Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o isporuci prirodnoga plina iz Ruske Federacije u Republiku Hrvatsku ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/93)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32.L113257 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine”, broj 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 1893. godine donijela:

UREDBU

o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o isporuci prirodnoga plina iz Ruske Federacije u Republiku Hrvatsku

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o isporuci prirodnoga plina iz Ruske Federacije u Republiku Hrvatsku, potpisan u Moskvi l0. studenoga 1992. godine, u izvorniku na hrvatskom i ruskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

 

SPORAZUM

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o isporuci prirodnoga plina iz Ruske Federacije u Republiku Hrvatsku

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Ruske Federacije, u daljnjem tekstu “stranke sporazumaa, radi razvitka i učvršćivanja dugoroćne gospodarske suradnje između obiju strana, a suglasno sa Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarskoj suradnji od 6. kolovoza 1992. godine, sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1.

Isporuke prirodnoga plina iz Ruske Federacije u Republiku Hrvatsku obuhvatit će 0,9 mlrd. m' u godini 1993., s mogućim povećanjem prema 2010. godini do 1,2 mlrd. m'.

Članak 2.

Odgovarajuće će organizacije obiju zemalja međusobno zaključiti ugovore za isporuku prirodnoga plina, suglasno s ovim Sporazumom.

Članak 3.

Količine isporuka prirodnoga plina za svaku godinu u razdoblju do 2010. godine, precizirat će ovlaštene Hrvatske i ruske organizacije uz potpis odgovarajućih ugovora, a polazeći od količina predviđenih u Članku 1.#clanak1 ovoga Sporazuma.

Članak 4.

Isporuke prirodnoga plina, prema ovom Sporazumu i plaćanje toga plina, realizirat će se suglasno sa Sporazumom ižmeđu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarskoj suradnji od 6. kolovoza 1992. godine.

U slućaju nepravovremenog plaćanja hrvatske strane prirodnoga plina, koji se isporučuje prema ovom Sporazumu, ruska će strana imati pravo prekinuti isporuku plina.

Članak 5.

Ovlašteni će organi stranaka sporazuma stvarati povoljne uvjete za realiziranje ovoga Sporazuma, suglasno sa zakonodavstvom koje je na snazi u svakoj zemlji.

Članak 6.

Od dana stupanja na snagu ovoga Sporazuma, u odnosima između Republike Hrvatske i Ruske Federacije, prestaje važiti Sporazum između Vlade SSSR i Saveznog izvršnog vijeća SFRJ o povećanju isporuke prirodnoga plina iz SSSR u SFRJ, od 18. studenoga 1988. godine.

Članak 7.

Ovaj Sporazum stupa na snagu onoga dana, kad stranke sporazuma upoznaju jedna drugu o izvršeriju zahtjeva prijeko potrebnih za njegovo stupanje na snagu, u, suglasnosti sa zakonodavstvom koje je na snazi u svakoy'od dvi ju zemalja, iako će se njegove odredbe privremeno primjenjivati od datuma potpisivanja ovoga Sporazuma.

Članak 8.

Ovaj će Sporazum vrijediti do 31. prosinca 2010. godine. Stranke sporazuma će najmanje šest mjeseci prije isteka odgovarajućeg roka djelovanja Sporazuma, obaviti pregovore o pitanju svrsishodnosti zaključivanja novoga međuvladinoga hrvatsko-ruskoga Sporazuma o isporukama prirodnoga plina iz Ruske Federacije u Republiku Hrvatsku, za sljedeće dugoročno razdoblje.

Obveze prema ugovorima zaključenim u okviru ovoga Sporazuma, ali koje za vrijeme njegova djelovanja nisu izvršene, ostaju na snazi do njihova potpunog izvršenja, suglasno s odredbama ovoga Sporazuma.

Saćinjeno u Moskvi, 10. studenoga 1992. godine, u po dva originalna primjerka, svaki na hrvatskom i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju jednaku valjanost.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Sporazum.

Članak 3.

Za provođenje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o isporuci prirodnoga plina iz Ruske Federacije u Republiku Hrvatsku zadužuje se Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

K]asa: 310-05/93-O1/03
Urbroj : 5030114-93-2
Zagreb, 11. lipnja 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.

zatvori
Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o isporuci prirodnoga plina iz Ruske Federacije u Republiku Hrvatsku
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !