Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
20 19.2007 Uredba o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

784

Na temelju članka 26.L325974 stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i članka 60.L325976 stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 92/96, 48/99, 15/2000, 127/2000, 59/2001 i 199/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. veljače 2007. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA HRVATSKE INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKE REFERALNE AGENCIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuje unutarnje ustrojstvo, način rada i poslovi Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: HIDRA), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica te njihov djelokrug, poslovi i zadaci koji se u njima obavljaju, način upravljanja tim jedinicama, okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova i druga pitanja važna za rad HIDRA-e.

Članak 2.

HIDRA obavlja informacijske, dokumentacijske i referalne poslove.

U svom djelokrugu HIDRA osigurava dostupnost javnih službenih podataka, informacija i dokumentacije Republike Hrvatske i promiče njihovo korištenje.

HIDRA pomaže da službena dokumentacija stranih zemalja, međunarodnih organizacija i institucija te druge informacije, podaci i dokumentacija budu dostupni državnim tijelima i institucijama Republike Hrvatske i ostalim korisnicima.

HIDRA radi na izgradnji i primjeni dokumentacijskih alata.

HIDRA surađuje u izgradnji informacijske infrastrukture Vlade Republike Hrvatske i državnih tijela Republike Hrvatske, koja se temelji na suvremenoj tehnologiji i međunarodno utvrđenim normama.

Članak 3.

Radi ostvarivanja djelatnosti iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe HIDRA obavlja sljedeće poslove:

– prikuplja, na temelju posebnih zakona, te obrađuje, pohranjuje i osigurava korištenje javnih službenih informacija, podataka i dokumentacije koju u svom djelokrugu stvaraju tijela zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove i druge pravne osobe s javnim ovlastima u Republici Hrvatskoj;

– prikuplja, obrađuje i pohranjuje te pomaže pri korištenju službene dokumentacije stranih zemalja i međunarodnih organizacija;

– prikuplja, obrađuje i pohranjuje te osigurava korištenje službene dokumentacije vezane uz priključivanje Republike Hrvatske Europskoj uniji;

– uspostavlja i održava fizičke, elektroničke i virtualne zbirke dokumentacije te baze podataka temeljene na službenim informacijama; osigurava korištenje svih izvora informacija putem otvorenog pristupa fizičkim zbirkama, objavljivanjem kataloga i drugih izdanja na papirnom i elektroničkom mediju, razvojem izvora informacija i usluga dostupnih na mreži te oblikovanjem odgovora na pojedinačne korisničke upite;

– izrađuje, primjenjuje i osigurava korištenje dokumentacijskih alata, pojmovnika i terminoloških rječnika iz područja službenih informacija, računalnih programskih sustava te normi i preporuka iz svoga djelokruga;

– neprekidno obrazuje svoje službenike i korisnike u području informacijsko-dokumentacijskih poslova;

– potiče i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona iz područja rada HIDRA-e te daje mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona iz područja informacijskih djelatnosti;

– surađuje sa srodnim institucijama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu te s međunarodnim organizacijama;

– obavlja druge poslove na zahtjev Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

Poslove iz svoga djelokruga HIDRA obavlja za potrebe Predsjednika Republike, Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, ministarstava, središnjih državnih ureda, državnih upravnih organizacija te drugih tijela Republike Hrvatske iz izvršne i sudbene vlasti, pravnih osoba u području javnih djelatnosti, lokalne i područne (regionalne) samouprave, državnih i predstavničkih tijela stranih zemalja, međunarodnih organizacija te znanstvenih i obrazovnih institucija, gospodarstvenika i drugih zainteresiranih korisnika.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 5.

Za obavljanje poslova iz djelokruga HIDRA-e ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Odjel za prikupljanje službene dokumentacije i podataka

2. Odjel za obradu službene dokumentacije i podataka

2.1. Odsjek za formalnu obradu službene dokumentacije i podataka

2.2. Odsjek za sadržajnu obradu službene dokumentacije i podataka

2.3. Odsjek za izgradnju i održavanje normativne infrastrukture

3. Odjel za diseminaciju informacija

3.1. Odsjek za izdavaštvo

3.2. Odsjek za pružanje korisničkih usluga

4. Odjel za primjenu i razvoj korisničke programske podrške

5. Odjel za primjenu informatičko-komunikacijske tehnologije

6. Odjel za promotivnu djelatnost, izobrazbu i praćenje projekata

7. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove

8. Odjel za računovodstveno-financijske poslove, plan i nabavu.

1. Odjel za prikupljanje službene dokumentacije i podataka

Članak 6.

U Odjelu se izrađuju kriteriji za prikupljanje službenih podataka, informacija i dokumentacije te za izgradnju fizičkih, digitalnih i virtualnih dokumentacijskih zbirki i baza službenih podataka; prikupljaju se: službena dokumentacija Republike Hrvatske koju čine pravni propisi, dokumenti koje su tijela javne vlasti dužna izrađivati, periodičke i monografske publikacije i ostala izdanja u svim načinima prenošenja informacija; službeni podaci o tijelima javne vlasti Republike Hrvatske, odnosno imena, adrese sjedišta, podaci o komunikacijama, unutrašnje ustrojstvo te funkcije i imena vršitelja dužnosti; službena dokumentacija stranih zemalja, Europske unije i drugih međunarodnih organizacija te njihova dokumentacija o Republici Hrvatskoj; podaci o tijelima Europske unije; podaci o diplomatskim predstavništvima stranih zemalja i međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj; podaci o međunarodnim organizacijama i članstvu Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama; podaci o političkim strankama registriranima u Republici Hrvatskoj i njihova dokumentacija; stvaraju se i održavaju dokumentacijske zbirke, arhiv digitalne građe i baze podataka.

2. Odjel za obradu službene dokumentacije i podataka

Članak 7.

U Odjelu se izgrađuju bibliografske/dokumentacijske i normativne baze podataka; formalno i sadržajno obrađuju se podaci i dokumentacija; prate se i pripremaju za primjenu norme i preporuke za formalnu i sadržajnu obradu službene dokumentacije i podataka te izgradnju odgovarajuće normativne infrastrukture; izgrađuje se i održava normativna infrastruktura za sadržajnu obradu podataka; pripremaju se podaci za objavu na papirnom i elektroničkom mediju te izgradnju i održavanje izvora informacija i usluga dostupnih na mreži. Odjel surađuje s drugim državnim tijelima i srodnim institucijama radi normiranja obrade službene dokumentacije i podataka te razmjene podataka na elektroničkom mediju i protoka informacija; sudjeluje u razvoju alata za formalnu i sadržajnu obradu službene dokumentacije i podataka potpomognutu računalom te razvoj normativne infrastrukture.

2.1. Odsjek za formalnu obradu službene dokumentacije i podataka

Članak 8.

U Odsjeku se formalno obrađuje službena dokumentacija i podaci te izgrađuju i dopunjavaju bibliografske/dokumentacijske baze podataka; prate se i pripremaju za primjenu norme i preporuke za formalnu obradu službene dokumentacije i podataka; pripremaju se podaci za objavu na papirnom i elektroničkom mediju te izgradnju i održavanje izvora informacija i usluga dostupnih na mreži. Odsjek surađuje s drugim državnim tijelima i srodnim institucijama radi normiranja obrade službene dokumentacije i podataka te razmjene podataka na elektroničkom mediju i protoka informacija; sudjeluje u razvoju alata za formalnu obradu službene dokumentacije i podataka potpomognutu računalom.

2.2. Odsjek za sadržajnu obradu službene dokumentacije i podataka

Članak 9.

U Odsjeku se sadržajno obrađuje službena dokumentacija i podaci; prate se i pripremaju za primjenu norme i preporuke za sadržajnu obradu službene dokumentacije i podataka; prikupljaju se i predlažu nove normativne odrednice. Odsjek surađuje s drugim državnim tijelima i srodnim institucijama radi normiranja obrade službene dokumentacije i podataka te razmjene podataka na elektroničkom mediju i protoka informacija; sudjeluje u razvoju alata za sadržajnu obradu službene dokumentacije i podataka potpomognutu računalom.

2.3. Odsjek za razvoj i primjenu normativne infrastrukture

Članak 10.

U Odsjeku se prikupljaju podaci i izgrađuju normativne baze podataka: pojmovnici i klasifikacije; prate se norme za izradu normativnih baza podataka i pripremaju za primjenu; oblikuju se upute o izgradnji, dogradnji i načinu korištenja pojmovnika i klasifikacija. Odsjek pomaže u primjeni normativnih podataka; surađuje s drugim državnim tijelima i srodnim institucijama radi normirane izgradnje dokumentacijskih normativnih alata te razmjene normativnih podataka na elektroničkom mediju i protoka informacija; sudjeluje u razvoju alata za unaprjeđivanje i korištenje normativne infrastrukture potpomognute računalom.

3. Odjel za diseminaciju informacija

Članak 11.

U Odjelu se organizira i diseminira službena dokumentacija i podaci preko izdavačke djelatnosti i informacijskih usluga; izrađuju kriteriji za odabir građe i način prikaza te uređuju periodička, monografska i druga izdanja (publikacije, katalozi, leci, mape, prikazi itd.) na papirnom i elektroničkom mediju te izvori informacija i usluga dostupnih na mreži; definira se dinamika i organizira način distribucije izdanja na papirnom i elektroničkom mediju; organizira se, prati, analizira i provodi rad s korisnicima. Odjel sudjeluje u pripremi informacija za diseminaciju i kroz druge oblike i predlaže nove načine prikupljanja informacija; izrađuje podloge i planove za proširenje i poboljšanje dostupnosti službene dokumentacije i podataka na svim medijima i za sve vrste korisnika.

3.1. Odsjek za izdavaštvo

Članak 12.

U Odsjeku se obavljaju izdavački poslovi: uređuju periodička, monografska i druga izdanja (publikacije, katalozi, leci, mape, prikazi itd.) na papirnom i elektroničkom mediju te izvori informacija i usluga dostupnih na mreži; izrađuju se kriteriji za odabir podataka, način prikaza i grafičko uređenje izdanja; prevode se, lektoriraju i korigiraju tekstovi; organizira se tiskanje i objavljivanje te distribucija tiskanih izdanja odnosno obnova podataka izvora informacija i usluga dostupnih na mreži. Prati se razvoj djelatnosti i izrađuju podloge za unaprjeđivanje dostupnosti službene dokumentacije i podataka primarnim korisnicima i najširemu krugu korisnika.

3.2. Odsjek za pružanje korisničkih usluga

Članak 13.

U Odsjeku se pružaju informacijske usluge namijenjene korisnicima: zaprimaju i evidentiraju korisnički upiti; provode korisnički intervjui; pretražuju službeni informacijski izvori HIDRA-e, drugih tijela javne vlasti Republike Hrvatske, stranih zemalja, Europske unije i drugih međunarodnih organizacija te drugih srodnih institucija; selektiraju se i organiziraju podaci i dokumentacijska građa prema korisničkim upitima te dostavlja korisnicima na papirnom i/ili elektroničkom mediju; analiziraju se korisnički upiti i izgrađuju i dorađuju kriteriji za razvoj usluga koje pružaju informacijski specijalisti.

4. Odjel za primjenu i razvoj korisničke programske podrške

Članak 14.

U Odjelu se prati razvoj programske podrške i odgovarajućih normi za potrebe informacijskih, dokumentacijskih i referalnih poslova; nabavlja se, prilagođuje i razvija korisnička programska podrška za potrebe: pohrane, obrade i razmjene dokumentacijskih i normativnih podataka te digitalnoga arhiva i izdavaštva na papirnom i elektroničkom mediju odnosno mreži (internet i dr.); ugrađuje se programska podrška u rad informacijskoga sustava; pripremaju procedure, izrađuju upute te obrazuju službenici HIDRA-e za upotrebu programske podrške; administriraju baze podataka te provode složene procedure radi restrukturiranja podataka, selekcije i slanja podataka za posebne namjene, razmjene podataka, pripreme za tisak i prezentacije na mreži. Odjel surađuje u izgradnji informacijskih sustava tijela državne vlasti Republike Hrvatske u okviru službeno prihvaćenoga plana razvoja.

5. Odjel za primjenu informatičko-komunikacijske tehnologije

Članak 15.

U Odjelu se prati razvoj, planira nabava i organizira korištenje informatičko-komunikacijske tehnologije i vodi briga o informacijskoj sigurnosti; planira se, uspostavlja, nadzire i upravlja operacijskim sustavima, programskom osnovicom, računalnom mrežom i mrežnom opremom; skrbi se za ispravnost računalne i mrežne opreme te za zamjenu dotrajale opreme novom; koordinira se i ostvaruje povezivanje sustava HIDRA-e sa srodnim domaćim i međunarodnim institucijama te globalnom mrežom; skrbi se za sigurnosne sustave zaštite računalne mreže, računalnog sustava i programske podrške; skrbi se za uspostavu, održavanje i kontinuirani rad informacijskih servisa iz djelokruga HIDRA-e; sudjeluje u obrazovanju i osposobljavanju službenika HIDRA-e u korištenju informatičko-komunikacijske tehnologije.

6. Odjel za promotivnu djelatnost, izobrazbu i praćenje projekata

Članak 16.

U Odjelu se planiraju, organiziraju, pripremaju i vode predstavljanja, predavanja, seminari i prezentacije HIDRA-ine djelatnosti; pripremaju se i vode kontakti s medijima; planira se, organizira i prati izobrazba HIDRA-inih službenika; planira se, organizira i prati izobrazba korisnika iz područja HIDRA-ina rada; prate se i predlažu programi financiranja drugih domaćih i inozemnih institucija i programa te vode organizacijski i administrativni poslovi u vezi s projektima, donacijama i novčanom pomoći u kojima HIDRA sudjeluje samostalno ili u suradnji s drugim institucijama.

7. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove

Članak 17.

U Odjelu se obavljaju upravni i stručni poslovi u svezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga HIDRA-e; usklađuje se rad na izradi nacrta prijedloga propisa iz djelokruga HIDRA-e; priprema se i usklađuje izrada općih akata HIDRA-e; koordiniraju se i vode poslovi u vezi sa zapošljavanjem službenika i namještenika; prate se, nadziru i poduzimaju mjere za unaprjeđivanje rada službenika i namještenika; surađuje se s drugim tijelima državne uprave i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Odjela; vodi se evidencija iz djelokruga Odjela; obavljaju se administrativni poslovi za potrebe ravnatelja te kadrovski, pomoćni i tehnički poslovi za potrebe HIDRA-e.

8. Odjel za računovodstveno-financijske poslove, plan i nabavu

Članak 18.

U Odjelu se organiziraju i koordiniraju računovodstveni i financijski poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima; izrađuje se prijedlog sredstava tekućeg i kapitalnog dijela proračuna; izrađuju se financijski planovi i kontrolira trošenje proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici; sastavljaju se kvartalna i glavna završna financijska te druga izvješća propisana zakonom; izrađuje se analitički kontni plan, ustrojavaju se i vode glavne i pomoćne poslovne knjige propisane zakonom te evidentiraju sve poslovne promjene; obavljaju se poslovi vezani uz sustav Državne riznice; likvidiraju se ulazni računi te pripremaju nalozi za plaćanje; prate se i evidentiraju promjene na nefinancijskoj imovini i usklađuju obveze i potraživanja; obračunavaju se plaće i osobne naknade; nabavlja se roba, naručuju usluge i izdaje potrošni materijal i druga roba te obavljaju drugi računovodstveni poslovi.

III. STRUČNI SAVJETI I RADNE SKUPINE

Članak 19.

Za raspravljanje o pojedinim pitanjima iz djelokruga HIDRA-e,utvrđivanje prijedloga planova i programa, utvrđivanje prijedloga propisa te za davanje stručnih mišljenja i prijedloga o pitanjima iz djelokruga HIDRA-e, ravnatelj može osnivati stručne savjete, povjerenstva i radne skupine.

U radu tijela iz stavka 1. ovog članka mogu sudjelovati i vanjski stručnjaci.

Aktom o osnivanju ili imenovanju vanjskih članova određuju se zadaci, ovlaštenja i način rada savjeta, povjerenstava ili radnih skupina.

IV. UPRAVLJANJE

Članak 20.

Radom HIDRA-e upravlja ravnatelj kojega imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade.

Ravnatelj je odgovoran za svoj rad i rad HIDRA-e Vladi Republike Hrvatske.

Radom odjela upravljaju načelnici odjela.

Radom odsjeka upravljaju voditelji odsjeka.

Članak 21.

Načelnici odjela za svoj rad odgovaraju ravnatelju.

Voditelji odsjeka za svoj rad odgovaraju načelniku odjela u čijem su sastavu ustrojeni i ravnatelju.

Članak 22.

Ravnatelj ustrojava stručni kolegij kao savjetodavno tijelo.

Članovi kolegija su načelnici odjela.

Ostali se službenici pozivaju na sjednice prema potrebi.

V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI HIDRA-e

Članak 23.

Poslove i zadaće iz djelokruga HIDRA-e, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi potrebnoj za njihovo obavljanje i o drugim uvjetima, obavljaju službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta, u skladu sa zakonom.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga HIDRA-e određen je u tabličnom prikazu, koji je sastavni dio ove Uredbe i koji se ne objavljuje u »Narodnim novinama«.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Pitanja važna za rad HIDRA-e koja nisu uređena ovom Uredbom uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu HIDRA-e, a osobito broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, kao i njihove ovlasti i odgovornosti.

Članak 25.

Pravilnik o unutarnjem redu HIDRA-e donijet će ravnatelj u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ravnatelj HIDRA-e u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 1. ovog članka rasporedit će službenike i namještenike na radna mjesta.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencijeL325978 (»Narodne novine«, broj 65/2005).

Članak 27.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/07-01/02Urbroj: 5030108-07-1Zagreb, 15. veljače 2007.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !