Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993) ("Narodne novine", XX/93)
označi tražene riječi printaj stranicu
41 07.05.1993 Uredba o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L20673 stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 1993. godine donijela

UREDBU

o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993)

Članak 1.

Izvoz iz i uvoz u područja Republike Hrvatske pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA), te tranzit roba i usluga kroz ta područja može se obaviti samo uz odobrenje ministra gospodarstva, po pribavljenom mišljenju nadležnog tijela Hrvatske gospodarske komore i Ureda za UNPROFOR i PMEZ Vlade Republike Hrvatske. Zahtjev za izvoz i uvoz roba i usluga iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvu gospodarstva podnoši pravna i fizička osoba ćije je sjedište ili prebivalište na području pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA). a zahtjev za tranzit podnosi pravna ili fizička osoba koja će biti prijevoznik. Kada se tranzit roba vrši kroz područje pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA), a mjesto iz kojeg se upućuje roba ili u koje se roba upućuje na teritorij tzv. SRJ (Srbija i Crna Gora), tranzit se obavlja prema i u skladu s posebnom uredbom.

Članak 2.

Odredba članka 1.#clanak1 ove uredbe ne odnosi se na robe i usluge nužne humanitarne i medicinske pomoći te hrane koje distribuiraju međunarodne humanitarne organizacije. Nadležni organi Republike Hrvatske ispitat će u svakom konkretnom slučaju da li se radi o robi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

Pravne i fizičke osobe koje obave izvoz ili uvoz u područja Republike Hrvatske pod zaštitom Ujedinjenih (UNPA) ili tranzit roba ili usluga protivno odredbama ove uredbe kaznit će se novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 3.000 do 10.000 DEM za prekršaj, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 2.000 DEM. Uz prekršajnu kaznu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja robe koja je predmet prekršaja i prijevoznog sredstva kojim je roba prevožena.

Članak 4.

Ministar gospodarstva donijet će propis za provođenje ove uredbe. Tim propisom posebno će se urediti oblik i sadržaj obrazaca za primjenu ove uredbe.

Članak 5.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 004-01/93-01/03

Urbroj: 5030115-93-8

Zagreb, 6. svibnja 1893.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r

zatvori
Uredba o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !