Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o provedbi ugovora o suradnji u sprječavanju i suzbijanju prekograničnog kriminala i povelje o organizaciji i djelovanju inicijative za suradnju u jugoistočnoj Europi – SECI Regionalnog centra (SECI Centra) za suzbijanje prekograničnog kriminala ("Narodne novine", br. XX/01, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
HRVATSKI SABOR

HRVATSKI SABOR

119

Na temelju članka 35.L114952 Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96) i članka 29.L114954 Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. studenoga 2001. godine donijela

UREDBU

O PROVEDBI UGOVORA O SURADNJI U SPRJEČAVANJU I SUZBIJANJU PREKOGRANIČNOG KRIMINALA I POVELJE O ORGANIZACIJI I DJELOVANJU INICIJATIVE ZA SURADNJU U JUGOISTOČNOJ EUROPI – SECI REGIONALNOG CENTRA (SECI CENTRA) ZA SUZBIJANJE PREKOGRANIČNOG KRIMINALA

Članak 1.

Provedbu Ugovora o suradnji u sprječavanju i suzbijanju prekograničnog kriminala i Povelje o organizaciji i djelovanju inicijative za suradnju u jugoistočnoj Europi (u daljnjem tekstu: SECI Ugovor), – SECI Regionalnog centra za suzbijanje prekograničnog kriminala (u daljnjem tekstu SECI Centar) osiguravaju Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo financija – Carinska uprava.

Članak 2.

Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo financija – Carinska uprava, u provedbi SECI Ugovora:

a) podržavaju djelatnosti hrvatskih djelatnika za vezu prema SECI Centru radi sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i borbe protiv prekograničnog kriminala;

b) zaprimaju zahtjeve za pomoć od tijela koja su nadležna za sprječavanje i borbu protiv kriminala u Republici Hrvatskoj ili od strane hrvatskih djelatnika za vezu;

c) prate istrage koje obavljaju tijela policije i carine ili druge nadležne strukture, osiguravajući operativno i kvalitetno rješavanje zahtjeva za pružanje pomoći;

d) prate i pohranjuju u internoj evidenciji zahtjeve za pružanje pomoći kao i podatke koji se prikupe tijekom obavljanja istraga;

e) osiguravaju povjerljivosti informacija i zaštitu osobnih podataka, kojima se upravlja u skladu sa zakonskim odredbama;

f) surađuju s drugim ministarstvima i tijelima – Ministarstvom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Poreznom upravom, Uredom za sprječavanje pranja novca, Hrvatskom izvještajnom službom, Službom za zaštitu ustavnog poretka te ostalim nadležnim ustanovama.

DJELATNICI ZA VEZU

Članak 3.

(1) Djelatnika za vezu iz Ministarstva unutarnjih poslova imenuje ministar unutarnjih poslova, na prijedlog pomoćnika ministra – ravnatelja policije.

Djelatnika za vezu iz Ministarstva financija – Carinske uprave imenuje ministar financija, na prijedlog ravnatelja Carinske uprave.

Može se imenovati zajednički djelatnik za vezu.

(2) Djelatnici za vezu imenuju se na vrijeme od najmanje dvije a najviše pet godina o čemu se obavještava Tajništvo SECI Centra, putem Ministarstva vanjskih poslova.

(3) Nakon prestanka rada u SECI Centru, djelatnici za vezu imaju pravo povratka na radno mjesto sa kojeg su upućeni na rad u SECI Centar ili na radno mjesto koje odgovara njihovoj stručnoj spremi.

(4) Poslove jedinstvene točke prvog kontakta, u smislu članka 8. stavka 1. SECI Ugovora, obavljat će Odjel za međunarodnu policijsku suradnju Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 4.

Djelatnici za vezu imaju pravo na plaću, dodatke na plaću i naknade troškova, u skladu s ovom Uredbom.

Osnovna plaća djelatnika za vezu na radu u SECI Centru iznosi 2.000,00 USD.

Plaća se obračunava u USD.

Plaća se obračunava od dana stupanja na rad u SECI Centar.

1. DODACI NA PLAĆU

Članak 5.

Dodaci koji se utvrđuju na osnovnu plaću su:

1. dodaci na bračnog druga;

2. dodatak na dijete.

Dodaci iz stavka 1. ovog članka obračunavaju se u USD.

1.1. Dodatak na bračnog druga

Članak 6.

Djelatnik za vezu u SECI Centru ima pravo na dodatak za nezaposlenog bračnog druga koji s njim živi u državi primateljici.

Dodatak na bračnog druga iznosi 10% na osnovnu plaću.

Pravo na dodatak utvrđuje se prije dolaska bračnog druga u državu primateljicu, na osnovu pisanog zahtjeva djelatnika za vezu.

Ako je bračni drug odsutan iz države primateljice duže od šezdeset dana u godini, gubi pravo na utvrđeni dodatak od dana ispunjenja uvjeta izbivanja iz države primateljice.

1.2. Dodatak na dijete

Članak 7.

Dodatak na dijete pripada djelatniku za vezu u SECI Centru ako dijete boravi u državi primateljici:

– za svako dijete do napunjene petnaeste godine starosti u iznosu od 90 USD

– za svako dijete starije od petnaeste godine starosti u iznosu od 135 USD.

Za djecu stariju od petnaest godina dodatak se utvrđuje na osnovi potvrde o redovnom srednjem školovanju, a traje do završetka srednjoškolskog obrazovanja.

2. NAKNADE TROŠKOVA

Članak 8.

Djelatnik za vezu u SECI Centru ima pravo na:

1. naknadu selidbenih i putnih troškova;

2. naknadu troškova stanovanja.

Naknade iz odredbe stavka 1. ovog članka obračunavaju se u kunama, a isplaćuju se USD, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan nastanka troškova.

2.1. Naknada selidbenih i putnih troškova

Članak 9.

Pri upućivanju na rad u SECI Centar djelatnik za vezu ima pravo na naknadu selidbenih i putnih troškova za sebe i za članove uže obitelji.

1. Kao putni troškovi priznaju se:

– troškovi prijevoza zrakoplovom u ekonomskom razredu ili željezničkog prijevoza u prvom razredu, po potrebi sa spavaćim kolima;

– troškovi vlastitim prijevozom u visini željezničke karte prvog razreda;

– dnevnica, ako je vrijeme putovanja duže od 12 godina, odnosno pola dnevnice, ako je duže od osam sati.

2. Kao selidbeni troškovi priznaju se:

– troškovi pakiranja do 1.444,00 kuna za djelatnika za vezu bez obitelji i 2.166,00 kuna za djelatnika za vezu s obitelji;

– troškovi prijevoza do uzletišta, stanice ili luke;

– vozarina.

3. Kao vozarina priznaje se:

– prijevoz zrakoplovom do 300 kg za djelatnika za vezu bez obitelji ili 450 kg za djelatnika za vezu s obitelji;

– cestovni ili željeznički prijevoz do 20 mł;

– brodski prijevoz – kontejner 20 ft.

Tajnik Ministarstva financija odnosno Ministarstva unutarnjih poslova donosi odluku o odobrenju naknade selidbenih i putnih troškova.

Članak 10.

Djelatnik za vezu u SECI Centru, koji je jednostrano odlučio prekinuti rad u SECI Centru prije isteka dvije godine od početka rada u SECI Centru, sam snosi putne i selidbene troškove pri povratku.

Djelatnik za vezu koji je vraćen sa rada u SECI Centru radi provođenja disciplinskog postupka, dužan je pri povratku vratiti sve putne i selidbene troškove ako se u disciplinskom postupku utvrdi da je kriv za povredu službene dužnosti.

2.2. Naknada troškova stanovanja

Članak 11.

Djelatnik za vezu u SECI Centru ima pravo stanovati u namještenom stanu odgovarajuće veličine, zavisno o broju članova uže obitelji.

Djelatnik za vezu ima pravo na najam stambenog prostora, i to:

– djelatnik za vezu – samac – jednosobni stan;

– djelatnik za vezu s jednim članom obitelji – dvosobni stan;

– djelatnik za vezu s dva ili tri člana obitelji – trosobni stan;

– djelatnik za vezu s četiri ili više od četiri člana obitelji – najmanje trosobni stan.

Članak 12.

Djelatnik za vezu ima pravo na naknadu troškova u visini od 85% od cijene najma stana.

Troškove vode, struje, plina, telefona, zakupa garaže i ostale troškove vezane za korištenje stana, snosi djelatnik za vezu u punom iznosu.

U slučaju da se prilikom sklapanja ugovora o najmu stana mora položiti depozit za najamninu, djelatniku za vezu će se odobriti ugovorena sredstva, s obvezom njihovog povrata raskidom ugovora ili istekom ugovorenog roka.

Članak 13.

Djelatnik za vezu po nastupu na rad u SECI Centar, a do useljenja u stan, ima pravo na naknadu troškova smještaja u hotelu B kategorije najduže mjesec dana.

Pravo na naknadu iz ovog članka odnosi se samo na djelatnika za vezu, a ne i na članove njegove obitelji.

Članak 14.

Naknade u slučaju smrti djelatnika za vezu

U slučaju smrti djelatnika za vezu ili člana uže obitelji koji s njim borave u državi primateljici, članu uže obitelji odnosno djelatniku za vezu, pripada naknada troškova u visini posljednje plaće djelatnika za vezu.

Članovi uže obitelji koji s njim borave u državi primateljici, a dolaze u Republiku Hrvatsku na pogreb djelatnika za vezu, imaju pravo naknade troškova putovanja.

3. AKONTACIJA

Članak 15.

Djelatnik za vezu ima pravo na akontaciju u iznosu od dvije mjesečne devizne plaće pri upućivanju na rad u inozemstvo.

Povrat akontacije mora se izvršiti u roku od šest mjeseci od dana upućivanja na rad u SECI Centar.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Za izvršavanje ove Uredbe nadležni su, u okviru svog djelokruga, Ministarstvo financija – Carinska uprava, te Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 17.

Sredstva potrebna za provedbu ove Uredbe, osiguraju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/99-01/34
Urbroj: 5030118-01-1
Zagreb, 15. studenoga 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

 
zatvori
Uredba o provedbi ugovora o suradnji u sprječavanju i suzbijanju prekograničnog kriminala i povelje o organizaciji i djelovanju inicijative za suradnju u jugoistočnoj Europi – SECI Regionalnog centra (SECI Centra) za suzbijanje prekograničnog kriminala
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !