Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o pravu na nošenje i uporabu oružja službenih osoba Vojne sigurnosno-obavještajne agencije ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
124 15.11.2006 Uredba o pravu na nošenje i uporabu oružja službenih osoba Vojne sigurnosno-obavještajne agencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2742

Na temelju članka 62.L315672 stavka 1. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/2006i 105/2006), Vlada Republike Hrvatske je, na prijedlog ministra obrane, a uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 10. studenoga 2006. godine donijela

UREDBU

O PRAVU NA NOŠENJE I UPORABU ORUŽJA SLUŽBENIH OSOBA VOJNESIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNE AGENCIJE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje pravo na nošenje i uporabu oružja, te nošenje streljiva službenih osoba Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (u daljnjem tekstu: VSOA).

Članak 2.

Pod oružjem u smislu ove Uredbe smatra se kratko i dugo vatreno oružje sukladno Zakonu o oružju (u daljnjem tekstu: kratko i dugo oružje) koje nose službene osobe VSOA-e (u daljnjem tekstu: službena osoba).

O vrsti i broju vatrenog oružja kojim se zadužuju službene osobe odlučuje ravnatelj VSOA-e.

II. KRATKO VATRENO ORUŽJE

Članak 3.

Nakon izdavanja službene značke i službene iskaznice VSOA-e, službena osoba može zadužiti kratko vatreno oružje.

Službena osoba zadužuje oružje i streljivo s pripadajućim priborom u nadležnoj ustrojstvenoj jedinici VSOA-e, na temelju pisanog odobrenja ravnatelja VSOA-e.

Odobrenje iz stavka 2. ovog članka ravnatelj VSOA-e izdaje na temelju pisanog zahtjeva čelnika ustrojstvene jedinice VSOA-e u koju je službena osoba raspoređena.

Članak 4.

Službena osoba, po ispunjenju uvjeta iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe, zadužuje, u pravilu, jedno kratko vatreno oružje s pripadajućim streljivom odgovarajućeg kalibra.

Sastavni dio kompleta za oružje službene osobe jesu korice za oružje i korice za pričuvni spremnik.

III. DUGO VATRENO ORUŽJE

Članak 5.

Službena osoba zadužuje dugo vatreno oružje i pripadajuće streljivo kada je to nužno za uspješno izvršenje određene službene zadaće.

Odobrenje za zaduženje službene osobe dugim vatrenim oružjem izdaje ravnatelj VSOA-e.

Članak 6.

Službena osoba razdužuje dugo vatreno oružje i streljivo odmah po izvršenju službene zadaće.

IV. NOŠENJE I UPORABA ORUŽJA

Članak 7.

Službena osoba ovlaštena je u obavljanju poslova iz djelokruga VSOA-e nositi oružje i streljivo i to prikriveno na prikladan način.

Kada službena osoba u obavljanju poslova iz djelokruga VSOA-eiste obavlja u vojnoj odori, po potrebi, oružje nosi sukladno propisima Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Članak 8.

Službena osoba ovlaštena je uporabiti oružje kad u obavljanju poslova iz djelokruga VSOA-e na drugi način ne može zaštititi vlastiti život ili tijelo, život ili tijelo osobe koju štiti, odnosno život ili tijelo drugih ljudi, kao i u slučajevima iz članka 49. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske.

Pri uporabi oružja službena osoba mora nastojati izbjeći usmrćivanje druge osobe.

Kada postoje opravdani razlozi za uporabu oružja iz stavka 1. ovog članka službena osoba dužna je jasno i nedvosmisleno uputiti usmeno upozorenje da će uporabiti oružje.

Ukoliko joj to posebne okolnosti i stvarni razlozi nameću, službena osoba može uporabiti oružje i bez upućivanja upozorenja i stavka 3. ovog članka.

Način nošenja, uporabe i čuvanja i provjeru ispravnosti i vještine rukovanja oružjem pobliže će propisati ravnatelj VSOA-e posebnim naputkom.

Članak 9.

Službena osoba VSOA-e smije nositi kratko vatreno oružje i izvan službe.

Kada nosi oružje izvan službe, službena osoba može uporabiti kratko vatreno oružje pod okolnostima i na način iz članka 8.#clanak8 ove Uredbe.

Članak 10.

Kada službena osoba ne nosi oružje, dužna ga je čuvati na način da je ono izvan dohvata drugih osoba.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o pravu nošenja i načinu uporabe oružja službenih osoba Vojne sigurnosne agencijeL315674 (»Narodne novine«, broj 83/2003).

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/06-02/05

Urbroj: 5030109-06-3

Zagreb, 10. studenoga 2006.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o pravu na nošenje i uporabu oružja službenih osoba Vojne sigurnosno-obavještajne agencije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !