Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o pravu na nošenje i uporabu oružja službenih osoba Sigurno-obavještajne agencije ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
124 15.11.2006 Uredba o pravu na nošenje i uporabu oružja službenih osoba Sigurno-obavještajne agencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2739

Na temelju članka 62.L315651 stavka 1. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/2006 i 105/2006), Vlada Republike Hrvatske je, na prijedlog ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije, a uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 10. studenoga 2006. godine donijela

UREDBU

O PRAVU NA NOŠENJE I UPORABU ORUŽJA SLUŽBENIH OSOBA SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNE AGENCIJE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje pravo na nošenje i uporabu oružja i streljiva službenih osoba Sigurnosno-obavještajne agencije (u daljnjem tekstu: SOA).

Članak 2.

Vrste naoružanja i opreme te način nošenja oružja i streljiva službenih osoba SOA-e (u daljnjem tekstu: službene osobe) propisuje pravilnikom ravnatelj SOA-e.

Članak 3.

Uvjeti koje službena osoba mora ispuniti za zaduženje oružja i streljiva su položeni ispit za zvanje i izdavanje službene iskaznice i značke.

Članak 4.

Službena osoba, nakon ispunjenja uvjeta iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe u pravilu zadužuje jedno oružje s odgovarajućim brojem komada streljiva određenog kalibra.

Dio streljiva službena osoba dužna je umetnuti u nabojnike, spremnik ili bubanj do njihova puna kapaciteta, a preostali dio čuvati na siguran način.

Ukoliko je službena osoba uporabila oružje zadužuje streljivo koje nedostaje do broja komada streljiva iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Službena osoba zadužuje oružje i streljivo s pripadajućim priborom u nadležnoj ustrojstvenoj jedinici SOA-e na temelju zahtjeva rukovoditelja ustrojstvene jedinice u kojoj službena osoba obavlja poslove svog radnog mjesta.

Članak 6.

Službena osoba ovlaštena je uporabiti oružje kad u obavljanju poslova iz djelokruga SOA-e na drugi način ne može zaštititi vlastiti život ili tijelo, život ili tijelo osobe koju štiti, odnosno život ili tijelo drugih ljudi, kao i u slučajevima iz članka 49. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske.

Pri uporabi oružja službena osoba mora nastojati izbjeći usmrćivanje druge osobe.

Kada postoje opravdani razlozi za uporabu oružja iz stavka 1. ovog članka službena osoba dužna je jasno i nedvosmisleno uputiti usmeno upozorenje da će uporabiti oružje.

Ukoliko joj to posebne okolnosti i stvarni razlozi nameću, službena osoba može uporabiti oružje i bez upućivanja upozorenja iz st. 3. ovog članka.

Članak 7.

Kada službena osoba ne nosi oružje dužna ga je čuvati tako da ne bude dostupno osobama koje nisu ovlaštene posjedovati ga.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka službena osoba mora oružje čuvati zaključano i odvojeno od streljiva, osim ako se čuva zaključano u metalnom ormaru, sefu ili sličnom spremištu, koje se ne može otvoriti alatom uobičajene uporabe.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaju važiti Uredba o pravu nošenja i načinu uporabe oružja službenih osoba Obavještajne agencijeL315653 (»Narodne novine«, broj 83/2003) i Uredba o pravu nošenja i načinu uporabe oružja službenih osoba Protuobavještajne agencijeL315654 (»Narodne novine«, broj 83/2003).

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/06-02/02

Urbroj: 5030109-06-7

Zagreb, 10. studenoga 2006.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o pravu na nošenje i uporabu oružja službenih osoba Sigurno-obavještajne agencije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !