Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim područjima Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/94)
označi tražene riječi printaj stranicu
14 28.02.1994 Uredba o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim područjima Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L27176 stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 1994. donijela

UREDBU

O PROSTORNOM UREĐENJU U RATOM ZAHVAĆENIM PODRUČJIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se način planiranja i uređivanja prostora ratom zahvaćenih područja Republike Hrvatske radi pravodobnog osiguranja uvjeta za povratak i smještaj prognanog i izbjeglog stanovništva te obnove i razvoja razorenih područja, gradova i drugih naselja. Područja iz stavka 1. ovog članka su područja koja su do stupanja na snagu Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici HrvatskojL27178 ("Narodne novine", broj 90/92) obuhvaćala područje općina: Beli Manastir, Benkovac, Biograd n/m, Daruvar, Donji Lapac, Drniš, Duga Resa, Dubrovnik, Dvor, Đakovo, Glina, Gospić, Gračac, Grubišno Polje, Hrvatska Kostajnica, Karlovac, Knin, Metković, Nova Gradiška, Novska, Obrovac, Ogulin, Osijek, Otočac, Pakrac, Petrinja, Podravska Slatina, Sinj, Sisak, Slavonski Brod, Slunj, Šibenik, Titova Korenica, Valpovo, Vinkovci, Vojnić, Vrginmost, Vukovar, Zadar i Županja.

Članak 2.

Županijska skupština donosi Odluku o prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: Odluka), po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Ministarstvo izdaje suglasnost na Odluku iz stavka 1. ovog članka u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva za davanje suglasnosti. Ako Ministarstvo ne izda suglasnost u roku od 15 dana smatrat će se da je suglasnost dana.

U slučaju ako Odluka za koju se traži suglasnost nije usklađena s propisima ili ako nije postupljeno po mišljenju Komisije iz članka 5.#clanak5 ove Uredbe Ministarstvo neće izdati suglasnost dok se Odluka ne uskladi s propisima odnosno s mišljenjem Komisije iz članka 5.#clanak5 ove Uredbe.

Članak 3.

Odlukom se ureduje način i uvjeti planiranja, uređivanja i zaštite prostora, a ista se izrađuje na temelju Osnove korištenja i zaštite prostora dosadašnje općine (u daljnjem tekstu: Osnova). Odluka iz stavka 1. ovog članka sadrži naročito:

- osnovnu organizaciju i namjenu prostora s odgovarajućim grafičkim prikazom - zaštitu i sanaciju vrijednih i ugroženih područja, osobito šuma i poljoprivrednog zemljišta, voda, krajolika te prirodne i kulturne baštine

- prioritete aktivnosti uređivanja prostora za sanaciju naselja, infrastrukture i okoliša - korištenje površina za privremenu namjenu

- elemente za uvjete uređenja prostora ovisno o vrsti gradnje - način primjene postojećih prostornih planova

- postupak i način donošenja, te izmjena i dopuna prostornih planova. Odlukom iz stavka 1. ovog članka može se odrediti obveza i postupak za donošenje plana uređenja za gradove i druga naselja.

Članak 4.

Osnovom se ocjenjuje postojeće stanje u prostoru u odnosu na postojeće prostorne planove i drugu prostorno-plansku dokumentaciju. Osnova sadrži smjernice za:

- određivanje građevinskih područja naselja ovisno o demografskom potencijalu, načinu formiranja fizičke strukture i razvitku naselja

- određivanje površina javnih namjena

- određivanje magistralnih, regionalnih i lokalnih infrastrukturnih koridora

- zaštitu prirodnih područja i krajolika te zaštićenih urbanih i ruralnih naselja odnosno cjelina

- način utvrđivanja zaštićenog obalnog pojasa uz more, rijeke, jezera i druge vodene površine

- zaštitu poljoprivrednog zemljišta, te šuma i šumskog zemljišta

- obnovu i oblikovanje urbanih, ruralnih i drugih područja. Osnova sadrži i grafički prikaz razorenosti naselja, infrastrukture i stanja okoliša.

Članak 5.

Županijski ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša dužan je pribaviti mišljenje Komisije za ocjenu prostornih planova o Osnovi. Komisiju iz stavka 1. ovog članka imenuje ministar graditeljstva i zaštite okoliša. Komisija iz stavka 1. ovog članka sastoji se od predstavnika ministarstava nadležnih za prostorno planiranje, zaštitu okoliša te prirodne i kulturne baštine, prosvjetu, zdravstvo, šport, promet i veze, poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, energetiku, gospodarstvo, turizam i obranu i predstavnika dosadašnje općine kojeg predlaže župan.

Članak 6.

Plan uređenja za gradove i druga naselja određuje osnovne uvjete korištenja i namjene prostora grada i drugog naselja odnosno njegovog dijela sa smjernicama za zaštitu osobito ugroženih dijelova okoliša, a sadrži:

- područje grada ili drugog naselja

- površine javne namjene

- površine prometne i komunalne infrastrukture

- površine zona prirodne i kulturne baštine

- način uredivanja prostora ovisno o planiranoj namjeni površina i zaštiti okoliša.

Članak 7.

Uređivanje prostora provodi se u skladu s uvjetima uređenja prostora. Uvjeti uređenja prostora utvrđuju se na temelju Odluke ili druge prostorno-planske dokumentacije. Uvjete uređenja prostora utvrđuje županijski ured za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, a za građevine od važnosti za Republiku uvjete uređenja prostora utvrđuje Ministarstvo na način kako je to određeno Prostornim planom Republike Hrvatske.

Članak 8.

Pravna ili fizička osoba podnosi organu iz članka 7.#clanak7 stavak 3. ove Uredbe prijavu namjere za gradnju na propisanom obrascu. Sadržaj prijave i obrasca iz stavka 1. ovog članka propisat će ministar graditeljstva i zaštite okoliša.

Članak 9.

Uvjeti uređenja prostora za u ratu razrušene i oštećene stambene i stambeno-poslovne zgrade korisne površine do 500 m2, te gospodarske i pomoćne zgrade, ako se grade izvan zaštićenih urbanih i ruralnih cjelina sadrže:

- namjenu i veličinu građevine

- kolni i pješački pristup na parcelu

- način priključivanja na infrastrukturu. Uvjete uređenja prostora iz stavka 1. ovog članka nadležni organ dužan je utvrditi u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave iz članka 8.#clanak8 ove Uredbe. U protivnom smatrat će se da su uvjeti utvrđeni u skladu s prijavom iz članka 8.#clanak8 ove Uredbe

Članak 10.

Uvjeti uređenja prostora, osim u slučajevima iz članka 9.#clanak9 ove Uredbe, utvrđuju se po prethodno pribavljenom mišljenju stručne komisije koju imenuje župan. Komisija iz stavka 1. ovog članka sastoji se od najviše 5 članova od kojih su dva stručnjaci za poslove prostornog planiranja i zaštite okoliša. Za građevine od važnosti za Republiku, Ministarstvo utvrđuje uvjete uređenja prostora u suradnji sa županijskim uredom za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Članak 11.

U slučajevima iz članka 10.#clanak10 ove Uredbe uvjeti uređenja prostora sadrže :

- oblik i veličinu parcele

- namjenu građevine

- smještaj građevine ili građevina na parceli te usklađivanje sa zahtjevima zaštite okoliša

- kolni ili pješački pristup na parcelu - način priključivanja zgrada na infrastrukturu.

Članak 12.

Odlukom se određuju građevine za koje je ovisno o njihovoj složenosti prije utvrđivanja uvjeta uređenja prostora iz članka 11.#clanak11 ove Uredbe, potrebno pribaviti lokacijsku dokumentaciju.

Članak 13.

Lokacijska dokumentacija sadrži:

- izvod iz kopije katastarskog plana

- situaciju u odgovarajućem mjerilu s obrazloženjem namjeravane gradnje

- način rješavanja zahtjeva zaštite okoliša - podatke o prometnoj i komunalnoj infrastrukturi.

Članak 14.

Odlukom se određuju građevine za koje je prije utvrđivanja uvjeta uređenja prostora iz članka 11.#clanak11 ove Uredbe potrebno pribaviti procjenu utjecaja na okoliš.

Procjena iz stavka 1. ovog članka sadrži:

- mjere za zaštitu okoliša tijekom gradnje i korištenja građevine

- potrebu uspostavljanja trajnog praćenja utjecaja na okoliš s prijedlogom zadataka tog praćenja. Procjenu iz stavka 1. ovog članka odobrava ministar graditeljstva i zaštite okoliša i sastavni je dio uvjeta uređenja prostora.

Članak 15.

Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja u svezi s izradom prostornih planova i prijedloga uvjeta uređenja prostora i druge prostorno-planske dokumentacije može se povjeriti pravnoj osobi registriranoj za obavljanje tih poslova. Upis u sudski registar vrši se po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva.

Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se povjeriti organu uprave osnovanom za obavljanje poslova prostornog planiranja.

Članak 16.

Županijski ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, dužan je Odluku dostaviti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana njezinog donošenja.

Članak 17.

Prostorni planovi doneseni na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ove Uredbe ostaju na snazi.

Do donošenja Odluke moguća su odstupanja od prostornih planova iz stavka 1. ovog članka osim u slučajevima :

- proširenja građevinskog područja na poljoprivredno i šumsko zemljište

- promjene namjene zelenih površina unutar naselja

- promjene namjene površina za javne namjene (obrazovne, dječje, kulturne, socijalne institucije)

- promjene namjene površina za građevinu od važnosti za Republiku bez suglasnosti Ministarstva i ministarstva odgovarajućeg djelokruga

- promjene namjene zona unutar pojasa 200 m od obalne linije mora i osobito vrijednih voda

- primjene Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenjeL27179 ("Narodne novine", broj 33/92).

Iznimno od stavka 2. ovog članka odstupanje od namjene površina utvrđene postojećim prostornim planovima moguće je radi uređenja lokacije za organizirani i privremeni smještaj prognanog i izbjeglog stanovništva.

Članak 18.

Sredstva za izradu Odluke, Osnove i Plana uređenja za gradove i druga naselja osigurat će Republika Hrvatska iz državnog proračuna i drugih izvora.

Članak 19.

Za vrijeme važenja ove Uredbe na područjima iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe ne primjenjuje se Zakon o prostornom planiranju i uređivanju prostoraL27180 ("Narodne novine", br 54/80, 16/86, 18/89, 47/89, 34/91, 61/91, 49/92) i propisi doneseni na osnovi tog Zakona.

Članak 20.

Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim područjima Republike HrvatskeL27181 ("Narodne novine", broj 59/93) i članak 1.L27182 točka 34. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93, 102/93 i 108/93).

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. ožujka 1994. godine.

Klasa:350-01/94-01/03

Urbroj : 5030105-94-1

Zagreb, 24. veljače 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.

zatvori
Uredba o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim područjima Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !