Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o tržnom redu za pšenicu u 2007. godini ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
64 20.6.2007 Uredba o tržnom redu za pšenicu u 2007. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1982

Na temelju članaka 8.L344291 i 9.L344292 Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/2001 i 83/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. lipnja 2007. godine donijela

UREDBU

O TRŽNOM REDU ZA PŠENICU U 2007. GODINI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se:
– zajamčena cijena,
– mjere intervencijskog otkupa i prodaje,
– kakvoća pšenice koja je predmet intervencijskog otkupa.

Zajamčena cijena

Članak 2.

(1) Zajamčena cijena za pšenicu standardne kakvoće roda 2007. godine je 0,75 kuna po kilogramu i po njoj Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – Ravnateljstvo za robne zalihe (u daljnjem tekstu: Ravnateljstvo) provodi interventni otkup.
(2) Obračun odstupanja od standardne kakvoće propisan je odredbama članka 3.#clanak3 ove Uredbe.
(3) Troškove sušenja pšenice snosi vlasnik pšenice.

Obračun cijene s obzirom na kakvoću

Članak 3.

(1) Zajamčena cijena koju Ravnateljstvo plaća proizvođaču odnosi se na pšenicu standardne kakvoće s 2 % primjesa, 13 % vlage i 76 kg hektolitarske mase.
(2) Ukoliko utvrđena kakvoća pšenice odstupa od standardne kakvoće iz članka 11.#clanak11 ove Uredbe, zajamčena cijena će se smanjiti, odnosno povećati za isti postotak primjesa, nečistoća ili vlage.
(3) Za pšenicu koja odstupa od hektolitarske mase od 76 kg, Ravnateljstvo isplaćuje proizvođaču zajamčenu cijenu, koja se za svaki kilogram odstupanja od standardne hektolitarske mase smanjuje ili povećava za 0,5 % (razlomljena zrna se uzimaju u obzir).
(4) Ukoliko pšenica ima utvrđenu veću hektolitarsku masu od 80 kg, smatrat će se da ima hektolitarsku masu od 80 kg.

Intervencijski otkup i prodaja pšenice

Članak 4.

(1) Proizvođači koji ne mogu prodati pšenicu roda 2007. godine tržnim otkupljivačima, mogu neprodane količine ponuditi Ravnateljstvu.
(2) Intervencijski otkup se obavlja od 1. do 30. rujna tekuće godine.
(3) Predmet intervencijskog otkupa može biti samo pšenica iz stavka 1. ovoga članka, koja je proizvedena u tekućoj proizvodnoj godini u Republici Hrvatskoj i koja ispunjava uvjete glede minimalne kakvoće iz članka 11.#clanak11 ove Uredbe.

Članak 5.

(1) Proizvođači iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ove Uredbe (u daljnjem tekstu: ponuđači) putem pisanih ponuda nude Ravnateljstvu na intervencijski otkup pšenicu u roku iz članka 4.#clanak4 stavka 2. ove Uredbe.
(2) Pisana ponuda mora sadržavati:
– podatke o ponuđaču (ime i prezime odnosno naziv tvrtke, te adresu, odnosno sjedište),
– podatke o pšenici, koja je predmet ponude i to: mjesto skladištenja, količinu i kakvoću ovjerenu od skladištara pšenice uz skladišnu priznanicu i skladišnu zadužnicu ovjerenu od strane skladištara i ovlaštene kontrolne kuće,
– pisanu izjavu ponuđača da je pšenica proizvedena u tekućoj godini u Republici Hrvatskoj s navedenim područjem proizvodnje.
(3) Ponuđači mogu dostaviti ponude putem preporučene pošte ili izravno u Ravnateljstvo.
(4) Ravnateljstvo razmatra ponude i u roku od 5 dana od njihovog prijema izvješćuje ponuđae o mjestu uskladištenja pšenice, te zaključuje kupoprodajni ugovor.

Članak 6.

(1) Sredstva za isplatu otkupljene pšenice, troškove prihvata pšenice, daljnjeg skladištenja, očuvanja zdravstvene ispravnosti (fumigacije i sl.), prelokacije i troškove izlaza, te kontrole kakvoće pšenice osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu, u razdjelu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, na poziciji A568050 Intervencije Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi.
(2) Ravnateljstvo vrši isplatu pšenice koja je predmet intervencijskog otkupa ponuđaču u roku od 25 dana od dana primitka računa.

Članak 7.

Ravnateljstvo prodaje pšenicu, koja je predmet intervencijskog otkupa, na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske, a putem javnog natječaja.

Kakvoća pšenice

Članak 8.

Kontrola kakvoće pšenice, koja je predmet intervencijskog otkupa, obuhvaća uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje zadanih parametara, sukladno metodama propisanim za utvrđivanje kakvoće pšenice.

Članak 9.

Pšenica koja je predmet intervencijskog otkupa (kupnje) mora biti:
1. zrela, zdrava i neoštećenog zrna,
2. očišćena i zadovoljavajuće kakvoće za trženje,
3. odgovarajuće boje specifične za pojedinu sortu pšenice,
4. bez stranog mirisa i okusa,
5. bez živih insekata.

Članak 10.

Standardna kakvoća pšenice, prema kojoj se obračunava zajamčena cijena iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, određena je:

Sadržaj vlage (%) max.

13,00

Hektolitarska masa (kg/100 l) min.

76

Sadržaj primjesa (%) max.

2

Članak 11.

Pšenica koja je predmet intervencijskog otkupa mora pored općih zahtjeva iz članka 9.#clanak9 ove Uredbe ispunjavati i sljedeće minimalne zahtjeva kakvoće:

Sadržaj vlage (%) max.

14,00

Hektolitarska masa (kg/100 l) min.

74

Sadržaj primjesa (%) max.

12

Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.

Detaljne uvjete i postupke provedbe intervencijskog otkupa pšenice roda 2007. godine donosi ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 332-01/07-01/01
Urbroj: 5030116-07-1
Zagreb, 15. lipnja 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o tržnom redu za pšenicu u 2007. godini
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !