Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ("Narodne novine", br. XX/06, XX/08, XX/12, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
67 14.6.2006 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1601

Na temelju članka 60.L303536 stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 92/96, 48/99, 15/2000, 127/2000,59/2001 i 199/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. lipnja 2006. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom određuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi i ustrojstvo upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i unutarnjih ustrojstvenih jedinica, poslovi i zadaci koji se u njima obavljaju, način upravljanja, te okvirni broj službenika i namještenika Ministarstva.
Članak 2.
Unutarnje ustrojstvo i upravljanje ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te okvirni broj državnih službenika i namještenika uređuje se na način da Ministarstvo može racionalno, stručno i djelotvorno obavljati poslove iz svog djelokruga.
II. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 3.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
1. Kabinet ministra
2. Tajništvo Ministarstva
3. Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskoga rata i članove njihovih obitelji
4. Uprava za pravne poslove
5. Uprava za stambeno zbrinjavanje
6. Uprava za obitelj
7. Uprava za međugeneracijsku solidarnost
8. Uprava za zatočene i nestale
9. Uprava za proračun i financije
10. Samostalni odjel za unutarnju reviziju.
III. DJELOKRUG UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA
1. KABINET MINISTRA
Članak 4.
U Kabinetu ministra obavljaju se administrativni i stručni poslovi za ministra i državne tajnike; protokolarni poslovi; poslovi iz područja odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja; poslovi u vezi predstavki i pritužbi građana; poslovi u vezi odnosa s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, ministarstvima i tijelima državne uprave, te s pravnim osobama koje imaju javne ovlasti iz djelokruga Ministarstva; poslovi u vezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ministru i državnim tajnicima; poslovi u vezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte; drugi stručni i administrativni poslovi u vezi s ostvarivanjem programa rada i djelovanja ministra i državnih tajnika.
2. TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Članak 5.
Tajništvo Ministarstva poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu te tehnički usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva; izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada uprava i drugih ustrojstvenih jedinica; usklađuje poslove na ostvarivanju plana rada; daje stručno mišljenje o ugovorima dostavljenim ministru na potpis; izrađuje odgovore na tužbe i prigovore na ovrhe podnijete protiv Ministarstva te izrađuje očitovanja za Državno odvjetništvo u svim predmetima koji nisu u nadležnosti drugih uprava u sastavu Ministarstva; koordinira aktivnosti u cilju usklađivanja pravnih propisa iz svih područja koja su u nadležnosti Ministarstva te sukladno tome inicira i predlaže izmjene i donošenje zakona i drugih propisa u skladu s propisima Europske unije; skrbi o stanju kadrova u Ministarstvu, izrađuje i realizira strategije i mjere vezano za upravljanje kadrovima; nadzire rad državnih službenika i namještenika; osigurava i nadzire nabavu roba, radova i usluga; nadzire i usklađuje provođenje mjera cjelovite zaštite osoba, imovine i objekata Ministarstva; nadzire i usklađuje provedbu obrambenih i sigurnosnih mjera; nadzire i usklađuje obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na pisarnicu; nadzire obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova; nadzire rad informacijskog sustava i predlaže mjere za unapređenje; te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Tajništva Ministarstva ustrojavaju se:
2.1. Odjel za radnopravne poslove, upravljanje kadrovima i javnu nabavu;
2.2. Odjel za sigurnosne, opće i tehničke poslove;
2.3. Odjel za opće pravne poslove i europske integracije;
2.4. Odjel za informatičke poslove.
2.1. Odjel za radnopravne poslove, upravljanje kadrovima i javnu nabavu
Članak 6.
Odjel za radnopravne poslove, upravljanje kadrovima i javnu nabavu obavlja upravne poslove i izdaje rješenja u vezi sa statusnim pravima državnih službenika; stručne poslove vezane za radnopravni status namještenika; obavlja stručne poslove vezano za ostvarivanje prava njegovatelja na mirovinsko i zdravstveno osiguranje; sudeluje u izradi strategija i provođenju mjera vezano za upravljanje kadrovima; nabavlja robu, radove i usluge za potrebe ustrojstvenih jedinica ministarstva.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Odjel za radnopravne poslove, upravljanje kadrovima i javnu nabavu u svom sastavu ima tri odsjeka:
2.1.1. Odsjek za radnopravne poslove;
2.1.2. Odsjek za upravljanje kadrovima;
2.1.3. Odsjek za javnu nabavu.
2.1.1. Odsjek za radnopravne poslove
Članak 7.
Odsjek za radnopravne poslove obavlja upravne poslove i izdaje rješenja u vezi sa statusnim pravima vezano za prijam, raspored, premještaj i prestanak službe državnih službenika; godišnjim odmorima, plaćenim i neplaćenim dopustima, ocjenama; povredama službene dužnosti; izrađuje odgovore na žalbe i tužbe u predmetima vezanim za prava službenika; obavlja stručne poslove vezane za radnopravni status namještenika; obavlja administrativne poslove vezano za polaganje državnih stručnih ispita; vodi propisane evidencije i osobne očevidnike i izdaje potvrde iz tih evidencija; obavlja stručne poslove vezano za ostvarivanje prava njegovatelja na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
2.1.2. Odsjek za upravljanje kadrovima
Članak 8.
Odsjek za upravljanje kadrovima obavlja stručne poslove vezane za izradu strategija i mjera za izradu analize radnih mjesta i opisa poslova; planiranja zapošljavanja, provođenja postupka odabira kandidata za državnu službu, uvođenja u posao i praćenja probnog rada, izrade i realizacije plana i programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja, praćenja razvoja kadrova; pruža stručnu pomoć u postupku dogovaranja radnih planova, kontrole i ocjenjivanja rada i učinkovitosti, izrade i realizacije plana napredovanja kadrova.
2.1.3. Odsjek za javnu nabavu
Članak 9.
Odsjek za javnu nabavu obavlja poslove nabave roba, radova i usluga po postupku propisanim Zakonom o javnoj nabavi; definira načine, procedure i predmete nabave sukladno Zakonu; samostalno ili u suradnji s odgovarajućim stručnim službama ovisno o predmetu nabave priprema i izrađuje tendersku dokumentaciju za provođenje postupaka nabave; daje tehničku i stručnu podršku povjerenstvima za nabavu i sudjeluje u njihovom radu; vodi brigu da se nabava odvija sukladno planu proračuna u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i namjene istih; definira obvezno-pravne odnose Ministarstva i pravnih subjekata te fizičkih osoba iz djelokruga rada Odsjeka; priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave; prati izvršenje ugovornih obveza osim izvršenja obveza iz ugovora u nadležnosti drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi vodi sve evidencije o postupcima nabave i ugovorima zaključenim temeljem istih; vodi kontrolu i prati izvršavanje ugovornih obveza iz svoga djelokruga rada; vodi evidenciju ugovora o zakupu poslovnih prostora u kojima se Ministarstvo nalazi u ulozi zakupodavca ili zakupoprimca.
Odsjek za javnu nabavu u svom sastavu ima dva odjeljka:
2.1.3.1. Odjeljak za nabavu;
2.1.3.2. Odjeljak za praćenje ugovornih obveza i vođenje evidencija.
2.1.3.1. Odjeljak za nabavu
Članak 10.
Odjeljak za nabavu obavlja stručne poslove nabave roba, radova i usluga po postupku propisanim Zakonom o javnoj nabavi; definira načine, procedure i predmete nabave sukladno Zakonu; samostalno ili u suradnji s odgovarajućim stručnim službama ovisno o predmetu nabave priprema i izrađuje tendersku dokumentaciju za provođenje postupaka nabave; daje tehničku i stručnu podršku povjerenstvima za nabavu i sudjeluje u njihovom radu; vodi brigu da se nabava odvija sukladno planu proračuna u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i namjene istih; definira obvezno-pravne odnose Ministarstva i pravnih subjekata te fizičkih osoba iz djelokruga rada Odsjeka; priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave; prati izvršenje ugovornih obveza osim izvršenja obveza iz ugovora u nadležnosti drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva.
2.1.3.2. Odjeljak za praćenje ugovornih obveza i vođenjeevidencija
Članak 11.
Odjeljak za praćenje ugovornih obveza i vođenje evidencija obavlja stručne poslove i vodi sve evidencije o postupcima nabave i ugovorima zaključenim temeljem istih sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi; vodi kontrolu i prati izvršavanje ugovornih obveza iz svoga djelokruga rada; vodi evidenciju ugovora o zakupu poslovnih prostora u kojima se Ministarstvo nalazi u ulozi zakupodavca ili zakupoprimca.
2.2. Odjel za sigurnosne, opće i tehničke poslove
Članak 12.
Odjel za sigurnosne, opće i tehničke poslove obavlja poslove koji se odnose na cjelovitu zaštitu osoba, imovine i objekata Ministarstva; obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na pisarnicu, odnosno prijam i dostavu pošte; razvrstavanje akata na predmete upravnog postupka i ostale akte; raspoređivanje akata prema unutarnjim ustrojstvenim jedinicama i dostavljanje istih u rad; otprema, razvodi i arhivira registraturnu građu koja nastaje radom Ministarstva; obavlja poslove u vezi s održavanjem opreme, objekata prostorija i sredstava Ministarstva; obavlja stručne i tehničke poslove u svezi s upotrebom voznog parka i osiguravanjem prijevoza za službene potrebe; obavlja poslove dostave pošte koja zahtijeva osobnu dostavu i hitnu dostavu za područje županije te obavlja druge opće, tehničke i pomoćne poslove.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Odjel za sigurnosne, opće i tehničke poslove u svom sastavu ima pet odjeljaka:
2.2.1. Odjeljak za sigurnosne poslove;
2.2.2. Odjeljak za primitak i otpremu pošte;
2.2.3. Odjeljak za elektroničko vođenje upisnika upravnog postupka;
2.2.4. Odjeljak za arhivu;
2.2.5. Odjeljak za tehničke i pomoćne poslove.
2.2.1. Odjeljak za sigurnosne poslove
Članak 13.
Odjeljak za sigurnosne poslove obavlja sigurnosne poslove koji se odnose na cjelovitu zaštitu osoba, imovine i objekata Ministarstva te s tim u vezi priprema planove i predlaže mjere; prati stanje civilnih obrambenih priprema te u suradnji s Ministarstvom obrane predlaže mjere; obavlja poslove u vezi s provedbom zakona i podzakonskih propisa iz područja obrane, sigurnosti i zaštite.
2.2.2. Odjeljak za primitak i otpremu pošte
Članak 14.
Odjeljak za primitak i otpremu pošte obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na prijam pošte; razvrstavanje akata na predmete upravnog postupka i ostale akte; raspoređivanje prema unutarnjim ustrojstvenim jedinicama neupravnih akata i predmeta; preuzimanje poštanskih pošiljaka od ustrojstvenih jedinica i otpremu pošte Ministarstva; koordinacije preuzimanja i predaje poštanskih pošiljaka na Hrvatske pošte i unutar Grada Zagreba.
2.2.3. Odjeljak za elektroničko vođenje upisnika upravnog postupka
Članak 15.
Odjeljak za elektroničko vođenje upisnika upravnog postupka obavlja stručne i administrativne poslove upisivanja predmeta u elektronički upisnik upravnog postupka; elektroničko upućivanje predmeta unutarnjim ustrojstvenim jedinicama i elektroničko zaprimanje okončanih predmeta; razvođenje i priprema predmeta za otpremu.
2.2.4. Odjeljak za arhivu
Članak 16.
Odjeljak za arhivu obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na provjeru i slaganje riješenih predmeta u arhivu; odlaganje dovršenih predmeta po klasifikacijskim oznakama; sređivanje i čuvanje predmeta u arhivi; izdavanju predmeta iz arhiva u slučaju potrebe uz potvrdu; vođenje arhivskih knjiga.
2.2.5. Odjeljak za tehničke i pomoćne poslove
Članak 17.
Odjeljak za tehničke i pomoćne poslove obavlja stručne i tehničke poslove u vezi s upotrebom voznog parka i osiguravanjem prijevoza za službene potrebe; održavanjem i registracijom službenih vozila; poslove dostave pošte koja zahtijeva osobnu dostavu i hitnu dostavu za područje županije; kontrole ispravnosti funkcioniranja telefonskih linija; osiguravanja urednog funkcioniranja čajne kuhinje; održavanja higijene radnog prostora; održavanja zgrade i uredskih prostorija u uporabnom, ispravnom i sigurnom stanju za rad i boravak ljudi; organiziranje nabave materijala i sredstava potrebnih za uredno izvršavanje zadaća iz djelokruga rada Odjeljka.
2.3. Odjel za opće pravne poslove i europske integracije
Članak 18.
Odjel za opće pravne poslove i europske integracije daje stručno mišljenje o ugovorima dostavljenim ministru na potpis, izrađuje odgovore na tužbe i prigovore na ovrhe podnijete protiv Ministarstva, te izrađuje očitovanja za Državno odvjetništvo Republike Hrvatske u svim predmetima koji nisu u nadležnosti drugih uprava u sastavu Ministarstva.
Odjel daje stručna mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih ministarstava i drugih tijela državne uprave i koordinira izradu propisa iz nadležnosti Ministarstva.
Odjel koordinira aktivnosti u cilju usklađivanja pravnih propisa iz svih područja koja su u nadležnosti Ministarstva, te sukladno tome inicira i predlaže izmjene i donošenje zakona i drugih propisa u skladu s propisima Europske unije.
Odjel obavlja stručne poslove vezane uz predlaganje i provedbu tehničke i razvojne pomoći koju Europska unija daje Republici Hrvatskoj u dijelu koji se odnosi na nadležnost Ministarstva kao i aktivnosti vezane za sudjelovanje u radu odgovarajućih međunarodnih tijela i inicijative u vezi sa suradnjom u regiji.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
2.4. Odjel za informatičke poslove
Članak 19.
Odjel za informatičke poslove nadzire tekuće održavanje informatičke opreme, kreira sistemske podatke potrebne za omogućavanje rada u mreži, održava operativni i mrežni sustav Ministarstva, obučava službenike i namještenike glede uvođenja novoinstalirane opreme i programa, provodi backup strategiju, administrira postojeće baze podataka, održava i unaprjeđuje postojeće korisničke programe. Radi na izradi i implementaciji novih korisničkih programa i njihovo integriranje u informatički sustav Ministarstva, radi izvještaje po posebnom zahtjevu korisnika, prikuplja podatke iz drugih tijela državne uprave i obrađuje ih po potrebi.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Odjel za informatičke poslove u svom sastavu ima dva pododsjeka:
2.4.1. Pododsjek za sistemsko administriranje i pomoć korisnicima,
2.4.2. Pododsjek za održavanje i razvoj korisničkih programa i baza podataka.
2.4.1. Pododsjek za sistemsko administriranje i pomoć korisnicima
Članak 20.
Pododsjek za sistemsko administriranje i pomoć korisnicima nadzire tekuće održavanje informatičke opreme, premješta postojeću opremu pri internoj preraspodjeli, surađuje sa servisom za održavanje informatičke opreme, kreira sistemske podatke potrebne za omogućavanje rada u mreži (korisnička imena, šifre, dozvole i sl.), održava operativni i mrežni sustav Ministarstva, obučava službenike i namještenike glede uvođenja novo instalirane opreme i programa, brine se o antivirusnoj zaštiti informacijskog sustava, instalira operativne sustave i aplikativni softver na servere i radne stanice, provodi backup strategiju, brine se o administriranju korisničkih računa za pristup internetu.
2.4.2. Pododsjek za održavanje i razvoj korisničkih programa i baza podataka
Članak 21.
Pododsjek za održavanje i razvoj korisničkih programa i baza podataka administrira postojeće baze podataka, izrađuje sigurnosne kopije baza podataka, održava i unapređuje postojeće korisničke programe, pruža pomoć korisnicima prilikom korištenja istih. Radi na izradi i implementaciji novih korisničkih programa i njihovu integriranju u informatički sustav Ministarstva, radi izvještaje po posebnom zahtjevu korisnika, prikuplja podatke iz drugih tijela državne uprave i obrađuje ih po potrebi, priprema podatke za objavljivanje na internetu i za druga tijela državne uprave.
3. UPRAVA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOGA RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI
Članak 22.
Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskoga rata i članove njihovih obitelji pruža pravnu i stručnu pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima (u daljnjem tekstu: HRVI) iz Domovinskoga rata u vezi ostvarivanja njihovih prava temeljem priznatog statusa HRVI iz Domovinskoga rata, a koja im pripadaju temeljem zakona i drugih propisa, provodi postupak dodjele osobnih automobila HRVI 100% I. skupine, provodi postupak vezan uz rješavanje zahtjeva za ortopedska pomagala, provodi postupak i daje preporuke za prijam u hrvatsko državljanstvo hrvatskim braniteljima, provodi postupak i pruža pravnu pomoć osobama koje pružaju njegu i pomoć HRVI 100% I. skupine, provodi postupak jednokratnih novčanih pomoći socijalno ugroženim hrvatskim braniteljima.
Uprava provodi mjere za uključivanje hrvatskih branitelja u društveni i gospodarski život; organizira aktivnosti s nadležnim tijelima u cilju provođenja Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja; obavlja poslove vezane za kreditiranje razvojačenih hrvatskih branitelja; obavlja poslove oko ostvarivanja prava na dionice.
Uprava pruža pravnu i stručnu pomoć članovima obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja u ostvarivanju i rješavanju njihovih statusnih i drugih prava; prati ostvarivanje njihovih prava i probleme koji se pojavljuju kod ostvarivanja njihovih prava, te predlaže mjere za rješavanje problema, radi poboljšanja njihova statusa i ostvarivanje zakonom propisanih prava.
Vodi bazu podataka i evidenciju poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, surađuje u postupku pozivanja obitelji ekshumiranih hrvatskih branitelja na identifikaciju, vodi poslove pogrebne skrbi o ekshumiranim hrvatskim braniteljima, organizira poslove vezane za zaštitu, čuvanje i održavanje Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskoga rata u Vukovaru, vodi poslove u vezi obilježavanja mjesta masovnih grobnica. Pruža savjetodavnu i pravnu pomoć obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja u vezi s ostvarivanjem prava na obiteljsku mirovinu temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Uprava surađuje s udrugama proisteklim iz Domovinskoga rata, neposredno obilazi, kontaktira i pruža stručnu pomoć udrugama iz Domovinskoga rata; razrađuje i priprema materijale za sjednice Povjerenstva i Koordinacije s udrugama; prati i usklađuje programe rada udruga u provedbi njihovih zadaća, te daje prijedloge za financiranje tih programa, vodi podatke o pruženim financijskim potporama udrugama i obrađuje dostavljena izvješća.
Uprava provodi Nacionalni program psihosocijalne pomoći stradalnicima iz Domovinskoga rata i njihove rehabilitacije u svim dijelovima i njihovo uključivanje u redoviti život, osmišljava, prati i nadzire provedbu programa psihosocijalne pomoći i rehabilitacije, te obavlja i druge poslove iz ovog područja.
Uprava organizira, koordinira, prati i nadzire pružanje stručne i pravne pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u područnim jedinicama Ministarstva osnovanim u svakoj županiji i Gradu Zagrebu i to: u ostvarivanju statusnih prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; u ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje, a osobito putem izvida u kojima se utvrđuju uvjeti stanovanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stambene potrebe; u postupku prekvalifikacije i samozapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; u pružanju psihosocijalne pomoći; u provođenju programa profesionalne rehabilitacije; u ostvarivanju prava na invalidsku i obiteljsku mirovinu i u postupku ekshumacije i identifikacije hrvatskih branitelja.
Uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji ustrojavaju se:
3.1. Odjel za skrb o hrvatskim braniteljima;
3.2. Odjel za savjetodavnu pomoć hrvatskim braniteljima;
3.3. Odjel za psihosocijalnu pomoć.
3.1. Odjel za skrb o hrvatskim braniteljima
Članak 23.
Odjel za skrb o hrvatskim braniteljima pruža pravnu i stručnu pomoć HRVI iz Domovinskoga rata u vezi ostvarivanja njihovih prava temeljem priznatog statusa HRVI iz Domovinskoga rata, a koja im pripadaju temeljem zakona i drugih propisa; provodi mjere za uključivanje hrvatskih branitelja u društveni i gospodarski život; organizira aktivnosti s nadležnim tijelima u cilju provođenja Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja; pruža pravnu i stručnu pomoć članovima obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja u ostvarivanju i rješavanju njihovih statusnih i drugih prava; prati ostvarivanje njihovih prava te predlaže mjere za poboljšanje njihova statusa i ostvarivanje zakonom propisanih prava; vodi bazu podataka i evidenciju poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, surađuje u postupku pozivanja obitelji ekshumiranih hrvatskih branitelja na identifikaciju, vodi poslove pogrebne skrbi o ekshumiranim hrvatskim braniteljima, organizira poslove vezane za zaštitu, čuvanje i održavanje Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskoga rata u Vukovaru, vodi poslove u vezi obilježavanja mjesta masovnih grobnica. Pruža savjetodavnu i pravnu pomoć obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja u vezi s ostvarivanjem prava na obiteljsku mirovinu temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Odjel surađuje s udrugama proisteklim iz Domovinskoga rata, neposredno obilazi, kontaktira i pruža stručnu pomoć udrugama iz Domovinskoga rata; razrađuje i priprema materijale za sjednice Povjerenstva i Koordinacije s udrugama; prati i usklađuje programe rada udruga u provedbi njihovih zadaća, te daje prijedloge za financiranje tih programa, vodi podatke o pruženim financijskim potporama udrugama i obrađuje dostavljena izvješća.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Odjel za skrb o hrvatskim braniteljima u svom sastavu ima četiri odsjeka:
3.1.1. Odsjek za HRVI iz Domovinskoga rata;
3.1.2. Odsjek za razvojačene hrvatske branitelje;
3.1.3. Odsjek za članove obitelji i djecu poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja;
3.1.4. Odsjek za suradnju s udrugama proisteklim iz Domovinskoga rata.
3.1.1. Odsjek za HRVI iz Domovinskoga rata
Članak 24.
Odsjek za HRVI iz Domovinskoga rata pruža pravnu i stručnu pomoć HRVI iz Domovinskoga rata u vezi ostvarivanja njihovih prava temeljem priznatog statusa HRVI iz Domovinskoga rata, a koja im pripadaju temeljem zakona i drugih propisa. Izrađuje plan i skrbi za profesionalnu rehabilitaciju i vodi bazu podataka o korisnicima profesionalne rehabilitacije. Rješava o pravima koja su mu stavljena u nadležnost po zakonu ili drugim propisima.
Prati ostvarivanje prava HRVI iz Domovinskoga rata propisanih zakonom i drugim propisima i predlaže mjere za poboljšanje pravnog položaja HRVI iz Domovinskoga rata, provodi postupak dodjele osobnih automobila HRVI 100% I. skupine, provodi postupak vezan uz rješavanje zahtjeva za ortopedska pomagala, provodi postupak i daje preporuke za prijam u hrvatsko državljanstvo hrvatskim braniteljima, provodi postupak i pruža pravnu pomoć osobama koje pružaju njegu i pomoć HRVI 100% I. skupine, provodi postupak jednokratnih novčanih pomoći socijalno ugroženim hrvatskim braniteljima.
Pruža savjetodavnu i pravnu pomoć hrvatskim braniteljima u vezi s ostvarivanjem prava na invalidsku mirovinu temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
3.1.2. Odsjek za razvojačene hrvatske branitelje
Članak 25.
Odsjek za razvojačene hrvatske branitelje provodi mjere za uključivanje hrvatskih branitelja u društveni i gospodarski život; organizira aktivnosti s nadležnim tijelima u cilju provođenja Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja; obavlja poslove vezane za kreditiranje razvojačenih hrvatskih branitelja; obavlja poslove oko ostvarivanja prava na dionice; surađuje sa nadležnim zavodima za zapošljavanje i lokalnom samoupravom u poticanju i realizaciji zapošljavanja hrvatskih branitelja; surađuje s nadležnim obrazovnim institucijama i priprema program školovanja, doškolovanja i prekvalifikacije razvojačenih hrvatskih branitelja.
Surađuje s udrugama proizašlim iz Domovinskoga rata radi poboljšanja skrbi o razvojačenim hrvatskim braniteljima. Rješava o pravima koja su mu stavljena u nadležnost po zakonu ili drugim propisima.
Obavlja stručne poslove vezane uz provedbu Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja, prikuplja zahtjeve, vodi službenu evidenciju i priprema izvješća, priprema materijale za stručni tim, provodi kontrolu nadzora namjenskog utroška sredstava, izrađuje operativne programe te metodologiju izvedbe svih projekata i mjera, izrađuje naputke za rad na provedbi Programa, koordinira rad institucija i stručnjaka koji operativno sudjeluju u provedbi Programa.
3.1.3. Odsjek za članove obitelji i djecu poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja
Članak 26.
Odsjek za članove obitelji i djecu poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja pruža pravnu i stručnu pomoć članovima obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja u ostvarivanju i rješavanju njihovih statusnih i drugih prava. Prati ostvarivanje njihovih prava, prati probleme koji se pojavljuju kod ostvarivanja njihovih prava, predlaže mjere za rješavanje problema, te za poboljšanje njihova statusa i ostvarivanje zakonom propisanih prava. Rješava o pravima koja su mu stavljena u nadležnost po zakonu ili drugim propisima.
U Odsjeku se vodi baza podataka i cjelovita evidencija svih poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja. Odsjek surađuje u postupku pozivanja obitelji ekshumiranih hrvatskih branitelja na identifikaciju, vodi poslove pogrebne skrbi o ekshumiranim hrvatskim braniteljima, organizira poslove vezane za zaštitu, čuvanje i održavanje Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskoga rata u Vukovaru, vodi poslove u vezi obilježavanja mjesta masovnih grobnica. Pruža savjetodavnu i pravnu pomoć obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja u vezi s ostvarivanjem prava na obiteljsku mirovinu temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
3.1.4. Odsjek za suradnju s udrugama proisteklim iz Domovinskoga rata
Članak 27.
Odsjek za suradnju s udrugama proisteklim iz Domovinskoga rata neposredno surađuje, obilazi, kontaktira i pruža stručnu pomoć udrugama iz Domovinskoga rata; razrađuje i priprema materijale za sjednice Povjerenstva i Koordinacije s udrugama; prati i usklađuje programe rada udruga u provedbi njihovih zadaća, te daje prijedloge za financiranje tih programa, vodi podatke o pruženim financijskim potporama udrugama i obrađuje dostavljena izvješća; prati održavanje koordinacije udruga u županijama; vodi evidenciju o udrugama; prati sve zakonske i druge propise koje se tiču udruga.
3.2. Odjel za savjetodavnu pomoć hrvatskim braniteljima
Članak 28.
Odjel za savjetodavnu pomoć hrvatskim braniteljima organizira, koordinira, prati i nadzire pružanje stručne i pravne pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u ostvarivanju statusnih prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; u ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje, a osobito putem izvida u kojima se utvrđuju uvjeti stanovanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stambene potrebe; u postupku prekvalifikacije i samozapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; u pružanju psihosocijalne pomoći; u provođenju programa profesionalne rehabilitacije; u ostvarivanju prava na invalidsku i obiteljsku mirovinu i u postupku ekshumacije i identifikacije hrvatskih branitelja.
U Odjelu se ustrojavaju područne jedinice u svakoj županiji i Gradu Zagrebu sa samostalnim izvršiteljima koji pružaju stručnu i pravnu pomoć hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji iz djelokruga rada Odjela.
Odjel za savjetodavnu pomoć hrvatskim braniteljima u svom sastavu ima područne jedinice:
3.2.1. Područna jedinica Zagreb
3.2.2. Područna jedinica Krapina
3.2.3. Područna jedinica Sisak
3.2.4. Područna jedinica Karlovac
3.2.5. Područna jedinica Varaždin
3.2.6. Područna jedinica Koprivnica
3.2.7. Područna jedinica Bjelovar
3.2.8. Područna jedinica Rijeka
3.2.9. Područna jedinica Gospić
3.2.10. Područna jedinica Virovitica
3.2.11. Područna jedinica Požega
3.2.12. Područna jedinica Slavonski Brod
3.2.13. Područna jedinica Zadar
3.2.14. Područna jedinica Osijek
3.2.15. Područna jedinica Šibenik
3.2.16. Područna jedinica Vukovar
3.2.17. Područna jedinica Split
3.2.18. Područna jedinica Pula
3.2.19. Područna jedinica Dubrovnik
3.2.20. Područna jedinica Čakovec
3.2.21. Područna jedinica Grad Zagreb.
3.3. Odjel za psihosocijalnu pomoć
Članak 29.
Odjel za psihosocijalnu pomoć provodi Nacionalni program psihosocijalne pomoći stradalnicima iz Domovinskoga rata i njihove rehabilitacije u svim dijelovima i njihovo uključivanje u redoviti život, osmišljava, prati i nadzire provedbu programa psihosocijalne pomoći i rehabilitacije, te obavlja i druge poslove iz ovog područja.
Odjel za psihosocijalnu pomoć putem županijskih i gradskih središta za psihosocijalnu pomoć ostvaruje psihosocijalne programe i usklađuje rad stručnih psihosocijalnih timova u županijama i gradovima, brine o njihovoj opremljenosti, edukaciji, stručno-istraživačkom radu i stalnoj evaluaciji programa.
Odjel skrbi o tome da se program odvija po najvišim svjetskim profesionalnim standardima u cilju unaprjeđenja rada psihosocijalnih timova na terenu i najveće moguće skrbi o obiteljima poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, HRVI iz Domovinskoga rata, razvojačenih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, te mirnodopskih vojnih invalida.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
4. UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE
Članak 30.
Uprava za pravne poslove obavlja stručne poslove u vezi s izradom nacrta prijedloga zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te svih propisa koje Vlada Republike Hrvatske ili ministar donosi za izvršenje zakona: pravilnika, naredbi i naputaka. Prati sve propise iz djelokruga drugih ministarstava, a u kojima su regulirana prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i mirnodopskih vojnih invalida (u daljnjem tekstu: MVI), te surađuje s ministarstvima u izradi prijedloga tih zakona. Prati stanje u primjeni i provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i drugih propisa iz djelokruga Uprave i predlaže izmjene i dopune. Izrađuje prijedlog programa za stručna savjetovanja u vezi primjene propisa iz djelokruga Uprave.
Rješava o statusnim pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u drugom stupnju. Obavlja reviziju prvostupanjskih rješenja kojima se priznaje status člana obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja, status HRVI iz Domovinskoga rata, status MVI, o pravima stradalih pirotehničara, o pravu na opskrbninu i o drugim pravima za koje je Zakonom propisana revizija. Rješava o žalbama u drugostupanjskom postupku. Izrađuje odgovore na tužbe na traženje Upravnog suda Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske vezano za upravni postupak ili ocjenu ustavnosti ili zakonitosti propisa u nadležnosti ove Uprave. Vodi evidenciju načina rješavanja upravnih predmeta i analitičku obradu podataka o načinu rješavanja upravnih predmeta.
Obrađuje i priprema predmete za drugostupanjska liječnička povjerenstva i koordinira s predsjednicima vijeća liječničkog povjerenstva i s liječnicima članovima vijeća.
Rješava o prijedlogu za obnovu postupka po prijedlogu stranke i po službenoj dužnosti, provodi postupak ukidanja i poništavanja rješenja po pravu nadzora, izrađuje očitovanje na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske vezano za predmete iz upravnog postupka. Izrađuje rješenja na temelju presuda Upravnog suda Republike Hrvatske, izrađuje prijedlog zahtjeva za zaštitu zakonitosti Državnom odvjetništvu protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske.
Pruža stručnu pomoć u ostvarivanju statusa stradalnika iz Domovinskoga rata, te rješava sve podneske, zahtjeve i pritužbe koji se odnose na pitanja ostvarivanja statusnih prava.
Uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za pravne poslove ustrojavaju se:
4.1. Odjel za ostvarivanje statusa HRVI iz Domovinskoga rata, obiteljske invalidnine i prava stradalih pirotehničara;
4.2. Odjel za ostvarivanje statusa MVI i prava na opskrbninu;
4.3. Odjel za normativnu djelatnost i praćenje propisa;
4.4. Odjel za pravnu pomoć;
4.5. Odjel za edukaciju, nadzor i suradnju s pravosudnim tijelima u Republici Hrvatskoj.
4.1. Odjel za ostvarivanje statusa HRVI iz Domovinskoga rata, obiteljske invalidnine i prava stradalih pirotehničara
Članak 31.
Odjel za ostvarivanje statusa HRVI iz Domovinskoga rata, obiteljske invalidnine i prava stradalih pirotehničara obavlja reviziju i rješava u drugom stupnju o statusnim pravima članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja, HRVI iz Domovinskoga rata i o pravima stradalih pirotehničara.
Odjel pruža pravnu i stručnu pomoć liječničkim povjerenstvima i organizira pregled kod liječničkih povjerenstava radi pribavljanja nalaza i mišljenja liječničkog povjerenstva u drugom stupnju o postotku oštećenja organizma.
Odjel vodi evidenciju načina rješavanja upravnih predmeta i analitičku obradu podataka o načinu rješavanja upravnih predmeta.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Odjel u svom sastavu ima četiri odsjeka:
4.1.1. Odsjek za ostvarivanje statusa HRVI iz Domovinskoga rata;
4.1.2. Odsjek za ostvarivanje statusa člana obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja;
4.1.3. Odsjek za postupanje po tužbama i presudama Upravnog suda;
4.1.4. Odsjek za ostvarivanje prava stradalih pirotehničara.
4.1.1. Odsjek za ostvarivanje statusa HRVI iz Domovinskoga rata
Članak 32.
Odsjek za ostvarivanje statusa HRVI iz Domovinskoga rata obavlja reviziju prvostupanjskih rješenja kojima se priznaje status HRVI iz Domovinskoga rata, pravo na osobnu invalidninu, pravo na ortopedski doplatak, pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, rješava o drugim pravima HRVI za koje je zakonom propisana revizija, rješava o žalbama u drugostupanjskom postupku.
U obavljanju revizije i u drugostupanjskom upravnom postupku pribavljaju se nalazi i mišljenja liječničkog povjerenstva u drugom stupnju o postotku oštećenja organizma. Pruža pravnu i stručnu pomoć liječničkim povjerenstvima, organizira pregled kod liječničkih povjerenstava povodom žalbe.
4.1.2. Odsjek za ostvarivanje statusa člana obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja
Članak 33.
Odsjek za ostvarivanje statusa člana obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja obavlja reviziju prvostupanjskih rješenja kojima se priznaje status člana obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja, o pravu na opskrbninu i o drugim pravima za koje je Zakonom propisana revizija. Rješava o žalbama u drugostupanjskom postupku.
U obavljanju revizije i u drugostupanjskom upravnom postupku pribavljaju se nalazi i mišljenja liječničkog povjerenstva u drugom stupnju o postotku oštećenja organizma. Pruža pravnu i stručnu pomoć liječničkim povjerenstvima, organizira pregled kod liječničkih povjerenstava povodom žalbe.
4.1.3. Odsjek za postupanje po tužbama i presudama Upravnog suda
Članak 34.
Odsjek za postupanje po tužbama i presudama Upravnog suda izrađuje odgovore na tužbe na traženje Upravnog suda Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske vezano za upravni postupak ili ocjenu ustavnosti ili zakonitosti propisa u nadležnosti Uprave; donosi rješenja sukladno uputama i pravnim shvaćanjima navedenim u presudama.
Odsjek pribavlja očitovanje liječničkog povjerenstva o navodima Upravnog suda Republike Hrvatske iznijetim u presudama tog suda o postotku oštećenja organizma.
4.1.4. Odsjek za ostvarivanje prava stradalih pirotehničara
Članak 35.
Odsjek za ostvarivanje prava stradalih pirotehničara obavlja reviziju prvostupanjskih rješenja kojima se priznaju prava stradalih pirotehničara, pravo na osobnu invalidninu, pravo na ortopedski doplatak, pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, rješava o žalbama u drugostupanjskom postupku.
Odsjek obavlja reviziju prvostupanjskih rješenja kojima se priznaju prava članovima obitelji umrloga pirotehničara i o drugim pravima za koje je Zakonom propisana revizija. Rješava o žalbama u drugostupanjskom postupku.
4.2. Odjel za ostvarivanje statusa MVI i prava na opskrbninu
Članak 36.
Odjel za ostvarivanje statusa MVI i prava na opskrbninu obavlja reviziju i rješava u drugom stupnju o statusnim pravima MVI.
Odjel pruža pravnu i stručnu pomoć liječničkim povjerenstvima i organizira pregled kod liječničkih povjerenstava radi pribavljanja nalaza i mišljenja liječničkog povjerenstva u drugom stupnju o postotku oštećenja organizma.
Odjel vodi evidenciju načina rješavanja upravnih predmeta i analitičku obradu podataka o načinu rješavanja upravnih predmeta.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Odjel u svom sastavu ima dva odsjeka:
4.2.1. Odsjek za ostvarivanje statusa MVI;
4.2.2. Odsjek za ostvarivanje prava na opskrbninu.
4.2.1. Odsjek za ostvarivanje statusa MVI
Članak 37.
Odsjek za ostvarivanje statusa MVI obavlja reviziju prvostupanjskih rješenja kojima se priznaje status MVI, pravo na osobnu invalidninu, pravo na ortopedski doplatak, pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, rješava o drugim pravima MVI za koje je zakonom propisana revizija, rješava o žalbama u drugostupanjskom postupku.
U obavljanju revizije i u drugostupanjskom upravnom postupku pribavljaju se nalazi i mišljenja liječničkog povjerenstva u drugom stupnju o postotku oštećenja organizma. Pruža pravnu i stručnu pomoć liječničkim povjerenstvima, organizira pregled kod liječničkih povjerenstava povodom žalbe.
4.2.2. Odsjek za ostvarivanje prava na opskrbninu
Članak 38.
Odsjek za ostvarivanje prava na opskrbninu obavlja reviziju prvostupanjskih rješenja kojima se priznaje pravo na opskrbninu, rješava o žalbama u drugostupanjskom postupku.
4.3. Odjel za normativnu djelatnost i praćenje propisa
Članak 39.
Odjel za normativnu djelatnost i praćenje propisa obavlja stručne poslove u vezi s izradom nacrta prijedloga zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te svih propisa koje Vlada Republike Hrvatske ili ministar donosi za izvršenje zakona: pravilnika, naredbi i naputaka. Prati sve propise iz djelokruga drugih ministarstava, a u kojima su regulirana prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i mirnodopskih vojnih invalida (u daljnjem tekstu: MVI), te surađuje s ministarstvima u izradi prijedloga tih zakona. Prati stanje u primjeni i provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i drugih propisa iz djelokruga Uprave i predlaže izmjene i dopune.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
4.4. Odjel za pravnu pomoć
Članak 40.
Odjel za pravnu pomoć pruža stručnu pomoć u ostvarivanju statusa stradalnika iz Domovinskoga rata, te postupa po podnescima, zahtjevima i pritužbama koji se odnose na pitanja ostvarivanja statusnih prava.
Odjel pruža pravnu i stručnu pomoć korisnicima obiteljske invalidnine, korisnicima novčane naknade u visini obiteljske invalidnine, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskoga rata, razvojačenim hrvatskim braniteljima u ostvarivanju njihovih prava propisanim zakonom i drugim propisima.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
4.5. Odjel za edukaciju, nadzor i suradnju s pravosudnim tijelima u Republici Hrvatskoj
Članak 41.
Odjel za edukaciju, nadzor i suradnju s pravosudnim tijelima u Republici Hrvatskoj obavlja edukaciju i pruža stručnu pomoć u vezi primjene propisa iz djelokruga Uprave, obavlja nadzor nad zakonitošću rada prvostupanjskih tijela, izrađuje očitovanje na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske vezano za predmete iz upravnog postupka, izrađuje prijedlog zahtjeva za zaštitu zakonitosti državnom odvjetništvu protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske, surađuje s pravosudnim tijelima u Republici Hrvatskoj u građanskim parnicama u postupcima iz nadležnosti ovoga Ministarstva, vodi evidenciju postupanja po tužbama u građanskim parnicama.
Odjel izrađuje prijedlog programa za stručna savjetovanja i provodi program savjetovanja i edukacije u vezi primjene propisa iz djelokruga Uprave.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Odjel za edukaciju, nadzor i suradnju s pravosudnim tijelima u Republici Hrvatskoj u svom sastavu ima dva odsjeka:
4.5.1. Odsjek za edukaciju i nadzor nad prvostupanjskim tijelima;
4.5.2. Odsjek za suradnju s pravosudnim tijelima u Republici Hrvatskoj.
4.5.1. Odsjek za edukaciju i nadzor nad prvostupanjskim tijelima
Članak 42.
Odsjek za edukaciju i nadzor nad prvostupanjskim tijelima obavlja edukaciju i pruža stručnu pomoć prvostupanjskim tijelima u vezi primjene propisa iz djelokruga Uprave, obavlja nadzor nad zakonitošću rada prvostupanjskih tijela u provođenju prvostupanjskog postupka, izrađuje prijedlog programa za stručna savjetovanja i provodi program savjetovanja i edukacije u vezi primjene propisa iz djelokruga Uprave.
4.5.2. Odsjek za suradnju s pravosudnim tijelima u Republici Hrvatskoj
Članak 43.
Odsjek za suradnju s pravosudnim tijelima u Republici Hrvatskoj izrađuje očitovanje na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske vezano za predmete iz upravnog postupka, izrađuje prijedlog zahtjeva za zaštitu zakonitosti Državnom odvjetništvu protiv presuda Upravnog suda Republike Hrvatske, surađuje s pravosudnim tijelima u Republici Hrvatskoj u građanskim parnicama u postupcima iz nadležnosti ovoga Ministarstva, vodi evidenciju postupanja po tužbama u građanskim parnicama.
5. UPRAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE
Članak 44.
Uprava za stambeno zbrinjavanje obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za problematiku stambenog zbrinjavanja članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskoga branitelja i HRVI iz Domovinskoga rata, zaprima u postupak njihove zahtjeve za dodjelu stana i kredita, donosi po skraćenom upravnom postupku konačna rješenja o pravu na dodjelu stana i stambenog kredita; surađuje s drugim ministarstvima te jedinicama lokalne i područne samouprave poradi učinkovite provedbe i ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje; izrađuje nacrt i donosi prijedlog jedinstvene Liste reda prvenstva osoba koje ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje, te Liste reda prvenstva prema županijama, oglašava i objavljuje Liste reda prvenstva prema jedinicama područne samouprave i jedinicama lokalne samouprave; pruža stručnu i pravnu pomoć pri ostvarivanju prava korisnika na ustupanje građevinskog zemljišta, komunalno uređenje i opremanje građevinskog zemljišta te ostvarivanju prava na ustupanje priključaka na komunalnu infrastrukturu; pruža stručnu i pravnu pomoć pri realizaciji stambenih kredita, obavještava korisnike o uvjetima kreditne sposobnosti, procjenjuje nekretnine radi zasnivanja založnog prava te prati namjensko korištenje dodijeljenih stambenih kredita; ustrojava i organizira rad Stručne komisije i Stambene komisije te predlaže pravilnike o njihovom radu; rješava podneske, zahtjeve i pritužbe koji se odnose na pitanje ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje; u suradnji s jedinicom lokalne samouprave brine se o osiguranju građevinskog zemljišta za izgradnju višestambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja većeg broja korisnika prava; vodi evidenciju o podnesenim zahtjevima, dodijeljenim stanovima i stambenim kreditima te o imovini koja je dana na upravljanje Ministarstvu radi stambenog zbrinjavanja; organizira upravljanje stambenim zgradama i stanovima preuzetim od drugih tijela državne uprave, izdaje različite potvrde na temelju službenih evidencija; obavlja savjetodavnu i pravnu pomoć vezano za ostvarivanje svih prava koja se odnose na stambeno zbrinjavanje, a osobito glede ishođenja odgovarajuće dokumentacije; organizira i provodi natječaje za kupnju stanova na slobodnom tržištu, te prodaju istih putem stambenih kredita; pruža savjetodavnu i pravnu pomoć korisnicima prava kod kupnje stanova ili kuća u vlastitoj organizaciji.
Uprava prati, proučava i predlaže modele stambene politike vezane za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji; prikuplja podatke o raspoloživom državnom zemljištu i komunalnoj infrastrukturi; prati politiku naseljavanja određenog područja; predlaže mjere poboljšanja sustava stambenog kreditiranja; izrađuje projekte za potporu mladim obiteljima pri stambenom zbrinjavanju.
Uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za stambene poslove ustrojavaju se:
5.1. Odjel za dodjelu stanova i stambenih kredita;
5.2. Odjel za gospodarenje;
5.3. Odjel za poticanje stambenog zbrinjavanja mladih obitelji.
5.1. Odjel za dodjelu stanova i stambenih kredita
Članak 45.
Odjel za dodjelu stanova i stambenih kredita zaprima zahtjeve za stambeno zbrinjavanje, prikuplja potrebnu dokumentaciju, ažurira spise predmeta, izrađuje Liste reda prvenstva, zaprima i rješava prigovore, podneske, izdaje različite potvrde i obavijesti, donosi konačna rješenja o pravu korisnika na odgovarajući vid stambenog zbrinjavanja, pravo na dodjelu stana, pravo na dodjelu stambenog kredita za poboljšanje uvjeta stanovanja, pravo na dodjelu stambenog kredita za kupnju stana ili kuće, pravo na dodjelu stambenog kredita za izgradnju kuće, pravo na dodjelu stambenog kredita za razliku površina, pravo na dodjelu stambenog kredita za dovršenje stana ili kuće i putem stambenog kredita prodaje stanove izgrađene u okviru programa organizirane stambene izgradnje, rješava o obnovi postupka pravomoćno okončanog prvostupanjskim rješenjem.
Pruža stručnu pomoć u osiguravanju građevinskog zemljišta i ishođenja građevinske dozvole, pravo na uređivanje komunalne infrastrukture, pravo na komunalne priključke, te rješava sve podneske, zahtjeve i pritužbe koji se odnose na pitanja ostvarivanja navedenih prava.
Izdaje tabularne isprave radi uknjižbe prava vlasništva za stanove kupljene putem stambenog kredita.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Odjel za dodjelu stanova i stambenih kredita u svom sastavu ima četiri odsjeka:
5.1.1. Odsjek za dodjelu stanova;
5.1.2. Odsjek za dodjelu stambenih kredita;
5.1.3. Odsjek za izradu Liste reda prvenstva i evidenciju spisa;
5.1.4. Odsjek za savjetodavnu i pravnu pomoć te praćenje kvalitete stanovanja.
5.1.1. Odsjek za dodjelu stanova
Članak 46.
Odsjek za dodjelu stanova rješava zahtjeve članova obitelji poginuloga hrvatskog branitelja i HRVI iz Domovinskoga rata od I. - IV. skupine za dodjelu stana, te zahtjeve za dodjelu stana osoba koje su zatečene kao korisnici stanova Ministarstva obrane na dan stupanja na snagu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obiteljiL303538 (»Narodne novine«, br. 94/2001 i 122/2002).
Po skraćenom upravnom postupku donosi konačno rješenje o pravu na dodjelu stana.
5.1.2. Odsjek za dodjelu stambenih kredita
Članak 47.
Odsjek za dodjelu stambenih kredita rješava zahtjeve korisnika prava na stambeni kredit, pravo na stambeni kredit za kupnju stana ili kuće, pravo na stambeni kredit za izgradnju kuće, pravo na stambeni kredit za poboljšanje uvjeta stanovanja, pravo na stambeni kredit za dovršenje stana ili kuće, pravo na stambeni kredit za razliku površine, pravo na stambeni kredit za kupnju stana izgrađenog u organiziranoj stambenoj izgradnji.
Izdaje potvrde za ostvarivanje prava na građevinsko zemljište i komunalne priključke na temelju zatraženog vida stambenog zbrinjavanja i dokaza koji prileže u spisu, radi izmjene rješenja i anekse ugovora o kupoprodaji radi ispravljanja podataka o čestici prodanog stana, njegovoj veličini, kućnom broju i dr.
Po skraćenom upravnom postupku donosi konačno rješenje o pravu na stambeni kredit.
5.1.3. Odsjek za izradu Liste reda prvenstva i evidenciju spisa
Članak 48.
Odsjek za izradu Liste reda prvenstva i evidenciju spisa izrađuje, oglašava i objavljuje Liste reda prvenstva, rješava prigovore na nacrt Liste reda prvenstva, ažurira stanje na Listama, vodi evidenciju svih zahtjeva, izdanih rješenja, radi prijepise, izdaje potvrde, daje obavijesti i vodi arhivu spisa (pasivnih i aktivnih).
5.1.4. Odsjek za savjetodavnu i pravnu pomoć te praćenje kvalitete stanovanja
Članak 49.
Odsjek za savjetodavnu i pravnu pomoć te praćenje kvalitete stanovanja obavlja pravne i stručne poslove u svezi s ostvarivanjem prava na stambeno zbrinjavanje, prati stanje u primjeni zakonskih propisa koji reguliraju narečenu oblast, prati i pomaže u postupcima ostvarivanja prava na građevinsko zemljište, građevinsku dozvolu, komunalne priključke, tumači i objašnjava provedbene urbanističke planove, daje savjete, odgovara na dopise i podneske, organizira i provodi natječaje za kupnju stanova na slobodnom tržištu, brine o stanovima koje koriste roditelji koji ih ne mogu otkupiti (II. nasljedni red), koordinira rad Stručne komisije, obavlja izvide na terenu, vrši procjenu nekretnina, provjerava vlasničku dokumentaciju, prati namjensko korištenje dodijeljenih stambenih kredita, radi poslove etažiranja, uknjižbe i prijenos prava vlasništva.
Izrađuje kupoprodajne ugovore, prati kvalitetu izgrađenih stanova, surađuje s predstavnicima stanova, izvođačima radova, upraviteljima zgrada, organizira otklanjanje nedostataka na izgrađenim stanovima, čuva dokumentaciju kojom se jamči kvaliteta izgrađenih stanova.
5.2. Odjel za gospodarenje
Članak 50.
Odjel za gospodarenje obavlja poslove gospodarenja i najma dodijeljenih stanova članovima obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskoga branitelja i HRVI iz Domovinskoga rata, otkup dodijeljenih stanova i izračun cijene stana te šifriranje stanova, te evidenciju dodijeljenih stanova.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Odjel gospodarenja u svom sastavu ima dva odsjeka:
5.2.1. Odsjek za otkup stanova;
5.2.2. Odsjek za najam stanova.
5.2.1. Odsjek za otkup stanova
Članak 51.
Odsjek za otkup stanova obavlja poslove otkupa stanova; priprema zahtjeve za otkup stana, prikuplja dokumentaciju vezanu za otkup, pravno obrađuje spis predmeta; obavlja izračun cijene stana, priprema ugovore o kupoprodaji, te ih podnosi Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske na mišljenje.
Odsjek obavlja kontrolu uplate mjesečnih obroka za otkupljene stanove koji su prodani na obročnu otplatu, te poduzima mjere naplate neuplaćenih iznosa duga, pruža stručnu i pravnu pomoć korisnicima prava na otkup stanova, a u vezi uknjižbe prava vlasništva, te izdavanje tabularnih isprava.
5.2.2. Odsjek za najam stanova
Članak 52.
Odsjek za najam stanova vodi evidenciju i šifriranje stanova, izrađuje ugovore o najmu stanova, anekse ugovora o najmu stanova, vrši kontrolu uplate najamnine, dostavlja mjesečne uplatnice s naslova najamnine kao i opomene zbog neplaćanja iste, te obavlja sve druge financijsko pravne poslove vezane za najam i upravljanje stambenim zgradama, suradnju s predstavnicima stanara i izvođača radova, te otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
5.3. Odjel za poticanje stambenog zbrinjavanja mladih obitelji
Članak 53.
Odjel za poticanje stambenog zbrinjavanja mladih obitelji prati, proučava i predlaže modele stambene politike vezane za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji; prikuplja podatke o raspoloživom državnom zemljištu i komunalnoj infrastrukturi; prati politiku naseljavanja određenog područja; predlaže mjere poboljšanja sustava stambenog kreditiranja; izrađuje projekte za potporu mladim obiteljima pri stambenom zbrinjavanju; surađuje s tijelima područne i lokalne samouprave u području stanogradnje i stambenog zbrinjavanja mladih obitelji; predlaže mjere za poticanje izgradnje i stanogradnje; surađuje s drugim tijelima državne uprave u predlaganju i provođenju politike stambenog zbrinjavanja mladih obitelji.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
6. UPRAVA ZA OBITELJ
Članak 54.
Uprava za obitelj izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa koji se odnose na područje rada Uprave; provodi međuresornu i međunarodnu suradnju; predlaže unapređenje i usklađivanje propisa iz svog djelokruga s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim dokumentima i drugim propisima te postupa po preuzetim međunarodnim konvencijama o zaštiti interesa i prava djece, mladeži, obitelji i osoba s invaliditetom; prati provedbu mjera obiteljske i populacijske politike, kao i nacionalnih strategija te drugih nacionalnih dokumenata vezanih uz djecu i mladež te osobe s invaliditetom; obavlja stručne poslove savjetovanja i prevencije koji se odnose na: brak i smanjenje razvoda brakova; smanjenje pobačaja; međusobne odnose roditelja i djece; uzdržavanje i druge okolnosti u obitelji koje traže stručnu potporu i pomoć; odgoj djece; posvojenje; prevenciju svih oblika ovisnosti kod djece i mladeži; probleme s invalidnošću; uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka u odgojnoj ustanovi; poticanje odgovornog roditeljstva i skrbi o članovima obitelji; podizanje kvalitete života djece, mladeži i obitelji; organiziranje učenja djeteta; smještaj u predškolske ustanove; poticanje unaprjeđenja kvalitete obiteljskog života i promicanje obiteljskih vrijednosti; odlučivanje o osnivanju obiteljskih centara; utvrđivanje mreže obiteljskih centara i usklađivanje njihovog djelovanja; obavljanje stručnog i inspekcijskog nadzora nad radom obiteljskih centara; poticanje i osnivanje savjetovališta za djecu, mladež, obitelj, osobe s invaliditetom i žrtve obiteljskog nasilja te obavljanje stručnog i inspekcijskog nadzora nad njihovim radom; proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji, djece i mladeži, pružanje preventivno-terapijske pomoći; organiziranje i provedbu edukacije iz djelokruga obitelji i odnosa unutar obitelji; obavlja nadzor i praćenje primjene propisa o doplatku za djecu, rodiljnim dopustima i naknadama, pomoći za opremu novorođenog djeteta te drugih propisa iz djelokruga obitelji; prati provedbu YOUTH programa; potiče aktivno sudjelovanje mladeži u društvu i osnivanje centara za mladež; potiče aktivnosti usmjerene prevenciji poremećaja u ponašanju djece, mladeži, maloljetničke delinkvencije te u borbi protiv svih oblika ovisnosti; potiče razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; promicanje prava osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete obiteljskog života osoba s invaliditetom i razvoja izvaninstitucijskih oblika skrbi za osobe s invaliditetom; obavlja poslove promidžbe i informiranja te tiskanja i distribucije publikacija iz svog djelokruga; prati i evaluira programe i projekte udruga usmjerenih dobrobiti djece, mladeži, osoba s invaliditetom i obitelji; osigurava suradnju stručnih, znanstvenih, vladinih i nevladinih ustanova i udruga u zemlji i inozemstvu; surađuje s međunarodnim tijelima odgovarajućega djelokruga i nadležnosti te obavlja druge stručne poslove iz djelokruga obitelji.
Uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za obitelj ustrojavaju se:
6.1. Odjel za obitelj;
6.2. Odjel za djecu i mladež;
6.3. Odjel za osobe s invaliditetom;
6.4. Odjel za pravne poslove, inspekcijski nadzor i međunarodnu suradnju;
6.5. Odjel dokumentacije i publicistike.
6.1. Odjel za obitelj
Članak 55.
Odjel za obitelj prati, provodi i koordinira provedbu mjera obiteljske i populacijske politike te drugih nacionalnih strategija i programa iz djelokruga Odjela; potiče i provodi međuresornu suradnju iz djelokruga Odjela; unaprjeđuje organizaciju, sadržaj i način rada ustanova iz djelokruga rada Odjela; potiče osnivanje obiteljskih centara i njihovih podružnica, savjetovališta za djecu i obitelj, kao i savjetovališta za žrtve zlostavljanja te usmjerava njihovo djelovanje; preventivno djeluje u cilju smanjivanja razvoda brakova i pobačaja, prati i predlaže mjere za poboljšanje položaja jednoroditeljskih obitelji; provodi mjere populacijske i obiteljske politike iz djelokruga Odjela; prati i provodi znanstveno-istraživačke projekte za zaštitu i osnaživanje obitelji na državnoj i lokalnoj razini, promiče obiteljske vrijednosti i odgovorno roditeljstvo, analizira i predlaže povlastice za obitelj, proučava i istražuje suvremene probleme obitelji, potiče razvoj usluga namijenjenih dobrobiti obitelji, potiče usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života te obiteljskog poduzetništva putem međuresorne suradnje, potiče dostupnost kulturnih sadržaja obitelji, unaprjeđuje sustav zaštite od obiteljskog nasilja te potiče osnivanje obiteljskog fonda, procjenjuje i evaluira programe i projekte udruga za obitelj, sudjeluje u edukaciji stručnjaka koji rade s obiteljima, potiče, prati i koordinira rješavanje drugih općih pitanja zaštite obitelji, prati isplate doplataka za djecu i predlaže mjere za poboljšanje učinka doplatka za djecu i rodiljnih naknada i pomoći za opremu novorođenog djeteta; sudjeluje u provedbi stručnog nadzora.
Odjel provodi stručni nadzor nad radom obiteljskih centara, savjetovališta i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove iz djelokruga rada Odjela.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Odjel u svom sastavu ima tri odsjeka:
6.1.1. Odsjek za provedbu mjera populacijske politike;
6.1.2. Odsjek za podizanje kvalitete obiteljskog života;
6.1.3. Odsjek za praćenje i unaprjeđenje rada obiteljskih centara.
6.1.1. Odsjek za provedbu mjera populacijske politike
Članak 56.
Odsjek za provedbu mjera populacijske politike provodi, potiče i usklađuje provedbu mjera populacijske politike, potiče preventivne mjere radi smanjivanja razvoda brakova i suzbijanja pobačaja, potiče razvoj i provedbu edukativnih i savjetodavnih programa, analizira suvremena demografska kretanja, potiče i provodi mjere za pružanje sustavne potpore roditeljima i trudnicama, potiče osnivanje i unaprjeđuje rad savjetovališta za trudnice i mlade roditelje, te usklađuje njihovo djelovanje u području zaštite roditeljstva, prevencije pobačaja i reproduktivnog zdravlja, prati savjetovališta u području zaštite roditeljstva, prati i istražuje stanje iz područja zaštite majčinstva i očinstva (međuresorna suradnja), procjenjuje, prati provedbu i evaluira programe i projekte udruga usmjerenih zaštiti reproduktivnog zdravlja i roditeljstvu; sudjeluje u provedbi stručnog nadzora.
Odsjek sustavno prati isplatu doplatka za djecu, rodiljnih naknada i drugih potpora obitelji iz svog djelokruga, obavlja stručnu analizu učinaka mjera iz nadležnosti Odsjeka, predlaže mjere za poboljšanje učinaka doplatka za djecu, rodiljnih naknada i drugih pronatalitetnih mjera te predlaže njihovo unaprjeđenje.
6.1.2. Odsjek za podizanje kvalitete obiteljskog života
Članak 57.
Odsjek za podizanje kvalitete obiteljskog života promiče obiteljske vrijednosti i odgovorno roditeljstvo; analizira i predlaže povlastice za obitelj, prati i predlaže mjere za poboljšanje položaja jednoroditeljskih i brojnih obitelji te potiče osnivanje obiteljskog fonda; proučava i istražuje suvremene probleme obitelji te savjetovališta i servisa za obitelj; potiče usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života te obiteljskog poduzetništva putem međuresorne suradnje; potiče dostupnost kulturnih i drugih sadržaja koji pridonose osnaživanju obitelji; procjenjuje i evaluira programe i projekte udruga za obitelj; unaprjeđuje sustav zaštite od obiteljskog nasilja; potiče razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; potiče razvoj i unaprjeđenje izvaninstitucijskih oblika potpore obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; potiče provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti; sudjeluje u provedbi stručnog nadzora.
6.1.3. Odsjek za praćenje i unapređenje rada obiteljskih centara
Članak 58.
Odsjek za praćenje i unaprjeđenje rada obiteljskih centara potiče osnivanje i koordinira rad obiteljskih centara, njihovih podružnica i savjetovališta; daje mišljenja na prijedloge za osnivanje obiteljskih centara, podružnica obiteljskih centara i savjetovališta u području braka i međusobnih odnosa roditelja i djece; predlaže unaprjeđenje organizacije i bolje iskoristivosti stručnih potencijala obiteljskih centara i savjetovališta; prati i proučava stručno-analitičke pokazatelje iz rada obiteljskih centara i savjetovališta; potiče razvoj i prati savjetodavni, preventivni i preventivno - terapijski rad u obiteljskim centrima i savjetovalištima; planira, usmjerava i organizira edukaciju stručnih radnika obiteljskih centara; prati, analizira i predlaže unaprjeđenje rada stručnih radnika obiteljskih centara, evaluira rad pojedinih obiteljskih centara i njihovih podružnica; potiče suradnju, razvoj i provedbu programa obiteljskih centara i savjetovališta u suradnji s područnom (regionalnom) i lokalnom samoupravom, vjerskim zajednicama, udrugama građana i javnim institucijama iz djelokruga humanitarnih djelatnosti.
Odsjek provodi stručni nadzor nad radom obiteljskih centara, savjetovališta i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove iz djelokruga rada Odjela.
6.2. Odjel za djecu i mladež
Članak 59.
Odjel za djecu i mladež izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji se odnose na područje rada Odjela, unaprjeđuje organizaciju, sadržaj i način rada ustanova iz djelokruga rada Odjela; sudjeluje u provedbi stručnog nadzora; provodi nacionalne programe, strategije i politike iz djelokruga rada Odjela, izrađuje izvješća po Konvenciji o pravima djeteta iz djelokruga rada Odjela, prati međunarodne propise i usklađuje hrvatsko zakonodavstvo s preuzetim obvezama iz djelokruga rada Odjela, obavlja međuresornu i međunarodnu suradnju iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u edukaciji stručnjaka koji rade s djecom i mladeži, procjenjuje, prati provedbu te evaluira programe i projekte udruga za djecu i mlade, prati i provodi znanstveno-istraživačke projekte usmjerene osnaživanju djece i mladeži, potiče aktivnosti usmjerene prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladeži, maloljetničke delinkvencije i svih oblika ovisnosti, te obavlja ostale poslove za dobrobit djece i mladeži; potiče aktivnosti usmjerene prevenciji poremećaja u ponašanju djece, mladeži, maloljetničke delinkvencije te u borbi protiv svih oblika ovisnosti; potiče razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i uključivanja u svakodnevni život nakon duljeg boravka u odgojnoj ustanovi.
Odjel promiče prava djeteta, promiče i provodi programe usmjerene humanim i odgojnim vrijednostima, potiče i provodi mjere i programe za nadarenu djecu, promiče i potiče izradu programa za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, potiče projekte dostupnosti športa i kulture djeci, obavlja poslove vezane uz Nagradu za promicanje prava djeteta, obavlja stručnu analizu kvalitete života djece smještene u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje, predlaže i provodi mjere za suzbijanje nasilja nad djecom, izrađuje stručne podloge i izvješća u svrhu predlaganja mjera za poticanje aktivnog sudjelovanja mladeži u društvu, promiče nacionalne, obiteljske i kulturne vrijednosti kod mladeži, potiče i sudjeluje u izradi strategija za mladež na lokalnoj razini, analizira stanje i predlaže mjere za poboljšanje socioekonomskog standarda mladeži, potiče osnivanje lokalnih centara za mladež, potiče razmjene iskustava mladih s mladima iz hrvatske dijaspore i svijeta, potiče volonterski i humanitarni rad mladeži, prati provedbu YOUTH programa i potiče osnivanje agencija te obavlja ostale poslove za dobrobit djece i mladeži; organizira aktivnosti u slobodnom vremenu djece i mladeži.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Odjel za djecu i mladež u svom sastavu ima dva odsjeka:
6.2.1. Odsjek za djecu;
6.2.2. Odsjek za mladež.
6.2.1. Odsjek za djecu
Članak 60.
Odsjek za djecu izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, unaprjeđuje organizaciju, sadržaj i načine rada ustanova, provodi prihvaćene nacionalne programe, strategije i politike, izrađuje izvješća po Konvenciji o pravima djeteta, prati međunarodne propise i usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s preuzetim obvezama, provodi međuresornu i međunarodnu suradnju. Odsjek za djecu sudjeluje u edukaciji stručnjaka koji rade s djecom, procjenjuje, prati provedbu te evaluira programe i projekte udruga za djecu, prati i provodi znanstveno-istraživačke projekte usmjerene osnaživanju djece, organizira nadzor za djelatnike ustanova koji rade s djecom, potiče aktivnosti usmjerene prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladeži, maloljetničke delinkvencije i svih oblika ovisnosti, izrađuje i donosi programe suzbijanja različitih oblika ovisnosti kod djece.
Odsjek djeluje u cilju promicanja prava djeteta, promicanja programa usmjerenih humanim i odgojnim vrijednostima, potiče i provodi mjere i programe za nadarenu djecu, promiče i potiče izradu programa za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, potiče projekte dostupnosti športa i kulture djeci, razvija specijalizirano udomiteljstvo za tjelesno i seksualno zlostavljanu djecu, obavlja poslove vezane uz Nagradu za promicanje prava djeteta, obavlja stručnu analizu kvalitete života djece smještene u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje, predlaže i provodi mjere za suzbijanje nasilja nad djecom te obavlja ostale poslove za dobrobit djece.
6.2.2. Odsjek za mladež
Članak 61.
Odsjek za mladež izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, unaprjeđuje organizaciju, sadržaj i načine rada ustanova, provodi prihvaćene nacionalne programe, strategije i politike, prati međunarodne propise i usklađuje hrvatsko zakonodavstvo s preuzetim obvezama, provodi međuresornu i međunarodnu suradnju. Odsjek za mladež sudjeluje u edukaciji stručnjaka koji rade s mladeži, procjenjuje, prati provedbu te evaluira programe i projekte udruga za mladež, prati i provodi znanstveno-istraživačke projekte usmjerene osnaživanju mladeži, organizira nadzor za djelatnike ustanova koji rade s mladeži, potiče aktivnosti usmjerene prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladeži, maloljetničke delinkvencije i ovisnosti, izrađuje i donosi programe suzbijanja različitih oblika ovisnosti kod mladeži.
Odsjek prati, proučava i koordinira provedbu politike za mladež utvrđene nacionalnim programima i međunarodnim dokumentima, izrađuje stručne podloge i izvješća u svrhu predlaganja mjera za poticanje aktivnog sudjelovanja mladeži u društvu, promiče nacionalne, obiteljske i kulturne vrijednosti kod mladeži, potiče i sudjeluje u izradi strategija za mladež na lokalnoj razini, analizira stanje i predlaže mjere za poboljšanje socioekonomskog standarda mladeži, potiče osnivanje i rad Nacionalnog multikulturnog i rekreacijskog mladeškog centra te lokalnih centara za mladež, potiče razmjene iskustava mladih s mladima iz hrvatske dijaspore i svijeta, potiče volonterski i humanitarni rad mladeži, prati provedbu YOUTH programa te potiče osnivanja agencije.
6.3. Odjel za osobe s invaliditetom
Članak 62.
Odjel za osobe s invaliditetom promiče prava osoba s invaliditetom na ravnopravnost, izrađuje stručne podloge, izvješća i predlaže mjere za zaštitu osoba s invaliditetom na lokalnoj i državnoj razini, daje prijedloge polazišta za izradu propisa na osnovu praćenja i provođenja znanstveno-istraživačkih projekata usmjerenih osobama s invaliditetom, prati provedbu postojećih zakonskih propisa koji se odnose na osobe s invaliditetom i obveze preuzete međunarodnim dokumentima; sudjeluje u radu međunarodnih odbora i u donošenju međunarodnih dokumenata.
Odjel sudjeluje u edukaciji stručnjaka i drugih djelatnika uključenih u rad s osobama s invaliditetom; analizira mogućnosti uvođenja instituta pravobranitelja i ureda za zaštitu prava osoba s invaliditetom; prati provedbu nacionalnih strategija i programa koji se odnose na zaštitu osoba s invaliditetom; koordinira provedbu mjera iz Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom, te procjenjuje i evaluira programe i projekte udruga osoba s invaliditetom kao i udruga koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom; prikuplja podatke o aktivnostima namijenjenih osobama s invaliditetom koje se poduzimaju od strane tijela državne vlasti, ustanova, vjerskih zajednica, udruga i drugih organizacija te predlaže mjere za njihovu djelotvorniju provedbu, kao i podatke o iskustvima drugih zemalja u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom; sudjeluje u provedbi stručnog nadzora.
Odjel potiče podizanje kvalitete obiteljskog života osoba s invaliditetom (sukladno nacionalnim programima i strategijama); promiče obiteljske vrijednosti i odgovorno roditeljstvo; potiče osnivanje savjetovališta za osobe s invaliditetom u okviru obiteljskih centara i prati njihov rad; provodi mjere za unaprjeđenje kvalitete udomiteljske skrbi za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj i jačanje drugih izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom; djeluje u cilju senzibiliziranja javnosti o problematici osoba s invaliditetom te obavlja druge stručne poslove u vezi zaštite osoba s invaliditetom.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
6.4. Odjel za pravne poslove, inspekcijski nadzor i međunarodnu suradnju
Članak 63.
Odjel za pravne poslove, inspekcijski nadzor i međunarodnu suradnju obavlja poslove izrade odluka, rješenja i odobrenja glede uvjeta za rad, osnivanja i prestanka rada ustanova iz nadležnosti Uprave; izrade odobrenja za obavljanje usluga obiteljskog savjetovanja vjerskim zajednicama, udrugama i drugim pravnim osobama, te izrade rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta za njihov rad; davanja suglasnosti na statute i druge opće akte, statusne promjene ustanova kojih je osnivač Ministarstvo iz nadležnosti Uprave, vođenja propisanih očevidnika; donošenja odluka o početku i prestanku rada obiteljskih centara i njihovih podružnica, savjetovališta za obitelj, djecu i mladež te savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji; provodi inspekcijski nadzor nad radom obiteljskih centara i njihovih podružnica, savjetovališta i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove savjetovanja, prevencije i preventivne rehabilitacije u pogledu primjene izvršavanja zakona i drugih propisa iz djelokruga rada Uprave; kontrolu trošenja proračunskih sredstava po sklopljenim ugovorima o suradnji i natječajima, planira i analizira utrošak sredstava državnog proračuna po pojedinim aktivnostima u djelokrugu Uprave; izravno i putem nadležnih tijela Republike Hrvatske obavlja poslove međunarodne suradnje iz djelokruga Uprave; prati međunarodne propise i usklađuje hrvatsko zakonodavstvo s preuzetim obvezama iz djelokruga rada Odjela, izrađuje nacrte prijedloga međunarodnih ugovora iz djelokruga Uprave.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Odjel u svom sastavu ima tri odsjeka:
6.4.1. Odsjek pravnih poslova;
6.4.2. Odsjek za inspekcijski nadzor;
6.4.3. Odsjek za međunarodnu suradnju.
6.4.1. Odsjek pravnih poslova
Članak 64.
Odsjek pravnih poslova obavlja poslove izrade odluka, rješenja i odobrenja glede uvjeta za rad, osnivanja i prestanka rada ustanova iz nadležnosti Uprave; izrade odobrenja za obavljanje usluga obiteljskog savjetovanja vjerskim zajednicama, udrugama i drugim pravnim osobama, te izrade rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta za njihov rad; davanja suglasnosti na statute i druge opće akte, statusne promjene ustanova kojih je osnivač Ministarstvo iz nadležnosti Uprave, vođenja propisanih očevidnika; donošenja odluka o početku i prestanku rada obiteljskih centara i njihovih podružnica, savjetovališta za obitelj, djecu i mladež te savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji.
6.4.2. Odsjek za inspekcijski nadzor
Članak 65.
Odsjek za inspekcijski nadzor provodi inspekcijski nadzor nad radom obiteljskih centara i njihovih podružnica, savjetovališta i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove savjetovanja, prevencije i preventivne rehabilitacije u pogledu primjene izvršavanja zakona i drugih propisa iz djelokruga rada Uprave; poslove uvida u opće i pojedinačne akte, poslovne knjige, registre i druge spise; pregled objekata i drugih poslovnih prostora, predmeta i drugih stvari; poduzimanje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka i usklađivanje obavljanja djelatnosti sa zakonom i drugim propisima.
Odsjek obavlja kontrolu trošenja proračunskih sredstava po sklopljenim ugovorima o suradnji i natječajima, planira i analizira utrošak sredstava državnog proračuna po pojedinim aktivnostima u djelokrugu Uprave; predlaže mjere i aktivnosti za unaprjeđenje, racionalizaciju i ciljanu potrošnju sredstava državnog proračuna; daje mišljenja iz svog djelokruga na izvješća ustanova, udruga građana, vjerskih zajednica i drugih korisnika sredstava državnog proračuna; obavlja neposredni uvid u rad ustanova, udruga i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost iz djelokruga Uprave.
6.4.3. Odsjek za međunarodnu suradnju
Članak 66.
Odsjek za međunarodnu suradnju prati međunarodne propise i usklađuje hrvatsko zakonodavstvo s preuzetim obvezama iz djelokruga rada Uprave, izrađuje nacrte prijedloga međunarodnih ugovora iz djelokruga Uprave; izravno i putem nadležnih tijela Republike Hrvatske obavlja poslove međunarodne suradnje iz djelokruga Uprave: predlaže, potiče i koordinira bilateralnu i multilateralnu suradnju s ministarstvima ili srodnim organizacijama; surađuje na pripremi međunarodnih projekata i obavlja poslove vezane uz međunarodne susrete iz djelatnosti Uprave; sudjeluje u radu, održava i unaprjeđuje odnose s međunarodnim institucijama i institucijama iz djelokruga obitelji i predlaže načine unaprjeđivanja međunarodne suradnje.
6.5. Odjel dokumentacije i publicistike
Članak 67.
Odjel dokumentacije i publicistike obavlja poslove publiciranja i distribucije literature, brošura, priručnika i drugih tiskanih materijala namijenjenih promicanju i afirmaciji prava djece, mladih, obitelji i osoba s invaliditetom; organizacije prevođenja, prevođenja, publiciranja i distribucije međunarodnih dokumenata usmjerenih promicanju i afirmaciji prava djece, mladih, obitelji i osoba s invaliditetom, te pripreme, organizacije prevođenja i prevođenja dokumentacije vezane uz suradnju Republike Hrvatske s pripadajućim tijelima Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Europske unije i drugim međunarodnim tijelima odgovarajućega djelokruga i nadležnosti.
Odjel obavlja poslove koordiniranja i pripreme tekstova za publikacije; koordiniranja i suradnje s autorima, recenzentima i urednicima publikacija; organiziranja poslova lekture, redakture, korekture, grafičkog uređivanja i tiskanja; suradnje s pripadajućim uredima NSK (ISBN, ISSN, CIP); suradnje na raspisivanju relevantnih natječaja sukladno Zakonu o javnoj nabavi; organizacije prevođenja i prevođenje međunarodnih dokumenata i druge korespondencije vezanih uz propisani djelokrug rada.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
7. UPRAVA ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST
Članak 68.
Uprava za međugeneracijsku solidarnost obavlja poslove praćenja mirovinskog i ostalih sustava koji se tiču starije populacije i predlaže mjere poboljšanja; predlaže i prati primjenu propisa koji se odnose na starije osobe; prati stanje u okviru svog djelokruga i prikuplja podatke za izradu stručnih podloga radi predlaganja izmjena propisa iz oblasti zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, mirovinskog osiguranja koji će pridonijeti jedinstvenom reguliranju pitanja koji se tiču starije populacije; potiče organiziranje dnevne skrbi u domovima za starije i sličnim ustanovama; potiče osnivanje centara za skrb o starijima i servisa za pomoć u kućanstvima; stvara uvjete za uvođenje tzv. geronto-domaćica za pomoć u kući; potiče razvijanje uslužnih djelatnosti u domovima za starije; predlaže mjere za otvaranje timskih savjetovališta i telefona za pomoć; potiče uvođenje olakšica i popusta za starije; predlaže mjere za poticanje svijesti o potrebi uzajamnog pomaganja, brige o starijima, susjedske pomoći, potiče ustanove u kulturi, medije i organizacije da nude moguće oblike suradnje sa starijom populacijom; predlaže uvođenje mjera prevencije sa svrhom na prilagodbu smanjenoj tjelesnoj snazi, umirovljenju, smanjenom prihodu, smrti supružnika; potiče ponude mogućeg korisnog rada u mirovini i edukacije o značaju generacijske solidarnosti; surađuje s humanitarnim i vjerskim organizacijama, vladinim i nevladinim udrugama i organizacijama; predlaže mjere radi organiziranja zaštite od tjelesnog i duševnog izrabljivanja starijih osoba; prati načela svjetskih organizacija, propisa Europske unije i predlaže usklađivanje nacionalnoga zakonodavstva.
Uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za međugeneracijsku solidarnost ustrojavaju se:
7.1. Odjel za poboljšanje sustava skrbi za starije osobe;
7.2. Odjel za međuresornu suradnju i suradnju s udrugama;
7.3. Odjel za praćenje primjene propisa i međunarodnu suradnju.
7.1. Odjel za poboljšanje sustava skrbi za starije osobe
Članak 69.
Odjel za poboljšanje sustava skrbi za starije osobe obavlja poslove praćenja mirovinskog sustava i predlaže mjere poboljšanja, predlaže izmjene propisa radi uvođenja zvanja njegovateljice u sustav obrazovanja; potiče razvijanje uslužnih djelatnosti u domovima za starije osobe; potiče razvoj patronažne službe u zdravstvu i mobilnih timova u lokalnim zajednicama; potiče udruge, pojedince, organizacije za skrb o starijim osobama koje žive u slabo naseljenim i udaljenim mjestima; potiče organiziranje prednosti kod specijalističkih pregleda; provodi mjere i radnje za organiziranje timskih savjetovališta i izdavanja brošura; predlaže mjere za ostvarivanje brže sudske zaštite i rješavanje sudskih i upravnih postupaka; predlaže mjere za uvođenje olakšica i popusta na obrtničke i uslužne djelatnosti, popuste u prijevozu željeznicom, cijenama ulaznica za razne priredbe; predlaže organiziranje tečajeva, predavanja i izdavanje brošura za obitelji koje skrbe o starijima; potiče uvođenje dežurnih telefona; potiče ustanove u kulturi, medije i organizacije da ponude moguće oblike suradnje sa starijom populacijom.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Odjel za poboljšanje sustava skrbi za starije osobe u svom sastavu ima dva odsjeka:
7.1.1. Odsjek za prevenciju;
7.1.2. Odsjek za razvijanje izvaninstitucionalne skrbi.
7.1.1. Odsjek za prevenciju
Članak 70.
Odsjek za prevenciju obavlja poslove praćenja mirovinskog sustava te predlaganje mjera njegovog poboljšanja; predlaže uvođenje mjera prevencije sa svrhom prilagodbe na smanjenu tjelesnu snagu, umirovljenje, smanjen prihod, smrt supružnika; potiče organiziranje predavanja, izdavanje publikacija, obilaske u domovima; provodi mjere i radnje za organiziranje pravne pomoći; potiče ponude mogućeg korisnog rada u mirovini; utvrđuje mjere i zadaće za sprječavanje, ublažavanje i uklanjanje teškoća nastalih starenjem; stvara uvjete za provođenje obrazovanja starijih osoba i poboljšanja njihove tjelesne i zdravstvene kulture; potiče radne sredine za organiziranje klubova umirovljenika i organiziranje savjetovališta za starije osobe radi edukacije starijih osoba o značaju njihove uzajamne generacijske solidarnosti.
7.1.2. Odsjek za razvijanje izvaninstitucionalne skrbi
Članak 71.
Odsjek za razvijanje izvaninstitucionalne skrbi obavlja poslove praćenja stanja u okviru svog djelokruga i predlaganja propisa radi poticanja osnivanja javnih servisa s ciljem novog uključivanja obitelji u skrb za starije; potiče razvijanje uslužne djelatnosti u domovima za starije osobe; predlaže izmjene propisa radi uvođenja zvanja njegovateljice u sustav obrazovanja; potiče razvoj patronažne službe u zdravstvu i mobilnih timova u lokalnim zajednicama; poduzima mjere i radnje radi osnivanja servisa za organiziranje prehrane i dostave u kuću; predlaže otvaranje servisa za obavljanje kućanskih poslova i zadovoljenje svakodnevnih potreba; predlaže mjere radi poticanja razvoja susjedske pomoći; potiče organiziranje mreže pomoći starijim osobama u ruralnim sredinama; predlaže organiziranje dnevnih boravaka u domovima za umirovljenike i starije osobe i u sličnim ustanovama; provodi mjere radi organiziranja medijske promidžbe o problematici starijih osoba, informiranja i animiranja starijih građana o korištenju postojećih usluga.
7.2. Odjel za međuresornu suradnju i suradnju s udrugama
Članak 72.
Odjel za međuresornu suradnju i suradnju s udrugama obavlja poslove iniciranja mjera za poticanje obitelji za zadržavanje starijih i nemoćnih članova u krugu obitelji; potiče druge sustave za međugeneracijsku solidarnost; inicira mjere za poticanje rada udruga, organizacija i pojedinaca; predlaže izmjene zakonodavstva koje stvara razlike među starijim građanima istog statusa; daje potpore otvaranju vlastitih uslužnih djelatnosti udruga, organizacija i ustanova; potiče organiziranje prednosti kod specijalističkih pregleda; predlaže mjere za uvođenje olakšica i popusta na obrtničke i uslužne djelatnosti, popusta u prijevozu željeznicom i cijena ulaznica za razne priredbe za starije osobe; predlaže organiziranje tečajeva, predavanja i izdavanje brošura za obitelji koje skrbe o starijima; potiče uvođenje dežurnih telefona; potiče ustanove u kulturi, medije, organizacije da ponude moguće oblike suradnje sa starijom populacijom.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Odjel za međuresornu suradnju i suradnju s udrugama u svom sastavu ima dva odsjeka:
7.2.1. Odsjek za međuresornu suradnju;
7.2.2. Odsjek za suradnju s udrugama.
7.2.1. Odsjek za međuresornu suradnju
Članak 73.
Odsjek za međuresornu suradnju obavlja poslove kontrole provedbe dogovorenog među resorima i predlaže mjere poboljšanja; predlaže suradnju na projektima između tijela državne uprave i tijela područne i lokalne samouprave; predlaže organiziranje tematskih savjetovališta i izdavanja brošura; stvara uvjete za otvaranje savjetovališta za starije građane; predlaže mjere radi educiranja djece i mladeži u školama o razumijevanju potreba starijih osoba i uzajamnoj solidarnosti; promiče djelovanje radi osvješćivanja stanovništva o ponašanju prema starijim osobama; predlaže mjere za uvođenje olakšica i popusta na obrtničke i uslužne djelatnosti, popusta u prijevozu željeznicom i cijenama ulaznica za razne priredbe za starije osobe.
7.2.2. Odsjek za suradnju s udrugama
Članak 74.
Odsjek za suradnju s udrugama obavlja poslove suradnje s humanitarnim i vjerskim organizacijama, sa srodnim ili istovrsnim organizacijama u inozemstvu, razmatra programe, projekte i prijedloge nevladinih udruga; surađuje s udrugama u provođenju programa za osiguranje života starijih u sigurnoj sredini koja se može prilagoditi osobnim potrebama i promijenjenim sposobnostima, programa za osiguranje života u vlastitom domu što je duže moguće; surađuje s udrugama prilikom uključivanja starijih u koristan rad u društvenoj zajednici, u aktivnosti koje su primjerene njihovim interesima i sposobnostima i radi na zaštiti od izrabljivanja i tjelesnog i duševnog zlostavljanja; potiče udruge za provođenje programa uslužnih djelatnosti za starije osobe.
7.3. Odjel za praćenje primjene propisa i međunarodnu suradnju
Članak 75.
Odjel za praćenje primjene propisa i međunarodnu suradnju obavlja poslove praćenja propisa s područja od interesa za starije pučanstvo i predlaganja izmjena i dopuna; prati stanje u okviru svog djelokruga i prikuplja podatke za izradu stručnih podloga radi predlaganja izmjena propisa iz oblasti zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, mirovinskog osiguranja koji će pridonijeti jedinstvenom reguliranju pitanja koji se tiču starije populacije; prati i predlaže donošenje i izmjenu propisa vezanih uz starije građane; prati komparativno pravo i međunarodne konvencije i deklaracije, načela Ujedinjenih naroda, Svjetske zdravstvene organizacije, propise Europske unije i predlaže usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s njima; provodi znanstvene, istraživačke, analitičke, obrazovne, izdavačke djelatnosti; provodi edukacije putem seminara i medija; publicira knjige i brošure.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
8. UPRAVA ZA ZATOČENE I NESTALE
Članak 76.
Uprava za zatočene i nestale obavlja stručne poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, te ekshumaciju i identifikaciju posmrtnih ostataka iz masovnih i pojedinačnih grobnica osoba stradalih u vezi s oružanim sukobima. Uprava osobito obavlja sljedeće poslove: prikuplja, obrađuje i vodi cjelovitu evidenciju o osobama koje su bile zatočene u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskoga rata; prikuplja, obrađuje i vodi cjelovitu evidenciju o svim zatočenim i nestalim osobama u Domovinskom ratu; prikuplja, obrađuje i vodi cjelovitu evidenciju o ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim posmrtnim ostacima iz masovnih i pojedinačnih grobnica, te izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Uprava organizira i vodi razgovore o zatočenim i nestalim osobama s nadležnim tijelima drugih država, te preuzima posmrtne ostatke zatočenih, nestalih i smrtno stradalih osoba u vezi s oružanim sukobima pokopanih na teritoriju drugih država. Uprava prikuplja saznanja o zatočenim i nestalim osobama; prikuplja i obrađuje podatke o mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica; organizira i koordinira ekshumacijama masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske; prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju njihove identifikacije; organizira identifikaciju ekshumiranih posmrtnih ostataka, te prikuplja dokumentaciju o svim provedenim ekshumacijama i identifikacijama posmrtnih ostataka. Uprava obavlja i određene poslove u vezi pogrebne skrbi za identificirane hrvatske branitelje i civilne žrtve iz Domovinskoga rata, i to poslove organizacije prijevoza posmrtnih ostataka svih identificiranih žrtava do mjesta pokopa, odnosno do graničnoga prijelaza ako je pokop organiziran na području druge države, te poslove naručivanja pogrebne opreme za sve identificirane žrtve (hrvatske branitelje i civile).
Uprava, u svojem radu, osobito surađuje s Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstvom obrane, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom pravosuđa, Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i županijskim sudovima, te s Hrvatskim Crvenim križem. Za obavljanje poslova iz njenog djelokruga, te poslova utvrđenih Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i UNTAES-a, od 12. siječnja 1998. godine, pri Upravi se mogu osnivati međuresorne radne skupine. Uprava surađuje s udrugama koje okupljaju obitelji zatočenih i nestalih osoba.
Uprava obavlja i poslove koji se odnose na zarobljene pripadnike neprijateljskih vojnih i paravojnih formacija u Domovinskom ratu protiv Republike Hrvatske. Primjenom odredaba Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima, od 12. kolovoza 1949. godine (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 1/92), Uprava provodi repatriranje i razmjenu zarobljenika i nadzire provođenje odredaba Konvencije u vezi postupanja prema zarobljenicima, te uvjetima njihovog smještaja na određenim lokacijama. U rad Uprave, kada obavlja poslove iz ovog stavka mogu se uključiti predstavnici Promatračke misije Europske unije i međunarodnih humanitarnih organizacija.
Uprava u okviru svoga djelokruga rada surađuje s:
– Međunarodnim odborom Crvenoga križa (ICRC)
– Međunarodnom komisijom za nestale osobe (ICMP)
– Promatračkom misijom Europske unije (ECMM)
– Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OSCE)
– Komisijom Ujedinjenih naroda za ljudska prava
– Međunarodnim kaznenim sudom u Haagu (ICTY)
– drugim međunarodnim i humanitarnim organizacijama koje se bave pitanjem zatočenih i nestalih.
Uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za zatočene i nestale ustrojavaju se:
8.1. Odjel za međuresornu suradnju i vođenje evidencija;
8.2. Odjel za međunarodnu suradnju.
8.1. Odjel za međuresornu suradnju i vođenje evidencija
Članak 77.
Odjel za međuresornu suradnju i vođenje evidencija surađuje s drugim nadležnim tijelima i organizacijama u cilju prikupljanja podataka o zatočenim i nestalim osobama, te mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica; organizira i koordinira sudionike u procesu ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica; organizira i koordinira učesnike u procesu identifikacije ekshumiranih i preuzetih posmrtnih ostataka; prikuplja dokumentaciju o svim provedenim ekshumacijama i identifikacijama posmrtnih ostataka; priprema podatke i dokumentaciju iz djelokruga rada Uprave za potrebe drugih ministarstava i nadležnih tijela; obavlja određene poslove pogrebne skrbi za sve identificirane hrvatske branitelje i civilne žrtve iz Domovinskoga rata; surađuje s udrugama koje okupljaju obitelji zatočenih i nestalih; ostvaruje kontakte s obiteljima zatočenih i nestalih, bivšim zatočenicima i svjedocima radi prikupljanja dodatnih saznanja o zatočenim i nestalim osobama i mjestima pokopa; ostvaruje kontakte s obiteljima zatočenih i nestalih u cilju preliminarne identifikacije; vodi službene evidencije; izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima Uprava vodi službene evidencije; odgovara na upite i predstavke građana; organizira i priprema sastanke međuresorskih radnih skupina kada obavljaju poslove iz djelokruga Uprave.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Odjel za međuresornu suradnju i vođenje evidencija u svom sastavu ima tri odsjeka:
8.1.1. Odsjek za međuresornu koordinaciju procesa traženja zatočenih i nestalih, ekshumacije, identifikacije i pokopa posmrtnih ostataka;
8.1.2. Odsjek za vođenje evidencija;
8.1.3. Odsjek za odnose s udrugama i članovima obitelji zatočenih i nestalih.
8.1.1. Odsjek za međuresornu koordinaciju procesa traženja zatočenih i nestalih, ekshumacije, identifikacije i pokopa posmrtnih ostataka
Članak 78.
Odsjek za međuresornu koordinaciju procesa traženja zatočenih i nestalih, ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka surađuje s drugim nadležnim tijelima i organizacijama u cilju prikupljanja podataka o zatočenim i nestalim osobama, te mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica; organizira i koordinira učesnike u procesu ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica; organizira i koordinira učesnike u procesu identifikacija ekshumiranih i preuzetih posmrtnih ostataka; prikuplja dokumentaciju o svim provedenim ekshumacijama i identifikacijama posmrtnih ostataka; priprema podatke i dokumentaciju iz djelokruga rada Uprave za potrebe drugih ministarstava i nadležnih tijela; obavlja određene poslove pogrebne skrbi za sve identificirane hrvatske branitelje i civilne žrtve, a osobito poslove organizacije prijevoza posmrtnih ostataka do mjesta pokopa (odnosno do graničnoga prijelaza ako je pokop organiziran na području druge države), te poslove naručivanja pogrebne opreme za sve identificirane žrtve (hrvatske branitelje i civile).
8.1.2. Odsjek za vođenje evidencija
Članak 79.
Odsjek za vođenje evidencija obavlja stručne poslove koji se odnose na: prikupljanje, obradu i vođenje cjelovite evidencije o osobama koje su bile zatočene u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskoga rata; prikupljanje, obradu i vođenje evidencije o svim zatočenim i nestalim osobama; prikupljanje, obradu i vođenje evidencije o svim ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim posmrtnim ostacima; prikupljanje i obradu podataka o mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica; prikupljanje i analitičku obradu podataka o ekshumiranim posmrtnim ostacima u cilju njihove identifikacije (preliminarne identifikacije); pripremu podataka i izradu izvješća temeljem službenih evidencija Uprave za potrebe drugih uprava u Ministarstvu (obilježavanje mjesta masovnih grobnica), te drugih ministarstava i nadležnih tijela.
8.1.3. Odsjek za odnose s udrugama i članovima obitelji zatočenih i nestalih
Članak 80.
Odsjek za odnose s udrugama i članovima obitelji zatočenih i nestalih surađuje s udrugama građana koje okupljaju obitelji zatočenih i nestalih; ostvaruje kontakte s obiteljima zatočenih i nestalih, bivšim zatočenicima i svjedocima radi prikupljanja dodatnih saznanja o zatočenim i nestalim osobama i mjestima pokopa; ostvaruje kontakte s obiteljima zatočenih i nestalih u cilju preliminarne identifikacije posmrtnih ostataka; ostvaruje kontakte s obiteljima svih identificiranih osoba radi dogovora o pokopu posmrtnih ostataka; izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima Uprava vodi službene evidencije; odgovara na upite i predstavke građana.
8.2. Odjel za međunarodnu suradnju
Članak 81.
Odjel za međunarodnu suradnju obavlja poslove obrade podataka, organizacije i pripreme razgovora s nadležnim tijelima drugih država; organizira preuzimanje posmrtnih ostataka zatočenih, nestalih i smrtno stradalih osoba u vezi s oružanim sukobima koji su pokopani na teritoriju drugih država; priprema i organizira sastanke s međunarodnim organizacijama s kojima Uprava surađuje; surađuje u provođenju zajedničkih projekata Uprave i međunarodnih organizacija.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
9. UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Članak 82.
Uprava za proračun i financije obavlja stručne poslove koji se odnose na: analitičko-planske, obračunske, računovodstveno-knjigovodstvene, prethodne kontrole, koordinacijske, normativno pravne, operativne i druge poslove vezane uz državni proračun i financiranje Ministarstva.
U okviru svog djelokruga Uprava izrađuje prijedlog financijskog plana Ministarstva, izrađuje godišnji i mjesečne planove, izrađuje propisana financijska izvješća, na temelju dostavljenih naloga za plaćanje provodi prethodnu kontrolu namjenskog trošenja proračunskih sredstava u okviru odobrenih proračunom, koordinira izvršenje proračunskih rashoda putem državne riznice i obavlja poslove platnog prometa, obavlja poslove proračunskog računovodstva i poslove vođenja pomoćnih analitičkih knjigovodstvenih evidencija, priprema isplate korisnicima prava temeljem zahtjeva prvostupanjskih tijela i drugih nadležnih službi, obračun i isplatu plaća i naknada, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz svog djelokruga rada, vodi brigu o čuvanju knjigovodstvenih isprava i materijalno-financijske dokumentacije.
Uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za proračun i financije ustrojavaju se:
9.1. Odjel za plan i analizu;
9.2. Odjel za računovodstveno-knjigovodstvene poslove;
9.3. Odjel za korisnička prava.
9.1. Odjel za plan i analizu
Članak 83.
Odjel za plan i analizu priprema upute za pripremu i izradu proračuna proračunskih korisnika u skladu sa smjernicama i projekcijom fiskalne politike, koordinira aktivnosti na pripremi i izradi prijedloga proračuna Ministarstva, izrađuje prijedloge pomoćnih planova koji su sastavni dio zajedničkog financijskog plana za Ministarstvo, predlaže i izrađuje nacrt državnog proračuna za razdjel, izrađuje godišnje i mjesečne financijske planove korisnika unutar razdjela, priprema izmjene i dopune proračuna, zahtjeve za preraspodjelu sredstava proračuna i zahtjeve za preknjiženja, izrađuje procjene financijskih učinaka zakona, uredbi, strategija i ostalih propisa za potrebe Ministarstva i drugih državnih tijela, koordinira aktivnosti na pripremi i izradi baze podataka o ustanovama u nadležnosti Ministarstva, izrađuje potrebna izvješća i analize, na bazi analitičkih pokazatelja predlaže racionalizaciju korištenja sredstava, priprema podlogu za izradu mjesečnih i godišnjih financijskih planova proračunskih korisnika, izrađuje upute za izvješća o izvršavanju godišnjih planova korisnika, obavlja poslove područne riznice, brine o izvršavanju svih rashoda u skladu s namjenama i izvorima, prati i predlaže unaprjeđivanje poslovnih procesa izvršavanja i poslovanja područne riznice, izrađuje izvješća o izvršavanju financijskih planova korisnika.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Odjel za plan i analizu u svom sastavu ima dva odsjeka:
9.1.1. Odsjek za proračun i analizu;
9.1.2. Odsjek za područnu riznicu i plan.
9.1.1. Odsjek za proračun i analizu
Članak 84.
Odsjek za proračun i analizu izrađuje prijedlog pojedinačnih planova koji su sastavni dio zajedničkog financijskog plana Ministarstva, izrađuje nacrt prijedloga proračuna za Ministarstvo, izrađuje mjesečne planove Ministarstva, priprema izmjene i dopune proračuna, zahtjeve za preraspodjelu sredstava proračuna i zahtjeve za preknjiženja, izrađuje procjene financijskih učinaka zakona, uredbi, strategija i ostalih propisa za potrebe Ministarstva i drugih državnih tijela, koordinira aktivnosti na pripremi i izradi baze podataka o ustanovama u nadležnosti Ministarstva, izrađuje potrebna izvješća i analize, na bazi analitičkih pokazatelja predlaže racionalizaciju korištenja sredstava, priprema podlogu za izradu mjesečnih i godišnjih financijskih planova proračunskih korisnika, izrađuje upute za izvješća o izvršavanju godišnjih planova korisnika, sudjeluje u izradi konsolidiranih financijskih izvješća, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
9.1.2. Odsjek za područnu riznicu i plan
Članak 85.
Odsjek za područnu riznicu i plan obavlja poslove riznice, radi na izvršavanju rashoda i izdataka državnog proračuna za razdjel sukladno izvorima financiranja, obavlja poslove unosa rezervacije sredstava i ispostavlja zahtjeve za plaćanje sa jedinstvenog računa riznice, izvješćuje o ostvarenju prihoda u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima i izvršavanju svih rashoda u skladu s namjenama i izvorima, prati obveze po dodijeljenim financijskim sredstvima u skladu s financijskim planovima, izrađuje dinamički plan izvršavanja po svim izvorima, izvršava financijske planove, prati i predlaže unaprjeđivanje poslovnih procesa izvršavanja i poslovanja područne riznice, izrađuje izvješća o izvršavanju financijskih planova i obavlja usklađivanje s Odjelom za računovodstveno-knjigovodstvene poslove, priprema podlogu za izradu mjesečnih i godišnjih financijskih planova korisnika Odsjeku za proračun i analizu, izrađuje upute o izvršavanju financijskih planova proračunskih korisnika, brine o racionalnom i zakonitom korištenju sredstava.
Odsjek za područnu riznicu i plan u svom sastavu ima dva odjeljka:
9.1.2.1. Odjeljak za područnu riznicu;
9.1.2.2. Odjeljak za plan.
9.1.2.1. Odjeljak za područnu riznicu
Članak 86.
Odjeljak za područnu riznicu unosi rezervacije i zahtjeve za plaćanje sa jedinstvenog računa riznice, koordinira plaćanja sa jedinstvenog računa riznice i svih područnih riznica u ustanovama ministarstva, izrađuje izvješća o izvršavanju financijskih planova i obavlja usklađivanje s Odjelom za računovodstveno-knjigovodstvene poslove, prati izvršavanje rashoda i izdataka sukladno izvorima financiranja, predlaže unaprjeđivanje poslovnih procesa izvršavanja proračuna i poslovanja područnih riznica.
9.1.2.2. Odjeljak za plan
Članak 87.
Odjeljak za plan obavlja poslove unosa mjesečnih i godišnjih planova, izvješćuje o ostvarenju prihoda u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima i izvršavanju svih rashoda u skladu s namjenama i izvorima, prati obveze po dodijeljenim financijskim sredstvima u skladu s financijskim planovima, izrađuje dinamički plan izvršavanja po svim izvorima, priprema podlogu za izradu mjesečnih i godišnjih financijskih planova ustanova Ministarstva i dostavlja je Odsjeku za proračun i analizu, izrađuje upute o izvršavanju financijskih planova ustanova Ministarstva.
9.2. Odjel za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
Članak 88.
Odjel za računovodstveno-knjigovodstvene poslove obrađuje računovodstveno-financijsku dokumentaciju, brine o zakonitoj primjeni materijalno-financijskih propisa, izrađuje mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća i izrađuje konsolidirana izvješća Ministarstva, brine o racionalnom i zakonitom korištenju sredstava, obavlja prethodnu kontrolu dostavljenih naloga prije isplate, vodi zakonom propisane računovodstvene knjige i pomoćne evidencije, evidentira sve novčane transakcije i poslovne događaje, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava i sitnog inventara, blagajničko poslovanje, obavlja obračun i isplatu plaća i naknada, prati tekuću likvidnost i dospijeća plaćanja obveza, vodi knjigu ulaznih računa, obračunava dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, obračunava troškove prijevoza na posao i s posla, izvršava gotovinske isplate, sudjeluje u izradi analitičkog računskog plana i financijskih izvještaja, vodi pomoćne knjige, priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju za obračun bolovanja, isplatu jubilarnih nagrada, pomoć u slučaju smrti i ostalih davanja sukladno kolektivnom ugovoru, obavlja kontiranje i knjiženje svih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka, vodi knjigu kapitalne imovine, priprema podatke za godišnji popis, obračunava ispravak vrijednosti, usklađuje stanje sredstava i njihovih izvora iskazanih u knjigovodstvu, prati obveze i potraživanja, prati i usklađuje prihode s Odsjekom područne riznice i plana, prati realizaciju prihoda i rashoda ustanova u vlasništvu Ministarstva i usklađuje iste s ustanovama, usklađuje glavne knjige s pomoćnim, prati tekuću likvidnost i dospijeća plaćanja obveza; obavlja formalnu, računsku i suštinsku kontrolu računa; vodi knjigu ulaznih računa; piše virmanske naloge, propisane obrasce izvještaja o izvršenim isplatama; radi obračun dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu; priprema isplatu i isplaćuje troškove prijevoza na posao i s posla; priprema isplatu i isplaćuje nabavu roba, radova i usluge koje se isplaćuju u gotovini; sudjeluje u izradi analitičkog računskog plana i financijskih izvještaja; vodi pomoćne knjige; obračun plaća za dužnosnike i zaposlenike Ministarstva; priprema obradu potrebne dokumentacije za obračun bolovanja; isplatu jubilarnih nagrada, pomoći u slučaju smrti i ostalih davanja sukladno kolektivnom ugovoru, izrađuje obračun ugovora o djelu i naknada plaća.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
Odjel za računovodstveno-knjigovodstvene poslove u svom sastavu ima četiri odjeljka:
9.2.1. Odjeljak za likvidaturu;
9.2.2. Odjeljak za obračun plaća i blagajničko poslovanje;
9.2.3. Odjeljak za knjigovodstvo;
9.2.4. Odjeljak za imovinu.
9.2.1. Odjeljak za likvidaturu
Članak 89.
Odjeljak za likvidaturu obavlja formalnu, računsku i suštinsku kontrolu ulaznih računa; evidentiranje u knjigu ulaznih računa; kontiranje računa; unošenje kroz aplikacije; ispis virmanskih naloga, pripremu dokumentacije za plaćanje te praćenje dužničko-vjerovničkih odnosa; praćenje tekuće likvidnosti, plaćanje obveza; praćenje propisa vezanih uz plaćanje; dostavljanje dokumentacije knjigovodstvu; praćenje stanja nepodmirenih obveza (konsolidirano izvješće); obavlja poslove praćenja dospijeća plaćanja obveza; priprema obrasce, rekapitulacije i sl.; priprema dokumentacije za plaćanje te praćenje obveza prema datumu dospijeća; podizanje gotovine za službena putovanja u zemlji i inozemstvu; dostavljanje izvještaja Odsjeku knjigovodstva na knjiženje.
9.2.2. Odjeljak za obračun plaća i blagajničko poslovanje
Članak 90.
Odjeljak za obračun plaća i blagajničko poslovanje obavlja blagajničko poslovanje; obračun putnih naloga i kontrolu računa za isplatu preko blagajne, radi obračun dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu; priprema isplatu i isplaćuje troškove prijevoza na posao i s posla; priprema isplatu i isplaćuje nabavu roba, radova i usluge koje se isplaćuju u gotovini; obračun i isplatu plaća; obračun naknada bolovanja koje se refundiraju; obračun naknada zaposlenima sukladno kolektivnom ugovoru; izdavanje potvrda vezanih za osobna primanja zaposlenika; obračun ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu te izdavanje potvrda vezanih za navedene obračune, obračun naknada plaća njegovateljima, priprema propisane obrasce izvještaja o izvršenim isplatama.
9.2.3. Odjeljak za knjigovodstvo
Članak 91.
Odjeljak za knjigovodstvo obavlja knjiženje svih prispjelih dokumenta, kontiranje i knjiženje svih prihoda i rashoda, usklađivanje stanja sredstava i njihovih izvora iskazanih u knjigovodstvu izrađuje analitički računski plan; prati knjigovodstvene propise, izrađuje mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća, uključujući i konsolidirana izvješća; prati obveze i potraživanja; prati i usklađuje prihode s Odjeljkom riznice; prati realizaciju prihoda i rashoda ustanova i usklađuje iste s ustanovama; usklađuje glavnu knjigu s pomoćnim; vodi knjigu sitnog inventara.
9.2.4. Odjeljak za imovinu
Članak 92.
Odjeljak za imovinu vodi knjigu kapitalne imovine sitnog inventara, sudjeluje u pripremi podataka za godišnji popis i obračun ispravka vrijednosti, usklađuje podatke o stanju imovine nabavljene sredstvima Ministarstva s podacima u knjigama kapitalne imovine ustanova, vodi očevidnik imovine, vodi izvanbilančnu evidenciju dugotrajne imovine prema evidenciji u pomoćnim knjigama Uprave za stambeno zbrinjavanje.
9.3. Odjel za korisnička prava
Članak 93.
Odjel za korisnička prava sudjeluje u izradi odluka i provedbenih propisa vezanih za trajna prava; prati trošenje proračunskih sredstava za isplatu trajnih prava hrvatskih ratnih vojnih invalida, hrvatskih mirnodopskih vojnih invalida, pirotehničara, hrvatskih branitelja, osoba za pružanje njege i pomoći i liječničkih povjerenstava; nadzire provođenje Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u dijelu trajnih prava; obrađuje dokumentaciju o korisnicima prava po kategorijama prava; provodi kontrolu analitičke evidencije po korisniku prava; kontrolira vjerodostojnost dokumentacije i zakonitost za isplatu prava, na temelju mjesečnih zahtjeva prvostupanjskih tijela za doznaku sredstava korisnicima priprema nalog za mjesečnu isplatu; izrađuje analize i statistička izvješća o realizaciji prava korisnika, predlaže unaprjeđenje programske podrške za kvalitetno i promptno praćenje svih obveza i isplata korisničkih prava po korisniku i po osnovama prava; izrađuje kumulativnu evidenciju za praćenje više doznačenih sredstava korisnicima temeljem rješenja prvostupanjskih tijela i prati poštivanje rokova povrata sukladno zapisnicima prvostupanjskih tijela, o nepoštivanju rokova povrata izvješćuje Upravu za pravne poslove radi pokretanja daljnjih postupaka; izrađuje kumulativnu evidenciju izvršenih isplata po svakom obračunu; priprema dokumentaciju za obračun naknada plaće za osobe za pružanje njege i pomoći; priprema dokumentaciju za obračun naknada za liječnička povjerenstva; izrađuje godišnja izvješća o realizaciji trajnih prava korisnika; priprema dopise za poslovne banke, korisnike, prvostupanjska tijela, te utvrđuje osnovanost iznosa po tužbama korisnika.
Odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
10. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Članak 94.
Samostalni odjel za unutarnju reviziju neovisno i objektivno utvrđuje ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija Ministarstva; upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima kojima je utvrđeno poslovanje i predlaže mjere za njihovo otklanjanje i mjere za unaprjeđivanje poslovanja.
Samostalni odjel pruža objektivna jamstva i savjetodavnog je karaktera u cilju poboljšanja poslovanja; potiče i predlaže uvođenje sistematskog, discipliniranog pristupa radu kojim se unapređuje djelotvornost procesa vezanih uz upravljanje rizicima, kontrolu i odgovorno upravljanje; neovisno na temelju strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije obavlja unutarnju reviziju u Ministarstvu; procjenjuje i unaprjeđuje učinkovitost upravljanja rizicima i sustav financijske odgovornosti; obavlja reviziju rada kako bi se osiguralo poštivanje zakona i drugih propisa koji se odnose na djelokrug rada Ministarstva; izrađuje izvješća s preporukama za poboljšanje poslovanja; provodi reviziju nad utrošcima proračunskih sredstava radi sprječavanja eventualnih zlouporaba, izvještavanja i upozoravanja ministra na uočene nepravilnosti; surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom i s Državnim uredom za reviziju.
Samostalni odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.
IV. UPRAVLJANJE UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA MINISTARSTVA
Članak 95.
Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.
Državni tajnik, kojega odredi ministar, zamjenjuje ministra u slučaju njegove spriječenosti, te obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri ministar.
Radom Tajništva Ministarstva upravlja tajnik Ministarstva.
Radom upravnih organizacija u sastavu Ministarstva upravljaju pomoćnici ministra.
Članak 96.
Na čelu Kabineta ministra je tajnik Kabineta.
Na čelu odjela Ministarstva su načelnici, a na čelu odsjeka, pododsjeka i odjeljaka voditelji.
Članak 97.
Kao stručno i savjetodavno tijelo, ministar osniva Stručni kolegij.
Stalni članovi Stručnog kolegija su: državni tajnici, tajnik Ministarstva i pomoćnici ministra.
Ostali službenici Ministarstva pozivaju se na sjednice Stručnog kolegija po potrebi.
Članak 98.
Ministar propisuje vrijeme uredovnih dana za rad sa strankama što će se pobliže urediti Pravilnikom u unutarnjem redu Ministarstva.
Članak 99.
Za raspravljanje o pojedinim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, a osobito za utvrđivanje nacrta propisa, davanja mišljenja i prijedloga u osobito značajnim stvarima, ministar može osnovati stručne savjete, povjerenstva i radne skupine.
Odlukom o osnivanju stručnog savjeta, povjerenstva odnosno radne skupine utvrdit će se njegov sastav, djelokrug i način rada.
V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI MINISTARSTVA
Članak 100.
Poslove u Ministarstvu obavljaju državni službenici i namještenici.
Poslove i zadaće iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju službenici raspoređeni na radna mjesta službenika.
Namještenici raspoređeni na radna mjesta namještenika rade na pomoćno-tehničkim poslovima i ostalim poslovima čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga Ministarstva.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova Ministarstva prikazan je, za svaku pojedinu ustrojstvenu jedinicu, u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.
VI. SURADNJA S DRUGIM MINISTARSTVIMA I TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE
Članak 101.
Ministarstvo surađuje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u vezi s ostvarivanjem stručnih i upravnih poslova iz djelokruga Ministarstva.
Ministarstvo potiče i promiče rad udruga koje se bave pitanjima iz njegovog djelokruga.
Ministarstvo surađuje i sa stručnim, znanstvenim i drugim ustanovama i institucijama radi rješavanja pojedinih stručnih i upravnih pitanja iz djelokruga Ministarstva.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 102.
Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih temeljnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja važna za rad ministarstva koja nisu uređena ovom Uredbom.
Ministar će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, uz prethodnu suglasnost državnog tijela nadležnog za poslove opće uprave.
Članak 103.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnostiL303539 (»Narodne novine«, br. 38/2004, 124/2004 i 52/2005).
Članak 104.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/06-01/16
Urbroj: 5030108-06-1
Zagreb, 9. lipnja 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !