Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine ("Narodne novine", br. XX/03, XX/06, XX/11, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
77 13.5.2003 Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

931

Na temelju članka 36.L90826 stavka 6. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. svibnja 2003. godine donijela

UREDBU

O STRUČNOJ SLUŽBI SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: Stručna služba), određuje njezin djelokrug, način upravljanja, okvirni broj službenika te druga pitanja od značaja za rad Stručne službe.

Članak 2.

Stručna služba obavlja stručne, analitičke, administrativne, opće, tehničke i pomoćne poslove za Savjet za nacionalne manjine.

Članak 3.

Radom Stručne službe upravlja predsjednik Savjeta za nacionalne manjine koji je i predstojnik Stručne službe.

Predstojnik Stručne službe za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

Članak 4.

Predstojnik Stručne službe, u odnosu na državne službenike, ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Članak 5.

Način rada Stručne službe uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Stručne službe kojeg, na prijedlog predsjednika Savjeta za nacionalne manjine, donosi Savjet za nacionalne manjine.

Pravilnikom o unutarnjem redu stručne službe odredit će se potreban broj državnih službenika s opisom njihovih poslova kao i potrebnim uvjetima za obavljanje tih poslova te druga pitanja značajna za rad Stručne službe.

Članak 6.

Prostorne i druge uvjete za rad Stručne službe osigurat će Vlada Republike Hrvatske svojom odlukom.

Članak 7.

Okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Stručne službe određuje se u tablici koja je u prilogu ove Uredbe i čini njezin sastavni dio.

Tablica iz stavka 1. ovoga članka ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/03-01/09
Urbroj: 5030109-03-2
Zagreb, 8. svibnja 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v.r.

zatvori
Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !