Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane ("Narodne novine", br. XX/01, XX/02, XX/03, XX/05, XX/05, XX/07, XX/08, XX/09, XX/10, XX/12, , )
označi tražene riječi printaj stranicu
70 3.8.2001 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

1186

Na temelju članka 60.L75583 stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 127/2000 i 59/2001) i članka 34.L75585 stavka 1. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 43/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. srpnja 2001. godine donijela

UREDBU

o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva obrane (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug i način upravljanja, te okvirni broj službenika i namještenika Ministarstva, u onim pitanjima koja nisu uređena posebnim propisima.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo, upravljanje, kao i potrebni broj službenika i namještenika uređuje se na način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonom dani u nadležnost i djelokrug.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ministra,

2. Tajništvo Ministarstva,

3. Pravna služba,

4. Glavni inspektorat obrane,

5. Institut za obrambene studije, istraživanja i razvoj,

6. Vojni ordinarijat,

7. Zrakoplovno-tehnički zavod,

8. Uprava za obrambenu politiku,

9. Uprava za ljudske resurse,

10. Uprava za gospodarenje,

11. Uprava za odnose s javnošću i informiranje,

12. Uprava za obavještajno-sigurnosne poslove,

13. Uprava za komunikacije i informacijsku tehnologiju,

14. Uprava za opremanje i nabavu,

15. Uprava za financije i proračun.

U sastavu Ministarstva obrane ustrojava se Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Glavni stožer), kao tijelo nadležno za zapovijedanje i provođenje vojnostručnih zadaća koje se odnose na osposobljavanje, pripremu i uporabu Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage).

1. KABINET MINISTRA

Članak 4.

Kabinet ministra je posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja stručne i administrativne poslove za ministra i njegova zamjenika, a osobito: brine o pravodobnom dostavljanju radnih materijala za potrebe Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, obavlja poslove komunikacije s drugim tijelima državne uprave, pribavlja dokumentaciju i materijale od upravnih organizacija i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, zaprima i rješava poštu upućenu ministru i njegovu zamjeniku, vodi evidenciju i pohranjuje poštu označenu s određenom vrstom i stupnjem tajnosti, organizira prijevoz i službena putovanja ministra i njegova zamjenika te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

2. TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

Članak 5.

Tajništvo Ministarstva je posebna ustrojstvena jedinica koja obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe Ministarstva, a osobito: poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, tehnički usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva, osigurava usklađeno obavljanje protokolarnih poslova, predlaže mjere za osiguranje djelotvornosti u radu, brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Članak 6.

Za obavljanje poslova Tajništva Ministarstva ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

a) Odjel za koordinaciju,

b) Odjel općih poslova,

c) Odjel za protokol,

d) vojnostegovni sudovi i tužiteljstva.

a) Odjel za koordinaciju

Članak 7.

Odjel za koordinaciju objedinjava rad ustrojstvenih jedinica kojima neposredno upravlja tajnik Ministarstva, izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva obrane na temelju nacrta planova rada ustrojstvenih jedinica, usklađuje poslove u svezi ostvarivanja plana rada Ministarstva te obavlja i druge administrativne i stručne poslove.

b) Odjel općih poslova

Članak 8.

Odjel općih poslova obavlja administrativne, tehničke i pomoćne poslove Ministarstva, a osobito: izrađuje propise o uredskom poslovanju Ministarstva, skrbi o zaštiti tajnosti podataka, izrađuje akte o pravu na potpis i uporabi pečata s grbom Republike Hrvatske u Ministarstvu i o tome vodi propisanu evidenciju, vodi upisnike za određene službe Ministarstva, prima arhivsku građu uprava za koje vodi upisnik, vodi evidenciju i poduzima mjere smještaja i čuvanja građe, pruža stručnu pomoć djelatnicima koji primaju arhivski materijal, daje mjesečna i godišnja izvješća o broju urudžbiranih akata i druge statističke podatke, poslove prijepisa, pravopisne, gramatičke i jezično-stilske zahvate na rukopisima, daje stručne i jezične savjete autorima - donositeljima rukopisa prije obavljanja prijepisa, rasvjetljava i pomaže u stvaranju stručnih termina, organizira primanje, otpremu i uručenje pošiljki, putem radioskopa i ostalih uređaja za otkrivanje eksploziva vrši kontrolu svih dolaznih pošiljki, surađuje s poštanskim centrima vezano za korištenje poštanskih usluga, obavlja poslove fotokopiranja za sve ustrojstvene jedinice Ministarstva te obavlja i druge poslove po nalogu tajnika Ministarstva.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Pododsjek lektorsko-arhivskih poslova,

2. Pododsjek uredskog poslovanja.

1. Pododsjek lektorsko-arhivskih poslova

Članak 9.

Pododsjek lektorsko-arhivskih poslova daje stručne i jezične savjete autorima – donositeljima rukopisa prije obavljenog prijepisa, rasvjetljava i pomaže u stvaranju vojnih termina, pruža stručnu pomoć u primjeni propisa iz arhivske djelatnosti, organizira primitak arhivske građe službi za koje Odjel općih poslova vodi upisnik, usklađuje i konzultira se s ostalim lektorima unutar Ministarstva glede vojnog i pravnog nazivlja, obavlja poslove fotokopiranja i spiralnog uvezivanja materijala za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva, preuzima poslove prijepisa rukopisa, diktata i drugih dopisa i ostalih materijala na pisaćim strojevima i kompjuterima, vodi evidenciju o prepisanom materijalnu, pregledava točnost prepisanog materijala te obavlja poslove vezane uz čuvanje i ispravnost pisaćih strojeva i kompjutera.

2. Pododsjek uredskog poslovanja

Članak 10.

Pododsjek uredskog poslovanja obavlja poslove vezane za prijem i otpremu sveukupne pošte Ministarstva te poslove vanjske i unutarnje dostave svih pošiljaka Ministarstva.

Za obavljanje poslova u Pododsjeku uredskog poslovanja ustrojavaju se sljedeći odjeljci:

2.1. Odjeljak urudžbiranja, prijama i otpreme pošte,

2.2. Odjeljak vanjske i unutarnje dostave pošiljaka.

2.1. Odjeljak urudžbiranja, prijama i otpreme pošte

Članak 11.

Odjeljak urudžbiranja, prijama i otpreme pošte obavlja poslove vezane za primitak, otpremu i uručenje svih pošiljaka Ministarstva, vodi brigu o zaštiti tajnosti pošiljaka, surađuje s poštanskim centrima Hrvatske pošte, putem radioskopa vrši protueksplozijsku kontrolu pošiljaka i surađuje s ustrojstvenom jedinicom za otpremu pošte u Glavnom stožeru, obavlja poslove urudžbiranja, vodi propisane evidencije svih pečata s grbom Republike Hrvatske u Ministarstvu i evidenciju svih osoba ovlaštenih za potpis, brine o nabavi osnovnih sredstva i potrošnog materijala, vodi upisnike za službe Ministarstva koji su mu povjereni, obavlja slanje i primanje pošte putem telefaksa te pripravlja riješene spise za arhiviranje.

2.2. Odjeljak vanjske i unutarnje dostave pošiljaka

Članak 12.

Odjeljak vanjske i unutarnje dostave pošiljaka obavlja poslove vezane za prijam, otpremu i uručenje pošiljaka na području Grada Zagreba i unutar kompleksa Ministarstva te skrbi o održavanju dostavnih motornih vozila i motocikala.

c) Odjel za protokol

Članak 13.

Odjel za protokol obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola i ceremonijala za potrebe ministra, zamjenika ministra, pomoćnike ministra, načelnika Glavnog stožera te generale i admirale u zemlji i inozemstvu. Odjel obavlja i poslove u svezi programa za posebne svečane i druge prigode od važnosti za Ministarstvo, protokolarne poslove koji se odnose na posjete stranih ministara obrane kao i načelnike glavnih stožera te drugih stranih dužnosnika i uglednika, sudjeluje u organizaciji i usmjeravanju poslova u svezi nazočnosti ministra obrane, načelnika Glavnog stožera i ostalih visokih dužnosnika Ministarstva na svečanostima u povodu obljetnica Domovinskog rata, kao i u ostalim prigodama na koje se pozivaju najviši dužnosnici Ministarstva, u suradnji s vojnom policijom vodi brigu o sigurnosti domaćih i stranih izaslanstava te obavlja i druge poslove po nalogu tajnika Ministarstva.

d) Vojnostegovni sudovi i tužiteljstva

Članak 14.

Vojnostegovni sudovi i tužiteljstva su ustrojstvene jedinice u sastavu Tajništva Ministarstva koje odlučuju o stegovnim prijestupima i progone počinitelje stegovnih prijestupa te štite vojnu stegu i ugled Ministarstva i Oružanih snaga i njihovih pripadnika.

Za obavljanje poslova iz djelokruga vojnostegovnih sudova i tužiteljstva ustrojavaju se:

1. Viši vojnostegovni sud,

2. Vojnostegovni sud u Zagrebu,

3. Vojnostegovni sud u Osijeku,

4. Vojnostegovni sud u Splitu,

5. Vojnostegovni sud u Pazinu,

6. Vojnostegovno tužiteljstvo u Zagrebu,

7. Vojnostegovno tužiteljstvo u Osijeku,

8. Vojnostegovno tužiteljstvo u Splitu,

9. Vojnostegovno tužiteljstvo u Pazinu.

1. Viši vojnostegovni sud

Članak 15.

Viši vojnostegovni sud odlučuje o žalbama protiv odluka vojnostegovnih sudova, odlučuje o prijenosu i sukobu nadležnosti između vojnostegovnih sudova, prati i usklađuje sudsku praksu i daje obvezne naputke i smjernice za rad vojnostegovnih sudova.

2. Vojnostegovni sud u Zagrebu

Članak 16.

Vojnostegovni sud u Zagrebu sudi u prvom stupnju djelatnim vojnim osobama, pričuvnim časnicima i pričuvnim dočasnicima, te službenicima i namještenicima koji obnašaju službu na području zbornih područja Oružanih snaga sa sjedištem u Karlovcu i Varaždinu za počinjene stegovne prijestupe, odlučuje o žalbama tih osoba na izrečene stegovne mjere smanjenja plaće, odlučuje o žalbama protiv rješenja o udaljenju iz službe te raspravlja i odlučuje o odgovornosti vojnih osoba za kaznena djela o kojima se prema odredbama kaznenog zakona može odlučivati u stegovnom postupku.

3. Vojnostegovni sud u Osijeku

Članak 17.

Vojnostegovni sud u Osijeku sudi u prvom stupnju djelatnim vojnim osobama, pričuvnim časnicima i pričuvnim dočasnicima, te službenicima i namještenicima koji obnašaju službu na području zbornog područja Oružanih snaga sa sjedištem u Đakovu za počinjene stegovne prijestupe, odlučuje o žalbama tih osoba na izrečene stegovne mjere smanjenja plaće, odlučuje o žalbama protiv rješenja o udaljenju iz službe te raspravlja i odlučuje o odgovornosti vojnih osoba za kaznena djela o kojima se prema odredbama kaznenog zakona može odlučivati u stegovnom postupku.

4. Vojnostegovni sud u Splitu

Članak 18.

Vojnostegovni sud u Splitu sudi u prvom stupnju djelatnim vojnim osobama, pričuvnim časnicima i pričuvnim dočasnicima, te službenicima i namještenicima koji obnašaju službu na području zbornih područja Oružanih snaga sa sjedištem u Kninu i Stonu za počinjene stegovne prijestupe, odlučuje o žalbama tih osoba na izrečene stegovne mjere smanjenja plaće, odlučuje o žalbama protiv rješenja o udaljenju iz službe te raspravlja i odlučuje o odgovornosti vojnih osoba za kaznena djela o kojima se prema odredbama kaznenog zakona može odlučivati u stegovnom postupku.

5. Vojnostegovni sud u Pazinu

Članak 19.

Vojnostegovni sud u Pazinu sudi u prvom stupnju djelatnim vojnim osobama, pričuvnim časnicima i pričuvnim dočasnicima, te službenicima i namještenicima koji obnašaju službu na području zbornog područja Oružanih snaga sa sjedištem u Pazinu za počinjene stegovne prijestupe, odlučuje o žalbama tih osoba na izrečene stegovne mjere smanjenja plaće, odlučuje o žalbama protiv rješenja o udaljenju iz službe te raspravlja i odlučuje o odgovornosti vojnih osoba za kaznena djela o kojima se prema odredbama kaznenog zakona može odlučivati u stegovnom postupku.

6. Vojnostegovno tužiteljstvo u Zagrebu

Članak 20.

Vojnostegovno tužiteljstvo u Zagrebu progoni počinitelje stegovnih prijestupa koji obnašaju službu na području zbornih područja Oružanih snaga sa sjedištem u Karlovcu i Varaždinu, te je u svezi s tim dužno pokrenuti stegovni postupak kada za to postoje uvjeti i vršiti progon u tijeku postupka tako dugo dok ti uvjeti postoje, poduzimajući odgovarajuće radnje u skladu s odredbama Stegovnika oružanih snaga.

7. Vojnostegovno tužiteljstvo u Osijeku

Članak 21.

Vojnostegovno tužiteljstvo u Osijeku progoni počinitelje stegovnih prijestupa koji obnašaju službu na području zbornog područja Oružanih snaga sa sjedištem u Đakovu, te je u svezi s tim dužno pokrenuti stegovni postupak kada za to postoje uvjeti i vršiti progon u tijeku postupka tako dugo dok ti uvjeti postoje, poduzimajući odgovarajuće radnje u skladu s odredbama Stegovnika oružanih snaga.

8. Vojnostegovno tužiteljstvo u Splitu

Članak 22.

Vojnostegovno tužiteljstvo u Splitu progoni počinitelje stegovnih prijestupa koji obnašaju službu na području zbornih područja Oružanih snaga sa sjedištem u Kninu i Stonu, te je u svezi s tim dužno pokrenuti stegovni postupak kada za to postoje uvjeti i vršiti progon u tijeku postupka tako dugo dok ti uvjeti postoje, poduzimajući odgovarajuće radnje u skladu s odredbama Stegovnika oružanih snaga.

9. Vojnostegovno tužiteljstvo u Pazinu

Članak 23.

Vojnostegovno tužiteljstvo u Pazinu progoni počinitelje stegovnih prijestupa koji obnašaju službu na području zbornog područja Oružanih snaga sa sjedištem u Pazinu, te je u svezi s tim dužno pokrenuti stegovni postupak kada za to postoje uvjeti i vršiti progon u tijeku postupka tako dugo dok ti uvjeti postoje, poduzimajući odgovarajuće radnje u skladu s odredbama Stegovnika oružanih snaga.

3. PRAVNA SLUŽBA

Članak 24.

Pravna služba je samostalna služba koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za: izradu nacrta zakona i podzakonskih akata i provođenje zakona i drugih propisa iz područja obrane, davanje prethodnih pravnih mišljenja na nacrte svih propisa iz područja obrane koje donosi ministar obrane, Vlada Republike Hrvatske, Hrvatski sabor i Predsjednik Republike, izradu nacrta ugovora za potrebe Ministarstva koje su ovlašteni potpisati ministar obrane, zamjenik ministra i tajnik Ministarstva te osiguravanje njihove primjene i provođenja glede zaštite interesa Ministarstva i Glavnog stožera, sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora i sporazuma iz područja obrane, rješavanje o pravima i obvezama pravnih i fizičkih osoba iz područja obrane u drugostupanjskom upravnom postupku, obavljanje poslova iz područja vojnostegovnog postupka, obavljanje imovinsko-pravnih poslova u svrhu zaštite imovine Republike Hrvatske kojom upravlja i gospodari Ministarstvo te obavljanje drugih poslova po nalogu ministra.

Za obavljanje poslova Pravne službe ustrojavaju se sljedeći odjeli:

a) Odjel za propise,

b) Odjel za međunarodno-pravne poslove,

c) Odjel za upravno-pravne i opće poslove,

d) Odjel za imovinsko-pravne poslove.

a) Odjel za propise

Članak 25.

Odjel za propise obavlja upravne i stručne poslove vezane za: izradu nacrta zakona i drugih propisa iz područja obrane, izradu nacrta propisa iz drugih područja, davanje mišljenja, prijedloga i primjedaba na propise iz područja obrane, davanje prethodnih pravnih mišljenja na nacrte svih propisa koje donosi ministar obrane, Vlada Republike Hrvatske, Hrvatski sabor i Predsjednik Republike, izradu nacrta ugovora za potrebe Ministarstva koje su ovlašteni potpisati ministar obrane, zamjenik ministra i tajnik Ministarstva te osiguravanje njihove primjene i provođenja glede zaštite interesa Republike Hrvatske i Ministarstva, davanje pravne suglasnosti na sve ugovore iz područja obrane, nadzor i osiguravanje provođenja propisa iz područja obrane.

Za obavljanje poslova u Odjelu za propise ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1. Odsjek za zakonske propise,

2. Odsjek za podzakonske propise i ugovore.

1. Odsjek za zakonske propise

Članak 26.

Odsjek za zakonske propise izrađuje nacrte zakona iz nadležnosti Ministarstva i Oružanih snaga, daje prijedloge i primjedbe na nacrte zakona prema drugim tijelima državne vlasti, obavlja nadzor i osigurava provođenje zakonskih propisa iz područja obrane te daje pravna mišljenja i očitovanja za potrebe ministra, zamjenika ministra i tajnika Ministarstva.

2. Odsjek za podzakonske propise i ugovore

Članak 27.

Odsjek za podzakonske propise i ugovore izrađuje nacrte podzakonskih propisa iz nadležnosti Ministarstva i Oružanih snaga, daje prijedloge i primjedbe na nacrte podzakonskih propisa koje donosi ministar priprema pravna mišljenja i očitovanja ministra prema drugim tijelima državne vlasti, obavlja nadzor i osigurava provođenje zakonskih propisa iz područja obrane, izrađuje nacrte ugovora za potrebe Ministarstva koje su ovlašteni potpisati ministar obrane, zamjenik ministra i tajnik Ministarstva, osigurava njihovu primjenu i provođenje glede zaštite interesa Republike Hrvatske i Ministarstva te daje pravnu suglasnost na sve ugovore iz područja obrane.

b) Odjel za međunarodno-pravne poslove

Članak 28.

Odjel za međunarodno-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove vezane za: izradu nacrta međunarodnih ugovora i sporazuma iz područja obrane, izradu nacrta protokola o suradnji s ministarstvima obrane drugih zemalja, pripremanje akata o ratifikaciji međunarodnih ugovora i praćenje normative u području obrane.

c) Odjel za upravno-pravne i opće poslove

Članak 29.

Odjel za upravno-pravne i opće poslove obavlja upravne i stručne poslove vezane za: rješavanje o pravima i obvezama pravnih i fizičkih osoba iz područja obrane u drugostupanjskom upravnom postupku, nadzor rješavanja upravnih stvari u prvostupanjskom upravnom postupku iz područja obrane, prati, analizira i koordinira rad vojnostegovnih sudova i tužiteljstava te nad njima obavlja upravni i administrativni nadzor, obavlja personalne poslove i poslove logističkog zbrinjavanja Službe.

d) Odjel za imovinsko-pravne poslove

Članak 30.

Odjel za imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i druge stručne poslove vezane za: poduzimanje preventivnih pravnih mjera u svrhu zaštite imovine Republike Hrvatske kojom upravlja i gospodari Ministarstvo, obavljanje poslova sklapanja izvansudskih nagodbi, rješavanje sporova iz ugovornih odnosa Ministarstva i Oružanih snaga, a naročito pripremanje očitovanja i uputa za zastupanje u sudskim sporovima prema Državnom odvjetništvu kao zakonskom zastupniku Ministarstva.

Za obavljanje poslova u Odjelu za imovinsko-pravne poslove ustrojavaju se:

1. Odsjek za sporove pred sudovima opće nadležnosti,

2. Odsjek za radne sporove, sporove pred trgovačkim sudovima i upravnim tijelima.

1. Odsjek za sporove pred sudovima opće nadležnosti

Članak 31.

Odsjek za sporove pred sudovima opće nadležnosti radi na najsloženijim poslovima iz područja sporova pred sudovima opće nadležnosti, poduzima preventivne pravne mjere u svrhu zaštite imovine Republike Hrvatske kojom upravlja i gospodari Ministarstvo, obavlja poslove sklapanja izvansudskih nagodbi, rješava sporove iz ugovornih odnosa Ministarstva i Oružanih snaga, priprema očitovanja i upute za zastupanje u sudskim sporovima prema Državnom odvjetništvu kao zakonskom zastupniku Ministarstva, te izrađuje izvješća i daje pravna mišljenja iz djelokruga Odsjeka.

2. Odsjek za radne sporove, sporove pred trgovačkim
sudovima i upravnim tijelima

Članak 32.

Odsjek za radne sporove, sporove pred trgovačkim sudovima i upravnim tijelima radi na najsloženijim poslovima iz područja sporova pred trgovačkim sudovima i upravnim tijelima, poduzima preventivne pravne mjere u svrhu zaštite imovine Republike Hrvatske kojom upravlja i gospodari Ministarstvo, obavlja poslove sklapanja izvansudskih nagodbi, priprema očitovanja i upute za zastupanje u sudskim sporovima prema Državnom odvjetništvu kao zakonskom zastupniku Ministarstva, izrađuje izvješća i daje pravna mišljenja iz djelokruga Odsjeka te obavlja analitičke poslove za potrebe Odjela.

4. GLAVNI INSPEKTORAT OBRANE

Članak 33.

Glavni inspektorat obrane je upravna organizacija Ministarstva koja obavlja poslove nadzora koji se odnose na izravan uvid u uvjete i način rada provoditelja općih i pojedinačnih akata o ostvarivanju Plana obrane Republike Hrvatske, o spremnosti zapovjedništava, gardijskih brigada i drugih postrojbi i ustanova Oružanih snaga, o poslovima vojne obveze, popune i mobilizacije Oružanih snaga, ustrojavanju službe kriptološke zaštite tajnih podataka i provođenju mjera sigurnosti i obrambenih priprema. Glavni inspektorat ocjenjuje spremnost zapovjedništava, gardijskih brigada i drugih postrojbi i ustanova Oružanih snaga te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Za obavljanje poslova Glavnog inspektorata obrane ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

a) Sektor inspekcije spremnosti Oružanih snaga,

b) Sektor inspekcije obrambenih priprema.

a) Sektor inspekcije spremnosti Oružanih snaga

Članak 34.

Sektor inspekcije spremnosti Oružanih snaga prati, provjerava i ocjenjuje spremnost Oružanih snaga te u okviru toga planira i izvršava godišnje i mjesečne inspekcijske nadzore usklađenosti planova, organizacije, razvoja, izgradnje i opremanja zapovjedništava, stožera i postrojbi s temeljnim planovima organizacije, izgradnje, razvoja i opremanja Oružanih snaga u ratu, kao i uzajamnu suradnju zapovjedništava i postrojbi, učinkovitost sustava vođenja i zapovijedanja i uzajamnog djelovanja Oružanih snaga i njenih sastavnica. Sektor inspekcije spremnosti Oružanih snaga koordinira rad inspektora glede nadzora spremnosti Oružanih snaga, objedinjavanja izvješća o nađenom stanju, prijedloga mjera za dogradnju, razvitak grana i rodova Oružanih snaga i ocjenjivanja stanja mobilizacijske i bojne spremnosti, a obavlja i druge poslove po nalogu glavnog inspektora obrane.

Za obavljanje poslova Sektor inspekcije spremnosti Oružanih snaga ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel inspekcije upravljanja osobljem,

2. Odjel inspekcije obuke i školstva,

3. Odjel inspekcije opreme, zaštite na radu i zaštite okoliša.

1. Odjel inspekcije upravljanja osobljem

Članak 35.

Odjel inspekcije upravljanja osobljem vrši inspekcijski nadzor kvalitativne i kvantitativne popune, personalnog razvoja osoblja, psihološke bojne spremnosti i zdravstvenog stanja u Ministarstvu i postrojbama Oružanih snaga.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek inspekcije spremnosti osoblja,

1.2. Odsjek za koordinaciju.

Članak 36.

1.1. Odsjek inspekcije spremnosti osoblja

Odsjek inspekcije spremnosti osoblja obavlja inspekcijske zadaće iz područja upravljanja karijerama časnika, prati, proučava i odgovara za primjenu zakona i propisa iz djelokruga svoje djelatnosti, podnosi izvješća o nađenom stanju tijekom inspekcijskog nadzora i predlaže mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

1.2. Odsjek za koordinaciju

Članak 37.

Odsjek za koordinaciju prati zakonsku regulativu, planove i mjere tijela državne vlasti u svezi sustava obrane, informira glavnog inspektora i pomoćnike o novim propisima, obavlja kontrolu pismena Glavnog inspektorata u pogledu pravopisa, preglednosti i urednosti, te oznake povjerljivosti, usklađuje rad ustrojstvenih jedinica Inspektorata i izrađuje planove rada i osigurava logističku potporu Inspektorata.

2. Odjel inspekcije obuke i školstva

Članak 38.

Odjel inspekcije obuke i školstva vrši inspekcijski nadzor obučenosti i uvježbanosti zapovjedništava i postrojbi Oružanih snaga, školskog sustava Oružanih snaga te provedbe standarda i izdavačke djelatnosti Oružanih snaga.

3. Odjel inspekcije opreme, zaštite na radu i zaštite okoliša

Članak 39.

Odjel inspekcije opreme, zaštite na radu i zaštite okoliša vrši inspekcijski nadzor funkcija logističkog osiguranja, materijalno tehničkih sredstava i ubojitih sredstava, informacijsko-komunikacijskih sustava, kriptološke i sigurnosne zaštite tajnih podataka, zaštite na radu, zaštite prirode i okoliša u Oružanim snagama.

b) Sektor inspekcije obrambenih priprema

Članak 40.

Sektor inspekcije obrambenih priprema prati, provjerava i ocjenjuje obrambene pripreme tijela državne vlasti i pravnih osoba koje po zakonu i drugim propisima obavljaju određene zadaće iz područja obrane. Sektor inspekcije obrambenih priprema organizira, koordinira i izrađuje godišnje i mjesečne inspekcijske nadglede, osobito u pogledu ostvarivanja planova i pripremnih mjera za obranu zemlje svih subjekata odgovornih za obranu, a obavlja i druge poslove po nalogu glavnog inspektora obrane.

Za obavljanje poslova Sektora inspekcije obrambenih priprema ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel inspekcije obrambenih priprema tijela državne vlasti,

2. Odjel inspekcije provedbe zakona i propisa iz područja obrane.

1. Odjel inspekcije obrambenih priprema tijela državne vlasti

Članak 41.

Odjel inspekcije obrambenih priprema tijela državne vlasti vrši inspekcijski nadzor obrambenih priprema tijela državne vlasti, županija i županijskih tijela, kao i pravnih osoba od posebnog značaja za obranu.

2. Odjel inspekcije provedbe zakona i propisa iz područja obrane

Članak 42.

Odjel inspekcije provedbe zakona i propisa iz područja obrane vrši inspekcijski nadzor zakonitosti rada ustrojstvenih jedinica Ministarstva i Oružanih snaga.

5. INSTITUT ZA OBRAMBENE STUDIJE, ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ

Članak 43.

Institut za obrambene studije, istraživanja i razvoj je upravna organizacija Ministarstva koja provodi, usklađuje i usmjerava znanstveno-istraživački rad u području nacionalne sigurnosti i obrane Republike Hrvatske, kao i znanstveno-istraživačke i razvojne djelatnosti u područjima koja su od primarnog značaja za sustav obrane, a nisu razvijena i ne gaje se pri sveučilištima, fakultetima i znanstvenim institutima u Republici Hrvatskoj. U Institutu za obrambene studije, istraživanja i razvoj utvrđuju se smjernice i vodi politika znanstveno-istraživačkih djelatnosti potrebnih za razvoj i jačanje sustava obrane Republike Hrvatske, usklađuju i usmjeravaju djelovanja na području znanstveno-istraživačkog rada i visoke naobrazbe za potrebe obrane, određuju prioriteti projekata i programa na temelju harmoniziranja potreba i mogućnosti, stvaraju uvjeti za znanstveno-istraživački rad i provedbu projekata i pripremaju provedbe projekata sukladno utvrđenim smjernicama i prioritetima, planiraju i organiziraju znanstveno-istraživački projekti i djelatnosti sukladno politici, smjernicama i prioritetima za zadovoljenje budućih potreba sustava obrane Republike Hrvatske. Institut stvara, razvija i usavršava znanstveno-istraživački i stručni kadar za potrebe sustava obrane, i šire, za sustav državne uprave Republike Hrvatske, osigurava savjete, izrađuje obrambene studije, provodi tehničke i ekonomske ekspertize pri organizacijskoj i tehničkoj modernizaciji Oružanih snaga te, rabeći znanstvenu metodologiju, provodi analize i izrađuje studije za Vladu Republike Hrvatske, a obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Za obavljanje poslova Instituta za obrambene studije, istraživanja i razvoj ustrojavaju se sljedeći odjeli:

a) Odjel za znanstvenu suradnju i koordinaciju,

b) Odjel obrambenih studija,

c) Odjel obrambenih sustava i tehnologija.

a) Odjel za znanstvenu suradnju i koordinaciju

Članak 44.

Odjel za znanstvenu suradnju i koordinaciju obavlja poslove koji se odnose na: stvaranje materijalnih, sigurnosnih i kadrovskih uvjeta za znanstveno-istraživački rad i provedbu projekata, provedbu materijalnog osiguranja, nabavke opreme i instrumentacije, kao i pripreme polaznih pravnih i tehnološko-ekonomskih osnova za utvrđivanje ugovora i sporazuma u svezi provedbe projekata u suradnji s vanjskim znanstveno-istraživačkim i razvojno-istraživačkim ustanovama i poduzećima za proizvodnju naoružanja i vojne opreme. Odjel za znanstvenu suradnju i koordinaciju obavlja i stručne poslove koji se odnose na: utvrđivanje smjernica i vođenje politike znanstveno-istraživačkih djelatnosti potrebnih za razvoj i jačanje sustava obrane Republike Hrvatske, usklađivanje i usmjeravanje djelovanja na području znanstveno-istraživačkog rada i visoke naobrazbe za potrebe obrane Republike Hrvatske, određivanje prioriteta projekata i programa Ministarstva i Oružanih snaga na temelju harmoniziranja potreba i mogućnosti, planiranje i organiziranje znanstveno-istraživačkih projekata i djelatnosti u skladu s politikom, smjernicama i prioritetima za zadovoljenje potreba sustava obrane i pripremu i upravljanje provedbom projektima u suradnji s vanjskim znanstveno-istraživačkim i razvojno-istraživačkim ustanovama i poduzećima za proizvodnju naoružanja i vojne opreme. Odjel usklađuje rad ostalih odjela u Institutu, obavlja administrativne, tehničke i pomoćne poslove Instituta: prijam i dostavu pošte, raspoređivanje akata, otpremu, arhiviranje i čuvanje registraturne građe koja nastaje radom Instituta te poslove fotokopiranja, umnožavanja, urudžbiranja i prijepisa.

b) Odjel obrambenih studija

Članak 45.

Odjel obrambenih studija obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: provedbu izvornih i primijenjenih znanstvenih istraživanja u području obrambenih sustava, provedbu izvornih i primijenjenih znanstvenih istraživanja u području razvoja i upravljanja ljudskim potencijalom u sustavu obrambenog planiranja, primjenu metodologije strateškog planiranja u sustavu obrambenog planiranja, pružanje analitičke potpore strateškom planiranju i odlučivanju, sudjelovanje u izradi strategija iz područja obrane i nacionalne sigurnosti, primijenjena i razvojna istraživanja u području razvoja geofizičkih modela za potrebe obrane i sudjelovanje u radu međunarodnih istraživačkih skupina te suradnju s drugim sličnim institucijama u zemlji i inozemstvu na razvojnim i istraživačkim projektima sa svrhom daljnjeg poboljšanja sustava obrane i nacionalne sigurnosti.

c) Odjel obrambenih sustava i tehnologija

Članak 46.

Odjel obrambenih sustava i tehnologija obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: primijenjena i razvojna istraživanja usmjerenih prema tehnološkoj modernizaciji oružanih sustava i razvoju naoružanja i vojne opreme, a poglavito protuoklopnih i protuzračnih vođenih raketnih sustava, simulatora za obuku, eksplozivnih tvari, raketnih motora i sl., razvoja vojno-tehničkih disciplina bitnih za modernizaciju naoružanja i vojne opreme u području teorije vođenja i upravljanja letom, mehanike leta projektne i numeričke aerodinamike, metoda za neutralizaciju IC ometanja leta raketa, metoda za obnavljanje digitalnih slika radi primjene u sustavima za elektroničko praćenje, daljinsko izviđanje itd., istraživanja u području modeliranja i simulacija obrambenih sustava, borbenih i informacijskih sustava, razvoj simulacijskih aplikacija za potrebe obrambenog sustava (borbene simulacije visoke rezolucije, agregirane borbene simulacije konflikta nižeg intenziteta i sl.), upravljanje složenim istraživačko-razvojnim programima podupirući prvenstveno projekte infrastrukturnog značaja kojima se razvijaju visoke tehnologije i tehnologije dvojne uporabe – za vojne i civilne potrebe te sudjelovanje u radu međunarodnih istraživačkih skupina i suradnju s drugim sličnim institucijama u zemlji i inozemstvu na razvojnim i istraživačkim projektima sa svrhom daljnjeg usavršavanja i modernizacije oružanih sustava i tehnologija.

6. VOJNI ORDINARIJAT

Članak 47.

Vojni ordinarijat je posebna ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja sustavno provodi duhovnu skrb za vojnike katolike, pripadnike oružanih snaga i redarstvenih službi u Republici Hrvatskoj, koju je osnovala Sveta stolica na temelju ugovora između Svete stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske.

Za obavljanje poslova Vojnog ordinarijata ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

a) Odjel za koordinaciju,

b) vojni dekanati,

c) vojne kapelanije.

a) Odjel za koordinaciju

Članak 48.

Odjel za koordinaciju usklađuje rad ustrojstvenih jedinica kojima neposredno upravlja vojni ordinarij, priprema i osigurava dokumentaciju Vojnog ordinarijata, skrbi o uredskim i administrativnim poslovima Ordinarijata te obavlja i druge administrativne i stručne poslove.

b) Vojni dekanati

Članak 49.

Vojni dekanati vrše dušobrižničku djelatnost na razini ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavljaju poslove organizacije susreta vojnih kapelana za duhovnu obnovu i radne dogovore o dušobrižničkoj djelatnosti, obavljaju poslove u svezi dekanske vizitacije, sastavljaju pismena izvješća Vojnom ordinariju te obavljaju i druge poslove po nalogu Vojnog ordinarija.

c) Vojne kapelanije

Članak 50.

Vojne kapelanije su teritorijalne ili personalno-ustrojstvene jedinice koje određuje Vojni ordinarij za dušobrižničku skrb katoličkih vjernika.

7. ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI ZAVOD

Članak 51.

Zrakoplovno-tehnički zavod je upravna organizacija Ministarstva obrane koja obavlja poslove vezane za: održavanje i remont zrakoplova i helikoptera, popravke zrakoplova i helikoptera i opreme velike složenosti, održavanje motora zrakoplova i helikoptera, intervencije i ispomoć postrojbama Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, modernizaciju zrakoplova i helikoptera, montažu i servis zrakoplova i motora, remont radarskih kabina, reduktora i agregata, remont antena radara, proizvodnju pričuvnih dijelova za radarske sustave, proizvodnju zemaljske opreme za opsluživanje letjelica te za razvojne projekte bespilotnih letjelica, sustava za vuču meta, sustava za registraciju pogodaka pri gađanju, lansera za VRZ rakete, opremanja vozila za posebne namjene, modifikacije helikoptera, radio-vođenih maketa zrakoplova, betonskih avio-bombi i uređaja za kočenje avio-bombi.

Za obavljanje poslova Zrakoplovno-tehničkog zavoda ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

a) Odjel za koordinaciju, opće poslove i evidenciju,

b) Služba remonta,

c) Služba proizvodnje,

d) Služba razvoja i inženjeringa,

e) Služba kontrole,

f) Služba logistike.

a) Odjel za koordinaciju, opće poslove i evidenciju

Članak 52.

Odjel za koordinaciju, opće poslove i evidenciju usklađuje rad službi u Zavodu, obavlja personalne poslove za potrebe djelatnika Zavoda, poslove osiguranja objekata Zavoda, poslove prijama, rasporeda, otpreme pošte i evidencije i druge opće i administrativne poslove.

b) Služba remonta

Članak 53.

Služba remonta obavlja poslove održavanja zrakoplova i helikoptera na način da obavlja povremene preglede, popravak neispravnosti, popravak agregata i dijelova, davanje tehničke potpore postrojbama, izvanredne preglede po posebnim postupcima, izvođenje radova po biltenima proizvođača, pregradnju, dogradnju i modernizaciju letjelica, kao i remont, agregata, sklopova i sredstava.

Za obavljanje poslova Službe remonta ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Moto-strojarski odjel,

2. Odjel montaže i demontaže.

1. Moto-strojarski odjel

Članak 54.

Moto-strojarski odjel obavlja povremene preglede na motorima vojnog i civilnog zrakoplovstva, zamjenjuje motore, dijelove i agregate pri pregledima i u tijeku eksploatacije, vrši popravke i podešavanja na motorima, obavlja specijalne preglede po posebnim zapovijedima i provodi biltena proizvođača motora, obavlja radove na produženju resursa motora, produžuje rokove konzervacije motora tijekom skladištenja motora te obavlja intervencije po motorima na terenu prema zahtjevima eksploatacije.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odjeljci:

1.1. Odjeljak motora,

1.2. Odjeljak hidro-agregata,

1.3. Odjeljak gorivnih agregata,

1.4. Odjeljak zračnih i klima agregata,

1.5. Odjeljak kisik-agregata, letačke i protupožarne opreme,

1.6. Odjeljak za stajni trap,

1.7. Odjeljak vatrenog naoružanja,

1.8. Odjeljak bombarderskog naoružanja,

1.9. Odjeljak raketnog naoružanja i opreme za spašavanje,

1.10. Odjeljak komandi mehanike i transmisije,

1.11. Odjeljak strukture i rezervoara,

1.12. Odjeljak za kabine,

1.13. Odjeljak za cijevi,

1.14. Odjeljak za nemetale.

1.1. Odjeljak motora

Članak 55.

Odjeljak motora obavlja poslove koji se odnose na tehničku pripremu agregata za motor.

1.2. Odjeljak hidro-agregata

Članak 56.

Odjeljak hidro-agregata obavlja poslove vezane za remont zrakoplovnih hidro agregata (hidro cilindri, hidro brave, servo hidro ventili, razvodni ventil, hidro pumpe, hidro busteri), popravak, podešavanje i ispitivanje hidro agregata civilnih i vojnih zrakoplova i helikoptera, ultrazvučno pranje filtera s ispitivanjem, izvođenje biltena po zahtjevima proizvođača te konzervaciju i razradu agregata.

1.3. Odjeljak gorivnih agregata

Članak 57.

Odjeljak gorivnih agregata obavlja poslove vezan za remont zrakoplovnih gorivnih agregata civilnih i vojnih zrakoplova i helikoptera (buster pumpa, nepovratni ventil, regulacioni ventil, elektromotorna gorivna slavina, razvodni gorivni ventil), popravak, podešavanje i ispitivanje gorivnih agregata civilnih i vojnih zrakoplova i helikoptera, izvođenje biltena po zahtjevima proizvođača te konzervaciju i razradu agregata.

1.4. Odjeljak zračnih i klima agregata

Članak 58.

Odjeljak zračnih i klima agregata obavlja poslove vezane za remont zrakoplovnih agregata civilnih i vojnih zrakoplova i helikoptera (hladnjak - grijač zraka, ventil presurizacije kabine, ventil regulacije temperature i protoka zraka, nepovratni ventil klimatizacije), popravak, podešavanje i ispitivanje agregata civilnih i vojnih zrakoplova i helikoptera, završne provjere funkcionalnosti rada sustava, izvođenje biltena po zahtjevima proizvođača te konzervaciju i razradu agregata.

1.5. Odjeljak kisik-agregata, letačke i protupožarne opreme

Članak 59.

Odjeljak kisik-agregata, letačke i protupožarne opreme obavlja poslove vezane za remont zrakoplovnih kisik-agregata, letačke opreme i agregata protupožarne opreme civilnih i vojnih zrakoplova, remont kisik boca, popravak, podešavanje i ispitivanje agregata kisik-opreme i protupožarne opreme i agregata letačke opreme, izvođenje biltena po zahtjevima proizvođača, konzervaciju i razradu agregata, remont i ispitivanje protupožarnih boca, remont sklopa glava i ventila boca, remont i ispitivanje boca zrakoplova i helikoptera te punjenje, vaganje i ispitivanje boca zrakoplova i helikoptera.

1.6. Odjeljak za stajni trap

Članak 60.

Odjeljak za stajni trap obavlja poslove vezane za remont agregata za stajni trap vojnih i civilnih zrakoplova i helikoptera (prednje noge stajnog trapa, glavne noge stajnog trapa, kotači, kočnice, ublaživači vrludanja itd.), popravak, podešavanje i ispitivanje agregata stajnog trapa, konzervaciju i razradu agregata te izvođenje biltena po zahtjevima proizvođača.

1.7. Odjeljak vatrenog naoružanja

Članak 61.

Odjeljak vatrenog naoružanja obavlja poslove koji se odnose na povremene preglede na vatrenom naoružanju nadzvučnog zrakoplovstva i helikoptera, popravak vatrenog naoružanja, pomoć pri vatrenoj reglaži u eksploataciji te intervenciju po sustavu na terenu po zahtjevima eksploatacije.

1.8. Odjeljak bombarderskog naoružanja

Članak 62.

Odjeljak bombarderskog naoružanja obavlja poslove koji se odnose na povremene preglede na bombonosačima nadzvučnog zrakoplova i helikoptera, popravak infracrvenih mamaca, popravak podtrupnih i podkrilnih dopunskih nosača spremnika goriva, popravak nosećih brava sustava naoružanja te intervencije po sustavu na terenu po zahtjevima eksploatacije.

1.9. Odjeljak raketnog naoružanja i opreme za spašavanje

Članak 63.

Odjeljak raketnog naoružanja i opreme za spašavanje obavlja poslove vezane za povremene preglede lansirnih uređaja, popravak i zamjenu dijelova na njima. Odjeljak izvršavana hladne reglaže naoružanja i vatrene reglaže naoružanja. Obavlja povremene preglede na pilotskim sjedištima nadzvučnih i podzvučnih zrakoplova. Odjel izvršava radove sa eksplozivnim materijalima, piropatronama i punjenjima raketnih motora pilotskih sjedišta. Izvršava preglede paketa za preživljavanje i opreme za preživljavanje pilota, a nakon katapultiranja. Odjeljak izvršava biltene prema zahtjevima proizvođača opreme i letjelica. Izvršava intervencije na letjelicama po jedinicama.

1.10. Odjeljak komandi mehanike i transmisije

Članak 64.

Odjeljak komandi mehanike i transmisije obavlja poslove vezane za povremene preglede na klipnim zrakoplovima i motorima za obuku pilota, povremene preglede na zrakoplovima i motorima civilnog lakog zrakoplovstva, povremene preglede i popravak ultralakih i jedrilica civilnog zrakoplovstva, zamjenu motora, dijelova i agregata pri pregledima i tijekom eksploatacije te određivanje centra težišta letjelica.

1.11. Odjeljak strukture i rezervoara

Članak 65.

Odjeljak strukture i rezervoara obavlja remontne radove na popravku strukture (limarski radovi na civilnim i vojnim zrakoplovima i helikopterima), popravke krila zrakoplova, popravke elisa helikoptera i zrakoplova, popravke nosećih elemenata konstrukcije zrakoplova i helikoptera, popravke na oplati zrakoplova, popravke i ispitivanja rezervoara goriva, alkohola i hidro-rezervoara, popravke hladnjaka ulja te izvodi biltene po zahtjevima proizvođača i vrši konzervaciju sklopova strukture.

1.12. Odjeljak za kabine

Članak 66.

Odjeljak za kabine obavlja remont poklopca kabine i ostakljenja kabina vojnih i civilnih zrakoplova i helikoptera, popravke i zamjene stakala na kabinama, lijepljenje stakala s ispitivanjima, ispitivanje hermetičnosti kabina na stendovima, poliranje i brušenje stakala kabina, izradu stakala kabina postupcima plastične deformacija, izvodi biltene po zahtjevima proizvođača te izrađuje čelične sajle zrakoplovne kvalitete i vrši poslove uprešavanja završetaka i ispitivanja.

1.13. Odjeljak za cijevi

Članak 67.

Odjeljak za cijevi obavlja remont i ispitivanje cijevi vojnih i civilnih zrakoplova i helikoptera, izrađuje i ispituje cijevi za gorivne sustave, hidro-sustave, zračne sustave i protupožarne sustave, te obavlja poslove vezane za zaprešavanje cijevnih završetaka, izradu završetaka cijevi (pertlanje cijevi) i izvođenje biltena po zahtjevima proizvođača.

1.14. Odjeljak za nemetale

Članak 68.

Odjeljak za nemetale obavlja poslove vezane za izradu i popravak dijelova zrakoplova i interijera koji su izrađeni od nemetala, izradu ceradnih i kožnih zaštita, presvlaka i navlaka zrakoplova i helikoptera, tapeciranje sjedišta navlaka zrakoplova i helikoptera, izradu i popravke dijelova zrakoplova od plastičnih materijala – kompozita, popravke radio-antena izrađenih od kompozita za zrakoplove, remont i ispitivanje gumenih rezervoara za zrakoplove i helikoptere te izvođenje biltena po zahtjevima proizvođača.

2. Odjel montaže i demontaže

Članak 69.

Odjel montaže i demontaže obavlja poslove koji se odnose na povremene preglede transportnih, borbenih i školskih helikoptera te nadzvučnih i podzvučnih borbenih i školskih zrakoplova, zamjenu dijelova i vršenja modifikacija i konzervacija na zrakoplovima i helikopterima, kompletiranje priručnog materijala, pripremu zemaljske opreme za održavanje letjelica, preglede protupožarnih zrakoplova, kao i na radove u vezi pripreme i bojanja zrakoplova i pranja letjelica.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odjeljci:

2.1. Odjeljak montaže,

2.2. Odjeljak demontaže,

2.3. Odjeljak priručnog materijala i zemaljske opreme,

2.4. Odjeljak za bojanje.

2.1. Odjeljak montaže

Članak 70.

Odsjek montaže obavlja poslove koji se odnose na povremene preglede nadzvučnih i podzvučnih borbenih i školskih zrakoplova, zamjenu dijelova i agregata zrakoplova, popravke i podešavanja na zrakoplovima, vršenje modifikacija na nadzvučnim borbenim zrakoplovima, izvanredne preglede po posebnim postupcima i biltenima proizvođača, povremene preglede i manje popravke na transportnim zrakoplovima, intervencije po zrakoplovima na terenu prema zahtjevima eksploatacije te povremene preglede protupožarnih zrakoplova.

2.2. Odjeljak demontaže

Članak 71.

Odsjek demontaža obavlja poslove koji se odnose na povremene preglede transportnih, borbenih i školskih helikoptera, zamjenu dijelova i agregata helikoptera, vršenje modifikacija na helikopterima, izvanredne preglede po posebnim postupcima i biltenima proizvođača, intervencije na terenu u svrhu popravka helikoptera, završna ispitivanja helikoptera nakon izvršenih servisnih radova, dijagnostiku stanja ispravnosti helikoptera, konzervaciju agregata helikoptera i konzervaciju helikoptera.

2.3. Odjeljak priručnog materijala i zemaljske opreme

Članak 72.

Odjeljak priručnog materijala i zemaljske opreme kompletira priručni materijal za remont i održavanje nadzvučnih borbenih, dozvučnih borbenih, transportnih i civilnih letjelica, priprema zemaljsku opremu za održavanje svih tipova letjelica, vrši poslove montaže i demontaže elektronske mjerne i elektro-opreme na nadzvučnim borbenim, dozvučnim borbenim, transportnim i civilnim letjelicama te povremene preglede na civilnim letjelicama.

2.4. Odjeljak za bojanje

Članak 73.

Odjeljak za bojanje obavlja radove na pripremi i bojanju zrakoplova koji su u Službi remonta prema zahtjevima tehnologije, radove na bojanju prema potrebama ostalih službi u Zavodu, te vrši poslove pranja, odmašćivanja i skidanja boje s dijelova u procesu ispitivanja i popravke zrakoplovnih tehničko-materijalnih sredstava, kao i pranje letjelica prije ulaska u procese povremenih pregleda i remonta.

c) Služba proizvodnje

Članak 74.

Služba proizvodnje obavlja poslove koji se odnose na konstrukcijsko-tehnološku razradu, pripremu i izradu (popravak) pričuvnih dijelova, specijalnih alata i uređaja, zemaljske opreme za opsluživanje i potrebe remonta zrakoplova i druge tehnike, usvajanje izrade i homologaciju izrađenih proizvoda prema zrakoplovno-tehničkim standardima i normama u zrakoplovstvu, generalni remont radara i regeneraciju pojedinih sklopova i dijelova, kao i izradu specijalnih alata i opreme za potrebe brigade ZMIN, modifikaciju raznih vrsta vozila za potrebe Oružanih snaga (mala zapovjedna vozila veze, te vozila za specijalne namjene), izradu proizvoda razvojnih programa kao što su: bespilotne letjelice, kontejner za vučene mete, uređaji za registraciju pogodaka, modifikacija helikoptera u salonsku verziju, izrada instrument ploča zrakoplova, padobranskih avio bombi i dr., ispitivanje i popravak vedara FLORY, te pružanje usluga izrade i obrade vanjskim naručiteljima. U sklopu Službe proizvodnje usvojene su i zastupljene tehnologije: tokarenje, glodanje, brušenje, valjanje navoja, graviranje, specijalna zavarivanja, REL i CO˛ zavarivanje, toplinska obrada materijala zrakoplovne kvalitete, vulkanizacija gumenih proizvoda, štancanje, sječenje, rezanje, blanjanje, spajanje i izrada gipkih crijeva zrakoplova te zaštita metala galvanskim i kemijskim prevlakama.

Za obavljanje poslova Službe proizvodnje ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel pripreme proizvodnje,

2. Odjel strojne obrade,

3. Odjel bravarije i galvanizacije.

1. Odjel pripreme proizvodnje

Članak 75.

Odjel pripreme proizvodnje obavlja poslove usvajanja izrade pričuvnih dijelova za zrakoplove (MIG-21BIS, MIG-21UM, AN-32, AN-2, PC-9, UTVA-75, CANADER CL-215, CL-415, AIR TRACTOR, CESSNA, PIPER, Mi8-MTV-1, Mi-24, BELL itd.), pridržavajući se zrakoplovnih standarda (LN-Njemačka, AN i MS-SAD, AN-Rucija i dr.). Usvajanje izrade podrazumijeva analizu funkcije dijela, utvrđivanje originalnog materijala, određivanje zamjenskog materijala zrakoplovne kvalitete, proračun i izradu konstrukcijske dokumentacije, izradu tehnološke dokumentacije uz propisivanje homologacijskih ispitivanja, defektoskopska ispitivanja i provjeru mehaničkih osobina. Odjel vrši poslove konstrukcije i tehnološke razrade specijalnih alata, uređaja i zemaljske opreme potrebne za remont i opsluživanje zrakoplova koje koriste Oružane snage, Ministarstvo unutarnjih poslova i Croatia airlines, propisivanja i izvođenja postupka regeneracije oštećenih dijelova zrakoplova, radarskih sustava, uređaja, motornih vozila i druge tehnike Oružanih snaga, propisivanja i vođenja tehnološkog procesa popravka i remonta radarskih sustava i antena za potrebe ZMIN-a, razrade tehnološkog postupka za izradu razvojnih projekata na temelju konstukcijske dokumentacije (bespilotne letjelice, mala zapovjedna vozila, vozila specijalne namjene, kontejner vučenih meta KM-1, vučene mete, padobranske avio-bombe, preuređenje helikoptera Mi8-MTV1 u salonsku varijantu itd.), pripreme i kompletiranja konstrukcijsko-tehnološke dokumentacije, repromaterijala, reznog i pomoćnog alata potrebnog za izradu u radionicama Zavoda, te praćenje stanja repromaterijala i reznih alata u skladištu kao i pokretanje nabave istog za potrebe Službe proizvodnje.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek kemijsko - tehnološke pripreme,

1.2. Odsjek za tehnološku razradu.

1.1. Odsjek kemijsko-tehnološke pripreme

Članak 76.

Odsjek kemijsko - tehnološke pripreme vrši tehnološku pripremu dokumentacije kod provođenja kemijskih postupaka zaštite dijelova, sklopova i zemaljske opreme za zrakoplove i helikoptere.

1.2. Odsjek za tehnološku razradu

Članak 77.

Odsjek za tehnološku razradu sukladno konstruktivnoj dokumentaciji razrađuje tehnologiju izrade dijelova sklopova u tokariji, bravariji i drugim radionicama te kontrolu faza izrade zaštite i čuvanja.

2. Odjel strojne obrade

Članak 78.

Odjel strojne obrade izvodi radove tokarenja, glodanja, graviranja, okruglog i ravnog brušenja, valjanja navoja, popravaka i dorade starih te izrade novih pričuvnih dijelova, alata, ispitne i zemaljske opreme potrebne za remont i održavanje zrakoplova (Canadair, MIG, Pilatus, Utva, Cessna, Air tractor, Piper, Dornier, AN-2, AN-32), helikoptera (Mi-8, Mi8-MTV1, Mi-24, Bell) i ostale tehnike Oružanih snaga.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:

2.1. Pododsjek za tokarenje,

2.2. Pododsjek za glodanje,

2.3. Pododsjek za brušenje.

2.1. Pododsjek za tokarenje

Članak 79.

Pododsjek za tokarenje sukladno tehnološkoj i konstruktivnoj dokumentaciji izrađuje dijelove za zrakoplove, helikoptere i zemaljsku opremu.

2.2. Pododsjek za glodanje

Članak 80.

Pododsjek za glodanje sukladno tehnološkoj i konstruktivnoj dokumentaciji izrađuje dijelove za zrakoplove, helikoptere i zemaljsku opremu.

2.3. Pododsjek za brušenje

Članak 81.

Pododsjek za brušenje sukladno tehnološkoj i konstruktivnoj dokumentaciji izrađuje dijelove za zrakoplove, helikoptere i zemaljsku opremu.

3. Odjel bravarije i galvanizacije

Članak 82.

Odjel bravarije i galvanizacije obavlja poslove koji su vezani za ručne bravarske radove (piljenje, turpijanje, rezanje, savijanje, bušenje), strojno savijanje lima (kutno i okruglo), strojno probijanje (štancanje), strojno rezanje (na škarama i tračnoj pili), strojno blanjanje, strojno bušenje, bušenje i četkanje, toplinsku obradu metala (kaljenje, poboljšanje, cementiranje, žarenje) i vulkanizaciju gumenih proizvoda (brtve, manžete, zaštitne navlake, ventili, membrane, amortizeri, spojke). Odjel obavlja i čišćenje dijelova zrakoplova mehaničkim i kemijskim putem prije galvanske zaštite te vrši poslove kemijske zaštite dijelova zrakoplova (eloksiranje, brumiranje, fosfatiranje, kromatiranje) i galvanske zaštite (kromiranje, kadmiranje, bakrenje, srebrenje, niklanje).

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odjeljci:

3.1. Odjeljak bravarije,

3.2. Odjeljak za zemaljsku opremu

3.3. Odjeljak za zavarivanje i toplinsku obradu

3.4. Odjeljak za popravak ZMIN

3.5. Odjeljak galvanizacije.

3.1. Odjeljak bravarije

Članak 83.

Odjeljak bravarije sudjeluje u izradi pričuvnih dijelova zrakoplova (MIG-21BIS, AN-32, AN-2, PILATUS PC-9, UTVA-75, CESSNA, CANADAIR CL-215 i CL-415, Mi8-MTV-1, Mi-24, Bell) kao i specijalnih alata, uređaja i zemaljske opreme potrebne za remont i opsluživanje zrakoplova, radi na regeneraciji oštećenih dijelova i sklopova kao što su ispušne cijevi zrakoplova (MIG-21BIS, Mi8-MTV1, Utva-75), popravak i zavarivanje rešetkaste konstrukcije lakih zrakoplova, dijelovi stajnog trapa i okovi na strukturi zrakoplova. Odjeljak sudjeluje na realizaciji razvojnih projekata kao što su programi bespilotnih letjelica, kontejner vučenih meta, vučene mete, sustav za registraciju pogodaka, padobranske avio-bombe, mala zapovjedna vozila, vozila specijalne namjene, uređaja i opreme za remont i opsluživanje zrakoplova (lažni stajni trap za Mi-24, Mi-8, Pilatus, radne platforme za Mi8-MTV1, Mi-24, Canadair CL-215), a angažiran je i na radovima remonta radarskih sustava, antena i reduktora za potrebe ZMIN-a, te na preuređenju i popravku radarskih kabina.

3.2. Odjeljak za zemaljsku opremu

Članak 84.

Odjeljak za zemaljsku opremu sukladno tehnološkoj i konstruktivnoj dokumentaciji te uzorcima izrađuje zemaljsku opremu za zrakoplove i helikoptere svih tipova.

3.3. Odjeljak za zavarivanje i toplinsku obradu

Članak 85.

Odjeljak za zavarivanje i toplinsku obradu sukladno tehnološkoj i konstruktivnoj dokumentaciji vrši zavarivanje, toplinsku obradu na izrađenim dijelovima za zrakoplove i helikoptere svih tipova.

3.4. Odjeljak za popravak ZMIN

Članak 86.

Odjeljak za popravak ZMIN sukladno tehnološkoj i konstruktivnoj dokumentaciji i uzorcima vrši popravak na radarskim sustavima svih vrsta za postrojbe ZMIN.

3.5. Odjeljak galvanizacije

Članak 87.

Odjeljak galvanizacije obavlja poslove čišćenje dijelova zrakoplova mehaničkim i kemijskim putem prije galvanske zaštite, poslove kemijske zaštite dijelova zrakoplova, poslove galvanske zaštite na zrakoplovnim dijelovima kao i poslove pročišćavanja i kontrole voda galvanizacije i lakirnice koje prolaze kroz pročistač.

d) Služba razvoja i inženjeringa

Članak 88.

Služba razvoja i inženjeringa obavlja poslove vezane za standardne poslove tehnologije održavanja svih vrsta zrakoplova, kao i za nestandardne radove i modifikacije na zrakoplovima i zrakoplovnim sustavima za različite specijalne namjene. Ova služba radi i nove projekte za potrebe Oružanih snaga koji zahtijevaju razvojno-istraživačke sposobnosti, temeljene na znanstvenim osnovama koje Zavodu daju obilježja zrakoplovno tehničkog instituta.

Za obavljanje poslova Službe razvoja i inženjeringa ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel inženjeringa i pripreme,

2. Odjel konstrukcije,

3. Odjel tehnologije,

4. Ispitni odjel.

1. Odjel inženjeringa i pripreme

Članak 89.

Odjel inženjeringa obavlja poslove vezane za prikupljanje i praćenje podataka o zrakoplovima i ostalim letjelicama, o opremi letjelica, naoružanju, mjernoj, ispitnoj i zemaljskoj opremi, alatima, dijelovima, cijenama i standarda iz područja avijacije, projektiranje kapaciteta za servisiranje i popravak letjelica, njihovih uređaja i opreme, izradu projekata za izvođenje modifikacija te modernizaciju i opremanje letjelica i vođenje biblioteke s kompjutorskim praćenjem i obradom bibliotečnih jedinica. Utvrđuje strategiju i metodologiju planiranja održavanja – remonta zrakoplova i helikoptera i izrađuje algoritme za upravljanje (nadzor) tijeka remonta letjelica pomoću računala.

2. Odjel konstrukcije

Članak 90.

Odjel konstrukcije obavlja poslove vezane za razvoj pojedinih sustava kao što su bespilotne letjelice, sustavi za vuču meta (kontejner, vučno uže, meta), sustavi za registraciju pogodaka pri gađanju: zrak - zrak (zrakoplovstvo); zemlja - zrak (topništvo i mornarica); zrak - zemlja (zrakoplovstvo), lanseri za VRZ rakete, opremanje vozila za posebne namjene, preuređenje standardne varijante helikoptera Mi-8 MTV-1 u salonsku varijantu VIP, preuređenje standardne varijante helikoptera Mi-8 MTV-1 u vatrogasnu varijantu sa ugradnjom sustava “Pelikan 2000” i “Fllorry 2600”, preuređenje zrakoplova u tegljače za vuču meta, ugradnja elektroničke zrakoplovne opreme za instrumentalno letenje (IFR) zapadne proizvodnje Bendix/King u helikoptere Mi-8 MTV-1, ugradnja video opreme u helikopter H-306, ugradnja opreme za istraživanje minskih polja u helikopter Mi-8 MTV-1, radio - vođena maketa zrakoplova RVMZ s ugrađenim indikatorom pogodaka, uređaj za kočenje avionskih bombi VAB-250 K, zemaljska oprema (platforme, vjetrokazi, rude i dr.).

Za obavljanje poslova u Odjelu konstrukcije ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

2.1. Projektno-strojarski odsjek,

2.2. Odsjek elektro-konstrukcije.

2.1. Projektno-strojarski odsjek

Članak 91.

Projektno-strojarski odsjek projektira, proračunava i izrađuje strojarsku i aerodinamičku konstrukcijsku dokumentaciju za održavanje zrakoplova i helikoptera obavljajući poslove projektiranja ispitnih uređaja, alata, naprava i zemaljske opreme, projektiranja sustava za gađanje, projektiranje, preuređenje i modifikaciju na zrakoplovima i helikopterima (preuređenje transportnog helikoptera u salonsku varijantu, ugradnja NAV/COM opreme, ugradnja sustava za izbacivanje IC mamaca), projektiranje i izradu konstrukcijske dokumentacije za bespilotne letjelice te projektiranje i modifikacija na specijalnim vozilima za potrebe Oružanih snaga.

2.2. Odsjek elektro-konstrukcije

Članak 92.

Odsjek elektro-konstrukcije obavlja poslove vezane za projektiranje elektroničkih sklopova, analizu postojećih rješenja, izradu idejnih rješenja, specificiranje materijala, prikupljanje informacija o nabavi, naručivanje materijala, konstruiranje, izradu i ispitivanje modela pojedinih sklopova, definiranje električne sheme, izradu sklopova (izrada foto predloška; izrada pločice, montaža i lemljenje komponenata; ispitivanje i podešavanje gotovog sklopa), ugrađivanje sklopova te ispitivanje na zemlji i u zraku po programu ispitivanja.

3. Odjel tehnologije

Članak 93.

Odjel tehnologije obavlja poslove koji se odnose na izradu radno-tehničke dokumentacije, prevođenje dokumentacije, te unapređenje tehnoloških procesa održavanja zrakoplova i helikoptera.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

3.1. Odsjek tehnologije avionike i elektronike,

3.2. Odsjek tehnologije motora,

3.3. Odsjek strojarske tehnologije.

3.1. Odsjek tehnologije avionike i elektronike

Članak 94.

Odsjek tehnologije avionike i elektronike obavlja poslove vezane za tehnološku razradu elektro opreme, radio, navigacijske i radarske, mjerne i kisik opreme, proučavanje i prevođenje dokumentacije proizvođača, izradu radno-tehničke dokumentacije, izradu materijalnih normativa, proučavanje stručne literature za održavanje zrakoplova, intervencije na terenu te izradu idejnih rješenja uređaja i remontne opreme.

3.2. Odsjek tehnologije motora

Članak 95.

Odsjek tehnologije motora obavlja poslove vezane za tehnološku razradu održavanja motora, vođenje tehnološke razrade popravka agregata i opreme motora, rad na intervencijama, unapređenje tehnoloških procesa popravaka i održavanja motora, vođenje preobuke, tehnološku razradu završnih provjera, vođenje radova kod usvajanja, prevođenje dokumentacije proizvođača, izradu materijalnih normativa te izvođenje modifikacija i biltena.

3.3. Odsjek strojarske tehnologije

Članak 96.

Odsjek strojarske tehnologije obavlja poslove tehnološke razrade popravka strukture zrakoplova i opreme te agregata sustava zrakoplova, proučava i prevodi tehničko-tehnološke dokumentaciju proizvođača, i izrađuje radnu i operativno- tehnološku dokumentaciju, izrađuje materijalne normative, formira specifikaciju rezervnih dijelova i potrošnih materijala kao i tablice zamjenitelja, vodi obuku te izvodi modifikacije i biltene.

4. Ispitni odjel

Članak 97.

Ispitni odjel vrši propisivanje, pripremu i provedbu ispitivanja za potrebe razvoja i završna ispitivanja: zrakoplovne opreme (sustavi za registraciju pogodaka, novoizrađeni lanseri raketa, pomoćna sredstva za helikopterske desante, zemaljska oprema sa povećanim zahtjevima), zrakoplovnog naoružanja (bojeve bombe sa kočionim uređajem, vježbovna ubojna sredstva, vježbovna ubojna sredstva sa kočionim uređajem, modificirane rakete), zrakoplovnih sredstava (bespilotne letjelice) te ispitnih uređaja. Odjel obavlja i poslove mjerenja sila i ostalih parametara tijekom leta zrakoplova ili sredstva.

e) Služba kontrole

Članak 98.

Služba kontrole obavlja poslove vezane za organizaciju kvalitetnog i pravodobnog izvršenja radnih zadaća na kontroli kvalitete izvršenih radova, unapređenje kontrole kvalitete i pouzdanosti radova, obuku kadrova, suradnju s korisnicima usluga Zavoda, rad na terenu, rad na izvršenju operativnih i planskih zadaća, analizu reklamacija i kvarova i poduzimanje mjera za podizanje razine kvalitete i pouzdanosti izvršenih radova, razvoj i opremanje, rješavanje i analizu tehničke problematike, organizaciju prijama zrakoplovne tehnike, završne preglede te za probne letove.

Za obavljanje poslova Službe kontrole ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel kontrole tehnologija i laboratorija,

2. Odjel avionike i elektronike,

3. Odjel primopredaje zrakoplova.

1. Odjel kontrole tehnologija i laboratorija

Članak 99.

Odjel kontrole tehnologija i laboratorija obavlja pregled dokumentacije u svrhu osiguranja pouzdanosti i kvalitete, rješava problematiku kvalitete, vrši kontrolu tehnološkog postupka i projektne dokumentacije, surađuje s kontrolorima po sustavima, obavlja pregled dokumentacije zrakoplova i helikoptera te popunu i ovjeru dokumentacije.

Za obavljanje poslova u Odjelu kontrole tehnologija i laboratorija ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek kontrole,

1.2. Odsjek laboratorija.

1.1. Odsjek kontrole

Članak 100.

Odsjek kontrole obavlja poslove koji se odnose na kontrolu radova na zrakoplovima i helikopterima tijekom održavanja po sustavima ZIM i IRE, kontrolu radova na agregatima sustava ZIM i IRE, prijam izvršenih radova i ovjera istih, popunu tehničko-tehnološke dokumentacije, kontrolu sustava naoružanja, kontrolu kvalitete po pojedinim fazama te na kontrolu radova bojenja strukture i nemetala.

1.2. Odsjek laboratorija

Članak 101.

Odsjek laboratorija obavlja poslove kontrole kvalitete i pouzdanosti na zrakoplovima i helikopterima sukladno propisanoj dokumentaciji, kontrole i nadzora mjerne opreme, kontrole i nadzora kod primjene kemijskih postupaka, kontrole kvalitete nemetala, hermetika, gume, boje i slično te kontrole mehaničkih svojstava materijala.

2. Odjel avionike i elektronike

Članak 102.

Odjel avionike i elektronike obavlja poslove koji se odnose na popravak, ispitivanje i podešavanje radio-stanica govornih informatora zrakoplovnih magnetofona, kao i drugih zrakoplovnih elektronskih uređaja, pokazivača i automatike.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odjeljci:

2.1. Odjeljak analogne elektronike,

2.2. Odjeljak digitalne elektronike,

2.3. Odjeljak impulsne elektronike,

2.4. Odjeljak elektronike naoružanja,

2.5. Odjeljak elektro-rotacionih i linearnih električnih uređaja,

2.6. Odjeljak za elektro- i koaksijalnu instalaciju,

2.7. Odjeljak žiroskopskih uređaja,

2.8. Odjeljak mjerne opreme i automatike

2.1. Odjeljak analogne elektronike

Članak 103.

Odjeljak analogne elektronike obavlja popravak, ispitivanje i podešavanje sljedećih zrakoplovnih elektroničkih uređaja: radio stanice AM, FM, radio kompasa, markerskih prijamnika i satelitskih navigacionih prijamnika. Odjeljak po potrebi vrši remont navedenih uređaja te obavlja poslove produženja resursa i izvođenja radova po biltenima proizvođača, kao i povremenih pregleda elektroničke opreme na nadzvučnim borbenim, dozvučnim borbenim, transportnim i civilnim letjelicama.

2.2. Odjeljak digitalne elektronike

Članak 104.

Odjeljak digitalne elektronike obavlja popravak, ispitivanje i podešavanje slijedećih zrakoplovnih elektronskih uređaja: VOR/ILS uređaja, radio-stanica, govornih informatora, zrakoplovnih magnetofona, interfona, odašiljača mjesta nezgode i zrakoplovnih audio-uređaja. Odjeljak po potrebi vrši remont navedenih uređaja te obavlja poslove vezane za produženje resursa i izvođenje radova po biltenima proizvođača, kao i povremene preglede elektronske opreme na nadzvučnim borbenim, dozvučnim borbenim, transportnim i civilnim letjelicama.

2.3. Odjeljak impulsne elektronike

Članak 105.

Odjeljak impulsne elektronike obavlja popravak, ispitivanje i podešavanje slijedećih zrakoplovnih elektronskih uređaja, nišanskih radara, meteoroloških radara, uređaja za raspoznavanje, radiovisinomjera, transpondera i uređaja za mjerenje daljine. Odjeljak po potrebi vrši remont navedenih uređaja, produženje resursa i izvođenje radova po biltenima proizvođača, kao i povremene preglede elektronske opreme na nadzvučnim borbenim, dozvučnim borbenim, transportnim i civilnim letjelicama.

2.4. Odjeljak elektronike naoružanja

Članak 106.

Odjeljak elektronike naoružanja obavlja poslove popravka, ispitivanja i podešavanja uređaja elektronike naoružanja i ciljničke opreme na borbenim nadzvučnim zrakoplovima i borbenim helikopterima, a po potrebi vrši remont navedenih uređaja, produženje resursa i izvođenje radova po biltenima kao i povremene preglede elektronike naoružanja na svim tipovima borbenih letjelica.

2.5. Odjeljak elektro-rotacionih i linearnih električnih uređaja

Članak 107.

Odjeljak elektro-rotacionih i linearnih električnih uređaja vrši popravak, ispitivanje i podešavanje sljedećih uređaja zrakoplovne elektro-opreme: generatora, pretvarača, kontaktora, releja, regulatora temperature, automata startanja, regulatora napona, signalizatora ozračenosti, signalnih tabli, električnog osvjetljenja, pojačala, ventilatora i ostale elektro- opreme. Odjeljak po potrebi vrši remont navedenih uređaja, produženje resursa i izvođenje radova po biltenima proizvođača kao i povremene preglede elektro-opreme na nadzvučnim borbenim, dozvučnim borbenim, transportnim i civilnim letjelicama.

2.6. Odjeljak za elektro i koaksijalnu instalaciju

Članak 108.

Odjeljak za elektro i koaksijalnu instalaciju obavlja poslove vezane za popravak električne instalacije na svim tipovima letjelica, izvođenje modifikacija i izradu električne instalacije za dodatno ugrađenu opremu, formiranje i održavanje zrakoplovnih akumulatora svih vrsta (srebro-cink, nikal-kadmij i olovnih).

2.7. Odjeljak žiroskopskih uređaja

Članak 109.

Odjeljak žiroskopskih uređaja obavlja popravak, ispitivanje i podešavanje sljedećih zrakoplovnih žiroskopskih uređaja: avio horizonta, kursnih uređaja, isključivača korekcije i pokazivača skretanja, a po potrebi vrši remont navedenih uređaja, produžuje resurse i izvodi radove po biltenima proizvođača kao i povremene preglede žiroskopskih uređaja na nadzvučnim borbenim, dozvučnim borbenim, transportnim i civilnim letjelicama.

2.8. Odjeljak mjerne opreme i automatike

Članak 110.

Odjeljak mjerne opreme obavlja popravak, ispitivanje i podešavanje uređaja za mjerenje temperature broja okretaja, vibracija, tlakova, te svih vrsta signalizatora, po potrebi vrši remont navedenih uređaja, produžuje resurse i izvodi radove po biltenima proizvođača, kao i povremene preglede mjerne opreme na nadzvučnim borbenim, dozvučnim borbenim, transportnim i civilnim letjelicama.

3. Odjel primopredaje zrakoplova

Članak 111.

Odjel primopredaje zrakoplova obavlja poslove vezane za prijam i predaju zrakoplova i helikoptera, predpoletne, međuletne, poslijeletne i tjedne preglede, održavanje sredstava koja su duže vrijeme izvan redovne eksploatacije, završne preglede i neposredne pripreme za let, pripreme sredstava za probni let i zemaljsko opsluživanje u toku samog leta, koordinaciju s ostalim službama i odjelima pri vršenju završnih ispitivanja i proba na sredstvima, održavanje i korištenje zemaljskih agregata i sredstava, primjenu propisane tehničko-tehnološke dokumentacije, provođenje mjera zaštite, proučavanje propisa i tehničke dokumentacije, obuku za nove tipove zrakoplova i helikoptera, pregled i nadzor letnih površina, stajanke i ispitnih stolova (površina) za zrakoplove i helikoptere i za nadzor njihovog održavanja te za vršenje pregleda i opsluživanja zrakoplova i helikoptera na preletu i redovnim zadaćama (osim probnih letova).

f) Služba logistike

Članak 112.

Služba logistike obavlja poslove vezane za nabavljanje i prodaju roba i usluga, materijalno-financijsko poslovanje Zavoda te za održavanje infrastrukture i objekata.

Za obavljanje poslova Službe logistike ustrojavaju se sljedeće ustrojbene jedinice:

1. Komercijalno financijski odjel,

2. Odjel održavanja.

1. Komercijalno-financijski odjel

Članak 113.

Komercijalno financijski odjel obavlja poslove vezane za nabavljanje i prodaju roba i usluga, te poslove materijalno financijskog poslovanja.

Za obavljanje poslova u komercijalno financijskom odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Komercijalni odsjek,

1.2. Financijski odsjek.

1.1. Komercijalni odsjek

Članak 114.

Komercijalni odsjek obavlja poslove vezane za ugovaranje, poslovnu korespondenciju, nabavu roba i usluga te ustupanje radova iz područja materijalnog osiguranja za održavanje, remont i modifikaciju zrakoplova i zemaljske opreme te usvajanje proizvodnje i regeneracije. Odjel obavlja i komercijalne poslove pružanja usluga izvan Ministarstva (održavanje, popravak zrakoplova, zrakoplovne opreme, površinske zaštite metala, toplinske i strojne obrade) te poslove skladištenja.

1.2. Financijski odsjek

Članak 115.

Financijski odsjek evidentira račune, dostavlja materijalne isprave na knjiženje, sastavlja mjesečna izvješća o utrošenim sredstvima i korištenju radnog vremena za obračun plaće, vodi evidenciju zaduženja materijalnih sredstava na uporabi, knjigu manjkova i šteta, knjigu evidencije službenih putovanja, evidenciju računa po dobavljačima, a obavlja i poslove kontrole knjigovodstvenih isprava i unosa cijena u materijalne isprave te prati zakonske i podzakonske propise iz svog djelokruga.

2. Odjel održavanja

Članak 116.

Odjel održavanja obavlja poslove vezane za preventivnu protupožarnu zaštitu, zaštitu na radu, protupožarnu zaštitu, čišćenje te održavanje infrastrukture i objekata.

Za obavljanje poslova u Odjelu održavanja ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

2.1. Odsjek zaštite i održavanja čistoće,

2.2. Odsjek održavanja infrastrukture i objekata.

2.1. Odsjek zaštite i održavanja čistoće

Članak 117.

Odsjek zaštite i održavanja čistoće obavlja poslove preventivne protupožarne zaštite radnog prostora i kruga zavoda te protupožarne zaštite kod zapuštanja, probe, te punjenja gorivom zrakoplova i helikoptera. Odsjek obavlja i poslove vezane za otključavanje i zaključavanje te plombiranje zavodskih objekata, vrši kontrolu provođenja zaštite na radu te obavlja poslove čišćenja radnog prostora, kruga Zavoda, a po potrebi i poslove čišćenja zrakoplova i helikoptera.

2.2. Odsjek održavanja infrastrukture i objekata

Članak 118.

Odsjek održavanja infrastrukture i objekata obavlja poslove vezane za održavanje strojarske opreme, elektro-opreme, građevinskih objekata, energetsko-kompresorskih postrojenja te motornih vozila, kao i poslove prevoženja djelatnika na posao i s posla.

Za obavljanje poslova u Odsjeku održavanja infrastrukture i objekata ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:

2.2.1. Pododsjek za održavanje strojarske i elektro-opreme,

2.2.2. Pododsjek za održavanje građevinskih objekata,

2.2.3. Pododsjek za održavanje energetsko-kompresorskih postrojenja,

2.2.4. Pododsjek za održavanje motornih vozila,

2.2.5. Prometni pododsjek.

2.2.1. Pododsjek za održavanje strojarske i elektro-opreme

Članak 119.

Pododosjek za održavanje strojarske i elektro-opreme obavlja poslove održavanja strojeva, postrojenja, zemaljske opreme te ostale opreme vezane za proces remonta zrakoplova i helikoptera. Osim toga, bavi se instaliranjem nove opreme i realizacijom novih investicijskih radova za potrebe Zavoda, a po potrebi obavlja i poslove održavanja i izrade građevinske bravarije. Uz to, Pododsjek obavlja poslove vezane uz održavanje elektro-opreme, kao i poslove električnog održavanja građevinskih objekata.

2.2.2. Pododsjek za održavanje građevinskih objekata

Članak 120.

Pododsjek za održavanje građevinskih objekata obavlja poslove održavanja građevinskih objekata (soboslikarsko-ličilački radovi, vodoinstalaterski, zidarski i stolarski radovi), a po potrebi sudjeluje kod instaliranja nove opreme i izvođenja novih investicija te pruža usluge na poslovima koji su u direktnoj vezi s procesom remonta (stolarija).

2.2.3. Pododsjek za održavanje energetsko-kompresorskih postrojenja

Članak 121.

Pododsjek za održavanje energetsko-kompresorskih postrojenja zagrijava radni prostor u sezoni grijanja, obavlja poslove vezane uz rad u kompresorskoj stanici za proizvodnju industrijskog komprimiranog zraka i punjenje boca zrakom visokog tlaka, poslove zagrijavanja lakirnice te poslove godišnjeg remonta kotlovskog postrojenja i instalacije centralnog grijanja.

2.2.4. Pododsjek za održavanje motornih vozila

Članak 122.

Pododsjek za održavanje motornih vozila obavlja automehaničarske poslove održavanja motornih vozila i motorskog dijela svih agregata koji imaju pogon motorom SUS.

2.2.5. Prometni pododsjek

Članak 123.

Prometni pododsjek obavlja poslove autobusnog prijevoza djelatnika na posao i s posla te poslove upravljanja svim ostalim motornim vozilima, uključujući i radne strojeve (rovokopač, dizalica).

8. UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU

Članak 124.

Uprava za obrambenu politiku je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za: usklađivanje i planiranje aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i Oružanih snaga u ostvarivanju nacionalnih sigurnosnih ciljeva i provedbi planirane obrambene politike; praćenje usklađenosti zakonodavstva sa zahtjevima obrambenog sustava i obvezama proizašlim iz međunarodnih sporazuma i ugovora; koordinaciju s tijelima izvršne i zakonodavne vlasti (osobito sa saborskim odborima i resornim ministarstvima) po pitanjima značajnim za strategiju nacionalne sigurnosti i obrambenu politiku. Uprava za obrambenu politiku također sudjeluje u međunarodnim pregovorima po pitanjima obrane i odnosa sa Sjeverno-atlantskim savezom (u daljnjem tekstu: NATO) i ostalim sigurnosnim organizacijama i sigurnosno-obrambenim asocijacijama te ministarstvima obrane drugih zemalja; osigurava usklađenost planiranja i provođenja obrambene politike s relevantnim prosudbama resornih ministarstava; izrađuje prijedloge dokumenata obrambene politike; sudjeluje u kreiranju smjernica za sustav planiranja, programiranja i izrade proračuna, te prati njegovu usklađenost s obrambenom politikom i strategijom; prati i raščlanjuje kretanja u međunarodnom okruženju i procjenjuje njihov utjecaj na sustav obrane; prati i nadzire provedbu obrambene politike po pitanjima nadzora naoružanja, provedbe međunarodnih sporazuma, vojno-vojne suradnje, uvoza i izvoza oružja i posebno značajnih tehnologija; obavlja vrednovanje programa i planova posebnih oblika djelovanja i borbe protiv nevojnih ugroza prateći njihovu usklađenost s obrambenom politikom i proračunskim mogućnostima; prati i nadzire programe informacijskih djelovanja i njihovu ugradnju u dokumente obrambene politike. Uprava za obrambenu politiku daje smjernice i nadzire provedbu obrambene politike za izradu obrambenih planova, upravljanja i prevencije kriza potpore oružanih snaga civilnim strukturama, civilnih aspekata obrane i općenito civilno-vojnih odnosa, te obavlja i druge poslove koje joj povjeri ministar.

Za obavljanje poslova Uprave za obrambenu politiku ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

a) Služba za obrambenu politiku i planiranje,

b) Služba za međunarodnu vojnu suradnju,

c) Služba za nadzor naoružanja (Hrvatsko verifikacijsko središte),

d) Služba za NATO / PfP.

a) Služba za obrambenu politiku i planiranje

Članak 125.

Služba za obrambenu politiku i planiranje je ustrojbena jedinica u sastavu Uprave za obrambenu politiku koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za: izradu prijedloga dokumenata dugoročnog, srednjoročnog i kratkoročnog obrambenog planiranja, suradnju u izradi i pregledu strategije nacionalne sigurnosti i strategije obrane, pri čemu osigurava njihovu usklađenost s općom politikom Vlade Republike Hrvatske, resursima, strukturom snaga, planovima opremanja i proračunom. Služba za obrambenu politiku i planiranje usklađuje aktivnosti drugih službi Ministarstva obrane u izradi svih kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih planova i dokumenata obrambene politike i strategije, procjenjuje stanja, trendove i perspektive sigurnosnog okružja Republike Hrvatske, prosuđuje obrambene sposobnosti Republike Hrvatske u možebitnom sukobu, koordinira i nadzire provedbene planove drugih nositelja obrambenih priprema u području civilne obrane, predlaže prioritete i alokaciju resursa, te usklađivanje sustava planiranja, programiranja i izrade proračuna s ciljevima obrambene politike, pregledava obrambene planove, predlaže i usklađuje aktivnosti nositelja civilno-vojnog kriznog planiranja iz nadležnosti Ministarstva obrane, prosuđuje obrambenu spremnost glede djelovanja u izvanrednim okolnostima, koordinira i nazire aktivnosti u području obrambenih priprema i razvoja prostora i infrastrukture te obavlja poslove koordinacije s civilnim institucijama i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane po pitanjima civilno-vojnih odnosa.

Za obavljanje poslova Službe za obrambenu politiku i planiranje ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel obrambenog planiranja,

2. Odjel obrambene politike,

3. Odjel obrambenih priprema,

4. Odjel za koordinaciju.

1. Odjel obrambenog planiranja

Članak 126.

Odjel obrambenog planiranja obavlja upravne i stručne poslove vezane za: objedinjavanje djelatnosti vezanih za usklađivanje izrade svih dokumenata obrambenog planiranja, razvija prijedloge strategijskih rješenja na području obrane koja, prema procjenama sigurnosnih uvjeta i raspoloživih resursa, mogu zadovoljiti sigurnosne potrebe Republike Hrvatske, osigurava usklađenost strategijskih rješenja na području obrane s državnom politikom, programskim opredjeljenjima Vlade Republike Hrvatske te s raspoloživim resursima, sagledava konceptualna rješenja u Republici Hrvatskoj sa stajališta usklađenosti s rješenjima i trendovima u drugim demokratskim državama te najvažnijim međunarodnim sigurnosnim/obrambenim organizacijama, prati implementaciju dokumenata obrambenog planiranja kroz ustrojbene cjeline Ministarstva obrane te sukladno promjenama relevantnih unutarnjih i vanjskih čimbenika, predlaže kvalitetno poboljšanje i ažuriranje postojećih rješenja, sudjeluje u vrednovanju implementacije načela i odredbi strategijskih dokumenata i periodičnih obrambenih pregleda, osigurava osnove za potporu razvoju civilne ekspertize na području obrambenog planiranja strategijske razine. Obavlja sve poslove potpore (opće poslove) za potrebe Službe.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek potpore,

1.2. Odsjek strategijskog i razvojnog planiranja,

1.3. Odsjek raščlambe i prosudbi.

1.1. Odsjek potpore

Članak 127.

Odsjek potpore vodi personalnu evidenciju i brigu o realizaciji prava iz radnog odnosa djelatnika Službe; uređuje i vodi administrativne poslove u Službi; vodi pismohranu Službe; izrađuje prijedlog financijskog plana Službe i skrbi o nabavi; osigurava ekspertnu informatičku potporu i održavanje računalne opreme; opskrbljuje sve ustrojbene cjeline pripadajućim materijalno-tehničkim sredstvima i potrošnim materijalom; održava raspoloživu opremu i uređaje te brine o njihovoj ispravnosti, servisiranju i zanavljanju; organizira službeni prijevoz za potrebe načelnika i djelatnika Službe te provodi inventuru materijalno-tehničkih sredstava, osigurava čišćenje i održavanje radnih prostorija.

1.2. Odsjek strategijskog i razvojnog planiranja

Članak 128.

Odsjek strategijskog i razvojnog planiranja izrađuje prijedloge metodologije i temeljnih dokumenata obrambenog planiranja, sudjeluje u pripremanju prijedloga dokumenata strategijskog planiranja, osigurava usklađenost prijedloga obrambenog planiranja iz nadležnosti Ministarstva s politikom Vlade Republike Hrvatske, prati trendove razvoja obrambenog planiranja u razvijenim demokratskim državama, procjenjuje njihovu relevantnost za unapređivanje koncepta obrambenog planiranja Republike Hrvatske te predlaže odgovarajuća prilagođavanja hrvatskih rješenja, surađuje s akademskim institucijama, nevladinim organizacijama i medijima u cilju poticanja i razvoja civilne nacionalne ekspertize na području obrambenog planiranja.

1.3. Odsjek raščlambe i prosudbi

Članak 129.

Odsjek raščlambe i prosudbi provodi strategijske analize i procjene koje služe kao osnova za kreiranje obrambene politike i odlučivanje u Ministarstvu obrane, a posebno kao podloga za razvijanje temeljnih dokumenata obrambene politike i strategije obrane; identificira, analizira i prosuđuje sve strategijski važne događaje na području obrane, diplomacije, politike, tehnologije i obrambenog proračuna koji mogu imati utjecaj na sigurnost i obranu Republike Hrvatske; prikuplja i analizira podatke relevantne za definiranje strategije obrane te definiranje i provedbu obrambene politike iz dostupnih izvora: stručne literature, stručnih publikacija, pravne regulative, međunarodnih propisa i sporazuma, Interneta, tiska i dr.; sistematizira i arhivira prikupljene podatke na način koji omogućuje njihovo korištenje u svakodnevnom radu; izrađuje sistematizirane prikaze analiza i studije, kao podloge za strategijsko odlučivanje; izrađuje priloge za nacrte dokumenata obrambene politike i strategije koji se odnose na ocjenu i prosudbe sigurnosnog okružja; izrađuje analize stanja i prosudbe sigurnosnog okružja s aspekta nadležnosti Službe kao priloge integralnih sigurnosnih prosudbi Ministarstva obrane.

2. Odjel obrambene politike

Članak 130.

Odjel obrambene politike izrađuje prijedloge i prati realizaciju dokumenata obrambene politike, izrađuje nacrte provedbenih odluka s područja obrambene politike za potrebe ministra, zamjenika ministra i pomoćnika ministra za obrambenu politiku, za potrebe ministra obrane analizira planove i prijedloge ostalih vladinih resora i njihov značaj za tekuću obrambenu politiku Ministarstva, prati implementaciju temeljnih načela i odrednica obrambene politike u praksi Ministarstva i Oružanih snaga s aspekta njihove primjenjivosti te predlaže njihove eventualne prilagodbe, sudjeluje u izradi prijedloga očitovanja i mišljenja ministra obrane, njegovog zamjenika ili pomoćnika ministra za obrambenu politiku o prijedlozima, odlukama i zahtjevima drugih institucija vezanim za obrambenu politiku iz nadležnosti Ministarstva, prati i prosuđuje trenutno stanje i perspektive obrambenog sustava savjetuje po pitanjima implementacije dokumenata obrambene politike u planske dokumente, prikuplja i prati podatke koji se odnose na operativne i ratne planove, prati i prosuđuje usklađenost operativnih i ostalih planova po granama.

3. Odjel obrambenih priprema

Članak 131.

Odjel obrambenih priprema razvija koncept i izrađuje prijedloge planskih rješenja na području obrambenih priprema civilnog sektora i osigurava njegovu implementaciju u institucijama i organizacijama od značaja za obranu Republike Hrvatske, konceptualno osmišljava uređenje prostornog i infrastrukturnog razvoja Republike Hrvatske u skladu s interesima obrane, prati i prosuđuje stanje planiranja prostornog i infrastrukturnog razvoja Republike Hrvatske, te predlaže potrebne mjere Vladi Republike Hrvatske, prati stanje održavanja objekata i infrastrukture na nacionalnoj i lokalnim razinama, te predlaže potrebne mjere sanacije, rekonstrukcije ili prenamjene, planira, predlaže i provodi mjere za usklađivanje civilnih i vojnih aktivnosti vezanih uz izgradnju obrambenih sposobnosti društva za djelovanje u kriznim situacijama, sudjeluje u izradi prijedloga metodologije planiranja za postupanje u izvanrednim situacijama na razini Vlade Republike Hrvatske, te predlaže primjerenu metodologiju planiranja u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama, razvija metodološke i planske okvire za planiranje djelovanja ustrojbenih cjelina Ministarstva i Oružanih snaga u kriznim situacijama.

4. Odjel za koordinaciju

Članak 132.

Odjel za koordinaciju usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Uprave za obrambenu politiku, savjetuje pomoćnika ministra po pitanjima organizacije rada, profesionalnog razvoja, personalnih i pravnih poslova, te po svim pitanjima iz funkcionalne nadležnosti Uprave, koordinira i surađuje s Kabinetom ministra obrane, Kabinetom načelnika Glavnog stožera, s ustrojstvenim jedinicama za koordinaciju u Glavnom inspektoratu obrane i u upravama Ministarstva, povezuje Upravu za obrambenu politiku sa saborskim odborima i resornim ministarstvima po pitanjima provedbe obrambene politike, obavlja financijske, administrativne, tajničke, prevoditeljske poslove, poslove vezane uz korespondenciju i rukovanje dokumentacijom i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik ministra za obrambenu politiku.

b) Služba za međunarodnu vojnu suradnju

Članak 133.

Služba za međunarodnu vojnu suradnju je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za obrambenu politiku koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za: objedinjavanje aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva vezanih uz provedbu međunarodne vojne suradnje, pripremu sporazuma i sudjelovanje u radu međunarodnih sigurnosnih i obrambenih organizacija i asocijacija, pripremu materijala i dokumenata po pitanjima vojnih aspekata međunarodne sigurnosne suradnje i njihovog usklađivanja s dokumentima obrambene politike, predlaganje mjera za usklađivanje vojne dimenzije obrambene politike za potrebe sudjelovanja Republike Hrvatske u sklapanju regionalnih i međunarodnih sporazuma i konvencija, praćenje, usmjeravanje i podupiranje hrvatskih vojnih izaslanika i izaslanstava tijekom njihova boravka u inozemstvu, sudjelovanje u odabiru kandidata za vojno-diplomatske dužnosti u inozemstvu, praćenje, usmjeravanje i nadzor stranih vojnih izaslanstava za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj, povezivanje Ministarstva s međunarodnim institucijama i suradnju s drugim tijelima po pitanju međunarodne vojne suradnje.

Za obavljanje poslova Službe za međunarodnu vojnu suradnju ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel potpore, raščlambe i razvoja međunarodne vojne suradnje,

2. Odjel multilaterale,

3. Odjel bilaterale.

1. Odjel potpore, raščlambe i razvoja međunarodne vojne suradnje

Članak 134.

Odjel potpore, raščlambe i razvoja međunarodne vojne suradnje obavlja upravne i stručne poslove vezane za: organizaciju praćenja vojno-političke situacije na globalnoj razini, savjetovanje po pitanjima međunarodnih sporazuma i sudjelovanja obrambenog sustava Republike Hrvatske u međunarodnim aktivnostima, organizaciju pregovaranja, usuglašavanja i oblikovanja sporazuma i drugih akata o međunarodnoj vojnoj suradnji, organiziranje izrade baze podataka o državama i regijama od posebnog značaja za potrebe međunarodne vojne suradnje, objedinjavanje i izradu prijedloga godišnjih planova međunarodne vojne suradnje, izradu periodičnih i godišnjih izvješća, pripremu i izradu informativnih materijala za potrebe međunarodnih kontakata visokih dužnosnika Ministarstva, sudjelovanje u planiranju, razvijanju i praćenju međunarodne vojne suradnje te provedbu i praćenje specijalističkog osposobljavanja djelatnika za rad na području vojno-diplomatskih odnosa. Odjel obavlja i poslove potpore za potrebe Službe.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek potpore,

1.2. Odsjek raščlambe i razvoja.

1.1. Odsjek potpore

Članak 135.

Odsjek potpore prima stranke za načelnika i zamjenika načelnika Službe, organizira sastanke za načelnika i zamjenika načelnika Službe, obavlja poslove logističkog zbrinjavanja Službe, obavlja administrativne, pravne, personalne, financijske i informatičke poslove za potrebe Službe te vrši i usklađuje poslove prijama, rasporeda, otpreme pošte, urudžbenog zapisnika i pismohrane.

1.2. Odsjek raščlambe i razvoja

Članak 136.

Odsjek raščlambe prati vojno-političku situaciju na globalnoj razini, raščlanjuje i izrađuje analitičke materijale za potrebe Službe i Uprave za obrambenu politiku, te izrađuje prosudbe o sudjelovanju obrambenog sustava Republike Hrvatske u subregionalnim, regionalnim i drugim međunarodnim aktivnostima, stvara baze podataka o područjima od posebnog značaja za međunarodne vojne odnose, izrađuje periodička i godišnja izvješća te izrađuje informativne materijale za potrebe međunarodnih kontakata visokih dužnosnika Ministarstva, te osmišljava i organizira specijalističko osposobljavanje djelatnika za međunarodnu vojnu suradnju za rad na području vojno-diplomatskih odnosa. Odsjek obavlja i poslove vezane za međunarodne sporazume te poslove pregovaranja, usuglašavanja i oblikovanja sporazuma i drugih akata na području međunarodne vojne suradnje.

2. Odjel multilaterale

Članak 137.

Odjel multilaterale obavlja stručne poslove iz područja međunarodne sigurnosti. Odjel prati stanje odnose, trendove i aktivnosti u multilateralnim organizacijama, inicijativama i procesima te stvara i ažurira baze podataka na temelju prikupljenih informacija. Raščlambom i prosudbom prikupljenih podataka, a u skladu sa smjernicama obrambene politike, Odjel predlaže politiku Ministarstva obrane na području međunarodne sigurnosti. Sukladno tome Odjel usmjerava rad predstavnika te sudjeluje u pripravi dužnosnika Ministarstva obrane pri istupima u multilateralnim organizacijama (Ujedinjeni narodi, Organizacija za europsku sigurnost i suradnju, Europska unija / Zapadnoeuropska unija), inicijativama i procesima (Pakt o stabilnosti, Inicijativa ministara Jugoistočne Europe, Proces suradnje u jugoistočnoj Europi, Kvadrilaterala, Jadransko-jonska inicijativa, itd.). Odjel prati razvoj multinacionalnih europskih i regionalnih oružanih snaga te predlaže politiku i odnos Ministarstva obrane prema novim multinacionalnim obrambenim formacijama. Odjel sukreira i provodi politiku sudjelovanja Oružanih snaga Republike Hrvatske u međunarodnim mirovnim misijama, te kroz koordinaciju s međunarodnim organizacijama pridonosi pripravi, organizaciji i praćenju sudjelovanja Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama. Unutar Ministarstva obrane Odjel planira, prati i usmjerava provođenje aktivnosti obrambenog sustava usmjerene k ispunjavanju obveza iz područja međunarodne sigurnosti te kao takav sudjeluje u izradi godišnjih Planova međunarodne vojne suradnje.

3. Odjel bilaterale

Članak 138.

Odjel bilaterale izrađuje prijedloge planova, koordinira i upravlja provedbom aktivnosti iz područja bilateralne vojne suradnje, organizira i provodi temeljnu raščlambu prikupljenih podataka, prati i raščlanjuje rad hrvatskih vojnih izaslanika, usmjerava, prati i raščlanjuje rad stranih vojnih izaslanika i izaslanstava u Republici Hrvatskoj kao i aktivnosti u sklopu Vojno diplomatskog zbora, sudjeluje u planiranju aktivnosti hrvatskih vojnih izaslanika, predlaže težišta i opseg bilateralne suradnje po zemljama i regijama, izrađuje i ažurira baze podataka o poslovima, službenim kontaktima i osobama u zemljama i regijama, prati i nadzire aktivnosti stranih vojnih izaslanika i izaslanstava za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj, koordinira pri organizaciji posjeta stranih vojnih izaslanstava srednje i niže razine, te daje smjernice za bilateralnu suradnju u području međunarodne izobrazbe i analitički prati provedbu istih.

Za obavljanje poslova u Odjelu bilaterale ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

3.1. Odsjek regija I,

3.2. Odsjek regija II,

3.3. Odsjek regija III.

3.1. Odsjek regija I

Članak 139.

Odsjek regija I planira, usmjerava i koordinira provedbu bilateralne vojne suradnje sa: Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadom, Argentinom i drugim zemljama sukladno daljnjem razvoju bilateralne vojne suradnje, putem izravne korespondencije s hrvatskim i stranim vojnim izaslanicima navedenih zemalja akreditiranih za rad u Republici Hrvatskoj i ustrojbenih cjelina Ministarstva koji su nositelji provedbe pojedinih aktivnosti bilateralne vojne suradnje. Odsjek regija I prati stanje odnosa, trendova i aktivnosti u bilateralnim odnosima, izrađuje i ažurira baze podataka o državama, poslovima i službenim kontaktima, predlaže oblike bilateralne suradnje, sudjeluje u izradi analitičkih i informativnih materijala, vrši temeljnu raščlambu prikupljenih podataka o provedenim aktivnostima, izrađuje i ažurira baze podataka o provedenim aktivnostima međunarodne vojne izobrazbe i razmjene te izrađuje periodična i godišnja izvješća o istima, sudjeluje u davanju prijedloga smjernica za potrebe planiranja, razvijanja i praćenju međunarodne vojne suradnje na području izobrazbe i razmjene. Odsjek regija I usmjerava i koordinira aktivnosti hrvatskih vojnih izaslanika, organizira i usklađuje prikupljanje informacija i izvješća od hrvatskih vojnih izaslanika o obrambenim sustavima i relevantnim političkim kretanjima u državama i regijama, organizira i koordinira oblike potpore hrvatskim vojnim izaslanstvima i predstavništvima, neposredno provodi nadzor aktivnosti hrvatskih vojnih izaslanika i predstavnika.

3.2. Odsjek regija II

Članak 140.

Odsjek regija II usmjerava i koordinira provedbu bilateralne vojne suradnje sa: Kinom, Rusijom, Turskom, Mađarskom, Grčkom, Slovenijom, Makedonijom, Bosnom i Hercegovinom, Rumunjskom, Bugarskom, Albanijom, Izraelom, Egiptom, Iranom, Malezijom i drugim zemljama sukladno daljnjem razvoju bilateralne vojne suradnje, putem izravne korespondencije sa stranim i hrvatskim vojnim izaslanicima navedenih zemalja akreditiranih za rad u Republici Hrvatskoj i ustrojbenih cjelina Ministarstva koji su nositelji provedbe pojedinih aktivnosti bilateralne vojne suradnje. Odsjek regija II koordinira radom vojno-diplomatskog zbora i usklađuje aktivnosti stranih vojnih izaslanika, prikuplja podatke od stranih vojnih izaslanika, izrađuje i ažurira baze podataka o stranim vojnim izaslanicima. Odsjek regija II prati stanje odnosa, trendova i aktivnosti u bilateralnim odnosima, izrađuje i ažurira baze podataka o državama, poslovima i službenim kontaktima, predlaže oblike bilateralne suradnje, sudjeluje u izradi analitičkih i informativnih materijala, vrši temeljnu raščlambu prikupljenih podataka o provedenim aktivnostima, izrađuje i ažurira baze podataka o provedenim aktivnostima. Odsjek regija II usmjerava i koordinira aktivnosti hrvatskih vojnih izaslanika, organizira i usklađuje prikupljanje informacija i izvješća od hrvatskih vojnih izaslanika o obrambenim sustavima i relevantnim političkim kretanjima u državama i regijama, organizira i koordinira oblike potpore hrvatskim vojnim izaslanstvima i predstavništvima, neposredno provodi nadzor aktivnosti hrvatskih vojnih izaslanika i predstavnika.

3.3. Odsjek regija III

Članak 141.

Odsjek regija III usmjerava i koordinira provedbu bilateralne vojne suradnje sa: Ujedinjenim kraljevstvom Velike Britanije i Sjeverne Irske, SR Njemačkom, Francuskom, Italijom, Nizozemskom, Belgijom, Poljskom Švedskom, Švicarskom, Austrijom, i drugim zemljama sukladno daljnjem razvoju bilateralne vojne suradnje, putem izravne korespondencije sa stranim i hrvatskim vojnim izaslanicima navedenih zemalja akreditiranih za rad u Republici Hrvatskoj i ustrojbenih cjelina Ministarstva koji su nositelji provedbe pojedinih aktivnosti bilateralne vojne suradnje. Odsjek regija III prati stanje odnosa, trendova i aktivnosti u bilateralnim odnosima, izrađuje i ažurira baze podataka o državama, poslovima i službenim kontaktima, predlaže oblike bilateralne suradnje, sudjeluje u izradi analitičkih i informativnih materijala, vrši temeljnu raščlambu prikupljenih podataka o provedenim aktivnostima, izrađuje i ažurira baze podataka o provedenim aktivnostima. Odsjek regija III usmjerava i koordinira aktivnosti hrvatskih vojnih izaslanika, organizira i usklađuje prikupljanje informacija i izvješća od hrvatskih vojnih izaslanika o obrambenim sustavima i relevantnim političkim kretanjima u državama i regijama, organizira i koordinira oblike potpore hrvatskim vojnim izaslanstvima i predstavništvima, neposredno provodi nadzor aktivnosti hrvatskih vojnih izaslanika i predstavnika.

c) Služba za nadzor naoružanja (Hrvatsko verifikacijsko središte)

Članak 142.

Služba za nadzor naoružanja je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za obrambenu politiku koja obavlja upravne i stručne poslove vezane uz implementaciju obvezujućih međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija o kontroli naoružanja koji obuhvaćaju: planiranje, pripremu i provedbu inspekcija i posjeta; prihvat inozemnih inspekcijskih timova; izrada godišnjih informacija o Oružanim snagama Republike Hrvatske; praćenje stanja naoružanja sukladno razmjenjenim informacijama te provedbu redukcije naoružanja. U funkciji provedbe obvezujućih elemenata iz sporazuma, Služba za nadzor naoružanja (Hrvatsko verifikacijsko središte) razvija suradnju s inozemnim verifikacijskim središtima, prikuplja i prati godišnje razmjene podataka o oružanim snagama drugih potpisnica, sudjeluju u konferencijama, radionicama i seminarima iz domene kontrole naoružanja, priprema Oružane snage za provedbu sporazuma o nadzoru naoružanja, predlaže usklađivanje nacionalne legislative s obvezama koje proizlaze iz sporazuma o nadzoru naoružanja, te obavlja i druge poslove iz područja nadzora naoružanja.

Za obavljanje poslova Službe za nadzor naoružanja ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Operativno-informacijski odjel,

2. Odjel provedbe ugovora,

3. Odjel međunarodne verifikacije.

1. Operativno-informacijski odjel

Članak 143.

Operativno-informacijski odjel obavlja upravne i stručne poslove vezane za: objedinjavanje djelatnosti vezanih uz izradu svih operativno-planskih dokumenata Službe za nadzor naoružanja i definiranje metodologije provođenja aktivnosti, redukcijskih postupaka i praćenja provedbe. Operativno-informacijski odjel prati, prikuplja i priprema materijale za redovitu godišnju razmjenu podataka o vojnim snagama i vojnim aktivnostima, prati i prikuplja saznanja iz prakse o mogućim novim tehnikama i metodologijama praćenja sporazuma, priprema aktivnosti i sudjeluje u inspekcijama, prihvatu inspekcija, promatranju vojnih aktivnosti, evaluacijskim posjetima i drugim obvezujućim aktivnostima iz međunarodnih vojnih sporazuma.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek operativno-planskih poslova,

1.2. Odsjek raščlambe i potpore.

1.1. Odsjek operativno-planskih poslova

Članak 144.

Odsjek operativno planskih poslova izrađuje sve operativno-planske dokumente Službe za nadzor naoružanja, planira aktivnosti koje proizlaze iz obvezujućih sporazuma, planira redukcijske postupke i prati njihovu provedbu, planira obuku djelatnika Službe i drugih ustrojstvenih jedinica uključenih u provedbu međunarodnih vojnih sporazuma, razmjenjuje iskustva u okviru međunarodnih kontakata o mogućim novim tehnikama i metodologijama praćenja sporazuma te priprema prijedloge za obuku i edukaciju djelatnika Službe i kriterije za odabir kadrova.

1.2. Odsjek raščlambe i potpore

Članak 145.

Odsjek raščlambe i potpore prikuplja izvješća o obavljenim zadaćama i po raščlambi izrađuje zbirna i namjenska izvješća, operativno prati, prikuplja i priprema materijale za redovitu godišnju razmjenu podataka o vojnim snagama i izvjestivim vojnim aktivnostima, prikuplja i sustavno arhivira foto, video i audio zapise, formira i ažurira baze podataka, informacijski prati sve aktivnosti u svezi provedbe međunarodnih vojnih sporazuma i priprema informacijske materijale, prati realizaciju zadaća, obavlja protokolarne poslove za načelnika i zamjenika načelnika Službe, organizira sastanke za načelnika i zamjenika načelnika Službe, obavlja poslove logističkog zbrinjavanja Službe, obavlja personalne poslove za potrebe Službe te usklađuje poslove prijama, rasporeda, otpreme pošte i evidencije, predlaže prilagodbe te čuva i osigurava zaštitu tajnosti podataka.

2. Odjel provedbe ugovora

Članak 146.

Odjel provedbe ugovora obavlja upravne i stručne poslove vezane za: planiranje i provođenje inspekcija sukladno međunarodnim vojnim sporazumima, obavljanje poslova u svezi s prihvatom inspekcija koje dolaze u Republiku Hrvatsku, sudjelovanje u provedbi redukcijskih zadaća, priprema Oružane snage za provedbu sporazuma o nadzoru naoružanja te izvješćuje o obavljenim zadaćama i zapažanjima; nositelj je suradnje s civilnim institucijama po pitanjima provedbe ugovora o kontroli naoružanja, definira obveze oružanih snaga u okviru ukupnih obveza Republike Hrvatske po pitanjima ugovora o kontroli naoružanja te aktivno prati međunarodne procese u oblasti kontrole naoružanja.

3. Odjel međunarodne verifikacije

Članak 147.

Odjel međunarodne verifikacije je ustrojstvena jedinica u sastavu Službe za nadzor naoružanja iz čijeg se sastava popunjavaju ustrojstvena mjesta predviđena za hrvatske časnike i dočasnike u Regionalnom središtu za pomoć u provedbi nadzora naoružanja i verifikaciji (RACVIAC). Popuna se vrši sukladno odlukama Međunarodne savjetodavne skupine. Odjel međunarodne verifikacije sudjeluje u organizciji i provedbi obuke za potrebe časnika i dočasnika koji se bave kontrolom naoružanja i koji će raditi na provedbi sporazuma i ugovora vezanih za problematiku kontrole naoružanja.

d) Služba za NATO / PfP

Članak 148.

Služba za NATO / PfP je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za obrambenu politiku koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za: implementaciju obrambene politike i smjernica ministra obrane u cilju ulaska Republike Hrvatske u NATO, upravljanje, nadzor i koordinaciju aktivnosti Ministarstva u Partnerstvu za mir (u daljnjem tekstu: PfP) i NATO-u, savjetodavne poslove prema pomoćniku ministra za obrambenu politiku i ostalim visokim dužnosnicima Ministarstva i Oružanih snaga vezano za sudjelovanje Hrvatske u programu PfP te približavanju NATO-u, izradu pripremnih materijala za sudjelovanje visokih dužnosnika Ministarstva u aktivnostima PfP-a, kao i praćenje, usmjeravanje i stručno podupiranje hrvatskih vojnih predstavnika u Misiji pri NATO-u.

Za obavljanje poslova u Službi ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel za planiranje i nadzor PfP / NATO aktivnosti,

2. Odjel za opće poslove i prevođenje,

3. Misija Republike Hrvatske pri NATO-u (vojni dio).

1. Odjel za planiranje i nadzor PfP / NATO aktivnosti

Članak 149.

Odjel za planiranje i nadzor PfP / NATO aktivnosti obavlja poslove vezane za: implementaciju obrambene politike i smjernica ministra obrane u cilju ulaska Republike Hrvatske u NATO, praćenje aktivnosti u NATO-u i PfP-u, predlaganje politike Ministarstva prema NATO-u i PfP-u, planiranje aktivnosti u PfP-u, izradu analitičkih materijala za potrebe Uprave za obrambenu politiku, praćenje i usmjeravanje rada Misije pri NATO-u, sudjelovanje u pripremi hrvatskih vojnih predstavnika za rad u Misiji te praćenje i koordinaciju preuzetih obveza.

2. Odjel za opće poslove i prevođenje

Članak 150.

Odjel za opće poslove i prevođenje obavlja poslove vezane za stručno prevođenje NATO dokumenata, prevođenje dokumenata za potrebe Uprave, konsekutivno prevođenje za potrebe dužnosnika Ministarstva, materijalno-tehničko osiguranje te vođenje arhive, obavljanje administrativnih poslova, financijsko i materijalno-tehničko osiguranje za djelatnike Ministarstva na radu u Misiji Republike Hrvatske pri NATO-u.

3. Misija Republike Hrvatske pri NATO-u (vojni dio)

Članak 151.

Misija Republike Hrvatske pri NATO-u (vojni dio) obavlja poslove vezane za: zastupanje i predstavljanje Ministarstva i Oružanih snaga u sjedištu NATO-a i Vrhovnom Zapovjedništvu združenih snaga Europe (SHAPE u Monsu) u skladu s obrambenom politikom i smjernicama ministra obrane, savjetodavne poslove prema stalnom predstavniku Misije Republike Hrvatske pri NATO-u o svim vojnim aspektima sudjelovanja Republike Hrvatske u PfP / NATO aktivnostima, veze i koordinacije između institucija NATO i Ministarstva, provođenje aktivnosti u programu PfP te za organizaciju posjeta visokih dužnosnika Ministarstva i Oružanih snaga institucijama NATO-a.

9. UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

Članak 152.

Uprava za ljudske resurse je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne i druge stručne poslove vezane za: osiguravanje jedinstvenog upravljanja službenicima i namještenicima, djelatnim, ročnim i pričuvnim vojnim sastavom potrebnim za popunu Ministarstva i Oružanih snaga, od uvođenja u evidenciju, školovanja i raspoređivanja do umirovljenja, odnosno brisanja iz vojne evidencije svih kategorija vojnih osoba, službenika i namještenika, usmjerava i usklađuje rad službi u svom sastavu, sudjeluje u pripremi i brine se o provođenju politike upravljanja osobljem Ministarstva, osigurava zdravstvenu zaštitu djelatnog sastava, ročnika i pričuvnika u Ministarstvu i Oružanim snagama, sudjeluje u pripremi i izradi nacrta zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na ljudske resurse te obavlja i druge poslove koje joj povjeri ministar.

Za obavljanje poslova Uprave za ljudske resurse ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

a) Odjel za koordinaciju,

b) Odjel razvoja,

c) Personalna služba,

d) Služba za vojnu obvezu,

e) uprave za obranu,

f) Zdravstvena služba.

a) Odjel za koordinaciju

Članak 153.

Odjel za koordinaciju usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Uprave za ljudske resurse, obavlja stručne, administrativne, opće, tehničke i pomoćne poslove, organizira primanje, evidentiranje, rješavanje, pohranjivanje i otpremanje pošte, priprema planove rada i sastanaka, pregledava i kontrolira poštu za potpis, vrši razmjenu informacija s tijelima izvan sustava Ministarstva obrane te obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.

b) Odjel razvoja

Članak 154.

Odjel razvoja je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za ljudske resurse koja osigurava razvojne i integracijske procese Uprave u njezinom funkcionalnom području, predlaže razvojno-organizacijska i standardizirana rješenja pojedinih pitanja iz funkcionalnog područja upravljanja ljudskih resursa, projektira i razvija informatički sustav ljudskih resursa u okviru jedinstvenog informacijskog sustava Ministarstva i Oružanih snaga, sudjeluje u pojedinim projektima i znanstveno-istraživačkom radu u svezi upravljanja ljudskih resursa, prati domaću i inozemnu stručnu literaturu, surađuje u provedbi programa međunarodnih sigurnosnih integracija, organizira stručne seminare za potrebe djelatnika Uprave te obavlja druge poslove koje mu povjeri pomoćnik ministra.

c) Personalna služba

Članak 155.

Personalna služba je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za ljudske resurse koja obavlja upravne i druge stručne poslove vezane za jedinstveno upravljanje djelatnim sastavom (djelatnim vojnim osobama, službenicima i namještenicima) potrebnim za popunu Oružanih snaga i ustrojstvenih jedinica Ministarstva, predlaganje, razradu i osiguravanje provođenja temeljnih načela sustava upravljanja osobljem u Ministarstvu i Oružanim snagama, razradu organizacijsko metodoloških postupaka u planiranju razvoja upravljanja osobljem, izradu planova pribavljanja osoblja i praćenje njihovog ostvarenja. Personalna služba svoj rad planira, organizira, usmjerava, provodi i nadzire po modelu funkcija personalnog životnog ciklusa.

Za obavljanje poslova Personalne službe ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel za inspekcijske i opće poslove,

2. Odjel raščlambe i proračuna,

3. Odjel upravljanja časnicima,

4. Odjel upravljanja dočasnicima i vojnicima,

5. Odjel upravljanja službenicima i namještenicima,

6. Odjel izobrazbe,

7. Odjel personalne potpore.

1. Odjel za inspekcijske i opće poslove

Članak 156.

Odjel za inspekcijske i opće poslove obavlja inspekcijske poslove u svezi s provođenjem zakonskih i podzakonskih općih akata u funkcionalnom području upravljanja osobljem, rješavanjem o pravima i obvezama djelatnika u svezi sa službom, vođenjem personalnih evidencija, personalnim izvješćivanjem, stručnošću personalnih djelatnika i pravodobnim izvršavanjem zadaća personalnih službi u Ministarstvu i Oružanim snagama, obavlja upravne i stručne poslove vezane za primanje, razvrstavanje, raspodjelu i ažuriranje pošte po odjelima, lektorsku kontrolu akata, obradu evidencije plaća, evidenciju radnih sati, godišnjih odmora, bolovanja i dr., skrbi o opskrbi odjela Personalne službe potrošnim materijalom i sredstvima za rad, vodi brigu o planovima i izvješćima odjela Personalne službe, određuje rokove rješavanja za obradu predmeta pristiglih u Personalnu službu te organizira rad pismohrane i otpreme pošte Personalne službe.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek za inspekcijske poslove,

1.2. Odsjek općih poslova i pismohrane.

1.1. Odsjek za inspekcijske poslove

Članak 157.

Odsjek za inspekcijske poslove neposredno provodi poslove inspekcijskog nadzora rada ustrojstvenih jedinica Ministarstva i Oružanih snaga iz djelokruga obavljanja personalnih poslova koji se odnose na kontrolu zakonitosti akata, funkcionalno i efikasno postupanje unutar sustava personalnog upravljanja, praćenje odgovarajućih baza podataka i izrađivanje potrebitih izvješća, vođenje evidencija i obavljanje statističke obrade podataka te predlaganje mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka

1.2. Odsjek općih poslova i pismohrane

Članak 158.

Odsjek općih poslova prima, razvrstava, raspodjeljuje i ažurira poštu za Personalnu službu po odjelima, obavlja lektorsku kontrolu akata koje potpisuje načelnik Službe, priprema materijale za sjednice povjerenstava koji se održavaju u Službi, vodi evidenciju radnih sati, plaća, godišnjih odmora, bolovanja i sl., obavlja poslove opskrbe odjela Personalne službe potrošnim materijalom i sredstvima za rad, prima stranke, pruža pomoć strankama, organizira svečanosti i druge protokolarne manifestacije, određuje rokove rješavanja za obradu svih pristiglih predmeta u Personalnoj službi, razdužuje i otprema poštu Službe, predlaže donošenje akata i poduzimanje mjera u svezi čuvanja, arhiviranja, evidentiranja i postupanja s osobnicima, osigurava djelotvoran pristup osobnicima, vodi evidenciju i pohranjuje osobnike te ovjerava preslike dokumenata koji se čuvaju u osobnicima.

2. Odjel raščlambe i proračuna

Članak 159.

Odjel raščlambe i proračuna obavlja upravne i druge stručne poslove vezane za raščlambu personalne spremnosti Oružanih snaga i predlaganje korektivnih aktivnosti, izradu plana distribucije vojnika, dočasnika, časnika, službenika i namještenika, objedinjavanje i raščlanjivanje podataka iz evidencije i raščlanjivanje i obradu izvješća. Odjel je nositelj izrade proračuna i financijskog plana personalnog upravljanja, podržava aktivnosti upravljanja relacijskim bazama podataka uporabom informacijskog sustava Personalne službe i raščlanjuje funkcionalnost predmetnih i relacijskih baza podataka u procesu personalnog upravljanja.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

2.1. Odsjek planiranja i raščlambe,

2.2. Odsjek planiranja proračuna i financija.

2.1. Odsjek planiranja i raščlambe

Članak 160.

Odsjek planiranja i raščlambe obavlja poslove vezane za raščlambu personalne spremnosti Oružanih snaga, raščlambu samostalnih postrojbi i raščlambu osoba prema strukturi činova s projekcijom promicanja, starosnoj strukturi s projekcijom umirovljenja, obrazovnoj strukturi s projekcijom školovanja te vojnoj izobrazbi s projekcijom budućih potreba i mogućnosti. Odsjek obavlja i poslove vezane uz dinamiku promicanja na više dužnosti, objedinjuje i raščlanjuje podatke iz evidencija i izvješća, obavlja poslove vezane za praćenje promjena iz domene preustroja Oružanih snaga, planiranje distribucije neraspoređenih osoba prema zahtjevima ustroja, planiranje distribucije perspektivnih osoba, praćenje popunjenosti postrojbi prema kategorijama, praćenje prijema osoblja u službu, praćenje promjena u brojnom stanju te praćenje točnosti i ažurnosti evidencija.

2.2. Odsjek planiranja proračuna i financija

Članak 161.

Odsjek planiranja proračuna i financija obavlja poslove vezane za financijsku raščlambu trošenja sredstava (izdaci za zaposlene), kontrolu trošenja financijskih sredstava, izradu modela za praćenje troškova personalnog upravljanja, raščlambu utjecaja personalnih promjena na proračun, te izradu proračuna i financijskog plana ljudskih resursa.

3. Odjel upravljanja časnicima

Članak 162.

Odjel upravljanja časnicima obavlja upravne i druge stručne poslove vezane za vođenje politike upravljanja karijerom časnika od prijema, profesionalnog razvoja do prestanka službe, rješavanje prava iz službe, priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima iz radno pravnih odnosa pred Upravnim sudom Republike Hrvatske, te vodi personalne evidencije.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

3.1. Odsjek upravljanja višim i visokim časnicima,

3.2. Odsjek upravljanja nižim časnicima.

3.1. Odsjek upravljanja višim i visokim časnicima

Članak 163.

Odsjek upravljanja višim i visokim časnicima vodi evidenciju i rješava statusna i druga pitanja u svezi sa službom viših i visokih časnika.

3.2. Odsjek upravljanja nižim časnicima

Članak 164.

Odsjek upravljanja nižim časnicima vodi evidenciju i rješava statusna i druga pitanja u svezi sa službom nižih časnika.

4. Odjel upravljanja dočasnicima i vojnicima

Članak 165.

Odjel upravljanja dočasnicima i vojnicima obavlja upravne i druge stručne poslove vezane za vođenje politike upravljanja karijerom dočasnika i vojnika od prijema, profesionalnog razvoja do prestanka službe, rješavanje prava iz službe, priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima iz radno-pravnih odnosa pred Upravnim sudom Republike Hrvatske, te vodi personalne evidencije.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

4.1. Odsjek upravljanja dočasnicima,

4.2. Odsjek upravljanja vojnicima.

4.1. Odsjek upravljanja dočasnicima

Članak 166.

Odsjek upravljanja dočasnicima vodi evidenciju i rješava statusna i druga pitanja u svezi sa službom dočasnika.

4.2. Odsjek upravljanja vojnicima

Članak 167.

Odsjek upravljanja vojnicima vodi evidenciju i rješava statusna i druga pitanja u svezi sa službom vojnika.

5. Odjel upravljanja službenicima i namještenicima

Članak 168.

Odjel upravljanja službenicima i namještenicima obavlja upravne i stručne poslove vezane za vođenje politike upravljanja karijerom službenika i namještenika od prijema, profesionalnog razvoja do prestanka službe, rješavanje prava iz službe priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima iz radno-pravnih odnosa pred Upravnim sudom Republike Hrvatske, te vodi personalne evidencije.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

5.1. Odsjek upravljanja službenicima,

5.2. Odsjek upravljanja namještenicima.

5.1. Odsjek upravljanja službenicima

Članak 169.

Odsjek upravljanja službenicima vodi evidenciju i rješava statusna i druga pitanja u svezi sa službom službenika.

5.2. Odsjek upravljanja namještenicima

Članak 170.

Odsjek upravljanja namještenicima vodi evidenciju i rješava statusna i druga pitanja u svezi sa službom namještenika.

6. Odjel izobrazbe

Članak 171.

Odjel izobrazbe planira civilnu i vojnu izobrazbu koja se provodi na civilnim srednjim školama i sveučilištima te na vojnim učilištima u Republici Hrvatskoj, osigurava i sudjeluje u izradi prijedloga planova školovanja, prikuplja i objedinjava podatke o potrebama te utvrđuje mogućnosti i kapacitete izobrazbe u skladu s raspoloživim resursima, izrađuje planske raščlambe godišnjih i srednjoročnih planova izobrazbe i druge planove i izvješća u svezi s izobrazbom, organizira provedbu priprave naraštaja vojne izobrazbe na vojnim učilištima, sudjeluje u postupku prikupljanja podataka o potrebama za školovanjem te obavlja i druge poslove u svezi s planiranjem i provedbom procesa školovanja u zemlji i inozemstvu.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

6.1. Odsjek vojne izobrazbe,

6.2. Odsjek civilne izobrazbe,

6.3. Odsjek međunarodne izobrazbe.

6.1. Odsjek vojne izobrazbe

Članak 172.

Odsjek vojne izobrazbe organizira provedbu priprave naraštaja vojne izobrazbe na vojnim učilištima, sudjeluje u postupku prikupljanja podataka o potrebama za školovanje, nadzire postupak upravljanja, selekcije i zdravstvenih pregleda, utvrđuje polaznike izobrazbe te ih upućuje u vojne škole, sudjeluje u utvrđivanju i unapređenju kriterija i mjerila odabira za vojnu izobrazbu, prikuplja i objedinjava potrebe za vojnom izobrazbom, utvrđuje mogućnosti i kapacitete sukladno raspoloživim resursima, izrađuje ugovore s pravnim osobama i pojedinačne ugovore s djelatnicima koji se upućuju na vojnu izobrazbu, te sudjeluje u izradi kriterija i vrši odabir za sve vrste vojne izobrazbe.

6.2. Odsjek civilne izobrazbe

Članak 173.

Odsjek civilne izobrazbe organizira provedbu svih školovanja djelatnika na civilnim školama i učilištima, utvrđuje potrebe za specijalističkim usavršavanjem i prekvalifikacijama te ostalim oblicima školovanja, prikuplja i objedinjava potrebe za civilnom izobrazbom, utvrđuje mogućnosti i kapacitete sukladno raspoloživim resursima, izrađuje ugovore s pravnim osobama i pojedinačne ugovore s djelatnicima koji se upućuju na civilnu izobrazbu, sudjeluje u izradi kriterija i vrši odabir za sve vrste civilne izobrazbe, sudjeluje u organizaciji školovanja vojnih stipendista, financijski prati sve oblike izobrazbe te izrađuje raščlambe i izvješća.

6.3. Odsjek međunarodne izobrazbe

Članak 174.

Odsjek međunarodne izobrazbe planira, organizira, provodi, koordinira i nadzire programe obuke i izobrazbe u inozemstvu u skladu s potrebama Ministarstva i Oružanih snaga.

7. Odjel personalne potpore

Članak 175.

Odjel personalne potpore obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na područje promaknuća, dodjele činova, odlikovanja, pohvala, nagrada i ocjena djelatnika Ministarstva i Oružanih snaga, te u okviru toga sudjeluje u pripremi nacrta propisa iz svog područja, planira, nadzire i usklađuje sustav činova, odlikovanja, pohvala, nagrada i ocjena i skrbi o ažurnom i točnom obavljanju poslova i ažurnosti podataka u personalnom informacijskom sustavu iz područja činova, odlikovanja, pohvala, nagrada i ocjena.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

7.1. Odsjek činova,

7.2. Odsjek ocjena i odlikovanja.

7.1. Odsjek činova

Članak 176.

Odsjek činova sudjeluje u izradi nacrta pravnih propisa sustava promaknuća vojnih osoba, obavlja stručne poslove iz područja dodjele, promaknuća i oduzimanja činova te vodi ažurnu evidenciju.

7.2. Odsjek ocjena i odlikovanja

Članak 177.

Odsjek ocjena i odlikovanja sudjeluje u izradi nacrta pravnih propisa iz područja službenog ocjenjivanja, odlikovanja, dodjele pohvala i nagrada, te vodi evidenciju o stegovnim mjerama i kaznama djelatnika Ministarstva i Oružanih snaga.

d) Služba za vojnu obvezu

Članak 178.

Služba za vojnu obvezu je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za ljudske resurse koja obavlja upravne i druge stručne poslove vezane za sudjelovanje u izradi nacrta zakonskih, podzakonskih propisa i internih dokumenata u pogledu razvoja sustava vojne obveze i osiguravanja njegove cjelovite primjene, planiranje poslova novačenja i služenja vojnog roka (selekcija, klasifikacija i popuna), planiranje poslova ratne popune i mobilizacije pričuvnog sastava i sudjelovanje u radu na dogradnji obrambenog sustava.

Za obavljanje poslova Službe za vojnu obvezu ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Odjel novačke obveze,

2. Odjel rasporeda pričuvnih vojnih obveznika,

3. Odjel potpore,

4. Novačka povjerenstva.

1. Odjel novačke obveze

Članak 179.

Odjel novačke obveze obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na planiranje i realizaciju poslova novačenja i služenja vojnog roka (selekcija, klasifikacija i popuna) te u okviru toga planira upis u vojnu evidenciju, prati tijek planskog provođenja poslova novačenja, planira obavljanje zdravstvenih pregleda novaka, obavlja pripremu i nadzor djelatnosti ovlaštenih zdravstvenih ustanova, planira i provodi popunu Oružanih snaga ročnim sastavom, obavlja djelatnosti u svezi s obavljanjem civilne službe i provodi aktivnosti u svezi s vojnim obveznicima koji putuju i borave u inozemstvu.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek novačenja i ocjene zdravstvene sposobnosti,

1.2. Odsjek uputa novaka.

1.1. Odsjek novačenja i ocjene zdravstvene sposobnosti

Članak 180.

Odsjek novačenja i ocjene zdravstvene sposobnosti planira upis u vojnu evidenciju, prati tijek planskog provođenja poslova novačenja, planira obavljanje zdravstvenih pregleda novaka te obavlja pripravu i nadzor djelatnosti ovlaštenih zdravstvenih ustanova.

1.2. Odsjek uputa novaka

Članak 181.

Odsjek uputa novaka planira i provodi popunu Oružanih snaga ročnim sastavom, obavlja djelatnosti u svezi s obavljanjem civilne službe te provodi aktivnosti u svezi s vojnim obveznicima koji putuju i borave u inozemstvu.

2. Odjel rasporeda pričuvnih vojnih obveznika

Članak 182.

Odjel rasporeda pričuvnih vojnih obveznika utvrđuje ukupni potencijal pričuvnih časnika, dočasnika i vojnika za popunu Oružanih snaga, obavlja poslove u svezi s planovima popune te izrađuje i priprema za potpis naloge o postavljenjima, planira aktivnosti za kvalitetno provođenje mobilizacije i vojnih vježbi, prati izradu plana pripravnosti i plana mobilizacije i realizira popunu za druge potrebe obrane.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

2.1. Odsjek popune,

2.2. Odsjek mobilizacije i radne obveze.

2.1. Odsjek popune

Članak 183.

Odsjek popune utvrđuje ukupni potencijal časnika, dočasnika i vojnika za popunu Oružanih snaga, izrađuje i odobrava planove popune za pričuvne časnike dočasnike i vojnike te izrađuje i priprema za potpis naloge o postavljenju.

2.2. Odsjek mobilizacije i radne obveze

Članak 184.

Odsjek mobilizacije i radne obveze planira aktivnosti za kvalitetno provođenje mobilizacije i vojnih vježbi, priprema zapovijedi za mobilizaciju postrojbi Oružanih snaga, prati izradu plana pripravnosti i plana mobilizacije, obavlja poslove vezane za operacionalizaciju radne obveze te osposobljavanje nositelja obrambenih priprema za kontinuirano i kvalitetno obavljanje radne obveze i raspoređivanja materijalnih sredstava.

3. Odjel potpore

Članak 185.

Odjel potpore obavlja upravne i druge stručne poslove vezane za usklađivanje rada uprava za obranu, organizira i provodi sve zadaće po statusnim pitanjima djelatnika, vodi evidencije i radnu kartu uposlenih, planira razvoj informatičkog sustava u svezi s poslovima vojne obveze i vodi osnovne funkcije informatičkog sustava, usklađuje poslove prijema, rasporeda, otpreme pošte i evidencije te obavlja administrativne poslove za načelnika i zamjenika načelnika Službe.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojava se sljedeći odsjeci:

3.1. Odsjek općih poslova i informatike

3.2. Odsjek personalne potpore i usklađivanja rada.

3.1. Odsjek općih poslova i informatike

Članak 186.

Odsjek općih poslova i informatike prima stranke za načelnika i zamjenika načelnika Službe, organizira sastanke za načelnika i zamjenika načelnika Službe, obavlja poslove logističkog zbrinjavanja Službe, obavlja personalne poslove za potrebe Službe te usklađuje poslove prijama, rasporeda, otpreme pošte i evidencije, planira razvoj informatičkog sustava glede poslova vojne obveze te vodi osnovne funkcije informatičkog sustava (mreža, podaci, izvješća).

3.2. Odsjek personalne potpore i usklađivanja rada

Članak 187.

Odsjek personalne potpore i usklađivanja rada organizira i provodi sve zadaće u svezi statusnih pitanja djelatnika, vodi evidencije i radnu kartu uposlenih, vodi i prati realizaciju godišnjih planova potreba uprava i ureda za obranu te organizira i prati realizaciju planova rada uprava i ureda za obranu.

4. Novačka povjerenstva

Članak 188.

Novačka su povjerenstva posebne unutarnje ustrojstvene jedinice koje obavljaju poslove novačenja i ocjenjivanja sposobnosti za vojnu službu novaka, ročnika i pričuvnika te druge upravne i stručne poslove vezane uz novačenje.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se:

4.2. Novačko povjerenstvo br. 1. – Bjelovar,

4.3. Novačko povjerenstvo br. 2. – Karlovac,

4.4. Novačko povjerenstvo br. 3. – Osijek,

4.5. Novačko povjerenstvo br. 4. – Rijeka,

4.6. Novačko povjerenstvo br. 5. – Split,

4.7. Novačko povjerenstvo br. 6. – Varaždin,

4.8. Novačko povjerenstvo br. 7. – Zadar,

4.9. Novačko povjerenstvo br. 8. – Zagreb,

4.10. Novačko povjerenstvo br. 9. – Zagreb.

e) Uprave za obranu

Članak 189.

Uprave za obranu su posebne unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Uprave za ljudske resurse koje obavljaju sljedeće upravne i stručne poslove: usklađuju poslove novačenja i služenja vojnog roka, realiziraju poslove ratne popune, rješavaju u upravnom postupku o zahtjevima za upućivanje na služenje vojnog roka i za odgodu vojne vježbe i drugih oblika obuke i osposobljavanja te rješavaju o drugim statusnim pitanjima vojnih obveznika.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se:

1. Uprava za obranu Zagreb,

2. Uprava za obranu Krapina,

3. Uprava za obranu Sisak,

4. Uprava za obranu Karlovac,

5. Uprava za obranu Varaždin,

6. Uprava za obranu Koprivnica,

7. Uprava za obranu Bjelovar,

8. Uprava za obranu Rijeka,

9. Uprava za obranu Gospić,

10. Uprava za obranu Virovitica,

11. Uprava za obranu Požega,

12. Uprava za obranu Slavonski Brod,

13. Uprava za obranu Zadar,

14. Uprava za obranu Osijek,

15. Uprava za obranu Šibenik,

16. Uprava za obranu Vukovar,

17. Uprava za obranu Split,

18. Uprava za obranu Pazin,

19. Uprava za obranu Dubrovnik,

20. Uprava za obranu Čakovec.

Za obavljanje poslova u Upravi za obranu Zagreb ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel vojne obveze,

2. Odjel općih poslova i evidencije.

1. Odjel vojne obveze

Članak 190.

Odjel vojne obveze obavlja upravne i druge stručne poslove vezane za organizaciju, usklađivanje i usmjeravanje djelatnosti vojne obveze, primjenu zakona i drugih propisa iz tog područja, kao i poslove novačenja, mirnodopske i ratne popune, mobilizacijske pripreme i provođenja mobilizacije.

2. Odjel općih poslova i evidencije

Članak 191.

Odjel općih poslova i evidencije prima stranke za načelnika uprave za obranu, organizira sastanke za načelnika uprave za obranu, obavlja poslove logističkog zbrinjavanja uprave za obranu, obavlja personalne poslove za potrebe uprave te usklađuje poslove prijama, rasporeda, otpreme pošte i evidencije.

Članak 192.

Za obavljanje poslova uprava za obranu ustrojavaju se uredi za obranu koji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na upisivanje u vojnu evidenciju, novačenje i služenje vojnog roka, realizaciju ratne popune vojnih obveznika i materijalnih sredstava te zaprimanje zahtjeva i izdavanje potvrda, tiskanica i drugih isprava vojnim obveznicima.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Upravi za obranu Zagreb ustrojavaju se:

1. Ured za obranu Novi Zagreb,

2. Ured za obranu Centar-Medveščak-Trnje,

3. Ured za obranu Trešnjevka,

4. Ured za obranu Maksimir-Peščenica,

5. Ured za obranu Črnomerec-Susedgrad,

6. Ured za obranu Dubrava,

7. Ured za obranu Samobor,

8. Ured za obranu Zaprešić,

9. Ured za obranu Velika Gorica,

10. Ured za obranu Sesvete,

11. Ured za obranu Jastrebarsko,

12. Ured za obranu Vrbovec,

13. Ured za obranu Ivanić Grad.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Sesvete ustrojavaju se sljedeće ispostave:

1. Odsjek za obranu Dugo Selo,

2. Odsjek za obranu Sveti Ivan Zelina.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Upravi za obranu Krapina ustrojavaju se:

1. Ured za obranu Krapina,

2. Ured za obranu Donja Stubica,

3. Ured za obranu Zabok,

4. Ured za obranu Zlatar.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Krapina ustrojava se Odsjek za obranu Pregrada.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Zabok ustrojava se Odsjek za obranu Klanjec.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Upravi za obranu Sisak ustrojavaju se:

1. Ured za obranu Sisak,

2. Ured za obranu Kutina,

3. Ured za obranu Novska,

4. Ured za obranu Petrinja.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Sisak ustrojavaju se sljedeće ispostave:

1. Odsjek za obranu Hrvatska Kostajnica,

2. Odsjek za obranu Dvor.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Petrinja ustrojavaju se sljedeće ispostave:

1. Odsjek za obranu Glina,

2. Odsjek za obranu Gvozd.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Upravi za obranu Karlovac ustrojavaju se:

1. Ured za obranu Karlovac,

2. Ured za obranu Duga Resa,

3. Ured za obranu Ogulin.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Karlovac ustrojavaju se sljedeće ispostave:

1. Odsjek za obranu Vojnić,

2. Odsjek za obranu Ozalj,

3. Odsjek za obranu Slunj.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Upravi za obranu Varaždin ustrojavaju se:

1. Ured za obranu Varaždin,

2. Ured za obranu Ivanec,

3. Ured za obranu Novi Marof,

4. Ured za obranu Ludbreg.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Upravi za obranu Koprivnica ustrojavaju se:

1. Ured za obranu Koprivnica,

2. Ured za obranu Đurđevac,

3. Ured za obranu Križevci.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Upravi za obranu Bjelovar ustrojavaju se:

1. Ured za obranu Bjelovar,

2. Ured za obranu Daruvar,

3. Ured za obranu Garešnica.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Bjelovar ustrojavaju se sljedeće ispostave:

1. Odsjek za obranu Čazma,

2. Odsjek za obranu Grubišno Polje.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Upravi za obranu Rijeka ustrojavaju se:

1. Ured za obranu Rijeka-Centar,

2. Ured za obranu Rijeka-Trsat,

3. Ured za obranu Crikvenica,

4. Ured za obranu Opatija,

5. Ured za obranu Delnice.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Crikvenica ustrojavaju se sljedeće ispostave:

1. Odsjek za obranu Cres-Lošinj,

2. Odsjek za obranu Krk,

3. Odsjek za obranu Rab.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Delnice ustrojavaju se sljedeće ispostave:

1. Odsjek za obranu Vrbovsko,

2. Odsjek za obranu Čabar.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Upravi za obranu Gospić ustrojavaju se:

1. Ured za obranu Gospić,

2. Ured za obranu Otočac.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Gospić ustrojavaju se sljedeće ispostave:

1. Odsjek za obranu Novalja,

2. Odsjek za obranu Donji Lapac,

3. Odsjek za obranu Korenica.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Otočac ustrojava se Odsjek za obranu Senj.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Upravi za obranu Virovitica ustrojavaju se:

1. Ured za obranu Virovitica,

2. Ured za obranu Slatina.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Slatina ustrojava se Odsjek za obranu Orahovica.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Upravi za obranu Požega ustrojavaju se:

1. Ured za obranu Požega,

2. Ured za obranu Pakrac.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Upravi za obranu Slavonski Brod ustrojavaju se:

1. Ured za obranu Slavonski Brod,

2. Ured za obranu Nova Gradiška.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Upravi za obranu Zadar ustrojavaju se:

1. Ured za obranu Zadar,

2. Ured za obranu Biograd n/m.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Zadar ustrojavaju se sljedeće ispostave:

1. Odsjek za obranu Obrovac,

2. Odsjek za obranu Pag,

3. Odsjek za obranu Gračac.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Biograd n/m ustrojava se Odsjek za obranu Benkovac.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Upravi za obranu Osijek ustrojavaju se:

1. Ured za obranu Osijek,

2. Ured za obranu Beli Manastir,

3. Ured za obranu Đakovo,

4. Ured za obranu Valpovo,

5. Ured za obranu Našice.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Valpovo ustrojava se Odsjek za obranu Donji Miholjac.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Upravi za obranu Šibenik ustrojavaju se:

1. Ured za obranu Šibenik,

2. Ured za obranu Knin,

3. Ured za obranu Drniš.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Upravi za obranu Vukovar ustrojavaju se:

1. Ured za obranu Vukovar,

2. Ured za obranu Vinkovci,

3. Ured za obranu Županja.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Vukovar ustrojava se Odsjek za obranu Ilok.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Upravi za obranu Split ustrojavaju se:

1. Ured za obranu Split-1,

2. Ured za obranu Split-2,

3. Ured za obranu Kaštela-Solin-Trogir,

4. Ured za obranu Imotski,

5. Ured za obranu Sinj,

6. Ured za obranu Makarska,

7. Ured za obranu Omiš.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Split-1 ustrojavaju se sljedeće ispostave:

1. Odsjek za obranu Hvar,

2. Odsjek za obranu Vis,

3. Odsjek za obranu Brač.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Makarska ustrojava se Odsjek za obranu Vrgorac.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Upravi za obranu Pazin ustrojavaju se:

1. Ured za obranu Pazin,

2. Ured za obranu Pula,

3. Ured za obranu Labin,

4. Ured za obranu Poreč,

5. Ured za obranu Umag,

6. Ured za obranu Rovinj.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Pazin ustrojava se Odsjek za obranu Buzet.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Upravi za obranu Dubrovnik ustrojavaju se:

1. Ured za obranu Dubrovnik,

2. Ured za obranu Metković,

3. Ured za obranu Korčula.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Dubrovnik ustrojava se Odsjek za obranu Lastovo.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe Ureda za obranu Metković ustrojava se Odsjek za obranu Ploče.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Upravi za obranu Čakovec ustrojavaju se:

1. Ured za obranu Čakovec,

2. Ured za obranu Prelog.

U odsjecima za obranu iz stavka 3., 5., 6., 8., 9., 11., 15., 17., 18., 20., 21., 23., 27., 28., 30., 33., 35., 36., 38., 40. i 41. ovoga članka predviđaju se samostalni izvršitelji.

f) Zdravstvena služba

Članak 193.

Zdravstvena služba je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za ljudske resurse koja obavlja upravne i druge stručne poslove vezane za: preventivnu i kurativnu zdravstvenu zaštitu ročnika, pričuvnika, kao i djelatnih pripadnika Ministarstva i Oružanih snaga, kroz: planiranje, organizaciju i stručni nadzor nad provedbom rada svih oblika zdravstvene zaštite u cjelini, usmjeravanje i praćenje daljnjeg razvoja struke u skladu sa znanstvenim spoznajama, pozitivnim propisima i iskustvima drugih vojski, suradnju u znanstvenom radu i edukaciji zdravstvenih djelatnika svih profila, surađuje s Ministarstvom zdravstva, sveučilištima i svim ostalim civilnim zdravstvenim i znanstvenim ustanovama, planira i koordinira nabavu zdravstvenih i veterinarskih sredstava za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga, izrađuje programe i planove financiranja, prati realizaciju i potrošnju odobrenih sredstava u području zdravstva, provodi veterinarsko sanitarni nadzor, skrbi o službenim životinjama te provodi medicinska vještačenja uz vođenje upravnog postupka.

Za obavljanje poslova Zdravstvene službe ustanovljavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Odjel zdravstvene zaštite,

2. Odjel potpore zdravstvene struke,

1. Odjel zdravstvene zaštite

Članak 194.

Odjel zdravstvene zaštite obavlja upravne i druge stručne poslove vezane za: izradu prijedloga pravnih propisa kojima se regulira i unapređuje stručni rad u primarnoj i specifičnoj zdravstvenoj djelatnosti, provođenje stručnog nadzora u navedenim djelatnostima, raščlambu rada i potrošnje, vođenje evidencija o zdravstvenim pokazateljima za sve kategorije pripadnika Ministarstva i Oružanih snaga, popunu i opremanje zdravstvenih ustanova i stomatoloških ordinacija potrebnom opremom, zdravstvenim materijalom i kadrovima, suradnju sa stručnim službama Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, stručnu i znanstvenu suradnju sa strukovnim civilnim ustanovama, provođenje stručnog nadzora rada stomatoloških ordinacija i protetičkih laboratorija, raščlambu rada i potrošnje u toj djelatnosti, kontrolu kvalitete izrade protetičkih nadomjestaka, higijensko-epidemiološku zaštitu, veterinarstvo te sanitarnu i veterinarsku inspekciju.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek medicinske i stomatološke zdravstvene zaštite,

1.2. Odsjek preventivne zdravstvene zaštite i sanitarne inspekcije,

1.3. Odsjek veterinarstva i veterinarske inspekcije,

1.1. Odsjek medicinske i stomatološke zdravstvene zaštite

Članak 195.

Odsjek medicinske i stomatološke zdravstvene zaštite izrađuje prijedloge naputaka, pravilnika i ostale regulative koja regulira i unapređuje stručni rad u primarnoj, specijalističkoj, specifičnoj i stomatološkoj zdravstvenoj djelatnosti, provodi stručni nadzor rada u navedenim djelatnostima, i predlaže mjere za poboljšanje stanja, provodi raščlambu rada i potrošnje po navedenim djelatnostima, vodi evidencije o zdravstvenim pokazateljima za pripadnike Oružanih snaga svih kategorija, daje prijedloge popune i opremanja zdravstvenih ustanova potrebnom opremom, zdravstvenim materijalom i kadrovima, donosi prijedloge naputaka pravilnika i ostale regulative vezane uz postupak ocjene zdravstvenog stanja, kontaktira sa stručnim službama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te stručno i znanstveno surađuje sa strukovnim ustanovama izvan Ministarstva.

1.2. Odsjek preventivne zdravstvene zaštite i sanitarne
inspekcije

Članak 196.

Odsjek preventivne zdravstvene zaštite i sanitarne inspekcije izrađuje prijedloge naputaka, pravilnika i ostale regulative koja regulira i unapređuje stručni rad u preventivnoj djelatnosti, provodi stručni nadzor rada kao i usklađivanje s ostalim doktorima medicine u Oružanim snagama glede provođenja mjera preventivne zdravstvene zaštite, predlaže mjere za poboljšanje stanja, provodi raščlambu rada i stanja vezano uz područje djelatnosti, vodi evidencije o epidemiološkom stanju u Ministarstvu i Oružanim snagama, vodi evidenciju ozljeda na radu, planira i predlaže aktivnosti vezane uz uvjete rada, provodi nadzor provedbe inspekcijskih poslova vezanih uz sanitarnu djelatnost, te stručno sudjeluje u suzbijanju epidemioloških pojava u Ministarstvu i Oružanim snagama.

1.3. Odsjek veterinarstva i veterinarske inspekcije

Članak 197.

Odsjek veterinarstva i veterinarske inspekcije izrađuje prijedloge naputaka, pravilnika i ostale regulative koja regulira i unapređuje stručni rad u veterinarskoj djelatnosti, provodi stručni nadzor rada u navedenoj djelatnosti, i predlaže mjere za poboljšanje stanja, provodi raščlambu rada i potrošnje u navedenoj djelatnosti, provodi inspekcijske poslove vezane uz veterinarsko sanitarnu djelatnost, usmjerava i prati stručni rad u centrima za uzgoj i obuku službenih životinja, daje prijedloge popune i opremanja potrebitom veterinarskom opremom, materijalom i kadrovima, vodi evidenciju o pojavi zaraznih bolesti među službenim životinjama u Oružanim snagama, provodi poslove veterinarske inspekcije te nadzor provedbe dezinfekcijskih, dezinsekcijskih i deratizacijskih mjera.

2. Odjel potpore zdravstvene struke

Članak 198.

Odjel potpore zdravstvene struke obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sastav i norme pripadanja lijekova, kompleta i druge opreme zdravstvene i veterinarske struke u postrojbama, kao i količine zdravstvenih i veterinarskih sredstava koja se čuvaju kao pričuva Ministarstva, planira, programira i izrađuje financijski plan za potrebe zdravstvene struke, koordinira aktivnosti u dinamici trošenja financijskih sredstva namijenjenih za zdravstvenu zaštitu, skrbi o osiguravanju potrebnih sredstava zdravstvene struke u Ministarstvu i Oružanim snagama, sudjeluje u nabavi zdravstvenih i veterinarskih sredstava i usluga, vodi evidenciju materijalnih sredstava i opreme zdravstvene struke, daje prijedlog nomenklature zdravstvenih i veterinarskih sredstava i kompleta, prati znanstvene spoznaje i predlaže uvođenje novih sredstava na uporabu u zdravstvenu struku u Oružanim snagama, izrađuje prijedloge planova i programa školovanja medicinskih, stomatoloških, veterinarskih i farmaceutskih djelatnika na učilištima u zemlji i inozemstvu, prati organizaciju, opremanje i razvoj struke u drugim vojskama, predlaže načine poboljšavanja i osuvremenjivanja rada i opreme u sustavu zdravstva Oružanih snaga, donosi prijedloge sastava ratnih kompleta koji se kompletiraju i čuvaju te obavlja personalne, pravne i administrativne poslove za potrebe Službe.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

2.2. Odsjek normiranja i potpore zdravstvene struke,

2.3. Odsjek općih poslova i evidencije.

2.1. Odsjek normiranja i potpore zdravstvene struke

Članak 199.

Odsjek normiranja donosi prijedloge sastava i normi pripadanja lijekova, kompleta i druge opreme zdravstvene i veterinarske struke u postrojbama, te količinu zdravstvenih i veterinarskih sredstava koja se čuvaju kao pričuva Ministarstva, skrbi o osiguravanju svih potrebitih sredstava po zdravstvenoj struci, stručno sudjeluje s ovlaštenim upravama u nabavi zdravstvenih i veterinarskih sredstava i usluga potrebitih za rad, vodi evidenciju materijalnih sredstava i opreme zdravstvene struke, raspored i njihov otpis, daje prijedlog nomenklature zdravstvenih i veterinarskih sredstava i kompleta, prati znanstvene spoznaje i predlaže uvođenje novih sredstva na uporabu u zdravstvenu struku Oružanih snaga, izrađuje prijedloge planova i programa školovanja medicinskih, stomatoloških, veterinarskih i farmaceutskih djelatnika na svim učilištima u zemlji i inozemstvu i prati njihovu realizaciju, prati organizaciju, opremanje i razvoj struke u drugim vojskama, predlaže rješenja za poboljšavanje i osuvremenjivanje rada i opreme u sustavu zdravstva Oružanih snaga, donosi prijedloge sastava i normi pripadanja zdravstvenih i veterinarskih sredstava koja se čuvaju kao pričuva Ministarstva te donosi prijedlog sastava ratnih kompleta koji se kompletiraju i čuvaju.

2.2. Odsjek općih poslova i evidencije

Članak 200.

Odsjek općih poslova i evidencije prima stranke za načelnika i zamjenika načelnika Službe, organizira sastanke za načelnika i zamjenika načelnika Službe, obavlja poslove logističkog zbrinjavanja Službe, obavlja financijske i personalne poslove za potrebe Službe te usklađuje poslove prijama, rasporeda, otpreme pošte i evidencije.

10. UPRAVA ZA GOSPODARENJE

Članak 201.

Uprava za gospodarenje je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne, personalne, opće i stručne poslove vezane za: provođenje i usklađivanje svih djelatnosti kojima se uspostavlja i provodi sustava gospodarenja nekretninama, graditeljskog osiguranja, zaštite okoliša, inženjerske potpore i upravljanja stanovima i stambenog zbrinjavanja pripadnika Ministarstva i Oružanih snaga, sklapanje i potpisivanje, u ime i za račun Ministarstva, svih ugovora iz svoje djelatnosti te obavlja i druge poslove koje joj povjeri ministar.

Za obavljanje poslova Uprave za gospodarenje ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

a) Odjel za koordinaciju,

b) Odjel pravnih, personalnih, općih i poslova kontrole,

c) Služba za gospodarenje nekretninama,

d) Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša,

e) Služba za stambene poslove.

a) Odjel za koordinaciju

Članak 202.

Odjel za koordinaciju usklađuje rad službi u sastavu Uprave za gospodarenje, obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe pomoćnika ministra, organizira primanje, evidentiranje, rješavanje, arhiviranje i otpremanje pošte, priprema planove rada i sastanaka, pregledava i kontrolira poštu za potpis te obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.

b) Odjel pravnih, personalnih, općih i poslova kontrole

Članak 203.

Odjel pravnih personalnih i općih poslova obavlja poslove zaprimanja, urudžbiranja i otpreme pošte, izrađuje nacrte propisa iz nadležnosti Uprave za gospodarenje, nadzire provođenje propisa i akata, priprema predmete u svezi imovinsko-pravnih zahtjeva, provodi temeljna načela personalne politike.

Za obavljanje poslova u Odjelu pravnih, personalnih i općih poslova ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek pravnih i personalnih poslova,

1.2. Odsjek općih poslova i poslova kontrole.

1.1. Odsjek pravnih i personalnih poslova

Članak 204.

Odsjek pravnih i personalnih poslova obavlja poslove izrade nacrta normativnih akta iz djelokruga Uprave, nadzor provođenje propisa i akata, provođenje prvostupanjskih i drugostupanjskih upravnih postupaka, izradu prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja iz nadležnosti Uprave, pripremu predmeta za utuživanje imovinsko – pravnih zahtjeva te davanje pravnih savjeta i mišljenja iz djelokruga Uprave, poslove vezane za primanje u službu, kretanja u službi i prestanak službe djelatnika, provodi temeljnih načela personalne politike, prati karijere djelatnika, brine se o njihovu školovanju i profesionalnom razvoju, te obavlja poslove koji se odnose na predlaganje činova i odlikovanja, ocjenjivanje, vođenje evidencije i ostvarivanje prava na zdravstvenu i mirovinsko-invalidsku zaštitu.

1.2. Odsjek općih poslova i poslova kontrole

Članak 205.

Odsjek općih poslova i poslova kontrole obavlja poslove vezane za zaprimanje, urudžbiranje, razvrstavanje i dostave ulazne pošte, otpreme izlazne pošte i arhiviranje, izradu prijepisa i umnožavanja materijala, obavlja poslove nadzora nad zakonitošću rada kantina, restorana i hotela, autokampova i drugih ustrojstvenih jedinica Službe. Odjel kontrole obavlja i poslove nadzora zdravstvene ispravnosti živežnih namirnica, mesa, mesnih prerađevina i drugih proizvoda u ustrojstvenim jedinicama te predlaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u radu.

c) Služba za gospodarenje nekretninama

Članak 206.

Služba za gospodarenje nekretninama je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za gospodarenje koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za: nabavu, distribuciju i prodaju trgovačke robe u kantinama, skrb o prognanicima, planiranje i izvršenje poljodjelske proizvodnje na gospodarstvima, skrb o šumama i lovištima, usklađivanja i izrade prijedloga financijskog plana, praćenja izvršenja godišnjeg plana, prethodne kontrole knjigovodstvenih isprava i kontrole ustrojavanja i vođenja materijalnih knjiga i evidencija zaduženja sredstava na uporabi za sve Uprave i Službe MORH, temeljno održavanje objekata, sistematsko praćenje građevina, temeljno održavanje energetskih postrojenja i instalacija u objektima, koordinaciju prilikom izrade planova za investicijsko održavanje objekata koje koristi Služba, prijevoz roba i djelatnika, protupožarnu zaštitu građevina i kompleksa, nadzor zakonitosti uporabe sredstava i imovine, fizičko osiguranje imovine i objekata te druge poslove u svezi s gospodarenjem nekretninama.

Za obavljanje poslova Službe za gospodarenje nekretninama ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel gospodarstva,

2. Odjel tehničke potpore,

3. Odjel za gospodarenje nekretninama - Zagreb,

4. Područni odjel za gospodarenje nekretninama Osijek,

5. Područni odjel za gospodarenje nekretninama Rijeka,

6. Područni odjel za gospodarenje nekretninama Split,

7. Područni odjel za gospodarenje nekretninama Baško Polje.

1. Odjel gospodarstva

Članak 207.

Odjel gospodarstva obavlja upravne i stručne poslove vezane za: nabavu, distribuciju i prodaju trgovačke robe, pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga, kao i planiranje poljodjelske proizvodnje i skrb o šumama i lovištima.

Za obavljanje poslova u Odjelu gospodarstva ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek nabave, opskrbe, poljoprivrede, lovstva i šumarstva

1.2. Odsjek ugostiteljstva, turizma, trgovine i domova Oružanih snaga

1.1. Odsjek nabave, opskrbe, poljoprivrede, lovstva i šumarstva

Članak 208.

Odsjek nabave, opskrbe, poljoprivrede, lovstva i šumarstva obavlja poslove nabave, distribucije i prodaje trgovačke robe, nabave pića i namirnica za potrebe kuhinja, restorana i buffeta, nabave opreme, sitnog inventara, pričuvnih dijelova i potrošnog materijala, izrade kalkulacija cijena, donošenja planova poljodjelske proizvodnje, vođenja evidencije o utrošku repromaterijala, njegovoj kakvoći i konačnim učincima poljodjelske proizvodnje, analiziranja utroška stočne hrane i lijekova po gospodarstvima te suradnje sa znanstvenim i stručnim ustanovama poradi unapređenja poljodjelske proizvodnje. Odsjek prati rad veterinarskih i drugih stručnih službi na gospodarstvima, skrbi o šumama i lovištima pod upravom Ministarstva te surađuje s tehničkom potporom pri nabavi i održavanju poljoprivrednih strojeva i obavlja poslove osmišljavanja sadržaja rada domova Oružanih snaga te poslove informativno-promidžbene djelatnosti.

1.2. Odsjek ugostiteljstva, turizma, trgovine i domova
Oružanih snaga

Članak 209.

Odsjek ugostiteljstva, turizma, trgovine i hotelijerstva obavlja poslove predlaganja mjera i normativa za obavljanje ugostiteljsko–turističke djelatnosti, predlaganja kriterija i prioriteta za korištenje ugostiteljsko–turističkih kapaciteta, predlaganja izrade periodičnih analitičkih izvješća o radu ugostiteljskih objekata i predlaganja programa popune kapaciteta prvenstveno stradalnicima Domovinskog rata, pripadnicima postrojbi Oružanih snaga i djelatnicima Ministarstva, skrbi o prognanicima i izbjeglicama smještenim u dijelu turističkih kapaciteta te predlaže cjenike i druge elemente za prodaju turističkih kapaciteta, osmišljavanja sadržaja rada domova Oružanih snaga te poslove informativno-promidžbene djelatnosti.

2. Odjel tehničke potpore

Članak 210.

Odjel tehničke potpore obavlja upravne i stručne poslove vezane za: temeljno održavanje i sistematsko praćenje građevina putem defektaže, temeljno održavanje energetskih postrojenja i instalacija u objektima, protupožarnu zaštitu i drugu tehničku potporu.

Za obavljanje poslova u Odjelu tehničke potpore ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

2.1. Odsjek održavanja energetskih postrojenja, instalacija, informatike i telekomunikacija.

2.2. Odsjek prometnih poslova i protupožarne zaštite.

2.3. Odsjek osiguranja.

2.1. Odsjek održavanja energetskih postrojenja, instalacija, informatike i telekomunikacija

Članak 211.

Odsjek održavanja energetskih postrojenja, instalacija, informatike i telekomunikacija obavlja administrativne i tehničke poslove izrade godišnjih i operativnih planova održavanja građevinskih objekata, energetskih postrojenja i instalacija, vrši snimanja građevina, postrojenja i instalacija, predlaže tehnologiju izvođenja radova, vrši kontrolu u tijeku izvođenja radova temeljnog održavanja, izrađuje tehničke elaboracije prijedloga rješenja za održavanje, izrađuje izvješća o stanju objekata s prijedlogom mjera, kvartalne i godišnje planove temeljnog održavanja građevina, postrojenja i instalacija te vrši poslove osiguranja ispravnosti postrojenja i instalacija, upravljanja i nadziranja rada na automatskoj obradi podataka, pronalazi mogućnosti primjene programskih rješenja u obradi podataka, usklađuje rad savjetnika za automatsku obradu podataka u odjelima te nadzire rad telekomunikacijskih sustava.

2.2. Odsjek prometnih poslova i protupožarne zaštite

Članak 212.

Odsjek prometnih poslova i protupožarne zaštite obavlja poslove izrade godišnjeg plana održavanja, vođenja dokumentacije za sva motorna vozila i poljoprivredne strojeve, obrade i kontrole putnih listova i prijave registracije vozila, kontrole utroška goriva i maziva i prometne ispravnosti vozila, kontrole uporabe vozila, defektaže kvarova i servisiranja vozila, izrade propisanih periodičkih i godišnjih izvješća o eksploataciji vozila, vođenja centralne evidencije o vozilima, usklađivanja prometnih službi područnih odjela, izrade operativnih planova protupožarne zaštite građevina i kompleksa, provođenja rješenja protupožarne zaštite na građevinama, provođenja ispravnosti sustava protupožarne zaštite, kontrole provođenja protupožarne zaštite i zaštite na radu, povremenog ispitivanja ispravnosti pojedinih elemenata u sustavu protupožarne zaštite te izrađuje izvješća o stanju građevina i kompleksa po pitanju protupožarne zaštite i obavlja kontrolu periodičnih servisa.

2.3. Odsjek osiguranja

Članak 213.

Odsjek osiguranja predlaže i provodi konkretna rješenja osiguranja objekata, predlaže mjere za poboljšanje stanja sigurnosti na štićenim objektima, organizira i provodi obuku rukovanja i uporabe naoružanja te vrši nadzor nad radom osiguranja u područnim jedinicama Službe.

3. Odjel za gospodarenje nekretninama – Zagreb

Članak 214.

Odjel za gospodarenje nekretninama - Zagreb obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osiguranje imovine i objekata, nabavu, distribuciju i prodaju trgovačke robe u trgovinama i kantinama, pružanje turističko-ugostiteljskih usluga, provođenje poljodjelske proizvodnje na gospodarstvima, skrb o šumama i lovištima, temeljno održavanje, uređenje i opremanje objekata, termoenergetskih postrojenja i instalacija te prijevoz roba i djelatnika.

Za obavljanje poslova u Odjelu za gospodarenje nekretninama – Zagreb ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

3.1. Odsjek pravnih, personalnih i općih poslova,

3.2. Odsjek gospodarstva,

3.3. Odsjek planiranja i financija,

3.4. Odsjek tehničke potpore,

3.5. Odsjek domova Oružanih snaga.

3.1. Odsjek pravnih, personalnih i općih poslova

Članak 215.

Odsjek pravnih, personalnih i općih poslova obavlja poslove zaprimanja, urudžbiranja, razvrstavanja i dostave ulazne pošte, otpreme izlazne pošte, izrade prijepisa i umnožavanja materijala te arhivske poslove. Odsjek provodi prvostupanjske upravne i stegovne postupke iz ovlasti Odjela, predlaže utuženje imovinsko-pravnih zahtjeva, predlaže primanje djelatnika, prati karijeru djelatnika, inicira dodjelu činova i odlikovanja, kontrolira zakonitosti poslovanja obračunskih jedinica Odjela te provodi osiguranje objekata i imovine.

3.2. Odsjek gospodarstva

Članak 216.

Odsjek gospodarstva obavlja poslove nabave i distribucije roba za obračunske jedinice Odjela, organizira prodaju roba, pruža turističko - ugostiteljske usluge, skrbi o prognanicima, obavlja skladišno poslovanje, vrši nadzor nad radom obračunskih jedinica, predlaže mjere za poboljšanje rada, kompletira financijsku dokumentaciju, organizira poljodjelsku proizvodnju na gospodarstvima, organizira nabavu repromaterijala, organizira plasman viška proizvoda ostvarenog na gospodarstvima te skrbi o šumama i lovištima i njihovom održavanju i korištenju.

Za obavljanje poslova u Odsjeku gospodarstva ustrojavaju se:

3.2.1. Kantine,

3.2.2. Restorani,

3.2.3. Gospodarstva,

3.2.4. Trgovine,

3.2.5. Čajne kuhinje,

3.2.6. Skladište Zagreb,

3.2.7. Hoteli

3.2.8. Pododsjek za šumarstvo, zaštitu prirode i lovstvo - Slunj.

3.2.1. Kantine

Članak 217.

Kantine obavljaju poslove pružanja trgovačkih usluga, prodaje pića i napitaka te nabave, prodaje, naplate i vođenja propisane dokumentacije.

Za obavljanje poslova kantina ustrojavaju se:

3.2.1.1. Kantina «Baruna Filipovića» - Zagreb,

3.2.1.2. Kantina «Kralj Tomislav» - Zagreb,

3.2.1.3. Kantina Hrvatskog vojnog učilišta I – Zagreb,

3.2.1.4. Kantina Hrvatskog vojnog učilišta II – Zagreb,

3.2.1.5. Kantina «Maksimirska» - Zagreb,

3.2.1.6. Kantina «Croatia» - Zagreb,

3.2.1.7. Kantina «Borongaj 1» - Zagreb,

3.2.1.8. Kantina «Kerestinec» - Zagreb,

3.2.1.9. Kantina «Senjak» - Zagreb,

3.2.1.10. Kantina «Vrapčanski potok» - Zagreb,

3.2.1.11. Kantina «Lučko» - Lučko,

3.2.1.12. Kantina «Samobor» - Samobor,

3.2.1.13. Kantina «Dugo Selo» - Dugo Selo,

3.2.1.14. Kantina «Velika Buna» - Velika Buna,

3.2.1.15. Kantina «Jastrebarsko» - Jastrebarsko,

3.2.1.16. Kantina «Slatina» - Slatina,

3.2.1.17. Kantina «Čakovec» - Čakovec,

3.2.1.18. Kantina «Varaždin» - Varaždin,

3.2.1.19. Kantina «Koprivnica» - Koprivnica,

3.2.1.20. Kantina «Bjelovar» - Bjelovar,

3.2.1.21. Kantina «Žažina» - Žažina,

3.2.1.22. Kantina «Križevci» - Križevci,

3.2.1.23. Kantina «Cerovac» - Karlovac,

3.2.1.24. Kantina «Kamensko» - Karlovac,

3.2.1.25. Kantina «Domobranska» - Karlovac,

3.2.1.26. Kantina «Luščić» - Karlovac,

3.2.1.27. Kantina «Kupa» - Karlovac,

3.2.1.28. Kantina doma Oružanih snaga Petrinja,

3.2.1.29. Kantina «Vojarna Matanović» - Petrinja,

3.2.1.30. Kantina Petrinja,

3.2.1.31. Kantina «Slunj» Poligon,

3.2.1.32. Kiosk «Borongaj» Zagreb,

3.2.1.33. Kiosk «Koprivnica I» - Koprivnica,

3.2.1.34. Kantina «Pleso» - Velika Gorica,

3.2.1.35. Kantina «Rakitje» - Rakitje,

3.2.1.36. Kantina Zrakoplovno-tehničkog zavoda – Zagreb,

3.2.1.37. Kantina «Tuškanac» - Zagreb,

3.2.1.38. Kantina «Glina» - Glina.

3.2.2. Restorani

Članak 218.

Restorani obavljaju poslove vezane za pripremu i posluživanje hrane i točenje pića.

Za obavljanje poslova restorana ustrojavaju se:

3.2.2.1. Restoran «Ban» - Zagreb,

3.2.2.2. Restoran «Čerinina» - Zagreb.

3.2.3. Gospodarstva

Članak 219.

Gospodarstva obavljaju poslove stočarske, ratarske i voćarske proizvodnje te poslove zaštite prirode, šumarstva i lovstva na površinama Ministarstva i Oružanih snaga.

Za obavljanje poslova gospodarstava ustrojavaju se:

3.2.3.1. Gospodarstvo Čakovec,

3.2.3.2. Gospodarstvo Bjelovar,

3.2.3.3. Gospodarstvo Varaždin,

3.2.3.4. Gospodarstvo Koprivnica.

3.2.4. Trgovine

Članak 220.

Trgovine obavljaju poslove pružanja trgovačkih usluga, prodaje pića i napitaka te nabave, prodaje, naplate i vođenja propisane dokumentacije.

Za obavljanje poslova trgovina ustrojava se:

3.2.4.1. Diskont Zagreb.

3.2.5. Čajne kuhinje

Članak 221.

U čajnim kuhinjama obavljaju se poslovi pružanja trgovačkih usluga, usluge prodaje pića i napitaka te nabavke, prodaje, naplate i vođenja propisane dokumentacije.

Za obavljanje poslova čajnih kuhinja ustrojavaju se:

3.2.5.1. Čajna kuhinja Borongaj,

3.2.5.2. Čajna kuhinja Hrvatskoga vojnog učilišta I,

3.2.5.3. Čajna kuhinja Hrvatskoga vojnog učilišta II,

3.2.5.4. Čajna kuhinja Hrvatskoga vojnog učilišta III,

3.2.5.5. Čajna kuhinja Vukasovićeva,

3.2.5.6. Čajna kuhinja Zagrebačka,

3.2.5.7. Čajna kuhinja «Vlaška» – Zagreb,

3.2.6. Skladište Zagreb

Članak 222.

Skladište Zagreb obavlja poslove vezane za skladištenje roba.

3.2.7. Hotel »Kralj Zvonimir«

Članak 223.

U hotelu «Kralj Zvonimir» se obavljaju poslovi pružanja usluga smještaja, poslovi pripreme i posluživanja hrane, poslovi pružanja usluga točenja pića te poslovi pružanja trgovačkih usluga.

Za obavljanje poslova u Hotelu «Kralj Zvonimir» ustrojavaju se:

3.2.7.1. Restoran Hotela «Kralj Zvonimir»,

3.2.7.2. Skladište,

3.2.7.3. Čajna kuhinja,

3.2.7.4. Odjeljak za usluge.

3.2.8. Pododsjek za šumarstvo, zaštitu prirode i lovstvo - Slunj

Članak 224.

U Pododsjeku za šumarstvo, zaštitu prirode i lovstvo – Slunj obavljaju se poslovi zaštite zaštićene faune, utvrđivanja šumarske i lovno-gospodarske osnove, kontrole uspostave šumskog reda i vođenja skrbi o zaštićenim životinjskim vrstama.

3.3. Odsjek planiranja i financija

Članak 225.

Odsjek planiranja i financija obavlja poslove usklađivanja i izrade prijedloga financijskog plana i praćenja izvršenja godišnjeg plana, prethodne kontrole knjigovodstvenih isprava i kontrole ustrojavanja i vođenja materijalnih knjiga i evidencija zaduženja sredstava na uporabi za sve Uprave i službe MORH, usklađivanja i izrade godišnjeg plana popisa imovine i trgovačke robe, vođenja propisanih knjiga i evidencija te usklađivanja i izrade terminskih i godišnje raščlambe financijsko-materijalnog plana.

3.4. Odsjek tehničke potpore

Članak 226.

Odsjek tehničke potpore obavlja poslove kvartalnog i godišnjeg planiranja temeljnog održavanja, priprema dokumentaciju i planove za preventivno i temeljno održavanje, nadzire rad energetskih postrojenja i izvođenja građevinskih radova, održava ispravnost elektro, telefonskih, vodovodnih i komunalnih instalacija, izvodi građevinske i instalaterske radove na temeljnom održavanju građevinskih i drugih objekata odjela, provodi protupožarnu zaštitu i zaštitu na radu objekata i imovine, obavlja poslove organiziranja i izvršavanja prijevoza roba i djelatnika te organizira i nadzire rad na informacijskom i telekomunikacijskom sustavu.

Za obavljanje poslova Odsjeka tehničke potpore ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:

3.4.1. Pododsjek građevinskog održavanja,

3.4.2. Pododsjek protupožarne zaštite,

3.4.3. Pododsjek održavanja čistoće.

3.4.1. Pododsjek građevinskog održavanja

Članak 227.

Pododsjek građevinskog održavanja obavlja poslove održavanja objekata, uređaja i postrojenja (kanalizacija, kotlovnica, vodovoda i toplovoda) te nadzire izvršenje radova specijaliziranih servisa.

3.4.2. Pododsjek protupožarne zaštite

Članak 228.

Pododsjek protupožarne zaštite obavlja poslove planiranja i evidentiranja protupožarne zaštite, organiziranja i obavljanja protupožarne zaštite imovine i kontrole ispravnosti sustava zaštite te vodi brigu o provođenju protupožarnih mjera.

3.4.3. Pododsjek održavanja čistoće

Članak 229.

Pododsjek održavanja čistoće obavlja poslove čišćenja i druge pomoćne poslove te skrbi o sredstvima za rad i potrošnom materijalu.

3.5. Odsjek domova Oružanih snaga

Članak 230.

Odsjek domova Oružanih snaga obavlja poslove vezane za organizaciju i osmišljavanje rada u domovima Oružanih snaga te vrši nadzor nad ispravnosti objekata, opreme i uređaja u domovima.

Za obavljanje poslova Odsjeka domova Oružanih snaga ustrojavaju se:

3.5.1. Dom Oružanih snaga Dugo Selo,

3.5.2. Dom Oružanih snaga Jastrebarsko,

3.5.3. Dom Oružanih snaga Čakovec,

3.5.4. Dom Oružanih snaga Karlovac,

3.5.5. Dom Oružanih snaga Koprivnica,

3.5.6. Dom Oružanih snaga Križevci.

3.5.1. – 3.5.6. Domovi Oružanih snaga

Članak 231.

Domovi Oružanih snaga obavljaju poslove vezane za planiranje i izvođenje programskih djelatnosti u suradnji s kulturnim, sportskim i drugim institucijama te udrugama iz Domovinskog rata te brinu o potpori za provođenje programskih djelatnosti.

Za obavljanje poslova u Domu Oružanih snaga Dugo Selo ustrojava se Restoran «Martin».

Za obavljanje poslova u Domu Oružanih snaga Čakovec ustrojava se Restoran «Zrinski».

Za obavljanje poslova u Domu Oružanih snaga Karlovac ustrojava se Restoran «Karlovac».

Za obavljanje poslova u Domu Oružanih snaga Koprivnica ustrojava se Restoran «Koprivnica».

Za obavljanje poslova u Domu Oružanih snaga Križevci ustrojava se Restoran «Križevci».

U restoranima iz stavaka 2. – 6. ovoga članka obavljaju se poslovi pripreme i posluživanja hrane i točenja pića.

4. Područni odjel za gospodarenje nekretninama Osijek

Članak 232.

Područni odjel za gospodarenje nekretninama Osijek obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osiguranje imovine i objekata, nabavu, distribuciju i prodaju trgovačke robe u trgovinama i kantinama, pružanje turističko-ugostiteljskih usluga, provođenje poljodjelske proizvodnje na gospodarstvima, skrb o šumama i lovištima, temeljno održavanje, uređenje i opremanje objekata, termoenergetskih postrojenja i instalacija, prijevoz roba i djelatnika i druge poslove iz nadležnosti Službe u čijem se sastavu nalazi na području za koje je ustrojen.

Za obavljanje poslova u Područnom odjelu za gospodarenje nekretninama Osijek ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

4.1. Odsjek pravnih, personalnih i općih poslova,

4.2. Odsjek gospodarstva,

4.3. Odsjek planiranja i financija,

4.4. Odsjek tehničke potpore,

4.5. Odsjek domova Oružanih snaga.

4.1. Odsjek pravnih, personalnih i općih poslova

Članak 233.

Odsjek pravnih, personalnih i općih poslova obavlja poslove zaprimanja, urudžbiranja, razvrstavanja i dostave ulazne pošte, otpreme izlazne pošte, izrade prijepisa i umnožavanja materijala te arhivske poslove. Odsjek provodi prvostupanjske upravne i stegovne postupke iz ovlasti Odjela, predlaže utuženje imovinsko-pravnih zahtjeva, predlaže primanje djelatnika, prati karijeru djelatnika, inicira dodjelu činova i odlikovanja, kontrolira zakonitosti poslovanja obračunskih jedinica Odjela te provodi osiguranje objekata i imovine.

4.2. Odsjek gospodarstva

Članak 234.

Odsjek gospodarstva obavlja poslove nabave i distribucije roba za obračunske jedinice Odjela, organizira prodaju roba, pruža ugostiteljske usluge, skrbi o prognanicima, obavlja skladišno poslovanje, vrši nadzor nad radom obračunskih jedinica, predlaže mjere za poboljšanje rada, kompletira financijsku dokumentaciju, organizira poljodjelsku proizvodnju na gospodarstvima, organizira nabavu repromaterijala, organizira plasman viška proizvoda ostvarenog na gospodarstvima te skrbi o šumama i lovištima i njihovom održavanju i korištenju.

Za obavljanje poslova u Odsjeku gospodarstva ustrojavaju se:

4.2.1. Kantine,

4.2.2. Gospodarstva,

4.2.3. Čajna kuhinja,

4.2.4. Skladište.

4.2.1. Kantine

Članak 235.

Kantine obavljaju poslove pružanja trgovačkih usluga, prodaje pića i napitaka te nabave, prodaje, naplate i vođenja propisane dokumentacije.

Za obavljanje poslova kantina ustrojavaju se:

4.2.1.1. Kantina «Vrbik» Osijek,

4.2.1.2. Kantina «Slatina»,

4.2.1.3. Kantina «Požega»,

4.2.1.4. Kantina «Gašinci» - Poligon Gašinci,

4.2.1.5. Kantina «Podvinje»,

4.2.1.6. Kantina «Nova Gradiška»,

4.2.1.7. Kantina «Virovitica»,

4.2.1.8. Kantina «Krndija» Našice,

4.2.1.9. Kantina «Dračice» Đakovo,

4.2.1.10. Kantina «Gaj» Osijek,

4.2.1.11. Kantina «Drava I» Osijek,

4.2.1.12. Kantina «Drava II» Osijek,

4.2.1.13. Kantina «Bosut» Vinkovci,

4.2.1.14. Kantina «Strmac» Nova Gradiška,

4.2.1.15. Kantina – kiosk «Požega»,

4.2.1.16. Kantina «Beli Manastir» Beli Manastir,

4.2.1.17. Kantina «Vukovar» Vukovar,

4.2.1.18. Kantina – časnički klub «Požega»,

4.2.1.19. Kantina «Pakrac» Pakrac.

4.2.2. Gospodarstva

Članak 236.

Gospodarstva obavljaju poslove stočarske, ratarske i voćarske proizvodnje te poslove zaštite prirode, šumarstva i lovstva na površinama Ministarstva i Oružanih snaga.

Za obavljanje poslova gospodarstava ustrojavaju se:

4.2.2.1. Gospodarstvo Gašinci,

4.2.2.2. Gospodarstvo Virovitica,

4.2.2.3. Gospodarstvo Požega.

4.2.3. Čajna kuhinja

Članak 237.

Čajna kuhinja obavlja poslove pružanja trgovačkih usluga, usluge prodaje pića i napitaka te nabavke, prodaje, naplate i vođenja propisane dokumentacije.

4.2.4. Skladište

Članak 238.

Skladište obavlja poslove vezane za skladištenje roba.

4.3. Odsjek planiranja i financija

Članak 239.

Odsjek planiranja i financija obavlja poslove usklađivanja i izrade prijedloga financijskog plana i praćenja izvršenja godišnjeg plana, prethodne kontrole knjigovodstvenih isprava i kontrole ustrojavanja i vođenja materijalnih knjiga i evidencija, usklađivanja i izrade godišnjeg plana popisa imovine i trgovačke robe, vođenja propisanih knjiga i evidencija te usklađivanja i izrade terminskih i godišnje raščlambe financijsko-materijalnog plana.

4.4. Odsjek tehničke potpore

Članak 240.

Odsjek tehničke potpore obavlja poslove kvartalnog i godišnjeg planiranja temeljnog održavanja, priprema dokumentaciju i planove za preventivno i temeljno održavanje, nadzire rad energetskih postrojenja i izvođenja građevinskih radova, održava ispravnost elektro, telefonskih, vodovodnih i komunalnih instalacija, izvodi građevinske i instalaterske radove na temeljnom održavanju građevinskih i drugih objekata odjela, provodi protupožarnu zaštitu i zaštitu na radu objekata i imovine, obavlja poslove organiziranja i izvršavanja prijevoza roba i djelatnika te organizira i nadzire rad na informacijskom i telekomunikacijskom sustavu.

4.5. Odsjek domova Oružanih snaga

Članak 241.

Odsjek domova Oružanih snaga obavlja poslove vezane za organizaciju i osmišljavanje rada u domovima Oružanih snaga te vrši nadzor nad ispravnosti objekata, opreme i uređaja u domovima.

Za obavljanje poslova Odsjeka domova Oružanih snaga ustrojavaju se:

4.5.1. Dom Oružanih snaga Osijek,

4.5.2. Dom Oružanih snaga Virovitica,

4.5.3. Dom Oružanih snaga Đakovo.

4.5.1. – 4.5.3. Domovi Oružanih snaga

Članak 242.

Domovi Oružanih snaga obavljaju poslove vezane za planiranje i izvođenje programskih djelatnosti u suradnji s kulturnim, sportskim i drugim institucijama te udrugama iz Domovinskog rata te brinu o potpori za provođenje programskih djelatnosti.

Za obavljanje poslova u Domu Oružanih snaga Osijek ustrojava se Restoran «Osijek».

Za obavljanje poslova u Domu Oružanih snaga Virovitica ustrojava se Restoran «Virovitica».

Za obavljanje poslova u Domu Oružanih snaga Đakovo ustrojava se Restoran «Đakovo».

U restoranima iz stavaka 2. – 4. ovoga članka obavljaju se poslovi pripreme i posluživanja hrane te pružaju usluge točenja pića.

5. Područni odjel za gospodarenje nekretninama Rijeka

Članak 243.

Područni odjel za gospodarenje nekretninama Rijeka obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osiguranje imovine i objekata, nabavu, distribuciju i prodaju trgovačke robe u trgovinama i kantinama, pružanje turističko-ugostiteljskih usluga, provođenje poljodjelske proizvodnje na gospodarstvima, skrb o šumama i lovištima, temeljno održavanje, uređenje i opremanje objekata, termoenergetskih postrojenja i instalacija, prijevoz roba i djelatnika i druge poslove iz nadležnosti Službe u čijem se sastavu nalazi na području za koje je ustrojen.

Za obavljanje poslova u Područnom odjelu Rijeka ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

5.1. Odsjek pravnih, personalnih i općih poslova,

5.2. Odsjek gospodarstva,

5.3. Odsjek planiranja i financija,

5.4. Odsjek tehničke potpore,

5.5. Odsjek domova Oružanih snaga

5.6. Područni odsjek Pula.

5.1. Odsjek pravnih, personalnih i općih poslova

Članak 244.

Odsjek pravnih, personalnih i općih poslova obavlja poslove zaprimanja, urudžbiranja, razvrstavanja i dostave ulazne pošte, otpreme izlazne pošte, izrade prijepisa i umnožavanja materijala te arhivske poslove. Odsjek provodi prvostupanjske upravne i stegovne postupke iz ovlasti Odjela, predlaže utuženje imovinsko-pravnih zahtjeva, predlaže primanje djelatnika, prati karijeru djelatnika, inicira dodjelu činova i odlikovanja, kontrolira zakonitosti poslovanja obračunskih jedinica Odjela te provodi osiguranje objekata i imovine.

5.2. Odsjek gospodarstva

Članak 245.

Odsjek gospodarstva obavlja poslove nabave i distribucije roba za obračunske jedinice Odjela, organizira prodaju roba, pruža turističko - ugostiteljske usluge, skrbi o prognanicima, obavlja skladišno poslovanje, vrši nadzor nad radom obračunskih jedinica, predlaže mjere za poboljšanje rada, kompletira financijsku dokumentaciju te organizira nabavu repromaterijala.

Za obavljanje poslova u Odsjeku gospodarstva ustrojavaju se:

5.2.1. Kantine,

5.2.2. Restorani,

5.2.3. Trgovina »Crikvenica«,

5.2.4. Čajna kuhinja,

5.2.5. Skladište,

5.2.6. Hotel »Park« Crikvenica,

5.2.7. Autokamp »Uvala Slana« Selce.

5.2.1. Kantine

Članak 246.

Kantine obavljaju poslove pružanja trgovačkih usluga, prodaje pića i napitaka te nabave, prodaje, naplate i vođenja propisane dokumentacije.

Za obavljanje poslova kantina ustrojavaju se:

5.2.1.1. Kantina »Sveta Katarina« Rijeka,

5.2.1.2. Kantina »Trsat« Rijeka,

5.2.1.3. Kantina »Delnice« Delnice,

5.2.1.4. Kantina »Klana« Klana,

5.2.1.5. Kantina »Otočac« Otočac,

5.2.1.6. Kantina «Eugen Kvaternik» Gospić,

5.2.1.7. Kantina «Jasikovac» Gospić,

5.2.1.8. Kantina «Ogulin» Ogulin,

5.2.2. Restorani

Članak 247.

Restorani obavljaju poslove vezane za pripremu i posluživanje hrane i točenje pića.

Za obavljanje poslova restorana ustrojavaju se:

5.2.2.1. Časnički restoran «Trsat» Rijeka,

5.2.2.2. Restoran «Konoba» - Selce.

5.2.3. Trgovina «Crikvenica»

Članak 248.

Trgovina «Crikvenica» obavlja poslove pružanja trgovačkih usluga, prodaje pića i napitaka te nabave, prodaje, naplate i vođenja propisane dokumentacije.

5.2.4. Čajna kuhinja

Članak 249.

Čajna kuhinja obavlja poslove pružanja trgovačkih usluga, usluge prodaje pića i napitaka te nabavke, prodaje, naplate i vođenja propisane dokumentacije.

5.2.5. Skladište

Članak 250.

Skladište obavlja poslove vezane za skladištenje roba.

5.2.6. Hotel «Park» - Crikvenica

Članak 251.

U hotelu «Park» se obavljaju poslovi pružanja usluga smještaja, poslovi pripreme i posluživanja hrane, poslovi pružanja usluga točenja pića te poslovi pružanja trgovačkih usluga.

Za obavljanje poslova u hotelu «Park» ustrojavaju se:

5.2.6.1. Domaćinstvo

5.2.6.2. Praonica

5.2.6.3. Restoran

5.2.6.4. Kuhinja

5.2.6.5. Točionik.

5.2.7. Autokamp «Uvala Slana» Selce

Članak 252.

U Autokampu se obavljaju poslovi pružanja usluga kampiranja, pripreme i posluživanja hrane, usluge točenja pića te trgovačke usluge.

5.3. Odsjek planiranja i financija

Članak 253.

Odsjek planiranja i financija obavlja poslove usklađivanja i izrade prijedloga financijskog plana i praćenja izvršenja godišnjeg plana, prethodne kontrole knjigovodstvenih isprava i kontrole ustrojavanja i vođenja materijalnih knjiga i evidencija, usklađivanja i izrade godišnjeg plana popisa imovine i trgovačke robe, vođenja propisanih knjiga i evidencija te usklađivanja i izrade terminskih i godišnje raščlambe financijsko-materijalnog plana.

5.4. Odsjek tehničke potpore

Članak 254.

Odsjek tehničke potpore obavlja poslove kvartalnog i godišnjeg planiranja temeljnog održavanja, priprema dokumentaciju i planove za preventivno i temeljno održavanje, nadzire rad energetskih postrojenja i izvođenja građevinskih radova, održava ispravnost elektro, telefonskih, vodovodnih i komunalnih instalacija, izvodi građevinske i instalaterske radove na temeljnom održavanju građevinskih i drugih objekata odjela, provodi protupožarnu zaštitu i zaštitu na radu objekata i imovine, obavlja poslove organiziranja i izvršavanja prijevoza roba i djelatnika te organizira i nadzire rad na informacijskom i telekomunikacijskom sustavu.

5.5. Odsjek domova Oružanih snaga

Članak 255.

Odsjek domova Oružanih snaga obavlja poslove vezane za organizaciju i osmišljavanje rada u domovima Oružanih snaga te vrši nadzor nad ispravnosti objekata, opreme i uređaja u domovima.

Za obavljanje poslova Odsjeka domova Oružanih snaga ustrojavaju se:

5.5.1. Dom Oružanih snaga Delnice,

5.5.2. Dom Oružanih snaga Pula.

5.5.1. – 5.5.2. Domovi Oružanih snaga

Članak 256.

Domovi Oružanih snaga obavljaju poslove vezane za planiranje i izvođenje programskih djelatnosti u suradnji s kulturnim, sportskim i drugim institucijama te udrugama iz Domovinskog rata te brinu o potpori za provođenje programskih djelatnosti.

Za obavljanje poslova Doma Oružanih snaga Delnice ustrojava se Restoran «Pleter» Delnice.

Za obavljanje poslova Doma Oružanih snaga Pula ustrojavaju se:

5.5.2.1. Restoran Doma Oružanih snaga,

5.5.2.2. Skladište.

5.6. Područni odsjek Pula

Članak 257.

Područni odsjek Pula obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osiguranje imovine i objekata, nabavu, distribuciju i prodaju trgovačke robe u trgovinama i kantinama, pružanje turističko-ugostiteljskih usluga, provođenje poljodjelske proizvodnje na gospodarstvima, temeljno održavanje, uređenje i opremanje objekata, termoenergetskih postrojenja i instalacija, prijevoz roba i djelatnika i druge poslove iz nadležnosti Odjela u čijem se sastavu nalazi na području za koje je ustrojen.

Za obavljanje poslova u Područnom odsjeku Pula ustrojavaju se:

5.6.1. Kantine,

5.6.2. Restoran «Muzil»,

5.6.3. Hotel,

5.6.4. Gospodarstva.

5.6.1. Kantine

Članak 258.

Kantine obavljaju poslove pružanja trgovačkih usluga, prodaje pića i napitaka te nabave, prodaje, naplate i vođenja propisane dokumentacije.

Za obavljanje poslova kantina ustrojavaju se:

5.6.1.1. Kantina «Muzil»,

5.6.1.2. Kantina «Katarina»,

5.6.1.3. Kantina «Zrakoplovna baza»,

5.6.1.4. Kantina «Fizela»,

5.6.1.5. Kantina «Pazin»,

5.6.1.6. Kantina “Brijuni”.

5.6.2. Restoran «Muzil»

Članak 259.

Restoran «Muzil» obavlja poslove vezane za pripremu i posluživanje hrane i točenje pića.

5.6.3. Hoteli

Članak 260.

U hotelima se obavljaju poslovi pružanja usluga smještaja, poslovi pripreme i posluživanja hrane, poslovi pružanja usluga točenja pića te poslovi pružanja trgovačkih usluga.

Za obavljanje poslova hotela ustrojavaju se:

5.6.4.1. Samački hotel «Veli Jože» Pula,

5.6.4.2. Turističko naselje «Vrsar»,

5.6.4.3. Turističko naselje «Pineta» Fažana

5.6.4.4. Kompleks u Ulici maršala Tita 175 a u Opatiji (Vila «Opatija»).

Za obavljanje poslova u Turističkom naselju «Pineta» Fažana ustrojavaju se:

5.6.4.3.1. Restoran Turističkog naselja «Pineta»,

5.6.4.3.2. Prodavaonica «Pineta» Fažana.

5.6.4. Gospodarstva

Članak 261.

Gospodarstva obavljaju poslove stočarske, ratarske i voćarske proizvodnje te poslove zaštite prirode, šumarstva i lovstva.

Za obavljanje poslova gospodarstva ustrojavaju se:

5.6.5.1. Gospodarstvo «Petrovija» Umag,

5.6.5.2. Gospodarstvo «Kastion» Pula.

6. Područni odjel za gospodarenje nekretninama Split

Članak 262.

Područni odjel za gospodarenje nekretninama Split obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osiguranje imovine i objekata, nabavu, distribuciju i prodaju trgovačke robe u trgovinama i kantinama, pružanje turističko-ugostiteljskih usluga, provođenje poljodjelske proizvodnje na gospodarstvima, skrb o šumama i lovištima, temeljno održavanje, uređenje i opremanje objekata, termoenergetskih postrojenja i instalacija, prijevoz roba i djelatnika i druge poslove iz nadležnosti Službe u čijem se sastavu nalazi na području za koje je ustrojen.

Za obavljanje poslova u Područnom odjelu za gospodarenje nekretninama Split ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

6.1. Odsjek pravnih, personalnih i općih poslova,

6.2. Odsjek gospodarstva,

6.3. Odsjek planiranja i financija,

6.4. Odsjek tehničke potpore,

6.5. Odsjek domova Oružanih snaga

6.6. Područni odsjek Zadar.

6.1. Odsjek pravnih, personalnih i općih poslova

Članak 263.

Odsjek pravnih, personalnih i općih poslova obavlja poslove zaprimanja, urudžbiranja, razvrstavanja i dostave ulazne pošte, otpreme izlazne pošte, izrade prijepisa i umnožavanja materijala te arhivske poslove. Odsjek provodi prvostupanjske upravne i stegovne postupke iz ovlasti Odjela, predlaže utuženje imovinsko-pravnih zahtjeva, predlaže primanje djelatnika, prati karijeru djelatnika, inicira dodjelu činova i odlikovanja, kontrolira zakonitosti poslovanja obračunskih jedinica Odjela te provodi osiguranje objekata i imovine.

6.2. Odsjek gospodarstva

Članak 264.

Odsjek gospodarstva obavlja poslove nabave i distribucije roba za obračunske jedinice Odjela, organizira prodaju roba, pruža turističko - ugostiteljske usluge, skrbi o prognanicima, obavlja skladišno poslovanje, vrši nadzor nad radom obračunskih jedinica, predlaže mjere za poboljšanje rada, kompletira financijsku dokumentaciju te organizira nabavu repromaterijala.

Za obavljanje poslova u Odsjeku gospodarstva ustrojavaju se:

6.2.1. Kantine,

6.2.2. Restorani,

6.2.3. Trgovine,

6.2.4. Skladište,

6.2.5. Hotel «Zagreb»,

6.2.6. Autokamp «Seget»,

6.2.7. Gospodarstvo Gata – Ostrovica.

6.2.1. Kantine

Članak 265.

Kantine obavljaju poslove pružanja trgovačkih usluga, prodaje pića i napitaka te nabave, prodaje, naplate i vođenja propisane dokumentacije.

Za obavljanje poslova kantina ustrojavaju se:

6.2.1.1. Kantina «Sveti Križ»,

6.2.1.2. Kantina «Divulje»,

6.2.1.3. Kantina «Lora I»,

6.2.1.4. Kantina «Lora II»,

6.2.1.5. Kantina «Kula» Sinj,

6.2.1.6. Kantina Zapovjedništva Hrvatske ratne mornarice,

6.2.1.7. Kantina I Knin,

6.2.1.8. Kantina II Knin,

6.2.1.9. Kantina «Pećine» Šibenik,

6.2.1.10. Kantina «Palacin» Šibenik,

6.2.1.11. Kantina «Kuline» Šibenik,

6.2.1.12. Kantina «Rogoznica» Šibenik,

6.2.1.13. Kantina «Zvečevo» Šibenik,

6.2.1.14. Kantina «Trbounje» Šibeink,

6.2.1.15. Kantina – buffet «Bioci» Šibenik,

6.2.1.16. Kiosk «Knezova Bribirskih» Šibenik,

6.2.1.17. Kantina – kiosk «Lora»,

6.2.1.18. Kiosk «Kula» Sinj.

6.2.2. Restoran «Dupin»

Članak 266.

Restoran «Dupin» obavlja poslove vezane za pripremu i posluživanje hrane i točenje pića.

6.2.3. Trgovine

Članak 267.

Trgovine obavljaju poslove pružanja trgovačkih usluga, prodaje pića i napitaka te nabave, prodaje, naplate i vođenja propisane dokumentacije.

Za obavljanje poslova trgovina ustrojavaju se:

6.2.3.1. Trgovina «Seget»,

6.2.3.2. Suvenirnica Hotela «Zagreb»,

6.2.3.3. Prodavaonica «Velebit»,

6.2.4. Skladište

Članak 268.

Skladište obavlja poslove vezane za skladištenje roba.

6.2.5. Hotel «Zagreb»

Članak 269.

U Hotelu «Zagreb» se obavljaju poslovi pružanja usluga smještaja, poslovi pripreme i posluživanja hrane, poslovi pružanja usluga točenja pića te poslovi pružanja trgovačkih usluga.

Za obavljanje poslova u Hotelu «Zagreb» ustrojavaju se:

6.2.5.1. Domaćinstvo,

6.2.5.2. Praonica,

6.2.5.3. Restoran,

6.2.5.4. Kuhinja

6.2.5.5. Slastičarnica,

6.2.5.6. Aperitiv-bar,

6.2.5.7. Točionik,

6.2.5.8. Čajna kuhinja,

6.2.5.9. Kuglana i teretana,

6.2.5.10. Restoran «Velebit».

6.2.6. Autokamp «Seget»

Članak 270.

U Autokampu se obavljaju poslovi pružanja usluga kampiranja, pripreme i posluživanja hrane, usluge točenja pića te trgovačke usluge.

6.2.7. Gospodarstvo Gata - Ostrovica

Članak 271.

Gospodarstvo obavlja poslove stočarske, ratarske i voćarske proizvodnje te poslove zaštite prirode, šumarstva i lovstva.

6.3. Odsjek planiranja i financija

Članak 272.

Odsjek planiranja i financija obavlja poslove usklađivanja i izrade prijedloga financijskog plana i praćenja izvršenja godišnjeg plana, prethodne kontrole knjigovodstvenih isprava i kontrole ustrojavanja i vođenja materijalnih knjiga i evidencija, usklađivanja i izrade godišnjeg plana popisa imovine i trgovačke robe, vođenja propisanih knjiga i evidencija te usklađivanja i izrade terminskih i godišnje raščlambe financijsko-materijalnog plana.

6.4. Odsjek tehničke potpore

Članak 273.

Odsjek tehničke potpore obavlja poslove kvartalnog i godišnjeg planiranja temeljnog održavanja, priprema dokumentaciju i planove za preventivno i temeljno održavanje, nadzire rad energetskih postrojenja i izvođenja građevinskih radova, održava ispravnost elektro, telefonskih, vodovodnih i komunalnih instalacija, izvodi građevinske i instalaterske radove na temeljnom održavanju građevinskih i drugih objekata odjela, provodi protupožarnu zaštitu i zaštitu na radu objekata i imovine, obavlja poslove organiziranja i izvršavanja prijevoza roba i djelatnika te organizira i nadzire rad na informacijskom i telekomunikacijskom sustavu.

6.5. Odsjek domova Oružanih snaga

Članak 274.

Odsjek domova Oružanih snaga obavlja poslove vezane za organizaciju i osmišljavanje rada u domovima Oružanih snaga te vrši nadzor nad ispravnosti objekata, opreme i uređaja u domovima.

Za obavljanje poslova Odsjeka domova Oružanih snaga ustrojavaju se:

6.5.1. Dom Oružanih snaga Split,

6.5.2. Dom Oružanih snaga Knin,

6.5.3. Dom Oružanih snaga Benkovac.

6.5.1. – 6.5.3. Domovi Oružanih snaga

Članak 275.

Domovi Oružanih snaga obavljaju poslove vezane za planiranje i izvođenje programskih djelatnosti u suradnji s kulturnim, sportskim i drugim institucijama te udrugama iz Domovinskog rata te brinu o potpori za provođenje programskih djelatnosti.

Za obavljanje poslova u Domu Oružanih snaga Split ustrojava se Restoran Doma Oružanih snaga Split.

Za obavljanje poslova u Domu Oružanih snaga Knin ustrojava se Restoran Doma Oružanih snaga Knin i Kavana Doma OS RH Knin.

Za obavljanje poslova u Domu Oružanih snaga Benkovac ustrojava se Restoran Doma Oružanih snaga Benkovac, u sklopu kojega se ustrojava Točionik.

U restoranima iz stavaka 2. – 4. ovoga članka obavljaju se poslovi pripreme i posluživanja hrane te pružaju usluge točenja pića.

6.6. Područni odsjek Zadar

Članak 276.

Područni odsjek Zadar obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osiguranje imovine i objekata, nabavu, distribuciju i prodaju trgovačke robe u trgovinama i kantinama, pružanje turističko-ugostiteljskih usluga, provođenje poljodjelske proizvodnje na gospodarstvima, temeljno održavanje, uređenje i opremanje objekata, termoenergetskih postrojenja i instalacija, prijevoz roba i djelatnika i druge poslove iz nadležnosti Odjela u čijem se sastavu nalazi na području za koje je ustrojen.

Za obavljanje poslova u Područnom odsjeku Zadar ustrojavaju se:

6.6.1. Kantine,

6.6.2. Ugostiteljski centar Aerodroma «Zemunik»,

6.6.3. Prodavaonica vojne opreme, dopunskih dijelova i opreme Zadar,

6.6.4. Hotel «Iž»,

6.6.5. Gospodarstva,

6.6.6. Skladište.

6.6.1. Kantine

Članak 277.

Kantine obavljaju poslove pružanja trgovačkih usluga, prodaje pića i napitaka te nabave, prodaje, naplate i vođenja propisane dokumentacije.

Za obavljanje poslova kantina ustrojavaju se:

6.6.1.1. Kantina «Novi Logor»,

6.6.1.2. Kantina «Šepurine»,

6.6.1.3. Kantina «Benkovac».

6.6.2. Ugostiteljski centar Aerodroma Zemunik

Članak 278.

Ugostiteljski centar Aerodroma Zemunik obavlja poslove vezane za pripremu i posluživanje hrane i točenje pića.

Za obavljanje poslova Ugostiteljskog centra ustrojavaju se:

6.6.2.1. Restoran «Zemunik»,

6.6.2.2. Kantina «Zemunik»,

6.6.2.3. Kantina «Stajanka»,

6.6.2.4. Restoran «Toranj» Zemunik.

6.6.4. Hotel «Iž»

Članak 279.

U Hotelu «Iž» se obavljaju poslovi pružanja usluga smještaja, poslovi pripreme i posluživanja hrane, poslovi pružanja usluga točenja pića te poslovi pružanja trgovačkih usluga.

Za obavljanje poslova hotela ustrojavaju se:

6.6.4.1. Restoran Hotela «Iž»,

6.6.4.2. Kuhinja Hotela «Iž»,

6.6.4.3. Točionik Hotela «Iž»,

6.6.4.4. Kuglana Hotela «Iž»

6.6.4.5. Praonica

6.6.4.6. Domaćinstvo.

6.6.5. Gospodarstva

Članak 280.

Gospodarstva obavljaju poslove stočarske, ratarske i voćarske proizvodnje te poslove zaštite prirode, šumarstva i lovstva.

Za obavljanje poslova gospodarstva ustrojavaju se:

6.6.5.1. Gospodarstvo «Zemunik»,

6.6.5.2. Gospodarstvo «Babin Dub».

6.6.6. Skladište

Članak 281.

Skladište obavlja poslove vezane uz skladištenje roba.

7. Područni odjel za gospodarenje nekretninama Baško Polje

Članak 282.

Područni odjel za gospodarenje nekretninama Baško Polje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osiguranje imovine i objekata, nabavu, distribuciju i prodaju trgovačke robe u trgovinama i kantinama, pružanje turističko-ugostiteljskih usluga, provođenje poljodjelske proizvodnje na gospodarstvima, skrb o šumama i lovištima, temeljno održavanje, uređenje i opremanje objekata, termoenergetskih postrojenja i instalacija, prijevoz roba i djelatnika i druge poslove iz nadležnosti Službe u čijem se sastavu nalazi na području za koje je ustrojen.

Za obavljanje poslova u Područnom odjelu za gospodarenje nekretninama Baško Polje ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

7.1. Odsjek pravnih, personalnih i općih poslova,

7.2. Odsjek gospodarstva,

7.3. Odsjek planiranja i financija,

7.4. Odsjek tehničke potpore,

7.5. Odsjek domova Oružanih snaga

7.6. Područni odsjek Dubrovnik.

7.1. Odsjek pravnih, personalnih i općih poslova

Članak 283.

Odsjek pravnih, personalnih i općih poslova obavlja poslove zaprimanja, urudžbiranja, razvrstavanja i dostave ulazne pošte, otpreme izlazne pošte, izrade prijepisa i umnožavanja materijala te arhivske poslove. Odsjek provodi prvostupanjske upravne i stegovne postupke iz ovlasti Odjela, predlaže utuženje imovinsko-pravnih zahtjeva, predlaže primanje djelatnika, prati karijeru djelatnika, inicira dodjelu činova i odlikovanja, kontrolira zakonitosti poslovanja obračunskih jedinica Odjela te provodi osiguranje objekata i imovine.

7.2. Odsjek gospodarstva

Članak 284.

Odsjek gospodarstva obavlja poslove nabave i distribucije roba za obračunske jedinice Odjela, organizira prodaju roba, pruža turističko - ugostiteljske usluge, skrbi o prognanicima, obavlja skladišno poslovanje, vrši nadzor nad radom obračunskih jedinica, predlaže mjere za poboljšanje rada, kompletira financijsku dokumentaciju te organizira nabavu repromaterijala.

Za obavljanje poslova u Odsjeku gospodarstva ustrojavaju se:

7.2.1. Hoteli,

7.2.2. Kamp.

7.2.1. Hoteli

Članak 285.

U hotelima se obavljaju poslovi pružanja usluga smještaja, poslovi pripreme i posluživanja hrane, poslovi pružanja usluga točenja pića te poslovi pružanja trgovačkih usluga.

Za obavljanje poslova hotela ustrojavaju se:

7.2.1.1. Hotel «Alem»,

7.2.1.2. Hotel «Hrvatska»,

7.2.1.3. Hotel «Krvavica».

Za obavljanje poslova u Hotelu «Alem» ustrojavaju se:

7.2.1.1.1. Restoran

7.2.1.1.2. Kuhinja

7.2.1.1.3. Slastičarnica

7.2.1.1.4. Točionik

7.2.1.1.5. Praonica

7.2.1.1.6. Domaćinstvo

7.2.1.1.7. Sportsko-rekreacioni centar

7.2.1.1.8. Kamp.

U Kampu se obavljaju poslovi pružanja usluga kampiranja, pripreme i posluživanja hrane, usluge točenja pića te trgovačke usluge.

Za obavljanje poslova u Hotelu «Hrvatska» ustrojavaju se:

7.2.1.2.1. Prodavaonica,

7.2.1.2.2. Praonica

7.2.1.2.3. Restoran

7.2.1.2.4. Kuhinja

7.2.1.2.5. Slastičarnica

7.2.1.2.6. Točionik

7.2.1.2.7. Domaćinstvo.

7.3. Odsjek planiranja i financija

Članak 286.

Odsjek planiranja i financija obavlja poslove usklađivanja i izrade prijedloga financijskog plana i praćenja izvršenja godišnjeg plana, prethodne kontrole knjigovodstvenih isprava i kontrole ustrojavanja i vođenja materijalnih knjiga i evidencija, usklađivanja i izrade godišnjeg plana popisa imovine i trgovačke robe, vođenja propisanih knjiga i evidencija te usklađivanja i izrade terminskih i godišnje raščlambe financijsko-materijalnog plana.

7.4. Odsjek tehničke potpore

Članak 287.

Odsjek tehničke potpore obavlja poslove kvartalnog i godišnjeg planiranja temeljnog održavanja, priprema dokumentaciju i planove za preventivno i temeljno održavanje, nadzire rad energetskih postrojenja i izvođenja građevinskih radova, održava ispravnost elektro, telefonskih, vodovodnih i komunalnih instalacija, izvodi građevinske i instalaterske radove na temeljnom održavanju građevinskih i drugih objekata odjela, provodi protupožarnu zaštitu i zaštitu na radu objekata i imovine, obavlja poslove organiziranja i izvršavanja prijevoza roba i djelatnika te organizira i nadzire rad na informacijskom i telekomunikacijskom sustavu.

7.5. Odsjek domova Oružanih snaga

Članak 288.

Odsjek domova Oružanih snaga obavlja poslove vezane za organizaciju i osmišljavanje rada u domovima Oružanih snaga te vrši nadzor nad ispravnosti objekata, opreme i uređaja u domovima.

Za obavljanje poslova Odsjeka domova Oružanih snaga ustrojava Dom Oružanih snaga Ploče.

Dom Oružanih snaga Ploče obavlja poslove vezane za planiranje i izvođenje programskih djelatnosti u suradnji s kulturnim, sportskim i drugim institucijama te udrugama iz Domovinskog rata te brinu o potpori za provođenje programskih djelatnosti.

Za obavljanje poslova u Domu Oružanih snaga Ploče ustrojava se Restoran Doma Oružanih snaga Ploče.

U restoranu Doma Oružanih snaga Ploče obavljaju se poslovi pripreme i posluživanja hrane te pružaju usluge točenja pića.

7.6. Područni odsjek Dubrovnik

Članak 289.

Područni odsjek Dubrovnik obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osiguranje imovine i objekata, nabavu, distribuciju i prodaju trgovačke robe u trgovinama i kantinama, pružanje turističko-ugostiteljskih usluga, temeljno održavanje, uređenje i opremanje objekata, termoenergetskih postrojenja i instalacija, prijevoz roba i djelatnika i druge poslove iz nadležnosti Odjela u čijem se sastavu nalazi na području za koje je ustrojen.

Za obavljanje poslova u Područnom odsjeku Dubrovnik ustrojavaju se:

7.6.1. Kantine,

7.6.2. Hotel «Komodor».

7.6.1. Kantine

Članak 290.

Kantine obavljaju poslove pružanja trgovačkih usluga, prodaje pića i napitaka te nabave, prodaje, naplate i vođenja propisane dokumentacije.

Za obavljanje poslova kantina ustrojavaju se:

7.6.1.1. Kantina «Kupari»,

7.6.1.2. Kantina «Galeb»,

7.6.3.3. Kantina «Ston»,

7.6.1.4. Kantina «Ploče».

7.6.3. Hotel «Komodor»

Članak 291.

U Hotelu «Komodor» se obavljaju poslovi pružanja usluga smještaja, poslovi pripreme i posluživanja hrane, poslovi pružanja usluga točenja pića te poslovi pružanja trgovačkih usluga.

U hotelu «Komodor» za obavljanje navedenih poslove ustrojavaju se:

7.6.3.1. Restoran

7.6.3.2. Točionik

7.6.3.3. Slastičarnica

7.6.3.4. Praonica

7.6.3.5. Domaćinstvo

7.6.3.6. Kamp.

U Kampu se obavljaju poslovi pružanja usluga kampiranja, pripreme i posluživanja hrane, usluge točenja pića, kao i pružanje trgovačkih usluga.

d) Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša

Članak 292.

Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za gospodarenje koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za: prostorno planiranje kompleksa i objekata, projektiranje i izgradnju objekata, graditeljsko investicijsko održavanje, upravljanje nekretninama Ministarstva, vođenje arhiva i katastra za svu nepokretnu imovinu Ministarstva, geodetsko osiguranje i opskrbu zemljovidima i drugim geotopografskim i hidrografskim materijalom, zaštitu okoliša, zaštitu od požara i tehničku zaštitu, planiranje i usklađivanje inženjerijske potpore, pripremu za prodaju i nabavu nekretnina za potrebe Ministarstva, izvršenje svih poslova u svezi ekshumacije hrvatskih branitelja i civilnih osoba stradalih u Domovinskom ratu i druge poslove vezane za graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Za obavljanje poslova Službe za graditeljstvo i zaštitu okoliša ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel planiranja i katastra,

2. Odjel prostornog planiranja i pripreme,

3. Odjel izgradnje, održavanja, zaštite okoliša i inženjerijske potpore

4. Odjel geodezije, izmjere i osiguranja zemljovida,

5. Odjel za ekshumaciju.

1. Odjel planiranja i katastra

Članak 293.

Odjel planiranja i katastra izrađuje, usklađuje i prati realizaciju svih planova za ulaganja u izgradnju i održavanje, planova inženjerijske potpore te planova svih drugih djelatnosti Službe za graditeljstvo i zaštitu okoliša. Odjel kontrolira i usklađuje prijedloge ugovora, vodi skrb o katastru nekretnina i o arhivima, izvršava primanje i otpuštanje nekretnina, obavlja poslove održavanja stanova, poslovnih prostora i garaža, priprema i predlaže odluke i ugovore za nabavu, prodaju i najam nekretnina te provodi njihovu realizaciju, izrađuje periodične i završne račune, naplaćuje pristojbe, najamnine te knjiži i vodi blagajničko poslovanje, vodi personalne poslove i usko surađuje s taktičkim nositeljima i nositeljima planiranja.

Za obavljanje poslova u Odjelu planiranja i katastra ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1.1. Odsjek planiranja i ugovaranja,

1.2. Odsjek katastra, arhiva i primopredaje nekretnina,

1.3. Odsjek najma i prodaje,

1.4. Odsjek općih poslova, evidencije i informatičke potpore.

1.1. Odsjek planiranja i ugovaranja

Članak 294.

Odsjek planiranja i ugovaranja izvršava poslove izrade godišnjih i višegodišnjih fizičkih, financijskih i drugih planova djelatnosti, odobrava i usklađuje planove svih područnih odjela i planova inženjerijske potpore, vodi skrb o realizaciji planova, izrađuje analize potrebne za donošenje odluka o ulaganjima i izvršavanjima zadaća, prati izvršenje fizičkih i drugih obveza, kontrolira ugovore predložene od drugih odjela glede pravne i gospodarske zakonitosti, vodi evidenciju o svim predloženim i potpisanim ugovorima, vodi evidenciju realizacije svih računa te vodi evidenciju drugih obveza Službe.

1.2. Odsjek katastra, arhiva i primopredaje nekretnina

Članak 295.

Odsjek katastra, arhiva i primopredaje nekretnina obavlja poslove koji se odnose na obnovu, izradu i održavanje katastra nekretnina, infrastrukture i zemljišta, ustrojava, vodi i organizira arhive graditeljske, geodetske i imovinsko-pravne struke, izvršava primopredaju nekretnina (u slučaju promjene korisnika ili vlasnika) te predaje novoizgrađene ili pribavljene nekretnine korisnicima.

1.3. Odsjek najma i prodaje

Članak 296.

Odsjek najma i prodaje obavlja poslove vezane za pribavljanje zemljišta za izgradnju objekata potrebnim Ministarstvu i Oružanim snagama, priprema ugovore o unajmljivanju poslovnih prostora i drugih nekretnina, priprema ugovore o iznajmljivanju poslovnih prostora, organizira i izvršava poslove održavanja stanova, poslovnih prostora i garaža, priprema odluke i ugovore o prodaji neperspektivnih nekretnina drugim pravnim i fizičkim osobama, rješava sve imovinsko-pravne odnose nad nekretninama, obavlja naplatu s naslova iznajmljivanja poslovnih prostora i drugih nekretnina te ostalih usluga (grijanje, održavanje i dr.) koje Ministarstvo pruža najmoprimatelju, o izvršenim naplatama te pristiglim obvezama vodi knjigovodstvo i računovodstvo te vodi blagajničko poslovanje u svezi održavanja stanova, poslovnih prostora i garaža.

1.4. Odsjek općih poslova, evidencije i informatičke potpore

Članak 297.

Odsjek općih poslova, evidencije i informatičke potpore vodi skrb o informatičkoj potpori Službe, vodi evidencije, pisarnicu i urudžbeni zapisnik, organizira primanje stranaka te vodi osiguranje nekretnina od trenutka primanja do predaje korisniku.

2. Odjel prostornog planiranja i pripreme

Članak 298.

Odjel prostornog planiranja, pripreme, razvoja i tehničke regulative obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu prostornih planova za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga, usklađivanje prostornih planova Ministarstva i Oružanih snaga s prostornim planovima županija, gradova i općina, programiranje i pripremu izgradnje, preinake i prilagodbe objekata te opremanje objekata uredskim i nestandardnim namještajem i drugom opremom.

Za obavljanje poslova u Odjelu prostornog planiranja i pripreme ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

2.1. Odsjek prostornog planiranja, programiranja, pripreme i opremanja,

2.2. Odsjek za razvoj i tehničku regulativu.

2.1. Odsjek prostornog planiranja, programiranja, pripreme i opremanja

Članak 299.

Odsjek prostornog planiranja, programiranja, pripreme i opremanja usklađuje tijek poslova od dobivanja zahtjeva za izgradnjom ili velikim investicijskim zahvatom do stvaranja mogućnosti realiziranja, pribavlja sve suglasnosti, tehničku i drugu bitnu dokumentaciju i projekte koji prethode početku gradnje, organizira i vrši reviziju urađene investicijsko-tehničke dokumentacije te programira, projektira i realizira opremanje objekata uredskim i nestandardnim namještajem i drugom opremom.

2.2. Odsjek za razvoj i tehničku regulativu

Članak 300.

Odsjek za razvoj i tehničku regulativu prati najnovija svjetska dostignuća iz graditeljstva, formira stručne baze podataka, vodi brigu o pravilnom razvitku pojedinih stručnjaka, predlaže sudjelovanje na stručnim skupovima, izvršava i organizira edukaciju djelatnika, predlaže uvođenje moderne i nove opreme te prati, razvija i unapređuje interakcijsku djelatnost inženjerije i graditeljstva.

3. Odjel izgradnje, održavanja, zaštite okoliša i inženjerijske potpore

Članak 301.

Odjel izgradnje, održavanja, zaštite okoliša i inženjerijske potpore obavlja upravne i stručne poslove vezane za: izgradnju i investicijsko održavanje objekata ustrojstvenih jedinica Ministarstva i Oružanih snaga, izgradnju i nabavu novih stanova za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga, pripremu podloga i dokumenata koji prethode odabiru izvoditelja, provedbu propisanog načina nabave usluga i ustupanja radova u skladu s vrstom i veličinom investicije, pripremu ugovora za ustupanje radova i nabavu usluga, uvođenje odabranog izvoditelja u rad, nadziranje izgradnje, investicijsko održavanje objekata, stručni nadzor izvršenja osnovnog graditeljskog održavanja, zaštitu okoliša, protupožarnu i tehničku zaštitu te graditeljsko osiguranje inženjerijskih radova.

Za obavljanje poslova u Odjelu izgradnje, održavanja, zaštite okoliša i inženjerijske potpore ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

3.1. Odsjek za planiranje i realizaciju,

3.2. Odsjek zaštite okoliša, protupožarne i tehničke zaštite,

3.3. Odsjek inženjerijske potpore

3.4. Područni odsjek za objekte Đakovo,

3.5. Područni odsjek za objekte Knin,

3.6. Odsjek za objekte Pazin i Hrvatske ratne mornarice,

3.7. Odsjek za objekte Ministarstva, Glavnog stožera i Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva.

3.1. Odsjek za planiranje i realizaciju

Članak 302.

Odsjek za planiranje i realizaciju planira i nadzire sve radove iz ovlasti Odjela izgradnje, održavanja i zaštite okoliša, proučava dobivene zahtjeve za graditeljskim osiguranjem, planira realne mogućnosti izvršenja, predlaže angažiranje područnih tijela, prati fizičku i novčanu realizaciju zadaća u tijeku, predlaže obavljanje tehničkih pregleda te pribavlja uporabne dozvole.

3.2. Odsjek zaštite okoliša, protupožarne i tehničke zaštite

Članak 303.

Odsjek zaštite okoliša, protupožarne i tehničke zaštite skrbi o opremanju protupožarnim sredstvima svih dijelova Ministarstva i Oružanih snaga, obavlja tehničku zaštitu, programiranje, planiranje i organiziranje projektiranja, predlaže i provodi usvojenu politiku zaštite okoliša, poduzima mjere za unapređivanje zaštite okoliša, prikuplja podatke za ustrojavanje katastra onečišćavanja, procjenjuje utjecaj novih objekata i uređaja na okoliš te sudjeluje u programiranju prije realizacije projekata.

3.3. Odsjek inženjerijske potpore

Članak 304.

Odsjek inženjerijske potpore obavlja upravne i stručne poslove u vezi s tehničkom potporom inženjerijskim postrojbama Oružanih snaga, usklađivanjem materijalne potpore za graditeljske i inženjerijske radove, organizacijskom pripremom radova te proučavanjem i predlaganjem racionalizacije i jeftinije izgradnje objekata za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga. Odsjek inženjerijske potpore skrbi o organizacijskim pripremama i organizira tehničku potporu za sve radove niskogradnje koje izvodi inženjerija Oružanih snaga. Odsjek priprema, organizira i usklađuje potporu inženjerijskim postrojbama pri izvođenju radovi na izgradnji objekata. Odsjek se bavi organiziranjem, pripremanjem, usklađivanjem i obavljanjem poslova u svezi izvođenja radova na infrastrukturnim objektima, kao što su vodovodi, kanalizacije, plinovodi, toplovodi i dr., naročito kada se radi o magistralnim pravcima i velikoj infrastrukturi.

3.4. Područni odsjek za objekte Đakovo

Članak 305.

Područni odsjek za objekte Đakovo obavlja poslove izgradnje, prilagodbe i pregradnje nekretnina na području svoje odgovornosti, predlaže najpovoljnijeg ponuditelja i izrađuje nacrt ugovora za izvođenje radova, realizira uvođenje izvoditelja u posao po odobrenom ugovoru, organizira tehnički i investicijski nadzor, surađuje tijekom izgradnje s budućim korisnikom, po završetku izgradnje organizira tehnički pregled i pribavlja dopuštenje za uporabu, brine o investicijskom održavanju nekretnina, nadzire rad i održavanje termo-tehničkih i elektroenergetskih uređaja i instalacija, skrbi nad resursima objekata i instalacija, skrbi o katastru imovine i dokumentaciji za svoje područje odgovornosti, pruža potporu inženjerijskim postrojbama, objedinjava planove lokalnih zapovjedništava i postrojbi Oružanih snaga za izvršenje osnovnog održavanja, skrbi o osiguranju zemljovida i drugih geotopografskih i hidrografskih materijala te organizira i vodi skladište zemljovida i drugih geotopografskih i hidrografskih materijala.

3.5. Područni odsjek za objekte Knin

Članak 306.

Područni odsjek za objekte Knin obavlja poslove izgradnje, prilagodbe i pregradnje nekretnina na području svoje odgovornosti, predlaže najpovoljnijeg ponuditelja i izrađuje nacrt ugovora za izvođenje radova, realizira uvođenje izvoditelja u posao po odobrenom ugovoru, organizira tehnički i investicijski nadzor, surađuje tijekom izgradnje s budućim korisnikom, po završetku izgradnje organizira tehnički pregled i pribavlja dopuštenje za uporabu, brine o investicijskom održavanju nekretnina, nadzire rad i održavanje termo-tehničkih i elektroenergetskih uređaja i instalacija, skrbi nad resursima objekata i instalacija, skrbi o katastru imovine i dokumentaciji za svoje područje odgovornosti, pruža potporu inženjerijskim postrojbama, objedinjava planove lokalnih zapovjedništava i postrojbi Oružanih snaga za izvršenje osnovnog održavanja, skrbi o osiguranju zemljovida i drugih geotopografskih i hidrografskih materijala te organizira i vodi skladište zemljovida i drugih geotopografskih i hidrografskih materijala.

3.6. Odsjek za objekte Pazin i Hrvatske ratne mornarice

Članak 307.

Odsjek za objekte Pazin i Hrvatske ratne mornarice obavlja poslove izgradnje, prilagodbe i pregradnje nekretnina na području svoje odgovornosti, predlaže najpovoljnijeg ponuditelja i izrađuje nacrt ugovora za izvođenje radova, realizira uvođenje izvoditelja u posao po odobrenom ugovoru, organizira tehnički i investicijski nadzor, surađuje tijekom izgradnje s budućim korisnikom, po završetku izgradnje organizira tehnički pregled i pribavlja dopuštenje za uporabu, brine o investicijskom održavanju nekretnina, nadzire rad i održavanje termo-tehničkih i elektroenergetskih uređaja i instalacija, skrbi nad resursima objekata i instalacija, skrbi o katastru imovine i dokumentaciji za svoje područje odgovornosti, pruža potporu inženjerijskim postrojbama, objedinjava planove lokalnih zapovjedništava i postrojbi Oružanih snaga za izvršenje osnovnog održavanja, skrbi o osiguranju zemljovida i drugih geotopografskih i hidrografskih materijala te organizira i vodi skladište zemljovida i drugih geotopografskih i hidrografskih materijala. Odsjek za objekte Pazin i Hrvatske ratne mornarice obavlja poslove izgradnje, prilagodbe i pregradnje nekretnina na području svoje odgovornosti, predlaže najpovoljnijeg ponuditelja i izrađuje nacrt ugovora za izvođenje radova, realizira uvođenje izvoditelja u posao po odobrenom ugovoru, organizira tehnički i investicijski nadzor, surađuje tijekom izgradnje s budućim korisnikom, po završetku izgradnje organizira tehnički pregled i pribavlja dopuštenje za uporabu, brine o investicijskom održavanju nekretnina, nadzire rad i održavanje termo-tehničkih i elektroenergetskih uređaja i instalacija, skrbi nad resursima objekata i instalacija, skrbi o katastru imovine i dokumentaciji za svoje područje odgovornosti, pruža potporu inženjerijskim postrojbama, objedinjava planove lokalnih zapovjedništava i postrojbi Oružanih snaga za izvršenje osnovnog održavanja, skrbi o osiguranju zemljovida i drugih geotopografskih i hidrografskih materijala te organizira i vodi skladište zemljovida i drugih geotopografskih i hidrografskih materijala.

3.7. Odsjek za objekte Ministarstva, Glavnog stožera i
Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

Članak 308.

Odsjek za objekte Ministarstva, Glavnog stožera i Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva obavlja poslove izgradnje, prilagodbe i pregradnje nekretnina na području svoje odgovornosti, predlaže najpovoljnijeg ponuditelja i izrađuje nacrt ugovora za izvođenje radova, realizira uvođenje izvoditelja u posao po odobrenom ugovoru, organizira tehnički i investicijski nadzor, surađuje tijekom izgradnje s budućim korisnikom, po završetku izgradnje organizira tehnički pregled i pribavlja dopuštenje za uporabu, brine o investicijskom održavanju nekretnina, nadzire rad i održavanje termo-tehničkih i elektroenergetskih uređaja i instalacija, skrbi nad resursima objekata i instalacija, skrbi o katastru imovine i dokumentaciji za svoje područje odgovornosti, pruža potporu inženjerijskim postrojbama, objedinjava planove lokalnih zapovjedništava i postrojbi Oružanih snaga za izvršenje osnovnog održavanja, skrbi o osiguranju zemljovida i drugih geotopografskih i hidrografskih materijala te organizira i vodi skladište zemljovida i drugih geotopografskih i hidrografskih materijala.

4. Odjel geodezije, izmjere i osiguranja zemljovida

Članak 309.

Odjel geodezije, izmjere i osiguranja zemljovida obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu i opskrbu ustrojstvenih jedinica Ministarstva i Oružanih snaga zemljovidima, geotopografskim i hidrografskim materijalom, geodetske izmjere i ažuriranje podloga katastarskih podataka, organizaciju i vođenje skladišta zemljovida i trezora originala te uvođenje najnaprednijih metoda i sustava geodetske potpore u Ministarstvo i Oružane snage.

5. Odjel za ekshumacije

Članak 310.

Odjel za ekshumacije obavlja poslove ekshumacije poginulih hrvatskih branitelja i civilnih osoba stradalih u Domovinskom ratu, prijevoza ekshumiranih tijela do sudske medicina, odnosno mjesta ukopa stradalnika. Odjel za ekshumacije planira svoje djelatnosti u koordinaciji s Komisijom Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale, uspostavlja odnos između rodbine i obitelji stradalnika i tima sudske medicine, te skrbi o njima. Odjel za ekshumacije surađuje s Komisijom Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, europskim promatračima i tijelima civilne uprave kod rada na terenu.

e) Služba za stambene poslove

Članak 311.

Služba za stambene poslove je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za gospodarenje koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za: upravljanje stambenom imovinom Ministarstva i Oružanih snaga, skrb o stambenom zbrinjavanju pripadnika Ministarstva i Oružanih snaga, iniciranje sudskih i upravnih postupaka iseljenja bespravnih korisnika iz stanova i garaža, sklapanje ugovora o najmu stanova s bivšim nositeljima stanarskog prava koji ne ispunjavaju uvjete za kupnju stana, vođenje postupaka prodaje stanova i garaža te vođenje evidencije i arhive korisnika stanova i garaža.

Za obavljanje poslova Službe za stambene poslove ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Odjel stanova i garaža,

2. Odjel stambenih kredita,

3. Odjel pravnih poslova,

4. Odjel prodaje stanova,

5. Odjel općih poslova, evidencije i informatičke potpore.

1. Odjel stanova i garaža

Članak 312.

Odjel stanova i garaža obavlja upravne i stručne poslove obrade zahtjeva pripadnika Ministarstva i Oružanih snaga za dodjelu stanova, izrađuje liste prvenstva za dodjelu stanova, planira i dodjeljuje stanove pripadnicima Ministarstva i Oružanih snaga te vrši obradu predmeta u svezi s korištenjem garaža.

Za obavljanje poslova u Odjelu stanova i garaža ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek planiranja i obrade zahtjeva,

1.2. Odsjek dodjele stanova i garaža.

1.1. Odsjek planiranja i obrade zahtjeva

Članak 313.

Odsjek planiranja i obrade zahtjeva obrađuje zahtjeve za dodjelu stanova pripadnicima Ministarstva i Oružanih snaga i utvrđuje njihovu osnovanost, izrađuje liste prvenstva za dodjelu stanova te izrađuje plan stambenih potreba pripadnika Ministarstva i Oružanih snaga na temelju utvrđenih lista prvenstva.

1.2. Odsjek dodjele stanova i garaža

Članak 314.

Odsjek dodjele stanova i garaža priprema i kontrolira zahtjeve za dodjelu stanova i garaža pripadnika Ministarstva i Oružanih snaga te izrađuje odluke za korištenje dodijeljenih stanova pripadnicima Ministarstva i Oružanih snaga, obrađuje predmete u svezi sa korištenjem garaža.

2. Odjel stambenih kredita

Članak 315.

Odjel stambenih kredita obavlja upravne i stručne poslove vezane za: utvrđivanje osnovanosti zahtjeva pripadnika Ministarstva i Oružanih snaga za dodjelu stambenih kredita, izradu listi prvenstva za dodjelu stambenih kredita prema utvrđenim kriterijima i namjenama, dodjelu stambenih kredita u okviru odobrenih financijskih sredstava iz proračuna i pripremu nacrta rješenja kojima se o tim pravima odlučuje.

Za obavljanje poslova u Odjelu stambenih kredita ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

2.1. Odsjek izračuna i dodjele kredita,

2.2. Odsjek procjene dovršenja objekata i poboljšanja stambenih uvjeta,

2.3. Područni odsjek za stambene poslove Rijeka,

2.4. Područni odsjek za stambene poslove Split.

2.1. Odsjek izračuna i dodjele kredita

Članak 316.

Odsjek izračuna i dodjele kredita utvrđuje osnovanost zahtjeva za dodjelu stambenih kredita, te prema utvrđenim kriterijima i namjenama izrađuje liste prvenstva, utvrđuje novčane iznose kredita i vrši dodjelu stambenih kredita u okviru odobrenih financijskih sredstava.

2.2 Odsjek procjene dovršenja objekata i poboljšanja
stambenih uvjeta

Članak 317.

Odsjek procjene dovršenja objekata i poboljšanja stambenih uvjeta obrađuje zahtjeve za dodjelu stambenog kredita koji se odnose na dovršenje stambenog objekta ili poboljšanje stambenih uvjeta te prema utvrđenim kriterijima i zapisnicima s terena o građevinskom stanju stambenog objekta utvrđuje novčani iznos stambenog kredita.

2.3. Područni odsjek za stambene poslove Rijeka

Članak 318.

Područni odsjek za stambene poslove Rijeka obavlja poslove vezane za utvrđenjem statusa korisnika stanova i garaža, prati postupke iseljenja iz stanova i garaža, prate postupke useljenja u stanove i garaže na temelju odluka o dodjeli, izrađuje zapisnike o primopredaji, obavlja poslove koji se odnose na dodjelu stambenih kredita, kupoprodaju stanova i garaža te kontrolira sklapanje kupoprodajnih ugovora na području svoje ovlasti.

2.4. Područni odsjek za stambene poslove Split

Članak 319.

Područni odsjek za stambene poslove Split obavlja poslove vezane za utvrđenje statusa korisnika stanova i garaža, prati postupke iseljenja iz stanova i garaža, prate postupke useljenja u stanove i garaže na temelju odluka o dodjeli, izrađuje zapisnike o primopredaji, obavlja poslove koji se odnose na dodjelu stambenih kredita, kupoprodaju stanova i garaža te kontrolira sklapanje kupoprodajnih ugovora na području svoje ovlasti.

3. Odjel pravnih poslova

Članak 320.

Odjel pravnih poslova inicira otkaze stanarskih prava, sudske i upravne postupke radi iseljenja bespravnih korisnika iz stanova te vodi ovršne postupke i postupke za sklapanje ugovora o najmu stanova.

Za obavljanje poslova u Odjelu pravnih poslova ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

3.1. Odsjek sudskih i ovršnih postupaka,

3.2. Odsjek upravnih postupaka i sklapanja ugovora o najmu.

3.1. Odsjek sudskih i ovršnih postupaka

Članak 321.

Odsjek sudskih i ovršnih postupaka vodi postupke otkaza stanarskog prava, smetanja posjeda, odgovara na tužbe za prodaju stanova, vodi tužbe za utvrđenje, tužbe za poništenje ugovora o kupoprodaji, sudske postupke iseljenja bespravnih korisnika i ovršne postupke.

3.2. Odsjek upravnih postupaka i sklapanja ugovora o najmu

Članak 322.

Odsjek upravih postupaka i sklapanja ugovora o najmu vodi upravne postupke iseljenja bespravnih korisnika, upravne postupke iseljenja bespravnih korisnika, upravne sporove za poništenje rješenja i postupke sklapanja ugovora o najmu stana za bivše nositelje stanarskog prava koji ne ispunjavaju uvjete za kupnju stana.

4. Odjel prodaje stanova

Članak 323.

Odjel prodaje stanova obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prodaju stanova u vlasništvu Republike Hrvatske povjerenih na upravljanje Ministarstvu.

Za obavljanje poslova u Odjelu prodaje stanova ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

4.1. Odsjek obrade i utvrđivanja osnovanosti zahtjeva,

4.2. Odsjek sklapanja ugovora.

4.1. Odsjek obrade i utvrđivanja osnovanosti zahtjeva

Članak 324.

Odsjek obrade i utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za prodaju stanova, unosi ih u bazu podataka i vodi evidenciju do ugovaranja, utvrđuje osnovanost zahtjeva za otkup stana i donosi odluku te rješava sporne slučajeve po prigovoru stranaka.

4.2. Odsjek sklapanja ugovora

Članak 325.

Odsjek sklapanja ugovora vrši pripremu i kontrolu predmeta za kupnju stana i priprema ugovor kupoprodaji stana ili garaža, organizira sklapanje ugovora o kupoprodaji stana ili garaža te izrađuje anekse ugovora o kupoprodaji stanova ili garaža.

5. Odjel općih poslova, evidencije i informatičke potpore

Članak 326.

Odjel općih poslova, evidencije i informatičke potpore vodi evidenciju svih korisnika stanova i garaža, organizira i vodi arhiviranje akata o korištenju stanova i garaža te daje informatičku potporu i izrađuje programske sustave prema potrebama pojedinih odjela Službe za stambene poslove.

Za obavljanje poslova u Odjelu općih poslova, evidencije i informatičke potpore ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

5.1. Odsjek općih poslova, evidencije i informatičke potpore

5.2. Područni odsjek za stambene poslove Osijek.

5.1. Odsjek općih poslova, evidencije i informatičke potpore

Članak 327.

Odsjek općih poslova, evidencije i informatičke potpore prima stranke za načelnika Službe, organizira sastanke za načelnika Službe, obavlja poslove logističkog zbrinjavanja Službe, obavlja personalne poslove za potrebe Službe te usklađuje poslove prijama, rasporeda i otpreme pošte. Odsjek brine o stanju svih komponenti informacijskog sustava Službe, izrađuje i vodi brigu o stanju programskih sustava te priprema i izrađuje izvješća. Odsjek vodi evidenciju svih korisnika stanova i garaža, provodi izmjene u evidenciji na temelju zapisnika o pregledu stanova i garaža te vodi poslove vezane za arhiviranje svih akata o korištenju stanova i garaža u skladu s propisima o čuvanju arhivske građe.

5.2. Područni odsjek za stambene poslove Osijek

Članak 328.

Područni odsjek za stambene poslove Osijek obavlja poslove vezane za utvrđenjem statusa korisnika stanova i garaža, prati postupke iseljenja iz stanova i garaža, prate postupke useljenja u stanove i garaže na temelju odluka o dodjeli, izrađuje zapisnike o primopredaji, obavlja poslove koji se odnose na dodjelu stambenih kredita, kupoprodaju stanova i garaža te kontrolira sklapanje kupoprodajnih ugovora na području svoje ovlasti.

11. UPRAVA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE

Članak 329.

Uprava za odnose s javnošću i informiranje je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za: provedbu i nadzor politike informiranja i odnosa s javnošću Ministarstva i Oružanih snaga, nadzor razvoja i djelovanja nakladništva, obradu arhivske građe iz hrvatske vojne povijesti i Domovinskog rata, promidžbu temeljnih ciljeva, načela i odrednica državne politike, sudjelovanje u razvoju suradnje s oružanim snagama drugih zemalja te obavlja i druge poslove koje joj povjeri ministar.

Za obavljanje poslova Uprave za odnose s javnošću i informiranje ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

a) Služba za odnose s javnošću i informiranje,

b) Služba za nakladništvo,

c) Središnji vojni arhiv i vojni muzej.

b) Služba za odnose s javnošću i informiranje

Članak 330.

Služba za odnose s javnošću i informiranje je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za odnose s javnošću i informiranje koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za oblikovanje, provedbu i nadzor sustava informiranja i odnosa s javnošću na svim razinama u Ministarstvu i Oružanim snagama, a osobito: ostvaruje suradnju s istim i sličnim djelatnostima u državnim i nedržavnim ustanovama, ostvaruje komunikaciju s domaćim i stranim sredstvima javnog priopćavanja, izrađuje informativne i promidžbene materijale, organizira konferencije za tisak, rasprave, intervjue i sl., daje priopćenja, najave, obavijesti i suglasnosti sredstvima javnog priopćavanja vezane za Ministarstvo i Oružane snage, vrši raščlambu informacija o vojnim, političkim, društvenim, gospodarskim i drugim događanjima u zemlji i inozemstvu, organizira stručne seminare, prati i predlaže mjere za poboljšanje psihičke bojne spremnosti, organizira i provodi poslove psihološkog odabira i klasifikacije, oblikuje, provodi i nadzire uspostavu vojnog nazivlja, vizualnog identiteta i realizaciju kulturnih programa u Oružanim snagama, osigurava uvjete za duhovnu skrb i uspostavlja suradnju s vjerskim zajednicama, njeguje i promiče kulturno-civilizacijski duh jezika, umjetnosti i znanosti, potiče razvoj rekreativnog športa te osigurava izobrazbu pripadnika Oružanih snaga o vojno-političkoj i općoj povijesti, o ustavno-pravnom poretku, demokratskim stečevinama i dostignućima.

Za obavljanje poslova Službe za odnose s javnošću i informiranje ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel za informiranje,

2. Odjel za kulturu i šport

3. Odjel za potporu i razvoj,

4. Odjel vojne psihologije,

5. Odjel za koordinaciju.

1. Odjel za informiranje

Članak 331.

Odjel za informiranje obavlja upravne i stručne poslove vezane za: ostvarivanje komunikacije sa sredstvima javnog priopćavanja, unutarnje vojno informiranje, medijsku promidžbu, protok informacija u Ministarstvu i Oružanim snagama, prikupljanje i raščlambu informacija vojno-političkog sadržaja, prikupljanje i raščlambu materijala za objavljivanje na internetu te pripremu, izradu i osuvremenjivanje internet-stranice Ministarstva. Obavlja analitičke poslove o vojnim političkim i drugim događanjima.

Za obavljanje poslova u Odjelu za informiranje ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek za odnose s medijima i analitiku,

1.2. Odsjek za građanstvo i internet,

1.1. Odsjek za odnose s medijima i analitiku

Članak 332.

Odsjek za odnose s medijima i analitiku obavlja poslove vezane za suradnju i komunikaciju s predstavnicima sredstava javnog priopćavanja, suradnju i komunikaciju s istim i sličnim djelatnostima u državnim i nedržavnim ustanovama, pisanje priopćenja, suglasnosti i najava, nazočnost i ostvarivanje komunikacije s predstavnicima javnog priopćavanja kod dolaska stranih vojnih delegacija i sastanaka otvorenih za javnost te za praćenje medijskog izvješćivanja o Ministarstvu i Oružanim snagama. Prati i raščlanjuje sve informacije o vojnim, političkim, društvenim, gospodarskim i drugim događanjima u zemlji i inozemstvu, koordinira protok informacija i njihovu raščlambu u Ministarstvu i Oružanim snagama, surađuje sa sličnim djelatnostima u civilnim ustanovama Republike Hrvatske te izrađuje redovite i izvanredne prosudbe za potrebe Oružanih snaga.

1.2. Odsjek za građanstvo i internet

Članak 333.

Odsjek za građanstvo i internet obavlja poslove vezane za izradu naputaka o vojnom informiranju u mirnodopskim i ratnim uvjetima, obilazak postrojbi, stalnu suradnja s časnicima za informiranje, protok informacija (okomito, vodoravno, poprečno) i koordinaciju s ostalim ustrojstvenim jedinicama, izvješćivanje putem informativnih materijala ministra, zamjenika, načelnika Glavnog stožera, te ostalih dužnosnika, pripremu priloga i izradu informativnih materijala za postrojbe te za prikupljanje i raščlambu informacija vojno-političkog sadržaja, poslove koji se odnose na organizaciju proizvodnje promidžbenog materijala, prikupljanje postojećeg promidžbenog materijala Ministarstva i Oružanih snaga, organizaciju i naručivanje promidžbenih poruka u sredstvima javnog priopćavanja te koprodukciju s vanjskim naručiteljima, prikuplja i raščlanjuje materijale za objavljivanje na Internetu te obavlja poslove vezane uz pripremu, izradu i osuvremenjuje internet-stranice Ministarstva obrane i daje suglasnosti za objavu internet-stranica Glavnog stožera i postrojbi Oružanih snaga.

2. Odjel za kulturu i šport

Članak 334.

Odjel za kulturu i šport obavlja upravne i stručne poslove vezane za: valorizaciju i promicanje kulturno-povijesne baštine, osmišljavanje kulturne politike u Oružanim snagama, suradnju s civilnim institucijama kulture i športa, osmišljavanje vizualnog identiteta Ministarstva i Oružanih snaga, sustavno praćenje i osmišljavanje nazivlja u Oružanim snagama, obilježavanje državnih blagdana i značajnih datuma iz hrvatske povijesti i Domovinskog rata, planiranje i organizaciju rekreativnih športskih sadržaja u Ministarstvu i Oružanim snagama, planiranje glazbene djelatnosti te programske djelatnosti u domovima Oružanih snaga.

Za obavljanje poslova Odjela za kulturu i šport ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1 Odsjek za kulturu i programske djelatnosti,

1.2 Odsjek športske rekreacije.

2.1. Odsjek za kulturu i programske djelatnosti

Članak 335.

Odsjek za kulturu i programsku djelatnost obavlja poslove koji se odnose na očuvanje kulturnih, sakralnih i spomeničkih objekata i koordinaciju sa zavodima za zaštitu kulturne baštine, ostvarivanje kulturno umjetničkih programa s ciljem obilježavanja najznačajnijih državnih i vojnih obljetnica i vjerskih blagdana, organizaciju sadržaja koncertnih, kazališnih, filmskih i zabavnih aktivnosti u svrhu podizanja razine osobne i opće kulture, praćenje i nadzor oznaka, grbova, značaka, medalja, stjegova i zastavica, imenovanja i preimenovanja nazivlja vojarni, poligona i institucija u Oružanim snagama te na suradnju s kino-produkcijom filmske i video-građe u svezi kulturno-povijesne tematike i Domovinskog rata. Odsjek također obavlja poslove koji se odnose na praćenje i nadzor programskih sadržaja u domovima Oružanih snaga, muzejsko-galerijske i izložbene aktivnosti glazbeno-scenske programe te na suradnju s kulturnim, športskim i drugim civilnim institucijama.

2.2. Odsjek športske rekreacije

Članak 336.

Odsjek športske rekreacije, obavlja poslove koji se odnose na planiranje, praćenje i organiziranje športske rekreacije u Ministarstvu i Oružanim snagama, programiranje kinezioloških aktivnosti u objektima za aktivni odmor djelatnika te na suradnju s civilnim športskim institucijama. Ostvaruje športsku suradnju na međunarodnom planu. Izrađuje kalendar športskih natjecanja u Oružanim snagama prema kalendaru CISM-e. Utvrđuje strukturalne i biomehaničke karakteristike športsko rekreativnih aktivnosti djelatnika Ministarstva i Oružanih snaga.

3. Odjel za potporu i razvoj

Članak 337.

Odjel za potporu i razvoj prati i provodi propise, sastavlja ugovore iz djelokruga rada Službe, vodi poslove personalnog upravljanja i evidencije, obavlja administrativno-tehničke poslove, vrši nabavu materijalno tehničkih sredstava, objedinjava planove potreba na razini Ministarstva i Oružanih snaga, te vrši njihovo osiguranje u svojstvu taktičko tehničkog nositelja, prati realizaciju nabave planiranih sredstava, planira financijska sredstva na razini službe.

Za obavljanje poslova Odjela za potporu i razvoj ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

3.1. Odsjek za potporu i nabavu,

3.2. Odsjek općih poslova, razvoja i evidencije,

3.1. Odsjek za potporu i nabavu

Članak 338.

Odsjek za potporu i nabavu vrši nabavu materijalno-tehničkih sredstava, objedinjava planove potreba na razini Ministarstva i Oružanih snaga i vrši njihovo osiguranje u svojstvu taktičkog i tehničkog nositelja, prati realizaciju nabave planiranih sredstava, održava materijalno-tehnička sredstva na razini službe, vrši nabavu i distribuciju poticajne literature i državnih obilježja i obrađuje materijalno financijsku dokumentaciju te obavlja poslove planiranja i praćenja financijskih sredstava na razini Službe.

3.2. Odsjek općih poslova, razvoja i evidencije

Članak 339.

Odsjek općih poslova, razvoja i evidencije obavlja poslove vezane za: primanje stranaka i organizaciju sastanaka za potrebe načelnika Službe za odnose s javnošću i informiranje, organizaciju poslova primanja i otpreme pošte, urudžbiranje, arhiviranje, prijepis, osiguravanje informatičke potpore, nabavu promidžbenog i uredskog materijala, planiranje i nabavu audio-vizualnih sredstava za potrebe Oružanih snaga, nabavu i distribuciju poticajne literature i državnih obilježja, održavanje materijalno-tehničkih sredstava Službe i personalne poslove djelatnika te obavlja pravne poslove za potrebe Službe (odgovara na predstavke i pritužbe, izrađuje nacrte ugovora i sl.). Odsjek također surađuje s odgojno-obrazovnim ustanovama u Oružanim snagama u cilju unapređenja sustava izobrazbe, surađuje u izradi nastavnih planova i programa, prati domaću i stranu literaturu u području izobrazbe, surađuje s civilnim obrazovnim institucijama glede promidžbe školovanja za potrebe Oružanih snaga te daje suglasnosti, mišljenja i prijedloge za svu stručnu i nastavnu literaturu u Oružanim snagama.

4. Odjel vojne psihologije

Članak 340.

Odjel za vojnu psihologiju obavlja upravne i stručne poslove vezane za psihičko stanje cjelokupne oružane sile, te upravne i stručne poslove u tri temeljne djelatnosti vojne psihologije: (a) poslovima procjene psihičke bojne spremnosti, (b) psihologijske selekcije i klasifikacije i (c) psihološke prevencije i potpore. Pored toga Odjel koordinira svim djelatnostima psihološke struke u Oružanim snagama, koordinira i stručno rukovodi djelovanjem postrojbenih psihologa, izrađuje, odobrava i usklađuje sve programe iz područja vojne psihologije za izobrazbu vojnika, dočasnika i časnika, kao i različite oblike specijalističke vojne izobrazbe unutar i izvan postrojbi; organizira pripravu i izdavanje publikacija iz područja vojne psihologije; te organizira sveukupnu znanstveno-istraživačku djelatnost u području vojne psihologije.

Za obavljanje poslova Odjela vojne psihologije ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

5.2. Odsjek psihičke bojne spremnosti i psihološke prevencije i potpore,

5.3. Odsjek psihologijske selekcije, klasifikacije i psihometrije.

4.1. Odsjek psihičke bojne spremnosti i psihološke prevencije i potpore

Članak 341.

Odsjek psihičke bojne spremnosti i psihološke prevencije i potpore obavlja poslove koji se odnose na sustavno ispitivanje i praćenje psihičke bojne spremnosti u postrojbama i predlaganje mjera i djelatnosti za održavanje ili poboljšanje stanja, sustavno praćenje uspješnosti osposobljavanja ročnih vojnika u središtima za izobrazbu i postrojbama te sustavno praćenje i ispitivanje psihosocijalne klime u postrojbama i nižim i višim zapovjedništvima. U području javnog mnijenja odsjek obavlja stručne poslove u pripremi i korištenju rezultata te sudjeluje pri organizaciji provedbe ispitivanja. Odsjek također obavlja poslove vezane za organizaciju i provedbu psihološke prevencije izvanrednih događaja, izobrazbu iz različitih područja vojne psihologije, provedbu programa psihičkog rasterećenja u uvjetima izrazitog stresa, provedbu programa za praćenje izraženosti i smanjenje ovisnosti te organizaciju i provedbu neposredne savjetničke psihološke pomoći osobama s psihičkim tegobama.

4.2 Odsjek psihologijske selekcije, klasifikacije i psihometrije

Članak 342.

Odsjek psihologijske selekcije, klasifikacije i psihometrije priprema strukovne psihometrijske naputke, nabavlja i raspodjeljuje postojeće psihologijske instrumente te upravlja projektima izradbe novih psihologijskih instrumenata; također obavlja strukovni nadzor i ostale poslove vezane za provedbu redovitih i izvanrednih psihologijskih pregleda, za organizaciju psihologijske selekcije i klasifikacije djelatnog sastava, za organizaciju raščlambe poslova, za izravnu provedbu selekcije i klasifikacije za pojedine dužnosti s posebnim zahtjevima, te za selekciju kandidata za sve oblike vojne izobrazbe.

5. Odjel za koordinaciju

Članak 343.

Odjel za koordinaciju usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Uprave, obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe pomoćnika ministra, organizira primanje, evidentiranje, rješavanje, arhiviranje i otpremanje pošte, priprema planove rada i sastanaka, pregledava i kontrolira poštu za potpis, stvara uvjete za provedbu razvojnih programa (organizacija stručnih seminara, znanstveno-istraživačkih programa i sl.) te obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra. Odjel obavlja upravne i stručne poslove vezane za suradnju s vjerskim zajednicama u Republici Hrvatskoj, sudjeluje u provedbi sustavne i stalne duhovne skrbi u Oružanim snagama, organizira lokalna, nacionalna i međunarodna vojna hodočašća, te planira obilježavanje vjerskih blagdana.

c) Služba za nakladništvo

Članak 344.

Služba za nakladništvo je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za odnose s javnošću i informiranje koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za nakladničku djelatnost i odgovara za informativna i stručna glasila, publikacije, priručnike, knjige, udžbenike i promidžbene materijale u Ministarstvu i Oružanim snagama. Služba za nakladništvo skuplja, obrađuje i publicira temeljna znanja o hrvatskoj povijesti, Domovinskom ratu, prati tehnička i druga dostignuća stranih oružanih snaga i o tome izvješćuje pripadnike Ministarstva obrane, Oružanih snaga i javnost, obavlja izobrazbu u smislu stjecanja znanja o ustavno-pravnom položaju, razvoju demokracije, zadaćama i zahtjevima koji stoje pred Oružanim snagama te sustavno u svojim knjižnim i periodičnim izdanjima prati i promiče sve oblike vojno-znanstvenog rada u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Za obavljanje poslova Službe za nakladništvo ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel izdavačke djelatnosti,

2. Grafičko-multimedijalni odjel,

3. Odjel izdavačke potpore i marketinga.

1. Odjel izdavačke djelatnosti

Članak 345.

Odjel izdavačke djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove vezane uz izdavanje glasila Ministarstva, izradbu koncepta pojedinih izdanja, stvaranje novinarskih preduvjeta te prikupljanje i raščlambu informacija vojno-političkog i vojno-tehničkog karaktera značajnih za izradu izdanja, izradu vojno-povijesnih i znanstveno-istraživačkih izdanja, pri čemu: surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane i Oružanih snaga te političkim, kulturnim i znanstvenim institucijama u Republici Hrvatskoj, obavlja poslove međunarodne znanstveno-istraživačke i publicističke suradnje, surađuje s autorima, organizira objavljivanje publikacija te pokreće stručne biblioteke.

Za obavljanje poslova Odjela izdavačke djelatnosti ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek revijalnih izdanja,

1.2. Odsjek knjižnih izdanja.

1.1. Odsjek revijalnih izdanja

Članak 346.

Odsjek revijalnih izdanja obavlja poslove vezane za izradu glasila Ministarstva «Obrana» i mjesečnika «Hrvatski vojnik», redakcijski rad, prikupljanje i raščlambu vojnopolitičkih i vojnotehničkih informacija značajnih za izradu glasila, kontakt s postrojbama, novinarsko djelovanje u svim oblicima novinarskog izričaja (terenski i redakcijski rad) te rad foto-službe (snimanje na terenu, ustrojavanje i vođenje fotoarhiva i suradnja s drugim foto-službama poradi nabave slikovnog materijala). Odsjek obavlja suradnju s drugim ustrojbenim jedinicama Ministarstva obrane i Oružanih snaga te surađuje sa stranim vojnotehničkim časopisima i relevantnim stručnjacima za pojedina vojnotehnička područja.

1.2. Odsjek knjižnih izdanja

Članak 347.

Odsjek knjižnih izdanja obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu vojno-povijesnih i znanstveno-istraživačkih izdanja, pri čemu: surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i Oružanih snaga te političkim, kulturnim i znanstvenim institucijama u Republici Hrvatskoj, obavlja poslove međunarodne znanstveno-istraživačke i publicističke suradnje, surađuje s autorima, organizira objavljivanje publikacija te pokreće stručne biblioteke.

2. Grafičko-multimedijalni odjel

Članak 348.

Grafičko-multimedijalni odjel izrađuje vizualno-grafički oblik svih izdanja te obavlja poslove vezane uz rad na grafičkom prijelomu, tehničkoj potpori i nadzor nad tiskanjem izdanja. Odjel obavlja poslove vezane za izradu svih multimedijalnih i elektroničkih izdanja (CD, internet) za potrebe Službe, surađuje s ostalim izdavačkim segmentima Službe, kao i vlastitim zaokruženim tehnološkim procesom te obavlja poslove izrade idejnog projekta i grafičkog dizajna, razvoja aplikacija, kao i tiskanja CD-ova.

Za obavljanje poslova Grafičko-multimedijalnog odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

2.1. Grafički odsjek,

2.2. Odsjek multimedije.

2.1. Grafički odsjek

Članak 349.

Grafički odsjek obavlja grafički prijelom svih izdanja Službe, izrađuje vizualno-grafičko uređenje svih publikacija te priprema prijedloge vizualnog rješenja.

2.2. Odsjek multimedije

Članak 350.

Odsjek multimedije obavlja poslove vezane za izradu svih multimedijalnih i elektroničkih izdanja (CD, internet) za potrebe Službe, suradnju s ostalim izdavačkim segmentima Službe kao i vlastitim zaokruženim tehnološkim procesom te izradu idejnog projekta i grafičkog dizajna, razvoja aplikacija, kao i tiskanje CD-ova. Odjel obavlja poslove suradnje i pomoći u tehničko-tehnološkim procesima unutar djelovanja Službe, kao i poslove održavanja tehničko-informatičkih sredstava.

3. Odjel izdavačke potpore i marketinga

Članak 351.

Odjel izdavačke potpore i marketinga obavlja poslove potpore za sve segmente poslovanja Službe, planira proračun i upravlja financijskim izvorima, organizira poslove primanja i otpreme pošte, urudžbenog zapisnika, arhiviranja i prijepisa te obavlja pravne poslove u svezi s predstavkama, pritužbama i ugovorima, kao i poslove istraživanja tržišta, tiražiranja, marketinga i financija, unosa pisanog materijala u informatički medij te poslove obrade podataka za potrebe Službe.

Za obavljanje poslova Odjela izdavačke potpore i marketinga ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

3.2. Odsjek izdavačke potpore,

3.3. Odsjek marketinga i financija.

3.1. Odsjek izdavačke potpore

Članak 352.

Odsjek izdavačke potpore obavlja poslove potpore za potrebe djelatnika Službe, organizira prijam stranaka i sastanke za načelnika Službe, osigurava personalnu i pravnu potporu za sve segmente poslovanja, nabavlja promidžbeni i uredski materijal, organizira poslove primanja i otpreme pošte, urudžbenog zapisnika, arhiviranja i prijepisa te obavlja pravne poslove u svezi s predstavkama, pritužbama i ugovorima, unosa pisanog materijala u informatički medij te poslove obrade podataka za potrebe Službe.

3.2. Odsjek marketinga i financija

Članak 353.

Odsjek marketinga i financija obavlja poslove vezane za planiranje proračun i upravljanje financijskim izvorima, kao i poslove istraživanja tržišta, tiražiranja, marketinga i promidžbe, organiziranje distribucije izdavačkih stručnih glasila, publikacija, priručnika, knjiga, udžbenika i promidžbenih materijala, obrada materijalno-financijske dokumentacije.

d) Središnji vojni arhiv i vojni muzej

Članak 354.

Središnji vojni arhiv i vojni muzej obavlja upravne i stručne poslove vezane za skupljanje i čuvanje te stručno i znanstveno vrednovanje i obradu kulturnih i civilizacijskih vojnih dostignuća. Skuplja i štiti eksponate iz hrvatske vojne povijesti i prateću dokumentaciju, obavlja upravne i stručne poslove vezane za: nadzor nad zaštitom arhivske građe, vođenje arhivske evidencije za arhivsku građu koja se nalazi u arhivama izvan Središnjeg arhiva, preuzimanje arhivske građe od arhivskih sabirnih središta po isteku propisanih rokova, izravno preuzimanje arhivske građe ustrojstvenih jedinica Ministarstva i Glavnog stožera, stručnu obradu arhivske građe, snimanje, kopiranje i izradu trajnih kopija građe radi zaštite izvornika.

Za obavljanje poslova Središnjeg vojnog arhiva i vojnog muzeja ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel vojnog muzeja,

2. Odjel središnjeg vojnog arhiva.

1. Odjel vojnog muzeja

Članak 355.

Odjel vojnog muzeja obavlja upravne i stručne poslove vezane za skupljanje i čuvanje te stručno i znanstveno vrednovanje i obradu kulturnih i civilizacijskih vojnih dostignuća. Skuplja i štiti eksponate iz hrvatske vojne povijesti i prateću dokumentaciju, predočuje javnosti spoznaje o hrvatskoj vojnoj prošlosti, oblikuje svjetonazor o hrvatskoj vojnoj prošlosti, provodi tematske izložbe, određuje eksponate u spomen sobama (zbirkama), prati i nabavlja literaturu iz vojne povijesti te surađuje sa sličnim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Za obavljanje poslova Odjela vojnog muzeja ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1 Stručni odsjek,

1.2 Odsjek tehničke potpore i općih poslova.

1.1. Stručni odsjek

Članak 356.

Stručni odsjek obavlja poslove koji se odnose na analizu postojećeg stanja za potrebe Odjela vojnog muzeja, procjenu materijala za potrebe muzeja, akviziciju, obradu i pripremu materijala za izlaganje, skupljanje, obrađivanje i vrednovanje fizičkih materijala i dokumentacije iz Domovinskog rata, Prvog i Drugog svjetskog rata, nabavljanje građe temeljem poklona, otkupa, razmjene i slično, nadzor nad tehničkim održavanjem i restauriranjem građe vezane uz Domovinski rat, Prvi i Drugi svjetski rat, stručno i znanstveno utemeljenje elemenata za stalne i povremene izložbe, priređivanje stručne znanstvene i informatičke podloge za izlaganje te izradu kataloga zbirki Domovinskog rata. Odsjek obavlja poslove davanja naputaka za restauriranje, skupljanje, obrađivanje i vrednovanje fizičkih materijala i dokumentacije iz hrvatske vojne prošlosti od 1868. do 1918. godine, nabavljanje građe temeljem poklona, otkupa, razmjene i slično, nadzor nad restauriranjem građe vezane uz hrvatsku vojnu prošlost od 1868. do 1918. godine, stručno i znanstveno utemeljenje elemenata za stalne i povremene izložbe, priređivanje stručne znanstvene i informatičke podloge za izlaganje te izrada kataloga zbirki hrvatske vojne prošlosti od 1868. do 1918. godine, obrađivanje vremena od dolaska Hrvata do kraja Srednjeg vijeka s posebnim težištem na vrijeme narodne dinastije, obrađivanje i vrednovanje materijala i razvoja vezana uz ratovanje s Turcima (sredina XV. st. do sredine XVIII. st.), obrađivanje i vrednovanje materijala za vrijeme ratova Austrijske carevine po europskim bojišnicama od sredine XVII. st. do kraja Napoleonskih ratova te obrađivanje, vrednovanje i sakupljanje materijala, arhivalija iz vremena banovanja Josipa Jelačića.

1.2. Odsjek tehničke potpore i općih poslova

Članak 357.

Odsjek tehničke potpore i općih poslova obavlja poslove vezane za održavanje, popravljanje i nadzor nad materijalno-tehničkim sredstvima (oružje i sl.), nadzor nad uporabljivosti materijalno-tehničkih sredstava, pohranjivanje i nadzor vitalnih dijelova uporabljivog oružja, oruđa i eksplozivnih sredstava, održavanje oružja iz raznih epoha te za konzervaciju i dekonzervaciju materijalno-tehničkih sredstava, obavlja stručne poslove vezane za oblikovanje informatičkog sustava vojnog muzeja, analizu protoka informacija unutar muzeja te između muzeja i drugih ustrojstvenih jedinica, odabire računalnu opremu i aplikacije, nadograđuje sustav i održava isti. Prati pojavljivanje novih aplikacija operativnih sustava i baza podataka. Odsjek obavlja personalne poslove za potrebe djelatnike Muzeja, organizira sastanke i prima stranke, nabavlja promidžbeni i uredski materijal, organizira poslove primanja i otpreme pošte, urudžbenog zapisnika, arhiviranja i prijepisa, organizira rad i upravlja stručnom knjižnicom te obavlja pravne poslove u svezi s predstavkama, pritužbama i ugovorima, kao i poslove marketinga i financija.

2. Odjel središnjeg vojnog arhiva

Članak 358.

Odjel središnjeg vojnog arhiva obavlja upravne i stručne poslove vezane za: nadzor nad zaštitom arhivske građe, vođenje arhivske evidencije za arhivsku građu koja se nalazi u arhivama izvan Središnjeg arhiva, preuzimanje arhivske građe od arhivskih sabirnih središta po isteku propisanih rokova, izravno preuzimanje arhivske građe ustrojstvenih jedinica Ministarstva i Glavnog stožera, stručnu obradu arhivske građe, snimanje, kopiranje i izradu trajnih kopija građe radi zaštite izvornika, razmjenu arhivske građe radi kompletiranja arhivskih fondova i zbirki, odabir i izdvajanje građe kojoj je istekao rok čuvanja, izdavanje potvrda o činjenicama koje su sadržane u izvornicima ili kopijama arhivske građe. Odjel obavlja poslove vezane uz stručnu i znanstvenu obradu pisane arhivske građe, surađuje s imaocima arhivske građe, priprema predavanja na osnovu arhivske građe, radi na odabiru, sređivanju, popisu i zaštiti arhivske građe, daje informacije o arhivskoj građi. Odjel utvrđuje građu koja ima svojstva arhivske građe, odabire, sređuje i popisuje arhivsku građu, radi na zaštiti arhivske građe, izrađuje inventare i druga znanstvena obavještajna pomagala, uspostavlja kontakte s imateljima arhivske građe te daje informacije o arhivskoj građi, organizira nadzorne službe za zaštitu arhivske građe izvan arhiva, obavlja stručni nadzor registraturne i arhivske građe u arhivama Ministarstva te organizira edukaciju djelatnika u arhivama. Odjel obavlja stručnu i znanstvenu obradu foto, video i filmske građe, sistematski prikuplja i čuva građu, pruža stručnu pomoć i daje upute korisnicima građe, obrađuje, vrši inventuru i katalogiziranje arhivske građe, rukuje s originalima i repro-negativima, izrađuje albume i kataloge, surađuje s laboratorijima na obradi i izradi fotografija, snima i razvija duplikate negativa, prikuplja, otkupljuje i arhivira video i filmski materijal, montira i presnimava video i filmski materijal, surađuje s TV postajama i imateljima građe, izrađuje video kazete, sortira video i filmsku građu te izdaje video i filmski materijal na korištenje. Odjel obavlja poslove vezane za organizaciju povijesnih istraživanja (korištenje arhivske građe za znanstveno-istraživačke, stručne i druge potrebe Ministarstva), organizaciju rada istraživača i korisnika arhivske građe u Središnjem vojnom arhivu, organizacija rada knjižnice, čitaonice i hemeroteke te kulturno-prosvjetnu i pedagošku djelatnost. Odjel organizira povijesna istraživanja u svezi s korištenjem arhivske građe, organizira rad istraživača i korisnika građe u Središnjem vojnom arhivu, organizira rad knjižnice, čitaonice i hemeroteke te organizira edukaciju djelatnika u arhivama putem stručnih seminara i predavanja. Odjel obavlja poslove vezane za prikupljanje dokumenata iz Domovinskog rata, arhiviranje i obradu dokumenata, vođenje evidencije o imateljima i stvarateljima dokumenata, vođenje intervjua te prikupljanje pismenih iskaza i drugih dokumenata.

12. UPRAVA ZA OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNE POSLOVE

Članak 359.

Uprava za obavještajno-sigurnosne poslove je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja obavlja obavještajne, protuobavještajne i sigurnosne poslove te vojnopolicijske poslove koji su važni za obranu i obrambeni sustav, a osobito: prikupljanje, analiziranje i dokumentiranje podataka i informacija iz inozemstva koji ugrožavaju obrambeni sustav Republike Hrvatske, otkrivanje, obradu, istragu i sprječavanje djelatnosti drugih država, njihovih obavještajnih i sigurnosnih službi te organizacija na teritoriju Republike Hrvatske koje ugrožavaju obrambeni sustav Republike Hrvatske, otkrivanje, obradu, istragu i sprječavanje ugrožavanja sigurnosti osoba, radnih mjesta, ustanova, imovine, okoliša i objekata posebno važnih za obranu zapovjedništava, postrojbi i ustanova Ministarstva i Oružanih snaga, zaštitu tajnosti podataka obrane koja uključuje i pravne osobe u kojima se istražuje, razvija, proizvodi i održava vojna oprema i naoružanje, zaštitu vojnih objekata i imovine koja se koristi za potrebe obrane, zaštitu života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti pripadnika Ministarstva i Oružanih snaga u vezi s obavljanjem službe, sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela, prijestupa i prekršaja u Oružanim snagama i prema Oružanim snagama te kršenja od vojne stege, traganje za počiniteljima kaznenih djela, prijestupa i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima kada se radi o počiniteljima koji su vojne osobe, provođenje mjera sigurnosti u vojnom prometom, kao i otkrivanje, sprječavanje i sudjelovanje u borbi protiv svih oblika diverzantsko-terorističkih djelovanja usmjerenih prema pripadnicima Ministarstva i Oružanih snaga, postrojbama, ustanovama i vojnim objektima i imovini Ministarstva obrane i Oružanih snaga, te obavlja i druge poslove koje joj povjeri ministar.

Za obavljanje poslova Uprave za obavještajno-sigurnosne poslove ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

a) Sigurnosno-informativna služba,

b) Obavještajna služba,

c) Služba vojne policije.

Članak 360.

Djelokrug ustrojstvenih jedinica u sastavu Uprave za obavještajno-sigurnosne poslove propisuje se posebnim propisom.

13. UPRAVA ZA KOMUNIKACIJE I INFORMACIJSKU TEHNOLOGIJU

Članak 361.

Uprava za komunikacije i informacijsku tehnologiju je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za: razvoj planova razvoja i modernizacije komunikacijskih i informacijskih sustava Ministarstva i Oružanih snaga, uspostavljanje normi za interoperabilnost i kompatibilnost komunikacijskih sustava unutar Ministarstva i Oružanih snaga, kao i prema vojnim asocijacijama kojima se Republika Hrvatska pridružuje, odobravanje prioriteta i nabavu opreme iz područja komunikacija i informacijske tehnologije, odobravanje planskog sustava održavanja opreme, nadgledanje sigurnosti komunikacija i provođenje mjera za zaštitu sigurnosti informacijske i komunikacijske infrastrukture, usmjeravanje i poticanje istraživanja i razvoja u ovom području, usmjeravanje i poticanje lokalne proizvodnje, transfera tehnologija, međunarodne suradnje od posebnog značaja za Oružane snage i zajedničko poduzetništvo (joint ventures), koordinaciju praćenja razvoja tehnologija i usmjeravanje njihove primjene u skladu s utvrđenim prioritetima i raspoloživim sredstvima, te obavlja i druge poslove koje joj povjeri ministar.

Za obavljanje poslova Uprave za komunikacije i informacijsku tehnologiju ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

a) Služba za komunikacije,

b) Služba za informacijsku tehnologiju.

a) Služba za komunikacije

Članak 362.

Služba za komunikacije je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za komunikacije i informacijsku tehnologiju koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za: interoperabilnost i kompatibilnost komunikacijskih mreža unutar Ministarstva i Oružanih snaga te prema vanjskim sustavima zemalja s kojima Republika Hrvatska održava vojnu suradnju, praćenje razvoja komunikacijske tehnologije i ocjenjivanje njezine prihvatljivosti za primjenu u Ministarstvu i Oružanim snagama, planiranje uvođenja novih tehnologija, usklađivanje javne i državne komunikacijske infrastrukture s potrebama Ministarstva i Oružanih snaga, razvijanje i projektiranje komunikacijske mreže, razvijanje i propisivanje načela, protokola i sučelja za osiguranje komunikacija te upravljanje radom sustava za motrenje i obavješćivanje.

Za obavljanje poslova Službe za komunikacije ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel za opće, pravne, financijske poslove i informatičku potporu,

2. Odjel telekomunikacijskih mreža,

3. Odjel radiokomunikacija,

4. Odjel motrenja i obavješćivanja,

5. Odjel zaštite informacija u komunikacijama.

1. Odjel za opće, pravne, financijske poslove i informatičku potporu

Članak 363.

Odjel za opće, pravne, financijske poslove i informatičku potporu obavlja personalne i pravne poslove za potrebe službe, prima stranke za načelnika Službe, organizira sastanke za načelnika Službe, obavlja poslove logističkog zbrinjavanja Službe, te usklađuje poslove prijama, rasporeda, otpreme pošte i evidencije, obavlja projektiranje, uvođenje i unapređenje djelovanja informatičkih sustava, te obavlja poslove informatičkog osposobljavanja i usavršavanja korisnika informatičkog sustava. poslove i praćenje obračuna troškova poslovanja. Prikuplja, sređuje, evidentira i izrađuje planove iz financijsko-računovodstvenog područja.

2. Odjel telekomunikacijskih mreža

Članak 364.

Odjel telekomunikacijskih mreža odgovara za interoperabilnost telekomunikacijskih mreža s javnim i privatnim komunikacijskim mrežama u Republici Hrvatskoj, kao i za nadzor i odobravanje projekta izgradnje javnih i privatnih telekomunikacijskih mreža i infrastrukture od interesa za Ministarstvo i Oružane snage, prati razvoj telekomunikacijskih sustava i procjenjuje mogućnosti njihove primjene u Ministarstvu i Oružanim snagama, planira primjenu i uvođenje novih telekomunikacijskih normi i tehnologija u sustave Ministarstva i Oružanih snaga, planira izgradnju priključnih točaka bojnih sustava u javnu mrežu, planira kapacitete javnih i privatnih komunikacijskih sustava od interesa za Ministarstvo i Oružane snage, priprema i objavljuje norme telekomunikacijskih standarda, koordinira razvoj komunikacijske mreže Ministarstva i Oružanih snaga s komunikacijskim mrežama ostalih tijela državne uprave, priprema i objavljuje jedinstvene numeracije, adresiranja i identifikacije korisnika telekomunikacijskih mreža, priprema ili sudjeluje u pripremi i provjerava taktičko-tehničke značajke telekomunikacijske opreme za nabavu i proizvodnju, planira održavanje postojećih telekomunikacijskih mreža te planira potrebe obuke i programe obuke djelatnika.

Za obavljanje poslova u Odjelu telekomunikacijskih mreža ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

2.1. Odsjek za strategijsko planiranje stacionarnih i bojišničkih sustava,

2.2. Odsjek za izgradnju telekomunikacijskih sustava.

2.1. Odsjek za strategijsko planiranje stacionarnih i
bojišničkih sustava

Članak 365.

Odsjek za strategijsko planiranje stacionarnih i bojišničkih sustava osigurava interoperabilnost telekomunikacijskih mreža s javnim i privatnim komunikacijskim mrežama u zemlji, planira izgradnje priključnih točaka bojnih sustava u javnu mrežu, planira kapacitete javnih i privatnih komunikacijskih sustava od interesa za Ministarstvo i Oružane snage, planira primjene i uvođenje novih telekomunikacijskih normi i tehnologija u sustave Ministarstva i Oružanih snaga, planira održavanje postojećih telekomunikacijskih mreža te planira potrebe obuke i programe obuke djelatnika.

2.2. Odsjek za izgradnju telekomunikacijskih sustava

Članak 366.

Odsjek za izgradnju telekomunikacijskih sustava izgrađuje telekomunikacijske mreže za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga, brine o zakupu telekomunikacijskih prijenosnih kapaciteta javne infrastrukture, koordinira razvoj komunikacijske mreže Ministarstva i Oružanih snaga s komunikacijskim mrežama ostalih tijela državne uprave te nadzire i odobrava projekte izgradnje javnih i privatnih telekomunikacijskih mreža i infrastrukture od interesa za Ministarstvo i Oružane snage.

3. Odjel radiokomunikacija

Članak 367.

Odjel radiokomunikacija odgovara za interoperabilnost radiokomunikacijskih sustava i mreža s privatnim radiokomunikacijskim sustavima od interesa za Ministarstvo i Oružane snage, odgovara za provjeru izgradnje javne radiokomunikacijske infrastrukture i usuglašavanje s potrebama Ministarstva i Oružanih snaga, planira priključne točke za uključivanje bojnih radiokomunikacijskih sustava u opću komunikacijsku mrežu Ministarstva i Oružanih snaga, odgovoran je za planiranje javnih kapaciteta radiokomunikacijskih sustava za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga, priprema i objavljuje radiokomunikacijske norme za primjenu u Ministarstvu i Oružanim snagama, nadzire i koordinira topološko planiranje raspodjele frekvencijskog spektra s odgovornim tijelima državne uprave, priprema ili sudjeluje u pripremi i odobrava taktičko-tehničke značajke radiokomunikacijske opreme za nabavu i proizvodnju, sudjeluje u prijenosu radiokomunikacijskih tehnologija za proizvodnju u Republici Hrvatskoj, razvija norme glede načela, protokola i sučelja s ostalim radiokomunikacijskim sustavima u Republici Hrvatskoj, te za povezivanje s vojnim mrežama zemalja s kojima Republika Hrvatska održava vojnu suradnju te procjenjuje i utvrđuje prioritete izgradnje i nabave radiokomunikacijske mreže i opreme.

Za obavljanje poslova u Odjelu radiokomunikacija ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

3.1. Odsjek za frekvencije i projektiranje radiokomunikacijskih mreža,

3.2. Odsjek bojišničkih, radiokomunikacijskih, radarskih i senzorskih sustava.

3.1. Odsjek za frekvencije i projektiranje radiokomunikacijskih mreža

Članak 368.

Odsjek za frekvencije i projektiranje radiokomuinkacijskih mreža odgovara za provjeru izgradnje javne radiokomunikacijske infrastrukture i usuglašavanje s potrebama Ministarstva i Oružanih snaga, odgovara za planiranje priključnih točaka za uključivanje bojnih radiokomunikacijskih sustava u opću komunikacijsku mrežu Ministarstva i Oružanih snaga, nadzire i koordinira topološko planiranje raspodjele frekvencijskog spektra s odgovornim tijelima državne uprave te priprema ili sudjeluje u pripremi i odobrava taktičko-tehničke značajke radiokomunikacijske opreme za nabavu i proizvodnju.

3.2. Odsjek bojišničkih, radiokomunikacijskih, radarskih i senzorskih sustava

Članak 369.

Odsjek bojišničkih, radiokomunikacijskih, radarskih i senzorskih sustava odgovara za interoperabilnost radiokomunikacijskih sustava i mreža s privatnim radiokomunikacijskim sustavima od interesa za Ministarstvo i Oružane snage, odgovara za planiranje javnih kapaciteta radiokomunikacijskih sustava za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga, kao što su mobilna telefonija, pozivni (pager) sustavi i slično, priprema i objavljuje radiokomunikacijske norme za primjenu u Ministarstvu i Oružanim snagama, priprema ili sudjeluje u pripremi i odobrava taktičko-tehničke značajke radiokomunikacijske opreme za nabavu i proizvodnju, razvija norme glede načela, protokola i sučelja s ostalim radiokomunikacijskim sustavima u zemlji i za povezivanje s vojnim mrežama zemalja s kojima Republika Hrvatska održava vojnu suradnju te procjenjuje i utvrđuje prioritete izgradnje i nabave radiokomunikacijske mreže i opreme. Odsjek je odgovoran za projektiranje, razvoj i implementaciju sustava za nadzor, osmatranje i izviđanje (radari, GPS, IC nadzor i drugi senzori) za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga. Odsjek na temelju taktičkih zahtjeva koje određuje Glavni stožer Oružanih snaga, definira tehničke značajke za nabavu i proizvodnju navedenih sustava, vodeći računa o kompatibilnosti i interoperabilnosti tih sustava sa sustavima NATO-a, te svjetskim dostignućima na polju znanosti i tehnologije, a zadužen je i za pružanje stručne pomoći pri integraciji ovih sustava u zapovjedno-obavijesni sustav Ministarstva i Oružanih snaga.

4. Odjel motrenja i obavješćivanja

Članak 370.

Odjel motrenja i obavješćivanja obavlja upravne i stručne poslove vezane za: ustrojavanje i koordiniranje obavješćivanja građana, pravnih osoba, tijela državne uprave, civilne zaštite, posebnih spasilačkih službi i Oružanih snaga o otkrivenim opasnostima i njihovim posljedicama, koordiniranje i provođenje djelovanja sustava javnog uzbunjivanja građanstva, provođenje jedinstvenog plana i politike uzbunjivanja o otkrivenim opasnostima, planiranje, provođenje i koordinaciju otkrivanja i praćenja svih ratnih i mirnodopskih opasnosti i praćenje posljedica tih opasnosti, osiguravanje i koordinaciju prenošenja odluka, zapovijedi i izvješća o provođenju i djelotvornosti mjera pripravnosti, mobilizacije zaštite i spašavanja na teritoriju Republike Hrvatske, koordinaciju rada sustava motrenja i obavješćivanja s odgovornim tijelima državne uprave te odgovarajućim institucijama i službama susjednih država, planiranje i pripremu dokumentaciju postupaka za sve vrste ugroza, nesreća i ekoloških nezgoda, obavješćivanje odgovarajućih stručnih tijela za krizna djelovanja, planiranje i ustrojavanje sustava motrenja i obavješćivanja na svim razinama na području Republike Hrvatske, kao i predlaganje, izradu planova i provođenje obuke i vježbe djelatnika sustava motrenja i obavješćivanja.

Za obavljanje poslova u Odjelu motrenja i obavješćivanja ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

4.1. Odsjek za planske poslove sustava za motrenje i obavješćivanje,

4.2. Državni centar za obavješćivanje.

4.1. Odsjek za planske poslove sustava za motrenje i obavješćivanje

Članak 371.

Odsjek za planske poslove sustava za motrenje i obavješćivanje izrađuje sve plansko-normativne dokumenate koji proizlaze iz pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa, a definiraju djelovanje sustava motrenja i obavješćivanja, izrađuje Planove obrane Republike Hrvatske koji se odnose na djelovanje sustava motrenja i obavješćivanja, izrađuje Plan obrane Republike Hrvatske koji se odnosi na veze vođenja i zaštitu tajnih podataka, izrađuje planove obuke i vježbi i nastavnih programa sustava motrenja i obavješćivanja, izrađuje dugoročni Plan razvoja sustava motrenja i obavješćivanja, kooridinira organizaciju razmjene informacija i podataka centara za obavješćivanje na svim razinama, koordinira provođenje logističkog osiguranja i svekolikog materijalno-tehničkog opremanja sustava motrenja i obavješćivanja, kooridinira organizaciju svih potrebitih vrsta veza vođenja na svim razinama ustroja elemenata sustava motrenja i obavješćivanja, provodi upravni nadzor djelovanja sustava motrenja i obavješćivanja na svim razinama ustroja, izrađuje planove jedinstvenog načina informatizacije elementa sustava motrenja i obavješćivanja na svim razinama, koordinira suradnju sustava motrenja i obavješćivanja s elementima osnovne motrilačke mreže na svim razinama, planira i koordinira organizaciju razmjene informacija i podataka centara za obavješćivanje na svim razinama, planira i koordinira provođenje logističkog osiguranja i svekolikog materijalno-tehničkog opremanja sustava motrenja i obavješćivanja, planira i koordinira organizaciju svih potrebnih vrsta veza vođenja na svim razinama ustroja elemenata sustava motrenja i obavješćivanja te koordinira rješavanje personalne problematike sustava motrenja i obavješćivanja na svim razinama.

4.2. Državni centar za obavješćivanje

Članak 372.

Državni centar za obavješćivanje 24 sata na dan koordinira i provodi prenošenje svih odluka, naloga, zapovijedi i izvješća o provođenju mjera pripravnosti, mobilizacije, mjera zaštite i spašavanja kao i izvršavanja drugih mjera na teritoriju Republike, operativno provodi otkrivanje i praćenje svih vrsta opasnosti i praćenja posljedica tih opasnosti posebice u slučaju tehničkih, tehnoloških i ekoloških akcidenata putem ustrojenih županijskih i gradskih centara za obavješćivanje, provodi obavješćivanje pučanstva, pravnih osoba, tijela državne uprave, civilne zaštite i drugih spasilačkih službi i Oružanih snaga o otkrivenim opasnostima i njihovim posljedicama, vrši prikupljanje, obradu i analizu svih informacija i podataka od županijskih centara za obavješćivanje i drugih subjekata, objedinjava ih te izrađuje redovna i izvanredna dnevna izvješća o stanju i događajima u zemlji te ih dostavlja korisnicima, vrši posredovanje i komutaciju svih vrsta veza za potrebe Ureda Predsjednika, Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, tijela državne uprave i sl., kao i zaštitu tajnih podataka, djeluje kao komunikacijsko središte za sve vrste industrijskih i kemijskih prekograničnih akcidenata u mreži međunarodnih komunikacijskih centara, obavlja poslove komunikacijskog središta za prijem i prosljeđivanje svih vrsta ugroza s naslova radiološko-kemijsko-biološke ugroze, obavlja poslove komunikacijske jedinice za poslove operativnog djelovanja te operativnog dežurstva za prijem i prijenos informacija, pozivanje osoba, obavješćivanja i uzbunjivanja za potrebe državnog EKO stožera, obavješćuje tijela državne uprave, poduzeća, pravne osobe, civilnu zaštitu i druge spasilačke službe, Oružane snage i građane o otkrivenim opasnostima i posljedicama, održava veze vođenja te vrši kriptozaštitu pisanih informacija za Ministarstvo i državne institucije, razmjenjuje podatke i informacije sa susjednim centrima za obavješćivanje i operativnim centrima Oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova te u operativnom smislu kooridinira radom županijskih i gradskih centara za obavješćivanje.

Za obavljanje poslova Državnog centra za obavješćivanje ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

4.1.1. županijski centri za obavješćivanje,

4.1.2. gradski centri za obavješćivanje.

4.2.1. Županijski centri za obavješćivanje

Članak 373.

Županijski centri za obavješćivanje provode koordinaciju rada djelovanja elemenata sustava motrenja i obavješćivanja na području županije sa županijskim tijelima državne uprave, institucijama, spasilačkim i hitnim službama te službama motrenja i obavješćivanja susjednih županija, vrše planiranje i organiziranje razvoja sustava motrenja i obavješćivanja na razinama županija, gradova i općina, izrađuju planove djelovanja županijske službe motrenja i obavješćivanja, plana veza vođenja i zaštite tajnih podataka, izrađuju godišnje planove obuke i vježbi pripadnika županijske službe motrenja i obavješćivanja, vrše i koordiniraju razmjenu informacija i podataka županijskog i gradskih centara za obavješćivanje na području županije, kooridiniraju provođenje logističkog osiguranja i svekolikog materijalno-tehničkog opremanja županijske službe, koordiniraju organizaciju svih vrsta veze vođenja županijskog i pripadajućih gradskih centara, osiguravaju djelovanje sustava javnog uzbunjivanja pučanstva na području županije, osiguravaju jedinstvene načine informatizacije elementa sustava motrenja i obavješćivanja, koordiniraju djelovanje županijske službe u slučaju tehničkih i drugih tehnoloških nesreća i ekoloških akcidenata, koordiniraju rješavanje personalne problematike županijske službe motrenja i obavješćivanja, provode i koordiniraju prenošenje svih odluka, naloga, zapovijedi i izvješća o provođenju mjera pripravnosti, mobilizacije, mjera zaštite i spašavanja kao i izvršavanja drugih mjera na području županije, provode i koordiniraju otkrivanja i praćenja svih vrsta opasnosti i praćenja posljedica tih opasnosti na području županije, vrše obavješćivanje pučanstva, pravnih osoba, tijela državne uprave, civilne zaštite i drugih spasilačkih službi i oružanih snaga na području županije o otkrivenim opasnostima i njihovim posljedicama, vrši prikupljanje, obradu i analizu svih informacija i podataka od gradskih centara za obavješćivanje, objedinjavaju ih te izrađuju redovna i izvanredna dnevna izvješća o stanju i događajima na području županije te ih dostavljaju korisnicima, vrše posredovanje i komutaciju svih vrsta veza za potrebe tijela državne uprave i lokalne samouprave, kao i zaštitu tajnih podataka, razmjenjuju podatke i informacije sa susjednim županijskim centrima za obavješćivanje te koordiniraju operativnim radom gradskih centara za obavješćivanje u svojoj nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se sljedeći županijski centri za obavješćivanje:

4.2.1.1. Županijski centar za obavješćivanje Grada Zagreba,

4.2.1.2. Županijski centar za obavješćivanje Osijek,

4.2.1.3. Županijski centar za obavješćivanje Rijeka,

4.2.1.4. Županijski centar za obavješćivanje Split,

4.2.1.5. Županijski centar za obavješćivanje Čakovec,

4.2.1.6. Županijski centar za obavješćivanje Dubrovnik,

4.2.1.7. Županijski centar za obavješćivanje Šibenik,

4.2.1.8. Županijski centar za obavješćivanje Zadar,

4.2.1.9. Županijski centar za obavješćivanje Vukovar,

4.2.1.10. Županijski centar za obavješćivanje Virovitica,

4.2.1.11. Županijski centar za obavješćivanje Požega,

4.2.1.12. Županijski centar za obavješćivanje Slavonski brod,

4.2.1.13. Županijski centar za obavješćivanje Varaždin,

4.2.1.14. Županijski centar za obavješćivanje Bjelovar,

4.2.1.15. Županijski centar za obavješćivanje Sisak,

4.2.1.16. Županijski centar za obavješćivanje Karlovac,

4.2.1.17. Županijski centar za obavješćivanje Koprivnica,

4.2.1.18. Županijski centar za obavješćivanje Krapina,

4.2.1.19. Županijski centar za obavješćivanje Pazin,

4.2.1.20. Županijski centar za obavješćivanje Gospić.

4.2.2. Gradski centri za obavješćivanje

Članak 374.

Gradski centri za obavješćivanje koordiniraju djelovanje elemenata sustava motrenja i obavješćivanja na području grada i pripadajućih općina s institucijama, spasilačkim i hitnim službama, sudjeluje u organiziranju razvoja sustava motrenja i obavješćivanja na razini grada i općine, izrađuju potrebne operativne i radne dokumente potrebne za djelovanje gradskih centara za obavješćivanje, provode obuku i vježbe pripadnika službe motrenja i obavješćivanja na području gradova i općina, provode razmjenu informacija i podataka na području gradova i općina, koordiniraju provođenje logističkog osiguranja i materijalno-tehničkog opremanja, koordiniraju organizaciju svih potrebnih vrsta veze, koordiniraju djelovanje sustava javnog uzbunjivanja pučanstva na području gradova i općina, koordiniraju djelovanje na području grada u slučaju tehničkih i drugih tehnoloških nesreća i ekoloških akcidenata, koordiniraju prenošenje svih odluka, naloga, zapovijedi i izvješća o provođenju mjera pripravnosti, mobilizacije, mjera zaštite i spašavanja kao i izvršavanja drugih mjera na području gradova i općina, organiziraju otkrivanje i praćenje svih vrsta opasnosti i posljedica tih opasnosti na području gradova i općina, provode obavješćivanje pučanstva, pravnih osoba, tijela državne uprave, civilne zaštite i drugih spasilačkih službi i oružanih snaga na području gradova i općina o otkrivenim opasnostima i njihovim posljedicama, vrše prikupljanje, obradu i analizu svih informacija i podataka od uvezanih elemenata osnovne motrilačke mreže, objedinjavaju ih te izrađuje redovna i izvanredna dnevna izvješća o stanju i događajima na području gradova i općina i dostavljaju ih korisnicima, vrše zaštitu tajnih podataka te razmjenjuju podatke i informacije sa susjednim gradskim centrima za obavješćivanje i elementima osnovne motrilačke mreže.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se sljedeći gradski centri za obavješćivanje:

4.2.2.1. Gradski centar za obavješćivanje Beli Manastir,

4.2.2.2. Gradski centar za obavješćivanje Benkovac,

4.2.2.3. Gradski centar za obavješćivanje Biograd n/M,

4.2.2.4. Gradski centar za obavješćivanje Brač,

4.2.2.5. Gradski centar za obavješćivanje Buzet,

4.2.2.6. Gradski centar za obavješćivanje Cres – Lošinj,

4.2.2.7. Gradski centar za obavješćivanje Crikvenica,

4.2.2.8. Gradski centar za obavješćivanje Čazma,

4.2.2.9. Gradski centar za obavješćivanje Daruvar,

4.2.2.10. Gradski centar za obavješćivanje Delnice,

4.2.2.11. Gradski centar za obavješćivanje Donji Miholjac,

4.2.2.12. Gradski centar za obavješćivanje Drniš,

4.2.2.13. Gradski centar za obavješćivanje Duga Resa,

4.2.2.14. Gradski centar za obavješćivanje Đakovo,

4.2.2.15. Gradski centar za obavješćivanje Đurđevac,

4.2.2.16. Gradski centar za obavješćivanje Glina,

4.2.2.17. Gradski centar za obavješćivanje Grubišno Polje,

4.2.2.18. Gradski centar za obavješćivanje Hrvatska Kostajnica,

4.2.2.19. Gradski centar za obavješćivanje Hvar,

4.2.2.20. Gradski centar za obavješćivanje Imotski,

4.2.2.21. Gradski centar za obavješćivanje Ivanić Grad,

4.2.2.22. Gradski centar za obavješćivanje Jastrebarsko,

4.2.2.23. Gradski centar za obavješćivanje Knin,

4.2.2.24. Gradski centar za obavješćivanje Korčula,

4.2.2.25. Gradski centar za obavješćivanje Križevci,

4.2.2.26. Gradski centar za obavješćivanje Krk,

4.2.2.27. Gradski centar za obavješćivanje Kutina,

4.2.2.28. Gradski centar za obavješćivanje Lastovo,

4.2.2.29. Gradski centar za obavješćivanje Ludbreg,

4.2.2.30. Gradski centar za obavješćivanje Makarska,

4.2.2.31. Gradski centar za obavješćivanje Metković,

4.2.2.32. Gradski centar za obavješćivanje Našice,

4.2.2.33. Gradski centar za obavješćivanje Nova Gradiška,

4.2.2.34. Gradski centar za obavješćivanje Novska,

4.2.2.35. Gradski centar za obavješćivanje Ogulin,

4.2.2.36. Gradski centar za obavješćivanje Omiš,

4.2.2.37. Gradski centar za obavješćivanje Opatija,

4.2.2.38. Gradski centar za obavješćivanje Otočac,

4.2.2.39. Gradski centar za obavješćivanje Pag,

4.2.2.40. Gradski centar za obavješćivanje Pakrac,

4.2.2.41. Gradski centar za obavješćivanje Petrinja,

4.2.2.42. Gradski centar za obavješćivanje Ploče,

4.2.2.43. Gradski centar za obavješćivanje Podravska Slatina,

4.2.2.44. Gradski centar za obavješćivanje Poreč,

4.2.2.45. Gradski centar za obavješćivanje Pregrada,

4.2.2.46. Gradski centar za obavješćivanje Pula,

4.2.2.47. Gradski centar za obavješćivanje Rab,

4.2.2.48. Gradski centar za obavješćivanje Rovinj,

4.2.2.49. Gradski centar za obavješćivanje Samobor,

4.2.2.50. Gradski centar za obavješćivanje Senj,

4.2.2.51. Gradski centar za obavješćivanje Sinj,

4.2.2.52. Gradski centar za obavješćivanje Slunj,

4.2.2.53. Gradski centar za obavješćivanje Sveti Ivan Zelina,

4.2.2.54. Gradski centar za obavješćivanje Trogir,

4.2.2.55. Gradski centar za obavješćivanje Valpovo,

4.2.2.56. Gradski centar za obavješćivanje Velika Gorica,

4.2.2.57. Gradski centar za obavješćivanje Vinkovci,

4.2.2.58. Gradski centar za obavješćivanje Vis,

4.2.2.59. Gradski centar za obavješćivanje Vrbovec,

4.2.2.60. Gradski centar za obavješćivanje Vrbovsko,

4.2.2.61. Gradski centar za obavješćivanje Zabok,

4.2.2.62. Gradski centar za obavješćivanje Zaprešić,

4.2.2.63. Gradski centar za obavješćivanje Zlatar,

4.2.2.64. Gradski centar za obavješćivanje Županja.

5. Odjel zaštite informacija u komunikacijama

Članak 375.

Odjel zaštite informacija u komunikacijama priprema posebne dokumente i ključeve za kriptozaštitu tajnih podataka, nadzire izrađene posebne dokumente i ključeve i vrši njihovu raspodjelu i prikupljanje, izrađuje upute za rad na kriptozaštiti tajnih podataka, provodi izbor i školovanje djelatnika za kriptozaštitu tajnih podataka, provodi sigurnosne mjere, brine o ispravnosti uređaja i opreme za kriptozaštitu te osigurava zaštitu uređaja od neželjenih elektromagnetskih i drugih vrsta zračenja koja mogu utjecati na sigurnost zaštićenih komunikacija.

Za obavljanje poslova u Odjelu zaštite informacija u komunikacijama ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

5.1. Odsjek zaštite komunikacijskih mreža,

5.2. Odsjek kriptozaštite.

5.1. Odsjek zaštite komunikacijskih mreža

Članak 376.

Odsjek zaštite komunikacijskih mreža oblikuje, testira, primjenjuje, nadograđuje algoritme i postupke za specijalne i opće namjenske uređaje za kriptozaštitu, na temelju taktičkih zahtjeva definira tehničke značajke za nabavu i razvoj algoritama i postupaka. Odsjek sudjeluje u oblikovanju komunikacijske mreže, planira i projektira topologiju zaštitne mreže, planira i projektira zaštitu, određuje razinu zaštite u komunikacijskoj mreži u ovisnosti o situaciji, planira vježbe za provjeru zaštite te vodi računa o kompatibilnosti i interoperabilnosti zaštitne mreže sa sličnim ili istim sustavima NATO-a, kao i svjetskim dostignućima na polju zaštite i kriptozaštite.

5.2. Odsjek kriptozaštite

Članak 377.

Odsjek kriptozaštite konfigurira strojnu i programsku osnovicu uređaja, ugrađuje funkcije, testira cjelovitost uređaja, integrira uređaje u komunikacijsku mrežu, održava ključeve i funkciju uređaja te prati svjetska dostignuća na polju zaštite i kriptozaštite. Sprovodi nadzor i upravljanje, testiranje, ugradnju u komunikacijsku mrežu i održavanje uređaja te prati svjetska dostignuća na polju zaštite i kriptozaštite.

b) Služba za informacijsku tehnologiju

Članak 378.

Služba za informacijsku tehnologiju je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za komunikacije i informacijsku tehnologiju koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za: interoperabilnost i kompatibilnost komunikacijskih mreža unutar Ministarstva i Oružanih snaga te prema vanjskim sustavima zemalja s kojima Republika Hrvatska održava vojnu suradnju, praćenje razvoja komunikacijske tehnologije i ocjenjivanje njezine prihvatljivosti za primjenu u Ministarstvu i Oružanim snagama, planiranje uvođenja novih tehnologija, usklađivanje javne i državne komunikacijske infrastrukture s potrebama Ministarstva i Oružanih snaga, razvijanje i projektiranje komunikacijske mreže, razvijanje i propisivanje načela, protokola i sučelja za osiguranje komunikacija te upravljanje radom sustava za motrenje i obavješćivanje.

Za obavljanje poslova Službe za informacijsku tehnologiju ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel projektiranja informacijskih sustava,

2. Odjel standardizacije i normizacije,

3. Odjel informacijske infrastrukture,

4. Odjel izgradnje informacijskih sustava.

1. Odjel projektiranja informacijskih sustava

Članak 379.

Odjel projektiranja informacijskih sustava obavlja upravne i stručne poslove vezane za uspostavu jedinstvenog informacijskog sustava Ministarstva i Oružanih snaga. Odjel odgovara za raščlambu potreba informacijskog sustava pojedinih ustrojstvenih jedinica i priprema podloge za razvoj sustava, odobrava svaku promjenu informacijskog sustava, propisuje standardne softvere, platforme i alate za uporabu u Ministarstvu i Oružanim snagama, prati razvoj informacijske tehnologije i ocjenjuje njezinu prihvatljivost za primjenu u Ministarstvu i Oružanim snagama, planira nove informacijske sustave i razvija modele informacijskih sustava u Ministarstvu i Oružanim snagama, potiče istraživanja i razvoj informacijske tehnologije u Republici Hrvatskoj, usklađuje javne i državne informacijske sustave s potrebama Ministarstva i Oružanih snaga te potiče razvoj, planira i projektira informacijske sustave za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga ili u tim poslovima sudjeluje.

Za obavljanje poslova u Odjelu projektiranja informacijskih sustava ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek planiranja, raščlambe i oblikovanja informacijskih sustava,

1.2. Odsjek za opće, pravne i personalne poslove.

1.1. Odsjek planiranja, raščlambe i oblikovanja informacijskih sustava

Članak 380.

Odsjek planiranja, raščlambe i oblikovanja informacijskih sustava radi na uspostavi jedinstvenog informacijskog sustava Ministarstva i Oružanih snaga, raščlanjuje potrebe informacijskog sustava pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i priprema podloge za razvoj sustava, prati razvoj informacijske tehnologije i ocjenjuje njezinu prihvatljivost za primjenu, planira nove informacijske sustave te usklađuje javne i državne informacijske sustave s potrebama Ministarstva i Oružanih snaga.

1.2. Odsjek za opće, pravne i personalne poslove

Članak 381.

Odsjek za opće, pravne i personalne poslove prima stranke za načelnika Službe, organizira sastanke za načelnika Službe, obavlja poslove logističkog zbrinjavanja Službe, obavlja personalne poslove za potrebe Službe te usklađuje poslove prijama, rasporeda, otpreme pošte i evidencije.

2. Odjel standardizacije i normizacije

Članak 382.

Odjel standardizacije i normizacije obavlja upravne i stručne poslove vezane za održavanje središnjih kataloga (šifarnika) i nadzor konfiguracije informacijskog sustava, odobrava svaku promjenu informacijskog sustava, modela procesa ili modela podataka, prati dokumentirano stanje informacijskih sustava te razvija i propisuje načela, protokole i sučelja za osiguranje stalne i neprekinute razmjene podataka s ostalim sustavima u Republici Hrvatskoj i s vanjskim sustavima zemalja s kojima Republika Hrvatska održava vojnu suradnju.

3. Odjel informacijske infrastrukture

Članak 383.

Odjel informacijske infrastrukture sudjeluje pri uspostavi jedinstvenog informacijskog sustava Ministarstva i Oružanih snaga, vodi razvoj i održavanje sustava za elektroničku obradu podataka u Ministarstvu i Oružanim snagama, odobrava svaku promjenu informacijskog sustava, modela procesa ili modela podataka, razvija modele informacijskih sustava u Ministarstvu i Oružanim snagama, kao i modele podataka, usklađuje javne i državne informacijske infrastrukture s potrebama Ministarstva i Oružanih snaga, razvija i propisuje načela, protokole i sučelja za osiguranje stalne i neprekinute razmjene podataka s ostalim sustavima u Republici Hrvatskoj i s vanjskim sustavima zemalja s kojima Republika Hrvatska održava vojnu suradnju, usmjeruje ispitivanja i postavlja smjernice za upotrebu operacijskih sustava te usmjeruje ispitivanja i postavlja smjernice za projektiranje informacijskih mreža.

Za obavljanje poslova u Odjelu informacijske infrastrukture ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

3.1. Odsjek izgradnje informacijske infrastrukture,

3.2. Odsjek sustavne potpore.

3.1. Odsjek izgradnje informacijske infrastrukture

Članak 384.

Odsjek izgradnje informacijske infrastrukture sudjeluje pri uspostavi jedinstvenog informacijskog sustava Ministarstva i Oružanih snaga, razvija i održava sustave za elektroničku obradu podataka, provjerava predložene promjene informacijskog sustava; modela procesa ili modela podataka, kako bi se osigurala interoperabilnost, razvija modele informacijskih sustava u Ministarstvu i Oružanim snagama, kao i modele podataka, te ispituje i predlaže smjernice za upotrebu operacijskih sustava.

3.2. Odsjek sustavne potpore

Članak 385.

Odsjek sustavne potpore usklađuje javne i državne informacijske infrastrukture s potrebama Ministarstva i Oružanih snaga, razvija i popisuje načela, protokole i sučelja za osiguranje stalne i neprekinute razmjene podataka s ostalim sustavima u Republici Hrvatskoj i vanjskim sustavima zemalja s kojima Republika Hrvatska održava vojnu suradnju te ispituje i predlaže smjernice za projektiranje informacijskih mreža.

4. Odjel izgradnje informacijskih sustava

Članak 386.

Odjel izgradnje informacijskih sustava obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: projektiranje i razvoj jedinstvenog informatičkog sustava personalnog upravljanja na razini Oružanih snaga, osiguranje automatske obrade i razmjene informacije u sustavu personalnog upravljanja, osiguranje pohrane i sigurnosti podataka informacijskog sustava personalnog upravljanja, osiguranje automatizirane razmjene podataka s drugim službama u Ministarstvu i Oružanim snagama, kao i s Uredom predsjednika, kabinetom ministra i s drugim ministarstvima, ustanovama i fondovima Republike Hrvatske.

Za obavljanje poslova u Odjelu izgradnje informacijskih sustava ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

4.1. Odsjek izrade programske potpore,

4.2. Odsjek održavanja programske potpore.

4.1. Odsjek izrade programske potpore

Članak 387.

Odsjek izrade programske potpore obavlja poslove koji se odnose na izradu jedinstvenog informatičkog sustava Ministarstva i Oružanih snaga te vrši osiguranje automatske obrade podataka i razmjene informacija u informacijskom sustavu Ministarstva i Oružanih snaga.

4.2. Odsjek održavanja programske potpore

Članak 388.

Odsjek održavanja programske potpore obavlja održavanje jedinstvenog informatičkog sustava izrađenog od Odsjeka izrade programske potpore za Ministarstvo i Oružane snage te obavlja poslove koji se odnose na administraciju baze podataka i vodi brigu o sigurnosti podataka na razini vlastito izrađenih aplikacija u Ministarstvu i Oružanim snagama.

14. UPRAVA ZA OPREMANJE I NABAVU

Članak 389.

Uprava za opremanje i nabavu je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za nabavu i proizvodnju naoružanja i vojne opreme, poslove potrebne za pravodobno i dostatno logističko zbrinjavanje Ministarstva i Oružanih snaga, određuje smjernice strategijskog planiranja, sustave logističkog planiranja, postupke akvizicije i ugovaranja, postupke provedbe nabave, kao i načine upravljanja sustavom logističke potpore, propisuje i organizira sustav kontrole kvalitete materijalnih sredstava, obavlja poslove normizacije, mjeriteljstva i kodifikacije, te obavlja i druge poslove koje joj povjeri ministar.

Za potrebe Uprave za opremanje i nabavu ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

a) Služba za potporu upravljanju materijalnim resursima,

b) Služba struka logistike,

c) Služba za ugovaranje i nabavu,

d) Glavna logistička baza.

a) Služba za potporu upravljanju materijalnim resursima

Članak 390.

Služba za potporu upravljanju materijalnim resursima je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za opremanje i nabavu koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za: kreiranje, razvoj i integraciju sustavnih i djelotvornih politika i procedura logističkog sustava i sustava opremanja, kreiranje, razvoj i implementaciju sustava planiranja i programiranja logističkog zbrinjavanja, razvoj organizacijskih oblika i procedura u sustavu logističkog zbrinjavanja prema standardima NATO-a, programiranje dinamike dugoročnih planova opremanja, organizaciju i uspostavu proizvodnje materijalnih sredstava za potrebe Oružanih snaga, organizaciju, implementaciju i nadzor sustava kontrole kvalitete na razini Ministarstva i Oružanih snaga, normizaciju i mjeriteljstvo, propisivanje sustava praćenje postojećeg, razvoj i implementaciju novih sustava kodifikacije u Ministarstvu i Oružanim snagama, te uvođenje NATO sustava kodifikacije i NATO standarda u Ministarstvo i Oružane snage.

Za obavljanje poslova Službe za potporu upravljanju materijalnim resursima ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel planova, politika i programa,

2. Odjel vojne proizvodnje,

3. Odjel kontrole kvalitete, normizacije i kodifikacije.

4. Odjel općih poslova i evidencije

1. Odjel planova, politika i programa

Članak 391.

Odjel planova, politika i programa obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na kreiranje, razvoj i integraciju sustavnih i djelotvornih politika i procedura logističkog sustava. Odjel kreira, razvija i implementira sustav planiranja i programiranja logističkog zbrinjavanja, razvija organizacijske oblike i procedure u sustavu logističkog zbrinjavanja prema standardima NATO-a, priprema prijedloge strategijskih planova i programa, osigurava usklađenost planova i programa logistike sa Upravom za financije i proračun, s Glavnim stožerom usklađuje razvoj i implementaciju programa modernizacije logistike, sudjeluje u izradi podloga i odrednica za obrambene pripreme gospodarstva Republike Hrvatske, te programira profesionalno usavršavanje u logističkom sustavu, usklađujući provedbu usavršavanja s Personalnom službom.

Za obavljanje poslova u Odjelu planova, politika i programa ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek planova i programa,

1.2. Odsjek razvoja politika i procedura,

1.1 Odsjek planova i programa

Članak 392.

Odsjek planova i programa priprema prijedloge strategijskih planova i programa, programira dinamiku dugoročnih planova opremanja, osigurava usklađenost planova i programa logistike sa Upravom za financije i proračun, s Glavnim stožerom usklađuje razvoj i implementaciju programa modernizacije logistike, sudjeluje u izradi podloga i odrednica za obrambene pripreme gospodarstva Republike Hrvatske, te projektira i primjenjuje sustave nadzora nad provedbom propisanih procedura i postupaka.

1.2. Odsjek razvoja politika i procedura

Članak 393.

Odsjek razvoja politika i procedura projektira i propisuje procedure i postupke za procese logističkog sustava, razvija modele za provjeru djelotvornost procesa logističkog sustava, razvija organizacijske oblike i procedure u sustavu logističkog zbrinjavanja prema standardima NATO-a i modele za provjeru djelotvornosti sustava logistike, daje temeljne odrednice za planiranje strategije i politike razvoja logističkog sustava, sudjeluje u izradi novih zakonskih i podzakonskih propisa značajnih za područje opremanja, te programira profesionalno usavršavanje za potrebe logističkog sustava usklađujući provedbu usavršavanja s Personalnom službom.

2. Odjel vojne proizvodnje

Članak 394.

Odjel vojne proizvodnje obavlja upravne i stručne poslove vezane za proizvodnju materijalnih sredstava za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga, sudjeluje u propisivanju, upravljanju i nadzoru razvoja sredstava posebne namjene u skladu s definiranim potrebama korisnika, upravlja i nadzire proizvodnju sredstava posebne namjene, propisuje primjenu tehničkih standarda za proizvodnju sredstava posebne namjene, izrađuje tehničke podloge i prijedloge ugovora za potrebe Službe za ugovaranje i nabavu, te prati razvojne mogućnosti domaćeg i inozemnog gospodarstva za potrebe obrane zemlje.

Za obavljanje poslova u Odjelu vojne proizvodnje ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek koordinacije vojne proizvodnje,

1.2. Odsjek razvoja vojne proizvodnje.

2.1. Odsjek koordinacije vojne proizvodnje

Članak 395.

Odsjek koordinacije vojne proizvodnje obavlja upravne i stručne poslove vezane za upravljanje i nadzor nad proizvodnjom sredstava za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga, prati razvojne i proizvodne mogućnosti domaćeg i inozemnog gospodarstva za potrebe obrane, surađuje s institucijama i poduzećima u zemlji i inozemstvu na realizaciji zajedničkih programa proizvodnje i razvoja novih sredstava i sukladno potrebama Ministarstva i Oružanih snaga, te izrađuje planove vojne proizvodnje.

2.2. Odsjek razvoja vojne proizvodnje

Članak 396.

Odsjek razvoja vojne proizvodnje sudjeluje u izradi taktičko-tehničkih zahtjeva za borbena i neborbena sredstva, surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i Oružanih snaga, kao i civilnim ustanovama pri razvoju novih sredstava, priprema planove razvoja oružanih sustava i opreme, priprema tehničke značajke za ugovaranje izrade predprojektne, projektne i radioničke dokumentacije, priprema tehničke značajke za ugovaranje proizvodnje, nadzire ugovorenu proizvodnju, propisuje uvjete za ispitivanje proizvedenih sredstava, propisuje primjenu tehničkih standarda za proizvodnju, te sudjeluje u izradi propisa o kakvoći proizvoda.

3. Odjel kontrole kvalitete, normizacije i kodifikacije

Članak 397.

Odjel kontrole kvalitete, normizacije i kodifikacije nadležan je za organizaciju, implementaciju i nadzor sustava kontrole kvalitete materijalnih sredstava u Ministarstvu i Oružanim snagama, sudjelovanje u izradi propisa o kakvoći proizvoda, propisivanje primjene standarda u Ministarstvu i Oružanim snagama izradu nacrte i predlaganje usvajanje hrvatskih vojnih normi, propisivanje sustava praćenje postojećeg, razvoj i implementaciju novih sustava kodifikacije, te uvođenje NATO sustava kodifikacije i NATO standarda u Ministarstvu i Oružanim snagama.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek kontrole kvalitete,

1.2. Odsjek normizacije, mjeriteljstva i kodifikacije,

3.1 Odsjek kontrole kvalitete

Članak 398.

Odsjek kontrole kvalitete propisuje, upravlja i nadzire sustav kontrole kvalitete materijalnih sredstava u Ministarstvu i Oružanim snagama, koordinira provedbu postupaka davanja ovlasti laboratorijima, institucijama i pojedincima iz sastava Ministarstva i Oružanih snaga i civilnih institucija, za provedbu pojedinih ispitivanja, koordinira izradu normativne regulative, tehničkih i provedbenih naputaka, elaborata i ostale dokumentacije iz područja sustavne kontrole kvalitete, te surađuje s domaćim i stranim civilnim i vojnim institucijama koje se bave kontrolom kvalitete.

3.2. Odsjek normizacije, mjeriteljstva i kodifikacije

Članak 399.

Odsjek normizacije, mjeriteljstva i kodifikacije propisuje primjenu standarda u Ministarstvu i Oružanim snagama, izrađuje nacrte i predlaže usvajanje hrvatskih vojnih normi, prati postojeći, razvija i implementira nove sustave kodifikacije, te uvodi NATO sustav kodifikacije i NATO standarde u Ministarstvo i Oružane snage.

4. Odjel općih poslova i evidencije

Članak 400.

Odjel općih poslova i evidencije prima stranke za načelnika i zamjenika načelnika Službe, organizira sastanke za načelnika i zamjenika načelnika Službe, obavlja poslove logističkog zbrinjavanja Službe, obavlja personalne poslove za potrebe Službe koodinira izradu planova rada i raščlambu istih za potrebe Službe, te usklađuje poslove prijama, rasporeda, otpreme pošte i evidencije.

b) Služba struka logistike

Članak 401.

Služba struka logistike je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za opremanje i nabavu koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za funkcioniranje sustava logističkog zbrinjavanja u dijelu opskrbe, održavanja tvarnih sredstava, transporta ljudi i sredstava, prehrane i uslužnih djelatnosti. Služba struka logistike organizira i nadzire prijam materijalnih sredstava u sustav, prati rad i po potrebi obavlja upravni nadzor funkcija logistike Glavnog stožera i pravilnosti utroška sredstava, integrira podatke o mogućnostima gospodarstva za potrebe logističkog zbrinjavanja, sudjeluje u izradi shema logističkog zbrinjavanja, sudjeluje u izradi pravila struka i uputa za pojedine dijelove sustava logističkog zbrinjavanja, definira smjernice profesionalnog usavršavanja u sustavu logističkog zbrinjavanja i usklađuje provedbu s Personalnom službom, definira i određuje smjernice i kriterije za izgradnju infrastrukture za potrebe logističkog zbrinjavanja iz svoje nadležnosti i usklađuje provedbu s Upravom za gospodarenje, sudjeluje u izradi i odobravanju planova generalnog remonta materijalnih sredstava Oružanih snaga te sudjeluje u poslovima katalogizacije i kodifikacije sredstava na uporabi u Oružanim snagama.

Za obavljanje poslova Službe struka logistike ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel tehničke struke,

2. Odjel prometne struke,

3. Odjel opskrbne struke.

1. Odjel tehničke struke

Članak 402.

Odjel tehničke struke najviše je tijelo tehničke struke i glavni nositelj politike i strategije planiranja i razvoja tehničke struke u okviru ukupnog logističkog osiguranja Oružanih snaga. Odjel tehničke struke obavlja upravne i stručne poslove vezane za: predlaganje razvoja struke i opremanje vojske sredstvima za koja je taktički i tehnički nositelj, izučavanje i predlaganje organizacije tehničke struke, ustroja postrojbi i ustanova, predlaganje veličine i strukture pričuve materijalnih sredstava na svim razinama, planiranje i organizaciju tehničkog osiguranja, izradu godišnjeg plana potreba i ugovaranja za tehničko-materijalna sredstva, planiranje i dostavljanje Službi za nabavu zahtjeva za nabavu materijalnih sredstava, distribuciju materijalnih sredstava, razvijanje, usavršavanje i propisivanje standarda i uvjeta za materijalna sredstva iz svoje ovlasti, provođenje statističkih istraživanja za potrebe tehničke struke, sudjelovanje u organizaciji informatičkog sustava glede izrade evidencija i izvješća za potrebe tehničke struke, pripremu vojno-stručne literature, normativa i kriterija pripadanja i utroška tehničko-materijalnih sredstava te izučavanje i usavršavanje tehnologije i organizacije djelatnosti tehničke struke.

Za obavljanje poslova Odjela tehničke struke ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek tehnike Hrvatske kopnene vojske,

1.2. Odsjek tehnike Hrvatskog ratnog zrakoplovstva,

1.3. Odsjek tehnike Hrvatske ratne mornarice,

1.4. Odsjek ubojitih i pogonskih sredstava,

1.5. Odsjek općih poslova i evidencije.

1.1. Odsjek tehnike Hrvatske kopnene vojske

Članak 403.

Odsjek tehnike Hrvatske kopnene vojske propisuje i planira sustava popune tehničkih materijalnih sredstava Hrvatske kopnene vojske, propisuje i planira održavanja tih sredstva, definira tehničke zahtjeve prilikom uvođenja novih sredstava, izrađuje upute i pravila u području tehničke struke iz svoje nadležnosti te planira financijska sredstva i nadzire njihovo trošenje za zadaće iz svoje nadležnosti.

1.2. Odsjek tehnike Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

Članak 404.

Odsjek tehnike Hrvatskog ratnog zrakoplovstva propisuje i planira sustave popune tehničkih materijalnih sredstava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, propisuje i planira održavanje tih sredstava, definira tehničke zahtjeve prilikom uvođenja novih sredstava, izrađuje upute i pravila u području tehničke struke iz svoje nadležnosti te planira financijska sredstva i nadzire njihovo trošenje za zadaće iz svoje nadležnosti.

1.3. Odsjek tehnike Hrvatske ratne mornarice

Članak 405.

Odsjek tehnike Hrvatske ratne mornarice propisuje i planira sustave popune tehničkih materijalnih sredstava Hrvatske ratne mornarice, propisuje i planira održavanje tih sredstava, definira tehničke zahtjeve prilikom uvođenja novih sredstava, izrađuje upute i pravila u području tehničke struke iz svoje nadležnosti te planira financijska sredstva i nadzire njihovo trošenje za zadaće iz svoje nadležnosti.

1.4. Odsjek ubojitih i pogonskih sredstava

Članak 406.

Odsjek ubojitih i pogonskih sredstava propisuje i planira sustave popune ubojitih sredstava i pogonskih materijalnih sredstava, propisuje i planira održavanje tih sredstava, definira tehničke zahtjeve prilikom uvođenja novih sredstava, izrađuje upute i pravila u području tehničke struke iz svoje nadležnosti te planira financijska sredstva i nadzire njihovo trošenje za zadaće iz svoje nadležnosti.

1.5. Odsjek općih poslova i evidencije

Članak 407.

Odsjek općih poslova i evidencije prima stranke za načelnika i zamjenika načelnika Službe, organizira sastanke za načelnika i zamjenika načelnika Službe, obavlja poslove logističkog zbrinjavanja Službe, obavlja personalne poslove za potrebe Službe, kordinira izradu planova rada za potrebe Službe i raščlambu istih, te usklađuje poslove prijama, rasporeda, otpreme pošte i evidencije.

2. Odjel prometne struke

Članak 408.

Odjel prometne struke najviše je tijelo prometne struke i glavni nositelj politike i strategije planiranja i razvoja prometne struke u okviru ukupnog logističkog osiguranja Oružanih snaga. Odjel prometne struke daje sustavna rješenja po svim sadržajima i djelatnostima prometnog osiguranja, propisuje procese planiranja i dokumentaciju prometne struke po razinama u logističkim strukturama Oružanih snaga, sudjeluje u izradi propisa iz ovog područja, vodi poslove taktičkog nositelja za nebojna vozila u svim granama transporta, a obavlja i poslove vezane uz kombinirani prijevoz i manipulaciju tereta te uz oznake i opremu za upravljanje prometom. Odjel surađuje s institucijama i tijelima državne uprave po svim pitanjima organiziranja i sudjelovanja Oružanih snaga u javnome prometu.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

2.1. Odsjek cestovnog prometa i transporta,

2.2. Odsjek rješavanja šteta u prometu i registracija.

2.1. Odsjek cestovnog prometa i transporta

Članak 409.

Odsjek cestovnog prometa i transporta propisuje, razrađuje i sudjeluje u organizaciji sigurnosti vojnog cestovnog prometa, prati i predlaže mjere za upravljanje vojnim prometom i razrađuje postupke za sudjelovanje vojnih kolona i vozila u cestovnom prometu, surađuje sa Službom vojne policije i Ministarstvom unutarnjih poslova u svezi s nadzorom i regulacijom vojnog prometa, razrađuje i predlaže modele i propisuje uvjete korištenja prijevoznih sredstava za potrebe Oružanih snaga, organizira transport za potrebe Oružanih snaga iz i u inozemstvo te prati stanje popunjenosti i sudjeluje u planiranju popune Oružanih snaga sredstvima iz nadležnosti prometne struke.

2.2. Odsjek rješavanja šteta u prometu i registracija

Članak 410.

Odsjek rješavanja šteta u prometu obavlja poslove vezane za registraciju nebojnih vozila Ministarstva i Oružanih snaga, ustrojava baze podataka registriranih vozila u Ministarstvu i Oružanim snagama, obavlja sve poslove vezane za rješavanje šteta iz osnova automobilske odgovornosti i šteta na mobiliziranim vozilima, daje stručna očitovanja i mišljenja u svezi s odgovornošću Oružanih snaga za sudske štete te ustrojava baze podataka potrebne za regresne postupke protiv vozača vojnih vozila.

3. Odjel opskrbne struke

Članak 411.

Odjel opskrbne struke najviše je tijelo opskrbne struke i glavni nositelj politike i strategije planiranja i razvoja opskrbne struke u okviru ukupnog logističkog osiguranja Oružanih snaga. Odjel opskrbne struke predlaže razvoj struke i opremanje Oružanih snaga sredstvima za koja je taktički i tehnički nositelj, izučava i predlaže organizaciju opskrbne struke, ustroj postrojbi i ustanova glede opskrbnog kadra, predlaže veličinu i strukturu pričuve opskrbnih materijalnih sredstava na svim razinama, planira i organizira opskrbno osiguranje s planovima uporabe Oružanih snaga, planira i organizira opskrbno osiguranje, izrađuje godišnji plan potreba i ugovaranja za opskrbna materijalna sredstva, planira i Upravi za nabavu dostavlja zahtjeve za nabavu materijalnih sredstava, uskladištava i čuva nabavljena materijalna sredstva, vrši distribuciju materijalnih sredstava, vrši pripreme, distribuciju i podjele jela, proizvodi ili nabavlja kruh i slastice, organizira i realizira uslužne djelatnosti (popravak, pranje, kemijsko čišćenje, brijačke usluge i dr.), razvija, usavršava i propisuje standarde i uvjete za materijalna sredstva iz svoje ovlasti, kontrolira kvalitetu materijalnih sredstava, planira, projektira i sprovodi statistička istraživanja za potrebe opskrbne struke, priprema vojno-stručnu literaturu iz svog područja, izučava i usavršava tehnologiju i organizaciju djelatnosti opskrbne struke te sudjeluje u izradi propisa, naputaka i programskih zahtjeva i planova za izgradnju graditeljskih objekata u kojima se obavljaju djelatnosti opskrbnog osiguranja.

Za obavljanje poslova u Odjelu opskrbne struke ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

3.2. Odsjek odjeće, obuće i posebne opreme,

3.3. Odsjek prehrane,

3.4. Odsjek opreme, potrošnog materijala i energenata.

3.1. Odsjek odjeće, obuće i posebne opreme

Članak 412.

Odsjek odjeće, obuće i posebne opreme predlaže razvoj struke i opremanje Oružanih snaga sredstvima za koje je tehnički i taktički nositelj, predlaže veličinu i strukturu pričuve odjeće, obuće i posebne opreme na svim razinama, planira i organizira opskrbno osiguranje s planovima uporabe Oružanih snaga, u svojoj kompetenciji realizira zadaće glede mobilizacijske spremnosti oružanih snaga po pitanju odijevanja, planira i Službi za ugovaranje i nabavu dostavlja godišnje, mjesečne i izvanredne zahtjeve za nabavu materijalnih sredstava, razvija, usavršava i propisuje standarde i uvjete za materijalna sredstva iz svoje nadležnosti, kontrolira kvalitetu i prati kakvoću materijalnih sredstava, priprema, predlaže i izdaje vojno stručnu literaturu, normative i kriterije pripadanja i utroška materijalnih sredstava i druge literature i propisa iz svoje ovlasti, te vrši otpis neuporabljivih opskrbnih materijalnih sredstava.

3.2. Odsjek prehrane

Članak 413.

Odsjek prehrane predlaže razvoj struke i opremanje Oružanih snaga sredstvima za koje je tehnički i taktički nositelj, predlaže veličinu i strukturu pričuve prehrambenih namirnica na svim razinama, planira i organizira opskrbno osiguranje namirnicama i obrocima, u svojoj kompetenciji realizira zadaće glede mobilizacijske spremnosti oružanih snaga po pitanju prehrane, planira i Službi za ugovaranje i nabavu dostavlja godišnje, mjesečne i izvanredne zahtjeve za nabavu prehrambenih namirnica, razvija, usavršava i propisuje standarde i uvjete iz svoje ovlasti, kontrolira kvalitetu i prati kakvoću prehrane, priprema, predlaže i izdaje vojno stručnu literaturu, normative i kriterije pripadanja i ustroška i druge literature i propisa iz svoje ovlasti, sudjeluje u izradi propisnika, naputaka i programskih zahtjeva i planova za izgradnju graditeljskih objekata u kojima se obavlja priprema, obrada i čuvanje namirnica, vodi brigu o školovanju kadrova za potrebe opskrbne struke iz područja prehrane, te vodi računa o vodoosiguranju postrojbi Oružanih snaga u ratnim uvjetima.

3.3. Odsjek opreme, potrošnog materijala i energenata

Članak 414.

Odsjek opreme, potrošnog materijala i energenata predlaže razvoj struke i opremanje Oružanih snaga sredstvima za koje je tehnički i taktički nositelj, predlaže veličinu i strukturu pričuve potrošnog materijala na svim razinama, planira i organizira popunu Oružanih snaga sredstvima iz svoje nadležnosti, planira i Službi za ugovaranje i nabavu dostavlja godišnje, mjesečne i izvanredne zahtjeve za nabavu materijalnih sredstava, razvija, usavršava i propisuje standarde i uvjete za materijalna srestva iz svoje ovlasti, kontrolira kvalitetu i prati kakvoću opskrbnih materijalnih sredstava, priprema, predlaže i izdaje vojno stručnu literaturu, normative i kriterije pripadanja i utroška materijalnih sredstava iz svoje nadležnosti, surađuje s tehničkim nositeljem u propisivanju i organiziranju održavanja opskrbnih tehničkih materijalnih sredstava, organizira i nadzire uslužne djelatnosti (popravak, pranje, kemijsko čišćenje i brijačke usluge i dr.) te sudjeluje u izradi propisnika, naputaka i programskih zahtjeva i planova za izgradnju graditeljskih objekata u kojima se obavljaju djelatnosti uslužnog osiguranja.

c) Služba za ugovaranje i nabavu

Članak 415.

Služba za ugovaranje i nabavu je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za opremanje i nabavu koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za provedbu procesa nabave materijalnih sredstava na temelju zahtjeva tehničkih nositelja, u sklopu čega obavlja sljedeće upravne i stručne poslove: razvija i predlaže smjernice, načela i postupke ugovaranja i nabave, planira, provodi i administrativno prati ugovaranje centralizirane i decentralizirane nabavu roba i usluga i ustupanja radova za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga iz domaćih i vanjskih izvora, surađuje s Upravom za komunikacije i informacijsku tehnologiju u izradi informacijskog sustava za potrebe ugovaranja i nabave, planira, provodi i administrativno prati ugovaranje vanjske trgovine.

Za obavljanje poslova Službe za ugovaranje i nabavu ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel ugovaranja međunarodnog tržišta,

2. Odjel ugovaranja domaćeg tržišta,

3. Odjel ugovaranja infrastrukture, graditeljstva i prodaje.

1. Odjel ugovaranja međunarodnog tržišta

Članak 416.

Odjel ugovaranja međunarodnog tržišta obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na ugovaranje nabave roba i usluga za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga na međunarodnom tržištu, praćenje ponude i potražnje za robama i uslugama interesantnim za Ministarstvo i Oružane snage na međunarodnom tržištu, te pruža potrebite podatke Odjelu ugovaranja infrastrukture, graditeljstva i prodaje i tehničkim nositeljima.

Za obavljanje poslova Odjela ugovaranja međunarodnog tržišta ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek ugovaranja i nabave sredstava Hrvatske kopnene vojske,

1.2. Odsjek ugovaranja i nabave sredstava Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva,

1.3. Odsjek općih poslova i evidencije.

1.1. Odsjek ugovaranja i nabave sredstava Hrvatske
kopnene vojske

Članak 417.

Odsjek ugovaranja i nabave sredstava Hrvatske kopnene vojske ugovara nabavu roba i usluga Hrvatske kopnene vojske na međunarodnom tržištu, prati ponudu i potražnju za robama i uslugama iz svoje nadležnosti na međunarodnom tržištu, te pruža potrebite podatke Odjelu ugovaranja infrastrukture, graditeljstva i prodaje i tehničkim nositeljima.

1.2. Odsjek ugovaranja i nabave sredstava Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

Članak 418.

Odsjek ugovaranja i nabave sredstava Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, ugovara nabavu roba i usluga za potrebe Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, na međunarodnom tržištu, prati ponudu i potražnju za robama i uslugama iz svoje nadležnosti na međunarodnom tržištu, te pruža potrebite podatke Odjelu ugovaranja infrastrukture, graditeljstva i prodaje i tehničkim nositeljima.

1.3. Odsjek općih poslova i evidencije

Članak 419.

Odsjek općih poslova i evidencije prima stranke za načelnika i zamjenika načelnika Službe, organizira sastanke za načelnika i zamjenika načelnika Službe, obavlja poslove logističkog zbrinjavanja Službe, obavlja personalne poslove za potrebe Službe, koordinira izradu planova rada za potrebe Službe i raščlambu istih, te usklađuje poslove prijama, rasporeda, otpreme pošte i evidencije.

2. Odjel ugovaranja domaćeg tržišta

Članak 420.

Odjel ugovaranja domaćeg tržišta obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na ugovaranje nabave roba i usluga za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga na domaćem tržištu, praćenje ponude i potražnje za robama i uslugama interesantnim za Ministarstvo i Oružane snage na domaćem tržištu, te pruža potrebite podatke Odjelu ugovaranja infrastrukture, graditeljstva i prodaje i tehničkim nositeljima.

Za obavljanje poslova Odjela ugovaranja domaćeg tržišta ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

2.1. Odsjek ugovaranja i nabave roba i usluga tehničke i prometne struke,

2.2. Odsjek ugovaranja i nabave informatičkih, telekomunikacijskih i elektroničkih roba i usluga,

2.3. Odsjek ugovaranja i nabave roba i usluga opskrbne i zdravstvene struke.

2.1. Odsjek ugovaranja i nabave roba i usluga tehničke i prometne struke

Članak 421.

Odsjek ugovaranja i nabave roba i usluga tehničke i prometne struke obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na ugovaranje nabave roba tehničke i prometne struke za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga na domaćem tržištu, praćenje ponude i potražnje za robama iz svoje nadležnosti na domaćem tržištu, te pružanje potrebitih podataka Odjelu ugovaranja infrastrukture, graditeljstva i prodaje, tehničkim nositeljima i nabavnim organima u postrojbama.

2.2. Odsjek ugovaranja i nabave informatičkih,
telekomunikacijskih i elektroničkih roba i usluga

Članak 422.

Odsjek ugovaranja i nabave informatičkih, telekomunikacijskih i elektroničkih roba i usluga obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na ugovaranje nabave roba i usluga informatičke struke i telekomunikacija za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga na domaćem tržištu, praćenje ponude i potražnje za robama i uslugama iz svoje nadležnosti na domaćem tržištu, te pružanje potrebitih podataka Odjelu ugovaranja infrastrukture, graditeljstva i prodaje, tehničkim nositeljima i nabavnim organima u postrojbama.

2.3. Odsjek ugovaranja i nabave roba i usluga opskrbne i zdravstvene struke

Članak 423.

Odsjek ugovaranja i nabave roba i usluga opskrbne i zdravstvene struke obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na ugovaranje nabave roba i usluga opskrbne i zdravstvene struke za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga na domaćem tržištu, praćenje ponude i potražnje za robama i uslugama iz svoje nadležnosti na domaćem tržištu, te pružanje potrebitih podataka Odjelu ugovaranja infrastrukture, graditeljstva i prodaje, tehničkim nositeljima i nabavnim organima u postrojbama.

3. Odjel ugovaranja infrastrukture, graditeljstva i prodaje

Članak 424.

Odjel ugovaranja infrastrukture, graditeljstva i prodaje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na ugovaranje izgradnje i održavanja vojnih objekata, nabavljanje i ugovaranje nabave građevinske opreme i materijala, protupožarnih sredstava i sredstava zaštite na radu, ugovaranje komunalnih usluga, ugovaranje prodaje roba i usluga, praćenje ponude i potražnje za robama i uslugama iz svoje nadležnosti na domaćem tržištu, te pružanje potrebitih podataka tehničkim nositeljima i nabavnim organima u postrojbama.

Za obavljanje poslova u Odjelu ugovaranja infrastrukture, graditeljstva i prodaje ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

3.1. Odsjek ugovaranja izgradnje i održavanja objekata,

3.2. Odsjek ugovaranja usluga i prodaje.

3.1. Odsjek ugovaranja izgradnje i održavanja objekata

Članak 425.

Odsjek ugovaranja izgradnje i održavanja objekata ugovara izgradnju vojnih objekata, ugovara održavanje vojnih objekata, nabavlja i ugovara nabavu građevinske opreme i materijala, uključujući i potrebe uređenja bojišnice, nabavlja i ugovara nabavu protupožarne i tehničke zaštite i zaštite okoliša, prati ponudu i potražnju za robama i uslugama iz svoje, te pruža potrebite podatke tehničkim nositeljima i nabavnim organima u postrojbama.

3.2. Odsjek ugovaranja usluga i prodaje

Članak 426.

Odsjek ugovaranja usluga i prodaje obavlja poslove ugovaranja komunalnih usluga za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga, prodaje roba i usluga na domaćem i međunarodnom tržištu, te prodaje sekundarnih sirovina, prati ponudu i potražnju za robama i uslugama iz svoje nadležnosti, te pruža potrebite podatke tehničkim nositeljima i nabavnim organima u postrojbama.

d) Glavna logistička baza

Članak 427.

Glavna logistička baza je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za opremanje i nabavu koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za: primanje i nadzor kakvoće svih centralizirano nabavljenih sredstava, raspoređivanje materijalnih sredstava na temelju plana opremanja, izradu tehničko-tehnološke dokumentacije, praćenje podataka o sredstvima u statusu neprikosnovenih pričuva, pružanje informacija nadležnim tijelima Ministarstva radi planiranja mjera, radnji i postupaka sa sredstvima u pričuvi, praćenje ukupnog stanja sredstava namijenjenih za funkcioniranje Oružanih snaga te realizaciju dijela segmenta opsluživanja i spona između logističke brigade Oružanih snaga, proizvodno-tehničkih kapaciteta ugovorenih za potrebe Oružanih snaga i specijaliziranih poduzeća osnovanih za potrebe realizacije zadaća iz djelokruga Ministarstva.

Za obavljanje poslova Glavne logističke baze ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel za koordinaciju i potporu,

2. Odjel prijema i praćenja materijalnih sredstava,

3. Odjel kontrole kvalitete,

4. Odjel mješovitog skladištenja,

5. Odjel prometnog zbrinjavanja.

1. Odjel za koordinaciju i potporu

Članak 428.

Odjel za koordinaciju i potporu usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica u Glavnoj logističkoj bazi, obavlja poslove materijalnog vođenja sredstava na uporabi u Glavnoj logističkoj bazi, osigurava životne funkcije sastava Baze, obavlja administrativne poslove te razvija mrežni informacijski sustav.

Za obavljanje poslova Odjela za koordinaciju i potporu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1. Odsjek općih poslova i evidencije,

1.2. Odsjek financija i informatizacije,

1.3. Odsjek opsluživanja,

1.1. Odsjek općih poslova i evidencije

Članak 429.

Odsjek općih poslova i evidencije prima stranke za zapovjednika Baze, organizira sastanke za zapovjednika Baze, obavlja personalne i pravne poslove za potrebe Baze, koordinira izradu i raščlambu planova rada te usklađuje poslove prijama, rasporeda, otpreme pošte i evidencije.

1.2. Odsjek financija i informatizacije

Članak 430.

Odsjek financija i informatizacije obavlja materijalno vođenje sredstava na uporabi u Glavnoj logističkoj bazi, obavlja materijalno vođenje sredstava čije se primanje vrši putem Glavne logističke baze u strukture Oružanih snaga, obavlja materijalno praćenje toka sredstava od primanja do predaje korisnicima, obavlja materijalno praćenje sredstava u statusu strategijskih pričuva Ministarstva, obavlja likvidaciju dokumenata propisanih za zatvaranje ugovornih odnosa u otpremi roba te prati tok financijskih dokumenata i utroška financijskih sredstava u segmentu samostalne nabave, razvija informatičke sustave za potrebe Baze u suradnji s Upravom za komunikacije i informacijsku tehnologiju, vodi skrb o optimalnoj uporabi informatičke opreme koja se rabi u Bazi.

1.3. Odsjek opsluživanja

Članak 431.

Odsjek opsluživanja osigurava životne funkcije sastava Glavne logističke baze, obavlja poslove vezane za prometno osiguranje Baze, provodi raščlambu stanja sigurnosti prometa, vodi evidenciju prometnih nezgoda, pokreće odštetne zahtjeve od automobilske odgovornosti, obavlja poslove u svezi registracije i odjave motornih vozila te prati i izdaje potrebnu dokumentaciju vozila na uporabi u Bazi, realizira zadaće dnevne logističke skrbi, održava sredstva na uporabi u Glavnoj logističkoj bazi, skrbi o održavanju, servisiranju i popravljanju vozila koja se nalaze u matičnoj evidenciji Baze te održava objekte Baze.

2. Odjel prijema i praćenja materijalnih sredstava

Članak 432.

Odjel prijema i praćenja materijalnih sredstava planira, organizira i nadzire kvantitativni i kvalitativni prijem materijalnih sredstava koja ulaze u Ministarstvo, sudjeluje u kvalitativnom prijemu sredstava koja ulaze u Oružane snage, ustrojava potrebitu dokumentaciju, piprema i organizira predaju sredstava Oružanim snagama, sudjeluje u izradi uputa za rukovanje, uporabu i čuvanje materijalnih sredstava, sudjeluje u izradi imenika sastavnih dijelova, vodi evidenciju o sredstvima koja predstavljaju pričuvu Ministarstva te organizira i provodi nadzor nad pravilnosti čuvanja istih.

Za obavljanje poslove u Odjelu prijema i praćenja materijalnih sredstava ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

2.1. Odsjek bojnih tehničkih sredstava,

2.2. Odsjek nebojnih tehničkih sredstava,

2.3. Odsjek opskrbnih i zdravstvenih sredstava

2.1. Odsjek bojnih tehničkih sredstava

Članak 433.

Odsjek bojnih tehničkih sredstava nadzire kakvoću bojnih sredstava iz domaće proizvodnje za potrebe Oružanih snaga, organizira i operacionalizira kvantitativno i kvalitativno primanje bojnih sredstava, formira tehničku dokumentaciju bojnih sredstava po tehničkim značajkama, formira bazu podataka za zaprimljena bojna sredstva, prati podatke o bojnim sredstvima na uporabi u Oružanim snagama u uvjetima eksploatacije, predaje bojna sredstva na remont izvan Oružanih snaga, te materijalno zbrinjava bojne sustave koji se uvoze za potrebe Oružanih snaga.

2.2. Odsjek nebojnih tehničkih sredstava

Članak 434.

Odsjek nebojnih tehničkih sredstava nadzire kakvoću nebojnih sredstava za potrebe Oružanih snaga, organizira i operacionalizira kvantitativni i kvalitativni prijem nebojnih tehničkih sredstava, formira tehničku dokumentaciju nebojnih tehničkih sredstava po tehničkim značajkama, formira bazu podataka za zaprimljena nebojna tehnička sredstva, prati podatke o nebojnim tehničkim sredstvima na uporabi u Oružanim snagama u uvjetima eksploatacije, te obavlja materijalnu potporu nebojnih tehničkih sredstava koja se uvoze za potrebe Oružanih snaga.

2.3. Odsjek opskrbnih i zdravstvenih sredstava

Članak 435.

Odsjek opskrbnih i zdravstvenih sredstava organizira i nadzire kvalitativni i kvantitativni prijem sredstva opskrbne i zdravstvene struke u Ministarstvo i oružane snage, u suradnji s Odsjekom kontrole kvalitete opskrbnih i zdravstvenih sredstava organizira i provodi nadzor sredstava opskrbne i zdrvstvene struke sukladno definiranim ugovorima i kriterijima o kvaliteti, izrađuje dokumentacije o primanju sredstava, predaje sredstva na uporabu Oružanim snagama preko provedbeno - logističkih segmenata, povlači sredstva iz uporabe u Oružanim snagama, operativno i materijalno vodi pričuve te prikuplja podatke o ponašanju sredstava opskrbne i zdravstvene struke u primjeni.

3. Odjel kontrole kvalitete

Članak 436.

Odjel kontrole kvalitete nadležan je za pripremu poligonskih ispitivanja za potrebe ispitivanja sredstva naoružanja i vojne opreme, organizaciju i provedbu laboratorijskih ispitivanja za potrebe ubojitih sredstava, sustavno praćenje stabilnosti baruta, te provedbu nadzora kvalitete sredstava opskrbne i zdravstvene struke.

Za obavljanje poslove u Odjelu kontrole kvalitete ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

3.1. Odsjek poligonskih ispitivanja,

3.2. Odsjek kontrole kvalitete i laboratorijskih ispitivanja.

3.1. Odsjek poligonskih ispitivanja

Članak 437.

Odsjek poligonskih ispitivanja organizira i priprema ispitivanja bojnih sustava, održava i priprema naoružanja za bojeva poligonska ispitivanja, vrši mjerenja tijekom poligonskih ispitivanja, vrši uništavanje slagalih projektila na cilju, obavlja provjeru stanja sredstava u ispitnoj fazi, obavlja provjeru sredstava u bojevoj primjeni, te vrši prezentaciju bojnih sustava na uporabi u Oružanim snagama.

3.2. Odsjek kontrole kvalitete i laboratorijskih ispitivanja

Članak 438.

Odsjek kontrole kvalitete i laboratorijskih ispitivanja organizira i provodi laboratorijska ispitivanja dijelova ubojitih sredstava, sustavno prati kvalitativno stanje baruta, formira kolekcije baruta i prikuplja uzorke, formira laboratorije za ispitivanje stabilnosti baruta te formira baze podataka o barutima i ubojitih sredstava po svim značajkamaorganizira, nadzire kvalitativno stanje sredstva opskrbne i zdravstvene struke prilikom prijema u Ministarstvo i oružane snage sukladno definiranim ugovorima i kriterijima o kvaliteti, prati kvalitativno stanje uskladištenih sredstava, te predlaže poduzimanje mjera u cilju unaprijeđivanja sustava kontrole kvaliete sredstava opskrbne i zdravstvene struke.

4. Odjel mješovitog skladištenja

Članak 439.

Odjel mješovitog skladištenja obavlja poslove skladištenja sredstava strategijske pričuve te manipulira materijalnim sredstvima.

Za obavljanje poslova u Odjelu mješovitog skladištenja ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

4.1. Odsjek skladištenja Zagreb,

4.2. Odsjek skladištenja Grobnik.

4.1. Odsjek skladištenja Zagreb

Članak 440.

Odsjek skladištenja Zagreb obavlja kvantitativni prijem i skladištenje sredstava iz djelokruga Odjela prijema i praćenja materijalnih sredstava, čuva pričuvu materijala, obavlja skladištenje tehničkih sustava za potrebe prezentacije, organizira prevoženje i pretovar unutar Odsjeka, manipulira materijalnim sredstvima te prati vanjske i unutarnje uvjete u skladištima poradi zaštite i donošenja protupožarnih mjera.

4.2. Odsjek skladištenja Grobnik

Članak 441.

Odsjek skladištenja Grobnik obavlja kvantitativni prijem i skladištenje sredstava iz djelokruga Odjela prijema i praćenja materijalnih sredstava, čuva pričuvu materijala, obavlja skladištenje tehničkih sustava za potrebe prezentacije, organizira prevoženje i pretovar unutar Odsjeka, manipulira materijalnim sredstvima te prati vanjske i unutarnje uvjete u skladištima poradi zaštite i donošenja protupožarnih mjera.

5. Odjel prometnog zbrinjavanja

Članak 442.

Odjel prometnog zbrinjavanja obavlja prevoženja pripadnika Ministarstva i Oružanih snaga prilikom obavljanja službenih zadaća, kao i prevođenja pripadnika stranih oružanih snaga i drugih osoba izvan Ministarstva i Oružanih snaga.

Za obavljanje poslova Odjela prometnog zbrinjavanja ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

5.1. Dispečerski odsjek,

5.2. Odsjek prevoženja prve razine,

5.3. Odsjek za servisna prevoženja.

5.1. Dispečerski odsjek

Članak 443.

Dispečerski odsjek stručno, planski i operativno upravlja prijevozom, prikuplja i obrađuje sve informacije u svezi prijevoza i korištenja službenih vozila, zaprima prijave za prijevoz i upućuje vozače na izvršenje zadaća te nadzire rad vozača.

5.2. Odsjek prevoženja prve razine

Članak 444.

Odsjek prevoženja prve razine prometno zbrinjava dužnosnike i visoke časnike Ministarstva i Oružanih snaga, odgovara za upravljanje motornim vozilima i za temeljno održavanje motornih vozila te pazi na poštivanje postojećih propisa prilikom obavljanja prijevoza.

5.3. Odsjek za servisna prevoženja

Članak 445.

Odsjek za servisna prevoženja prometno zbrinjava osobe koje imaju pravo na servisnu uporabu službenog osobnog automobila, odgovara za upravljanje motornim vozilima i za temeljno održavanje motornih vozila te pazi na poštivanje postojećih propisa prilikom obavljanja prijevoza.

15. UPRAVA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Članak 446.

Uprava za financije i proračun je upravna organizacija u sastavu Ministarstva obrane koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za djelatnosti kojima se uspostavlja sustav planiranja, programiranja, izrade i izvršenja proračuna Ministarstva i Oružanih snaga, radi usklađivanja obrambenih zahtjeva i mogućnosti određenih državnim proračunom. Uprava za financije i proračun sudjeluje u pripremi te brine o provođenju prihvaćene financijske politike Ministarstva, u skladu s kojom provodi raspodjelu proračunskih sredstava prema iskazanim potrebama i mogućnostima odobrenog proračuna, odgovoran je za poslove vezane uz financijsko poslovanje, pripremu i izradu proračuna i računovodstvenu evidenciju poslovanja Ministarstva i Oružanih snaga te pripremu i izradu raščlambi i izvješća prema drugim državnim tijelima i državnoj reviziji. Uprava sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na financiranje obrane, u skladu s utvrđenim sredstvima u proračunu daje suglasnost na sve ugovore prije njihova potpisivanje, pokreće postupke za utvrđivanje zakonitosti uporabe sredstava, sudjeluje u ustrojavanju i pripremi proizvodnih i drugih kapaciteta za proizvodnju predmeta naoružanja i vojne opreme u financijskom smislu, podnosi izvješća o ostvarenim i utrošenim sredstvima proračuna Ministarstva ministru, a po potrebi i drugim tijelima Ministarstva, organizira raščlambu godišnjeg financijskog izvješća o izvršenju financijskog plana, sudjeluje u organizaciji popisa imovine na čuvanju i uporabi u Ministarstvu i Oružanim snagama, predlaže i propisuje donošenje svih financijsko-materijalnih isprava te obavlja i druge poslove koje joj povjeri ministar.

Za potrebe Uprave za financije i proračun ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

a) Financijska služba,

b) Služba za analize i vrednovanje programa,

c) Služba za proračun.

a) Financijska služba

Članak 447.

Financijska služba je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za financije i proračun koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za: osiguravanje priljeva potrebnih novčanih sredstava za izvršenje financijskog plana, odobravanje i distribuciju novčanih sredstava, bezgotovinski i gotovinski kunski i devizni platni promet, obavljanje formalnog, računskog i zakonskog nadzora isprava na temelju kojih su stvorene obveze na teret proračunskih sredstava, obradu i kontrolu zahtjeva te distribuciju novčanih sredstava za refundacije plaća poduzećima. Služba obračunava, obrađuje i kontrolira sve djelatnosti vezane za novčana sredstva za plaće, naknade i druga beriva, vodi poslovne knjige, prati kretanje sredstava, izvora i troškova te njihov raspored (salda-konti, financijsko knjigovodstvo, materijalno knjigovodstvo, knjigovodstvo imovine i sl.), pokreće postupak popisa imovine na čuvanju i uporabi u Ministarstvu i Oružanim snagama, dostavlja dnevne izvode prometa sredstava, daje suglasnosti na otvaranje pomoćnih blagajni, donosi odluku o visini blagajničkog maksimuma i iznosa gotovine koji može na kraju dana ostati u pomoćnim blagajnama, izrađuje obračune poslovanja, prezentira financijska izvješća Državnome uredu za reviziju, koordinira rad područnih odjela za financije i financijskih struka u postrojbama i ustanovama Oružanih snaga te utvrđuje i evidentira vlastite prihode Ministarstva i Oružanih snaga.

Za obavljanje poslova Financijske službe ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel informatičke potpore, općih poslova i pismohrane,

2. Odjel nadzora isprava,

3. Odjel platnog prometa,

4. Odjel obračuna plaća i drugih beriva,

5. Odjel knjigovodstva,

6. Područni odjel financija Karlovac,

7. Područni odjel financija Đakovo,

8. Područni odjel financija Split,

9. Područni odjel financija Pazin,

10. Područni odjel financija Varaždin,

11. Odjel financija pri Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu,

12. Odjel financija pri Hrvatskom vojnom učilištu,

13. Odjel financija pri Službi za gospodarenje nekretninama.

1. Odjel informatičke potpore, općih poslova i pismohrane

Članak 448.

Odjel informatičke potpore, općih poslova i pismohrane organizira i vodi sve razine projektiranja razvoja, održavanja i ustrojavanja informatičkog sustava financijsko-materijalnog poslovanja, obračuna plaća i drugih beriva, obavlja pravne i personalne poslove za Službu, tajničke poslove za načelnika Službe, te vodi uredsko poslovanje i brine se o arhivskoj građi Službe. Odjel razvija i osigurava informatičku potporu za Financijsku službu, izrađuje programska rješenja za informacijski sustav financijsko-materijalnog poslovanja, obračuna plaća i drugih beriva osigurava kompatibilnost programskih rješenja sa Službom za programiranje i Službom za proračun, održava rad operacijskog sustava Službe, telekomunikacijske i lokalne mreže, baze podataka, programskog rješenja i rada korisnika, razvija smjernice aplikacija za razvoj procesa sustava za planiranje, programiranje i izradu proračuna te osigurava operativnu potporu u prikupljanju i agregiranju podataka za sve odjele Financijske službe. Odjel obavlja poslove logističkog zbrinjavanja Službe, obavlja personalne poslove za potrebe Službe, usklađuje poslove prijama, rasporeda, otpreme pošte, priprema dokumentaciju i odlaže je u pismohranu, vodi evidenciju o arhivskoj građi te priprema uništavanje dokumentacije kojoj je prošao rok čuvanja.

2. Odjel nadzora isprava

Članak 449.

Odjel nadzora isprava organizira i provodi nadzor ispravnosti isprava financijsko-materijalnog poslovanja, provjerava usklađenost s ugovorima, prati i nadzire primjenu zakonske regulative vezane za financijsko-materijalno poslovanje, provodi nadzor isprava za obračun plaća i drugih beriva te prati propise vezane za obračun i isplatu plaća i ostalih beriva.

3. Odjel platnog prometa

Članak 450.

Odjel platnog prometa prati i organizira platni promet u Ministarstvu, evidentira svu likvidnu dokumentaciju vezanu uz financijsko poslovanje te obavlja kunsko i devizno blagajničko poslovanje.

4. Odjel obračuna plaća i drugih beriva

Članak 451.

Odjel obračuna plaća i drugih beriva organizira i provodi pripremu isprava za obračun plaća i drugih beriva radi utvrđivanja zakonske, računske i formalne ispravnosti, organizira obračun plaća i drugih beriva za Ministarstvo, prati realizaciju obračuna plaća i drugih beriva te brine o pravodobnoj primjeni propisa koji utječu na obračun plaća i drugih beriva.

5. Odjel knjigovodstva

Članak 452.

Odjel knjigovodstva knjiži financijske promjene nastale u platnom prometu, vrši usklađivanje stanja s dobavljačima i kupcima, izrađuje financijska izvješća, prezentira financijska izvješća Državnom uredu za reviziju, Ministarstvu financija i Zavodu za platni promet, utvrđuje i evidentira vlastite prihode Ministarstva, knjiži promjene količinskih i financijskih pokazatelja nastalih u prometu materijalnih dobara, vrši usklađivanje stanja između skladišne evidencije i knjigovodstva, pokreće postupak godišnjeg popisa (inventure) te prati propise vezane za materijalno poslovanje.

Za obavljanje poslova u Odjelu knjigovodstva ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

5.1. Odsjek financijskog knjigovodstva,

5.2. Odsjek materijalnog knjigovodstva,

5.3. Odsjek knjigovodstva kapitalne imovine.

5.1. Odsjek financijskog knjigovodstva

Članak 453.

Odsjek financijskog knjigovodstva organizira i provodi knjiženje u poslovne knjige na temelju isprava financijskog poslovanja i obračuna plaća i drugih beriva, radi utvrđivanja stanja i kretanja financijskih pokazatelja po nositeljima i namjenama, obavlja usklađivanje podataka iz poslovnih knjiga s dobavljačima i kupcima, izrađuje mjesečna, kvartalna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća i dostavlja ih Službi za proizvodnju, kao i ostalim ustrojstvenim jedinicama, prezentira polugodišnja i godišnja financijska izvješća Državnom uredu za reviziju, Ministarstvu financija i Zavodu za platni promet, utvrđuje i evidentira vlastite prihode Ministarstva obrane te organizira rad pismohrane Financijske službe.

5.2. Odsjek materijalnog knjigovodstva

Članak 454.

Odsjek materijalnog knjigovodstva organizira i provodi knjiženje u poslovne knjige na temelju isprava materijalnog poslovanja, radi utvrđivanja stanja i kretanja materijalnih i vrijednosnih pokazatelja o imovini Ministarstva i Oružanih snaga, obavlja usklađivanje podataka iz materijalnog knjigovodstva s podacima u skladišnim evidencijama i evidencijama zaduženja te pokreće postupak godišnjeg popisa (inventure).

5.3. Odsjek knjigovodstva kapitalne imovine

Članak 455.

Odsjek knjigovodstva kapitalne imovine organizira vođenje knjigovodstva kapitalne imovine Ministarstva i Oružanih snaga, obavlja usklađivanje salda s evidencijama i pomoćnim knjigama kapitalne imovine te obavlja kontiranje cjelokupne dokumentacije za knjiženje koja se odnose na kapitalnu imovinu.

6. Područni odjel financija Karlovac

Članak 456.

Područni odjel financija Karlovac za postrojbe I. zbornog područja Oružanih snaga, provedbene postrojbe Ministarstva i pristožerne postrojbe Glavnog stožera locirane na području tog zbornog područja organizira i provodi financijsko osiguranje, vrši obračun plaća i drugih beriva, organizira platni promet i vodi financijsko i materijalno knjigovodstvo te prati realizaciju proračuna po mjestu, vremenu i vrsti troška.

Za obavljanje poslova Područnog odjela financija iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

4.1. Odsjek nadzora, proračuna i informatike,

4.2. Odsjek knjigovodstva,

4.3. Odsjek obračuna plaća i drugih beriva.

6.1. Odsjek nadzora, proračuna i informatike

Članak 457.

Odsjek nadzora, proračuna i informatike obavlja nadzor isprava za obračun plaća, financijskog i materijalnog poslovanja te prati realizaciju proračuna i obavlja potrebne raščlambe (po mjestu troška, vremenu i vrsti) za ustrojstvene cjeline koje su na financijskom osiguranju u Područnom odjelu financija, obavlja poslove programiranja, održavanja lokalne mreže, osigurava rad korisnika informacijskog sustava u Područnom odjelu, vodi propisane evidencije uredskog poslovanja za Područni odjel, obavlja prijepis i umnožavanje isprava za potrebe Područnog odjela te prima i otprema poštu.

6.2. Odsjek knjigovodstva

Članak 458.

Odsjek knjigovodstva evidentira svu likvidnu dokumentaciju vezanu za financijsko poslovanje, obavlja kunsko blagajničko poslovanje, organizira i provodi knjiženje u poslovne knjige na temelju isprava financijskog poslovanja i obračuna plaća i drugih beriva, radi utvrđivanja stanja i kretanja financijskih pokazatelja po nositeljima i namjenama, obavlja usklađivanje podataka iz poslovnih knjiga s dobavljačima, organizira rad pismohrane za Područni odjel, organizira i provodi knjiženje u poslovne knjige na temelju isprava materijalnog poslovanja, radi utvrđivanja stanja i kretanja materijalnih i vrijednosnih pokazatelja o imovini Ministarstva i Oružanih snaga te obavlja usklađivanje podataka iz materijalnog knjigovodstva s podacima u skladišnim evidencijama i evidencijama zaduženja.

6.3. Odsjek obračuna plaća i drugih beriva

Članak 459.

Odsjek obračuna plaća i drugih beriva organizira obračun plaća i drugih beriva, prati realizaciju obračuna plaća i drugih beriva te brine o pravodobnoj primjeni propisa koji utječu na obračun plaća i drugih beriva.

7. Područni odjel financija Đakovo

Članak 460.

Područni odjel financija Đakovo za postrojbe II. zbornog područja Oružanih snaga, provedbene postrojbe Ministarstva i pristožerne postrojbe Glavnog stožera locirane na području tog zbornog područja organizira i provodi financijsko osiguranje, vrši obračun plaća i drugih beriva, organizira platni promet i vodi financijsko i materijalno knjigovodstvo te prati realizaciju proračuna po mjestu, vremenu i vrsti troška.

Za obavljanje poslova Područnog odjela financija iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

7.1. Odsjek nadzora, proračuna i informatike,

7.2. Odsjek knjigovodstva,

7.3. Odsjek obračuna plaća i drugih beriva.

7.1. Odsjek nadzora, proračuna i informatike

Članak 461.

Odsjek nadzora, proračuna i informatike obavlja nadzor isprava za obračun plaća, financijskog i materijalnog poslovanja te prati realizaciju proračuna i obavlja potrebne raščlambe (po mjestu troška, vremenu i vrsti) za ustrojstvene cjeline koje su na financijskom osiguranju u Područnom odjelu financija, obavlja poslove programiranja, održavanja lokalne mreže, osigurava rad korisnika informacijskog sustava u Područnom odjelu, vodi propisane evidencije uredskog poslovanja za Područni odjel, obavlja prijepis i umnožavanje isprava za potrebe Područnog odjela te prima i otprema poštu.

7.2. Odsjek knjigovodstva

Članak 462.

Odsjek knjigovodstva evidentira svu likvidnu dokumentaciju vezanu za financijsko poslovanje, obavlja kunsko blagajničko poslovanje, organizira i provodi knjiženje u poslovne knjige na temelju isprava financijskog poslovanja i obračuna plaća i drugih beriva, radi utvrđivanja stanja i kretanja financijskih pokazatelja po nositeljima i namjenama, obavlja usklađivanje podataka iz poslovnih knjiga s dobavljačima, organizira rad pismohrane za Područni odjel, organizira i provodi knjiženje u poslovne knjige na temelju isprava materijalnog poslovanja, radi utvrđivanja stanja i kretanja materijalnih i vrijednosnih pokazatelja o imovini Ministarstva i Oružanih snaga te obavlja usklađivanje podataka iz materijalnog knjigovodstva s podacima u skladišnim evidencijama i evidencijama zaduženja.

7.3. Odsjek obračuna plaća i drugih beriva

Članak 463.

Odsjek obračuna plaća i drugih beriva organizira obračun plaća i drugih beriva, prati realizaciju obračuna plaća i drugih beriva te brine o pravodobnoj primjeni propisa koji utječu na obračun plaća i drugih beriva.

8. Područni odjel financija Split

Članak 464.

Područni odjel financija Split za postrojbe III. i IV. zbornog područja Oružanih snaga te za postrojbe Hrvatske ratne mornarice, provedbene postrojbe Ministarstva i pristožerne postrojbe Glavnog stožera locirane na području tih zbornih i na području Hrvatske ratne mornarice organizira i provodi financijsko osiguranje, vrši obračun plaća i drugih beriva, organizira platni promet i vodi financijsko i materijalno knjigovodstvo te prati realizaciju proračuna po mjestu, vremenu i vrsti troška.

Za obavljanje poslova Područnog odjela financija iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

8.1. Odsjek nadzora, proračuna i informatike,

8.2. Odsjek knjigovodstva,

8.3. Odsjek obračuna plaća i drugih beriva.

8.1. Odsjek nadzora, proračuna i informatike

Članak 465.

Odsjek nadzora, proračuna i informatike obavlja nadzor isprava za obračun plaća, financijskog i materijalnog poslovanja te prati realizaciju proračuna i obavlja potrebne raščlambe (po mjestu troška, vremenu i vrsti) za ustrojstvene cjeline koje su na financijskom osiguranju u Područnom odjelu financija, obavlja poslove programiranja, održavanja lokalne mreže, osigurava rad korisnika informacijskog sustava u Područnom odjelu, vodi propisane evidencije uredskog poslovanja za Područni odjel, obavlja prijepis i umnožavanje isprava za potrebe Područnog odjela te prima i otprema poštu.

8.2. Odsjek knjigovodstva

Članak 466.

Odsjek knjigovodstva evidentira svu likvidnu dokumentaciju vezanu za financijsko poslovanje, obavlja kunsko blagajničko poslovanje, organizira i provodi knjiženje u poslovne knjige na temelju isprava financijskog poslovanja i obračuna plaća i drugih beriva, radi utvrđivanja stanja i kretanja financijskih pokazatelja po nositeljima i namjenama, obavlja usklađivanje podataka iz poslovnih knjiga s dobavljačima, organizira rad pismohrane za Područni odjel, organizira i provodi knjiženje u poslovne knjige na temelju isprava materijalnog poslovanja, radi utvrđivanja stanja i kretanja materijalnih i vrijednosnih pokazatelja o imovini Ministarstva i Oružanih snaga te obavlja usklađivanje podataka iz materijalnog knjigovodstva s podacima u skladišnim evidencijama i evidencijama zaduženja.

8.3. Odsjek obračuna plaća i drugih beriva

Članak 467.

Odsjek obračuna plaća i drugih beriva organizira obračun plaća i drugih beriva, prati realizaciju obračuna plaća i drugih beriva te brine o pravodobnoj primjeni propisa koji utječu na obračun plaća i drugih beriva.

9. Područni odjel financija Pazin

Članak 468.

Područni odjel financija Pazin za postrojbe V. zbornog područja Oružanih snaga, provedbene postrojbe Ministarstva i pristožerne postrojbe Glavnog stožera locirane na području tog zbornog područja organizira i provodi financijsko osiguranje, vrši obračun plaća i drugih beriva, organizira platni promet i vodi financijsko i materijalno knjigovodstvo te prati realizaciju proračuna po mjestu, vremenu i vrsti troška.

Za obavljanje poslova Područnog odjela financija iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

9.1. Odsjek nadzora, obračuna plaća, proračuna i informatike,

9.2. Odsjek knjigovodstva,

9.1. Odsjek nadzora, obračuna plaća, proračuna i informatike,

Članak 469.

Odsjek nadzora, obračuna plaća, proračuna i informatike, obavlja nadzor isprava za obračun plaća, financijskog i materijalnog poslovanja, obavlja obračun plaća, te prati realizaciju proračuna i obavlja potrebne raščlambe (po mjestu troška, vremenu i vrsti) za ustrojstvene cjeline koje su na financijskom osiguranju u Područnom odjelu financija, obavlja poslove programiranja, održavanja lokalne mreže, osigurava rad korisnika informacijskog sustava u Područnom odjelu, vodi propisane evidencije uredskog poslovanja za Područni odjel, obavlja prijepis i umnožavanje isprava za potrebe Područnog odjela te prima i otprema poštu.

9.2. Odsjek knjigovodstva

Članak 470.

Odsjek knjigovodstva evidentira svu likvidnu dokumentaciju vezanu za financijsko poslovanje, obavlja kunsko blagajničko poslovanje, organizira i provodi knjiženje u poslovne knjige na temelju isprava financijskog poslovanja i obračuna plaća i drugih beriva, radi utvrđivanja stanja i kretanja financijskih pokazatelja po nositeljima i namjenama, obavlja usklađivanje podataka iz poslovnih knjiga s dobavljačima, organizira rad pismohrane za Područni odjel, organizira i provodi knjiženje u poslovne knjige na temelju isprava materijalnog poslovanja, radi utvrđivanja stanja i kretanja materijalnih i vrijednosnih pokazatelja o imovini Ministarstva i Oružanih snaga te obavlja usklađivanje podataka iz materijalnog knjigovodstva s podacima u skladišnim evidencijama i evidencijama zaduženja.

10. Područni odjel financija Varaždin

Članak 471.

Područni odjel financija Varaždin za postrojbe VI. zbornog područja Oružanih snaga, provedbene postrojbe Ministarstva i pristožerne postrojbe Glavnog stožera locirane na području tog zbornog područja organizira i provodi financijsko osiguranje, vrši obračun plaća i drugih beriva, organizira platni promet i vodi financijsko i materijalno knjigovodstvo te prati realizaciju proračuna po mjestu, vremenu i vrsti troška.

Za obavljanje poslova Područnog odjela financija iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

10.1. Odsjek nadzora, obračuna plaća, proračuna i informatike,,

10.2. Odsjek knjigovodstva,

10.1. Odsjek nadzora, obračuna plaća, proračuna i informatike

Članak 472.

Odsjek nadzora, obračuna plaća, proračuna i informatike, obavlja nadzor isprava za obračun plaća, financijskog i materijalnog poslovanja, obavlja obračun plaća, te prati realizaciju proračuna i obavlja potrebne raščlambe (po mjestu troška, vremenu i vrsti) za ustrojstvene cjeline koje su na financijskom osiguranju u Područnom odjelu financija, obavlja poslove programiranja, održavanja lokalne mreže, osigurava rad korisnika informacijskog sustava u Područnom odjelu, vodi propisane evidencije uredskog poslovanja za Područni odjel, obavlja prijepis i umnožavanje isprava za potrebe Područnog odjela te prima i otprema poštu.

10.2. Odsjek knjigovodstva

Članak 473.

Odsjek knjigovodstva evidentira svu likvidnu dokumentaciju vezanu za financijsko poslovanje, obavlja kunsko blagajničko poslovanje, organizira i provodi knjiženje u poslovne knjige na temelju isprava financijskog poslovanja i obračuna plaća i drugih beriva, radi utvrđivanja stanja i kretanja financijskih pokazatelja po nositeljima i namjenama, obavlja usklađivanje podataka iz poslovnih knjiga s dobavljačima, organizira rad pismohrane za Područni odjel, organizira i provodi knjiženje u poslovne knjige na temelju isprava materijalnog poslovanja, radi utvrđivanja stanja i kretanja materijalnih i vrijednosnih pokazatelja o imovini Ministarstva i Oružanih snaga te obavlja usklađivanje podataka iz materijalnog knjigovodstva s podacima u skladišnim evidencijama i evidencijama zaduženja.

11. Odjel financija pri Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu

Članak 474.

Odjel financija pri Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, prema shemi logističkog osiguranja, organizira i provodi financijsko osiguranje, vrši obračun plaća i drugih beriva, organizira platni promet i vodi financijsko i materijalno knjigovodstvo te prati realizaciju proračuna po mjestu, vremenu i vrsti troška. Odjel obavlja nadzor isprava za obračun plaća, financijskog i materijalnog poslovanja, obavlja obračun plaća, te prati realizaciju proračuna i obavlja potrebne raščlambe (po mjestu troška, vremenu i vrsti) za ustrojstvene cjeline koje su na financijskom osiguranju u Odjelu financija, obavlja poslove programiranja, održavanja lokalne mreže, osigurava rad korisnika informacijskog sustava u Odjelu, vodi propisane evidencije uredskog poslovanja, obavlja prijepis i umnožavanje isprava te prima i otprema poštu. Odjel evidentira svu likvidnu dokumentaciju vezanu za financijsko poslovanje, obavlja kunsko blagajničko poslovanje, organizira i provodi knjiženje u poslovne knjige na temelju isprava financijskog poslovanja i obračuna plaća i drugih beriva, radi utvrđivanja stanja i kretanja financijskih pokazatelja po nositeljima i namjenama, obavlja usklađivanje podataka iz poslovnih knjiga s dobavljačima, organizira rad pismohrane, organizira i provodi knjiženje u poslovne knjige na temelju isprava materijalnog poslovanja, radi utvrđivanja stanja i kretanja materijalnih i vrijednosnih pokazatelja o imovini Ministarstva i Oružanih snaga te obavlja usklađivanje podataka iz materijalnog knjigovodstva s podacima u skladišnim evidencijama i evidencijama zaduženja.

12. Odjel financija pri Hrvatskom vojnom učilištu

Članak 475.

Odjel financija pri Hrvatskom vojnom učilištu, prema shemi logističkog osiguranja, organizira i provodi financijsko osiguranje, vrši obračun plaća i drugih beriva, organizira platni promet i vodi financijsko i materijalno knjigovodstvo te prati realizaciju proračuna po mjestu, vremenu i vrsti troška. Odjel obavlja nadzor isprava za obračun plaća, financijskog i materijalnog poslovanja, obavlja obračun plaća, te prati realizaciju proračuna i obavlja potrebne raščlambe (po mjestu troška, vremenu i vrsti) za ustrojstvene cjeline koje su na financijskom osiguranju u Odjelu financija, obavlja poslove programiranja, održavanja lokalne mreže, osigurava rad korisnika informacijskog sustava, vodi propisane evidencije uredskog poslovanja za, obavlja prijepis i umnožavanje isprava te prima i otprema poštu. Odjel evidentira svu likvidnu dokumentaciju vezanu za financijsko poslovanje, obavlja kunsko blagajničko poslovanje, organizira i provodi knjiženje u poslovne knjige na temelju isprava financijskog poslovanja i obračuna plaća i drugih beriva, radi utvrđivanja stanja i kretanja financijskih pokazatelja po nositeljima i namjenama, obavlja usklađivanje podataka iz poslovnih knjiga s dobavljačima, organizira rad pismohrane, organizira i provodi knjiženje u poslovne knjige na temelju isprava materijalnog poslovanja, radi utvrđivanja stanja i kretanja materijalnih i vrijednosnih pokazatelja o imovini Ministarstva i Oružanih snaga te obavlja usklađivanje podataka iz materijalnog knjigovodstva s podacima u skladišnim evidencijama i evidencijama zaduženja.

13. Odjel financija pri Službi za gospodarenje nekretninama

Članak 476.

Odjel financija pri Službi za gospodarenje nekretninama, prema shemi logističkog osiguranja, organizira i provodi financijsko osiguranje, vrši obračun plaća i drugih beriva, organizira platni promet i vodi financijsko i materijalno knjigovodstvo te prati realizaciju proračuna po mjestu, vremenu i vrsti troška.

Za obavljanje poslova Odjela financija iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

13.1. Odsjek nadzora, obračuna plaća, proračuna i informatike

13.2. Odsjek knjigovodstva.

13.1. Odsjek nadzora, obračuna plaća, proračuna i informatike

Članak 477.

Odsjek nadzora, obračuna plaća, proračuna i informatike obavlja nadzor isprava, vrši obračun plaća za obračun plaća financijsko materijalnog poslovanja, te prati realizaciju proračuna i obavlja potrebne raščlambe (po mjestu troška, vremenu i vrsti) za ustrojstvene cjeline koje su na financijskom osiguranju u odjelu financija, obavlja poslove programiranja, održavanja lokalne mreže, osigurava rad korisnika informacijskog sustava u Odjelu, vodi propisane evidencije uredskog poslovanja za Odjel, obavlja prijepis i umnožavanje isprava za potrebe Odjela te prima i otprema poštu.

13.2. Odsjek knjigovodstva

Članak 478.

Odsjek knjigovodstva evidentira svu likvidnu dokumentaciju vezanu za financijsko poslovanje, obavlja kunsko blagajničko poslovanje, organizira i provodi knjiženje u poslovne knjige na temelju isprava financijskog poslovanja i obračuna plaća i drugih beriva, radi utvrđivanja stanja i kretanja financijskih pokazatelja po nositeljima i namjenama, obavlja usklađivanje podataka iz poslovnih knjiga s dobavljačima, organizira rad pismohrane za Odjel, organizira i provodi knjiženje u poslovne knjige na temelju isprava materijalnog poslovanja, radi utvrđivanja stanja i kretanja materijalnih i vrijednosnih pokazatelja o imovini Ministarstva i Oružanih snaga te obavlja usklađivanje podataka iz materijalnog knjigovodstva s podacima u skladišnim evidencijama i evidencijama zaduženja.

b) Služba za analize i vrednovanje programa

Članak 479.

Služba za analize i vrednovanje programa je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za financije i proračun koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za: definiranje i izradu dokumentacije za provođenje Sustava za planiranje, programiranje i izradu proračuna, izgradnju strukture programa, izgradnju sustava kodiranja programskih elemenata u skladu s potrebama Ministarstva i Državnog proračuna, analizu srednjoročnih planova kao temelja za izradu godišnjih proračuna, razvijanje, praćenje i analizu normativa i standarda planiranja i utroška proračunskih sredstava, izradu smjernica postupaka za provođenje Sustava planiranja, programiranja i izrade proračuna u Oružanim snagama, utvrđivanje usklađenosti prijedloga programa s Godišnjim smjernicama obrambenog planiranja, koordinaciju i izradu dokumenata u fazi programiranja, analizu i vrednovanje programa, ažuriranje i izradu Obrambenog programa Ministarstva, suradnju na izradi dugoročnih planova, koordinaciju pripreme i izrade Prijedloga programa Ministarstva i Procjene programa Ministarstva, pripremu rasprave na Odboru za razmatranje programa i proračuna i provedbu analiza za potrebe Vijeća za upravljanje Sustavom planiranja, programiranja i izrade proračuna.

Za obavljanje poslova Službe za analize i vrednovanje programa ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel analize planova i programa,

2. Odjel potpore.

1. Odjel analize planova i programa

Članak 480.

Odjel analize planova i programa organizira i odgovoran je za izradu smjernica programiranja i vođenje i koordinaciju procesa programiranja, izrađuje kodove za potrebe programiranja i prati njihovu jedinstvenu primjenu u Ministarstvu i oružanim snagama Republike Hrvatske, analizira i vrednuje predložene obrambene programe prije donošenja odluke o njihovom usvajanju, utvrđuje usklađenost prijedloga programa sa Godišnjim smjernicama obrambenog planiranja, priprema materijale za sjednice Vijeća za upravljanje Sustavom planiranja, programiranja i izrade proračuna i Odbora za razmatranje programa i proračuna, predlaže teme za posebne analize i preispitivanja na višim razinama, odgovoran je za izradu Obrambenog programa Ministarstva i surađuje na izradi dugoročnih obrambenih planova.

2. Odjel potpore

Članak 481.

Odjel potpore obavlja poslove informatičkog osiguranja Službe za analize i vrednovanje programa, provodi analizu postojećih i razvoj novih standarda i normativa planiranja te obavlja opće, pravne i personalne poslove za potrebe Službe za analize i vrednovanje programa.

c) Služba za proračun

Članak 482.

Služba za proračun je ustrojstvena jedinica u sastavu Uprave za financije i proračun koja obavlja upravne i stručne poslove vezane za: izradu proračuna Ministarstva, raspoređivanje utvrđenih novčanih sredstava po namjenama i nositeljima i za tekuću pričuvu, davanje suglasnosti na akte koji imaju za posljedicu financijske obveze, utvrđivanje zakonitosti uporabe i raspolaganja sredstava u Ministarstvu i Oružanim snagama, obavljanje nadzora i revizije financijsko-materijalnog poslovanja, praćenje realizacije financijskog plana i pripremu izvješća i prijedloga rebalansa, izvješćivanje o ostvarenim i utrošenim novčanim sredstvima proračuna Ministarstva, obavljanje raščlambe godišnjeg financijskog izvješća o izvršenju financijskog plana, sudjelovanje u izradi propisa o financijsko-materijalnom poslovanju, razvijanje sustava planiranja, obračuna plaća i financijskih tijekova, razmjenu računovodstvenih informacija s drugim ustrojstvenim jedinicama te za obavljanje stručnih raščlambi iz područja financijsko-materijalnog poslovanja na zahtjev internih i eksternih subjekata.

Za obavljanje poslova Službe za proračun ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1. Odjel proračuna i raščlambe,

2. Odjel nadzora proračuna i informatičke potpore.

1. Odjel proračuna i raščlambe

Članak 483.

Odjel proračuna i raščlambe organizira i neposredno rukovodi procesom izrade proračuna Ministarstva, izrađuje prijedlog proračuna Ministarstva i brine o zakonitosti izrade istog. Također, brine o provedbi internih propisa iz tog područja i radi na stalnom usavršavanju procesa izrade proračuna Ministarstva. Izrađuje terminska izvješća o utrošku proračunskih sredstava po vrsti, namjeni i nositeljima, obavlja raščlambu utroška sredstava za specifične potrebe donositelja odluka u Ministarstvu, te obavlja različite raščlambe za potrebe Ministarstva. Odjel proračuna i raščlambe prati zakonitost utroška proračunskih sredstava, prati realizaciju financijskog plana, priprema izvješća o realizaciji i izrađuje prijedlog rebalansa financijskog plana te razmjenjuje računovodstvene informacije s drugim ustrojstvenim jedinicama.

2. Odjel nadzora proračuna i informatičke potpore

Članak 484.

Odjel nadzora proračuna i informatičke potpore prati provođenje zakona i drugih propisa iz područja financijsko-materijalnog poslovanja, organizira i provodi nadzor financijsko-materijalnog poslovanja i izvršenja proračuna, provodi nadzor namjenskog trošenja proračunskih sredstava, izrađuje izvješća o izvršenom nadzoru, te daje prijedlog mjera za otklanjanje nedostataka. Odjel obavlja administrativne poslove za potrebe Službe, obavlja poslove logističkog zbrinjavanja, personalne poslove, te poslove prijama, rasporeda, otpreme pošte i evidencije. Odjel organizira i vodi sve razine projektiranja razvoja, održavanja i ustrojavanja informatičkog sustava proračuna. Također, Odjel razvija i osigurava informatičku potporu za Službu za proračun, izrađuje programska rješenja za informacijski sustav proračuna, osigurava kompatibilnost programskih rješenja s Financijskom službom, održava rad operacijskog sustava Službe, baze podataka, programskog rješenja i rada korisnika, razvija smjernice aplikacija za razvoj procesa Sustava za planiranje, programiranje i izradu proračuna te osigurava operativnu potporu u prikupljanju i agregiranju podataka za sve odjele Službe za proračun.

III. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 485.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Zamjenik ministra zamjenjuje ministra u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Radom upravnih organizacija Ministarstva (upravama) upravljaju pomoćnici ministra.

Radom Tajništva ministarstva upravlja tajnik Ministarstva.

Radom Glavnog inspektorata obrane upravlja glavni inspektor obrane.

Radom Instituta za obrambene studije istraživanja i razvoj upravlja ravnatelj Instituta.

Radom Vojnog ordinarijata upravlja vojni ordinarij.

Radom Zrakoplovno-tehničkog zavoda upravlja ravnatelj.

Članak 486.

Na čelu kabineta ministra je tajnik kabineta.

Na čelu službi su načelnici.

Na čelu odjela u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva su načelnici, a na čelu odsjeka, pododsjeka i odjeljaka voditelji.

Članak 487.

Na čelu Višeg vojnostegovnog suda je predsjednik Višeg vojnostegovnog suda, na čelu vojnostegovnih sudova su predsjednici vojnostegovnih sudova, a na čelu vojnostegovnih tužiteljstava vojnostegovni tužitelji.

Na čelu Središnjeg vojnog arhiva i vojnog muzeja je ravnatelj.

Na čelu Glavne logističke baze je zapovjednik.

Na čelu Državnog centra za obavješćivanje je ravnatelj.

Na čelu novačkog povjerenstva je predsjednik.

Na čelu područnog odjela financija, gradskog i županijskog centra za obavješćivanje su voditelji.

Članak 488.

Zamjenik ministra odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Tajnik Ministarstva, pomoćnici ministra, glavni inspektor obrane, načelnik Pravne službe, ravnatelj Instituta za obrambene studije, istraživanja i razvoj i ravnatelj Zrakoplovno-tehničkog zavoda odgovorni su za svoj rad ministru.

Čelnici ustrojstvenih jedinica u sastavu Tajništva odgovorni su za svoj rad tajniku Ministarstva i ministru. Čelnici ustrojstvenih jedinica u sastavu Glavnog inspektorata obrane odgovorni su za svoj rad glavnom inspektoru obrane i ministru. Čelnici ustrojstvenih jedinica u sastavu Instituta za obrambene studije, istraživanja i razvoj odgovorni su za svoj rad ravnatelju Instituta i ministru. Čelnici ustrojstvenih jedinica u sastavu Zrakoplovno-tehničkog zavoda odgovorni su za svoj rad ravnatelju i ministru.

Čelnici ustrojstvenih jedinica u sastavu uprava za svoj rad odgovaraju ministru, pomoćniku ministra i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu nalaze.

IV. RADNO VRIJEME MINISTARSTVA

Članak 489.

Ministarstvo u pravilu radi u tijeku radnog dana u vremenu od 8.30 do 16.30 sati.

V. SLUŽBENICI, NAMJEŠTENICI I OSTALI DJELATNICI MINISTARSTVA

Članak 490.

Poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju službenici i namještenici te djelatne vojne osobe.

Okvirni broj službenika, namještenika i djelatnih vojnih osoba potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva nalazi se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe, a koja se neće objaviti u »Narodnim novinama«.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 491.

Zrakoplovno-tehnički zavod obavljat će poslove u skladu s odredbama ove Uredbe (članci 51. - 123.) do donošenja posebnog propisa kojim će se isti osnovati kao ustanova u skladu s odredbama Zakona o ustanovama.

Ministarstvo obrane predložit će donošenje propisa o osnivanju Zrakoplovno-tehničkog zavoda kao ustanove.

Članak 492.

Državni centar za obavješćivanje, županijski i gradski centri za obavješćivanje koji se ustrojavaju u Odjelu motrenja i obavješćivanja Službe za komunikacije obavljat će poslove u skladu s odredbama ove Uredbe (članci 370. - 374.) do ustrojavanja državne upravne organizacije za motrenje i obavješćivanje.

Ministarstvo obrane predložit će donošenje propisa o ustrojavanju državne upravne organizacije za motrenje i obavješćivanje.

Članak 493.

Služba za gospodarenje nekretninama koja se ustrojava u sastavu Uprave za gospodarenje obavljat će poslove u skladu s odredbama ove Uredbe do ustrojavanja:

- agencije Vlade Republike Hrvatske za gospodarenje nekretninama, u čijem će se sastavu ustrojiti Hotel «Komodor» Orebić s kampom, Hotel «Alem» Baško Polje s kampom, Hotel «Krvavica», Hotel “Hrvatska” Baška Voda, Vila “Opatija” Opatija (Kompleks u Ulici m. Tita 175a Opatija), Autokamp «Uvala Slana» Selce, Gospodarstvo Varaždin i Gospodarstvo «Petrovija» Umag,

- ustanove za uslužne djelatnosti, u čijem će se sastavu ustrojiti Hotel «Kralj Zvonimir» Zagreb, Hotel «Park» Crikvenica s depadansom «Eden» Crikvenica i Vilom «Istranka» Crikvenica, Hotel «Iž» Zadar, Hotel “Zagreb” Split, turističko naselje «Pineta» Fažana, Kamp “Seget” Trogir, sve kantine u vojarnama, restorani “Ban” Zagreb, “Dupin” Split, restorani u domovima Oružanih snaga u Dugom Selu, Čakovcu, Karlovcu, Koprivnici, Križevcima, Osijeku, Virovitici, Đakovu, Puli, Delnicama, Splitu, Kninu, Benkovcu i Pločama, gospodarstva Koprivnica, Slunj, Čakovec, Bjelovar, Gašinci, Virovitica, Požega, Kastion - Pula, Gata - Ostrovica, Zemunik i Babin Dub,

- Doma Ministarstva obrane, u čijem će se sastavu ustrojiti Zapovjedništvo domova Oružanih snaga, upravitelji domova, djelatnici za programske djelatnosti i osiguranje, upravni i stručni dio Službe za gospodarenje nekretninama i Odjel za gospodarenje – Zagreb.

Ministarstvo obrane predložit će donošenje propisa o ustrojavanju tijela iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 494.

Pitanja od značenja za rad Ministarstva koja nisu uređena Zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu, a osobito broj potrebnih službenika, namještenika i djelatnih vojnih osoba s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, kao i njihove ovlasti i odgovornosti.

Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva donijet će ministar obrane, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove opće uprave, u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 495.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/01-01/22

Urbroj: 5030118-01-2

Zagreb, 26. srpnja 2001.

Potpredsjednica
Željka Antunović, v. r.

zatvori
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !