Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Protokola o izmjenama i dopunama Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu potpisanog u Montrealu 6. listopada 1980. godine ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/93)
označi tražene riječi printaj stranicu
12 15.10.1993 Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Protokola o izmjenama i dopunama Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu potpisanog u Montrealu 6. listopada 1980. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32.L113272 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", broj 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 1993. godine donijela

UREDBU

o potvrđivanju (ratifikaciji) Protokola o izmjenama i dopunama Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu potpisanog u Montrealu 6. listopada 1980. godine

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Protokol o izmjenama i dopunama Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, potpisan u Montrealu 6. listopada 1980. godine, u izvorniku na engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Protokola u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

PROTOCOL

relating to an amendment to the Convention on International Civil Aviation signed at Montreal on 6 October 1980

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

Having met in its Twenty-third Session at Montreal on 6 October 1980,

Having noted Resolutions A21-22 and A22-28 on lease, charter and interchange of aircraft in international operations,

Having noted the draft amendment to the Convention on International Civil Aviation prepared of the Legal Committee,

Having noted that it is the general desire of Contracting States to make a provision for the transfer of certain functions and duties from the State of registry to the State of the operator of the aircraft in the case of lease, charter or interchange or any similar arrangements with respect to such aircraft,

Having considered it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December t944,

1. Approves, in accordance with the provisions of Article 94(a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:

Insert after Article 83 the following new Article 83 bis: “Article 83 bis

Transfer of certain functions and duties

(a) Notwithstanding the provisions of the Articles 12, 30, 31 and 32(a), when an aircraft registered in a contracting State is operated pursuant to an agreement for the lease, charter or interchange of the aircraft or any similar arrangement by an operator who has his principal place of business or, if he has no such place of business, his permanent residence in another contracting State, the State of registry may, by agreement with such other State, transfer to it all or part of its functions and duties as State of registry in respect of that aircraft under Articles 12, 30, 3t and 32(a). The State of registry shall be relieved of responsibility in respect of the functions and duties transferred.

(b) The transfer shall not have effect in respect of other contracting States before either the agreement between States in which it is embodied has been registered with the Council and made public to the Article 83 or the existence and scope of the agreement have been directly communicated to the authorities of the other contracting State or States concerned by a State party to the agreement.

(c) T'he provisions of paragraphs (a) and (b) above shall also be applicable to cases covered by Article 77.".

2. Specifies, pursuant to the provisions of the said Article 94(a) of the said Convention, ninety-eight as the number of Contracting States upon whose ratification the proposed emendment aforesaid shall come into force, and

3. Resolves that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a Protocol, in English, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the proposed amendment above-mentioned and the matter hereinafter appearing:

a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.

b) The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation

c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization.

d) The Protrocol shall come into force in respect of the States which have ratified it on the date on which te ninety-eight instrument of ratification is so deposited.

e) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States of the date of deposit of each ratification of the Protocol.

f) The Secrestary General shall immediately notify all States parties to the said Convention of the date on which the Protocol comes into force.

g) With respect to any Contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.

Consequently, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,

This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization.

In witness whereof, the President and the Secretary Generral of the aforesaid Twenty-third Session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.

Done at Montreal on the sixth day of October of the year one thousand nine hundred and eighty, in a single document in the English, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.

PROTOKOL

o izmjeni i dopuni Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu,potpisane u Montrealu 6. listopada 1980.

SKUPŠTINA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE CIVILNOGA ZRAKOPLOVSTVA

Sastavši se na Dvadeset trećem zasjedanju u Montrealu 6. listopada 1980.,

Primivši na znanje rezoluciju A21-22 i A22-23 o najmu, zakupu i zamjeni zrakoplova u međunarodnim operacijama,

Primivši na znanje nacrt izmjena i dopuna Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu pripremljenom od Pravnoga komiteta,

Ustvrdivši da su države ugovornice izrazile želju da ućine odredbom prijenos određenih ovlasti i obveza države registra na državu operatora zrakoplova, u slućajevima najma, zakupa ili zamjeni, ili bilo kojem sličnom odnosu u svezi s takvim zrakoplovom,

Smatrajući nužnim izmijeniti i dopuniti, iz razloga gore navedenih, Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, sačinjenu u Chicagu sedmog prosinca 1944. godine,

1. Odobrava, u skladu s odredbama Članka 94(a) tekstom spomenute Konvencije, ovu njezinu predloženu dopunu:

Umetnuti iza Članka 83. sljedeći novi Članak 83. bis: “Članak 83 bis

Prijenos određenih ovlasti i obveza

(a) Neovisno 0 odredbama Članka 12., 30., 31. i 32(a)., kad se zrakoplov registriran u državi ugovornici koristi slijedom ugovora o najmu, zakupu ili zamjeni zrakoplova, ili bilo kojim slićnim dogovorom s operatorom koji ima svoje poslovno sjedište ili, ako nema takvoga poslovnoga sjedišta, ima stalno mjesto boravka u drugoj državi ugovornici, država registra može, sporazumom s tom drugom državom, prenijeti na nju sve ili dio svojih ovlasti i obveza kao države registra u odnosu na taj zrakoplov, iz odredaba Članaka 12., 30., 31. i 32(a). Država registra bit će oslobodena odgovornosti u odnosu na prenesene ovlasti i obveze.

(b) Prijenos neće biti pravosnažan u odnosu na drugu državu ugovornicu prije nego što sporazum između država, u kojima se on izvršava, bude ili registriran kod Savjeta i tako učinjen javnim, sukladno s Člankom 83. ili postojanje i djelokrug sporazuma bude direktno saopćen ovlaštenom organu druge države, ili država na koje se odnose, od strane države stranke sporazuma.

(c) Odredbe stavka (a) i (b) bit će također primjenjive u slučajevima koje pokriva Članak 77.

2. Odreduje da, prema odredbama spomenutoga Članka 94(a). spomenute Konvencije, predložena dopuna stupa na snagu kad je ratificiraju devedeset osam država ugovornica i

3. Odlućuje da glavni tajnik Međunarodne organizacije civilnoga zrakoplovstva izradi Protokol na engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, pri ćemu će svaki biti jednako vjerodostojan, unoseći predloženu dopunu kao i sljedeće:

a) Protokol će biti potpisan od strane predsjednika Skupštine i glavnog tajnika.

b) Protokol će biti otvoren za ratifikaciju svake države koja je ratificirala ili pristupila spomenutoj Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu.

c) Akti o ratifikaciji će biti polagani kod Međunarodne organizacije civilnoga zrakoplovstva.

d) Protokol će stupiti na snagu prema Državama koje su ga ratificirale na dan kad bude položen devedeset osmi akt o ratifikaciji.

e) Glavni tajnik će odmah izvijestiti sve države ugovornice o danu polaganja svakog akta o ratifikaciji Protokola.

f) Glavni tajnik će odmah izvijestiti sve države stranke spomenute Konvencije o danu stupanja Protokola na snagu.

g) Prema svakoj drugoj drTavi ugovornici koja ratificira Protokol nakon navedenoga datuma, Protokol će stupiti na snagu nakon polaganja akta o ratifikaciji kod Međunarodne organizacije civilnoga zrakoplovstva.

Sukladno, prema navedenoj odluci Skupštine, ovaj Protokol je izradio glavni tajnik Organizacije.

U potvrdu navedenoga, predsjednik i glavni tajnik spomenutoga dvadeset trećega zasjedanja Skupštine Međunarodne organizacije civilnoga zrakoplovstva, opunomoćeni za to od Skupštine, potpisali su ovaj Protokol.

Sačinjeno u Montrealu šestog dana listopada 1980. godine, u jednom primjerku na engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, svaki od kojih je jednako vjerodostojan. Ovaj Protokol će ostati pohranjen u arhivima Međunarodne organizacije civilnoga zrakoplovstva, a njegove ovjerene prijepise glavni tajnik Organizacije predat će svim državama strankama Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, sačinjene u Chicagu sedmoga prosinca 1944. godine.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama – Međunarodni ugovori”

Klasa: 018-05/93-O1/11
Urbroj:5030114-93-3
Zagreb, 30. rujna 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.

zatvori
Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Protokola o izmjenama i dopunama Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu potpisanog u Montrealu 6. listopada 1980. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !