Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv Libijske Arapske Džamahirije – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
25 29.03.1996 Uredba o provođenju rezolucija vijeća sigurnosti ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv Libijske Arapske Džamahrije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 1.L39315 stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 1996. godine donijela

UREDBU

O PROVOĐENJU REZOLUCIJA VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA U SVEZI SA SANKCIJAMA PROTIV LIBIJSKE ARAPSKE DŽAMAHIRIJE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se provođenje mjera iz Rezolucije 731 (1992), Rezolucije 748 (1992) i Rezolucije 883 (1993) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Članak 2.

Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama izvoz i iznošenje robe u Libijsku Arapsku Džamahiriju (u daljnjem tekstu: Libiju), kao i sve gospodarske aktivnosti čija je svrha opskrba Libije opremom, sirovinama, i materijalom kao i davanje licenci za proizvodnju te robe.

Popis robe iz stavka 1. ovog članka naveden je u Prilogu koji je sastavni dio ove Uredbe.

Iznimno, poslovi iz stavka 1. ovog članka mogu se obaviti uz posebno odobrenje ministra gospodarstva.

Članak 3.

Zabranjuje se Vladi ili tijelima vlasti Libije, pravnim i fizičkim osobama iz Libije koje imaju novčana sredstva, potraživanja ili prava po osnovu robno-novčanih, financijskih, imovinskih i drugih odnosa u Republici Hrvatskoj, a kojima je vlasnik ili djeluju u korist Vlade ili tijela vlasti Libije, raspolaganje tim sredstvima, potraživanjima i pravima, kao i njihov prijenos na druge osobe u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske.

Odredbe stavka 1. ovog članka odnose se i na izvršavanje sporazuma i ugovora sklopljenih prije stupanja na snagu Rezolucije 883 (1993.) odnosno prije 1. prosinca 1993. godine.

Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka odgovarajuće se odnose na libijske projekte i na one strane osobe koje su u vlasništvu, pod nadzorom, ili djeluju u korist Libije.

Članak 4.

Odredbe članka 3.#clanak3 ove Uredbe ne odnose se na novčana i druga financijska sredstva ili potraživanja koja potječu od prodaje ili isporuke nafte i naftnih derivata, zemnog plina i derivata plina, poljoprivrednih proizvoda, porijeklom iz Libije i izvezenih iz Libije nakon 1. prosinca 1993. godine, uz uvjet da se ta sredstva vode na posebnim računima kod banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom.

Članak 5.

Zabranjuje se otvaranje ureda libijske zrakoplovne kompanije Libyan Arab Airlines u Republici Hrvatskoj.

Zabranjuje se avio prijevoznicima i drugim pravnim osobama iz Republike Hrvatske kupnja i prodaja avionskih karata Lybian Arab Airlinesa uključivo i obavljanje prihvata i indosiranja karata i drugih dokumenata koje izdaje ta zrakoplovna kompanija.

Članak 6.

Zabranjuje se domaćim i stranim zrakoplovima polijetanje i prelet zračnog prostora Republike Hrvatske prema teritoriju Libije ili njihovo slijetanje ako polaze s tog teritorija, osim ako let nije odobrio Odbor Vijeća sigurnosti.

Članak 7.

Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama:

1. zaključivanje ili obnavljanje ugovora za isporuku u Libiju zrakoplova i dijelova zrakoplova;

2. pružanje tehničkih usluga ili usluga održavanja zrakoplova i dijelova zrakoplova namijenjenih Libiji ili u vlasništvu osoba iz Libije;

3. izvoz i isporuka materijala namijenjenog izgradnji i održavanju civilnih i vojnih zračnih luka i pratećih objekata i opreme u Libiji, kao i pružanje tehničkih i drugih usluga namijenjenih održavanju civilnih i vojnih zračnih luka ili pratećih objekata i uređaja, osim sigurnosne opreme i usluga koje se izravno odnose na kontrolu civilnog zračnog prometa;

4. obuka i pružanje savjeta i pomoći libijskim pilotima i drugom osoblju za održavanje zrakoplova ili uzletišta u Libiji;

5. osiguranje ili obnavljanje osiguranja za zrakoplove u vlasništvu osoba iz Libije;

Članak 8.

Ministar gospodarstva po prethodno pribavljenom mišljenju ministra financija i ministra pomorstva, prometa i veza će po potrebi donijeti propis kojim će se urediti način i postupak u svezi s odobravanjem izvoza i iznošenja robe i usluga u Libiju, kao i plaćanja robe i usluga u Libiju, te postupanje sa zrakoplovima i drugim prijevoznim sredstvima porijeklom iz Libije, u vlasništvu ili pod nadzorom osoba iz Libije.

Članak 9.

Novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako izvozi i iznosi robe i usluge i obavlja druge gospodarske aktivnosti protivno odredbi članka 2.#clanak2 ove Uredbe;

2. ako omogući raspolaganje novčanim sredstvima i potraživanjima ili pravima te obavlja financijske i druge transakcije, protivno članku 3.#clanak3 ove Uredbe;

3. ako omogući otvaranje ureda Libyan Arab Airlinesa u Republici Hrvatskoj, protivno članku 5.#clanak5 ove Uredbe;

4. ako kupuje i prodaje avionske karte, i obavlja prihvat i indosiranje karata i drugih dokumenata koje izdaje libijska zrakoplovna kompanija, protivno članku 5.#clanak5 ove Uredbe;

5. ako obavlja polijetanje i prelet zračnog prostora Republike Hrvatske prema teritoriju Libije odnosno, ako obavlja slijetanja u Republici Hrvatskoj, protivno odredbi članka 6.#clanak6 ove Uredbe;

6. ako obavlja gospodarske aktivnosti protivno odredbama članka 7.#clanak7 ove Uredbe.

Novčanom kaznom od 2.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 10.

Novčanom kaznom od 4.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako izvozi i iznosi robe i usluge i obavlja druge gospodarske aktivnosti protivno odredbi članka 1.#clanak1 ove Uredbe;

2. ako omogući raspolaganje novčanim sredstvima i potraživanjima ili pravima te obavlja financijske i druge transakcije protivno članku 3.#clanak3 ove Uredbe;

3. ako omogući otvaranje ureda Libyan Arab Airlinesa u Republici Hrvatskoj, protivno članku 5.#clanak5 ove Uredbe;

4. ako kupuje i prodaje avionske karte, i obavlja prihat i indosiranje karata i drugih dokumenata koje izdaje libijska zrakoplovna kompanija, protivno članku 5.#clanak5 ove Uredbe;

5. ako obavlja polijetanje i prelet zračnog prostora Republike Hrvatske prema teritoriju Libije odnosno ako obavlja slijetanja u Republici Hrvatskoj, protivno odredbi članka 6.#clanak6 ove Uredbe;

6. ako obavlja gospodarske aktivnosti protivno odredbama članka 7.#clanak7 ove Uredbe.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1996. godine.

Klasa: 004-01/95-01 /06

Urbroj : 5030105-96-1

Zagreb, 28. ožujka 1996.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


POPIS ROBE

iz stavka 1. članka 2. Uredbe o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv Libijske Arapske Džamahirije

I. Crpke srednjeg ili velikog kapaciteta čiji kapacitet iznosi 350 kubičnih metara na sat ili više, te pogonski dijelovi (plinske turbine i električni motori) namijenjeni za prijevoz sirove nafte i zemnog plina.

II. Opreme za terminale za sirovu naftu:

- plutače za ukrcaj ili jednostruki vezovi,

- savitljiva crijeva za povezivanje podvodnih razdjelnika te jednostruki vezovi i plutajuća ukrcajna savitljiva crijeva velikih dimenzija (od 12 od 16 inča),

- sidreni lanci,

III. Oprema koja nije specijalno konstruirana za terminale za sirovu naftu, ali se može koristiti u tu svrhu zbog svog velikog kapaciteta;

- ukrcajne crpke velikog kapaciteta (4.000 m3/h) male tlačne visine (10 bara),

- pomoćne crpke u granicama istih brzina, protoka,

- alati za unutarnji pregled cjevovoda i naprave za čišćenje (npr. strugala za cijevi -16 inča i više),

- mjerna oprema velikog kapaciteta (1.000 m3/h i više).

IV. Oprema za rafinerije:

- kotlovi koji udovoljavaju normama ASME 1,

- peći koje udovoljavaju normama ASME 8,

- kolone za naftne frakcije koje udovoljavaju normama ASME 8,

- crpke koje udovoljavaju normama API 610,

- katalitički reaktori koji udovoljavaju normama ASME 8,

- gotovi katalizatori, uključujući:

- katalizatore koji sadrže platinu

- katalizatore koji sadrže molibden.

V. Rezervni dijelovi za stavke I. do IV.

zatvori
Uredba o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv Libijske Arapske Džamahirije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !