Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
30 29.3.1999 Uredba o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L63384 stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora ("Narodne novine", broj 131/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 1999. godine donijela

UREDBU

O POVLASTICAMA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se:

- krug osoba državljana Republike Hrvatske i njihovih pratitelja koji imaju pravo na povlasticu na teritoriju Republike Hrvatske u željezničkom i pomorskom putničkom prometu (u daljnjem tekstu: u unutarnjem putničkom prometu),

- broj i namjena putovanja godišnje,

- visine povlastica i način korištenja povlastica.

Članak 2.

Pravo na povlasticu, prema ovoj Uredbi, imaju:

1. učenici osnovnih škola, učenici srednjih škola, redovni studenti visokih učilišta, te učenici i redovni studenti koji nisu državljani Republike Hrvatske, koji su izbjegli i školuju se u Republici Hrvatskoj;

2. slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida

- mentalno retardirane osobe (teže i teško)

- tjelesno invalidne osobe s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70%

- osobe koje po posebnim propisima imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe

- invalidna djeca čiji roditelji ostvaruju pravo na skraćeno radno vrijeme radi njege teže hendikepiranog djeteta.

Osobe iz stavka 1. točke 2. ovoga članka smatraju se u smislu ove Uredbe invalidnim osobama (u daljnjem tekstu: invalidne osobe).

II. UČENICI I STUDENTI

Članak 3.

Osobe iz članka 2.#clanak2 stavka 1. točke 1. ove Uredbe imaju za organizirana grupna putovanja pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu.

Povlastice iz stavka 1. ovoga članka daju se radi izvršenja ciljeva i zadataka obrazovnog programa.

Članak 4.

Osobe iz članka 2.#clanak2 stavka 1. točke 1. ove Uredbe imaju pravo na povlaštenu vožnju u unutarnjem putničkom prometu i to:

- za jedno putovanje godišnje željeznicom i brodom uz povlasticu od 40% od redovne cijene vozne karte.

Povlastica iz stavka 1. ovoga članka koristi se na temelju potvrde koju na zahtjev obrazovne ustanove koja organizira putovanje, izdaje županijski ured za prosvjetu, kulturu i informiranje, šport i tehničku kulturu, nadležan prema mjestu sjedišta obrazovne ustanove.

Članak 5.

Pod organiziranim grupnim putovanjima, u smislu ove Uredbe, smatra se putovanje osobe iz članka 2.#clanak2 stavka 1. točke 1. ove Uredbe u grupi od najmanje petnaest članova koje organiziraju osnovne i srednje škole, odnosno visoka učilišta.

Organizator grupnog putovanja može odrediti jednog pratitelja na svakih deset članova grupe.

Pratitelj grupe ima pravo na povlasticu iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ove Uredbe.

Članak 6.

Učenici srednjih škola i redovni studenti visokih učilišta imaju, za vrijeme redovnog školovanja, pravo na povlasticu na željeznici i brodu od 20% od redovne cijene vozne karte za dnevna putovanja od mjesta prebivališta do mjesta u kojem se obavlja nastava i natrag.

Osobe iz stavka 1. ovog članka imaju, za vrijeme školovanja, pravo na povlasticu od 25% od redovne cijene vozne karte u željezničkom i pomorskom putničkom prometu za dva pojedinačna putovanja u toku školske godine od mjesta prebivališta do mjesta u kojem se obavlja nastava i to dva putovanja u odlasku i dva putovanja u povratku, ako stanuju u mjestu sjedišta obrazovne ustanove koja nije u mjestu njihovog prebivališta.

Povlastice iz stavka 1. i 2. ovog članka koriste se uz potvrdu srednje škole, odnosno visokog učilišta, da je korisnik povlastice učenik odnosno student.

III. INVALIDNE OSOBE

Članak 7.

Invalidne osobe imaju pravo na povlaštenu vožnju u unutarnjem putničkom prometu i to:

- za četiri putovanja godišnje željeznicom i brodom uz povlasticu od 75% od redovne cijene vozne karte.

Invalidna osoba ne može biti pratitelj druge takve osobe.

Jednim putovanjem u smislu ove Uredbe smatra se odlazak iz polaznog u uputno mjesto (vožnja u odlasku) i povratak iz uputnog mjesta (vožnja u povratku).

Kada se invalidna osoba koristi pravom na povlaštenu vožnju po ovoj Uredbi ima pravo na besplatnu vožnju za pratitelja.

Članak 8.

Invalidne osobe i njihovi pratitelji imaju pravo na povlasticu iz članka 7.#clanak7 ove Uredbe za prijevoz u prvom razredu putničkog ili brzog vlaka i u prvom razredu na brodu.

IV. NAČIN I SREDSTVA KORIŠTENJA POVLASTICA

Članak 9.

Osobe iz članka 2.#clanak2 stavka 1. točke 2. ove Uredbe i njihovi pratitelji koristit će povlastice iz ove Uredbe na temelju objave koju izdaje nadležni županijski ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.

Članak 10.

Osobe iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe i njihovi pratitelji ne mogu za prijevoz u unutarnjem putničkom prometu istovremeno koristiti pravo na naknadu za prijevoz po drugoj osnovi, niti mogu koristiti pravo na povlasticu iz ove Uredbe po dvije osnove.

Članak 11.

Društvo "HŽ - Hrvatske željeznice" i javno poduzeće "Jadrolinija - Rijeka" dužni su obavljati prijevoz sredstvima korisnika navedenih u ovoj Uredbi.

Sredstva za ovu namjenu osiguravaju se društvu "HŽ - Hrvatske željeznice" i javnom poduzeću "Jadrolinija - Rijeka" u okviru redovnih sredstava u državnom proračunu za obavljanje ovih djelatnosti.

V. NADZOR

Članak 12.

Nadzor nad primjenom odredaba ove Uredbe obavlja Ministarstvo financija.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 13.

Novčanom kaznom od 250,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obrazovna ustanova koja ishodi povlasticu suprotno odredbama ove Uredbe (članak 3. stavak 2., članak 5. stavci 1. i 2. i članak 6. stavak 3.).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 125,00 do 250,00 kuna.

Članak 14.

Novčanom kaznom od 150,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe ako na osnovi neistinitih ili netočnih podataka za koje je znala, ili je morala znati da su neistiniti, odnosno netočni, ili na drugi način ishodi povlasticu (članci 6., 7., 9. i 10.).

VII. OVLASTI ZA DONOŠENJE PROVEDBENIH PROPISA

Članak 15.

Ostvarivanje prava na korištenje povlastica po ovoj Uredbi ostvaruje se po postupku utvrđenom Pravilnikom o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometuL63386 ("Narodne novine", broj 45/96).

Članak 16.

Za vrijeme važenja ove Uredbe neće se primjenjivati Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometuL63387 ("Narodne novine", br. 27/93 i 35/93), osim za korisnike navedene u člancima 11-14. toga Zakona.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o povlasticama u unutarnjem putničkom prometuL63388 ("Narodne novine", broj 42/98).

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1999. godine.

Klasa: 340-01/99-03/01
Urbroj: 5030106-99-1
Zagreb, 25. ožujka 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Uredba o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !