Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate ("Narodne novine", br. XX/03)
označi tražene riječi printaj stranicu
187 26.11.2003 Uredba o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2911

Na temelju članka 2.L92164 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 159/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2003. godine, donijela

UREDBU

o postupnom iskljuČenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate

Članak 1.

Ovom Uredbom se propisuje sustav postupnog isključenja iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate i uvođenja u plovidbu tankera s dvostrukom oplatom ili drugim jednakovrijednim zahtjevima za gradnju sukladno zahtjevima Međunarodne konvencije o zaštiti mora od onečišćenja s brodova, 1973./78 (u daljnjem tekstu: MARPOL 73/78) i zabrana prijevoza teških frakcija ulja u ili iz luka Republike Hrvatske tankerima s jednostrukom oplatom.

Članak 2.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Uredbi imaju slijedeća značenja:

1) »MARPOL 73/78« znači Međunarodna konvencija o zaštiti mora od onečišćenja s brodova, 1973., kako je izmijenjena i dopunjena Protokolom iz 1978., (»Narodne novine – međunarodni ugovori«, broj 1/92), te sa svim kasnijim izmjenama i dopunama;

2) »Izmijenjeno Pravilo 13G Dodatka I MARPOL 73/78« znače izmjene i dopune Pravila 13G Dodatka I MARPOL 73/78 i Dodatak IOPP Svjedodžbi kako je usvojena Rezolucijom MEPC 94(46) od 27. travnja 2001. godine koji su stupili na snagu 1. rujna 2002. godine;

3) »tanker za ulje« znači tanker za ulje kako je definirano Pravilom 1(4) Dodatka I MARPOL 73/78;

4) »nosivost« znači nosivost broda kako je definirano Pravilom 1(22) Dodatka I MARPOL 73/78.;

5) »novi tanker za ulje« znači novi tanker kako je definiran Pravilom 1(26) Dodatka I MARPOL-a 73/78;

6) »Tankeri kategorije (1)« su tankeri za ulje nosivosti 20000 dwt i više koji prevoze, kao teret, sirovo ulje, teško gorivo, teško dizelsko gorivo ili ulje za podmazivanje i tankeri za ulja nosivosti 30000 dwt i više koji prevozi ulja osim navedenih, a koji ne udovoljava zahtjevima za nove tankere za prijevoz ulja kako su određeni Pravilom 1(26) Dodatka I MARPOL 73/78.;

7) »Tankeri kategorije (2)« su tankeri za ulje nosivosti 20000 dwt i više koji prevoze, kao teret, sirovo ulje, teško gorivo, teško dizelsko gorivo ili ulje za podmazivanje i tankeri za ulja nosivosti 30000 dwt i više koji prevoze ulja osim navedenih, a koji udovoljavaju zahtjevima za nove tankere kako su definirani Pravilom 1(26) Dodatka I MARPOL 73/78;

8) »Tankeri kategorije (3)« su tankeri za ulje nosivosti 5000 dwt i više ali manje od veličine navedenih u točkama 6. i 7.;

9) »tanker s jednostrukom oplatom« znači tanker za ulja koji ne udovoljava zahtjevima za dvostrukom oplatom ili drugim jednakovrijednim zahtjevima za gradnju sukladno Pravilu 13F Dodatka I MARPOL 73/78;

10) »tanker sa dvostrukom oplatom« znači tanker za ulja koji udovoljava zahtjevima za dvostrukom oplatom ili drugim odgovarajućim zahtjevima za gradnju sukladno Pravilu 13F Dodatka I MARPOL 73/78. Tanker za ulja koji udovoljava odredbi stavka 1(c) izmijenjenog i dopunjenog Pravila 13G Dodatka I MARPOL 73/78 se također smatra tankerom s dvostrukom oplatom;

11) »starost« znači starost broda izražena u broju godina nakon datuma njegove isporuke;

12) »teško dizelsko gorivo« znači dizelsko gorivo kako je definirano izmjenama Pravila 13G Dodatka I MARPOL 73/78;

13) »teško gorivo« znači gorivo koje se sastoji od teških destilata ili ostataka sirovog ulja ili njihove mješavine kako je definirano izmjenama Pravila 13G Dodatka I MARPOL 73/78;

14) »teška frakcija ulja« znači:

a) sirovo ulje koje pri temperaturi od 15°C ima gustoću višu od 900 kg/m3

b) teško ulje koje pri temperaturi od 15°C ima gustoću višu od 900 kg/m3 ili kinematički viskozitet na 50°C veći od 180 mm2/s

c) bitumen (zemna smola ili asfalt) i katran te njihove emulzije;

15) »Postupak procjene stanja trupa broda (Condition Assestment Scheme-CAS), u daljnjem tekstu CAS«, je postupak procjene stanja trupa broda je kako je propisano Rezolucijom MEPC 94(46) od 27. travnja 2001. s izmjenama i dopunama;

16) »Ministarstvo« je ministarstvo nadležno za poslove pomorstva.

Članak 3.

Ova Uredba se primjenjuje na tankere za prijevoz ulja nosivosti 5000 dwt i više koji uplovljavaju u luke u Republici Hrvatskoj ili uz odobalne objekte nad kojima Republika Hrvatska ima ovlasti voditi upravni i/ili inspekcijski nadzor, neovisno od njihovoj zastavi pripadnosti ili tankere za prijevoz ulja nosivosti 5000 dwt ili više, upisane u odgovarajući upisnik brodova u Republici Hrvatskoj.

Ova Uredba se ne primjenjuje na ratne brodove i javne brodove.

Članak 4.

Niti jedan tanker koji nije tanker s dvostrukom oplatom neće biti upisan u upisnik trgovačkih brodova Republike Hrvatske, te ne smije ploviti pod zastavom Republike Hrvatske, niti bilo koji takav tanker neovisno o zastavi koju vije smije uplovljavati u luke Republike Hrvatske ili pristajati uz odobalne objekte nad kojima Republika Hrvatska ima ovlasti voditi upravni i/ili inspekcijski nadzor, nakon godišnjice datuma njegove isporuke kako slijedi:

TANKERI ZA ULJA KATEGORIJE 1:

– 2003. god. za brodove isporučene u 1980. god. ili ranije

– 2004. god. za brodove isporučene u 1981. god.

– 2005. god. za brodove isporučene u 1982. god. ili kasnije

TANKERI ZA ULJA KATEGORIJA 2 i 3. :

– 2003. god. za brodove isporučene u 1975. god ili ranije

– 2004. god. za brodove isporučene u 1976. god

– 2005. god. za brodove isporučene u 1977. god.

– 2006. god. za brodove isporučene u 1978. god. i 1979. god.

– 2007. god. za brodove isporučene u 1980. god. i 1981. god.

– 2008. god. za brodove isporučene u 1982. god.

– 2009. god. za brodove isporučene u 1983. god.

– 2010. god. za brodove isporučene u 1984. god. ili kasnije.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, tankeru za prijevoz ulja, kategorije 2 i 3 koji ima samo dvodno ili samo dvobok, a koji prostor se ne koristi za prijevoz tereta i koji se prostire na cijelom dijelu teretnog prostora, ali ne udovoljava uvjete za izuzeće propisane odredbom članka (1)(c) izmijenjenog i dopunjenog Pravila 13G Dodatka I MARPOL 73/78, dozvolit će se nastavak plovidbe i prijevoza tereta nakon datuma navedenih stavku 1. ovog članka.

Izuzeće iz stavka 2. ovog članka ne može biti dulje od godišnjice isporuke broda u 2015. godini ili do navršene 25. godine starosti broda ovisno koji je datum raniji.

Članak 5.

Tankerima nosivosti 600 dwt i više, neovisno o njihovoj zastavi, koji prevoze teške frakcije ulja, zabranjeno je uplovljavanje u luke u Republici Hrvatskoj ili pristajanje uz odobalne objekte nad kojima Republika Hrvatska ima ovlasti voditi upravni i/ili inspekcijski nadzor, ako ne udovoljavaju zahtjevima za dvostrukom oplatom ili drugim odgovarajućim zahtjevima za gradnju.

Članak 6.

Članak 5.#clanak5 ove Uredbe ne primjenjuju se na tankere za prijevoz ulja koji se koriste isključivo na jednom lučkom području pod uvjetom da su istima izdane odgovarajuće valjane svjedodžbe.

Članak 7.

Tanker za prijevoz ulja nosivosti manje od 5000 dwt mora udovoljiti zahtjeve članka 5.#clanak5 ove Uredbe ne kasnije od godišnjice isporuke broda u 2008. godini.

Članak 8.

Tankerima s jednostrukom oplatom starijim od 15 godina, neovisno o zastavi koju viju, neće biti dopušteno uplovljenje ili isplovljenje u ili iz luka u Republici Hrvatskoj ili pristajanje uz nepomične odobalne objekte nad kojima Republika Hrvatska ima ovlasti voditi upravni i/ili inspekcijski nadzor, nakon godišnjice datuma njihove isporuke u 2005. godini za brodove kategorije 2 i 3, osim ako ne udovoljavanju CAS-u.

Članak 9.

Nakon datuma godišnjice isporuke broda u 2015. godini zabranjuje se plovidba svim tankerima za prijevoz ulja kategorije 2 i 3, s jednostrukom oplatom koji plove pod hrvatskom zastavom, te uplovljenje takvih tankera neovisno o zastavi koju viju u luke u Republici Hrvatskoj, te pristajanje uz nepomične odobalne objekte nad kojima Republika Hrvatska ima ovlasti voditi upravni i/ili inspekcijski nadzor.

Članak 10.

Iznimno od odredbi članaka 4.#clanak4, 5.#clanak5, 7.#clanak7, 8.#clanak8 i 9.#clanak9 ove Uredbe Ministarstvo može u izuzetnim slučajevima dopustiti pojedinom brodu uplovljenje ili isplovljenje u ili iz luke u Republici Hrvatskoj ako je tanker za ulja u nevolji i traži mjesto zakloništa ili tanker za ulja bez tereta zatraži uplovljenje i/ili isplovljenje u remontno brodogradilište.

Članak 11.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove Uredbe provodi inspekcija sigurnosti plovidbe Ministarstva i lučkih kapetanija.

Članak 12.

Novčanom kaznom od 500.000,00 kuna kaznit će se brodar broda koji suprotno odredbama ove Uredbe uplovi u luku u Republici Hrvatskoj ili uz nepomični odobalni objekt nad kojima Republika Hrvatska ima ovlasti voditi upravni i/ili inspekcijski nadzor.

Za djelo iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom od 200.000,00 kuna kaznit će se zapovjednik broda, fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/03-01/03
Urbroj: 5030116-03-1
Zagreb, 21. studenoga 2003.

Potpredsjednik
dr. sc.
Goran Granić, v. r.

zatvori
Uredba o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !