Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o standardima koje moraju zadovoljavati plovila Obalne straže i plovila koja sudjeluju u provedbi planova područnih jedinica koordinacije ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
77 4.7.2008 Uredba o standardima koje moraju zadovoljavati plovila Obalne straže i plovila koja sudjeluju u provedbi planova područnih jedinica koordinacije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

2519

Na temelju članka 13.L401917 stavka 1. Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 109/2007), Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 30. lipnja 2008. godine, donijela

UREDBU

O STANDARDIMA KOJE MORAJU ZADOVOLJAVATI PLOVILA OBALNE STRAŽE I PLOVILA KOJA SUDJELUJU U PROVEDBI PLANOVA PODRUČNIH JEDINICA KOORDINACIJE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se standardi koje moraju zadovoljavati plovila Obalne straže Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Obalna straža) i plovila koja sudjeluju u provedbi planova područnih jedinica koordinacije.

Članak 2.

Plovila koja sudjeluju u provedbi planova područnih jedinica koordinacije, osim plovila Obalne straže, su brodovi, brodice i drugi plovni objekti tijela nadležnih za zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru koji su određeni za sudjelovanje u obavljanju poslova i zadaća definiranih planovima područnih jedinica koordinacije.

Članak 3.

Plovila Obalne straže i plovila koja sudjeluju u provedbi planova područnih jedinica koordinacije moraju biti sposobna za plovidbu u skladu s odredbama Pomorskog zakonika i propisima donesenim na temelju Pomorskog zakonika te opremljena uređajima i opremom potrebnom za obavljanje poslova i zadaća iz svoga djelokruga rada.
Plovila iz stavka 1. ovoga članka pored udovoljavanja tehničkim zahtjevima gradnje i opremanja moraju imati ukrcan najmanji propisani broj članova posade s odgovarajućim svjedodžbama o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti koje plovilo mora imati za sigurnu plovidbu.

Članak 4.

Brodovi Obalne straže bit će dodatno opremljeni:
– sredstvima osobne i kolektivne zaštite od djelovanja nuklearnog, kemijskog i biološkog oružja
– komunikacijskim sredstvima sa zaštićenim prijenosom u skladu sa standardima NATO-a za komunikacijsku opremu
– topničkim naoružanjem u skladu s taktičko-tehničkim karakteristikama pojedine vrste broda
– sredstvima za aktivno i pasivno motrenje i izviđanje u svim vremenskim uvjetima
– sredstvima za primarno sanitetsko zbrinjavanje unesrećenih
– sredstvima i uređajima za protupožarnu zaštitu.

Članak 5.

Za potrebe nadzora i zaštite morskog okoliša, prirode i kulturne baštine te morskog ribarstva, plovila Obalne straže bit će dodatno opremljena sredstvima i opremom u skladu sa zahtjevima nadležnih ministarstava.

Članak 6.

Dodatne uvjete, propisane člancima 4. i 5. ove Uredbe, plovila Obalne straže ispunit će do kraja 2010. godine.

Članak 7.

Plovila Obalne straže i plovila koja sudjeluju u provedbi planova područnih jedinica koordinacije brojem i opremljenošću moraju omogućavati učinkovito izvršavanje propisanih poslova i zadaća te biti opremljena naoružanjem prema sljedećem:
– brodice i brodovi Obalne straže – strojnice i topovi u skladu s taktičko-tehničkim karakteristikama pojedine vrste broda
– brodice i brodovi ministarstva nadležnog za poslove pomorstva – bez naoružanja
– brodice i brodovi ministarstva nadležnog za unutarnje poslove – naoružanje u skladu s policijskim standardima
– brodice ostalih tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru – bez naoružanja.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/08-01/02
Urbroj: 5030109-08-1
Zagreb, 30. lipnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 

zatvori
Uredba o standardima koje moraju zadovoljavati plovila Obalne straže i plovila koja sudjeluju u provedbi planova područnih jedinica koordinacije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !