Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva ("Narodne novine", br. XX/08, XX/08, XX/10, XX/10, XX/12, XX/12, XX/12, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
41 9.4.2008 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1384

Na temelju članka 60.L390085 stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 92/96, 48/99, 15/2000, 127/2000, 59/2001, 199/2003 i 79/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (dalje u tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug, način upravljanja, te okvirni broj državnih službenika i namještenika Ministarstva.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo, upravljanje kao i potreban broj državnih službenika i namještenika uređuje se na taj način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonom dani u nadležnost i djelokrug.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljedeće upravne organizacije i druge unutarnje ustrojstvene jedinice:
1. Kabinet ministra
2. Tajništvo Ministarstva
3. Uprava za energetiku i rudarstvo
4. Uprava za industriju i privatizaciju
5. Uprava za trgovinu i unutarnje tržište
6. Uprava za međunarodne gospodarske odnose i trgovinsku politiku
7. Uprava za poticanje ulaganja i izvoz
8. Ravnateljstvo za robne zalihe
9. Uprava za rad i tržište rada
10. Uprava za mirovinsko osiguranje
11. Uprava za malo gospodarstvo
12. Uprava za obrt
13. Uprava za međunarodnu suradnju u području rada i socijalne sigurnosti
14. Uprava za javnu nabavu
15. Odjel za unutarnju reviziju
16. Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije
17. Odjel za procjenu gospodarskih učinaka propisa i makroekonomsku analizu
18. Odjel za odnose s javnošću i protokol.

1. KABINET MINISTRA

Članak 4.

U Kabinetu ministra obavljaju se administrativni i stručni poslovi za ministra i državne tajnike, protokolarni poslovi, poslovi u svezi s odnosom sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u svezi S kontaktom i komunikacijom s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima državne uprave, te pravnim osobama koje obavljaju javne ovlasti iz djelokruga Ministarstva, poslovi u svezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ministru i državnom tajniku, poslovi u svezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte, kao i drugi stručni i administrativni poslovi u svezi s realizacijom programa rada i aktivnosti ministra i državnih tajnika.

2. TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

Članak 5.

Tajništvo Ministarstva kao posebna ustrojstvena jedinica, obavlja administrativne, pravne, upravno-pravne, financijsko-računovodstvene, poslove nabave roba i usluga za potrebe Ministarstva po postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi, informatičke poslove, poslove financijskog upravljanja i kontrole, te druge stručne poslove za potrebe Ministarstva, koji se odnose na tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica i to: prati i analizira radne procese u okviru Ministarstva i osigurava učinkovitost u radu, obavlja poslove izrade nacrta prijedloga zakona, daje mišljenja na pravilnike, naredbe i druge akte radi provođenja zakona, daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s provedbom zakona iz djelokruga rada Ministarstva, obavlja poslove u svezi svih radno-pravnih pitanja službenika i namještenika Ministarstva, njihovog stručnog osposobljavanja i usavršavanja, te napredovanja i nagrađivanja, obavlja financijske, računovodstvene, informatičke, opće i pomoćne tehničke poslove vezane za poslovni objekt, poslove prevođenja, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, nadzire i usklađuje sigurnosne poslove i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Tajništva Ministarstva ustrojavaju se:
2.1. Odjel za financijsko-planske i računovodstvene poslove
2.2. Odjel za pravne poslove
2.3. Odjel za kadrovske i opće poslove
2.4. Odjel za sigurnosno-tehničke i informatičke poslove.

2.1. Odjel za financijsko-planske i računovodstvene poslove

Članak 6.

Odjel za financijsko-planske i računovodstvene poslove organizira, kontrolira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, izrađuje planove potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, priprema zahtjeve i izvršava plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, izrađuje preglede i izvješća izvršenih izdataka u odnosu na plan, obavlja poslove obračuna plaća, naknade zaposlenima i vodi blagajničko poslovanje, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje svih primitaka i izdataka po pozicijama državnog proračuna, priprema i izrađuje periodične obračune, završni račun i konsolidira financijska izvješća na razini Razdjela, obavlja poslove nabave roba i usluga za potrebe Ministarstva po postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i kancelarijskog materijala, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.
U sklopu Odjela za financijsko-planske i računovodstvene poslove ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
2.1.1. Odsjek za planiranje i izvršavanje proračuna
2.1.2. Odsjek za financijsko-računovodstvene poslove
2.1.3. Odsjek za javnu nabavu.

2.1.1. Odsjek za planiranje i izvršavanje proračuna

Članak 7.

Odsjek za planiranje i izvršavanje proračuna organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, sukladno zakonskim propisima i služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava, priprema i kontrolira zahtjeve za izvršavanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, prati izvršenje obveza po kapitalnim projektima i usklađuje evidenciju kapitalne imovine sa stvarnim stanjem, izrađuje preglede i izvješća izvršenih izdataka u odnosu na plan, sudjeluje na izradi periodičnih obračuna, završnog računa i konsolidiranih izvješća na nivou Razdjela, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2. Odsjek za financijsko-računovodstvene poslove

Članak 8.

Odsjek za financijsko-računovodstvene poslove organizira, koordinira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonskim propisima, izvršava plaćanja za odobrene tekuće i kapitalne izdatke po pozicijama državnog proračuna, obavlja poslove obračuna plaća i naknada zaposlenima, vodi blagajničko poslovanje, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje primitaka i izdataka po pozicijama državnog proračuna, priprema i izrađuje periodične obračune, završni račun i konsolidira financijska izvješća na razini Razdjela, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i kancelarijskog materijala, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.3. Odsjek za javnu nabavu

Članak 9.

Odsjek za javnu nabavu obavlja poslove nabave roba i usluga za potrebe Ministarstva po postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi, vrši poslove prijema i raspodjele opreme i materijala te vodi materijalne evidencije o istome, pruža stručnu pomoć povjerenstvima za nabavu, prati odvijanje postupaka nabave, sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave te prati njihovo izvršavanje, vodi evidenciju o postupcima nabave i evidenciju zaključenih ugovora, vodi evidenciju osnovnih sredstava, te obavlja druge poslove koje odredi tajnik ili ministar neposredno.

2.2. Odjel za pravne poslove

Članak 10.

Odjel za pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove u svezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa; usklađuje izradu zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, izrađuje naputke radi provođenja zakona, daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom zakona, provodi upravni postupak i upravni nadzor iz djelokruga Ministarstva, prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa, ostvaruje suradnju s uredima državne uprave glede primjene zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, provodi prvostupanjski upravni postupak, obavlja poslove prevođenja, te druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3. Odjel za kadrovske i opće poslove

Članak 11.

Odjel za kadrovske i opće poslove prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva, obavlja poslove u svezi prijama u državnu službu, usklađujući raspored državnih službenika s planovima središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, prestanka državne službe, te u svezi s drugim pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika, vodi propisane evidencije i osobne očevidnike redovito dostavljajući nove podatke u središnji popis državnih službenika, sudjeluje u izradi strategija, programa i planova izobrazbe službenika Ministarstva, prati njihov rad i napredovanje u službi; obavlja poslove koji se odnose na sustav napredovanja i nagrađivanja, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu, sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na ljudske resurse, obavlja poslove pisarnice, odnosno prijema i otpreme pošte, dostave pismena, vodi pismohranu; obavlja unutarnju dostavu za potrebe Ministarstva; obavlja poslove prijepisa, umnožavanja materijala te druge poslove iz svoga djelokruga.
U sklopu Odjela za kadrovske i opće poslove ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
2.3.1. Odsjek za kadrovske poslove
2.3.2. Odsjek za razvoj i upravljanje kadrovima
2.3.3. Odsjek za opće poslove.

2.3.1. Odsjek za kadrovske poslove

Članak 12.

Odsjek za kadrovske poslove obavlja administrativne poslove u svezi sa zapošljavanjem i rasporedom službenika i namještenika, izrađuje i vodi izvještaje iz područja službeničkih odnosa, obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja službenika i namještenika, obavlja administrativno tehničke poslove u svezi s polaganjem državnih stručnih ispita i osposobljavanjem službenika, izdaje rješenja i potvrde u vezi sa statusnim pravima službenika i namještenika, provodi postupak prijama u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu, te druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3.2. Odsjek za razvoj i upravljanje kadrovima

Članak 13.

Odsjek za razvoj i upravljanje kadrovima obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na upravljanje kadrovima i njihov razvoj, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu, priprema prijedloge planova prijama u državnu službu, usklađujući raspored državnih službenika s planovima središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, provodi postupak prijama u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose, sudjeluje u izradi strategija, programa i planova izobrazbe, vodi osobne očevidnike službenika i namještenika redovito dostavljajući nove podatke u središnji popis državnih službenika.

2.3.3. Odsjek za opće poslove

Članak 14.

Odsjek za opće poslove organizira poslove u vezi rada pisarnice, vodi djelovodnik i upisnik prvostupanjskih i drugostupanjskih predmeta, utvrđuje klasifikacijske oznake predmeta, preuzima predmete na otpremu i obavlja administrativno tehničku obradu tih predmeta, ulaže predmete po arhivskim znakovima i vodi arhivsku knjigu, obavlja prijepis teksta, obavlja fotokopiranje i umnožavanje, obavlja vanjsku i unutarnju dostavu pošte po organizacijskim jedinicama u zgradi i sjedištima tijela na području Grada Zagreba, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

2.4. Odjel za sigurnosno-tehničke i informatičke poslove

Članak 15.

Odjel za sigurnosno-tehničke i informatičke poslove obavlja sigurnosne poslove koji se odnose na cjelovitu zaštitu osoba, imovine i objekata Ministarstva, te s tim u vezi priprema planove i predlaže mjere, prati stanje civilnih obrambenih priprema, te u suradnji s Ministarstvom obrane predlaže mjere. Obavlja tehničke poslove koji se odnose na koordinaciju u vezi upravljanja i održavanja Poslovnog objekta, vodi brigu o održavanju voznog parka i organizaciju parkirnog prostora, obavlja prijevoz i vanjsku dostavu za potrebe Ministarstva. Obavlja informatičke poslove koji obuhvaćaju stručne i tehničke poslove koji se odnose na pripremu podataka i održavanje informacijskog sustava Ministarstva, osigurava informacije iz domaćih i stranih baza podataka, međunarodnih, državnih i nevladinih organizacija, te potiče racionalizaciju gospodarstva primjenom informatizacijskih tehnologija, a u suradnji s drugim tijelima državne uprave. Odjel projektira, koordinira i organizira izradu informacijskih sustava, razvitak komunikacijske mreže, izradu registara, evidencija, šifarnika i potiče mjere zaštite i osiguranja podataka, prati funkcioniranje i predlaže mjere za unaprjeđivanje rada informacijskog sustava Ministarstva; analizira i odabire sve komplementarne infotehnologije, nadzire tekuće održavanje informatičke opreme, educira službenike i namještenike na području informatike, prati i analizira svjetske i domaće standarde u pogledu automatske obrade podataka, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
U sklopu Odjela za sigurnosno-tehničke i informatičke poslove ustrojava se:
2.4.1. Odsjek za informatičke poslove
2.4.2. Odsjek za vozni park.

2.4.1. Odsjek za informatičke poslove

Članak 16.

Odsjek za informatičke poslove obavlja informatičke poslove koji se odnose na pripremu podataka i održavanje informacijskog sustava Ministarstva, brine o tehničkom održavanju računalne opreme, o stabilnosti i sigurnosti informacijskih sustava, educira državne službenike i namještenike za rad sa standardnim informatičkim proizvodima, predlaže mjere za unaprjeđivanje rada informacijskog sustava Ministarstva, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.4.2. Odsjek za vozni park

Članak 17.

Odsjek za vozni park obavlja i koordinira poslovima održavanja voznog parka, organizacija parkirnog prostora u Poslovnom objektu, obavlja prijevoz i vanjsku dostavu za potrebe Ministarstva, upravlja radom prijevoza državnih dužnosnika i potrebama prijevoza za sve uprave, te nadzire rad svih vozača unutar Odsjeka, vodi brigu o održavanju službenih vozila, vodi sve potrebne evidencije svih vozila Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3. UPRAVA ZA ENERGETIKU I RUDARSTVO

Članak 18.

Uprava za energetiku i rudarstvo obavlja upravne i stručne poslove u svezi s energetikom i rudarstvom Republike Hrvatske, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike (toplinske energije, elektroenergetike, nafte, naftnih derivata i prirodnog plina) i rudarstva; planira i predlaže energetsku i rudarsku politiku, strategiju energetskog razvitka te mjere za njenu provedbu, prati i analizira ostvarivanje politike i strategije, radi na stvaranju uvjeta za provedbu zacrtane energetske politike Republike Hrvatske, odnosno strategije razvitka energetike, predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Republike Hrvatske, koordinira poslove u svezi s gospodarenjem energijom, analizira i ocjenjuje planove razvoja energetskog sektora, sudjeluje u izradi energetskih bilanci, prati i analizira izvršavanje energetske bilance, prati i analizira potrošnju primarnih energenata u Hrvatskoj i svijetu radi predviđanja potrošnje primarnih energenata, kontinuirano prati i analizira sigurnost opskrbe energentima, prati makroekonomska kretanja u Hrvatskoj i svijetu i analizira njihov utjecaj na energetiku, prati cijene energenata i njihov utjecaj na gospodarstvo; izrađuje energetsko-gospodarske analize i s tim u svezi dugoročne i godišnje energetske bilance, prati proizvodnju, potrošnju, promet, uvoz i izvoz energenata, prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš, prati obavljanje tehničko-sigurnosnih analiza i prosudbi, predlaže pokretanje nacionalnih energetskih programa za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva, izrađuje programe za učinkovitije korištenje energije i njihovu provedbu; odobrava planove razvoja plinskog sustava, sudjeluje u izradi tarifnih pravilnika i predlaže visinu tarifnih stavki, vodi i sudjeluje u programima i projektima međunarodne suradnje, ostvaruje suradnju s međunarodnim institucijama i državnim organima, prati razvoj tržišta energentima, analizira restrukturiranje energetskog sektora; koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera energetske politike u okviru sektorske politike (zaštita okoliša, industrija, promet, šumarstvo, graditeljstvo i dr.); obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije i kogeneraciju; izdaje prethodna i energetska odobrenja za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača; vodi propisan Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača; priprema programe i mjere za stavljanje biogoriva na tržište motornih goriva i korištenje biogoriva za potrebe prijevoza; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina; utvrđuje strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva; izdaje odobrenja za istraživanje i eksploatacijska polja mineralnih sirovina; vodi katastar istražnih prostora i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina; izdaje građevinske i uporabne dozvole za rudarske objekte i postrojenja; dodjeljuje rudarske koncesije za izvođenje rudarskih radova eksploatacije mineralnih sirovina; vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnje bilance rezervi mineralnih sirovina, provodi postupke provjere elaborata o rezervama mineralnih sirovina i postupke provjere rudarskih projekata eksploatacije mineralnih sirovina, provodi upravni nadzor nad primjenom zakona iz područja energetike i rudarstva, vodi drugostupanjske upravne postupke iz područja energetike i rudarstva, obavlja stručne poslove u svezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima, sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
U Upravi za energetiku i rudarstvo ustrojavaju se:
3.1. Odjel za energetske sustave i restrukturiranje
3.2. Odjel za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost
3.3. Odjel za strateško planiranje i energetske bilance
3.4. Odjel za rudarstvo.

3.1. Odjel za energetske sustave i restrukturiranje

Članak 19.

Odjel za energetske sustave i restrukturiranje obavlja poslove vezane sa stvaranjem uvjeta za provedbu zacrtane energetske politike Republike Hrvatske i njeno usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije, izrađuje prijedlog prioritetnih energetskih projekata za uključivanje u transeuropske mreže, prati, koordinira i usklađuje restrukturiranje energetskih kompanija, koordinira suradnju s Energetskom zajednicom i prati ispunjenja obveza iz Ugovora o Energetskoj zajednici, analize tokova energije, zbivanja na svjetskom tržištu energenata, razmatra problematiku cijena energenata, obavlja djelatnosti vezane uz izgradnju energetskih objekata, usklađuje povezivanje energetskih sustava Republike Hrvatske sa sustavima drugih zemalja, usklađuje razvitak energetskog sustava s razvojnim planovima Republike Hrvatske, predlaže mjere za učinkovitu organizaciju energetskih djelatnosti, sudjeluje u izradi zakonske i podzakonske regulative iz područja energetike, prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj pravnih osoba u području energetike, sudjeluje u izradi i postupku donošenja tarifnih sustava i općih uvjeta za pojedine energente i kategorije kupaca, prati razvojne programe i poslovanje trgovačkih društava iz područja energetike, izrađuje analize i stručne podloge za odobravanje energetskih investicijskih planova u nadležnosti Ministarstva, prati stanje razvitka naftnog i plinskog gospodarstva u inozemstvu, predlaže aktivnosti iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz bilateralne i multilateralne sporazume Republike Hrvatske na području energetike; provodi mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Europske unije, koordinira poslove u svezi s pristupnim pregovorima, sudjeluje u provođenju programa EU, koordinira izradu i realizaciju provedbe provedbenih propisa sukladno novoprihvaćenim obvezama u Energetskoj zajednici organizira promotivne aktivnosti te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.
U Odjelu za energetske sustave i restrukturiranje ustrojavaju se:
3.1.1. Odsjek za umrežene energetske sustave
3.1.2. Odsjek za odnose s EU i restrukturiranje u energetici.

3.1.1. Odsjek za umrežene energetske sustave

Članak 20.

Odsjek za umrežene energetske sustave obavlja poslove u svezi s pripremom prijedloga dugoročnih i godišnjih energetskih bilanci Republike Hrvatske, kontinuirano prati, analizira i osigurava njihovu provedbu, izrađuje energetsko-gospodarske analize tokova energije, prati utjecaj svjetskog tržišta energenata na domaće, analizira tehno-ekonomske efekte cijena energenata i odnose cijena između pojedinih energenata, obavlja poslove u svezi s planiranjem i izgradnjom energetskih objekata te njihovim utjecajem na okoliš, ocjenjuje tehničko-sigurnosne analize i procjenu rizika za energetske objekte, usklađuje izradu i operacionalizaciju radova energetskog sustava Republike Hrvatske sa sustavima drugih zemalja, predlaže mjere za usklađivanje razvitka energetskog sustava s razvojnim planovima Republike Hrvatske, predlaže mjere za usklađivanje organizacije energetskih djelatnosti s planovima i potrebama Republike Hrvatske, sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga zakona i drugih općih i tehničkih propisa iz područja energetike, prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj pravnih osoba u području energetike te rad i ostvarivanje poslova tih pravnih osoba, sudjeluje u izradi i donošenju tarifnih sustava i općih uvjeta za pojedine energente i kategorije kupaca, koordinira izradu i operacionalizaciju elektroenergetskog, plinskog i naftnog sustava Republike Hrvatske sa sustavima drugih zemalja, prati razvojne programe i poslovanje trgovačkih društava iz područja energetike, izrađuje analize i stručne podloge za odobravanje razvoja plinskog gospodarstva u državi u skladu s prirodnim mogućnostima i energetskom strategijom, prati preradu, opskrbu i transport nafte i plina, transportne naftne i plinske cjevovodne sisteme u zemlji i veze s europskim sistemima, prati razvitak naftno-plinskoga gospodarstva u inozemstvu, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz bilateralne i multilateralne sporazume Republike Hrvatske na području energetike; organizira promotivne aktivnosti te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.2. Odsjek za odnose s EU i restrukturiranje u energetici

Članak 21.

Odsjek za odnose s EU i restrukturiranje u energetici obavlja poslove u svezi sa stvaranjem uvjeta za provedbu zacrtane energetske politike Republike Hrvatske i njeno usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije, odnosno strategije razvitka energetike, provodi mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Europske unije, koordinira poslove u svezi s pristupnim pregovorima, prati, koordinira i usklađuje restrukturiranje energetskih kompanija, sudjeluje u provođenju programa EU, izrađuje prijedlog prioritetnih energetskih projekata za uključivanje u transeuropske mreže, koordinira suradnju s Energetskom zajednicom i prati ispunjenja obveza iz Ugovora o Energetskoj zajednici, koordinira izradu i realizaciju provedbe provedbenih propisa sukladno novoprihvaćenim obvezama u Energetskoj zajednici te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2. Odjel za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost

Članak 22.

Odjel za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost obavlja upravne i stručne poslove u svezi s obnovljivim izvorima energije i energetske učinkovitosti kao dijela energetske politike Republike Hrvatske; izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti; predlaže i prati ekonomske instrumente za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti; prati i analizira ostvarivanje politike i strategije u segmentu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, osobito ispunjavanje ciljeva (udjela); utvrđuje prepreke i predlaže mjere za uklanjanje prepreka za provedbu politike i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti; analizira i ocjenjuje planove razvoja energetskog sektora u segmentu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije i kogeneraciju; izdaje prethodna i energetska odobrenja za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača; vodi propisan Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača; koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera za korištenje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša-posebice ublažavanje klimatskih promjena, poljoprivreda, industrija, promet, šumarstvo, graditeljstvo, upravljanje državnom imovinom i dr.); obavlja stručne poslove u svezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
U Odjelu za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost:
3.2.1. Odsjek za obnovljive izvore energije
3.2.2. Odsjek za energetsku učinkovitost
3.2.3. Odsjek za biogoriva.

3.2.1. Odsjek za obnovljive izvore energije

Članak 23.

Odsjek za obnovljive izvore priprema nacionalne programe za korištenje obnovljivih izvora energije u području električne i toplinske/rashladne energije i usklađuje njihovu provedbu; prati aktivnosti za implementaciju i sustave potpore za korištenje obnovljivih izvora energije u području električne i toplinske/rashladne energije; predlaže nacionalne programe i mjere za korištenje obnovljivih izvora i novih tehnologija te mjere za uklanjanje prepreka i prati njihovu provedbu; priprema, prati i predlaže korekciju sustava poticajnih cijena za povlaštenu proizvodnju električne i toplinske/rashladne energije; sudjeluje u aktivnostima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te u aktivnostima vezanim uz sporazume Republike Hrvatske s drugim državama i međunarodnim organizacijama na području obnovljivih izvora energije; organizira promotivne aktivnosti za korištenje obnovljivih izvora energije u području električne i toplinske/rashladne energije te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.2. Odsjek za energetsku učinkovitost

Članak 24.

Odsjek za energetsku učinkovitost priprema nacionalne programe za učinkovitije korištenje energije i usklađuje njihovu provedbu; prati aktivnosti za učinkovitije korištenje energije, predlaže nacionalne programe i mjere za učinkovitije korištenje energije i novih tehnologija te mjere za uklanjanje prepreka, prati njihovu provedbu; sudjeluje u aktivnostima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te u aktivnostima vezanim uz sporazume Republike Hrvatske s drugim državama i međunarodnim organizacijama na području energetske učinkovitosti; predlaže i provodi mjere za učinkovitije korištenje energije u javnom sektoru, a posebno u sustavu državne uprave; organizira promotivne aktivnosti za poboljšanje energetske učinkovitosti te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.3. Odsjek za biogoriva

Članak 25.

Odsjek za biogoriva priprema programe i mjere za stavljanje biogoriva na tržište motornih goriva i korištenje biogoriva za potrebe prijevoza; usklađuje njihovu provedbu sa sektorima poljoprivrede i zaštite okoliša; prati aktivnosti za implementaciju i sustave potpore za korištenje biogoriva, predlaže nacionalne programe i mjere za korištenje bigoriva i novih tehnologija te mjere za uklanjanje prepreka, prati njihovu provedbu, sudjeluje u aktivnostima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te u aktivnostima vezanim uz sporazume Republike Hrvatske s drugim državama i međunarodnim organizacijama na području biogoriva; organizira promotivne aktivnosti za korištenje biogoriva te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

3.3. Odjel za strateško planiranje i energetske bilance

Članak 26.

Odjel za strateško planiranje i energetske bilance obavlja poslove u vezi s provedbom zacrtane energetske politike Republike Hrvatske, odnosno strategije razvitka energetike, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike, toplinske energije, elektroenergetike, nafte, naftnih derivata i prirodnog plina, prati ostale neumrežene energente i pitanja vezana uz nuklearnu energiju, predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Republike Hrvatske, koordinira poslove u svezi s gospodarenjem električnom energijom, analizira i ocjenjuje planove razvoja energetskog sektora, sudjeluje u izradi programa racionalnog korištenja energije i povećanja energetske učinkovitosti, koordinira i sudjeluje u izradi energetskih bilanci, kontinuirano prati i analizira izvršavanje energetske bilance, kontinuirano prati i analizira sigurnost opskrbe energentima, priprema za tiskanje publikaciju »Energija u Hrvatskoj«, surađuje s drugim institucijama Republike Hrvatske zaduženim za energetiku.
U Odjelu za strateško planiranje i energetske bilance ustrojavaju se:
3.3.1. Odsjek za energetsko planiranje, energetske bilance, analize i tržište
3.3.2. Odsjek za zajedničke poslove i međunarodnu suradnju.

3.3.1. Odsjek za energetsko planiranje, energetske bilance, analize i tržište

Članak 27.

Odsjek za energetsko planiranje, energetske bilance, analize i tržište obavlja poslove u vezi sa stvaranjem uvjeta za provedbu zacrtane energetske politike Republike Hrvatske, odnosno strategije razvitka energetike, provodi mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Republike Hrvatske, koordinira poslove u svezi s gospodarenjem električnom energijom, analizira i ocjenjuje planove razvoja energetskog sektora, sudjeluje u izradi energetskih bilanci, analizira izvršavanje energetske bilance, kontinuirano prati i analizira sigurnost opskrbe energentima.

3.3.2. Odsjek za zajedničke poslove i međunarodnu suradnju

Članak 28.

Odsjek za zajedničke poslove i međunarodnu suradnju izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike, elektroenergetike, nafte i plina. Sudjeluje u izradi zakona i propisa iz područja rudarstva, te u poslovima upravnog postupka za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina. Daje stručna tumačenja, upute i pomoć energetskim subjektima u županijskim uredima iz djelokruga poslova energetike i rudarstva. Koordinira suradnju s tijelima državne uprave i raznim ustanovama, prati usklađenost hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije. Pripremaju se i provode projekti i programi Europske unije; koordiniraju se IPA projekti, međunarodni projekti i darovnice. Sudjeluje u provedbi prvostupanjskih i drugostupanjskih upravnih postupka.

3.4. Odjel za rudarstvo

Članak 29.

Odjel za rudarstvo obavlja upravne poslove u prvom stupnju koji se odnose na istraživanje i eksploataciju svih mineralnih sirovina, osim građevnog pijeska i šljunka, tehničko-građevnog kamena, te ciglarske gline; izdaje odobrenja za istraživanje i eksploatacijska polja mineralnih sirovina; izdaje građevinske i uporabne dozvole za rudarske objekte i postrojenja; dodjeljuje rudarske koncesije za izvođenje rudarskih radova eksploatacije mineralnih sirovina; vodi katastar istražnih prostora i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina; vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina; provodi postupke provjere elaborata o rezervama mineralnih sirovina i postupke provjere rudarskih projekata eksploatacije mineralnih sirovina; obavlja upravni nadzor u tijelima državne uprave u jedinicama lokalne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove rudarstva; obavlja upravne poslove u drugom stupnju koji se odnose na istraživanje i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena, građevnog pijeska i šljunka, te ciglarske gline; prati poslovanje rudarskih gospodarstvenih subjekata; prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj rudarskih gospodarstvenih subjekata; utvrđuje strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama; izrađuje prijedloge zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.
U Odjelu za rudarstvo ustrojavaju se:
3.4.1. Odsjek upravnih poslova u rudarstvu
3.4.2. Odsjek gospodarstvenih poslova u rudarstvu
3.4.3. Odsjek energetskih mineralnih sirovina (ugljikovodika i geotermalne vode).

3.4.1. Odsjek upravnih poslova u rudarstvu

Članak 30.

Odsjek upravnih poslova u rudarstvu obavlja upravne poslove u prvom stupnju koji se odnose na istraživanje i eksploataciju svih mineralnih sirovina osim građevnog pijeska i šljunka, tehničko-građevnog kamena, te ciglarske gline; izdaje odobrenja za istraživanje i eksploatacijska polja mineralnih sirovina; izdaje građevinske i uporabne dozvole za rudarske objekte i postrojenja; dodjeljuje rudarske koncesije za izvođenje rudarskih radova eksploatacije mineralnih sirovina; vodi katastar istražnih prostora i eksploatacijskih polja; provodi postupke provjere rudarskih projekata eksploatacije mineralnih sirovina; obavlja upravni nadzor u tijelima državne uprave u jedinicama lokalne (regionalne) samouprave nadležnima za poslove rudarstva; obavlja upravne poslove u drugom stupnju koji se odnose na istraživanje i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena, građevnog pijeska i šljunka, te ciglarske gline; sudjeluje u utvrđivanju strategije gospodarenja mineralnim sirovinama; sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

3.4.2. Odsjek gospodarstvenih poslova u rudarstvu

Članak 31.

Odsjek gospodarstvenih poslova u rudarstvu vodi evidenciju o rezervama svih mineralnih sirovina te izrađuje godišnju bilancu rezervi svih mineralnih sirovina; provodi postupke provjere elaborata o rezervama svih mineralnih sirovina; vodi katastar istražnih prostora i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina; prati poslovanje rudarskih gospodarstvenih subjekata; prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj rudarskih gospodarstvenih subjekata; utvrđuje strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama; sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

3.4.3. Odsjek energetskih mineralnih sirovina
(ugljikovodika i geotermalne vode)

Članak 32.

Odsjek energetskih mineralnih sirovina (ugljikovodika i geotermalne vode) vodi brigu o energetskim i mineralnim sirovinama, te o sadašnjim i budućim istraživanjima i eksploataciji ugljikovodika (nafte i plina) te geotermalne vode kad se koristi u energetske svrhe, radi poslove vezane za energetske statistike sukladno Europskim direktivama, sudjeluje u vođenju evidencije o rezervama energetskih mineralnih sirovina, te sudjeluje u izradi godišnje bilance rezervi energetskih mineralnih sirovina; sudjeluje u postupcima provjere elaborata o rezervama energetskih mineralnih sirovina; sudjeluje u vođenju katastara istražnih prostora i eksploatacijskih polja energetskih mineralnih sirovina; prati poslovanje rudarskih gospodarstvenih subjekata; prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj rudarskih gospodarstvenih subjekata; sudjeluje u utvrđivanju strategije gospodarenja mineralnim sirovinama; sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4. UPRAVA ZA INDUSTRIJU I PRIVATIZACIJU

Članak 33.

Uprava za industriju i privatizaciju obavlja upravne i stručne poslove iz područja industrije koja je u nadležnosti Ministarstva; predlaže i sudjeluje u izradi strateških razvojnih dokumenata iz djelokruga svoga rada, te ostalih strateških dokumenata iz područja gospodarstva i cjelokupnog održivog razvitka; predlaže mjere za održivi industrijski razvitak i smanjenje utjecaja industrijskih pogona na zdravlje i okoliš; predlaže unaprjeđenja i doprinosi primjeni sustava industrijskog vlasništva i primjeni suvremene tehnologije u industriji i cjelokupnom gospodarstvu; obavlja poslove vezane uz industrijsko i intelektualno vlasništvo, uključujući inovacije i poticanje stvaralaštva te njihovu primjenu i eksploataciju u industriji i trgovini imovinom intelektualnog vlasništva u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; usklađuje nacionalnu strategiju razvoja sustava intelektualnog vlasništva sa strategijama industrijske, tehnološke i inovacijske politike; provodi audit intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj, utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja, sukladno s nacionalnom strategijom razvitka; prati rad i ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u svezi s industrijskim razvitkom, surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama nadležnim za razvoj znanosti, znanstveno-istraživačkog rada i tehnologije; prati provođenje gospodarske politike, te njezin utjecaj na položaj i razvoj industrije; provodi stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja u pojedinim granama industrije, te predlaže mjere za poticanje razvoja pojedinih industrijskih grana; predlaže mjere za restrukturiranje pojedinih grana industrije i pojedinih gospodarskih subjekata; prati kretanja i propise na području industrije Europske unije i ostalih zemalja; predlaže i sudjeluje u industrijskim projektima i projektima korištenja tehničke pomoći EU i ostalih međunarodnih organizacija; obavlja poslove u svezi s prilagodbom nacionalnog tehničkog zakonodavstva, iz svog djelokruga rada sa zakonodavstvom EU; predlaže i sudjeluje u uspostavi i djelovanju potrebne tehničke infrastrukture za implementaciju tehničkog zakonodavstva; potiče uvođenje novih tehnologija i proizvoda kroz primjenu offset programa; priprema podloge za rad Povjerenstva za primjenu offset programa; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svoje nadležnosti; obavlja upravne poslove i nadzor iz svoga djelokruga; priprema i sudjeluje u zaključivanju, te provodi međunarodne ugovore i konvencije kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane odnosno nalažu posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije, uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja), uključujući njihovo razvijanje, proizvodnju, uporabu, skladištenje, prijevoz, promet na tržištu te međunarodnu razmjenu; priprema i sudjeluje u provedbi domaćeg zakonodavstva u području postupanja posebnim robama i kemikalijama, sukladno preuzetim međunarodnim obvezama; surađuje s drugim tijelima državne uprave te pravnim osobama s javnim ovlastima u zemlji i inozemstvu, kao i tvrtkama, znanstveno-istraživačkim institucijama i udruženjima na ostvarivanju poslova i zadaća iz svoga djelokruga; sustavno prati i ostvaruje suradnju s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda, te drugim međunarodnim organizacijama radi razmjene iskustva; obavlja stručne poslove u vezi s brodogradnjom; prati stanje u brodograđevnoj djelatnosti; predlaže mjere za poboljšanje stanja i konkurentske sposobnosti brodogradilišta; predlaže sustavna rješenja u vezi s financiranjem proizvodnje i plasmana brodova; prati utjecaj makroekonomske politike na gospodarski položaj brodogradnje; prati stanje na svjetskom tržištu brodova i predlaže mjere u slučaju poremećaja; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja i privatizacije brodogradilišta; obavlja upravne i stručne poslove u svezi s pravnim pitanjima privatizacije dionica, udjela, stvari i prava u vlasništvu Republike Hrvatske, izradom prijedloga odluka, odnosno drugih pravnih akata, sukladno propisima iz područja privatizacije i s tim u svezi drugim propisima; provodi upravni nadzor, daje mišljenja i upute u primjeni i provođenju zakona i drugih propisa iz područja privatizacije, sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
U sklopu Uprave za industriju i privatizaciju ustrojavaju se:
4.1. Odjel za industrijski razvitak i restrukturiranje
4.2. Odjel za intelektualno vlasništvo, inovacije i nove tehnologije
4.3. Odjel za brodogradnju
4.4. Odjel za privatizaciju.

4.1. Odjel za industrijski razvitak i restrukturiranje

Članak 34.

Odjel za industrijski razvitak i restrukturiranje utvrđuje ciljeve, načela i mjere industrijske politike za izradu nacionalnih strateških dokumenata od interesa za svekoliki razvitak industrije; utvrđuje mjere za održivi industrijski razvitak i smanjenje utjecaja industrijskih pogona na zdravlje i okoliš; predlaže odgovarajuće mjere glede usmjeravanja planova razvitka industrije, sukladno s nacionalnom strategijom održivog razvitka; utvrđuje strateške pravce razvitka industrije; surađuje s drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima te stručnim organizacijama, surađuje s institucijama u zemlji i inozemstvu radi rješavanja problema i razmjene iskustava na području promicanja industrijske proizvodnje; sudjeluje u pripremi rada hrvatskih delegacija za međunarodnu industrijsku suradnju; prati i analizira tendencije i trendove u industrijskoj proizvodnji u svijetu; prati i analizira stanje industrijskih grana, te razvoj i primjenu suvremene tehnike i tehnologije u pojedinim industrijskim granama; prati područja uvoza, izvoza i korištenja industrijskih sirovina i repromaterijala, kao i uvoza i izvoza gotovih proizvoda; prati i analizira razvoj industrijskih kapaciteta proizvodnje i proizvoda; prati statističke pokazatelje u industrijskim granama i djelatnostima; izrađuje analize u svezi sa stanjem u prerađivačkoj industriji iz djelokruga Ministarstva; potiče razvoj industrije kroz primjenu offset programa i koordinira rad Povjerenstva za primjenu offset programa; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga svoga rada, predlaže mjere za restrukturiranje industrijskih subjekata i po potrebi sudjeluje u njemu, organizira rad stručnih grupa i savjetovanja te uspostavlja i druge kontakte s ciljem poticanja i promicanja industrijskih grana i djelatnosti; izrađuje i provodi tehničke propise, te obavlja druge stručne poslove u svezi prilagodbe nacionalnog zakonodavstva iz područja industrije iz svoje nadležnosti, sa zakonodavstvom Europske unije; priprema i provodi projekte i programe Europske unije; izrađuje i predlaže nacionalne strateške dokumente i podloge za sigurno gospodarenje posebnim robama i kemikalijama; priprema i sudjeluje u zaključivanju, te provodi međunarodne ugovore i konvencije kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane odnosno nalažu posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije, uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja), uključujući njihovo razvijanje, proizvodnju, uporabu, skladištenje, prijevoz, promet na tržištu te međunarodnu razmjenu; izrađuje, predlaže provedbene mjere i nadzire provedbu tih ugovora i konvencija u Republici Hrvatskoj; neposredno surađuje s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda, te srodnim inozemnim organizacijama i institucijama u području postupanja posebnim robama i kemikalijama, te drugim međunarodnim organizacijama; priprema i provodi aktivnosti razmjene iskustva, programiranja i ostvarivanja svekolike tehničke pomoći u području industrije usmjerene cjelovitom osposobljavanju nacionalnih kapaciteta; organizira i provodi posebnu edukaciju pravnih subjekata, institucija i šire javnosti u području industrije, te osigurava njihovu pravodobnu i cjelovitu informiranost; organizira i provodi stručnu suradnju s drugim tijelima i institucijama državne uprave; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova Odjela za razvoj i restrukturiranje industrije ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
4.1.1. Odsjek za razvoj i restrukturiranje industrije
4.1.2. Odsjek za tehničko zakonodavstvo
4.1.3. Odsjek za održivi razvitak industrije.

4.1.1. Odsjek za razvoj i restrukturiranje industrije

Članak 35.

Odsjek za razvoj i restrukturiranje industrije predlaže i sudjeluje u izradi strateških razvojnih dokumenata iz područja prerađivačke industrije, te ostalih strateških dokumenata iz područja gospodarstva; utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije i restrukturiranja pojedinih industrijskih subjekata; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja, sukladno s nacionalnom strategijom razvitka; prati rad i ostvarivanje kontakata s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u svezi industrijskog razvitka; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama nadležnim za razvoj znanosti, znanstveno-istraživačkog rada i tehnologije; provodi stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja u pojedinim granama industrije, te predlaže mjere za poticanje razvoja pojedinih industrijskih grana; predlaže mjere za restrukturiranje pojedinih grana industrije i pojedinih gospodarskih subjekata; prati kretanja i propise na području industrije Europske unije i ostalih zemalja; predlaže i sudjeluje u industrijskim projektima i projektima korištenja tehničke pomoći EU i ostalih međunarodnih organizacija; potiče uvođenje novih tehnologija i proizvoda kroz primjenu offset programa; priprema podloge za rad Povjerenstva za primjenu offset programa; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.2. Odsjek za tehničko zakonodavstvo

Članak 36.

Odsjek za tehničko zakonodavstvo obavlja stručne poslove u vezi s prilagodbom nacionalnog tehničkog zakonodavstva iz područja industrije sa zakonodavstvom Europske unije; izrađuje i priprema tehničke propise za područje koje je pokriveno direktivama EU novoga i staroga pristupa, a koja su u djelokrugu Uprave za industriju i privatizaciju; predlaže i sudjeluje u izradi propisa koji utječu na slobodu kretanja roba i propisa o obavješćivanju o novim tehničkim propisima, te nesigurnim proizvodima; predlaže i sudjeluje u uspostavi i djelovanju potrebne tehničke infrastrukture (norme, akreditacija, nadzor nad tržištem, tijela i postupak za ocjenu sukladnosti) koji su važni za implementaciju tehničkog zakonodavstva iz područja industrije; prati nove propise i upute koje donosi EU na području tehničkog zakonodavstva, te na temelju toga predlaže donošenje nacionalnih propisa; izrađuje upute za gospodarske subjekte koje im olakšavaju primjenu novog tehničkog zakonodavstva; predlaže mjere za unaprjeđenje i razvoj nacionalnih tijela za ocjenu sukladnosti; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.3. Odsjek za održivi razvitak industrije

Članak 37.

Odsjek za održivi razvitak industrije prati i predlaže mjere za održivi razvitak industrije obzirom na sigurnost, zaštitu zdravlja i okoliša; izrađuje i predlaže mjere za bolju primjenu i razvoj čistije proizvodnje u industriji; priprema i predlaže mjere za uspostavu i razvoj društvene odgovornosti u industriji; priprema i predlaže mjere za efikasnije korištenje energenata, sirovine i ljudskih potencijala u industriji; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa; organizira i provodi edukaciju i osposobljavanje određenih subjekata, institucija i šire javnosti; izrađuje i predlaže nacionalne strateške dokumente i podloge za sigurno gospodarenje posebnim robama i kemikalijama; priprema i sudjeluje u zaključivanju, te provodi međunarodne ugovore i konvencije kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane odnosno posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja); neposredno surađuje s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda, te srodnim inozemnim organizacijama i institucijama u području postupanja posebnim robama i kemikalijama (UNIDO, UNDP, UNEP Chemicals, Međunarodna komisija za nadzor droga (International Narcotic Control Board – INCB) i dr.), te drugim međunarodnim organizacijama (NATO – Odbor za industrijsko planiranje, Organizacija za zabranu kemijskog oružja (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) i dr.); priprema i provodi aktivnosti razmjene iskustva, programiranja i ostvarivanja svekolike tehničke pomoći usmjerene cjelovitom osposobljavanju nacionalnih kapaciteta; organizira i provodi stručnu suradnju s drugim tijelima i institucijama državne uprave; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2. Odjel za intelektualno vlasništvo, inovacije i nove tehnologije

Članak 38.

Odjel za intelektualno vlasništvo, inovacije i nove tehnologije obavlja poslove vezane uz industrijsko i intelektualno vlasništvo, uključujući inovacije i poticanje stvaralaštva te njihovu primjenu i eksploataciju u industriji i trgovini imovinom intelektualnog vlasništva u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; usklađuje nacionalnu strategiju razvoja sustava intelektualnog vlasništva sa strategijama industrijske, tehnološke i inovacijske politike; provodi audit intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj po metodologiji Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO); izrađuje i predlaže zakonsku propise vezane za prijenos znanja iz visokoškolskih i razvojnih centara u industriju; predlaže na temelju analiza aktivnosti postojećih institucija (R&D institucija, tehnoloških parkova, inovacijskih centara i centara za transfer tehnologije) način povezivanja postojeće infrastrukture i razvoja mreža institucija, predlaže poticajne mjere za eksploataciju intelektualnog vlasništva – na razini poduzeća, makroekonomskoj razini i na razini EU; predlaže edukacijske programe o načinima eksploatacije intelektualnog vlasništva; predlaže programe školovanja stručnjaka za licenciranje, brokera tehnologije, patentnih inženjera; sudjeluje u radu europskih i međunarodnih institucija (WIPO, WTO, EPO, OECD, UN/ECE, UNIDO, ICC,…); predlaže i priprema projekte za traženje stručne, tehničke i financijske potpore međunarodnih institucija; provodi poslove vezane uz analizu, razvoj i primjenu hrvatskog inovacijskog sustava u industriji; predlaže i provodi mjere za pokretanje sektorskih istraživačkih projekata; predlaže mjere za jačanje ICT sektora, posebice u segmentu proizvodnje softvera; predlaže mjere za istraživanje i razvoj u industriji; potiče stvaranje inovacijske mreže u Hrvatskoj i povezivanje s EU i globalnom inovacijskom mrežom; provodi mjere za poticanje istraživanja i razvoja u sektoru informacijsko-komunikacijskih tehnologija, biotehnologije, te zaštite i eksploatacije novih tehnologija; sudjeluje u procesu donošenja i provođenja strategije razvoja e-Hrvatska, vezano uz intelektualno vlasništvo; predlaže donošenje zakonskih propisa o prijenosu tehnologija iz istraživačko razvojnih centara u proizvodnju; predlaže mjere za poticanje transfera znanja, modifikacije i daljnjeg usavršavanja proizvoda visokih tehnologija; predlaže mjere i izgradnju sustava spajanja velikih, srednjih i malih poduzetnika u ICT sektoru u cilju zajedničkog nastupa na tržištu i u cilju razvoja novih tehnologija; predlaže mjere za razvoj i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3. Odjel za brodogradnju

Članak 39.

Odjel za brodogradnju obavlja stručne poslove u vezi s brodogradnjom; prati stanje u brodograđevnoj djelatnosti; predlaže mjere za poboljšanje stanja i konkurentske sposobnosti brodogradilišta; predlaže sustavna rješenja u vezi s financiranjem proizvodnje i plasmana brodova; prati utjecaj makroekonomske politike na gospodarski položaj brodogradnje; prati stanje na svjetskom tržištu brodova i predlaže mjere u slučaju poremećaja; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja i privatizacije brodogradilišta; potiče suradnju brodogradilišta, te suradnju brodograditelja, proizvođača brodske opreme i brodara u Republici Hrvatskoj; surađuje s drugim tijelima državne uprave i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim ugovorima u dijelu koji se odnose na brodogradnju, obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa vezanih za brodogradnju, provodi aktivnosti u vezi s prilagodbom nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije iz područja brodogradnje; obavlja upravne poslove koji se odnose na raspodjelu sredstava državnog proračuna za subvencije, daje mišljenja u postupku odobravanja državnih jamstava, te obavlja nadzor nad poslovanjem brodogradilišta u državnom vlasništvu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.4. Odjel za privatizaciju

Članak 40.

Odjel za privatizaciju obavlja upravne i stručne poslove u svezi s pravnim pitanjima privatizacije dionica, udjela, stvari i prava u vlasništvu Republike Hrvatske, izradom prijedloga odluka, odnosno drugih pravnih akata za koje je, sukladno propisima iz područja privatizacije i s tim u svezi drugim propisima, nadležno Ministarstvo; provodi upravni nadzor, daje mišljenja i upute u primjeni i provođenju zakona i drugih propisa iz područja privatizacije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5. UPRAVA ZA TRGOVINU I UNUTARNJE TRŽIŠTE

Članak 41.

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unaprjeđenjem trgovine, tržišta i koordinacije unutarnjeg tržišta, obavlja poslove vezane za provedbu mjera trgovinske politike, usklađivanje i primjenu tehničkog zakonodavstva i zaštite potrošača Republike Hrvatske, te poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije koje se odnosi na trgovinu, tržište, elektroničko poslovanje, primjenu novih tehnologija, unaprjeđenje tržišta, slobodu kretanja roba, primjenu tehničkog zakonodavstva; slobode pružanja usluga; prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu kao i razvitak i organizaciju robnih burzi i dražbi; priprema analitičke podloge i predlaže mjere unaprjeđenja trgovine na malo s aspekta njenog približavanja potrebama potrošača, te osigurava ravnomjeran razvoj trgovine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih kategorija potrošača i očuvanju urbanih središta; predlaže mjere u vezi s radnim vremenom trgovine; provodi prvostupanjski i drugostupanjski upravni postupak i obavlja upravni nadzor iz djelokruga Uprave; prati, analizira i predviđa kretanje cijena roba i usluga i obavlja poslove upravnog nadzora na području tržišta i cijena te predlaže poduzimanje mjera izravne kontrole cijena; priprema analitičke podloge za praćenje stanja i pojava na tržištu i prati učinke mjera trgovinske politike na kretanje cijena; predlaže i provodi mjere vezane za tržište nekretninama, prati i predlaže mjere za razvoj elektroničkog poslovanja, predlaže i provodi mjere vezano za unaprjeđenje i uvođenje novih oblika i tehnologija u obavljanju trgovine, osobito onih koje se odnose na razvoj elektroničke trgovine; obavlja upravne i stručne poslove u vezi elektroničkog potpisa, te prati usklađenost zakonodavstva na području elektroničke trgovine i primjene elektroničkog potpisa sa zakonodavstvom Europske unije; koordinira proces prilagodbe pravnog sustava Republike Hrvatske i pravne stečevine Europske unije na području slobodnog kretanja roba, na području slobode pružanja usluga, koordinira prilagodbu pravnog sustava Republike Hrvatske praksi i poslovima jedinstvenog tržišta Europske unije, te koordinira stranu tehničku pomoć na istom području; koordinira upravljanjem cjelokupnog sustava usklađivanja tehničkog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj kako bi se osiguralo jednoznačno i cjelovito preuzimanje tehničkih propisa u pravni sustav Republike Hrvatske; predlaže i provodi politiku i mjere zaštite potrošača, uključivši i izradu Nacionalnog programa za zaštitu potrošača u suradnji s Nacionalnim vijećem za zaštitu potrošača; prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih Nacionalnim programom zaštite potrošača; prati i predlaže mjere za unaprjeđenje i razvoj savjetovališta za zaštitu potrošača; prati rad i učinkovitost cjelokupnog sustava zaštite potrošača na području Republike Hrvatske; surađuje sa Savezom udruga za zaštitu potrošača; izrađuje analize, te predlaže mjere za unaprjeđenje sustava zaštite potrošača; priprema analitičke podloge za praćenje stanja na području zaštite potrošača, te provodi mjere upravnog nadzora; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadležnim za poslove trgovine, tržišta i cijena, te zaštite potrošača; surađuje s drugim ministarstvima i institucijama; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za trgovinu i unutarnje tržište, ustrojavaju se sljedeći Odjeli:
5.1. Odjel za unaprjeđenje trgovine i tržišta
5.2. Odjel za zaštitu potrošača
5.3. Odjel za koordinaciju unutarnjeg tržišta
5.4. Odjel za provedbu mjera trgovinske politike
5.5. Odjel za unaprjeđenje elektroničkog poslovanja.

5.1. Odjel za unaprjeđenje trgovine i tržišta

Članak 42.

Odjel za unaprjeđenje trgovine i tržišta obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unaprjeđenjem i razvojem trgovine Republike Hrvatske, te poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva koje se odnosi na trgovinu sa zakonodavstvom Europske unije; predlaže i donosi strategiju razvoja trgovine; prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu kao i razvitak i organizaciju robnih burzi i dražbi; priprema analitičke podloge i predlaže mjere unaprjeđenja trgovine na malo s aspekta njenog približavanja potrebama potrošača, te osigurava ravnomjeran razvoj trgovine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih kategorija potrošača i očuvanju urbanih središta; predlaže mjere u vezi s radnim vremenom trgovine; provodi prvostupanjski i drugostupanjski upravni postupak i obavlja upravni nadzor iz djelokruga Uprave; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; pruža pomoć i surađuje s uredima državne uprave oko primjene zakonskih i drugih propisa, a sve u okviru svoga djelokruga i djelokruga Ministarstva; prati, analizira i predviđa kretanje cijena roba i usluga i obavlja poslove upravnog nadzora na području tržišta i cijena te predlaže poduzimanje mjera izravne kontrole cijena; priprema analitičke podloge za praćenje stanja i pojava na tržištu i prati učinke mjera trgovinske politike na kretanje cijena; predlaže i provodi mjere vezane za tržište nekretninama; vodi upravni postupak u vezi ispunjavanja uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave, nadležnim za poslove trgovine; surađuje s drugim ministarstvima i institucijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela za unaprjeđenje trgovine i tržišta ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
5.1.1. Odsjek za trgovinu
5.1.2. Odsjek za tržište i cijene
5.1.3. Odsjek za drugostupanjski postupak.

5.1.1. Odsjek za trgovinu

Članak 43.

Odsjek za trgovinu obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unaprjeđenjem i razvojem trgovine Republike Hrvatske, te poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na trgovinu sa zakonodavstvom Europske unije; predlaže i donosi strategiju razvoja trgovine; prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu kao i razvitak i organizaciju robnih burzi i dražbi; priprema analitičke podloge i predlaže mjere unaprjeđenja trgovine na malo s aspekta njenog približavanja potrebama potrošača, te osigurava ravnomjeran razvoj trgovine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih kategorija potrošača i očuvanju urbanih središta; predlaže mjere u vezi s radnim vremenom trgovine; izdaje akte vezane za ispunjavanje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine i prometa robe; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadležnim za poslove trgovine; surađuje s drugim ministarstvima i institucijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2. Odsjek za tržište i cijene

Članak 44.

Odsjek za tržište i cijene predlaže i provodi gospodarsku politiku s područja tržišta i cijena; obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa zbivanjima na području tržišta i cijena; prikuplja i informatički obrađuje podatke o kretanju cijena i marži na području Republike Hrvatske; obavlja poslove upravnog nadzora na području tržišta i cijena i po potrebi predlaže poduzimanje mjera izravne kontrole cijena; priprema analitičke podloge za praćenje stanja i pojava na tržištu i prati učinke mjera trgovinske politike na kretanje cijena; predlaže i provodi mjere vezane za tržište nekretninama; vodi upravni postupak u vezi ispunjavanja uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadležnim za poslove tržišta i cijena; surađuje s drugim ministarstvima i institucijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.3. Odsjek za drugostupanjski postupak

Članak 45.

Odsjek za drugostupanjski postupak provodi prvostupanjski i drugostupanjski upravni postupak i obavlja upravni nadzor iz djelokruga Uprave; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; pruža pomoć i surađuje s uredima državne uprave oko primjene zakonskih i drugih propisa, a sve u okviru svoga djelokruga i djelokruga Ministarstva.

5.2. Odjel za zaštitu potrošača

Članak 46.

Odjel za zaštitu potrošača obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa vezanih za zaštitu potrošača; daje stručna mišljenja vezana za zaštitu potrošača; provodi aktivnost u vezi s prilagodbom nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije iz područja zaštite potrošača; izrađuje izviješća radi sustavnog informiranja nadležnih tijela o stupnju usklađenosti zakonodavstva za potrebe pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji; surađuje s nadležnim tijelima za zaštitu potrošača s područja Europske unije; surađuje sa sudovima časti i centrima za mirenje Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske udruge poslodavaca pri rješavanju potrošačkih sporova; predlaže i prati iz svoje nadležnosti, sadržaj projekata programa Europske unije; sudjeluje u pripremi programa i projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; predlaže i provodi politiku i mjere zaštite potrošača, uključivo i izradu Nacionalnog programa za zaštitu potrošača u suradnji s Nacionalnim vijećem za zaštitu potrošača; prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih Nacionalnim programom zaštite potrošača i o tome izvješćuje Hrvatski sabor; obavlja stručne poslove vezane uz rad Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača; uspostavlja i vodi Centralni informacijski sustav zaštite potrošača; izrađuje i vodi internetsku stranicu Odjela za zaštitu potrošača; prikuplja, statistički obrađuje i analizira podatke koje u Centralni informacijski sustav zaštite potrošača dostavljaju sve nadležne institucije vezane uz provođenje politike zaštite potrošača; izrađuje analize i priprema analitičke podloge za praćenje stanja na području zaštite potrošača te predlaže mjere za unaprjeđenje cjelokupnog sustava zaštite potrošača na području Republike Hrvatske; provodi poslove iz sustava razmjene obavijesti u pogledu proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX) iz nadležnosti Ministarstva koji obuhvaća postupak obavješćivanja drugih tijela državne uprave, međunarodnih subjekata o nesigurnim proizvodima; surađuje s nadležnim međunarodnim tijelima vezano uz obavijesti o nesigurnim proizvodima; predlaže i provodi mjere u cilju podizanja opće razine znanja o potrebi zaštite prava potrošača, provodi aktivnosti vezane za edukaciju potrošača, trgovaca, đaka i studenata u odgojno-obrazovnim institucijama, kao i svih zainteresiranih sudionika u provođenju politike zaštite potrošača; obavlja upravne i stručne poslove vezane za projekte kojima se provodi edukacija i sustavno informiranje potrošača, provodi mjere upravnog nadzora nad projektima namijenjenim edukaciji i informiranju potrošača, provodi upravne i stručne poslove u vezi s osnivanjem i praćenjem rada Savjetovališta za zaštitu potrošača; prati i predlaže mjere za unaprjeđenje i razvoj Savjetovališta za zaštitu potrošača; izdaje odobrenja za rad Savjetovališta za zaštitu potrošača, provodi stručno osposobljavanje osoba za rad u Savjetovalištima za zaštitu potrošača; surađuje i prikuplja izvješća o svim aktivnostima koje Savez za zaštitu potrošača i Savjetovališta poduzimaju u cilju zaštite potrošačkih prava; obavlja i pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne samouprave i uprave, nadležnim za poslove zaštite potrošača; surađuje s drugim ministarstvima, tijelima javne vlasti te ostalim zainteresiranim stranama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova Odjela za zaštitu potrošača, ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
5.2.1. Odsjek za razvoj i praćenje sustava zaštite potrošača
5.2.2. Odsjek za edukaciju i informiranje o sustavu zaštite potrošača
5.2.3. Odsjek za usklađivanje zakonodavstva u području zaštite potrošača
5.2.4. Odsjek za programe i projekte Europske unije iz područja zaštite potrošača.

5.2.1. Odsjek za razvoj i praćenje sustava zaštite potrošača

Članak 47.

Odsjek za razvoj i praćenje sustava zaštite potrošača donosi i razrađuje strategije razvoja sustava zaštite potrošača, izrađuje analize i priprema analitičke podloge za praćenje stanja na području zaštite potrošača; prati rad i predlaže mjere za unaprjeđenje rada cjelokupnog sustava zaštite potrošača; izrađuje Nacionalni program zaštite potrošača; prati i analizira ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih Nacionalnim programom zaštite potrošača; uspostavlja i vodi Centralni informacijski sustav zaštite potrošača; izrađuje i uređuje internetsku stranicu Odjela za zaštitu potrošača; provodi poslove iz sustava RAPEX, iz nadležnosti Ministarstva; obavlja stručne poslove vezane uz rad Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.

5.2.2. Odsjek za edukaciju i informiranje o zaštiti potrošača

Članak 48.

Odsjek za edukaciju i informiranje o sustavu zaštite potrošača predlaže i provodi mjere u cilju podizanja opće razine znanja o potrebi zaštite prava potrošača; predlaže i provodi mjere i aktivnosti vezane za edukaciju potrošača, trgovaca, đaka i studenata u odgojno-obrazovnim institucijama, kao i svih zainteresiranih sudionika u provođenju politike zaštite potrošača, obavlja upravne i stručne poslove vezane za projekte kojima se provodi edukacija i sustavno informiranje potrošača; provodi mjere upravnog nadzora nad projektima namijenjenim edukaciji i informiranju potrošača; te obavlja i pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne samouprave i uprave, nadležnim za poslove zaštite potrošača; provodi aktivnosti, upravne i stručne poslove u vezi s osnivanjem i praćenjem rada Savjetovališta za zaštitu potrošača; surađuje i prikuplja izvješća o svim aktivnostima koje Savez za zaštitu potrošača i Savjetovališta poduzimaju u cilju zaštite potrošačkih prava.

5.2.3. Odsjek za usklađivanje zakonodavstva u području zaštite potrošača

Članak 49.

Odsjek za usklađivanje zakonodavstva u području zaštite potrošača obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa iz ovog područja; prati zakonodavstvo Europske unije iz područja zaštite potrošača; usklađuje i vodi sve aktivnosti u vezi s prilagodbom nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije iz područja zaštite potrošača; daje stručna mišljenja vezana za zakonodavstvo iz područja zaštite potrošača; vodi aktivnosti u vezi sa prilagodbom nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije iz područja zaštite potrošača; izrađuje nacrte i prijedloge zakona i podzakonskih akata iz ovog područja, izrađuje izvješća i druge potrebne dokumente za Europsku uniju, a koja se odnose na razvoj sustava zaštite potrošača; surađuje s nadležnim tijelima za zaštitu potrošača s područja Europske unije; surađuje sa Sudovima časti i centrima za mirenje Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske udruge poslodavaca pri rješavanju potrošačkih sporova.

5.2.4. Odsjek za programe i projekte Europske unije iz područja zaštite potrošača

Članak 50.

Odsjek za programe i projekte Europske unije iz područja zaštite potrošača sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, izrađuje projektnu dokumentaciju potrebnu za participiranje u programima i projektima Europske unije iz područja zaštite potrošača; obavlja sve upravno-pravne, stručne i administrativne poslove vezane uz provođenje i realizaciju prihvaćenih projekata, a koji se odnose na pripremu, planiranje, provedbu, financiranje i vrednovanje tekućih, godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; prikuplja, obrađuje i analizira stanje potreba za aktivnostima iz područja zaštite potrošača u planiranju i provedbi programa pomoći EU. Nadzire i procjenjuje rezultate (evaluaciju, vrednovanje) programa EU koji se odnose na projekte u području zaštite potrošača; izrađuje izvješća o realizaciji projekata prihvaćenih od strane Europske unije za područje zaštite potrošača; koordinira sve sudionike i korisnike projekata; te surađuje s drugim ministarstvima, tijelima javne vlasti i ostalim zainteresiranim stranama. Priprema sektorska izvješća o provedbi, te izrađuje izvješća nacionalnom koordinatoru za projekte EU.

5.3. Odjel za koordinaciju unutarnjeg tržišta

Članak 51.

Odjel za koordinaciju unutarnjeg tržišta koordinira proces prilagodbe pravnog sustava Republike Hrvatske i pravne stečevine Europske unije na području Slobode kretanja roba, na području slobode pružanja usluga; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te koordinira stranu tehničku pomoć na istom području; koordinira sustavom usklađivanja tehničkog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj; koordinira usklađivanje i implementaciju direktiva Novog i direktiva Starog pristupa; koordinira usklađivanje i implementaciju direktiva u području slobode pružanja usluga; koordinira poslove vezane za analizu neharmoniziranog područja (analiza postojećih zakona i podzakonskih propisa i njihove usklađenosti s odredbama članaka 28., 29. i 30. Ugovora o Europskoj zajednici (EZ) i načelom uzajamnog priznavanja koje proizlaze iz sudske prakse Europskog suda pravde); koordinira poslovima vezanim uz pristupanje Sporazumu o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda – (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products) ACAA sporazum; obavlja poslove vezane za rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište, a bez pokretanja sudskog postupka (poslovi u okviru sustava SOLVIT); obavlja poslove u vezi s obavješćivanjem i suradnjom s međunarodnim organizacijama u području norma, tehničkih propisa i postupaka ocjene sukladnosti, te propisa o uslugama informacijskog društva; obavlja poslove u vezi s obavješćivanjem i suradnjom s međunarodnim organizacijama u području slobodnog pružanja usluga; sudjeluje u radu Stalnog odbora za unutarnje tržište Europske komisije te raznih drugih foruma i sastanaka vezanih za Slobodu kretanja roba te slobode pružanje usluga; koordinira poslove vezane s upoznavanjem i informiranjem javnosti i gospodarstvenika o poslovima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća radi sustavnog informiranja nadležnih tijela o stupnju usklađenosti zakonodavstva za potrebe pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji; izrađuje analize i priprema analitičke podloge za praćenje stanja u harmoniziranom i neharmoniziranom području; sudjeluje i koordinira izradu Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji, te prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih Nacionalnim programom Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete, surađuje s drugim ministarstvima i institucijama; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela za koordinaciju unutarnjeg tržišta ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
5.3.1. Odsjek za obavješćivanje i suradnju s međunarodnim organizacijama
5.3.2. Odsjek za harmonizaciju tehničkog zakonodavstva i neharmonizirano područje
5.3.3. Odsjek za implementaciju tehničkog zakonodavstva
5.3.4. Odsjek za razvoj usluga.

5.3.1. Odsjek za obavješćivanje i suradnju s međunarodnim organizacijama

Članak 52.

Odsjek za obavješćivanje i suradnju s međunarodnim organizacijama obavlja upravne i stručne poslove u vezi s obavješćivanjem i suradnjom s međunarodnim organizacijama u području norma, tehničkih propisa i postupaka ocjene sukladnosti, te propisa o uslugama informacijskog društva; koordinira proces prilagodbe pravnog sustava Republike Hrvatske i pravne stečevine Europske unije na području Slobode kretanja roba, obavlja poslove iz sustava SOLVIT vezanih za rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište, a bez pokretanja sudskog postupka; sudjeluje u radu stalnog odbora za unutarnje tržište Europske komisije te raznih drugih foruma i sastanaka vezanih za Slobodu kretanja roba; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih akata iz djelokruga rada Odjela, daje mišljenje na nacrte prijedloga zakona i drugih akata dostavljenih od tijela državne uprave; prati i koordinira poslove vezane s upoznavanjem i informiranjem javnosti i gospodarstvenika o poslovima iz svoje nadležnosti; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete, surađuje s drugim ministarstvima i institucijama; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.2. Odsjek za harmonizaciju tehničkog zakonodavstva i neharmonizirano područje

Članak 53.

Odsjek za harmonizaciju tehničkog zakonodavstva i neharmonizirano područje obavlja upravne i stručne poslove vezane za usklađivanje tehničkog zakonodavstva, a koje se odnosi na harmonizirano područje koje obuhvaća direktive Novog i Starog pristupa, te na neharmonizirano područje koje obuhvaća članke 28.-30. Ugovora o Europskoj zajednici i načelo uzajamnog priznavanja koje proizlazi iz sudske prakse Europskog suda pravde; koordinira proces prilagodbe pravnog sustava Republike Hrvatske i pravne stečevine Europske unije na području Slobode kretanja roba, sudjeluje u radu stalnog odbora za unutarnje tržište Europske komisije te raznih drugih foruma i sastanaka vezanih za Slobodu kretanja roba; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih akata iz djelokruga rada Odjela, daje mišljenje na nacrte prijedloga zakona i drugih akata dostavljenih od tijela državne uprave; koordinira sustavom usklađivanja tehničkog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj kako bi se osiguralo jednoznačno i cjelovito preuzimanje tehničkih propisa u pravni sustav Republike Hrvatske; izrađuje izvješća radi sustavnog informiranja nadležnih tijela o stupnju usklađenosti zakonodavstva za potrebe pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji; izrađuje analize i priprema analitičke podloge za praćenje stanja u harmoniziranom i neharmoniziranom području; prati i koordinira poslove vezane s upoznavanjem i informiranjem javnosti i gospodarstvenika o poslovima iz svoje nadležnosti; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete, surađuje s drugim ministarstvima i institucijama; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.3.Odsjek za implementaciju tehničkog zakonodavstva

Članak 54.

Odsjek za implementaciju tehničkog zakonodavstva obavlja upravne i stručne poslove vezane za implementaciju tehničkog zakonodavstva, koordinira i obavlja poslove vezane uz pristupanje Sporazumu o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazum); koordinira stranu tehničku pomoć na području Slobode kretanja roba; sudjeluje i koordinira izradu Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji te prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih Nacionalnim programom Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji; obavlja poslove vezane uz implementaciju direktiva Novog i direktiva Starog pristupa; koordinira proces prilagodbe pravnog sustava Republike Hrvatske i pravne stečevine Europske unije na području Slobode kretanja roba, sudjeluje u radu stalnog odbora za unutarnje tržište Europske komisije te raznih drugih foruma i sastanaka vezanih za Slobodu kretanja roba; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih akata iz djelokruga rada Odjela, daje mišljenje na nacrte prijedloga zakona i drugih akata dostavljenih od tijela državne uprave; prati i koordinira poslove vezane s upoznavanjem i informiranjem javnosti i gospodarstvenika o poslovima iz svoje nadležnosti; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete, surađuje s drugim ministarstvima i institucijama; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.4. Odsjek za razvoj usluga

Članak 55.

Odsjek za razvoj usluga obavlja upravne i stručne poslove vezane za implementaciju propisa na području slobodnog pružanja usluga i koordinira proces prilagodbe pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije na području slobodnog pružanja usluga, te koordinira stranu tehničku pomoć na tom području; koordinira implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u području slobodnog pružanja usluga na unutarnjem tržištu; koordinira rad međuresorne radne skupine za implementaciju propisa o uslugama na unutarnjem tržištu te podnosi izvješća o radu predmetne radne skupine; obavlja poslove u vezi s obavješćivanjem i suradnjom s međunarodnim organizacijama u području slobodnog pružanja usluga; sudjeluje u radu Stalnog odbora za unutarnje tržište Europske komisije te raznih drugih foruma i sastanaka vezanih za slobodno pružanje usluga; izrađuje izvješća radi sustavnog informiranja nadležnih tijela o stupnju usklađenosti zakonodavstva za potrebe pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u području slobode pružanja usluga; sudjeluje u izradi Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pridruživanje EU, te prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih Nacionalnim programom Republike Hrvatske za pridruživanje EU u području slobode pružanja usluga; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih akata iz djelokruga rada Odjela, daje mišljenje na nacrte prijedloga zakona i drugih akata dostavljenih od tijela državne uprave; prati i koordinira poslove vezane s upoznavanjem i informiranjem javnosti i gospodarstvenika o poslovima iz svoje nadležnosti; surađuje s drugim ministarstvima i institucijama; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4. Odjel za provedbu mjera trgovinske politike

Članak 56.

Odjel za provedbu mjera trgovinske politike obavlja poslove u svezi provedbe mjera trgovinske politike, sudjeluje u izradi prijedloga mjera trgovinske politike u svezi izvršavanja međunarodnih ugovora o osiguranju državne sigurnosti, zaštite čovjekove okoline i nadzora izvoza i uvoza pojedinih plemenitih kovina, uključivo i mjere sprečavanja ilegalne trgovine robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, obavlja poslove izdavanja dozvola za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe, obavlja poslove izdavanja dozvola za izvoz robe s dvojnom namjenom, obavlja poslove izdavanja potvrde o krajnjem korisniku za robu vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, te robu s dvojnom namjenom, provodi mjere ograničenja izvoza i uvoza, te obavlja poslove izdavanja drugih dozvola za izvoz i uvoz roba koje se nalaze na režimu dozvola, sudjeluje u sprječavanju ilegalne trgovine robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, te robe s dvojnom namjenom, radi na implementiranju i provedbi propisa vezanih uz izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, te izvoz robe s dvojnom namjenom, organizira i koordinira rad povjerenstava za izvoz i uvoz robe vojne namjene ii nevojnih ubojnih sredstava, te izvoz robe s dvojnom namjenom, izrađuje i vodi bazu podataka u vezi izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, te robe s dvojnom namjenom, sudjeluje u ostvarivanju suradnje i radu tijela međunarodnih organizacija i institucija koje se bave prometom i sprječavanjem nelegalne trgovine robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, te robe s dvojnom namjenom, sudjeluje u izradi propisa za provedbu mjera trgovinske politike, daje stručna mišljenja na akte drugih ministarstava u vezi provedbe mjera trgovinske politike.

5.5. Odjel za unaprjeđenje elektroničkog poslovanja

Članak 57.

Odjel za unaprjeđenje elektroničkog poslovanja obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uvođenje novih oblika i tehnologija u djelatnost trgovine u Republici Hrvatskoj, posebice onih koji se odnose na razvoj elektroničke trgovine s ciljem njenog unaprjeđenja i razvoja sukladno nastalim uvjetima na tržištu i razvoju novih tehnologija; prati primjenu elektroničkog potpisa u Republici Hrvatskoj i poduzima aktivnosti u vezi prilagodbe nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na elektroničku trgovinu i primjenu elektroničkog potpisa sa zakonodavstvom Europske unije; izdaje dozvole vezane za izdavanje kvalificiranih certifikata davateljima usluga certificiranja; vodi Evidenciju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj; vodi Registar davatelja usluga izdavanja kvalificiranih certifikata u Republici Hrvatskoj; osigurava izvršenje opoziva svih certifikata koje je izdao davatelj usluga, a koji je iz bilo kojih razloga prekinuo obavljanje djelatnosti izdavanja certifikata i nije osigurao obavljanje te djelatnosti kod drugog davatelja usluga izdavanja certifikata; provodi inspekcijski nadzor nad radom davatelja usluga izdavanja certifikata; uspostavlja i osigurava rad nacionalnog certifikacijskog ovjerovitelja; organizira i provodi donošenje, uvođenje i provedbu odluka koje se odnose na dokumentaciju i procedure vezane za primjenu elektroničkog potpisa; donosi i koordinira provedbu Strategije razvitka elektroničkog poslovanja, potiče donošenje kodeksa ponašanja za elektroničko poslovanje, provodi kampanju za podizanje javne svijesti o mogućnostima primjene elektroničkog poslovanja, prati i izrađuje godišnje studije prepreka elektroničkom poslovanju, prati napredak elektroničkog poslovanja, surađuje s drugim državnim tijelima i institucijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela za unaprjeđenje elektroničkog poslovanja ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
5.5.1. Odsjek za primjenu elektroničkog potpisa
5.5.2. Odsjek za unaprjeđenje elektroničke trgovine.

5.5.1. Odsjek za primjenu elektroničkog potpisa

Članak 58.

Odsjek za primjenu elektroničkog potpisa obavlja upravne i stručne poslove vezano za praćenje i primjenu elektroničkog potpisa u Republici Hrvatskoj i poduzima aktivnosti u vezi prilagodbe nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na primjenu elektroničkog potpisa sa zakonodavstvom Europske unije; izdaje dozvole vezane za izdavanje kvalificiranih certifikata davateljima usluga certificiranja; vodi Evidenciju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj; vodi Registar davatelja usluga izdavanja kvalificiranih certifikata u Republici Hrvatskoj; osigurava izvršenje opoziva svih certifikata koje je izdao davatelj usluga, a koji je iz bilo kojih razloga prekinuo obavljanje djelatnosti izdavanja certifikata i nije osigurao obavljanje te djelatnosti kod drugog davatelja usluga izdavanja certifikata; provodi inspekcijski nadzor nad radom davatelja usluga izdavanja certifikata; uspostavlja i osigurava rad nacionalnog certifikacijskog ovjerovitelja; organizira i provodi donošenje, uvođenje i provedbu odluka koje se odnose na dokumentaciju i procedure vezane za primjenu elektroničkog potpisa; surađuje s drugim ministarstvima i institucijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.5.2. Odsjek za unaprjeđenje elektroničke trgovine

Članak 59.

Odsjek za unaprjeđenje elektroničke trgovine obavlja upravne i stručne poslove vezano za uvođenje novih oblika i tehnologija u djelatnost trgovine u Republici Hrvatskoj, posebice onih koji se odnose na razvoj elektroničke trgovine s ciljem njenog unaprjeđenja i razvoja sukladno nastalim uvjetima na tržištu i razvoju novih tehnologija; poduzima aktivnosti u vezi prilagodbe nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na elektroničku trgovinu, sa zakonodavstvom Europske unije; donosi i koordinira provedbu Strategije razvitka elektroničkog poslovanja, potiče donošenje kodeksa ponašanja za elektroničko poslovanje, provodi kampanju za podizanje javne svijesti o mogućnostima primjene elektroničkog poslovanja, prati i izrađuje godišnje studije prepreka elektroničkom poslovanju, prati napredak elektroničkog poslovanja, surađuje s drugim državnim tijelima i institucijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6. UPRAVA ZA MEĐUNARODNE GOSPODARSKE ODNOSE I TRGOVINSKU POLITIKU

Članak 60.

Uprava za međunarodne gospodarske odnose i trgovinsku politiku obavlja sljedeće upravne i stručne poslove u svezi s trgovinskom politikom Republike Hrvatske i međunarodnim gospodarskim odnosima Republike Hrvatske: definira, implementira i prati provedbu mjera trgovinske politike, u skladu s gospodarskom politikom Vlade Republike Hrvatske i u suradnji s tijelima državne uprave, državnim agencijama i poslovnom zajednicom; usklađuje aktivnosti i sudjeluje u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji iz područja nadležnosti Ministarstva; predlaže i prati usklađivanje zakonodavstva na području trgovinske politike sa zakonodavstvom Europske unije; vodi aktivnosti vezane za buduću provedbu Zajedničke trgovinske politike EU i ukupne pripreme za članstvo u EU iz nadležnosti Ministarstva; koordinira sustav nadzora izvoza robe s dvojnom namjenom; priprema, provodi, prati i koordinira s drugim institucijama aktivnosti u svezi s članstvom Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (World Trade Organisation – WTO); priprema, provodi, prati i koordinira s drugim institucijama aktivnosti u svezi s članstvom Republike Hrvatske u Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini – CEFTA 2006; promiče, prati i predlaže načine unaprjeđivanja gospodarskih odnosa s pojedinim zemljama, integracijama i regionalnim inicijativama; priprema podloge za utvrđivanje i provedbu gospodarske politike s inozemstvom; priprema, sudjeluje u pregovorima i prati provedbu međunarodnih ugovora s područja gospodarskih odnosa s inozemstvom iz nadležnosti Ministarstva; izrađuje izvješća, mišljenja i preglede koji služe kao podloga za formuliranje i evaluiranje trgovinske i gospodarske politike Vlade Republike Hrvatske i kao temelj za kreiranje strateških dokumenata Vlade Republike Hrvatske i prilagodbu postojećega zakonskog okvira; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.
U sklopu Uprave za međunarodne gospodarske odnose i trgovinsku politiku, ustrojavaju se:
6.1. Odjel za trgovinsku politiku
6.2. Odjel za međunarodne gospodarske odnose
6.3. Odjel za europske integracije.

6.1. Odjel za trgovinsku politiku

Članak 61.

Odjel za trgovinsku politiku obavlja sljedeće upravne i stručne poslove: predlaže i provodi mjere trgovinske politike uključujući i mjere carinske zaštite, zaštite od prekomjernog uvoza, subvencioniranog uvoza i uvoza po dampinškim cijenama; evaluira primijenjene instrumente trgovinske politike; surađuje s poslovnom zajednicom u pripremi donošenja instrumenata trgovinske politike; prati trgovinske odnose s EU s ciljevima zaštite interesa Republike Hrvatske u okviru trgovinske politike EU; prati provedbu i sudjeluje u radu sjednica Mješovitih odbora za provedbu ugovora o slobodnoj trgovini te gospodarskih i trgovinskih odbora; sudjeluje u izradi analitičkih podloga za pripremu prijedloga zakona i podzakonskih propisa; sudjeluje u pripremi prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz područja trgovinske politike; izrađuje očitovanja na prijedloge zakona i podzakonskih propisa s obzirom na njihovu usklađenost s multilateralnim trgovinskim sustavom i drugim međunarodnim obvezama; surađuje u izradi strateških dokumenata; daje mišljenja, priprema očitovanja, izvješća te materijale za ministra i državne dužnosnike; izrađuje periodička izvješća o procesima koje Odjel prati i u kojima sudjeluje; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova Odjela za trgovinsku politiku, ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
6.1.1. Odsjek za mjere trgovinske politike
6.1.2. Odsjek za Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO)
6.1.3. Odsjek za pravne aspekte trgovinske politike.

6.1.1. Odsjek za mjere trgovinske politike

Članak 62.

Odsjek za mjere trgovinske politike obavlja sljedeće upravne i stručne poslove: predlaže i provodi mjere trgovinske politike, uključujući i mjere carinske zaštite, zaštite od prekomjernog uvoza, subvencioniranog uvoza i uvoza po dampinškim cijenama; priprema prijedlog visine carinskih stopa za industrijske proizvode; izrađuje prijedlog Carinske tarife te predlaže izmjene Carinske tarife u skladu s međunarodnim obvezama Republike Hrvatske i zahtjevima hrvatskoga gospodarstva; prati problematiku i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz Opću shemu preferencijala (GSP) i vodi aktivnosti vezano uz buduću provedbu Zajedničke trgovinske politike EU; analizira provedbu i učinke primjene mjera zaštite domaćega gospodarstva; provodi ispitne postupke za uvođenje zaštitnih mjera i antidampinških pristojbi; sudjeluje u izradi analitičkih podloga za pripremu prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz područja trgovinske politike; sudjeluje u pripremi prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz područja trgovinske politike; izrađuje očitovanja na prijedloge zakona i podzakonskih propisa s obzirom na njihovu usklađenost s multilateralnim trgovinskim sustavom i drugim međunarodnim obvezama; priprema sudjelovanje Republike Hrvatske u Odboru 133 Vijeća ministara Europske unije; priprema informacije za domaće gospodarstvo za sudjelovanje na Zajedničkom tržištu EU; prikuplja informacije i prati sudjelovanje Republike Hrvatske u sustavu kumulacije podrijetla; predlaže pokretanje postupka za sklapanje ugovora o slobodnoj trgovini, sudjeluje u izradi pregovaračke platforme, priprema tekst ugovora u dijelovima koji se odnose na trgovinu industrijskim proizvodima, uslugama i poticanje ulaganja, sudjeluje u pregovorima oko ugovora o slobodnoj trgovini te analizira njihovu provedbu, sudjeluje u pripremi i radu sjednica Mješovitih odbora za provedbu ugovora o slobodnoj trgovini; surađuje s drugim državnim tijelima i institucijama.

6.1.2. Odsjek za Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO)

Članak 63.

Odsjek za Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO) obavlja sljedeće upravne i stručne poslove: priprema, provodi i koordinira s drugim institucijama sve aktivnosti vezane za članstvo Republike Hrvatske u WTO-u, s ciljem ispunjavanja obveza koje proizlaze iz članstva u WTO-u; priprema platformu i sudjelovanje u pregovorima sa zemljama u procesu pristupanja WTO-u (priprema zahtjeva Republike Hrvatske na području usklađenosti s pravilima multilateralnog trgovinskog sustava, carina za industrijske proizvode i na području trgovine uslugama); priprema prijedloga platformi i sudjelovanje u multilateralnim pregovorima u okviru WTO-a; izrada prijedloga platforme za pregovore o pristupu tržištu za industrijske proizvode; sudjelovanje u izradi analitičkih podloga i očitovanja na prijedloge zakona i podzakonskih propisa s obzirom na njihovu usklađenost s obvezama preuzetim u okviru WTO-a, te sudjelovanje u implementaciji WTO-ovih pravila u hrvatsko zakonodavstvo; koordiniranje komunikacije s Tajništvom WTO-a; praćenje aktivnosti i ostvarivanje suradnje sa Stalnom misijom Republike Hrvatske pri UN-u u Ženevi i stranim diplomatsko-konzularnim predstavnicima u Republici Hrvatskoj, s obzirom na obveze Republike Hrvatske preuzete članstvom u WTO-u; sudjeluje u pregovorima oko ugovora o slobodnoj trgovini; prati i analizira provedbu ugovora o slobodnoj trgovini s obzirom na usklađenost s WTO-ovim pravilima; priprema notifikaciju propisa i postupaka trgovinske politike Tajništvu WTO-a.

6.1.3. Odsjek za pravne aspekte trgovinske politike

Članak 64.

Odsjek za pravne aspekte trgovinske politike obavlja sljedeće upravne i stručne poslove: surađuje na izradi nacrta zakona i podzakonskih propisa; izrađuje očitovanja na prijedloge zakona i podzakonskih propisa; prati pravne učinke članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama i integracijama; prati promjene zakonodavstva EU na području trgovinske politike; prati proces prilagodbe hrvatskog zakonodavstva pravnoj stečevini EU na području trgovinske politike; sudjeluje u aktivnostima prilagodbe zakonodavstva iz nadležnosti Ministarstva; prati i sudjeluje u procesu implementacije pravila Svjetske trgovinske organizacije u hrvatsko zakonodavstvo; daje mišljenja na predložene zakonske i podzakonske propise koji nisu iz nadležnosti Ministarstva.

6.2. Odjel za međunarodne gospodarske odnose

Članak 65.

Odjel za međunarodne gospodarske odnose prati stanje i trendove u gospodarstvima zemalja partnera, poglavito njihove trgovinske politike; priprema, provodi, prati i koordinira s drugim institucijama aktivnosti u svezi s članstvom Republike Hrvatske u Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini – CEFTA 2006; prikuplja informacije vezane na pristupanje novih članica WTO-u, CEFTA 2006 i EU; prati aktivnosti i ostvaruje suradnju s gospodarskim i trgovinskim odjelima hrvatskih diplomatsko-konzularnih predstavništava; definira i provodi mjere suradnje s državnim agencijama i poslovnom zajednicom, s ciljem definiranja pretpostavki i smjerova daljnjeg razvitka gospodarskih odnosa sa zemljama partnerima. Odjel obavlja sljedeće upravne i stručne poslove: predlaže, priprema, koordinira i ostvaruje međunarodnu gospodarsku suradnju te predlaže mjere za unaprjeđenje gospodarske suradnje, uključujući i sudjelovanje u predlaganju mjera za rast izvoza; predlaže pokretanje pregovora oko sklapanja ili stavljanja izvan snage međunarodnih trgovinskih ili gospodarskih ugovora, te ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja; sudjeluje u pripremi materijala za pregovore; prati i analizira učinke sklopljenih ugovora; izrađuje izvješća Vladi Republike Hrvatske o tijeku i okončanju pregovora; priprema sastanke dvostranih međuvladinih komisija, odbora, radnih skupina i konzultacija o gospodarskim pitanjima; koordinira i sudjeluje u implementaciji mjera koje predlažu mješoviti odbori te prati i analizira učinke implementiranih mjera; usklađuje aktivnosti s drugim državnim tijelima i institucijama u vezi s međunarodnom gospodarskom suradnjom; sudjeluje u radu skupina za prekograničnu suradnju; surađuje na izradi strateških dokumenata; daje mišljenja, priprema očitovanja, izvješća, te materijale za ministra i državne dužnosnike; izrađuje periodička; izvješća o procesima koje Odjel prati i u kojima sudjeluje; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova Odjela za međunarodne gospodarske odnose, ustrojavaju se:
6.2.1. Odsjek za bilateralne gospodarske odnose
6.2.2. Odsjek za multilateralne gospodarske odnose
6.2.3. Odsjek za međunarodne ugovore.

6.2.1. Odsjek za bilateralne gospodarske odnose

Članak 66.

Odsjek za bilateralne gospodarske odnose obavlja sljedeće upravne i stručne poslove: predlaže, priprema, koordinira i ostvaruje bilateralnu međunarodnu gospodarsku suradnju, te predlaže mjere za unaprjeđenje bilateralne gospodarske suradnje; prati stanje i trendove u gospodarstvima zemalja partnera, poglavito njihove trgovinske politike, te definira pretpostavke i smjerove daljnjeg razvitka gospodarskih odnosa sa zemljama partnerima (uključujući i sudjelovanje u predlaganju mjera za rast izvoza); predlaže pokretanje postupka za sklapanje, mijenjanje ili stavljanje izvan snage gospodarskih i trgovinskih ugovora, te ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja; sudjeluje u pripremi materijala za pregovore, prati provedbu ugovora; prati učinke pojedinih ugovora na bilateralne gospodarske odnose; sudjeluje u pregovorima oko bilateralnih ugovora o slobodnoj trgovini; sudjeluje u izradi izvješća Vladi Republike Hrvatske o tijeku i okončanju pregovora oko međunarodnih ugovora s područja gospodarskih odnosa s inozemstvom iz nadležnosti Uprave; sudjeluje u pripremi i radu sjednica Mješovitih odbora o provedbi ugovora o slobodnoj trgovini; vodi rad mješovitih odbora o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji; koordinira i sudjeluje u implementaciji mjera koje predlažu mješoviti odbori te prati i analizira učinke implementiranih mjera; provodi postupak usklađivanja teksta protokola i memoranduma i prati sve aktivnosti oko sklapanja i stupanja na snagu protokola i memoranduma; prikuplja informacije vezane na pristupanje novih članica WTO-u, CEFTA-i 2006, EU; prati aktivnosti radnih skupina za prekograničnu suradnju; prati aktivnosti i ostvaruje suradnju s gospodarskim i trgovinskim odjelima hrvatskih diplomatsko-konzularnih predstavništava; definira i provodi mjere suradnje s državnim agencijama i poslovnom zajednicom.

6.2.2. Odsjek za multilateralne gospodarske odnose

Članak 67.

Odsjek za multilateralne gospodarske odnose obavlja sljedeće upravne i stručne poslove: priprema, provodi i koordinira s drugim institucijama sve aktivnosti vezane za članstvo Republike Hrvatske u CEFTA-i 2006, s ciljem ispunjavanja obveza koje proizlaze iz toga članstva; priprema platforme i sudjeluje u pregovorima sa zemljama članicama oko daljnje liberalizacije trgovine, priprema platforme i sudjeluje u multilateralnim pregovorima u okviru CEFTA-e, koordinira komunikaciju s Tajništvom CEFTA-e 2006; priprema, koordinira i ostvaruje suradnju s Europskim udruženjem slobodne trgovine – EFTA I drugim regionalnim trgovinskim ugovorima, te sustavno prati i ostvaruje suradnju s ekonomskim organizacijama unutar UN sustava, sudjeluje u pregovorima o ugovorima o slobodnoj trgovini; po potrebi sudjeluje u pripremi i radu sjednica Mješovitih odbora o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji; sudjeluje u radu radnih skupina za prekograničnu suradnju.

6.2.3. Odsjek za međunarodne ugovore

Članak 68.

Odsjek za međunarodne ugovore obavlja sljedeće upravne i stručne poslove: prati sve aktivnosti vezane na međunarodne ugovore s područja gospodarskih odnosa s inozemstvom iz nadležnosti Ministarstva; pokreće postupak za sklapanje ugovora; sudjeluje u pregovorima oko ugovora; brine o postupku objavljivanja i potvrđivanja ugovora; izrađuje očitovanja o primjeni odredbi ugovora; prati tijek arbitražnih postupaka; pokreće i vodi postupak stavljanja ugovora izvan snage; vodi postupke izmjena i dopuna ugovora u okviru procesa pristupanja EU; kreira i održava bazu podataka o Ugovorima; sudjeluje u postupku usklađivanja teksta protokola i memoranduma i prati sve aktivnosti oko sklapanja i stupanja na snagu protokola i memoranduma; prati proces prilagodbe hrvatskog zakonodavstva pravnoj stečevini EU, proces izmjena zakonodavstva koje proizlaze iz članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji te sudjeluje u aktivnostima prilagodbe zakonodavstva u nadležnosti Ministarstva.

6.3. Odjel za europske integracije

Članak 69.

Odjel za europske integracije zadužen je za praćenje i koordinaciju svih procesa u okviru pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji; prati provedbu obveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europske unije (SSP); priprema i sudjelovanje na: sastancima tijela za provedbu SSP-a, sastancima odbora i pododbora, konzultacijama s Europskom komisijom i na ostalim radnim ad hoc sastancima o pitanjima provedbe SSP-a; koordinira suradnju s ostalim tijelima državne uprave i institucijama; prati aktivnosti tijela državne uprave u implementaciji gospodarske politike Vlade Republike Hrvatske u kontekstu pristupanja EU; sustavno prati proces pregovora o članstvu; po potrebi sudjeluje u pripremi i izradi pregovaračkih stajališta te daje mišljenja na nacrte pregovaračkih stajališta ostalih tijela državne uprave; prati ispunjavanje mjerila u pristupnim pregovorima, koordinira i prati aktivnosti glede institucionalnog razvitka, jačanja administrativnih kapaciteta i suradnje s institucijama EU; pruža logističku potporu EU koordinatoru; daje stručnu, tehničku i administrativnu potporu u pripremi i izradi strateških dokumenata vezanih za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji, Izvješće o napretku, Pretpristupni ekonomski program, itd.); nadzire provedbu programa i projekata Europske unije namijenjenih jačanju institucionalne sposobnosti za pridruživanje, obavlja poslove Jedinice za provedbu projekata iz programa CARDS, PHARE i prve komponente, pomoć u tranziciji i jačanje institucija iz programa IPA; pruža logističku potporu voditelju programa CARDS i PHARE u Ministarstvu; predlaže i organizira seminare, konferencije, radionice, panele (uključujući interne) vezano za podizanje razine svijesti o pristupnom procesu; surađuje na izradi strateških dokumenata; daje mišljenja, priprema izvješća za ministra i državne dužnosnike; izrađuje periodička (tjedna, mjesečna, godišnja, po potrebi) izvješća o procesu pristupanja Republike Hrvatske EU iz djelokruga Ministarstva; izrađuje periodička (tjedna, mjesečna, godišnja, po potrebi) izvješća o ispunjenju obveza preuzetih SSP-om iz nadležnosti Ministarstva; izrađuje periodička (tjedna, mjesečna, godišnja, po potrebi) izvješća o procesima koje Odjel prati; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7. UPRAVA ZA POTICANJE ULAGANJA I IZVOZ

Članak 70.

Uprava za poticanje ulaganja i izvoz obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razradu strategije poticanja ulaganja i izvoza i njihovu provedbu, razvitak slobodnih zona, otklanjanje prepreka ulaganjima, predlaže provođenje mjera gospodarske politike u cilju povećanja domaćih i stranih ulaganja sa svrhom regionalnog razvoja, provodi Strategiju Hrvatske izvozne ofenzive sa projektima, provodi aktivnosti vezane za promidžbu i promociju uvjeta za ulaganje u hrvatsko gospodarstvo i sigurnost tih ulaganja, sudjeluje u poslovima vezanim uz međunarodne projekte, obavlja analitičko-statističke poslove prikupljajući i razmjenjujući gospodarske podatke, priprema i provodi projekte i programe Europske unije, predlaže i prati propise koji uređuju pitanja ulaganja, procjenjuje i odobrava korištenje poticajnih mjera, osniva i prati rad slobodnih zona i skladišta, identificira i predlaže načine rješavanja problema nastalih u realizaciji konkretnih projekata, izrađuje prijedloge propisa i prati njihovu primjenu, sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
U sklopu Uprave za poticanje ulaganja i izvoz ustrojavaju se:
7.1. Odjel za poticanje ulaganja i investicije
7.2. Odjel za izvoz.

7.1. Odjel za poticanje ulaganja i investicije

Članak 71.

Odjel za poticanje ulaganja i investicije obavlja poslove koji se odnose na planiranje, razvoj i unaprjeđenje mogućnosti za privlačenje svih oblika ulaganja i realizaciju investicijskih projekata u Republici Hrvatskoj. Pruža tehničku i savjetodavnu pomoć domaćim i stranim investitorima, planira i izrađuje strategiju promocija ulaganja, izrađuje izvješća i pruža stručne informacije iz djelokruga svoje nadležnosti, surađuje s drugim državnim, lokalnim i gospodarskim institucijama na konkretnim investicijskim projektima do usuglašavanja i realizacije ugovora, predlaže konkretna rješenja pojedinih pitanja, prati realizaciju dogovorenih projekata, identificira probleme nastale u realizaciji konkretnih projekata. Obavlja sve poslove vezane uz provedbu Zakona o poticanju ulaganja u dijelu koji se odnosi na poticajne mjere, carinske i porezne povlastice, prima i obrađuje zahtjeve za odobrenje poticajnih mjera, carinskih i poreznih povlastica te o istim vodi evidenciju, predlaže i unaprjeđuje zakonsku regulativu u cilju poboljšanja uvjeta za ulaganje, izrađuje periodička izvješća o provedbi strategije poticanja ulaganja, surađuje s drugim državnim tijelima Republike Hrvatske u cilju uspostave potrebne organizacijske strukture za provođenje zakona i drugih akata iz područja ulaganja i slobodnih zona u Republici Hrvatskoj, te izrađuje prijedloge propisa kojima se uređuju pravna pitanja i prati primjenu zakonskih propisa; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
U sklopu Odjela za poticanje ulaganja i investicije ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
7.1.1. Odsjek za poticanje ulaganja i investicije
7.1.2. Odsjek za razvoj slobodnih zona.

7.1.1.Odsjek za poticanje ulaganja i investicije

Članak 72.

Odsjek za poticanje ulaganja i investicije obavlja poslove vezene uz provođenje Zakona o poticanju ulaganja, surađuje s Agencijom za poticanje izvoza i ulaganja, predlaže mjere za povećanje direktnih stranih ulaganja u Republici Hrvatskoj, izrađuje analize ulaganja u Republici Hrvatskoj, prati realizaciju dogovorenih projekata, identificira probleme nastale u realizaciji konkretnih projekata. Obavlja sve poslove vezane uz provedbu Zakona o poticanju ulaganja u dijelu koji se odnosi na poticajne mjere, carinske i porezne povlastice, prima i obrađuje zahtjeve za odobrenje poticajnih mjera, carinskih i poreznih povlastica te o istim vodi evidenciju, predlaže i unaprjeđuje zakonsku regulativu u cilju poboljšanja uvjeta za ulaganje.

7.1.2. Odsjek za razvoj slobodnih zona

Članak 73.

Odsjek za razvoj slobodnih zona obavlja poslove u svezi s osnivanjem slobodnih zona i skladišta, te provodi postupke za donošenje odluka o davanju koncesija za osnivanje slobodnih zona i suglasnosti za osnivanje skladišta, koordinira poslove vezane za utvrđivanje uvjeta za početak rada slobodnih zona i skladišta, vodi registar slobodnih zona i skladišta, prati i analizira rad unutar slobodnih zona i skladišta, izrađuje godišnja izvješća o radu slobodnih zona, predlaže i unaprjeđuje zakonsku regulativu u cilju poboljšanja uvjeta za ulaganje, surađuje s drugim državnim tijelima Republike Hrvatske u cilju uspostave potrebne organizacijske strukture za provođenje zakona i drugih akata iz područja slobodnih zona.

7.2. Odjel za izvoz

Članak 74.

Odjel za izvoz obavlja poslove koji se odnose na planiranje, razvoj i unapređenje mogućnosti za poticanje izvoza hrvatskoga gospodarstva i unaprjeđenja svih oblika izvoznih aktivnosti hrvatskih gospodarskih subjekata, obavlja poslove analize i praćenja trendova međunarodnih gospodarskih odnosa, te planira i izrađuje strategije promocije izvoza hrvatskih roba i usluga, izrađuje izvješća i pruža stručne informacije iz djelokruga svoje nadležnosti, pruža tehničku i savjetodavnu pomoć hrvatskim poduzećima-izvoznicima i surađuje s drugim državnim, lokalnim i gospodarskim institucijama na pojedinim izvoznim projektima i projektima međunarodne trgovine, provodi projekte iz Strategije hrvatske izvozne ofenzive, obavlja sve poslove vezane uz pripremu i provedbu zakonske regulative u domeni poticanja izvoza, u dijelu koji se odnosi na odobravanje poticajnih mjera i drugih potpora za izvoz, zaprima i obrađuje zahtjeve za odobrenje poticajnih mjera i drugih potpora za izvoz, o tome vodi evidenciju i nadzire korištenje poticajnih mjera i drugih potpora za izvoz te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

8. RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE

Članak 75.

Ravnateljstvo za robne zalihe obavlja poslove određene Zakonom o državnim robnim zalihama i to: gospodarske upravne i stručne poslove u svezi s formiranjem, korištenjem i obnavljanjem robnih zaliha i osiguranjem skladišnog prostora za smještaj i čuvanje robnih zaliha; priprema prijedlog programa robnih zaliha, programa količine i razmještaja i godišnjeg programa stalnih zaliha, kao i druge akte određene zakonom; zaključuje ugovore o poslovima robnog prometa i druge ugovore na način i uz uvjete utvrđene zakonom i aktima Vlade Republike Hrvatske; brine o investicijskom i tekućem održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, odnosno državnom vlasništvu, kao i opreme i sredstava u skladištima i ostalim objektima koje koristi Ravnateljstvo; obavlja financijsko-računovodstvene knjigovodstvene poslove državnih robnih zaliha, vodi računovodstvo Ravnateljstva; obavlja analitičko-planske i pravne poslove te nadzor nad provedbom ugovornih prava i obveza o skladištenju i čuvanju robnih zaliha i stanju zaliha te druge stručne i tehničke poslove za izvršavanje funkcije robnih zaliha; obavlja poslove u skladu s odlukama Vlade Republike Hrvatske.
Unutarnje ustrojstvene jedinice u Ravnateljstvu za robne zalihe su:
8.1. Odjel za robne zalihe
8.2. Odjel za financijsko-računovodstvene i analitičko-planske poslove
8.3. Odjel pravnih poslova.

8.1. Odjel za robne zalihe

Članak 76.

Odjel za robne zalihe prati i analizira stanje i kretanja na tržištu i u proizvodnji roba sa aspekta uloge robnih zaliha; priprema i sudjeluje u izradi Prijedloga programa stalnih robnih zaliha i Godišnjeg programa stalnih robnih zaliha; predlaže, obnavlja i izvršava plan nabave i prodaje roba, sukladno utvrđenim Godišnjim programom robnih zaliha i odlukama Vlade Republike Hrvatske; prati promjene i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na poslovanje s robnim zalihama; prati i osigurava pravovremenost u izvršavanju ugovornih obveza između Ravnateljstva i pravnih subjekata iz djelokruga Odjela, te predlaže i priprema dokumentacijsku osnovu za pravnu i drugu zaštitu ugovornih i gospodarskih interesa Ravnateljstva; predlaže i izvršava poslove vezane uz intervenciju na tržištu robama iz robnim zaliha; obavlja poslove nadzora nad radom pravnih osoba u pogledu primjene zakona i ugovornih obveza skladištenja i čuvanja robnih zaliha, vrši kontrolu robnih zaliha i uvjetnosti njihovog smještaja, poduzima mjere radi otklanjanja utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti, te predlaže plan kontrola i vodi Očevidnik obavljenih kontrola; predlaže i sudjeluje u izradi prijedloga i izvršava program u dijelu koji se odnosi na investicijsko i tekuće održavanje objekata, skladišne, informatičke i druge opreme u vlasništvu Ravnateljstva; predlaže i provodi najracionalniji način njezine uporabe; brine se o osiguranju i svim mjerama zaštite objekata, opreme i automobila; sudjeluje u izradi programa tehničkog praćenja ukupne imovine Ravnateljstva; predlaže i izvršava plan nabave i prodaje i obnavljanje skladišne, informatičke i druge opreme; prikuplja, obrađuje i predlaže izbor najpovoljnijih ponuđača za kupnju, prodaju i održavanje objekata, opreme i drugih sredstava; predlaže i provodi vrste i način evidencije iz djelokruga; daje prijedloge za tehnička i tehnološka poboljšanja u korištenju i raspolaganju imovinom Ravnateljstva; vodi odgovarajuće evidencije o robnim zalihama; daje prijedloge za tehnološka i racionalna poboljšanja koja se odnose na poslovanje s robnim zalihama; obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

8.2. Odjel za financijsko-računovodstvene i analitičko-planske poslove

Članak 77.

Odjel za financijsko-računovodstvene, analitičko-planske poslove obavlja upravne i druge stručne poslove u svezi: sudjelovanja u izradi programa stalnih robnih zaliha i godišnjeg programa stalnih robnih zaliha s materijalno-financijskog aspekta; izrađuje program sredstava stalnih robnih zaliha, te obavlja kontrolu usklađenosti elemenata programa s financijsko-računovodstvenim propisima; prati izvršavanje i realizaciju financijskog plana, priprema nacrte propisa, odnosno dokumenata u dijelu financija i računovodstva, vodi financijsko-knjigovodstvene evidencije i druge odgovarajuće evidencije s područja robnih zaliha; izrađuje financijsko-računovodstvene dokumente, obavlja kontiranje poslovnih događaja, utvrđuje rezultate poslovanja i raspoređuje ostvarena sredstva godišnjim obračunom; prati promjene i stanje stalnih i tržišnih robnih zaliha te daje analitičke pokazatelje i prijedloge mjera, analizira ostvarivanje i raspoređivanje sredstava za formiranje robnih zaliha, priprema kalkulativne elemente u postupku kupovine i prodaje robnih zaliha te u svezi uskladištenja, obnavljanja i čuvanja stalnih robnih zaliha.

8.3. Odjel pravnih poslova

Članak 78.

Odjel pravnih poslova obavlja stručnu obradu svih pravnih dokumenata u svezi poslovanja s državnim robnim zalihama; pravno uobličava ugovorne i druge odnose, ostvaruje suradnju s Državnim pravobraniteljstvom Republike Hrvatske u postupku zaštite interesa Ravnateljstva u sporovima pred sudovima, organizira poslove u svezi osiguravanja imovine Ravnateljstva, priprema sjednice za robne zalihe; organizira i provodi evidenciju i distribuciju pošte, arhivske poslove za potrebe Ravnateljstva, tajničke poslove, dostavu i otpremu pošte, prijepis i umnožavanja; obavlja i ostale pravne i opće poslove.

9. UPRAVA ZA RAD I TRŽIŠTE RADA

Članak 79.

Uprava za rad i tržište rada obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na radne odnose, tržište rada i zapošljavanje, kolektivne ugovore i udruge, aktivnosti za promicanje trostrane suradnje socijalnih partnera, usklađivanje hrvatskoga zakonodavstva s pravnom stečevinom EU i to: normativno uređivanje radnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja, praćenje aktivne politike zapošljavanja, praćenje ravnopravnosti u području zapošljavanja i rada, praćenje ostvarivanja prava za vrijeme nezaposlenosti, izrada pravnih tumačenja glede primjene propisa s područja tržišta rada i zapošljavanja, upravno postupanje u vezi primjene propisa tržišta rada i zapošljavanja, pružanje stručne pomoći tijelima, poslodavcima, radnicima i nezaposlenim osobama, te promicanje trostrane suradnje socijalnih partnera, registracija udruga, evidencija i praćenje kolektivnih ugovora, promicanje kolektivnog pregovaranja i pružanje stručne pomoći sindikatima i udrugama poslodavaca, provođenje međunarodnih ugovora na području rada i zapošljavanja, praćenje međunarodnih propisa na području rada i tržišta rada, sudjelovanje u postupku sklapanja višestranih međunarodnih ugovora na području rada i zapošljavanja, provođenje aktivne politike s područja zaštite na radu; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.
U Upravi za rad i tržište rada ustrojavaju se:
9.1. Odjel radnog prava
9.2. Odjel za tržište rada i zapošljavanje
9.3. Odjel zaštite na radu.

9.1. Odjel radnog prava

Članak 80.

Odjel radnog prava obavlja sljedeće poslove: poslove vezane uz normativno uređivanje radnih odnosa, praćenje sudske prakse s područja radnih odnosa, praćenje ostvarivanja prava iz radnih odnosa, izrada pravnih tumačenja glede primjene radno-pravnih propisa, upravno postupanje u vezi primjene radno-pravnih propisa, pružanje stručne pomoći tijelima, trgovačkim društvima i radnicima, te promicanje trostrane suradnje socijalnih partnera, registracija udruga, evidencija i praćenje kolektivnih ugovora, promicanje kolektivnog pregovaranja i pružanje stručne pomoći sindikatima i udrugama poslodavaca, izrada izvješća, studija i analiza o primjeni propisa i položaju radnika, te praćenje domaćih i stranih propisa na području rada, te drugi poslovi koje odredi ministar.
U Odjelu radnog prava ustrojavaju se:
9.1.1. Odsjek radnog prava
9.1.2. Odsjek za socijalno partnerstvo, kolektivne ugovore i udruge.

9.1.1. Odsjek radnog prava

Članak 81.

Odsjek radnog prava obavlja sljedeće poslove: aktivno praćenje primjene propisa iz djelokruga rada te izrada izvješća, studija i analiza na području radnog prava; predlaganje izmjena i dopuna propisa te izrada nacrta propisa iz djelokruga radnog prava; izrada mišljenja o primjeni radno pravnih propisa i davanje autoritativnih savjeta državnim tijelima i strankama; pružanje stručne pomoći državnim tijelima, tijelima lokalne i područne samouprave, sindikatima, poslodavcima i njihovim udrugama, davanjem savjeta ili prezentacijom na javnim skupovima; pružanje stručne pomoći Gospodarsko-socijalnom vijeću u vezi primjene radno-pravnih propisa te u postupcima vezanim uz sudjelovanje Vlade Republike Hrvatske u pregovaranjima i sklapanjima kolektivnih ugovora; provođenje prvostupanjskih i drugostupanjskih postupaka iz područja radnih odnosa; izrada pisanih uputa županijskim uredima za rad iz djelokruga radnih odnosa, praćenje konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada, Vijeća Europe i Europske unije te međunarodnih ugovora iz djelokruga rada Odsjeka; praćenje sudske prakse vezane uz primjenu propisa iz područja rada; te drugi poslovi koje odredi ministar.

9.1.2. Odsjek za socijalno partnerstvo, kolektivne ugovore i udruge

Članak 82.

Odsjek za socijalno partnerstvo, kolektivne ugovore i udruge obavlja sljedeće poslove: promicanje trostrane suradnje socijalnih partnera, registracija udruga, evidencija i praćenje kolektivnih ugovora, promicanje kolektivnog pregovaranja i pružanje stručne pomoći sindikatima i udrugama poslodavaca, vođenje statistike s područja tržišta rada, te druge poslove koje odredi ministar. Odsjek kao kontaktna točka za suradnju neophodnu za ostvarivanje transnacionalnog pružanja usluga, obavlja poslove: davanje informacija stranim poslodavcima i radnicima i drugim zainteresiranim subjektima o pitanjima iz svoje nadležnosti, osobito o važećem radno-pravnom zakonodavstvu primjenjivom u slučaju transnacionalnog pružanja usluga, o opsegu i sadržaju minimuma zajamčenih prava i uvjeta zapošljavanja stranih radnika koji se u okviru transnacionalnog pružanja usluga raspoređuju na rad u Republiku Hrvatsku, te poslove pružanja informacija i na drugi način, kao što su upućivanje na sindikate, udruge poslodavaca ili druga nadležna tijela nadležna za provedbu ostalih propisa primjenjivih na strane radnike, različite posrednike, relevantne zakonske odredbe, administrativnu suradnju s istovrsnim tijelima u drugim državama u pitanjima iz svoje nadležnosti, odnosno prosljeđivanje takvih zahtjeva, pitanja, informacija ili molbi za suradnju drugim nadležnim tijelima, suradnja s drugim tijelima nadležnim za praćenje i nadzor uvjeta zapošljavanja i ostvarivanje zajamčenih prava stranih radnika koji su raspoređeni na rad u Republici Hrvatskoj u okviru transnacionalnog pružanja usluga, moguće slučajeve nezakonitih transnacionalnih djelatnosti i ilegalnog zapošljavanja, socijalnu sigurnost i općenito provedbu ostalih propisa primjenljivih na strane radnike, donošenje mjera potrebnih za opću dostupnost osnovnih podataka o uvjetima zapošljavanja.

9.2. Odjel za tržište rada i zapošljavanje

Članak 83.

Odjel za tržište rada i zapošljavanje obavlja sljedeće poslove: normativno uređivanje tržišta rada i zapošljavanja, praćenje aktivne politike zapošljavanja, praćenje ravnopravnosti u području zapošljavanja i rada (uključujući posebna prava osoba s invaliditetom), praćenje ostvarivanja prava za vrijeme nezaposlenosti, izrada pravnih tumačenja glede primjene propisa s područja tržišta rada i zapošljavanja, upravno postupanje u vezi primjene propisa tržišta rada i zapošljavanja, pružanje stručne pomoći tijelima, poslodavcima, radnicima i nezaposlenim osobama, sudjelovanje u postupku sklapanja višestranih međunarodnih ugovora na području zapošljavanja i detaširanja radnika, te praćenje istih, praćenje međunarodnih propisa na području tržišta rada, sudjelovanje u postupku sklapanja višestranih međunarodnih ugovora na području rada i zapošljavanja, ispitivanje usklađenosti radno pravnog zakonodavstva Republike Hrvatske s višestranim ugovorima i propisima europskih integracija, sudjelovanje u izradi propisa na području rada i tržišta rada, provođenje upravnog nadzora na području tržišta rada i zapošljavanja (Hrvatski zavod za zapošljavanje, ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, Fond za razvoj i zapošljavanje), drugostupanjsko rješavanje temeljem Zakona o osiguranju radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, te drugi poslovi koje odredi ministar.
U Odjelu za tržište rada i zapošljavanje ustrojavaju se:
9.2.1. Odsjek za provedbu i praćenje aktivnih mjera zapošljavanja
9.2.2. Odsjek za tržište rada
9.2.3. Odsjek za upravno pravne poslove.

9.2.1. Odsjek za provedbu i praćenje aktivnih mjera zapošljavanja

Članak 84.

Odsjek za provedbu i praćenje aktivnih mjera zapošljavanja obavlja sljedeće poslove: normativna izrada dokumenata na području aktivne politike zapošljavanja sukladno smjernicama Europske unije, priprema i provedba Zajedničkog memoranduma o prioritetima na području zapošljavanja, izrada godišnjih nacionalnih akcijskih planova zapošljavanja, praćenje i izvještavanje o provedbi aktivnih mjera zapošljavanja, monitoring i evaluacija aktivnih mjera zapošljavanja, sudjelovanje u metodi otvorene koordinacije sukladno Lisabonskim ciljevima, aktivno sudjelovanje u programu Europske zajednice na području zapošljavanja PROGRESS, uključivanje i sudjelovanje u programima i projektima na području zapošljavanja financiranim iz stranih sredstava pretpristupnih odnosno strukturnih fondova ili drugih stranih izvora, te drugi poslovi koje odredi ministar.

9.2.2. Odsjek za tržište rada

Članak 85.

Odsjek za tržište rada obavlja sljedeće poslove: normativno uređivanje tržišta rada i zapošljavanja, praćenje ravnopravnosti u području zapošljavanja i rada (uključujući posebna prava osoba s invalidnošću), praćenje ostvarivanja prava za vrijeme nezaposlenosti, izrada pravnih tumačenja glede primjene propisa s područja tržišta rada i zapošljavanja, upravno postupanje u vezi primjene propisa tržišta rada i zapošljavanja, pružanje stručne pomoći tijelima, poslodavcima, radnicima i nezaposlenim osobama, sudjelovanje u postupku sklapanja višestranih međunarodnih ugovora na području zapošljavanja i detaširanja radnika, te praćenje istih, upravni i drugi stručni poslovi vezani uz sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija i europskih integracija na području rada i socijalne sigurnosti, praćenje međunarodnih propisa na području rada i tržišta rada, ispitivanje usklađenosti radno pravnog zakonodavstva Republike Hrvatske s višestranim ugovorima i propisima europskih integracija, sudjelovanje u izradi propisa na području rada i tržišta rada, te drugi poslovi koje odredi ministar.

9.2.3. Odsjek za upravno-pravne poslove

Članak 86.

Odsjek za upravno pravne-poslove obavlja sljedeće poslove: provođenje upravnog nadzora na području tržišta rada i zapošljavanja (Hrvatski zavod za zapošljavanje, ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, Fond za razvoj i zapošljavanje), drugostupanjsko rješavanje temeljem Zakona o osiguranju radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, prvostupanjsko rješavanje i vođenje registra agencija za posredovanje pri zapošljavanju i agencija za privremeno zapošljavanje te drugi poslovi koje odredi ministar.

9.3. Odjel zaštite na radu

Članak 87.

Odjel zaštite na radu obavlja upravne i stručne poslove vezane uz aktivnu politiku zaštite na radu i to: stvaranje sustava za praćenje stanja zaštite na radu, a naročito glede broja i vrsta ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, istraživanje rizika glede ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, utvrđivanje kriterija i postupaka u svezi s organizacijom rada prilagođenom radnicima, davanje prijedloga glede unaprjeđenja zaštite na radu, izrada stručnih podloga za ministra na područjima za koja je ovlašten, naročito pri izradi propisa i suradnji na europskoj razini, suradnja s međunarodnim i nacionalnim organizacijama i ustanovama za zaštitu na radu te praćenje stranih propisa s područja zaštite na radu, suradnja pri izradi hrvatskih normi iz zaštite na radu, izrada programa namijenjenih stručnjacima zaštite na radu, poslodavcima i njihovim ovlaštenicima te sudjelovanje u provjeri njihovog znanja, pružanje stručne pomoći udruženjima poslodavaca, sindikatima, ustanovama i trgovačkim društvima, te fizičkim osobama ovlaštenima za obavljanje poslova zaštite na radu kao i tijelima uprave, glede podataka iz svog djelokruga, te drugi poslovi koje odredi ministar.

10. UPRAVA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Članak 88.

Uprava za mirovinsko osiguranje obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav mirovinskog osiguranja i to: normativno uređenje mirovinskog sustava – izrada novih, te izmjena i dopuna važećih zakona i drugih propisa o mirovinskom osiguranju; nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te zakonitošću rada vještaka, viših vještaka i stručnog povjerenstva za reviziju, koji obavljaju medicinsko vještačenje u mirovinskom osiguranju; razmatranje izvješća o radu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga; predlaganje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka i poboljšanje stanja u mirovinskom osiguranju; analiza ekonomsko-financijskih odnosa i praćenje politike razvitka i unaprjeđivanja mirovinskog osiguranja; predlaganje mjera za unaprjeđivanje prava osiguranika i korisnika mirovine; izrada stručnih mišljenja i objašnjenja o provedbi propisa mirovinskog osiguranja; praćenje stanja unutar obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje. Sudjelovanje u izradi međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, te u pregovorima o sklapanju tih ugovora; izrada prijedloga zakona o potvrđivanju zaključenih ugovora; praćenje usklađivanja provedbe međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju i u svezi s tim, koordiniranje nacionalnih djelovanja; korespondencija s nadležnim tijelima država s kojima se primjenjuju ugovori o socijalnom osiguranju; sudjelovanje u radu tijela međunarodnih organizacija i europskih integracija, te u radu regionalnih inicijativa u projektima vezanim za socijalnu sigurnost; praćenje međunarodnih propisa, stručne literature i prakse na području socijalnog osiguranja; izrada izvješća o usklađenosti hrvatskog zakonodavstva s propisima Europske unije na području socijalnog osiguranja; izrada izvješća i mišljenja o primjeni zaključenih međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, te pružanje stručne pomoći u svezi njihove primjene; suradnja s drugim tijelima državne uprave u provedbi međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju; nadzor nad primjenom i davanje tumačenja o primjeni međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, sudjelovanje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te drugi poslovi koje odredi ministar.
U Upravi za mirovinsko osiguranje ustrojava se:
10.1. Odjel za mirovinsko osiguranje
10.2. Odjel za bilateralnu suradnju na području socijalnog osiguranja.

10.1. Odjel za mirovinsko osiguranje

Članak 89.

Odjel za mirovinsko osiguranje obavlja poslove: normativno uređivanje mirovinskog sustava; nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te zakonitošću rada vještaka, viših vještaka i stručnog povjerenstva za reviziju, koji obavljaju medicinsko vještačenje u mirovinskom osiguranju; razmatranje izvješća o radu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga; predlaganje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka i poboljšanje stanja u mirovinskom sustavu; analiza ekonomsko-financijskih odnosa i praćenje politike razvitka i unaprjeđivanja mirovinskog osiguranja; predlaganje mjera za unaprjeđivanje prava osiguranika i korisnika mirovine; izrada stručnih mišljenja i objašnjenja o provedbi propisa mirovinskog osiguranja; praćenje stanja unutar obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, te drugi poslovi koje odredi ministar.

10.2. Odjel za bilateralnu suradnju na području socijalnog osiguranja

Članak 90.

Odjel za bilateralnu suradnju na području socijalnog osiguranja obavlja poslove: izrada međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju; sudjelovanje u pregovorima o sklapanju ugovora; izrada prijedloga zakona o potvrđivanju zaključenih ugovora; praćenje usklađivanja provedbe međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju i u svezi s tim, koordiniranje nacionalnih djelovanja; korespondencija s nadležnim tijelima država s kojima se primjenjuju ugovori o socijalnom osiguranju; sudjelovanje u radu tijela međunarodnih organizacija i europskih integracija, te u radu regionalnih inicijativa u projektima vezanim za socijalnu sigurnost; praćenje međunarodnih propisa, stručne literature i prakse na području socijalnog osiguranja; izrada izvješća o usklađenosti hrvatskog zakonodavstva s propisima Europske unije na području socijalnog osiguranja; izrada izvješća i mišljenja o primjeni zaključenih međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, te pružanje stručne pomoći u svezi njihove primjene, suradnja s drugim tijelima državne uprave u provedbi međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju; nadzor nad primjenom i davanje tumačenja o primjeni međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, te drugi poslovi koje odredi ministar.

11. UPRAVA ZA MALO GOSPODARSTVO

Članak 91.

Uprava za malo gospodarstvo prati stanje u području malog gospodarstva s ciljem prepoznavanja i otklanjanja prepreka za brži razvoj poduzetništva, predlaže politiku mjera za sustavni razvoj poduzetništva kroz promidžbu, izobrazbu, informiranje, stručnu pomoć, formiranje i dodjelu poticajnih sredstava, izgradnju institucionalne podrške, primjenu inovacija i usklađivanje pravnih propisa; potiče međusobno povezivanje subjekata malog gospodarstva te njihovo povezivanje s velikim gospodarskim subjektima; prati djelovanje i predlaže unaprjeđenje instrumenata gospodarskog sustava; osmišljava mjere gospodarske politike, predlaže i organizira stručno usavršavanje poduzetnika, prati podatke o malom gospodarstvu i trendove njegova razvoja; obavlja stručne poslove koji se odnose na prilagodbu propisa propisima Europske unije; provodi Projekte EU vezane uz malo gospodarstvo; predlaže i provodi mjere za poticanje međunarodne suradnje, izvoza i ulaganja u subjekte maloga gospodarstva; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, stručnim i znanstvenim institucijama. Izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz nadležnosti Uprave; izrađuje prijedlog državnog proračuna vezano za aktivnosti Uprave, te Program poticanja malog gospodarstva Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje i Operativni plan poticanja malog gospodarstva; daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa; prati i predlaže izmjene propisa, priprema izradu i izrađuje nacrte prijedloga međudržavnih ugovora iz nadležnosti Uprave; vodi upravni postupak i upravni nadzor u upravnim stvarima iz nadležnosti Uprave, ako ti poslovi ili dio tih poslova zakonom, drugim propisom ili ovom Uredbom nisu stavljeni u nadležnost druge unutarnje ustrojstvene jedinice ili upravne organizacije u sastavu Ministarstva; prati primjenu i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.
U Upravi za malo gospodarstvo ustrojavaju se:
11.1. Odjel za razvoj poduzetništva
11.2. Odjel za tehnološki razvoj, inovacije i clustere
11.3. Odjel za programe i projekte Europske unije
11.4. Odjel za poduzetničku infrastrukturu.

11.1. Odjel za razvoj poduzetništva

Članak 92.

Odjel za razvoj poduzetništva predlaže mjere i aktivnosti za osiguranje ravnomjernog i usklađenog razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj; nadzire provedbu Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva i ostalih provedbenih akata iz tog područja; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezanim uz poticanje poduzetništva, a sukladno Zakonu o poticanju malog gospodarstva; aktivno se uključuje u razvoj infrastrukture u funkciji institucionalne podrške stvaranja pozitivnog okruženja za rast i razvoj poduzetništva; potiče izobrazbu, posebno cjeloživotno učenje za poduzetništvo u cilju stvaranja konkurentnog poduzetništva za EU; koordinira aktivnosti povezivanja poduzetnika; prati programe nositelja provedbe Programa razvoja malog gospodarstva, te ih usklađuje s Programom razvoja poduzetništva na razini Republike Hrvatske; predlaže mjere za organiziranje i razvoj zadrugarstva; predlaže i organizira promidžbene aktivnosti malog gospodarstva, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji su važni za razvoj poduzetništva; sustavno prati, analizira i izvješćuje nadležna tijela o rezultatima provedbe mjera poticaja poduzetništva, predlaže mjere financiranja i restrukturiranja subjekata malog gospodarstva; koordinira i sudjeluje u Povjerenstvima za dodjelu potpora; usko surađuje s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja u svezi potpora, sudjeluje u aktivnostima vezanim za međunarodne ugovore Republike Hrvatske vezane uz područje malog gospodarstva, sudjeluje u radu na pripremnim dokumentima vezanim za pregovore s EU i pripreme EU povelje za malo gospodarstvo; ostale stručne poslove vezane uz prilagodbu nacionalnog zakonodavstva iz područja poduzetništva sa zakonodavstvom EU; sudjeluje u radu međunarodnih susreta i konferencija vezanih uz malo gospodarstvo; provodi Projekte EU namijenjene malom gospodarstvu; nadzire namjensko trošenje sredstava potpora; priprema i prati izvršenje državnog proračuna u okviru djelokruga Odjela; predlaže nove mjere poticanja poduzetništva; sudjeluje u radu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG); uključuje se u aktivnosti poticanja poduzetništva u ostalim tijelima državne uprave; usko surađuje s poslovnim bankama i ostalim institucijama u cilju povoljnog financiranja poduzetništva, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
Za obavljanje poslova Odjela za razvoj poduzetništva, ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
11.1.1. Odsjek za pripremu i provedbu projekata
11.1.2. Odsjek za zadruge
11.1.3. Odsjek za analize i praćenje učinaka.

11.1.1. Odsjek za pripremu i provedbu projekata

Članak 93.

Odsjek za pripremu i provedbu projekata prati stanje u poduzetništvu subjekata malog gospodarstva; predlaže, izrađuje i provodi projekte poticaja; razvija različite oblike podrške malom gospodarstvu na temelju strateških dokumenata Republike Hrvatske o razvoju malog gospodarstva; ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama i sudjeluje u radu istih, te predlaže unaprjeđenje mjera poticaja; prati rad udruga poduzetnika; organizira savjetovanja o poduzetništvu, sudjeluje na seminarima i konferencijama o poduzetništvu; surađuje s nadležnim tijelima za izobrazbu poduzetnika; predlaže i provodi mjere izobrazbe i cjeloživotnog učenja za poduzetništvo; prati propise vezane uz dodjelu potpora, izrađuje izvješća o realizaciji projekata i dostavlja ih nadležnim tijelima u Ministarstvu; daje stručna mišljenja u svezi potpora i projekata; izrađuje potrebnu dokumentaciju za provedbu projekata; predlaže promjene trošenja proračunskih aktivnosti: usko surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, HAMAG-a i banaka; sudjeluje u aktivnostima za izradu dokumenata za EU; aktivno se uključuje u realizaciju i provedbu projekata EU u dijelu ekonomija, tržišno natjecanje, obrazovanje i sl.; radi ostale poslove iz djelokruga Odsjeka.

11.1.2. Odsjek za zadruge

Članak 94.

Odsjek za zadruge prati stanje u zadrugarstvu, predlaže i nadzire provođenje mjera za razvoj zadruga i zadrugarstva; prati i analizira stanje u zadrugarstvu; prati i nadzire provođenje zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju uvjeti i način poslovanja zadruga; predlaže mjere gospodarske politike za brži razvoj zadrugarstva te skrbi o provođenju predloženih mjera; poduzima aktivnosti za promidžbu zadrugarstva i poticanje organiziranog nastupa zadruga u zemlji i inozemstvu; priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svoje nadležnosti; prati međunarodne propise iz područja zadrugarstva; predlaže i prati stručnu izobrazbu zadrugara i zaposlenih; izrađuje naputke i daje mišljenja u svezi s provođenjem zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave i Hrvatskim savezom zadruga na rješavanju problema vezanih uz poslovanje zadruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim institutima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.1.3. Odsjek za analize i praćenje učinaka

Članak 95.

Odsjek za analize i praćenje učinaka izrađuje metodologiju za praćenje učinaka mjera, kao središnja baza podataka za potrebe analiza, prognoza, vrednovanja i planiranja mjera za malo gospodarstvo. Sustavno prati, analizira i izvješćuje o rezultatima provedbe mjera poticaja, sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva; temeljem analitičkih izvješća predlaže mjere poticaja za razvoj malog gospodarstva; prati programe nositelja provedbe Programa razvoja malog gospodarstva; predlaže usklađivanje s Programom razvoja poduzetništva na razini Republike Hrvatske; usko surađuje s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja u svezi potpora; vodi registar potpora i učinaka mjera za malo gospodarstvo; sudjeluje u aktivnostima vezanim za međunarodne ugovore Republike Hrvatske vezane uz područje malog gospodarstva, sudjeluje u radu na pripremnim dokumentima vezanim za pregovore s EU, pripreme EU povelje za malo gospodarstvo, sudjeluje u pripremi i provedbi projekata pretpristupnih programa EU; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u okviru djelokruga Odjela; sudjeluje u radu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. Daje mišljenja na prijedloge nacrta zakona i izvješća u okviru maloga gospodarstva.

11.2. Odjel za tehnološki razvoj, inovacije i clustere

Članak 96.

Odjel za tehnološki razvoj, inovacije i clustere izrađuje stručne programe, programe tehničke naravi, daje stručna mišljenja i usmjerava programe inovatora, radi na povezivanju inovatora i poduzetnika, daje stručna mišljenja i ocjene vezano uz ocjene za poticaje u proizvodnji; prati stanje te izrađuje analize i sastavlja izvješća o stanju programa poticaja; obavlja stručne poslove u svezi s predlaganjem i provedbom mjera za poticanje i povećanje ulaganja u subjekte maloga gospodarstva; prati i analizira stanje na području poduzetništva; utvrđuje i predlaže mjere i aktivnosti radi poticanja lokalnih programa razvoja maloga gospodarstva i ulaganja u lokalne programe; predlaže mjere gospodarske politike kojima se potiče ulaganje u subjekte maloga gospodarstva; predlaže mjere razvoja i unaprjeđenja poduzetništva kroz tehnološki razvoj, inovacija i njihovu komercijalizaciju.
Za obavljanje poslova Odjela za inovacije, tehnološki razvoj i clustere, ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
11.2.1. Odsjek za tehnološki razvoj i inovacije
11.2.2. Odsjek za clustere.

11.2.1. Odsjek za tehnološki razvoj i inovacije

Članak 97.

Odsjek za tehnološki razvoj i inovacije izrađuje stručne programe i daje stručna mišljenja u svezi programa inovatora i poduzetnika te surađuje s ostalim tijelima javne uprave i akademske zajednice u izradi programa poticaja tehnološkog razvoja, tehničkog usklađivanja i komercijalizacije inovacija.

11.2.2. Odsjek za clustere

Članak 98.

Odsjek za clustere obavlja poslove u svezi s osnivanjem, vodi registar clustera, prati i analizira rad unutar clustera, te predlaže mjere za razvoj djelatnosti u njima, obavlja promidžbene, marketinške aktivnosti sa svrhom internacionalizacije hrvatskog gospodarstva i planira i provodi poslove koji se odnose na promidžbeno marketinške aktivnosti s ciljem privlačenja kapitala u clustere, predlaže i unaprjeđuje zakonsku regulativu u cilju poboljšanja uvjeta za ulaganje, surađuje s drugim državnim tijelima Republike Hrvatske u cilju uspostave potrebne organizacijske strukture za provođenje zakona i drugih akata iz područja clustera u Republici Hrvatskoj, izrađuje prijedloge propisa kojima se uređuju pravna pitanja te prati primjenu zakonskih propisa; izrađuje izvješća i pruža stručne informacije iz djelokruga svoje nadležnosti.

11.3. Odjel za programe i projekte Europske unije

Članak 99.

Odjel za programe i projekte Europske unije (European Union – EU) u suradnji i koordinaciji rada s ostalim stručnim odjelima i tijelima, obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu, planiranje, provedbu, financiranje i vrednovanje tekućih, godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; prikuplja, obrađuje i analizira stanje potreba za aktivnostima iz djelokruga rada Uprave s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, njihovim tijelima, kao i s ostalim sudionicima i čimbenicima u planiranju i provedbi programa pomoći EU i projekata za malo gospodarstvo. Nadležan je i za provedbu EU Povelje za malo gospodarstvo.
Za obavljanje poslova i zadataka u Odjelu za programe i projekte Europske unije ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
11.3.1. Odsjek za pripremu i provedbu EU projekata
11.3.2. Odsjek za praćenje i vrednovanje EU projekata.

11.3.1. Odsjek za pripremu i provedbu EU projekata

Članak 100.

Odsjek za pripremu i provedbu EU projekata obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; prikuplja, obrađuje i analizira stanje potreba za unaprjeđenje razvoja malog gospodarstva, podizanja konkurentnosti Republike Hrvatske i predlaže smjernice i mjere; priprema podloge i dokumentaciju za provedbu natječajnih procedura u skladu s donesenim Operativnim programom. Priprema procedure i dokumente za uspješnu provedbu projekata; priprema i ostale materijale koji su potrebni za provedbu projekata

11.3.2. Odsjek za praćenje i vrednovanje EU projekata

Članak 101.

Odsjek za praćenje i vrednovanje EU projekata obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju rada s ostalim stručnim tijelima vezanim za provedbu i praćenje projekata za malo gospodarstvo. Izrađuje potrebna izvješća i informacije; analizira izvršenje i učinkovitost projekata, godišnjih i višegodišnjih planova rada; Zadužen je za uspostavu, održavanje i nadogradnju odgovarajućeg sustava pohrane dokumentacije, izvještavanja i informiranja; te organizira informatičku podršku i arhiviranje dokumentacije radi provođenja postupka revizije. Nadležan je za poštivanje zahtjeva Europske komisije vezanih za informiranje o programu, te obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenih.

11.4. Odjel za poduzetničku infrastrukturu

Članak 102.

Odjel za poduzetničku infrastrukturu predlaže mjere i aktivnosti za osiguranje i izgradnju mreže potpornih institucija, zona, centara i inkubatora, potiče osnivanje i izgradnju institucionalne podrške poduzetništvu u malom gospodarstvu te njihovo povezivanje u jedinstvenu mrežu potpornih institucija u svrhu razvoja poduzetništva; organizira i osigurava provedbu tih mjera, analizira i prati njihove učinke; predlaže i provodi mjere za poticanje uvođenja novih tehnologija: prati i prikuplja informacije te analizira stanje i sastavlja izvješća o radu potpornih institucija za malo gospodarstvo; koordinira aktivnosti na poticanju ulaganja kroz fondove i brine o ravnomjernijem razvoju jedinica lokalne samouprave; radi izvješća o radu potpornih institucija za malo gospodarstvo; prati provedbu zakona i podzakonskih propisa iz ovoga područja; nadzire namjensko korištenje sredstava za poduzetničke zone, centre i inkubatore; potiče razvoj i umrežavanje informacijskih baza u malom poduzetništvu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama, te udrugama poduzetnika; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova Odjela za poduzetničku infrastrukturu, ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
11.4.1. Odsjek za poduzetničke zone
11.4.2. Odsjek za poduzetničke centre, inkubatore i regionalne razvojne agencije.

11.4.1. Odsjek za poduzetničke zone

Članak 103.

Odsjek za poduzetniče zone obavlja poslove u svezi s osnivanjem novih poduzetničkih zona i razvojem postojećih; radi na uspostavi pripreme i komunalnog opremanja, odnosno dovođenja svrsi postojećih poslovnih objekata u postojećoj poduzetničkoj zoni kroz sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture i pripreme zone za poduzetničku aktivnost poduzetnika; surađuje sa lokalnom i regionalnom zajednicom te ostalim tijelima javne uprave na poslovima formiranja i rada u poduzetničkoj zoni.

11.4.2. Odsjek za poduzetničke centre, inkubatore i regionalne razvojne agencije

Članak 104.

Odsjek za poduzetničke centre, inkubatore i regionalne razvojne agencije radi na poslovima stvaranja povoljnijeg poduzetničkog okruženja kroz promociju i komunikaciju poduzetnika s tijelima javne uprave, a vezano za projekte poticanja malog i srednjeg poduzetništva; osmišljava i provodi programe poticanja za poduzetnike početnike u inkubiranom prostoru i daje stručna mišljenja o projektima poticanja poduzetništva i financiranja kvalitetnih poduzetničkih projekata na regionalnom području.

12. UPRAVA ZA OBRT

Članak 105.

Uprava za obrt prati i analizira stanje u obrtništvu; prati provođenje zakona i podzakonskih propisa koji uređuju uvjete i način poslovanja u obrtništvu; predlaže mjere gospodarske politike za brži razvoj obrtništva te brine o provođenju predloženih mjera; predlaže projekte i izvore njihovog financiranja; poduzima odgovarajuće aktivnosti za promidžbu obrtništva i poticanje organiziranog nastupa obrtnika u zemlji i inozemstvu; priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svoga djelokruga; prati međunarodne propise iz područja obrtništva; vodi upravni postupak, upravni i stručni nadzor u upravnim stvarima iz nadležnosti uprave, ako ti poslovi ili dio poslova zakonom, drugim propisom ili ovom Uredbom nisu stavljeni u nadležnost druge unutarnje ustrojstvene jedinice ili upravne organizacije u sastavu Ministarstva; vodi obrtni registar i koordinira poslove izdavanja obrtnica; skrbi o strukovnoj izobrazbi za potrebe obrtništva, cjeloživotnom obrazovanju i usavršavanju; priprema i provodi projekte i programe Europske unije, izrađuje obrazovne programe za obrtnička zanimanja, programe cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja; nadzire postupak izdavanja dozvola obrtnicima za izvođenje praktičnog djela naukovanja; nadzire polaganje pomoćničkih ispita, majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti; daje naputke i mišljenja u svezi s provođenjem zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave te Hrvatskom obrtničkom komorom na rješavanju problema vezanih uz poslovanje obrtnika i uz strukovnu izobrazbu; surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
U Upravi za obrt ustrojavaju se:
12.1. Odjel za obrtni registar
12.2. Odjel za strukovno obrazovanje i razvoj obrta.

12.1. Odjel za obrtni registar

Članak 106.

Odjel za obrtni registar koordinira poslove u svezi s upisom obrta u obrtni registar i izdavanjem obrtnica, vodi brigu o uspostavi i funkcioniranju obrtnog registra, o održavanju, razvoju i unaprjeđivanju informacijskog i komunikacijskog sustava obrtnog registra, te nadzire vođenje obrtnog registra u županijama. Obavlja poslove vezane za komunikacijsko povezivanje postojećih baza podataka u tijelima državne uprave i ostalim institucijama. Izrađuje naputke i daje mišljenja u svezi s provođenjem zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga. Pruža stručnu pomoć korisnicima u cilju pravilne uporabe aplikacije i strojne opreme. Administrira aplikacije obrtnog registra i VPN-a u cilju reguliranja pristupa sustavu i daljnjih ovlaštenja. Osigurava potrebne intervencije servisnih službi. Obavlja dnevno kopiranje eksporta baze na prenosivi medij; te osigurava potrebne intervencije servisnih službi. Vodi brigu o sigurnosnom pohranjivanju svih podataka središnje baze podataka. Surađuje s drugim tijelima državne uprave te Hrvatskom obrtničkom komorom. Predlaže mjere za unaprjeđenje aplikacije za vođenje obrtnog registra. Sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji uređuju uvjete i način poslovanja obrtnika; prati provođenje zakona i podzakonskih propisa te predlaže izmjene; prati međunarodne propise u području obrtništva te izrađuje nacrte prijedloga međudržavnih ugovora iz nadležnosti Ministarstva; vodi upravni postupak, upravni i stručni nadzor u upravnim stvarima, pruža stručnu pomoć obrtnicima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
U sklopu Odjela za obrtni registar ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
12.1.1. Odsjek za obrtni registar
12.1.2. Odsjek za upravno-pravne poslove.

12.1.1. Odsjek za obrtni registar

Članak 107.

Odsjek za obrtni registar koordinira poslove u svezi s upisom obrta u obrtni registar i izdavanjem obrtnica, vodi brigu o uspostavi i funkcioniranju obrtnog registra, o održavanju, razvoju i unaprjeđivanju informacijskog i komunikacijskog sustava obrtnog registra, te nadzire vođenje obrtnog registra u županijama. Obavlja poslove vezane za komunikacijsko povezivanje postojećih baza podataka u tijelima državne uprave i ostalim institucijama. Izrađuje naputke i daje mišljenja u svezi s provođenjem zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga. Pruža stručnu pomoć korisnicima u cilju pravilne uporabe aplikacije i strojne opreme. Administrira aplikacije obrtnog registra i VPN-a u cilju reguliranja pristupa sustavu i daljnjih ovlaštenja. Osigurava potrebne intervencije servisnih službi. Obavlja dnevno kopiranje eksporta baze na prenosivi medij; te osigurava potrebne intervencije servisnih službi. Vodi brigu o sigurnosnom pohranjivanju svih podataka središnje baze podataka. Surađuje s drugim tijelima državne uprave te Hrvatskom obrtničkom komorom. Predlaže mjere za unaprjeđenje aplikacije za vođenje obrtnog registra.

12.1.2. Odsjek za upravno-pravne poslove

Članak 108.

Odsjek za upravno-pravne poslove sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji uređuju uvjete i način poslovanja obrtnika; prati provođenje zakona i podzakonskih propisa te predlaže izmjene; prati međunarodne propise u području obrtništva te izrađuje nacrte prijedloga međudržavnih ugovora iz nadležnosti Ministarstva; vodi upravni postupak, upravni i stručni nadzor u upravnim stvarima, pruža stručnu pomoć obrtnicima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2. Odjel za strukovno obrazovanje i razvoj obrta

Članak 109.

Odjel za strukovno obrazovanje i razvoj obrta prati postojeći sustav strukovnog obrazovanja; poduzima mjere i aktivnosti za sustavni razvoj strukovnog obrazovanja; sastavlja analize i izvješća te predlaže poticajne mjere; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona te predlaže donošenje podzakonskih propisa u dijelu koji se odnosi na strukovno obrazovanje i usavršavanje; izrađuje metodologiju za izradu obrazovnih programa; predlaže donošenje programa strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije za tržište rada za različita obrtnička zanimanja, predlaže donošenje programa polaganja pomoćničkih, majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti; predlaže programe cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja obrtnika te vodi brigu o njihovom provođenju; izrađuje i provodi poticajne programe za unapređenje strukovnog obrazovanja i usavršavanja obrtnika; izrađuje naputke i daje mišljenja u svezi sa strukovnim obrazovanjem i posebnim uvjetima za obavljanje obrta; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s komorama, obrazovnim ustanovama, tijelima državne uprave i institucijama; vodi upravni postupak, upravni nadzor u upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva, posebice u dijelu ispunjavanja posebnih uvjeta za obavljanje vezanih obrta, obavlja upravni i stručni nadzor nad provođenjem majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti, obavlja nadzor nad postupkom izdavanja dozvola obrtnicima za izvođenje praktičnog dijela naukovanja; predlaže plan provođenja nadzora; sastavlja analize i izvješća o provedenom nadzoru; prati namjensko korištenje sredstava iz poticajnih programa; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
U sklopu Odjela za strukovno obrazovanje i razvoj obrta ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
12.2.1. Odsjek za programe obrazovanja i nadzor
12.2.2. Odsjek za projekte i razvoj obrta.

12.2.1. Odsjek za programe obrazovanja i nadzor

Članak 110.

Odsjek za programe obrazovanja i nadzor prati postojeći sustav strukovnog obrazovanja; poduzima mjere i aktivnosti za sustavni razvoj strukovnog obrazovanja; sastavlja analize i izvješća te predlaže poticajne mjere; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona te predlaže donošenje podzakonskih propisa u dijelu koji se odnosi na strukovno obrazovanje i usavršavanje; izrađuje metodologiju za izradu obrazovnih programa; predlaže donošenje programa strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije za tržište rada za različita obrtnička zanimanja, predlaže donošenje programa polaganja pomoćničkih, majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti; predlaže programe cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja obrtnika te vodi brigu o njihovom provođenju; izrađuje i provodi poticajne programe za unaprjeđenje strukovnog obrazovanja i usavršavanja obrtnika; izrađuje naputke i daje mišljenja u svezi sa strukovnim obrazovanjem i posebnim uvjetima za obavljanje obrta; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s komorama, obrazovnim ustanovama, tijelima državne uprave i institucijama; vodi upravni postupak, upravni nadzor u upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva, posebno u dijelu ispunjavanja posebnih uvjeta za obavljanje vezanih obrta, obavlja upravni i stručni nadzor nad provođenjem majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti, obavlja nadzor nad postupkom izdavanja dozvola obrtnicima za izvođenje praktičnog dijela naukovanja; predlaže plan provođenja nadzora; sastavlja analize i izvješća o provedenom nadzoru; prati namjensko korištenje sredstava iz poticajnih programa; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2.2. Odsjek za projekte i razvoj obrta

Članak 111.

Odsjek za projekte i razvoj obrta sastavlja analize i izvješća te predlaže poticajne mjere; izrađuje i provodi poticajne programe za unaprjeđenje strukovnog obrazovanja i usavršavanja obrtnika; izrađuje naputke i daje mišljenja u svezi sa obrazovanjem i posebnim uvjetima za obavljanje obrta; izrađuje naputke i daje mišljenja u svezi sa strukovnim obrazovanjem i posebnim uvjetima za obavljanje obrta; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s komorama, obrazovnim ustanovama, tijelima državne uprave i institucijama; prati namjensko korištenje sredstava iz poticajnih programa; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13. UPRAVA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU U PODRUČJU RADA I SOCIJALNE SIGURNOSTI

Članak 112.

Uprava za međunarodnu suradnju u području rada i socijalne sigurnosti obavlja upravne i druge stručne poslove vezane za koordinaciju, pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa u području rada, tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala. Prati međunarodne propise iz svoje nadležnosti, izrađuje izvješća po višestranim međunarodnim ugovorima, sudjeluje u relevantnim radnim tijelima u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini, te koordinira provedbe programa zajednice. Obavlja poslove pripreme, provedbe, financijskog upravljanja, praćenja i vrednovanja Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), te prati rad Europskog socijalnog fonda i ostalih strukturnih fondova EU; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.
U Upravi se ustrojavaju sljedeći odjeli:
13.1. Odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju
13.2. Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije.

13.1. Odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju

Članak 113.

Odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju obavlja upravne i druge stručne poslove vezane za sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija i europskih integracija na području rada, tržišta rada i socijalne sigurnosti. Prati međunarodne propise iz područja rada, tržišta rada i socijalne sigurnosti, sudjeluje u postupcima sklapanja višestranih međunarodnih ugovora na području rada, tržišta rada i socijalne sigurnosti. Ispituje usklađenost radnog zakonodavstva Republike Hrvatske s višestranim međunarodnim ugovorima i propisima EU, sudjeluje u izradi propisa na području rada, tržišta rada i socijalne sigurnosti te izrađuju izvješća po višestranim međunarodnim ugovorima s područja rada, tržišta rada i socijalne sigurnosti. Koordinira i sudjeluje u provedbi Programa zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost PROGRESS, te ostalih programa zajednice. Koordinira suradnju s Vijećem Europe i Međunarodnom organizacijom rada, te s drugim međunarodnim organizacijama. Obavlja poslove vezane za sudjelovanje Republike Hrvatske u regionalnim inicijativama vezanim za rad i tržište rada, te obavlja druge poslove koje odredi nadležna osoba.

13.2. Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije

Članak 114.

Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije obavlja stručne administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na koordinaciju, pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada u području razvoja ljudskih potencijala. Utvrđuje planirane krajnje korisnike i modalitete odabira i provedbe istih, osigurava da se aktivnosti u okviru sektorske nadležnosti Ministarstva odaberu za financiranje i odobre sukladno unaprijed definiranim kriterijima. Vodi računa o svim pitanjima vezanim za financijsko upravljanje sredstvima u okviru IPA-e. Obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju rada s ostalim stručnim odjelima Ministarstva i ostalim sudionicima srodnih aktivnosti, a sve u cilju praćenja i analize tijeka realizacije provedbe operativnog programa iz njegove nadležnosti. Prati rad Europskog socijalnog fonda, kao i drugih strukturnih fondova EU. Sudjeluje u radu relevantnih tijela u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini vezanih za fondove EU.
U Upravi za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
13.2.1. Odsjek za pripremu
13.2.2. Odsjek za provedbu
13.2.3. Odsjek za financijsko upravljanje
13.2.4. Odsjek za praćenje i vrednovanje.

13.2.1. Odsjek za pripremu

Članak 115.

Odsjek za pripremu obavlja stručne administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na koordinaciju, pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada u području razvoja ljudskih potencijala. U suradnji s upravama Ministarstva, drugim nadležnim ministarstvima i institucijama, socijalnim partnerima i civilnim društvom u cjelini, priprema dokumentaciju za korištenje IPA programa Europske unije, kao i ostalih relevantnih programa Europske unije, te utvrđuje planirane krajnje korisnike i priprema kriterije za odabir projekata u okviru provedbe Operativnih programa. Prati propise međunarodnih organizacija i EU na području rada i zapošljavanja, te razvoja ljudskih potencijala. Obavlja i druge poslove koje odredi nadležna osoba.

13.2.2. Odsjek za provedbu

Članak 116.

Odsjek za provedbu koordinira unutar Ministarstva provedbu pretpristupnih programa pomoći EU, te koordinira provedbu Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala u dijelu koji se tiče prioriteta vezanih za zapošljavanje i tehničku pomoć. Utvrđuje planirane krajnje korisnike i modalitete odabira i provedbe istih, osigurava da se aktivnosti u okviru sektorske nadležnosti Ministarstva odaberu za financiranje i odobre sukladno kriterijima navedenim u Operativnom programu. Ukoliko je Ministarstvo korisnik pomoći izvršava tehničku pripremu i upravljanje projektima na temelju formalnih sporazuma s provedbenim tijelom. Priprema izvješća i planove iz svoga djelokruga. Obavlja i druge poslove koje odredi nadležna osoba.

13.2.3. Odsjek za financijsko upravljanje

Članak 117.

Odsjek za financijsko upravljanje vodi računa o svim pitanjima vezanim za financijsko upravljanje Operativnim programom Razvoj ljudskih potencijala, te glede prioriteta vezanih za rad i zapošljavanje, kao i tehničku pomoć. Usko surađuje s Ministarstvom financija i provedbenim tijelima Operativne strukture IV. komponente programa IPA. Prethodno razmatra tekstove financijskih sporazuma i sažetke projekata; sudjeluje u pripremi podloga za natječajnu dokumentaciju i podloga za ugovore o nabavi usluga, robe i radova; upravlja sustavom za financijsko praćenje provedbe projekata i tijekova financijskih sredstava, obavlja praćenje i izvještavanje. Potvrđuje da su troškovi pristigli na naplatu učinjeni u skladu s relevantnim pravilima, da je roba dostavljena i usluge izvršene sukladno relevantnoj odluci, te da su zahtjevi za plaćanjem korisnika valjani. Prati propise međunarodnih organizacija i EU vezanih za financijsko upravljanje, dostavlja informacije o odobrenim troškovima i postupcima prema Nacionalnom fondu i nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje. Obavlja i druge poslove koje odredi nadležna osoba.

13.2.4. Odsjek za praćenje i vrednovanje

Članak 118.

Odsjek za praćenje i vrednovanje obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju rada s ostalim stručnim odjelima Ministarstva i ostalim sudionicima srodnih aktivnosti, a sve u cilju praćenja i analize tijeka realizacije provedbe Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala i ostalih oblika pomoći EU. Analizira izvršenje i učinkovitost projekata u okviru provedbe Operativnog programa razvoj ljudskih potencijala. Sudjeluje u procesu uspostave, održavanja i nadgradnje sustava za praćenje provedbe projekata prema indikatorima navedenim u Operativnom programu. Osigurava da su zahtjevi EU vezani za nadzor objašnjeni potencijalnim korisnicima, te usklađeni s Operativnim programom. Obavlja poslove vezane za uspostavu i održavanje nadzornih odbora. U suradnji s relevantnim tijelima organizira vrednovanje na razini Operativnog programa. Obavlja i druge poslove koje odredi nadležna osoba.

14. UPRAVA ZA SUSTAV JAVNE NABAVE

Članak 119.

Uprava za sustav javne nabave provodi i nadzire primjenu zakona i podzakonskih akata u području javne nabave i javno-privatnog partnerstva kroz preventivno-instruktivnu djelatnost; analizira dokumentaciju za nadmetanje i provođenje postupaka javne nabave; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke o javnoj nabavi te izrađuje statistička izvješća; daje mišljenja, upute i pruža stručnu pomoć obveznicima primjene zakona u cilju jedinstvenog postupanja u provođenju postupaka javne nabave; predlaže, priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa o javnoj nabavi te sudjeluje u izradi povezanih propisa; podnosi optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu, odnosno kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu; surađuje s državnim tijelima radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa iz područja javne nabave; sudjeluje u pripremi i provedbi programa izobrazbe sudionika sustava javne nabave te promociji sustava javne nabave u obliku seminara i stručnih savjetovanja. Izučava razvoj sustava javne nabave u državama Europske unije, kao i primjere najbolje prakse; prati sustav postojećeg strukovnog obrazovanja i usavršavanja; prati međunarodne propise na području sustava javne nabave; izrađuje metodologiju za izradu obrazovnih programa u sustavu javne nabave; izrađuje stručne i normativne podloge za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u području javne nabave; priprema i provodi izobrazbu i usavršavanje za sudionike sustava javne nabave; organizira posebne (specijalističke) programe izobrazbe u sustavu javne nabave, sukladno posebnim propisima; promovira sustav javne nabave; ostvaruje međunarodnu suradnju; izrađuje prijedloge zakonskih i podzakonskih propisa u sustavu javne nabave; sudjeluje u radu međunarodnih institucija u području sustava javne nabave; organizira, priprema, koordinira i provodi međunarodne projekte iz područja sustava javne nabave; koordinira i prati stanje usklađivanja hrvatskog zakonodavstva iz područja sustava javne nabave s pravnom stečevinom Europske unije. Koordinira aktivnosti na projektima javno-privatnog partnerstva u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave; analizira modele javno-privatnog partnerstva; priprema analize i mišljenja o pitanjima u području javno-privatnog partnerstva; predlaže unaprjeđenja i poboljšanja modela javno-privatnog partnerstva; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.
U Upravi za javnu nabavu ustrojavaju se sljedeći odjeli:
14.1. Odjel za analizu postupaka u sustavu javne nabave
14.2. Odjel za razvoj i edukaciju sustava javne nabave
14.3. Odjel za javno-privatno partnerstvo
14.4. Odjel za elektroničku potporu sustava javne nabave.

14.1. Odjel za analizu postupaka u sustavu javne nabave

Članak 120.

Odjel za analizu postupaka u sustavu javne nabave analizira primjenu zakona i podzakonskih akata u području javne nabave i javno-privatnog partnerstva kroz preventivno-instruktivnu djelatnost; analizira dokumentaciju za nadmetanje i provođenje postupaka javne nabave; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke o javnoj nabavi te izrađuje statistička izvješća; daje mišljenja, upute i pruža stručnu pomoć obveznicima primjene zakona u cilju jedinstvenog postupanja u provođenju postupaka javne nabave; predlaže, priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa o javnoj nabavi te sudjeluje u izradi povezanih propisa; podnosi optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu, odnosno kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu; surađuje s državnim tijelima radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa iz područja javne nabave; sudjeluje u pripremi i provedbi programa izobrazbe sudionika sustava javne nabave te promociji sustava javne nabave u obliku seminara i stručnih savjetovanja; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Uprave za sustav javne nabave.
U Odjelu za analizu postupaka u sustavu javne nabave ustrojavaju se:
14.1.1. Odsjek za preventivno-instruktivnu djelatnost
14.1.2. Odsjek za analitičko-statističke poslove.

14.1.1. Odsjek za preventivno-instruktivnu djelatnost

Članak 121.

Odsjek za preventivno-instruktivnu djelatnost nadzire primjenu zakona i podzakonskih akata u području javne nabave i javno-privatnog partnerstva kroz preventivno-instruktivnu djelatnost; analizira dokumentaciju za nadmetanje i provođenje postupaka javne nabave; daje mišljenja, upute i pruža stručnu pomoć obveznicima primjene zakona u cilju jedinstvenog postupanja u provođenju postupaka javne nabave; predlaže, priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa o javnoj nabavi te sudjeluje u izradi povezanih propisa; podnosi optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu, odnosno kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu; surađuje s državnim tijelima radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa iz područja javne nabave; sudjeluje u pripremi i provedbi programa izobrazbe sudionika sustava javne nabave, promociji sustava javne nabave u obliku seminara i stručnih savjetovanja te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Uprave za sustav javne nabave.

14.1.2. Odsjek za analitičko-statističke poslove

Članak 122.

Odsjek za analitičko-statističke poslove prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke o javnoj nabavi te izrađuje statistička izvješća; sudjeluje u izradi propisa iz područja javne nabave; sudjeluje u pripremi i provedbi programa izobrazbe sudionika sustava javne nabave, promociji sustava javne nabave u obliku seminara i stručnih savjetovanja te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Uprave za sustav javne nabave.

14.2. Odjel za razvoj i edukaciju sustava javne nabave

Članak 123.

Odjel za razvoj i edukaciju sustava javne nabave izučava razvoj sustava javne nabave u državama Europske unije, kao i primjere najbolje prakse; prati sustav postojećeg strukovnog obrazovanja i usavršavanja; prati međunarodne propise na području sustava javne nabave; izrađuje metodologiju za izradu obrazovnih programa u sustavu javne nabave; izrađuje stručne i normativne podloge za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u području sustava javne nabave; priprema i provodi izobrazbu i usavršavanje za sudionike sustava javne nabave; organizira posebne (specijalističke) programe izobrazbe u sustavu javne nabave, sukladno posebnim propisima; promovira sustav javne nabave; ostvaruje međunarodnu suradnju; Odjel je zadužen za pripremu i provedbu pretpristupnih programa Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći; sudjeluje u izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih propisa u sustavu javne nabave; sudjeluje u radu međunarodnih institucija u području sustava javne nabave; organizira, priprema, koordinira i provodi međunarodne projekte iz područja sustava javne nabave; koordinira i prati stanje usklađivanja hrvatskog zakonodavstva iz područja sustava javne nabave s pravnom stečevinom Europske unije te izrađuje potrebna izvješća, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Uprave za sustav javne nabave.
U Odjelu za razvoj i edukaciju sustava javne nabave ustrojavaju se:
14.2.1. Odsjek za razvoj sustava javne nabave
14.2.2. Odsjek za edukaciju sustava javne nabave.

14.2.1. Odsjek za razvoj sustava javne nabave

Članak 124.

Odsjek za razvoj sustava javne nabave izučava razvoj sustava javne nabave u državama Europske unije, kao i primjere najbolje prakse; prati međunarodne propise na području sustava javne nabave; izrađuje stručne i normativne podloge za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u području javne nabave; ostvaruje međunarodnu suradnju; sudjeluje u izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih propisa u sustavu javne nabave; sudjeluje u radu međunarodnih institucija u području sustava javne nabave; organizira, priprema, koordinira i provodi međunarodne projekte iz područja sustava javne nabave; koordinira i prati stanje usklađivanja hrvatskog zakonodavstva iz područja sustava javne nabave s pravnom stečevinom Europske unije te izrađuje potrebna izvješća, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odjela.

14.2.2. Odsjek za edukaciju sustava javne nabave

Članak 125.

Odsjek za edukaciju sustava javne nabave prati sustav postojećeg strukovnog obrazovanja i usavršavanja; priprema i provodi izobrazbu i usavršavanje za sudionike sustava javne nabave; izrađuje metodologiju za izradu obrazovnih programa u sustavu javne nabave; organizira posebne (specijalističke) programe izobrazbe u sustavu javne nabave sukladno posebnim propisima; promovira sustav javne nabave; organizira posebne (specijalističke) programe izobrazbe u sustavu javne nabave sukladno posebnim propisima; sudjeluje u izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih propisa u sustavu javne nabave; sudjeluje u radu međunarodnih institucija u području sustava javne nabave, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odjela.

14.3. Odjel za javno-privatno partnerstvo

Članak 126.

Odjel za javno-privatno partnerstvo koordinira aktivnosti na projektima javno-privatnog partnerstva u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave; analizira modele javno-privatnog partnerstva; priprema analize i mišljenja o pitanjima u području javno-privatnog partnerstva; predlaže unaprjeđenja i poboljšanja modela javno-privatnog partnerstva; izučava razvoj javne nabave u državama Europske unije, kao i primjere najbolje prakse; predlaže, priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa u području javno-privatnog partnerstva te sudjeluje u izradi povezanih propisa; daje mišljenja, upute i pruža stručnu pomoć obveznicima primjene zakona u cilju jedinstvene primjene propisa u području javno-privatnog partnerstva; izrađuje stručne i normativne podloge za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u području javno-privatnog partnerstva; surađuje s državnim tijelima radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa iz područja javno-privatnog partnerstva; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke o javno-privatnom partnerstvu te podnosi statistička izvješća; vodi registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu; organizira, priprema, koordinira i provodi međunarodne projekte iz područja sustava javno-privatnog partnerstva; koordinira i prati stanje usklađivanja hrvatskog zakonodavstva iz područja sustava javno-privatnog partnerstva s pravnom stečevinom Europske unije te izrađuje potrebna izvješća, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odjela.
U Odjelu za javno-privatno partnerstvo ustrojavaju se:
14.3.1. Odsjek za koordinaciju javno-privatnog partnerstva
14.3.2. Odsjek za registar ugovora i analitičko-statističke poslove.

14.3.1. Odsjek za koordinaciju javno-privatnog partnerstva

Članak 127.

Odsjek za koordinaciju javno-privatnog partnerstva koordinira aktivnosti na projektima javno-privatnog partnerstva u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave; analizira modele javno-privatnog partnerstva; predlaže unaprjeđenja i poboljšanja modela javno-privatnog partnerstva; izučava razvoj javne nabave u državama Europske unije, kao i primjere najbolje prakse; predlaže, priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa u području javno-privatnog partnerstva te sudjeluje u izradi povezanih propisa; daje mišljenja, upute i pruža stručnu pomoć obveznicima primjene zakona u cilju jedinstvene primjene propisa u području javno-privatnog partnerstva; izrađuje stručne i normativne podloge za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u području javno-privatnog partnerstva; surađuje s državnim tijelima radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa iz područja javno-privatnog partnerstva; organizira, priprema, koordinira i provodi međunarodne projekte iz područja sustava javno-privatnog partnerstva; koordinira i prati stanje usklađivanja hrvatskog zakonodavstva iz područja sustava javno-privatnog partnerstva s pravnom stečevinom Europske unije te izrađuje potrebna izvješća, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odjela.

14.3.2. Odsjek za registar ugovora i analitičko-statističke poslove

Članak 128.

Odsjek za registar ugovora i analitičko-statističke poslove priprema analize i mišljenja o pitanjima u području javno-privatnog partnerstva; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke o javno-privatnom partnerstvu te podnosi statistička izvješća; vodi registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odjela.

14.4. Odjel za elektroničku potporu sustavu javne nabave

Članak 129.

Odjel za elektroničku potporu sustavu javne nabavu bavi se istraživanjem razvoja sustava elektroničke nabave te primjenom najbolje prakse. Sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata u području elektroničke javne nabave. Sudjeluje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije te obavlja poslove koji se odnose na promicanje i sustavno unapređivanje izgradnje informacijsko-komunikacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Izrađuje nacrt prijedloga projekta uvođenja informacijskog sustava kao podrške sustavu elektroničke javne nabave i sudjeluje u njegovoj provedbi. Sudjeluje u radu međunarodnih institucija u području sustava elektroničke javne nabave, organizira, priprema, provodi i koordinira projekte iz područja sustava javne nabave te izrađuje potrebna izvješća. Priprema i održava dio internetskih stranica vezanih uz Upravu za sustav javne nabave te vodi bazu podataka Uprave za sustav javne nabave. Obavlja poslove pružanja stručne pomoći, radi jedinstvenog postupanja u provođenju zakona, te u tom smislu, daje upute i mišljenja obveznicima primjene Zakona, a u svezi s elektroničkim poslovanjem u okviru Zakona. Priprema i provodi programe izobrazbe subjekata te promovira sustav elektroničke nabave u obliku seminara i stručnih savjetovanja.
U Odjelu za elektroničku potporu sustavu javne nabave ustrojavaju se:
14.4.1. Odsjek za koordinaciju i praćenje razvoja informacijskog sustava elektroničke nabave
14.4.2. Odsjek za razvoj i održavanje baze podataka sustava javne nabave.

14.4.1. Odsjek za koordinaciju i praćenje razvoja informacijskog sustava elektroničke nabave

Članak 130.

Odsjek za koordinaciju i praćenje razvoja informacijskog sustava elektroničke nabave izrađuje nacrt prijedloga projekta uvođenja informacijskog sustava kao podrške sustavu elektroničke javne nabave i sudjeluje u njegovoj provedbi. Sudjeluje u radu međunarodnih institucija u području sustava elektroničke javne nabave, organizira, priprema, provodi i koordinira projekte iz područja sustava javne nabave te izrađuje potrebna izvješća.

14.4.2. Odsjek za razvoj i održavanje baze podataka sustava javne nabave

Članak 131.

Odsjek za razvoj i održavanje baze podataka sustava javne nabave priprema i održava dio internetskih stranica vezanih uz Upravu za sustav javne nabave te vodi bazu podataka Uprave za sustav javne nabave. Obavlja poslove pružanja stručne pomoći, radi jedinstvenog postupanja u provođenju zakona, te u tom smislu, daje upute i mišljenja obveznicima primjene Zakona, a u svezi s elektroničkim poslovanjem u okviru Zakona.

15. ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 132.

Odjel za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju za cjelokupno Ministarstvo, uključivo i reviziju o korištenju sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija. O svojim saznanjima daje stručna mišljenja ministru, pa ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Ministarstva. Odjel procjenjuje cjelokupno poslovanje Ministarstva kroz procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima; analizira i ocjenjuje sve poslovne procese iz nadležnosti Ministarstva; obavlja unutarnju reviziju u skladu s najboljom strukovnom praksom, standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; izrađuje strateške i godišnje planove revizije; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje godišnja izvješća o radu Odjela i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima; surađuje s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova, te godišnjih izvješća toj Upravi; prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije; procjenjuje i prati provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju i drugih vanjskih revizora.

16. ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Članak 133.

Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije (European Union – EU) u suradnji i koordinaciji rada s ostalim stručnim odjelima i tijelima, obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne i poslove koji se odnose na pripremu, planiranje, provedbu, financijsko upravljanje, kontrolu, praćenje i vrednovanje, godišnjih i višegodišnjih planova i programa. Prikuplja, obrađuje i analizira stanje potreba za aktivnostima iz djelokruga rada Ministarstva, sa sudionicima i čimbenicima u planiranju i provedbi programa pomoći EU i projekata, s resornim upravama Ministarstava, čiji rad je srodan ili usko povezan s djelokrugom rada Odjela. Prati i analizira tijek i dinamiku realizacije programa Europske unije koji se provode u Ministarstvu, u cilju promicanja gospodarske i socijalne kohezije u Republici Hrvatskoj i ujednačavanja njenog gospodarskog razvoja s Europskom unijom. Zadužen je za pripremu, provedbu, financiranje, nadzor i procjenu rezultata (evaluaciju, vrednovanje) programa EU koji se odnose na projekte u području regionalnog razvoja, malog i srednjeg poduzetništva i industrijske politike, u sklopu provedbe programa »Instrument pretpristupne pomoći« (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA), za treću komponentu Regionalni razvoj – regionalna konkurentnost (RCOP), za koju je Ministarstvo tijelo nadležno za upravljanje i provedbu (sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske od 7. veljače 2007. godine). Zadužen je za: koordinaciju i upravljanje provedbom RCOP-a; pripremu sektorskih izvješća o provedbi, te za podnošenje izvješća nacionalnom koordinatoru za program IPA i nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje; evidenciju i praćenje projekata, priprema potrebna izvješća i informacije; uspostavu, održavanje i nadogradnju odgovarajućeg sustava pohrane dokumentacije, izvještavanja i informiranja; organizira informatičku podršku i arhiviranje dokumentacije, poštivanje zahtjeva Europske komisije vezanih uz informiranje o programu, te obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenih. Surađuje s voditeljima programa u Ministarstvu i tijelima državne uprave u pripremi prijedloga i provedbi konkretnih projekata iz programa pretpristupne pomoći IPA, u skladu s propisima i pravilima Europske zajednice; prethodno razmatra tekstove financijskih sporazuma i sažetke projekata.
Za obavljanje poslova i zadataka u Odjelu za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije (European Union – EU) ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
16.1. Odsjek za programiranje
16.2. Odsjek za provedbu
16.3. Odsjek za financijsko upravljanje
16.4. Odsjek za praćenje i vrednovanje.

16.1. Odsjek za programiranje

Članak 134.

Odsjek za programiranje obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa; prikuplja, obrađuje i analizira stanje potreba za unaprjeđenje razvoja gospodarstva, podizanja konkurentnosti Republike Hrvatske i predlaže smjernice i mjere. U suradnji s upravama Ministarstva, drugim resornim ministarstvima, lokalnom upravom i samoupravom, te poslovnom i akademskom zajednicom priprema dokumentaciju za korištenje IPA programa Europske unije, te priprema i izrađuje podloge i prijedloge za pojedine projekte u okviru provedbe Operativnih programa. Priprema informacije, planira i provodi potrebne aktivnosti u cilju podizanja svjesnosti i širenja informacija o mogućnostima uključivanja korisnika u projekte za korištenje IPA programa pomoći EU. Priprema kriterije i metodologiju za odabir i provedbu odgovarajućih projekata, te izrađuje potrebne podloge za pripremu javnih natječaja za provedbu projekata. Priprema izvješća i planove; organizira i pruža informatičku podršku i obradu, organizira i provodi arhiviranje dokumentacije; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenih.

16.2. Odsjek za provedbu

Članak 135.

Odsjek za provedbu priprema podloge i dokumentaciju za provedbu natječajnih procedura i tehničku provedbu projekata u okviru IPA programa pomoći EU, a u skladu s donesenim Operativnim programom. Priprema procedure i dokumente za uspješnu provedbu projekata, priprema provedbu natječajnih postupaka, i potpisivanje ugovora, te osigurava provedbu odabranih projekata u skladu s propisima i zakonima Republike Hrvatske i u skladu s propisima i procedurama EU za određene programe.

16.3. Odsjek za financijsko upravljanje

Članak 136.

Odsjek za financijsko upravljanje prethodno razmatra tekstove financijskih sporazuma i sažetke projekata; priprema i natječajne dokumentacije i podloge za ugovore o nabavi usluga, robe i radova; upravlja sustavom za financijsko upravljanje provedbe projekata i tijekova financijskih sredstava, obavlja praćenje i izvještavanje. Dostavlja informacije o odobrenim troškovima i primijenjenim postupcima prema Nacionalnom fondu i nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje.

16.4. Odsjek za praćenje i vrednovanje

Članak 137.

Odsjek za praćenje i vrednovanje obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju rada s ostalim stručnim odjelima Ministarstva i ostalim sudionicima srodnih aktivnosti, a sve u cilju praćenja i analize tijeka realizacije provedbe programa pomoći, EU. Obavlja potvrđivanje da su troškovi pristigli na naplatu učinjeni u skladu s relevantnim pravilima, da je roba dostavljena i usluge izvršene, sukladno relevantnoj odluci, te da su zahtjevi za plaćanjem korisnika valjani. Izrađuje potrebna izvješća i informacije; analizira izvršenje i učinkovitost projekata, godišnjih i višegodišnjih planova rada; zadužen je za uspostavu, održavanje i nadogradnju odgovarajućeg sustava pohrane dokumentacije, izvještavanja i informiranja; te organizira informatičku podršku i arhiviranje dokumentacije radi provođenja postupka revizije. Nadležan je za poštivanje zahtjeva Europske komisije vezanih uz informiranje o programu, te obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenih.

17. ODJEL ZA PROCJENU GOSPODARSKIH UČINAKA PROPISA I MAKROEKONOMSKU ANALIZU

Članak 138.

Odjel za procjenu gospodarskih učinaka propisa i makroekonomsku analizu koordinira i komunicira s Uredom za koordinaciju procjene učinaka propisa (dalje: UPUP) kako bi se osigurala potpuna suglasnost sa Uredbom za UPUP, koordinira sustav procjene učinka propisa na gospodarstvo u suradnji s ostalim tijelima državne uprave (dalje: TDU), privatnim sektorom i javnošću, daje upute i mišljenja vezana uz pripremu procjene gospodarskih učinaka propisa, pruža stručnu podršku predlagateljima propisa, savjetuje TDU i tijela Vlade Republike Hrvatske u svezi analize i izrade izvješća, te pregledava konačna izvješća koja izrađuju TDU kao predlagatelji propisa, aktivno sudjeluje u razvoju strategija u svezi procjene gospodarskih učinaka propisa na nacionalnoj razini, provodi makroekonomsku analizu, predlaže nacrte mjera za daljnji razvoj i unaprjeđenje sustava procjene učinaka propisa na gospodarstvo, usklađuje obrasce i metodologije, u suradnji s ostalim TDU i zainteresiranim stranama.

18. ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL

Članak 139.

Odjel za odnose s javnošću i protokol obavlja poslove komuniciranja s medijima i građanima te priprema i provođenje protokola u domaćim i inozemnim aktivnostima ministra, državnih tajnika i ravnatelja ustrojbenih jedinica Ministarstva. Obavlja poslove unutarnjeg informiranja Ministarstva, pripreme i provođenja promotivnih aktivnosti Ministarstva, pripreme materijala za potrebe komunikacije Ministarstva s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima državne uprave kao i pravnim osobama, koje obavljaju javne ovlasti iz djelokruga Ministarstva, te drugi poslovi u okviru djelokruga po nalogu ministra.

III. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 140.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.
Ovlašteni državni tajnik zamjenjuje ministra u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti te obavlja druge poslove koje mu povjeri ministar.
Radom upravnih organizacija u Ministarstvu upravljaju ravnatelji uprava.
Radom Tajništva Ministarstva upravlja tajnik Ministarstva.
Na čelu odjela u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva su načelnici.
Na čelu Kabineta ministra je tajnik Kabineta.
Na čelu odsjeka u odjelima su voditelji.

Članak 141.

Državni tajnik odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.
Tajnik ministarstva i ravnatelji uprava odgovorni su za svoj rad ministru.
Načelnici odjela u sastavu tajništva Ministarstva odgovorni su za svoj rad ministru i tajniku Ministarstva.
Načelnici odjela u sastavu uprava odgovorni su za svoj rad ministru i ravnatelju uprave koji upravlja tom upravom.

Članak 142.

Savjetodavno tijelo ministra je Kolegij ministra.
Kolegij ministra u širem sastavu obuhvaća: državne tajnike, ravnatelje uprava i tajnika ministarstva, te tajnika Kabineta ministra.
Kolegij ministra u užem sastavu obuhvaća: državne tajnike, tajnika ministarstva i tajnika kabineta ministra.
Ostali službenici Ministarstva pozivaju se na sjednice Kolegija po potrebi.

IV. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI MINISTARSTVA

Članak 143.

Poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju službenici i namještenici, raspoređeni na radna mjesta, sukladno propisima.
Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva određuje se u Tablici koja je sastavni dio ove Uredbe, a koja se ne objavljuje u »Narodnim novinama«.

V. SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE TE S PRAVNIM OSOBAMA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI

Članak 144.

Ministarstvo surađuje s drugim tijelima državne uprave, drugim pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u svezi s obavljanjem stručnih i upravnih poslova iz djelokruga Ministarstva.
Ministarstvo surađuje i sa stručnim, znanstvenim i drugim ustanovama i institucijama radi rješavanja pojedinih stručnih i upravnih pitanja iz djelokruga Ministarstva.

Članak 145.

Za raspravljanja o pojedinim pitanjima iz djelokruga rada Ministarstva, utvrđivanja nacrta propisa, davanja stručnih mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, ministar osniva stručne savjete, odnosno radne grupe.
Aktom o osnivanju utvrđuje se djelokrug i način rada stručnog savjeta odnosno radne grupe.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 146.

Pitanja od značenja za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.
Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadataka, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od značenja za rad Ministarstva.
Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, uz prethodnu suglasnost Središnjeg državnog ureda za upravu Vlade Republike Hrvatske.
Temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva, ministar je dužan donijeti rješenja o rasporedu službenika i namještenika u roku 30 dana.

Članak 147.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništvaL390087 (»Narodne novine«, br. 24/2007 i 21/2008).

Članak 148.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/08-01/09
Urbroj: 5030105-08-3
Zagreb, 27. ožujka 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.
 

zatvori
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !