Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/93, XX/97)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 14.6.1993. Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32.L113250 stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine” br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 15. siječnja 1993. godine donijela je

UREDBU

o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji

Članak 1.

Potvrđuje se (rafiticira) Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji, potpisan u Zagrebu 5. lipnja 1992. godine, u izvorniku na hrvatskom i mađarskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Mađarske (u daljnjem tekstu Stranke sporazuma), imajući u vidu:

- značaj trgovinsko-gospodarskih odnosa i suradnje između Republike Hrvatske i Republike Mađarske,

- duboke promjene koje se odvijaju u političkom i privrednom sustavu Republike Hrvatske i Republike Mađarske,

- namjeru da se podstiće uspostavljanje uzajamno korisnih i mnogostrukih veza Među dvjema zemljama,

- nastojeći ostvariti postupno uključivanje gospodarstva Republike Hrvatske i Republike Mađarske u tijekove svjetske privrede i europske integracije,

- te u ostvarivanju uzajamnih gospodarskih odnosa rukovodeči se načelima ravnopravnosti, uzajamne koristi i Međunarodnog prava, dogovorile su se o sljedećem:

Članak 1.

Stranke sporazuma izrai.avaju spremnost za uspostavljanje i razvijanje neposrednih, uzajamnih trgovinsko-gospodarskih odnosa.

Međusobne isporuke roba i pružanje usluga ostvaruju se u skladu sa zakonima Stranke sporazuma, na temelju ugovora sklopljenih između hrvatskih pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za, obavljanje vanjskotrgovinskih djelatnosti i mađarskih subjekata gospodarskih djelatnosti.

Hrvatski i mađarski sudionici vanjskotrgovinskih odnosa obračune i plaćanja vršit će u sklopu trgovinsko-gospodarskih veza između Republike Hrvatske i Republike Mađarske u konvertibilnim valutama, uzimajući u obzir tekuče cijene na svjetskom tržištu i primjenjujući uvjete prihvaćene u međunarodnoj trgovini.

U okviru ovog Sporazuma obračuni se mogu ostvarivati u bilo kakvom obliku prihvaćenom u međunarodnoj bankovnoj praksi prema sporazumu sklopljenom između zainteresiranih poduzeća, uzimajući u obzir pravnu regulativu obje Stranke sporazuma.

Članak 2.

Stranke sporazuma uzajamno odobravaju status najpovlaštenije nacije u trgovinskim aranžmanima, kakav se daje trećim zemljama, u skladu s propisima Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT), a u cilju unapređivanja trgovine između dviju zemalja.

Članak 3.

Stranke sporazuma potpomažu produbljivanje gospodarske suradnje. Osim međusobne trgovine, ove Smjernice suradnje sadržavaju i proširivanje kooperacije u proizvodnji, formiranje zajedničkih poduzeća, razvijanje turizma, organiziranje sajmova i izložbi, osnivanje trgovinskih predstavništava, te izgradivanje trajne suradnje na području industrije, poljoprivrede, energetike, prometa, telekomunikacija i vodoprivrede. Stranke sporazuma će stvoriti povoljne uvjete za, uspostavljanje neposrednih veza između regija i poduzeća Republike Hrvatske i Republike Mađarske. U svrhu razvijanja prometa roba i usluga, Stranke sporazuma osigurat će korištenje bescarinskih zona za privredne subjekte obiju zemalja.

Članak 4.

U svrhu ostvarivanja ciljeva ovog Sporazuma, Stranke sporazuma će osriovati Mješovitu komisiju.

Mješovita će komisija osobito:

- ocjenjivati izvršavanje svega što je utvrdeno ovim Sporazumom te će radi postizanja što boljih rezultata davati prijedloge za ostvarivanje njegovih ciljeva;

- stvoriti uvjete za razmjenu informacija na području trgovinske, industrijske te druge sektorske suradnje, kao i suradnje na polju tehnologije vezane uz trgovinu, industrijsku i sektorsku kooperaciju i specijalizaciju;

- razmotriti daljnje korake koje je potrebno poduzeti u cilju podsticanja rasta i razvitka trgovinskih odnosa i gospodarskih područja kojima su povezana.

Mješovita će se komisija sastati jednom godišnje, odnosno, na zahtjev jedne od dviju Stranaka sporazuma, po potrebi, na teritoriju Republike Hrvatske ili Republike Mađarske.

Stranke sporazuma mogu odredivati Članove Mješovite komisije ovisno o dnevtsom redu:

Članak 5.

Ovaj Sporazum stupa na snaga na dan kad se, sukladno odgovarajućim pravnim propisima, Stranke sporazuma međusobno, diplomatskim putem, obavijeste o njegovom potvrđivanju.

Sporazum vrijedi neodređeno vrijeme. Svaka Stranka sporazuma može otkazati Sporazum u bilo koje vrijeme, pismenom notom upućenom drugoj Stranki sporazuma. Sporazum prestaje vrijediti protekom roka od šest mjeseci od dana prijema priopćenja.

Nakon prestanka va,ženja ovog Sporazuma obje će Stranke sporazuma učiniti sve kako bi se realizirali projekti započeti u vrijeme u koje je Sporazum bio na snazi.

Ovaj je Sporazum potpisan dana 5. lipnja 1992. u dva originalna primjerka, na hrvatskom i na mađarskom jeziku, s tim da oba teksta imaju jednaku valjanost.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Sporazum.

Članak 3.

Za. provođenje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji zadužuje se Ministarstvo turizma i trgovine Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 331-04/92-01 /04
Urbroj: 5030114-82-1
Zagreb, 15. siječnja 1993.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.

zatvori
Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !