Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije, o osnivanju međuvladine hrvatsko-ruske Komisije za trgovinsko-gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/93)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 11.5.1993 Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije, o osnivanju međuvladine hrvatsko-ruske Komisije za trgovinsko-gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32.L113233 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine”, broj 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 1993. godine donijela

UREDBU

o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije, o osnivanju međuvladine hrvatsko-ruske Komisije za trgovinsko-gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije, o osnivanju međuvladine hrvatsko-ruske Komisije za trgovinsko-gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju, potpisan u Zagrebu 23. veljače 1993. godine, u izvorniku na hrvatskom i ruskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije, o osnivanju međuvladine hrvatsko-ruske Komisije za trgovinsko-gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Ruske Federacije (u daljnjem tekstu stranke sporazuma), imajući u vidu:

- stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj trgovinsko-gospodarskih i znanstveno-tehničkih veza,

- stvaranje načela suverenosti, nemiješanja u unutarnje stvari zemalja, uvažavajući ravnopravnost i uzajamnu korist,

- osiguranje operativnijega rješavanja pitanja koja proizlaze iz Sporazuma sklopljenog između stranaka sporazuma, o trgovinsko-gospodarskoj i znanstveno-tehničkoj suradnji, što proizlazi iz Članka 8. Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije, o trgovini gospodarskoj suradnji od 6. kolovoza 1992. godine,

dogovorile su se o sljedećem:

Članak 1

Stranke sporazuma osnivaju međuvladinu hrvatsko-rusku Komisiju za trgovinsko-gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju (u daljnjem tekstu Komisija).

Članak 2.

Komisija će obavljati sljedeće funkcije:

- razmatrati pitanja stanja trgovinsko-gospodarske i znanstveno-tehničke suradnje, u skladu sa sklopljenim dogovorima u tim područjima, razmatrat će i kontrolirati izvršavanje tih sporazuma i razrađivati potrebne mjere za ispunjenje obveza;

- izučavat će perspektive daljnjega razvoja trgovinsko-gospodarske i znanstveno-tehničke suradnje i davati odgovarajuće prijedloge; pomagat će zainteresiranim organizacijama, firmama i poslovnim krugovima u svrhu razvoja i diverzifikacije suradnje, te učvršćivanja odnosa u području trgovinsko-gospodarskih i znanstveno-tehničkih veza,

- pomagat će pri razmjeni informacija za pitanja koja bi mogla biti predmetom međusobne suradnje u trgovinsko-gospodarskom i znanstveno-tehničkom području;

- ulagat će napore za povećanje razmjene informacija koje bi mogle biti predmetom međusobne suradnje u trgovinsko-gospodarskom i znanstveno-tehničkom području; ,

- pripremat će prijedloge za razvoj suradnje između zainteresiranih organizacija obiju država u smislu povećanja međusobne robne razmjene, kao i poboljšanja transporta robe između dviju država.

Članak 3.

Komisija je stalno djelatno tijelo koje se sastoji od hrvatskog i ruskoga dijela, s predsjednicima koje će stranke sporazuma odgovarajuće imenovati.

Dijelove Komisije čine predstavnici koje će odrediti ovlaštena tijela stranaka sporazuma.

Članak 4.

Komisija će se naizmjenično sastajati u Republici Hrvatskoj i Ruskoj Federaciji, u pravilu jednom godišnje i to u terminu koji će se dogovoriti diplomatskim putem.

Komisiju se može sazvati i na prijedlog jedne od stranaka sporazuma radi održavanja izvanrednih sjednica i to u terminu i mjestu za koje će se zajednički dogovoriti.

Sjednice Komisije vodit će predsjednik dijela Komisije države u kojoj se zasjedanje održava.

Na sjednice Komisije svaki od dijelova može pozvati specijaliste i eksperte koji su toj strani potrebni.

Članak 5.

Prethodna pisana obavijest o redovnom zasjedanju Komisije usuglašava se putem konzultacija i to 30 dana prije početka sjednice.

.Objava svake sljedeće sjednice bit će iznesena na prvom plenarnom zasjedanju Komisije.

Članak 6.

U svrhu djelotvornijeg obavljanja funkcija, Komisija može osnovati stalne i povremene radne skupine ili potkomisije za pojedina pitanja iz svoje ovlasti.

Članak 7.

Rezultati sjednica Komisije bit će navedeni u zapisnicima koje potpisuju predsjednici dijelova Komisije.

Članak 8.

Kontakti organizacijskoga karaktera između pojedinih sjednica Komisije, a u svezi s radom Komisije, ostvarivat će se putem stalnoga tijela Tajništva kojega će imenovati svaka od stranaka sporazuma.

Funkcija tih tijela je i stalno praćenje razvoja suradnje između dviju stranaka u okviru ovoga Sporazuma.

Članak 9.

Troškove zasjedanja Komisije i sjednica njenih stalnih i povremenih tijela snosi ona stranka na čijem teritoriju se sjednica, odnosno zasjedanje, održava.

Stranka koja šalje svoje predstavnike na zasjedanje ili sjednicu pojedinih stalnih ili povremenih tijela Komisije, snosi troškove prijevoza i boravka svojih predstavnika.

Članak 10.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom kada stranke sporazuma izvijeste jedna drugu o izvršenim uvjetima potrebnima za stupanje na snagu Sporazuma, a u skladu sa zakonodavstvom važećim u svakoj od država. Međutim, odredbe ovoga Sporazuma primjenjivat će se od dana potpisivanja.

Članak 11.

Ovaj Sporazum bit će na snazi pet godina i automatski će se produžiti za sljedeće trogodišnje razdoblje pod uvjetom da niti jedna od stranaka sporazuma ne pošalje pisano priopćenje drugoj stranci sporazuma o namjeri prekida važenja sporazurrla i to šest mjeseci prije isteka odgovarajućega roka važenja sporazuma.

Sporazum je sklopljen u Zagrebu 23. veljače 1993. godine, u dva jednako vrijedna izvornika, na hrvatskom i ruskom jeziku.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Sporazum.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori"

Klasa: 303-03/92-O1/12
Urbroj : 5030114-93-8
Zagreb; 6. svibnja 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.

zatvori
Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije, o osnivanju međuvladine hrvatsko-ruske Komisije za trgovinsko-gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !