Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o pristupu, prolasku i boravku stranih ratnih i znanstvenoistraživačkih brodova u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
19 21.03.1995 Uredba o pristupu, prolasku i boravku stranih ratnih i znanstvenoistraživačkih brodova u unutrašnjim morskim vodama i

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1041.L32992 stavka 1. točke 2. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94 i 79/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 1995. donijela

Uredbu

o pristupu, prolasku i boravku stranih ratnih i znanstvenoistraživačkih brodova u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuje pristup, prolazak, boravak i popravak stranih ratnih brodova odnosno stranih znanstvenoistraživačkih brodova u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Pristup, prolazak, boravak i popravak stranih ratnih brodova i stranih znanstvenoistraživačkih brodova u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske odobravaju se uz uvjete propisane Pomorskim zakonikom Pod pristupom i prolaskom stranih ratnih i stranih znanstvenoistraživačkih brodova u smislu ove Uredbe smatra se uplovljavanje u teritorijalno more Republike Hrvatske i unutrašnje morske vode Republike Hrvatske radi ulaska u luku otvorenu za međunarodni promet ili u luku u kojoj je brodogradilište.u kojem će taj brod biti popravljen.

Članak 2.

Zahtjev za odobrenje uplovljavanja u unutrašnje morske vode Republike Hrvatske radi boravka i popravka stranih ratnih brodova i stranih znanstvenoistraživačkih brodova dostavlja se diplomatskim putem Ministarstvu vanjskih poslova, najkasnije 30 dana prije namjeravanog uplovljavanja u unutrašnje morske vode Republike Hrvatske. Ministarstvo vanjskih poslova zahtjev iz stavka 1. ovog članka dostavlja bez odlaganja na nadležno rješavanje ministarstvu iz članka 10. Pomorskog zakonika. Iznimno kada se radi o popravku stranih ratnih i stranih znanstvenoistraživačkih brodova zbog žurnih popravaka, zahtjev se može dostaviti najkasnije 7 dana prije uplovljenja u unutrašnje morske vode Republike Hrvatske.

Članak 3.

Zahtjev iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ove Uredbe za strane rat ne brodove treba sadržavati: vrstu broda, odnosno brodova u sastavu stranih ratnih brodova; naziv i brojčanu oznaku broda odnosno brodova u sastavu stranih ratnih brodova; osnovne podatke o brodu odnosno brodovima u sastavu stranih ratnih brodova (deplasman, dužina, širina i gaz); čin, ime i prezime zapovjednika broda odnosno zapovjednika sastava stranih ratnih brodova; sastav i broj članova posade; ime i prezime, čin i dužnost zapovjednika na brodu; luku u koju se traži uplovljenje; datum i vrijeme uplovljenja u luku i isplovljenja iz luke; cilj odnosno razlog posjeta; posebne zahtjeve u svezi s posjetom (upotreba sredstava veze, opseg, način rada i dnevni raspored održavanja veza i sl.). Ako u posjet dolazi dva ili više stranih ratnih brodova iste državne pripadnosti pod zapovjedništvom jednog za povjednika (sastav stranih ratnih brodova) zahtjev za odobrenje posjeta odnosno boravka podnosi se za sastav u cijelosti, s podacima propisanim u stavku 1. ovoga članka.

Članak 4.

Zahtjev iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ove Uredbe za strani znanstvenoistraživački brod treba sadržavati: ime broda, vrstu broda, osnovne podatke o brodu (brutto tonaža, dužina, širina i gaz), ime i prezime zapovjednika, broj članova posade, luka za koju se traži uplovljenje, datum i vrijeme uplovljenja u luku, cilj odnosno razlog posjete, te ime i prezime znanstvenih djelatnika koji ne čine stalnu posadu broda, te znanstvenu oblast kojom se bave.

Članak 5.

Odobrenje za posjet odnosno boravak stranih ratnih brodova u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske odnosno stranih znanstvenoistraživačkih brodova u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske sadrži: vrstu i oznaku broda odnosno brodova u sastavu stranih ratnih brodova kojima se odobrava posjet, naziv luke kojoj se odobrava posjet, datum i vrijeme uplovljenja u luku i isplovljenja iz luke, te druga pitanja u skladu s ovom Uredbom Tijelo nadležno za izdavanje odobrenja stranom znanstvenoistraživačkom brodu prije izdavanja odobrenja zatražit će suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova i mišIjenje Ministarstva znanosti i tehnologije

Članak 6.

Zahtjev za odobrenje popravka stranoga ratnog broda u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske sadrži: vrstu broda, naziv i brojčanu oznaku broda, osnovne podatke o brodu (deplasman, dužina, širina i gaz), čin, ime i prezime zapovjednika broda, sastav i broj članova posade, luku u koju će brod uploviti i datum uplovljenja, te posebne zahtjeve u svezi s popravkom Zahtjev za odobrenje popravka stranoga znanstvenoistraživačkog broda u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske sadrži vrstu broda, naziv i brojčanu oznaku broda, osnovne podatke o brodu (deplasman, dužina, širina i gaz), ime i prezime zapovjednike broda, broj članova posade, luku u koju će brod uploviti i datum uplovljenja, ime i prezime znanstvenih djelatnika koji ne čine stalnu posadu, te znanstvenu oblast kojom se bave i posebne zahtjeve u svezi s popravkom.

Članak 7.

Odobrenje za popravak stranog ratnog broda u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske odnosno stranog znanstvenoistraživačkog broda u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske sadrži: vrstu i oznaku broda kome se odobrava popravak, naziv brodogradilišta u kojem će se obavljati popravak, te druga pitanja u svezi s popravkom određena ovom Uredbom. Brod kojem je odoboren popravak ne može uploviti u unutrašnje morske vode Republike Hrvatske prije sklapanja ugovora o popravku.

Članak 8.

Strani ratni brod i strani znanstvenoistraživački brod kojem je odobreno uplovljavanje u unutrašnje morske vode Republike Hrvatske radi boravka ili popravka i koji neškodljivo prolazi teritorijalnim morem Republike Hrvatske, dužan je ploviti najkraćim uobičajenim pomorskim putom i bez zadržavanja. Brod iz stavka 1. ovoga članka dužan je u plovidbi unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske koristiti peljara kad je propisima Republike Hrvatske određeno obvezno peljarenje.

Članak 9.

Strani ratni brod i strani znanstvenoistraživački brod kojem je odobreno uplovljavanje u unutrašnje morske vode Republike Hrvatske, na poziciji određenoj propisima koji važe u luci u koju uplovljava, ukrcava peljara i časnika za vezu odnosno predstavnika brodogradilišta u kojem će se obavljati popravak Časnik za vezu odnosno predslavnik brodogradilišta u kojem će se obavljati popravak upoznaje zapovjednika broda s mjestom veza ili sidrenja, te s odredbama ove Uredbe i drugih propisa koji važe u luci u koju brod uplovljava.

Članak 10.

Diplomatski i konzularni predstavnici države kojoj pripada strani ratni brod koji boravi u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske imaju pravo slobodnog pristupa na brod. Posjete osoba koje ne čine brodsku posadu stranom ratnom brodu koji boravi u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske uređuju ministar obrane i ministar unutarnjih poslova u sporazumu sa zapovjednikom stranog ratnog broda odnosno sastava stranih ratnih brodova, u skladu sa carinskim propisima i propisima o prelasku državne granice Republike Hrvatske. Organizirani posjeti građana Republike Hrvatske stranom ratnom brodu koji boravi u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske uređuju se programom posjeta i sporazumom ministra obrane, ministra unutarnjih poslova i zapovjednika stranog ratnog broda odnosno sastava stranih ratnih brodova.

Članak 11.

Izlazak na kopno članova posade stranog ratnog broda, koji boravi u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske uređuje se sporazumom ministra obrane i ministra unutarnjih poslova sa zapovjednikom stranog ratnog broda odnosno sastava stranih ratnih brodova. Zapovjednik stranog ratnog broda odnosno sastava stranih ratnih brodova koji borave u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske dužan je, preko časnika za vezu, upoznati ministra obrane s načinom identifikacije članova posade koji izlaze na kopno.

Članak 12.

Članovi posade stranog ratnog broda odnosno stranog znanstvenoistraživačkog broda za vrijeme boravka u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske dužni su se u svemu pridržavati propisa koji važe u Republici Hrvatskoj.

Članak 13.

Ministar obrane može, na zahtjev zapovjednika stranog ratnog broda odnosno sastava stranih ratnih brodova dopustiti obavljanje ovih djelatnosti: 1. upotrebu nenaoružanih brodica u granicama luke odnosno sidrišta za potrebe prijevoza; 2. upotrebu ronilaca u luci i na sidrištu samo za potrebe pregleda podvodnog dijela broda; 3. iskrcavanje dijela posade u stroju radi sudjelovanja u davanju počasti. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza može na zahtjev zapovjednika stranog znanstvenoistraživačkog broda dopustiti obavljanje djelatnosti iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka.

Članak 14.

Ministar obrane zatražit će od zapovjednika stranog ratnog broda odnosno sastava stranih ratnih brodova koji se ne pridržava odredaba ove Uredbe i drugih propisa Republike Hrvatske da se tih propisa pridržava i izvijestit će o povredama propisa nadležno tijelo Republike Hrvatske. Ako i nakon zahtjeva zapovjednik stranog ratnog broda odnosno sastava stranih ratnih brodova ne osigura da se spriječe povrede navedenih propisa, ministar obrane pokrenut će postupak za otkaz boravka stranog ratnog broda, odnosno sastava stranih ratnih brodova. Postupak za otkaz boravka obvezno će se pokrenuti ako strani ratni brod za vrijeme boravka u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske:

1. izvršava smrtnu kaznu;

2. obavlja vježbu ili obuku s oružjem bilo koje vrste;

3. prikuplja obavijesti ili podatke koji mogu štetiti obrani ili sigurnosti Republike Hrvatske;

4. obavlja propagandnu djelatnost bilo koje vrste kojom se nanosi šteta ugledu, obrani ili sigurnosti Republike Hrvatske ;

5. obavlja polijetanje s broda te slijetanje ili prihvat na brod bilo kakva zrakoplova;

6. lansira, s broda spušta ili prihvaća na brod bilo kakav vojni uređaj;

7. ukrcava ili iskrcava robu, novac ili ljude suprotno carinskim, poreznim, zdravstvenim i drugim propisima Republike Hrvatske ili propisima o ulasku i boravku stranaca u Republici Hrvatskoj;

8. namjerno ili bilo na koji drugi način onečišćuje more ili okoliš;

9. obavlja ribolov ili ulov drugih živih bića u moru;

10. provodi bilo kakvo istraživanje ili obavlja mjerenje;

11. radi na neovlaštenom uključivanju u bilo koji sistem komunikacija ili neki drugi sistem ili uređaje Republike Hrvatske ;

12. obavlja drugu djelatnost koja nije predviđena programom boravka broda.

Nadležno tijelo Republike Hrvatske pokrenut će postupak za otkaz boravka stranog znanstvenoistraživačkog broda ako obavlja djelatnosti u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske iz stavka 2. točke 3, 4., 5., 7., 8., 9., 11. i 12. ovoga članka. Strani znanstvenoistraživački brod može obavljati znanstvenoistraživačku djelatnost samo uz odobrenje nadležnog tijela Republike Hrvatske prema posebnim propisima.

Članak 15.

Ministarstvo vanjskih poslova o otkazu boravka stranog ratnog broda ili stranog znanstvenoistraživačkog broda u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske obavještava, diplomatskim putem, vladu države kojoj brod pripada. Strani ratni brod odnosno strani znanstvenoistraživački brod kojem je otkazan boravak u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske dužan je napustiti unutrašnje morske vode Republike Hrvatske u roku određenom aktom kojim mu je otkazan boravak.

Članak 16.

Tijelo nadležno za poslove sigurnosti plovidbe u luci koje primi obavijest da je strani ratni brod odnosno sastav stranih ratnih brodova bio prisiljen zbog vlse sile odnosno nevolje na moru skloniti se u unutrašnje morske vode Republike Hrvatske dužno je o tome obavijestiti ministra obrane. Obavijest iz stavka 1. ovoga članka po mogučnosti treba sadriavati podatke iz članka 5.#clanak5 ove Uredbe. Ako brod iz stavka 1. ovoga članka ne isplovi kad prestanu razlozi zbog kojih se sklonio u unutrašnje morske vode Republike Hrvatske. tijelo nadležno za poslove sigurnosti plovidbe u luci izvijestit će o tome, bez odgode, ministra obrane.

Članak 17.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o pristupu, prolasku i boravku stranih ratnih i znanstvenoistraživačkih brodova u obalnom moruL32994 ("Narodne novine", broj 53/91).

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-01/95-01/03

Urbroj: 5030105-95-2

Zagreb,16. ožujka 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


zatvori
Uredba o pristupu, prolasku i boravku stranih ratnih i znanstvenoistraživačkih brodova u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !