Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o provedbi ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, br. XX/99, XX/00, XX/00, XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 26.1.1999 Uredba o provedbi Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 5.L114147 Zakona o Carinskoj tarifi (»Narodne novine«, broj 49/96, 80/96) i članka 3., 12. i 40. Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike SlovenijeL114149 (»Narodne novine - Međunarodni ugovori« br. 22/97) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. siječnja 1999. godine donijela

UREDBU

O PROVEDBI UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se uvjeti uvoza robe, podrijetlom iz Republike Slovenije u Republiku Hrvatsku u 1999. godini, a sukladno Ugovoru o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije (u daljnjem tekstu: Ugovor) potpisanom u Zagrebu 12. prosinca 1997. godine.

Članak 2.

Za industrijske proizvode, podrijetlom iz Republike Slovenije koji se uvoze u Republiku Hrvatsku od dana početka privremene primjene Ugovora (1. siječnja 1998.), određuje se carinska stopa »slobodno«, osim za proizvode navedene u Prilogu 1. ove Uredbe. Za industrijske proizvode navedene u Prilogu 1. ove Uredbe plaća se carina po stopi određenoj u tom prilogu.

Članak 3.

Za poljoprivredno-prehrambene proizvode, koji su navedeni u Prilogu 2. ove Uredbe, pri uvozu u Republiku Hrvatsku plaća se carina po sniženim carinskim stopama u okviru carinskih kvota (u daljnjem tekstu: kvota), određenih u tom prilogu.

Za poljoprivredno-prehrambene proizvode iz Poglavlja 1-24 Tarife Zakona o carinskoj tarifi koji nisu navedeni u Prilogu 2. ove Uredbe primjenjuju se pri uvozu u Republiku Hrvatsku carine sukladno načelu najpovlaštenije nacije.

Članak 4.

Raspodjelu kvota iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe obavlja Ministarstvo gospodarstva na prijedlog Povjerenstva, koje čine po dva predstavnika Ministarstva gospodarstva i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i po jedan predstavnik Ministarstva financija - Carinske uprave Republike Hrvatske i Hrvatske gospodarske komore.

Povjerenstvom predsjedava predsjednik kojeg od predstavnika Ministarstva gospodarstva imenuje ministar gospodarstva.

Članak 5.

Povjerenstvo raspodjeljuje kvote na temelju javnog natječaja koji se mora objaviti najmanje deset (10) dana prije raspodjele kvota u javnim glasilima.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe registrirane za proizvodnju ili trgovinu te fizičke osobe čija je djelatnost registrirana prema Zakonu o obrtu (u daljnjem tekstu: uvoznik).

Članak 6.

Prijave za sudjelovanje na Natječaju podnose se Ministarstvu gospodarstva, uz sljedeću dokumentaciju:

1. Kopiju registracije podnositelja prijave, odnosno za obrtnike kopiju potvrde rješenja ili uvjerenja nadležnog ureda za gospodarstvo o statusu i matični broj podnositelja prijave;

2. Trgovački naziv i tarifnu oznaku Carinske tarife proizvoda za koje se podnosi zahtjev za uvoz;

3. Količinu proizvoda za koju se podnosi zahtjev za uvoz, izražen u jedinici mjere koja je navedena u Prilogu 2. članku 3.#clanak3 ove Uredbe za svaki traženi proizvod;

4. Naznaku jedinične cijene proizvoda i ukupnu vrijednost proizvoda za koji se podnosi zahtjev za uvoz;

5. Namjenu proizvoda (proizvodnja ili daljnja prodaja);

6. Podatke o uvozu proizvoda iz iste tarifne oznake Carinske tarife u 1998. godini iz Republike Slovenije s preslikom uvozne carinske deklaracije;

7. Podatke (vrijednosne i količinske) o izvozu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Republiku Sloveniju u 1998. godini;

8. Temeljne podatke ili dokaze o proizvodnim odnosno prodajnim i skladišnim mogućnostima podnositelja prijave za nove uvoznike;

9. Dokaz o izvršenoj uplati upravne pristojbe za podneseni zahtjev, sukladno Zakonu o upravnim pristojbama.

Članak 7.

Pri raspodjeli kvota iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe u pravilu se polazi od sljedećih kriterija:

- namjeni proizvoda tj. da li se radi o uporabi robe u procesu proizvodnje ili uvozu robe radi daljnje prodaje;

- ostvarenoj razmjeni istovrsnih proizvoda s Republikom Slovenijom u 1998. godini i prije početka primjene Ugovora o slobodnoj trgovini radi utvrđivanja da li se radi o tradicionalnim uvoznicima ili novim uvoznicima robe iz Republike Slovenije;

- ostvarenom izvozu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Republiku Sloveniju;

- ostvarenom izvozu ostalih roba u Republiku Sloveniju u 1998. godini;

- procjeni sposobnosti uvoznika da ostvari traženi uvoz;

- iskorištenosti prethodno dodijeljenih kvota;

- primjerenoj regionalnoj zastupljenosti u raspodjeli.

Članak 8.

Nakon raspodjele kvota Ministarstvo gospodarstva izdaje uvozniku dozvolu za uvoz određene količine proizvoda iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe, s rokom za uvoz robe.

Iznimno, na zahtjev uvoznika, odobreni rok uvoza se može produžiti najviše za 30 dana, pod uvjetom da je u trenutku podnošenja zahtjeva za produženje roka uvoza uvezeno najmanje 75% količine proizvoda iz dozvole iz stavka prvog ovog članka.

Članak 9.

Ministarstvo gospodarstva može, na prijedlog Povjerenstva iz članka 4.#clanak4 ove Uredbe ponoviti natječaj za raspodjelu kvota za proizvode za koje u trenutku raspodjela kvota nije bilo interesa uvoznika.

Ministarstvo gospodarstva može obaviti raspodjelu kvota dva puta godišnje, pri čemu kvote moraju biti raspodijeljene u cijelosti najmanje dva mjeseca prije isteka kalendarske godine.

Članak 10.

Uvoznik iz članka 7.#clanak7 ove Uredbe dužan je pri uvozu robe iz Republike Slovenije u Republiku Hrvatsku carinskim tijelima, uz ostalu dokumentaciju priložiti i dokaz o podrijetlu robe, koji je izdan u zemlji izvoza, sukladno Protokolu III. o definiciji pojma »proizvoda s podrijetlom« i načina administrativne suradnje Ugovora.

Članak 11.

Uvoznik kojem je izdana dozvola za uvoz proizvoda iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe dužan je u roku od 15 dana od dana obavljenog uvoza Ministarstvu gospodarstva dostaviti kopije (preslike) uvoznih carinskih deklaracija o ostvarenom uvozu.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 303-03/97-01/02
Urbroj: 5030116-99-1
Zagreb, 14. siječnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša,
v. r.

PRILOG 1.

__________________________________________________________________________________________________________

Tarifni Tarifna             Naziv                      Carinska
broj  oznaka                                     stopa
__________________________________________________________________________________________________________
25.23          Portland-cement, aluminatni cement, cement od troske, 
            supersulfatni cement i slični hidraulicni cementi, 
            uključujući obojene i u obliku klinkera:
    2523.2     - portland-cement:
    2523.29     - - ostali:
    2523.291    - - - portland cement bez dodataka               10
    2523.292    - - - portland cement s dodacima                10
    2523.293    - - - za cementiranje naftnih i plinskih bušotina        2
    2523.294    - - - sulfatno otporni cement                  10
    2523.295    - - - cement s niskom toplinom hidratacije           10
    2523.296    - - - metalurški cement i cement za visoke peći         10
    2523.299    - - - ostali                          10
27.15  2715.00     Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, 
            prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog 
            katrana ili mineralne katranske smole (npr. bitumenski 
            kit, 1/2cutbackR):
    2715.009    - - - ostalo                          6
32.08          Premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi sintetskih 
            polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, 
            dispergiranih ili otopljenih u nevodenom mediju; otopine 
            definirane napomenom 4 uz ovo poglavlje:
    3208.10     - na osnovi poliestera                     6
    3208.20     - na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera           6
    3208.90     - ostalo                            6
32.09          Premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi sintetskih 
            polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, 
            dispergiranih ili otopljenih u vodi:
    3209.10     - na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera           8
32.14          Staklarski kitovi, kitovi za cijepljenje, smolni cementi, 
            mase za brtvljenje i drugi kitovi; ličilačka punila; 
            nevatrostalni preparati za površinsku obradu fasada, 
            unutarnjih zidova, podova, stropova i slično:
    3214.90     - ostalo                            6
34.02          Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); 
            površinski aktivni preparati, preparati za pranje 
            (uključujući pomoćne preparate za pranje) i preparati za 
            čišćenje, s dodatkom ili bez dodataka sapuna, osim onih 
            iz tar. broja 34.01:
    3402.20     - preparati pripremljeni za prodaju na malo:
    3402.201    - - - u prahu, za pranje                    8
    3402.209    - - - ostalo                          8
    3402.90     - ostalo:
    3402.901    - - - u prahu, za pranje                    8
    3402.909    - - - ostalo                          2
39.17          Cijevi, crijeva i pribor za njih (npr. spojnice, koljena, 
            prirubnice), od plastičnih masa:
    3917.2     - cijevi i crijeva, kruti:
    3917.21     - - od polimera etilena:
    3917.211    - - - za podmorski vodovod                   8
    3917.219    - - - ostalo                          8
    3917.23     - - od polimera vinilklorida                  8
    3917.29     - - od ostalih plastičnih masa                 8
    3917.3     - ostale cijevi i crijeva:
    3917.32     - - ostale, koje nisu pojačane niti kombinirane s drugim 
            materijalima, bez pribora:   
    3917.321    - - - umjetna crijeva za kobasičarske proizvode od 
            ostalih plastičnih masa                     2
    3917.329    - - - ostalo                          8
    3917.39     - - ostale                           8
39.18          Podni pokrivači od plastičnih masa, uključujući i 
            nesamoljepljive i samoljepljive, u smocima ili u 
            obliku ploča; tapete za zidove ili stropove, definirani 
            napomenom 9 uz ovo poglavlje:
    3918.10     - od polimera vinilklorida                   8
    3918.90     - od ostalih plastičnih masa                  8
39.19          Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i 
            ostali slični oblici od plastičnih masa, uključujući i 
            one u smocima:
    3919.90     - ostalo                            8
39.20          Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih 
            masa, koje nisu celularne strukture ili koje nisu pojačane, 
            laminirane, na podlozi ili slično kombinirane s drugim 
            materijalima:
    3920.10     - od polimera etilena: 
    3920.101    - - - folija debljine do 12 mikrona u kolutima širine 
            od 50 - 90 mm                          4
    3920.109    - - - ostalo                          8
    3920.4     - od polimera vinilklorida:
    3920.42     - - savitljivi                         8
39.21          Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od 
            plastičnih masa:
    3921.1     - celularne strukture:
    3921.11     - - od polimera stirena                     8
    3921.12     - - od polimera vinilklorida                  8
    3921.13     - - od poliuretana                       8
    3921.19     - - od ostalih plastičnih masa                 8
    3921.90     - ostalo                            2
39.22          Kade, tuš-kade, umivaonici, bidei, zahodske školjke, 
            sjedala i poklopci, kotlići za vodu i slični sanitarni 
            proizvodi, od plastičnih masa:
    3922.10     - kade, tuš-kade i umivaonici                  4
    3922.20     - zahodska sjedala i poklopci                  6
    3922.90     - ostalo                            6
39.23          Proizvodi za transport i pakiranje robe, od plastičnih 
            masa; čepovi, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od 
            plastičnih masa:
    3923.10     - kutije, sanduci, gajbe i slični proizvodi           8
    3923.2     - vreće i vrećice (uključujući stožaste):
    3923.21     - - od polimera etilena                     8
    3923.29     - - od ostalih plastičnih masa                 8
    3923.90     - ostalo:
    3923.909    - - - ostalo                          8
39.24          Stolno posuđe, kuhinjsko posuđe i ostali kućanski 
            proizvodi te toaletni proizovodi, od plastičnih masa:
    3924.90     - ostalo                            8
39.25          Građevinski proizvodi za ugradnju, od plastičnih masa, 
            nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu:
    3925.20     - vrata, prozori i okviri za njih, pragovi za vrata       8
    3925.30     - kapci, rolete (uključujući venecijanske rolete) i 
            slični proizvodi i njihovi dijelovi               8
    3925.90     - ostalo                            8
39.26          Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih 
            materijala iz tar. br. 39.01 do 39.14:
    3926.90     - ostalo:
    3926.909    - - - ostalo                          8
44.18          Građevinska stolarija i ostali drveni proizvodi za 
            građevinarstvo, uključujući ploče sa saćem, sastavljene 
            parketne ploče, rezanu i cijepanu šindru:
    4418.10     - prozori, vrata-prozori i okviri                6
    4418.20     - vrata, dovratnici i pragovi                  6
44.21          Ostali drveni proizvodi:
    4421.90     - ostalo:
    4421.901    - - - lijesovi                         10
    4421.909    - - - ostalo                          6
48.02          Nepremazani papir i karton koji se rabi za pisanje, 
            tiskanje i u druge grafičke svrhe, uključujući papir i 
            karton za bušene kartice i vrpce, u kolutima ili listovima, 
            osim papira iz tar. broja 48.01 i 48.03; ručno izradeni 
            papir i karton:
    4802.5     - ostali papir i karton, bez udjela drvnih vlakana 
            dobivenih mehaničkim postupkom ili s udjelom tih 
            vlakana, po masi, do 10% od ukupnog udjela vlakana:
    4802.52     - - mase od 40 do 150 g/m 2:
    4802.522    - - - bezdrvni pisaći                      6
    4802.523    - - - bezdrvni mehanografski                  6
    4802.524    - - - bezdrvni obojeni                     4
    4802.529    - - - ostali                          6
48.05          Ostali nepremazani papir i karton, u rolama ili listovima 
            koji nije dalje prerađivan,osim papira pod napomenom      2 
            ovog poglavlja:
    4805.2     - višeslojni papir i karton:
    4805.22     - - samo s jednim bijeljenim vanjskim slojem:
    4805.221    - - - testliner-bijeli                     4
    4805.29     - - ostalo:
    4805.291    - - - testliner- smeđi                     10
    4805.299    - - - ostalo                          10
    4805.30     - sulfitni omotni papir                     8
    4805.60     - ostali papir i karton, mase do 150 g/m 2:
    4805.601    - - - fluting od starog papira                 10
    4805.609    - - - ostalo:
    4805.6091    - - - - šrenc                          10
    4805.6099    - - - - ostalo                         10
    4805.70     - ostali papir i karton, mase veće od 150 g/m 2, a 
            manje od 225 g/m 2                       10
48.08          Papir i karton, valoviti (sa zalijepljenim ravnim 
            površinskim listovima ili bez njih), naborani (krep, 
            plisirani), reljefni ili bušeni u rolama ili listovima, 
            osim papira iz tar. broja 48.03:
    4808.10     - valoviti papir i karton, uključujući bušeni          15
48.11          Papir, karton, celulozna vata i listovi i vrpce od 
            celuloznih vlakana, premazani, impregnirani, 
            prekriveni, površinski obojeni, ukrašeni ili tiskani, 
            u kolutima ili listovima, osim proizvoda iz 
            tar. br. 48.03, 48.09 ili 48.10:
    4811.10     - papir i karton prevučeni katranom ili bitumenom        8
    4811.2     - papir i karton premazani ljepilom:
    4811.21     - - samoljepljivi                        8
    4811.3     - papir i karton, premazani, impregnirani ili prekriveni 
            plastičnim masama (osim ljepila):
    4811.39     - - ostali:
    4811.391    - - - tiskani ukrasni papir za proizvodnju laminata, 
            oplemenjivanje drvenih ploča, impregnaciju i dr.        2
    4811.392    - - - papir i karton za pakiranje mlijeka            2
    4811.399    - - - ostalo                          4
48.14          Zidne tapete i slične papirne pozidnice; papirne 
            vitrofanije za prozore:
    4814.20     - zidne tapete i slične papirne pozidnice, s licem 
            premazanim ili prekrivenim slojem plastične mase, 
            koja ima zrnaste, reljefne, bojene, tiskane ili drukčije 
            ukrašene površine                        8
48.18          Toaletni i sličan papir, celulozna vata ili listovi i trake 
            od celuloznih vlakana, koji se koristi u kućanstvu ili u 
            sanitarne svrhe, u koturima širine do 36 cm ili izrezan 
            na određenu veličinu ili oblik; džepni rupčići, listići za 
            skidanje šminke, rucnici, stoljnaci, servijete, pelene za 
            bebe, ulošci, plahte i slicni predmeti za kućanstvo, 
            bolnice i sanitarne potrebe, odjevni predmeti i pribor 
            za odijevanje, od papirne mase, papira, celulozne vate 
            ili listova ili traka od celuloznih vlakana:
    4818.10     - toaletni papir                        8
    4818.20     - džepni rupčići, listići za skidanje šminke i ručnici     8
    4818.30     - stolnjaci i salvete                      8
    4818.40     - higijenski ručnici i ulošci, pelene za bebe i slični 
            higijenski predmeti:
    4818.401    - - - pelene                          2
    4818.409    - - - ostalo                          6
48.19          Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za pakiranje, 
            od papira, kartona, celulozne vate i listova ili traka od
            celuloznih vlakana; kartonažni proizvodi od papira ili 
            kartona, registratori i slični proizvodi, koji se 
            upotrebljavaju u uredima, trgovinama ili slično:
    4819.10     - kutije od valovitog papira ili kartona            12
    4819.20     - složive kutije od nevalovitog papira ili kartona:
    4819.209    - - - ostale                          12
    4819.30     - vreće i vrećice sa širinom osnove od 40 cm ili većom     8
    4819.40     - ostale vreće i vrećice, uključujući tuljke          8
    4819.50     - ostali spremnici za pakiranje, uključujući omote za 
            gramofonske ploče:
    4819.501    - - - kutije valjkastog oblika izrađene od više vrsta 
            materijala (1/2kombi dozeR)                   12
    4819.509    - - - ostali                          4
48.20          Registri, knjigovodstvene knjige, podsjetnici, knjige 
            za narudžbe, priznanične knjige, agende, 
            memorandum-blokovi, dnevnici i slični proizvodi, 
            bilježnice, podmetači za pisanje kombinirani s upojnim 
            papirom, korice za slobodne listove (osim običnih 
            knjigovezačkih korica za uvez knjiga), mape, košuljice 
            i fascikli za spise, poslovni obrasci u više primjeraka, 
            setovi s umetkom karbon-papira i slični papirni ili 
            kartonski proizvodi za pisanje; albumi za uzorke ili 
            kolekcije i omoti za knjige, od papira ili kartona:
    4820.10     - registri, knjigovodstvene knjige, podsjetnici, knjige za 
            narudžbe, priznanične knjige, agende, 
            memorandum-blokovi, dnevnici i slični proizvodi         8
48.22          Bobine, svici, vretena (kopsovi) i slične podloge od 
            papirne mase, papira ili kartona (bušeni ili nebušeni, 
            stvrdnuti ili nestvrdnuti):
    4822.10     - za namatanje tekstilnog prediva                4
    4822.90     - ostalo:
    4822.901    - - - podloge u obliku papirnatih cijevi dobivene 
            spiralnim namatanjem, za tkanine, folije i sl.         12
    4822.909    - - - ostalo                          12
48.23          Ostali papiri, karton, celulozna vata te listovi i vrpce 
            od celuloznih vlakana, sječeni u određene veličine ili oblike; 
            drugi proizvodi od papirne mase, papira, kartona, 
            celulozne vate ili listova ili vrpci od celuloznih vlakana:
    4823.1     - papir premazan ljepilom, u kolutima ili vrpcama:
    4823.11     - - samoljepivi                         8
    4823.5     - ostali papiri i karton, za tiskanje, pisanje ili za druge 
            grafičke svrhe:
    4823.51     - - tiskani, reljefni ili bušeni                8
    4823.60     - papirni ili kartonski poslužavnici, zdjele, tanjuri, 
            šalice i slično                         8
49.01          Tiskane knjige, brošure, leci i slični tiskani materijal, 
            uključujući i slobodne listove:
    4901.10     - u slobodnim listovima, nepresavijenim ili presavijenim    8
    4901.9     - ostalo:
    4901.91     - - rječnici i enciklopedije i njihovi dijelovi koji izlaze 
            u nastavcima:
    4901.911    - - - rječnici                         8
    4901.919    - - - ostalo                          8
    4901.99     - - ostalo:
    4901.991    - - - knjige tiskane na hrvatskom jeziku            8
    4901.992    - - - knjige tiskane na hrvatskom jeziku u koprodukciji 
            sa stranim izdavačima                      8
    4901.999    - - - ostalo                          8
64.03          Obuća s potplatima od kaučuka, gume, plastične mase, 
            kože ili umjetne kože (rekonstituirane) i licem 
            (gornjištem) od kože:
    6403.1     - športska obuća:
    6403.19     - - ostalo                           8
    6403.30     - obuća s drvenim potplatom, bez tabanice i bez 
            kapice od kovine                        8
    6403.5     - ostala obuća s potplatima od kože:
    6403.59     - - ostala                           8
    6403.9     - ostala obuća:
    6403.91     - - koja pokriva gležanj                    8
    6403.99     - - ostala                           8
64.04          Obuća s potplatima od kaučuka, gume, plastične mase, 
            od kože ili umjetne kože (rekonstituirane) i licem 
            (gornjištem) od tekstilnih materijala:
    6404.1     - obuća s potplatima od kaučuka, gume ili plastične 
            mase:
    6404.11     - - športska obuća; papuče za tenis, košarku, 
            gimnastiku i slično                       8
    6404.19     - - ostala                           8
64.05          Ostala obuća:
    6405.10     - s licem od kože ili umjetne kože               8
    6405.90     - ostala                            8
68.07          Proizvodi od bitumena ili od sličnih materijala 
            (npr. od bitumena od nafte ili od smole katrana 
            kamenog ugljena):
    6807.10     - u smocima                           10
72.13          Toplo valjana žica u kolutima, od željeza ili 
            nelegirranog čelika:
    7213.10     - s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim 
            deformacijama dobivenim u procesu valjanja:
    7213.101    - - - promjera od 8 do uključujući 14 mm            8
    7213.109    - - - ostala                          8
    7213.9     - ostala:
    7213.91     - - kružnog poprečnog presjeka, promjera 
            manjeg od 14 mm:
    7213.911    - - - promjera 8 mm ili većeg mase koluta 
            veće od 1000 kg 4,4
    7213.912    - - - ostala promjera 8 mm ili većeg              8
    7213.919    - - - ostala                          2
72.14          Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, 
            toplo valjane, toplo vučene ili toplo istiskivane, 
            uključujući one koje su usukane poslije valjanja:
    7214.20     - s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim 
            deformacijama dobivenim u procesu valjanja ili 
            usukane poslije valjanja:
    7214.201    - - - promjera od 8 do uključujući 25 mm            12
    7214.9     - ostale:
    7214.99     - - ostale:
    7214.991    - - - okrugle promjera od 8 do uključujući 25 mm        9
72.17          Hladno dobivena žica, od željeza ili nelegiranog čelika:
    7217.10     - neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana:
    7217.101    - - - plosnata, kvalitete Č.1120 i Č.1220            9,6
    7217.109    - - - ostala                          9,6
73.06          Ostale cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima,
            zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od 
            željeza ili čelika:
    7306.30     - ostale, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od 
            željeza ili nelegiranog čelika                 9
    7306.60     - ostale, zavarene, koje nisu kružnog poprečnog presjeka:
    7306.601    - - - od željeza i nelegiranog čelika kvadratnog 
            poprečnog presjeka maksimalne dimenzije 70 x 70 mm 
            i pravokutnog poprečnog presjeka maksimalne 
            dimenzije 80 x 60 mm                      9
    7306.609    - - - ostale                          9
    7306.90     - ostalo                            9
73.07          Pribor, za cijevi (npr. spojnice, koljena, kolčaci-mufovi), 
            od željeza ili čelika:
    7307.1     - lijevani pribor:
    7307.19     - - ostali                           6
    7307.9     - ostali:
    7307.92     - - koljena, lukovi i kolčaci (mufovi) s navojem        6
    7307.99     - - ostalo                           6
73.08          Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. br. 94.06) 
            i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova, 
            vrata za brane, tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, 
            krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi 
            za vrata, roloi, ograde i stupovi), željezni ili čelični; 
            limovi, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za 
            uporabu u konstrukcijama, željezni ili čelični:
    7308.30     - vrata, prozori i okviri za njih i pragovi za vrata      7,2
    7308.90     - ostalo                            7,2
73.09  7309.00     Kontejneri, cisterne, bačve i slični spremnici za bilo 
            koji materijal (osim komprimiranih ili ukapljenih 
            plinova), željezni ili čelični, obujma većeg od 300 
            litara, s oblogom ili bez obloge ili toplinske izolacije,
            ali neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima:
    7309.001    - - - kontejneri za prijevoz robe                7,2
    7309.009    - - - ostalo                          7,2
73.10          Cisterne, burad, bačve, limene kutije i slični spremnici, 
            za bilo koji materijal (osim komprimiranih ili ukapljenih 
            plinova),željezni ili čelični,obujma do 300 litara, s 
            oblogom ili bez obloge ili toplinske izolacije, ali 
            neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima:
    7310.10     - obujma 50 l i više                      7,2
    7310.2     - obujma manjeg od 50 litara:
    7310.21     - - limenke koje će se zatvoriti lemljenjem ili 
            pertliranjem                          7,2
    7310.29     - - ostalo                           7,2
73.14          Tkanine (uključujući beskonačne trake), rešetke, mreže 
            i ograde, od željezne ili čelične žice; rešetke dobivene 
            prosijecanjem i razvlačenjem komada lima ili trake, 
            željezni ili čelični:
    7314.20     - rešetke, mreže i ograde, zavarene na mjestima 
            križanja, od žice s najmanjom dimenzijom poprečnog 
            presjeka od 3 mm ili većeg i koje imaju veličinu 
            otvora 100 cm2 ili veću                     15
    7314.3     - ostale rešetke, mreže i ograde od žice, zavarene na 
            mjestima križanja:
    7314.31     - - prevučene cinkom                      6,8
    7314.39     - - ostale                           6,8
    7314.4     - ostale rešetke, mreže i ograde od žice:
    7314.41     - - prevučene cinkom                      6,8
73.18          Vijci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, 
            klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične 
            podloške) i slični proizvodi, željezni ili čelični:
    7318.1     - proizvodi s navojem:
    7318.12     - - ostali vijci za drvo                    6
    7318.13     - - vijci s kukom i vijci s prstenom              6
    7318.14     - - samourezni vijci                      6
    7318.15     - - ostali vijci, s maticama ili bez matica ili podložaka    6
    7318.16     - - matice                           6
    7318.19     - - ostalo                           6
    7318.2     - proizvodi bez navoja:
    7318.29     - - ostalo                           5,6
73.21          Peći za zagrijavanje prostorija, rešetkasta ognjišta, 
            štednjaci, kuhinjske peći (uključujući i one s pomoćnim 
            kotlom za centralno grijanje), roštilji, žeravnice, plinska 
            kuhala, grijala tanjura i slični kućanski aparati, 
            neelektrični i njihovi dijelovi, željezni ili čelični:
    7321.1     - aparati za kuhanje i grijala tanjura:
    7321.11     - - na plin ili na plin i na druga goriva            7,2
    7321.8     - ostali aparati:
    7321.81     - - na plin ili na plin i na druga goriva            7,2
73.24          Sanitarni predmeti i njihovi dijelovi, željezni ili čelični:
    7324.2     - kade:
    7324.21     - - od lijevanog željeza, emajlirane ili neemajlirane      7,2
    7324.90     - ostalo, uključujući i dijelove                7,2
76.04          Šipke i profili od aluminija:
    7604.10     - od nelegiranog aluminija                   12
    7604.2     - od slitina aluminija:
    7604.21     - - šuplji profili:   
    7604.211    - - - površinski zaštićeni (lakirani, obojeni, 
            plastificirani, kaširani)                    6
    7604.219    - - - ostali                          12
    7604.29     - - ostalo                           12
76.05          Žica od aluminija:
    7605.1     - od nelegiranog aluminija:
    7605.11     - - maksimalne dimenzije poprečnog presjeka 
            veće od 7 mm:
    7605.111    - - - koja je valjana nakon kontinuiranog lijevanja       3
    7605.119    - - - ostala                          12
    7605.19     - - ostala                           12
    7605.2     - od slitina aluminija:
    7605.21     - - maksimalne dimenzije poprečnog presjeka 
            veće od 7 mm:  
    7605.211    - - - koja je valjana nakon kontinuiranog lijevanja       3
    7605.219    - - - ostala                          3
    7605.29     - - ostala:
    7605.291    - - - koja je valjana nakon kontinuiranog lijevanja       3
    7605.299    - - - ostala                          3
76.06          Ploče, limovi i trake od aluminija debljine preko 
            0,20 mm:
    7606.1     - pravokutni (uključujući kvadratne):
    7606.11     - - od nelegiranog aluminija:  
    7606.111    - - - lim površinski obraden                  3
    7606.119    - - - ostalo                          12
    7606.12     - - od slitina aluminija:    
    7606.121    - - - nelakirane vrpce od aluminija legiranog s 
            2,2 do 2,8 % Mg debljine preko 0,20 do 0,30 mm         3
    7606.122    - - - lim površinski obrađen (lakiran, obojen, 
            plastificiran, kaširan)                     12
    7606.129    - - - ostali                          12
    7606.9     - ostalo:
    7606.91     - - od nelegiranog aluminija                  12
    7606.92     - - od slitina aluminija                    12
    76.07      Aluminijske folije (uključujući i tiskane ili s podlogom 
            od papira, kartona, plastične mase ili sličnih materijala), 
            debljine koja ne prelazi 0,20 mm (ne računajući podlogu):
    7607.1     - bez podloge:
    7607.11     - - neobrađivane nakon valjanja                 9
    7607.19     - - ostale:
    7607.191    - - - brizgane slojem kopolimera polietilena          3
    7607.199    - - - ostale                          12
    7607.20     - s podlogom                          12
76.08          Aluminijske cijevi:
    7608.10     - od nelegiranog aluminija                   12
    7608.20     - od slitina aluminija                     12
76.10          Aluminijske konstrukcije (osim montažnih zgrada iz 
            tar. br. 94.06) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i 
            sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, 
            krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi 
            za vrata, ograde i stupovi); limovi, šipke, profili, cijevi 
            i slično od aluminija pripremljeni za uporabu u 
            konstrukcijama:
    7610.10     - vrata, prozori i okviri za njih i pragovi za vrata      12
    7610.90     - ostalo:
    7610.901    - - - pripremljeni elementi za konstrukcije           12
    7610.909    - - - ostalo                          12
76.16          Ostali proizvodi od aluminija:
    7616.9     - ostali:
    7616.99     - - ostali:
    7616.991    - - - radijatori                        9
    7616.999    - - - ostali                          9
83.02          0kov, pribor i slicni proizvodi od običnih kovina za 
            pokućstvo, vrata, stubišta, prozore, rolete, karoserije, 
            sedlarsku robu, kovčege, sanduke, kutije i sl.; kuke za 
            vješanje šešira, konzole i sl.; kotačići (za pokućstvo 
            i sl.) s elementima za pričvršćivanje, od običnih kovina; 
            automatski zatvarači vrata, od običnih kovina:
    8302.4     - ostali okov, pribor i slični proizvodi:
    8302.41     - - građevinski okov:
    8302.411    - - - mehanički                         6
    8302.419    - - - ostali                          8
83.09          Čepovi (uključujući krunske čepove, čepove s navojem 
            i čepove kroz koje se toci), kapice za boce, poklopci 
            od lima sa ili bez navoja, plombe i drugi pribor za 
            pakiranje, od običnih kovina:
    8309.90     - ostalo:
    8309.901    - - - čepovi s navojem                     12
    8309.902    - - - plombe, neobrađene                    9
    8309.903    - - - plombe, obrađene                     9
    8309.909    - - - ostalo                          9
    83.11      Žica, šipke, cijevi, ploče, elektrode i sl. proizvodi, od 
            običnih kovina ili kovinskih karbida, obloženi ili 
            ispunjeni taliteljima, koji se rabe za meko lemljenje, 
            tvrdo lemljenje, zavarivanje ili nanošenje kovina ili 
            kovinskog karbida; žice i šipke aglomerirane od praha 
            običnih kovina, za metalizaciju prskanjem:
    8311.10     - obložene elektrode od običnih kovina, za elektrolučno 
            zavarivanje                           8
    8311.20     - žica od obične kovine s jezgrom, za elektrolučno 
            zavarivanje                           8
    84.03      Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz 
            tar. broja 84.02:
    8403.10     - kotlovi:
    8403.101    - - - na plin ili na plin i druga goriva            8
    8403.102    - - - na tekuća goriva                     8
    8403.103    - - - na kruta goriva                      8
    8403.109    - - - ostali                          8
    84.18      Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili 
            zamrzavanje, električni i ostali; toplinske sisaljke, 
            osim uređaja za klimatizaciju iz tar. broja 84.15:
    8418.10     - kombinacije hladnjaka i zamrzivača s posebnim vratima     6
    8418.2     - hladnjaci za kućanstvo:
    8418.21     - - kompresijski                        6
    8418.29     - - ostali                           6
84.50          Perilice za kućanstvo i praonice, uključujući strojeve 
            koji peru i suše:
    8450.1     - strojevi kapaciteta suhog rublja do 10 kg:
    8450.11     - - potpuno automatski                     6
84.81          Slavine, ventili i slični uredaji za cjevovode, kotlove, 
            spremnike, kace i slično, uključujući ventile za 
            smanjenje tlaka i termostatički upravljane ventile:
    8481.10     - ventili za smanjenje tlaka                  8
    8481.30     - nepovratni ventili                      8
    8481.40     - sigurnosni ventili                      8
    8481.80     - ostali uređaji:
    8481.801    - - - regulacijski ventili s elektromehaničkim i 
            pneumatskim pogonom; regulatori tlaka za plinske boce      8
    8481.802    - - - zasuni i leptirasti zatvarači nazivnog otvora od 
            f25 do f1200 mm, nazivnog tlaka do 4 MPa; kovani 
            zasuni nazivnog otvora od 1/2 do 2žž, nazivnog tlaka
            do 16 MPa; zapornice                      8
    8481.803    - - - zaporni ventili nazivnog otvora od f8 do f400 mm, 
            nazivnog tlaka do 4 MPa; kovani zaporni ventili 
            nazivnog otvora od 1/2 do 2žž, nazivnog tlaka do 
            16 MPa; zaporni ventili za plinske boce             8
    8481.804    - - - kuglaste slavine nazivnog otvora od 
            f8 do f700 mm, nazivnog tlaka do 10 MPa             8
    8481.805    - - - podzemni i nadzemni hidranti, ventili i ogrlice 
            za kućne priključke, odzračno-dozračni ventili, usisne 
            košare sa ventilom                       8
    8481.806    - - - armature za jednocjevno i dvocjevno centralno 
            grijanje nazivnog otvora od 3/8žž do 3/4žž           8
    8481.809    - - - ostali                          2
85.07          Električni akumulatori, uključujući separatore za njih, 
            pravokutne ili ne, uključujući kvadratne:
    8507.10     - olovni akumulatori za pokretanje klipnih motora        13,2
    8507.20     - ostali olovni akumulatori:
    8507.201    - - - trakcijski (za pogon elektromotora vozila), 
            stacionarni                           12
    8507.209    - - - ostali                          13,2
85.16          Električna protočna i akumulacijska grijala vode i 
            potapajuća grijala; električni aparati za grijanje 
            prostora i električni uređaji za grijanje tla; elektro-
            toplinski aparati za uređivanje kose (npr. aparati za 
            sušenje kose, aparati za kovrčanje kose) i aparati za 
            sušenje ruku; električna glačala; ostali elektrotoplinski 
            uređaji za kućanstvo; električni otpornici za grijanje, 
            osim onih iz tar. broja 85.45:
    8516.10     - električna protočna i akumulacijska grijala vode i 
            potapajuća grijala                       8
    8516.60     - ostale pećnice; štednjaci, kuhala, roštilji i ražnjevi:
    8516.601    - - - štednjaci                         8
    8516.609    - - - ostalo                          8
87.03          Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom 
            konstruirana za prijevoz osoba (osim vozila iz tar.br. 
            87.02), uključujući motorna vozila za kombinirani 
            prijevoz osoba i robe tipa 1/2karavanR, 1/2kombiR itd. 
            i trkaće automobile:
    8703.2     - ostala vozila s klipnim motorima s unutarnjim 
            izgaranjem i paljenjem pomoću svjećice, osim s 
            rotacijskim klipnim motorima:
    8703.22     - - obujma cilindra preko 1000 do 1500 cm 3:
    8703.221    - - - osobni automobili, novi                  4
    8703.222    - - - osobni automobili, rabljeni                8
    8703.223    - - - sanitetska vozila                     2
    8703.228    - - - ostala, nova                       4
    8703.229    - - - ostala, rabljena                     8
87.12  8712.00     Bicikli i druga slična vozila (uključujući dostavne 
            tricikle), bez motornog pogona:
    8712.001    - - - bicikli s vanjskim promjerom naplatka kotača 
            do 141/2 (355,6 mm)                       6
    8712.002    - - - bicikli, ostali                      6
    8712.009    - - - ostalo                          6
90.28          Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina, tekućine ili 
            elektriciteta, uključujući mjerila za njihovo baždarenje:
    9028.30     - električna brojila (strujomjeri)               8
94.03          Ostalo pokućstvo i njegovi dijelovi:
    9403.10     - uredsko pokućstvo od kovina                  8
    9403.30     - uredsko pokućstvo od drva                   8
    9403.40     - kuhinjsko pokućstvo od drva                  8
    9403.50     - pokućstvo za spavaće sobe od drva               8
    9403.60     - ostalo pokućstvo od drva                   8
    9403.90     - dijelovi:
    9403.901    - - - od drva                          6
    9403.902    - - - od kovina                         6
94.04          Nosači madraca; oprema za krevete i slična roba (npr. 
            madraci, popluni, perine, jastuci i jastučići) s oprugama 
            ili punjeni bilo kojim materijalom, ili od celularne 
            gume ili plastične mase, uključujući presvučene:
    9404.2     - madraci:
    9404.29     - - od ostalih materijala                    6
94.05          Svjetiljke i druga svjetleća tijela, (uključujući reflektore) 
            i njihovi dijelovi, na drugom mjestu nespomenuti niti 
            obuhvaćeni; svjetleći znakovi, svjetleće pločice s 
            imenima i slično, sa stalno fiksiranim svjetlosnim 
            izvorom i njihovi djelovi na drugom mjestu 
            nespomenuti niti obuhvaćeni:
    9405.40     - ostale električne svjetiljke i svjetleća tijela:
    9405.401    - - - reflektori                        8
    9405.409    - - - ostali                          8

                                                                                           PRILOG 2.
__________________________________________________________________________________________________________

Tarifni Tarifna             Naziv                  Količina    Carinska
broj  oznaka                                 tona      stopa
__________________________________________________________________________________________________________

02.01          Goveđe meso, svježe ili rashlađeno           500       1
02.03          Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto     100       10
02.06          Drugi klaonični proizvodi od goveđega, 
            svinjskoga, ovčjega, kozjega, konjskoga i 
            magarećeg mesa ili od mesa mula i mazgi, 
            pogodni za ljudsku prehranu, svježi, rashlađeni 
            ili smrznuti                      20       1
02.07          Meso peradi i jestivi otpaci peradi iz tar. broja 
            01.05, svježi, rashlađeni ili smrznuti         300       1
02.09  0209.00     Svinjska slanina i salo očišćeni od mesa i salo 
            peradi, netopljeni niti drukčije ekstrahirani, svježi, 
            rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni 
            ili dimljeni                      20       1
02.10          Meso, jestivi mesni i drugi klaonični proizvodi, 
            soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo 
            brašno i prah od mesa ili od drugih klaoničnih 
            proizvoda                        100       1
04.01          Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani i bez dodanog 
            šećera ili drugih tvari za zaslađivanje:        12500      1
    0401.10     - s udjelom masti do 1% po masi:
    0401.109    - - - ostalo                              1
    0401.20     - s udjelom masti više od 1% do 6% po masi:
    0401.209    - - - ostalo                              1
    0401.30     - s udjelom masti više od 6% po masi:
    0401.309    - - - ostalo                              1
04.01          Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani i bez dodanog 
            šećera ili drugih tvari za zaslađivanje:
    0401.20     - s udjelom masti više od 1% do 6% po masi:
    0401.201    - - - mlijeko u pakiranju do 2 litre:
    0401.2011    - - - - sterilizirano                 500       5
    0401.2012    - - - - pasterizirano                  500       5
04.02          Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s dodanim 
            šećerom ili drugim tvarima za zaslađivanje       250       7
04.03          Stepka, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, jogurt, 
            kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko 
            i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s 
            dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari 
            za zaslađivanje, aromatizirani, s dodanim ili bez 
            dodanog voća ili kakaa                 200       7
04.05          Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; 
            mliječni namazi                     100       7
04.06          Sir i skuta:                      650       5
    0406.90     - sir, ostali                      350   
04.09  0409.00     Prirodni med                      20       1
07.01          Krumpir, svjež ili rashlađen:
    0701.90     - ostali                        1000      1
08.08          Jabuke, kruške i dunje, svježe:
    0808.101    - jabuke                        8000      1
    0808.202    - kruške i dunje                    500       1
08.10          Ostalo svježe voće:
    0810.103    - jagode                        250       1
11.01  1101.00     Brašno od pšenice ili suražice             500       1
11.03          Prekrupa od žitarica, krupica i pelete:
    1103.1     - prekrupa i krupica:
    1103.11     - - pšenicna                      150       1
    1103.13     - - kukuruzna                      100       1
15.15          Ostale biljne masti i ulja, nehlapljivi (uključujući 
            jojoba ulje) i njihove frakcije, rafinirani i 
            nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:
    1515.2     - kukuruzno ulje i njegove frakcije:
    1515.29     - - ostalo:                       300       1
16.01  1601.00     Kobasice i slični proizvodi, od mesa, od drugih 
            klaoničnih jestivih proizvoda ili od krvi; složeni 
            prehrambeni proizvodi na osnovi tih proizvoda      1350      10
16.02          Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od 
            mesa, od drugih klaoničnih proizvoda ili od krvi:    900       10
    1602.3     - od peradi iz tar. broja 01.05:            350   
16.04          Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i 
            nadomjesci kavijara pripremljeni od riblje ikre:
    1604.1     - riba, cijela ili u komadima, ali nemljevena:
    1604.13     - - srdele i papaline                  100       1
    1604.20     - ostala pripremljena ili konzervirana riba       50       1
17.04          Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), 
            bez kakaa:
    1704.10     - žvakaće gume, uključujući i one prevučene 
            šećerom                         100       1
    1704.90     - ostalo:                        250       1
18.06          Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji 
            sadrže kakao                      450       1
19.01          Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od 
            brašna, krupice, škroba i sladnog ekstrakta, 
            bez dodanog kakao praha ili s dodanim kakao 
            prahom u količini manjoj od 40% po masi 
            računato na potpuno odmašćenu osnovu, 
            nespomenuti i neuobuhvaćeni na drugom mjestu; 
            prehrambeni proizvodi od robe iz tar. br. 04.01 
            do 04.04 bez dodanog kakao praha ili s dodanim 
            kakao prahom u količini manjoj od 5% po masi 
            računato na potpuno odmašćenu osnovu, 
            nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu      300       1
19.02          Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena 
            (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije 
            pripremljena, kao što su špageti, makaroni, 
            rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; 
            "couscous" (kuskus), pripremljeni ili 
            nepripremljeni                     600       10
    19.04      Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili 
            prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. 
            kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) 
            u zrnu ili u pahuljicama ili drukčije pripremljene 
            (osim brašna) prethodno kuhane ili drukčije 
            pripremljene, nespomenute ili neobuhvaćene 
            na drugom mjestu:
    1904.10     - prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem 
            ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica     50       1
19.05          Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski 
            proizvodi s dodatkom kakaa ili bez dodatka 
            kakaa; hostije, kapsule za farmaceutske 
            proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi:
    1905.30     - keksi i njima slični proizvodi, slatki; 
            vafli i oblate                     700       1
    1905.40     - dvopek, tost-kruh i slični tost-proizvodi       200       1
    1905.90     - ostalo                        100       1
20.01          Povrće, voće, uključujući koštunicavo (lupinasto) 
            voće i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni 
            ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini      300       1
20.02          Rajčice pripremljene ili konzervirane na drugi 
            način osim u octu ili octenoj kiselini:
    2002.90     - ostalo                        150       1
20.03          Gljive i tartufi, pripremljeni ili konzervirani na 
            drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini:
    2003.10     - gljive                        20       1
20.05          Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na 
            drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, 
            nesmrznuto, osim proizvoda iz tar. br. 20.06:
    2005.20     - krumpir                        30       1
    2005.70     - masline                        20       1
    2005.90     - ostalo povrće i mješavine povrća:           100       1
20.07          Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste 
            od voća i od koštuničavog (lupinastog) voća 
            dobiveni kuhanjem, s dodanim ili bez dodanog 
            šećera ili drugih tvari za zaslađivanje:
    2007.99     - - ostalo:                       100       1
20.08          Voće, uključujući i koštuničavo (lupinasto) voće 
            i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije 
            pripremljeni ili konzervirani, s dodanim ili bez 
            dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje 
            ili alkohola, nespomenuti i neobuhvacćeni na 
            drugom mjestu:
    2008.60     - trešnje i višnje                   50       1
20.09          Voćni sokovi (uključujući mošt od grožda) i 
            sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog 
            alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili 
            drugih tvari za zaslađivanje:              1100      1
    2009.70     - sok od jabuka                             1
    2009.80     - sok od ostalog voća ili povrća                    1
    2009.90     - mješavine sokova                           1
21.02          Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični 
            mikroorganizmi, mrtvi (osim cjepiva iz 
            tar. broja 30.02); pripremljeni prašci za peciva    500       1
21.03          Umaci i preparati za umake; miješani začini i 
            miješana začinska sredstva; brašno i krupica od 
            gorušice i pripremljena gorušica (senf):
    2103.30     - brašno i krupica od gorušice i pripremljena 
            gorušica (senf)                     50       1
    2103.904    - ostalo:                        600       1
21.04          Juhe, mesne juhe i preparati za te proizvode; 
            homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi:
    2104.10     - juhe i mesne juhe i preparati za te proizvode     250       1
21.05  2105.00     Sladoled i njemu slični jestivi ledeni proizvodi, 
            s dodatkom ili bez dodatka kakaa            500       1
21.06          Prehrambeni proizvodi nespomenuti i 
            neobuhvaćeni na drugom mjestu:
    2106.90     - ostalo:                        1000      1
22.01          Voda, uključujući prirodnu i umjetnu mineralnu 
            vodu i gaziranu vodu, bez dodanog šećera ili 
            drugih tvari za zaslađivanje ili aromatizaciju; 
            led i snijeg:
    2201.10     - mineralna voda i gazirana voda:            3500      1
22.02          Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu 
            vodu, s dodanim šećerom ili drugim tvarima 
            za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala 
            bezalkoholna pića, osim sokova od voća i
            povrća koji se razvrstavaju u tar. br.20.09:
    2202.10     - voda, uljučujući mineralnu vodu i gaziranu 
            vodu s dodanim šećerom ili drugim tvarima 
            za zaslađivanje ili aromatizaciju            4500      1
    2202.90     - ostalo:                        1000      1
22.03  2203.00     Pivo dobiveno od slada                 6000      1
22.04          Vino od svježeg grožda, uključujući pojačana 
            vina; mošt od grožda osim mošta iz tar. 
            broja 20.09:
    2204.10     - pjenušava vina:                    50       1
    2204.2     - ostala vina; mošt od grožda kod kojeg je 
            fermentacija zaustavljena dodavanjem alkohola:
    2204.21     - - u posudama do 2 l:                 800       1
    2204.29     - - ostalo:                       800       1
22.08          Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti 
            manje od 80% volumena; rakije, likeri i ostala 
            alkoholna pića:
    2208.90     - ostalo                        200       1


1 0808.10 - Proizvod se neće uvoziti u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 1. 9. do 31. 12., a u razdoblju od 1. 1. do 31. 8. uvozit će se u količinama:

od 1. 1. do 31. 1. - 500 t

od 1. 2. do 28. 2. - 500 t

od 1. 3. do 31. 3. - 1000 t

od 1. 4. do 31. 8. - 6000 t

u razdoblju od 1. 1. do 28. 2. sorta "Idared" se neće uvoziti u Republiku Hrvatsku po uvjetima Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije

2 0808.20 - Proizvod se neće uvoziti u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 1. 10. do 31. 12.

3 0810.10 - Proizvod se neće uvoziti u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 15. 5. do 30. 6.

4 2130.90 - od čega 300 tona majoneze, a 300 tona ostalo

zatvori
Uredba o provedbi ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !