Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o sastavu i načinu rada Nacionalnog povjerenstva za koordinaciju praćenja primjene Zakona o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
25 6.3.2006 Uredba o sastavu i načinu rada Nacionalnog povjerenstva za koordinaciju praćenja primjene Zakona o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

601

Na temelju članka 7.L291279 stavka 3. Zakona o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju ("Narodne novine", broj 141/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2006. godine, donijela

UREDBU

O SASTAVU I NAČINU RADA NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU PRAĆENJA PRIMJENE ZAKONA O ZABRANI UPORABE, STVARANJA ZALIHA, PROIZVODNJE I PRIJENOSA PROTUPJEŠAČKIH MINA I O NJIHOVOM UNIŠTENJU

Članak 1.

Nacionalno povjerenstvo za koordinaciju praćenja primjene Zakona o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (u daljnjem tekstu: Nacionalno povjerenstvo) osnovano radi koordinacije provedbe Zakona na državnoj razini i međunarodnog djelovanja Republike Hrvatske obavlja sljedeće poslove:

– prikuplja, prati i analizira podatke o uništenju protupješačkih mina iz skladišta i mina izvađenih iz tla,

– prati i analizira provedbu nadzora nad uporabom, razvijanjem, proizvodnjom ili na drugi način nabavom, stvaranjem zaliha, čuvanjem ili ustupanjem bilo kome te prijenosom protupješačkih mina izvađenih iz tla radi njihovog uništavanja,

– prati i analizira inspekcijski nadzor pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova razminiranja te daje primjedbe i prijedloge,

– prati i analizira provedbu stručnog nadzora nad uništavanjem protupješačkih mina koje su pronašle i onesposobile pravne osobe ovlaštene za obavljanje poslova razminiranja te daje primjedbe i prijedloge,

– prati i prikuplja podatke o nastaloj šteti na stvarima i osobama nastalim kao posljedica aktiviranja protupješačkih mina,

– prikuplja podatke za izradu godišnjih izvješća Glavnom tajniku UN-a prema članku 7. Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju,

– prati prihvaćanje misija za utvrđivanje činjenica po članku 8. Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju,

– prati i koordinira međunarodno djelovanje Republike Hrvatske u svezi s primjenom Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju,

– na temelju prikupljenih podataka i analiza predlaže izmjene i dopune zakona i drugih propisa kojima se uređuje zabrana uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i njihova uništenja,

– prati i analizira i ostale aktivnosti na državnoj razini vezane uz uporabu, stvaranje zaliha, proizvodnju i prijenos protupješačkih mina i njihovo uništenje, 

– podnosi godišnje izvješće iz područja svoje djelatnosti Vladi Republike Hrvatske.

Članak 2.

Nacionalno povjerenstvo ima predsjednika i osam članova, od kojih je jedan zamjenik.

Predsjednik i zamjenik Nacionalnog povjerenstva predstavnici su Ministarstva obrane.

Članovi Nacionalnog povjerenstva su po dva predstavnika Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i Hrvatskog centra za raz­miniranje.

Predsjednik Nacionalnog povjerenstva može, po potrebi, uključiti u rad Povjerenstva i predstavnike drugih nadležnih tijela.

Članak 3.

Nacionalno povjerenstvo donosi odluke na sjednicama, sastaje se po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca.

Sjednice Nacionalnog povjerenstva saziva i predsjeda im predsjednik Nacionalnog povjerenstva.

U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe Nacionalno povjerenstvo donijet će Poslovnik o svom radu.

Poslovnikom o radu propisat će se način pripreme sjednice Nacionalnog povjerenstva, način rada članova Nacionalnog povjerenstva, donošenje odluka, način izrade izvješća o pojedinim aktivnostima i mjerama te druga pitanja vezana uz rad Nacionalnog povjerenstva.

Članak 4.

Stručne i administrativne poslove za Nacionalno povjerenstvo obavlja Ministarstvo obrane.

Koordinaciju međunarodnog djelovanja Republike Hrvatske Nacionalno povjerenstvo će ostvarivati putem Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, ako posebnim međunarodnim ugovorom ili drugim aktom nije drukčije propisano.

Članak 5.

Središnja tijela državne uprave iz članka 2.#clanak2 stavka 3. ove Uredbe i Hrvatski centar za razminiranje obvezni su u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe predložiti svoje predstavnike u Nacionalno povjerenstvo.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe Vlada Republike Hrvatske imenovat će predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Nacionalnog povjerenstva.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 213-04/06-01/01
Urbroj: 5030109-06-1
Zagreb, 2. ožujka 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, braniteljai međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o sastavu i načinu rada Nacionalnog povjerenstva za koordinaciju praćenja primjene Zakona o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !