Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o radnoj i materijalnoj obvezi ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
71 10.6.2005 Uredba o radnoj i materijalnoj obvezi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1396

Na temelju članka 8.L264045 stavka 1. točke 19. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 33/2002 i 58/20202) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. lipnja 2005. donijela

UREDBU

o radnoj i materijalnoj obvezi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuje izvršavanje radne i materijalne obveze za potrebe Oružanih snaga odnosno obrane Republike Hrvatske.

U području radne obveze ovom se Uredbom uređuje: ocjenjivanje zdravstvene sposobnosti, evidencija, raspoređivanje, pozivanje, poduka i vježbe obveznika radne obveze.

U području materijalne obveze ovom se Uredbom uređuje: evidencija materijalnih sredstava, način preuzimanja i predaje sredstava te druga pitanja važna za izvršavanje materijalne obveze u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti.

II. RADNA OBVEZA

Članak 2.

Radna obveza građana je izvršavanje poslova i radnih zadaća u pravnim osobama, tijelima državne vlasti odnosno tijelima državne uprave te obavljanje povremenih poslova za potrebe Oružanih snaga odnosno obrane Republike Hrvatske u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti.

Obveznici radne obveze su svi za rad sposobni građani koji su navršili 18 godina, a nisu stariji od 55 godina (žene) odnosno 65 godina (muškarci) i nisu izuzeti od radne obveze u skladu s odredbama Zakona o obrani.

Ocjenjivanje zdravstvene sposobnosti

Članak 3.

Obveznici radne obveze koji su vojni obveznici smatraju se zdravstveno sposobnima za izvršavanje radne obveze na temelju i u skladu s posljednjom ocjenom novačkog povjerenstva.

Zahtjev za ponovnu ocjenu zdravstvene sposobnosti na novačkom povjerenstvu podnosi se uredu za obranu u kojem se vojni obveznici vode u vojnoj evidenciji.

Ocjenu zdravstvene sposobnosti vojnog obveznika donose novačka povjerenstva na temelju zdravstvene dokumentacije, ne starije od 6 mjeseci, koju je izdala ovlaštena zdravstvena ustanova.

Članak 4.

Obveznici radne obveze koji nisu vojni obveznici smatraju se zdravstveno sposobnima za izvršavanje radne obveze ako im u redovitom postupku za ocjenjivanje radne sposobnosti nije utvrđena opća ili profesionalna nesposobnost za rad.

Obveznici radne obveze kojima je utvrđena profesionalna nesposobnost za rad mogu se raspoređivati samo na poslove i zadaće u skladu s preostalom radnom sposobnosti.

Evidencija

Članak 5.

Evidenciju obveznika radne obveze koji su ujedno i vojni obveznici vode uredi za obranu, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i pravne osobe kod kojih su obveznici radne obveze raspoređeni na radnu obvezu.

Evidenciju obveznika radne obveze koji nisu vojni obveznici vode uprave za obranu prema mjestu prebivališta obveznika radne obveze i tijela kod kojih su obveznici radne obveze raspoređeni na radnu obvezu.

Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka uredi za obranu vode u skladu s Uputama o vođenju evidencije vojnih obveznika.

Raspoređivanje

Članak 6.

Obveznici radne obveze raspoređuju se u skladu s planovima obrane na poslove i radne zadaće prema njihovim stručnim kvalifikacijama i sposobnostima radi izvršavanja poslova i radnih zadaća u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti.

Na poslove i radne zadaće u tijela državne vlasti, tijela državne uprave i pravne osobe u pravilu se raspoređuju obveznici radne obveze koji su njihovi zaposlenici.

Obveznici radne obveze mogu se iznimno rasporediti u tijelo u kojem nisu zaposlenici bez obzira na mjesto prebivališta.

Članak 7.

Obveznike radne obveze koji su vojni obveznici na radnu obvezu raspoređuju nadležne uprave za obranu, a raspored im priopćavaju uredi za obranu u kojima se vode u vojnoj evidenciji.

Obveznike radne obveze koji nisu vojni obveznici, a zaposlenici su tijela kod kojeg se raspoređuju, na radnu obvezu raspoređuje i priopćuje im raspored nadležna osoba tog tijela.

Obveznike radne obveze koji nisu vojni obveznici, a raspoređuju se u tijelo kod kojeg nisu zaposleni, na radnu obvezu raspoređuju i priopćavaju im raspored uprave za obranu nadležne prema mjestu prebivališta obveznika radne obveze.

Pozivanje, poduka i vježbe

Članak 8.

Pozivanje obveznika radne obveze na radnu obvezu, poduku ili vježbu provode tijela nadležna za njihovo raspoređivanje odnosno priopćavanje rasporeda.

Pozivanje na radnu obvezu provodi se u skladu s propisima o mobilizaciji.

Poziv na poduku, vježbu ili drugi oblik osposobljavanja dostavlja se obvezniku radne obveze najkasnije 30 dana prije dana određenog za početak izvođenja poduke, vježbe ili drugog oblika osposobljavanja.

Članak 9.

Obveznici radne obveze koji imaju utvrđen raspored na radnu obvezu mogu se pozivati na poduku, vježbe i druge oblike osposobljavanja.

Poduci, vježbama i drugim oblicima osposobljavanja podliježu obveznici raspoređeni na poslove i radne zadaće koji se tehnološki ili organizacijski razlikuju od poslova i radnih zadaća koje ti obveznici obavljaju u miru.

III. MATERIJALNA OBVEZA

Članak 10.

U ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti građani i pravne osobe imaju materijalnu obvezu.

Članak 11.

Za potrebe popune materijalnog ustroja Oružanih snaga Republike Hrvatske kao i za potrebe obavljanja djelatnosti tijela državne vlasti i pravnih osoba posebno važnih za obranu države na pismeni zahtjev uprave za obranu, građani i pravne osobe dužni su ustupiti materijalna sredstva koja su na popisu materijalnih sredstava za potrebe obrane države.

Vrstu materijalnih sredstava koja se mogu staviti na popise materijalnih sredstava za potrebe obrane države određuje Vlada Republike Hrvatske.

Evidencija sredstava

Članak 12.

Popise i evidenciju materijalnih sredstava za potrebe obrane države vode nadležna tijela državne uprave.

Pri uvođenju u popis i vođenju evidencije iz stavka 1. ovoga članka uprave za obranu služe se podacima o materijalnim sredstvima iz službenih evidencija nadležnih središnjih tijela državne uprave odnosno podacima iz evidencija pravnih osoba za materijalna sredstva u njihovu vlasništvu koja se ne vode u službenim evidencijama.

Građani i pravne osobe obvezni su i u miru ustupiti materijalna sredstva s popisa materijalnih sredstava za potrebe obrane radi pregleda sredstava i održavanja vježbi.

Naputak o načinu vođenja evidencija iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar obrane.

Članak 13.

Središnja tijela državne uprave koja vode službene evidencije o materijalnim sredstvima koja se mogu staviti na popis materijalnih sredstava za potrebe obrane i pravne osobe koje su vlasnici navedenih materijalnih sredstava dužni su, na zahtjev nadležne uprave za obranu, dostaviti podatke o tim sredstvima radi uvođenja na popis i vođenja evidencije materijalnih sredstava za potrebe obrane države.

Članak 14.

Građani i pravne osobe dužni su nadležnoj upravi za obranu dati podatke o vlasništvu, tehničkim karakteristikama i stanju materijalnih sredstava na popisu materijalnih sredstava za potrebe obrane države te im omogućiti pregled navedenih materijalnih sredstava radi vođenja ažurne evidencije.

Raspoređivanje i primopredaja materijalnih sredstava

Članak 15.

Popisana materijalna sredstva za potrebe obrane države raspoređuje nadležna uprava za obranu prema planovima popune materijalnog ustroja i zahtjevima Oružanih snaga, tijela državne vlasti i pravnih osoba posebno važnih za obranu države u skladu s utvrđenim kriterijima i redoslijedom popune.

Nadležna uprava za obranu iz stavka 1. ovoga članka izdaje vlasniku raspoređenog materijalnog sredstva evidencijsku ispravu.

Članak 16.

Na pismeni zahtjev uprave za obranu vlasnik materijalnog sredstva dužan ga je predati Oružanim snagama odnosno tijelu državne vlasti ili pravnoj osobi posebno važnoj za obranu države u koju je materijalno sredstvo raspoređeno.

Članak 17.

Preuzimatelj materijalnog sredstva iz članka 16.#clanak16 stavka 1. ove Uredbe prilikom preuzimanja utvrđuje njegovu ispravnost i prikladnost za uporabu te opskrbljenost odgovarajućom opremom (alatom, priborom, rezervnim dijelovima, gorivom i tehničkom dokumentacijom) o čemu vlasniku sredstva izdaje odgovarajuću potvrdu.

Materijalna sredstva koja nisu ispravna ili nisu prikladna za uporabu neće se zaprimiti.

Naknada za ustupljena materijalna sredstva

Članak 18.

Vlasnici materijalnih sredstava ustupljenih za potrebe obrane države imaju pravo na naknadu za ustupanje sredstava u visini koju određuje Vlada Republike Hrvatske.

Postupak utvrđivanja štete

Članak 19.

Korisnik ustupljenog materijalnog sredstva kod kojeg je došlo do oštećenja ili uništenja sredstva dužan je prije vraćanja sredstva vlasniku osnovati povjerenstvo za utvrđivanje štete, utvrditi okolnosti nastanka i vrstu oštećenja te o tome sastaviti službeni zapisnik.

Za oštećena ili uništena materijalna sredstva vlasnik materijalnog sredstva ima pravo na naknadu štete.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izvršavanju radne obvezeL264047 (»Narodne novine« br. 11/94 i 101/95.).

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 816- 01/05-01/01

Urbroj: 5030109-05-1

Zagreb, 2. lipnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o radnoj i materijalnoj obvezi
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !