrvatske, sklapa ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva na temelju Odluke Povjerenstva za imovinu Vlade Republike Hrvatske i potvrde o plaćenoj naknadi za služnost.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 946-01/06-02/03
Urbroj: 5030116-06-1
Zagreb, 28. rujna 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja
i generacijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !