Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o prestanku rada centara republičkih organa uprave – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
44 30.06.1995 Uredba o prestanku rada centara republičkih organa uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 52.L34686 stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. lipnja 1995. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU RADA CENTARA REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE

Članak 1.

Centri republičkih organa uprave prestaju s radom 31. srpnja 1995. godine

Članak 2.

Poslove, dokumentaciju i opremu te službenike i namještenike Zajedničkih službi centara republičkih organa uprave 1. kolovoza 1995. godine preuzimaju uredi župana u županijama Sisačko-Moslavačkoj, Karlovačkoj, Varaždinskoj, Bjelovarsko-Bilogorskoj, Primorsko-Goranskoj, Ličko-Senjskoj, Osječko-Baranjskoj i Splitsko-Dalmatinskoj.

Komisiju za preuzimanje dokumentacije i opreme zajedničkih službi centara republičkih organa uprave čine po jedan predstavnik Ureda župana, Zajedničke službe centra republičkih organa uprave i Ministarstva uprave, s tim da predstavnik Ministarstva uprave predsjedava Komisiji.

Članak 3.

Službenici i namještenici zajedničkih službi centara republičkih organa uprave mogu se postaviti odnosno imenovati ili primiti na rad u županijske urede i u upravna tijela i službe županije kao jedinice lokalne samouprave.

Koordinatorima centara republičkih organa uprave prestaje dužnost i prevest će se u odgovarajuća službenička zvanja i mogu se postaviti odnosno imenovati u županijske urede.

Na položaj državnih službenika i namještenika iz stavka 1. i 2. ovog članka koji ne budu postavljeni odnosno imenovani ili primljeni na rad u tijela iz stavka 1. ovog članka do 31. kolovoza 1995. godine, primjenjuju se propisi o državnim službenicima i namještenicima.

Članak 4.

Uredba o osnivanju centara republičkih organa uprave ("Narodne novine," br. 19/86 i 34/87) prestaje vrijediti danom stupanja na snagu ove Uredbe.

Opće, tehničke i pomoćne poslove za potrebe područnih jedinica ministarstava i državnih upravnih organizacija, koje nemaju svojih vlastitih službi, obavljat će uredi župana.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u " Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/9S-01/17

Urbroj: 5030109-95-2

Zagreb, 28. lipnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.

zatvori
Uredba o prestanku rada centara republičkih organa uprave –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !