Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva ("Narodne novine", br. XX/08, XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
34 26.3.2008. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1113

Na temelju članka 60.L384213 stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 127/2000, 59/2001, 199/2003 i 79/2007) i članka 9.L384215 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 5/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. ožujka 2008. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug i način upravljanja, te okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, kao i druga pitanja od značenja za rad Ministarstva.
Članak 2.
Unutarnje ustrojstvo, upravljanje, kao i potreban broj službenika i namještenika, uređuje se tako, da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu Zakonom dani u nadležnost i djelokrug.
II. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 3.
Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se upravne organizacije, odnosno unutarnje ustrojstvene jedinice:
Upravne organizacije:
1. Uprava za proračun, financije i računovodstvo
2. Uprava za područja posebne državne skrbi
3. Uprava za regionalnu i lokalnu infrastrukturu
4. Uprava za obnovu
5. Uprava za integrirani regionalni razvoj
6. Uprava šumarstva
7. Uprava za lovstvo
8. Uprava za drvnu industriju
9. Uprava gospodarenja vodama
10. Uprava vodne politike i međunarodnih projekata.
Ostale ustrojstvene jedinice:
11. Kabinet ministra
12. Tajništvo Ministarstva
13. Samostalni odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju
14. Samostalni odjel za financijsko upravljanje, unutarnji nadzor i kontrole
15. Samostalni odjel za unutarnju reviziju.

III. DJELOKRUG UPRAVNIH ORGANIZACIJA, USTROJSTVENIH JEDINICA I NAČIN UPRAVLJANJA
1. UPRAVA ZA PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
Članak 4.
Uprava za proračun, financije i računovodstvo organizira, kontrolira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, izrađuje planove potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, izrađuje preglede i izvješća izvršenih izdataka u odnosu na plan, obavlja obračun plaća, naknade zaposlenima i vodi blagajničko poslovanje, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje svih primitaka i izdataka po pozicijama državnog proračuna, priprema i izrađuje periodične obračune i završni račun i konsolidira financijska izvješća na razini Razdjela, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i kancelarijskog materijala, te obavlja druge poslove iz djelokruga Uprave.
Za obavljanje poslova u Upravi za proračun, financije i računovodstvo se ustrojavaju sljedeće ustrojstvene jedinice:
1.1. Služba za proračun i računovodstvo,
1.2. Odjel za projektno financiranje i analizu financijskog poslovanja,
1.3. Odjel za financijsko poslovanje Republičkog fonda »Kralj Zvonimir«.
1.1. Služba za proračun i računovodstvo
Članak 5.
Služba za proračun i računovodstvo obavlja upravne i stručne poslove vezane za planiranje i pripremu, te izvršavanje proračuna, organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, sukladno zakonskim propisima služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava, vrši kontrolu ispravnosti dokumentacije za unos u sustav Državne riznice, kontrolira, prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna, vrši rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim s dodijeljenim sredstvima i dospjelim obvezama. Ispostavlja zahtjeve za plaćanje unosom podataka iz naloga za plaćanje i dostavljene dokumentacije u sustav Državne riznice, surađuje s Ministarstvom financija u vezi s radom sustava riznice i Financijskom agencijom u vezi s otvaranjem dobavljača u sustavu, modela plaćanja kroz sustav riznice. Analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici, te obavlja i druge poslove.
Služba u okviru svoje nadležnosti obavlja upravne i stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, vrši kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća, obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od intelektualnih i ostalih usluga, izrađuje i dostavlja nadležnim institucijama propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, izrađuje preglede po vrstama rashoda sukladno zakonskim propisima, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne, devizno poslovanje i sl.
Prikuplja dokumentaciju o nabavi, prodaji i ostalim promjenama vezanim za nefinancijsku imovinu, knjiži promjene u knjizi imovine, koordinira ustrojstvene jedinice Ministarstva u vezi označavanja i evidentiranja nefinancijske imovine, obračunava i knjiži ispravke vrijednosti imovine sukladno propisanim stopama, sudjeluje u organizaciji godišnjeg popisa (inventure), te obavlja i druge poslove koje odredi nadležna osoba.
Za obavljanje poslova Službe za proračun i računovodstvo se ustrojavaju sljedeći odjeli:
1.1.1. Odjel za proračun,
1.1.2. Odjel za računovodstvene poslove.
1.1.1. Odjel za proračun
Članak 6.
Odjel za proračun obavlja upravne i stručne poslove vezane za planiranje i pripremu, te izvršavanje proračuna, organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, sukladno zakonskim propisima služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava, vrši kontrolu ispravnosti dokumentacije za unos u sustav Državne riznice, kontrolira, prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna, vrši rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim s dodijeljenim sredstvima i dospjelim obvezama. Ispostavlja zahtjeve za plaćanje unosom podataka iz naloga za plaćanje i dostavljene dokumentacije u sustav Državne riznice, surađuje s Ministarstvom financija u vezi s radom sustava riznice i Financijskom agencijom u vezi s otvaranjem dobavljača u sustavu, modela plaćanja kroz sustav riznice. Analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici, te obavlja i druge poslove.
Za obavljanje poslova Odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
1.1.1.1. Odsjek za pripremu proračuna,
1.1.1.2. Odsjek za izvršavanje proračuna.
1.1.1.1. Odsjek za pripremu proračuna
Članak 7.
Odsjek za pripremu proračuna obavlja upravne i stručne poslove vezane za planiranje i pripremu proračuna, organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, izrađuje mjesečne financijske planove i unosi ih u sustav Državne riznice, sukladno zakonskim propisima služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava.
Prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna.
1.1.1.2. Odsjek za izvršavanje proračuna
Članak 8.
Odsjek za izvršavanje proračuna obavlja upravne i stručne poslove vezane za izvršavanje proračuna, vrši kontrolu ispravnosti dokumentacije za unos u sustav Državne riznice, kontrolira, evidentira i usklađuje obveze s poslovnim partnerima, vrši rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim s dodijeljenim sredstvima i dospjelim obvezama. Ispostavlja zahtjeve za plaćanje unosom podataka iz naloga za plaćanje i dostavljene dokumentacije u sustav Državne riznice, surađuje s Ministarstvom financija u vezi s radom sustava riznice i Financijskom agencijom u vezi s otvaranjem dobavljača u sustavu, modela plaćanja kroz sustav riznice, te obavlja i druge poslove.
1.1.2. Odjel za računovodstvene poslove
Članak 9.
Odjel za računovodstvene poslove u okviru svoje nadležnosti obavlja upravne i stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, vrši kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća, obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od intelektualnih i ostalih usluga, izrađuje i dostavlja nadležnim institucijama propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, izrađuje preglede po vrstama rashoda sukladno zakonskim propisima, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne, devizno poslovanje i sl.
Prikuplja dokumentaciju o nabavi, prodaji i ostalim promjenama vezanim za nefinancijsku imovinu, knjiži promjene u knjizi imovine, koordinira ustrojstvene jedinice Ministarstva u vezi označavanja i evidentiranja nefinancijske imovine, obračunava i knjiži ispravke vrijednosti imovine sukladno propisanim stopama, sudjeluje u organizaciji godišnjeg popisa (inventure), te obavlja i druge poslove koje odredi nadležna osoba.
Za obavljanje poslova Odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
1.1.2.1. Odsjek za računovodstvene poslove,
1.1.2.2. Odsjek za praćenje i evidentiranje nefinancijske imovine.
1.1.2.1. Odsjek za računovodstvene poslove
Članak 10.
Odsjek za računovodstvene poslove u okviru svoje nadležnosti obavlja upravne i stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, vrši formalnu i računsku kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja u analitičkim evidencijama i glavnoj knjizi, te izrađuje godišnje, polugodišnje, tromjesečne i mjesečne statističke izvještaje. Vrši obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od intelektualnih i ostalih usluga, izrađuje i dostavlja nadležnim institucijama propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka te obveznih doprinosa, poreza i prireza. Obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, sudjeluje u ustroju godišnjeg popisa imovine, izrađuje preglede po vrstama rashoda sukladno zakonskim propisima, obavlja devizno poslovanje, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko kunske i devizne blagajne, te obavlja druge poslove.
Za obavljanje poslova Odsjeka ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:
1.1.2.1.1. Pododsjek knjigovodstva,
1.1.2.1.2. Pododsjek za obračun dohotka i blagajničke poslove.
1.1.2.1.1. Pododsjek knjigovodstva
Članak 11.
Pododsjek knjigovodstva u okviru svoje nadležnosti obavlja upravne i stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, vrši formalnu i računsku kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja u analitičkim evidencijama i glavnoj knjizi, te izrađuje godišnje, polugodišnje, tromjesečne i mjesečne statističke izvještaje. Vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, sudjeluje u ustroju godišnjeg popisa imovine, izrađuje preglede po vrstama rashoda sukladno zakonskim propisima,te obavlja druge poslove.
Za obavljanje poslova Pododsjeka ustrojavaju se sljedeći odjeljci:
1.1.2.1.1.1. Odjeljak financijskog knjigovodstva,
1.1.2.1.1.2. Odjeljak za likvidaturu knjigovodstvene dokumentacije.
1.1.2.1.1.1. Odjeljak financijskog knjigovodstva
Članak 12.
Odjeljak financijskog knjigovodstva u okviru svoje nadležnosti obavlja stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja u glavnoj knjizi i analitičkim evidencijama, te usklađuje stanje analitičkih evidencija s kontima glavne knjige, izrađuje godišnje, polugodišnje i tromjesečne financijske izvještaje i mjesečne statističke izvještaje, te obavlja druge poslove.
1.1.2.1.1.2. Odjeljak za likvidaturu knjigovodstvene dokumentacije
Članak 13.
Odjeljak za likvidaturu knjigovodstvene dokumentacije u okviru svoje nadležnosti obavlja stručne poslove vezane uz prijem i kontrolu knjigovodstvene dokumentacije. Obavlja formalnu, računsku i zakonsku kontrolu dokumentacije na temelju koje se vrši kunski i devizni platni promet Ministarstva.
Kompletira dokumentaciju i prati utemeljenost iste na valjanim ugovorima i narudžbama. Uvodi dokumentaciju u knjigu ulaznih računa i knjigu putnih naloga, izrađuje naloge za odobrenje plaćanja i brine o ovjeri računovodstvene dokumentacije sukladno internim procedurama, te dostavlja istu na plaćanje putem sustava Državne riznice, ili putem blagajne.
1.1.2.1.2. Pododsjek za obračun dohotka i blagajničke poslove
Članak 14.
Pododsjek za obračun dohotka i blagajničke poslove vrši obračun plaća, i ostalih naknada zaposlenika – drugi dohodak, prati i primjenjuje propise u vezi plaća i poreza i doprinosa iz i na plaće, obračunava i vrši isplate po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima, te druge dohotke temeljem odluke ili rješenja nadležne osobe, vodi porezne evidencije i izdaje potvrde u vezi dohotka, na zahtjev zaposlenika i osoba koje primaju ostale naknade i druge vrste dohotka u Ministarstvu. Usklađuje evidenciju s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje. Obavlja cjelokupno blagajničko poslovanje kunsko i devizno vezano uz poslove glavne i pomoćnih blagajni, te obavlja i druge poslove.
Za obavljanje poslova Pododsjeka ustrojavaju se sljedeći odjeljci:
1.1.2.1.2.1. Odjeljak za obračun dohotka,
1.1.2.1.2.2. Odjeljak za blagajničke poslove.
1.1.2.1.2.1. Odjeljak za obračun dohotka
Članak 15.
Odjeljak za obračun dohotka na temelju evidencije rada vrši obračun plaća zaposlenika, prati i primjenjuje propise u vezi plaća i poreza i doprinosa iz i na plaće. Vodi porezne evidencije i izdaje potvrde u vezi plaće. Surađuje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje oko obračuna bolovanja i primjene propisanih stopa. Surađuje s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje oko usklađivanja uplaćenih doprinosa M4.
Obračunava drugi dohodak – obračunava i vrši isplate po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima, naknadama za rad u povjerenstvima, vodi porezne evidencije i izdaje potvrde u svezi drugog dohotka.
1.1.2.1.2.2. Odjeljak za blagajničke poslove
Članak 16.
Odjeljak za blagajničke poslove u okviru svoje nadležnosti obavlja stručne poslove vezane za kontrolu dokumentacije na temelju koje se vrše kunski i devizni gotovinski platni promet Ministarstva. Brine o ovjeri računovodstvene dokumentacije sukladno internim procedurama, te dostavlja istu na plaćanje putem blagajne. Obavlja cjelokupno blagajničko poslovanje kunsko i devizno vezano uz poslove glavne i pomoćnih blagajni, te obavlja i druge poslove.
1.1.2.2. Odsjek za praćenje i evidentiranjenefinancijske imovine
Članak 17.
Odsjek za praćenje i evidentiranje nefinancijske imovine u okviru svoje nadležnosti prikuplja dokumentaciju o nabavi, prodaji i ostalim promjenama vezanim za nefinancijsku imovinu, knjiži promjene u knjizi imovine, koordinira ustrojstvene jedinice Ministarstva u vezi označavanja i evidentiranja nefinancijske imovine, obračunava i knjiži ispravke vrijednosti imovine sukladno propisanim stopama, sudjeluje u organizaciji godišnjeg popisa (inventure), te obavlja i druge poslove koje odredi nadležna osoba.
Za obavljanje poslova Odsjeka ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:
1.1.2.2.1. Pododsjek za evidentiranje nefinancijske imovine,
1.1.2.2.2. Pododsjek za praćenje i usklađivanje nefinancijske imovine.
1.1.2.2.1. Pododsjek za evidentiranje nefinancijske imovine
Članak 18.
Pododsjek za evidentiranje nefinancijske imovine prikuplja dokumentaciju o nabavi i prodaji i ostalim promjenama vezanim za nefinancijsku imovinu, knjiži poslovne promjene u analitičkoj evidenciji imovine, obračunava i knjiži ispravak vrijednosti imovine, te obavlja i druge poslove koje odredi nadležna osoba.
1.1.2.2.2. Pododsjek za praćenje i usklađivanje nefinancijske imovine
Članak 19.
Pododsjek za praćenje i usklađivanje nefinancijske imovine obavlja poslove usklađivanja stanja nefinancijske imovine u glavnoj knjizi i knjizi imovine, koordinira ustrojstvene jedinice Ministarstva u vezi označavanja i evidentiranja nefinancijske imovine, vrši usklađivanje stvarnog stanja s knjigovodstvenim, te obavlja i druge poslove koje odredi nadležna osoba.
1.2. Odjel za projektno financiranje i analizu financijskog poslovanja
Članak 20.
Odjel za projektno financiranje i analizu financijskog poslovanja u okviru svoje nadležnosti surađuje i pruža stručnu potporu u svezi tijeka financijskih sredstava za projekte tehničke pomoći, sudjeluje u pregovorima o kandidiranju projekata koji će se financirati kroz projekte međunarodnih financijskih institucija i ostalih institucija ili darovnicama. Priprema i predlaže metodologije i modele financiranja, te praćenja tijeka projekta. Sudjeluje u izradi financijskih pokazatelja za domaće i međunarodne institucije, koordinira aktivnosti vezane uz tijek financiranja različitih projekata te obavlja i druge poslove koje mu povjeri nadležna osoba.
Sudjeluje u pripremi planova korištenja investicijskih zajmova i darovnica kojima se financiraju programi investiranja i projekti tehničke pomoći. Prati pripremu ugovora, koordinira povlačenje sredstava iz vanjskih izvora i državnog proračuna, prati tijek financijskih sredstava, vodi financijske evidencije i izrađuje izvješća za davatelje zajmova ili darovnica, te obavlja i druge poslove.
Koordinira i upravlja provedbom projekata iz djelokruga rada Ministarstva koji su odabrani za sufinanciranje od strane EU kroz programe pretpristupne pomoći. Prati trošenje programskih sredstava pomoći EU po pojedinom projektu. Prati ispravnost i redoslijed procedura propisanih od strane EU, a koje se odnose na provedbu svakog pojedinog projekta. Prati vremenski okvir provedbe svakog projekta. Izrađuje informacije i izvješća za provedbu pojedinog projekta. Izrađuje dokumente potrebne za komisije, odbore i radna tijela vezane na suradnju s EU. Surađuje s drugim Ministarstvima, te obavlja i druge poslove sukladno zahtjevima nadležne osobe.
Analizira financijska izvješća o poslovanju i pruža stručnu pomoć odgovornim osobama i čelnicima ustrojstvenih jedinica u ocjeni financijskih pokazatelja, analizi poslovanja s naglaskom na naplati prihoda i trošenju sredstava državnog proračuna i namjenskih prihoda, sredstava inozemne pomoći i zajmova, dinamici izvršenja kapitalnih ulaganja, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri nadležna osoba.
Za obavljanje poslova Odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
1.2.1. Odsjek za projektno financiranje,
1.2.2. Odsjek za provedbu programa pomoći EU,
1.2.3. Odsjek za analizu financijskog poslovanja.
1.2.1. Odsjek za projektno financiranje
Članak 21.
Odsjek za projektno financiranje u okviru svoje nadležnosti surađuje i pruža stručnu potporu u svezi tijeka financijskih sredstava za projekte tehničke pomoći, sudjeluje u pregovorima o kandidiranju projekata koji će se financirati kroz projekte međunarodnih financijskih institucija i ostalih institucija ili darovnicama. Priprema i predlaže metodologije i modele financiranja, te paćenja tijeka projekta. Sudjeluje u izradi financijskih pokazatelja za domaće i međunarodne institucije, koordinira aktivnosti vezane uz tijek financiranja različitih projekata te obavlja i druge poslove koje mu povjeri nadležna osoba.
Sudjeluje u pripremi planova korištenja investicijskih zajmova i darovnica kojima se financiraju programi investiranja i projekti tehničke pomoći. Prati pripremu ugovora, koordinira povlačenje sredstava iz vanjskih izvora i državnog proračuna, prati tijek financijskih sredstava, vodi financijske evidencije i izrađuje izvješća za davatelje zajmova ili darovnica, te obavlja i druge poslove.
1.2.2. Odsjek za provedbu programa pomoći EU
Članak 22.
Odsjek za provedbu programa pomoći EU koordinira i upravlja provedbom projekata iz djelokruga rada Ministarstva koji su odabrani za sufinanciranje od strane EU kroz programe pretpristupne pomoći. Prati trošenje programskih sredstava pomoći EU po pojedinom projektu. Prati ispravnost i redoslijed procedura propisanih od strane EU, ak oje se odnose na provedbu svakog pojedinog projekta. Prati vremenski okvir provedbe svakog projekta. Izrađuje informacije i izvješća za provedbu pojedinog projekta. Izrađuje dokumente potrebne za komisije, odbore i radna tijela vezane na suradnju s EU. Surađuje s drugim Ministarstvima, te obavlja i druge poslove sukladno zahtjevima nadležne osobe.
1.2.3. Odsjek za analizu financijskog poslovanja
Članak 23.
Odsjek za analizu financijskog poslovanja analizira financijska izvješća o poslovanju i pruža stručnu pomoć odgovornim osobama i čelnicima ustrojstvenih jedinica u ocjeni financijskih pokazatelja, analizi poslovanja s naglaskom na naplati prihoda i trošenju sredstava državnog proračuna i namjenskih prihoda, sredstava inozemne pomoći i zajmova, dinamici izvršenja kapitalnih ulaganja, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri nadležna osoba.
1.3. Odjel za financijsko poslovanje Republičkog fonda »Kralj Zvonimir«
Članak 24.
Odjel za financijsko poslovanje Republičkog fonda »Kralj Zvonimir« obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, organiziranje, koordiniranje i usklađivanje aktivnosti radi financiranja troškova koji proizlaze iz prava prognanika, povratnika i izbjeglica, te povrata imovine i stambenog zbrinjavanja preko Republičkog fonda »Kralj Zvonimir«, financijski i knjigovodstveno prati njegova proračunska i izvanproračunska sredstva, financijski i knjigovodstveno prati proračunska sredstva Uprave, provedbu međunarodnih financijskih programa, vodi vanbilančne evidencije nabavljene i donirane nepokretne i pokretne imovine iz proračuna i izvanproračunskih izvora, operativno priprema podatke za izradu naloga radi isplate novčanih naknada putem štednih knjižica, operativno priprema podatke za izradu naloga radi isplate naknade štete vlasnicima stambenih objekata putem štednih knjižica, operativno priprema podatke za isplatu novčanih potpora za stambeno zbrinjavanje, prati provođenje prava i obveza nastalih iz sklopljenih ugovora, obavlja stručne poslove za izradu analitičkih kontnih planova, organizira provedbu nabavki materijala i usluga, utvrđuje mjerila za obračun troškova zbrinjavanja i pomoći prognanicima, povratnicima i izbjeglicama, izrađuje financijske planove i izvješća za Upravni odbor Republičkog fonda »Kralj Zvonimir« i Vladu Republike Hrvatske, izrađuje prijedloge proračuna temeljem plansko-analitičkih podataka, osigurava podatke i dokumentaciju za provođenje kontrole i revizije, koordinira rad regionalnih ureda iz djelokruga računovodstvenog poslovanja, izrađuje stručne analize i izvješća, vodi evidencije, predlaže odgovarajuće mjere.
Za obavljanje poslova Odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
1.3.1. Odsjek financijske operative i analize,
1.3.2. Odsjek knjigovodstva i likvidature.
1.3.1. Odsjek financijske operative i analize
Članak 25.
Odsjek financijske operative i analize obavlja evidentiranje svih podataka vezanih za isplatu novčanih naknada, izrađuje mjesečne obračune prava na novčanu naknadu koja se isplaćuje putem štednih knjižica, vodi evidencije o osobama koje primaju novčane naknade i pomoći u privatnom smještaju putem štednih knjižica, vrši razmjenu i usklađivanje podataka s poslovnom bankom, izdaje naloge za upis u štedne knjižice, odgovara na pisane predstavke u svezi s novčanim naknadama, vrši gotovinska i bezgotovinska plaćanja, izrađuje propisane obračune, evidenciju i provođenje instrumenata osiguranja plaćanja, obavlja gotovinska i bezgotovinska plaćanja svih obveza, organizira nabavke materijala i usluga, priprema odgovore na pismene primjedbe i predstavke stranaka i pravnih subjekata iz područja financija.
1.3.2. Odsjek knjigovodstva i likvidature
Članak 26.
Odsjek knjigovodstva i likvidature knjigovodstveno prati osnovnu djelatnost Republičkog fonda »Kralj Zvonimir«, osigurava podatke za izradu polugodišnjih i godišnjih obračuna, izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno zakonskim propisima, vodi evidenciju o dobavljačima za usluge, o refundacijama troškova, novčanim uputnicama, o osnovnim sredstvima, o mjestu i vrsti troška koji proizlazi iz osnovne djelatnosti i osigurava podatke o gotovinskim i bezgotovinskim plaćanjima, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog materijalnog poslovanja, vrši godišnji popis osnovnih sredstava (inventura Uprave).
Obavlja financijsku i sadržajnu kontrolu ispostavljenih faktura i propisanih priloga za sve vrste troškova koji se financiraju iz sredstava Republičkog fonda »Kralj Zvonimir«, vodi evidencije o zaprimljenim fakturama i propisanim prilozima, o plaćenim obvezama, priprema naloge za plaćanje, izrađuje financijske temeljnice za knjigovodstveno evidentiranje, provodi financijska usklađenja s dobavljačima za usluge.
2. UPRAVA ZA PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI
Članak 27.
Uprava za područja posebne državne skrbi obavlja poslove u vezi definiranja nacionalne politike naseljavanja i ostanka stanovništva na područjima posebne državne skrbi te povratka prognanika i izbjeglica, operativno provodi i koordinira Vladine programe stambenog zbrinjavanja i povratka s drugim tijelima koja sudjeluju u provedbi programa, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: provođenje propisa o stambenom zbrinjavanju na i izvan područja posebne državne skrbi, o prognanicima, povratnicima i izbjeglicama, o povratku prognanika i izbjeglica; upravlja i raspolaže državnom imovinom osiguranoj za stambeno zbrinjavanje na i izvan područja posebne državne skrbi; zaključuje ugovore o najmu državne imovine, ugovore o kupoprodaji te o darovanju državnog građevinskog zemljišta, o darovanju osnovnog građevinskog materijala, o darovanju stanova i kuća u državnom vlasništvu; zaključuje nagodbe s vlasnicima i korisnicima o naknadi za pretrpljenu štetu; provodi međunarodne sporazume i ugovore o povratku izbjeglica; provodi program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u države nastale raspadom bivše SFRJ; surađuje s domaćim i inozemnim vladinim i nevladinim institucijama i organizacijama u svezi s povratkom, povratom imovine i osiguravanjem stambenog zbrinjavanja; provodi organiziranu skrb prognanika, povratnika i izbjeglica, zbrinjavanje starih i nemoćnih prognanika, povratnika i izbjeglica u posebnoj potrebi; formira i ažurira središnje baze podataka; gospodari i upravlja državnom imovinom za stambeno zbrinjavanje i drugom doniranom imovinom; predlaže propise iz nadležnosti Uprave; izvješćuje nadležna tijela i javnost o radu; organizira zbrinjavanje osoba koje su napustile mjesto prebivališta zbog prirodnih katastrofa.
Za obavljanje poslova Uprave za područja posebne državne skrbi ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
2.1. Sektor za stambeno zbrinjavanje,
2.2. Sektor za gospodarenje državnom imovinom iz djelokruga Ministarstva i imovinskopravne poslove,
2.3. Sektor za koordinaciju regionalnih ureda.
2.1. Sektor za stambeno zbrinjavanje
Članak 28.
Sektor za stambeno zbrinjavanje provodi usvojene mjere koje se odnose na stambeno zbrinjavanje i povratak prognanika i izbjeglica a potiču naseljavanje i ostanak korisnika na područjima posebne državne skrbi, provodi strukturne mjere politike koji obuhvaćaju stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi povratnika-bivših nositelja stambenog zbrinjavanja, provodi strukturne mjere politike koji obuhvaćaju povratak i ostanak prognanika i izbjeglica u mjesta prijeratnog prebivališta, sudjeluje u iniciranju i izradi programa, obavlja kontakte i surađuje s domaćim, inozemnim i međunarodnim institucijama i organizacijama oko usklađenja istih, koordinira i usklađuje aktivnosti vezano za suradnju s drugim državama nastalim raspadom bivše SFRJ oko povratka izbjeglica te provodi potpisane sporazume i ugovore vezano za povratak i lokalnu integraciju, vodi evidenciju o realiziranim programima, provodi praćenje i analizu svih poslova i aktivnosti iz nadležnosti Uprave za područja posebne državne skrbi.
Za obavljanje poslova Sektora za stambeno zbrinjavanje ustrojavaju se sljedeći odjeli:
2.1.1. Odjel za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi,
2.1.2. Odjel za stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi i provedbu međunarodnih programa,
2.1.3. Odjel za praćenje i analizu.
2.1.1. Odjel za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi
Članak 29.
Odjel za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na aktivnosti: stambenog zbrinjavanja davanjem u najam obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi, darovanjem građevinskog zemljišta i osnovnog građevinskog materijala, te građevinskog materijala; koordiniranje i usklađivanje aktivnosti radi povrata imovine dodijeljene privremeno u posjed i na korištenje temeljem posebnih propisa na područjima posebne državne skrbi; koordinira i usklađuje aktivnosti oko prodaje državne imovine na područjima posebne državne skrbi temeljem posebnih propisa; organiziranje i usklađivanje aktivnosti rada provođenja sustava organiziranog i privatnog smještaja prognanika, povratnika i izbjeglica, sustava skrbi o starim i nemoćnim osobama s posebnim potrebama, upravlja radom prognaničkih i izbjegličkih naselja; analizira probleme u svezi povrata imovine i stambenog zbrinjavanja, daje prijedloge za njihovo rješavanje, izrađuje analize, prikaze i izvješća, predlaže odgovarajuće mjere.
Za obavljanje poslova Odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
2.1.1.1. Odsjek za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi,
2.1.1.2. Odsjek za stambene objekte na područjima posebne državne skrbi,
2.1.1.3. Odsjek za građevinski materijal.
2.1.1.1. Odsjek za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi
Članak 30.
Odsjek za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi rješava predmete u postupku ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje davanjem u najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu, davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i darovanjem građevinskog materijala, darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevinskog materijala za izgradnju obiteljske kuće, darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu ili izgradnju obiteljske kuće na područjima posebne državne skrbi, kompletira zaprimljene predmete podnositelja zahtjeva za sklapanje ugovora o najmu ili darovanju, evidentira i prati izvršenje istih, u slučaju neizvršavanja uvjeta predlaže odgovarajuće mjere, priprema odgovore na pismene primjedbe i predstavke stranaka i pravnih subjekata iz područja stambenog zbrinjavanja i povrata imovine, vodi evidenciju o broju podnijetih i riješenih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje po pojedinim oblicima stambenog zbrinjavanja.
Za obavljanje poslova Odsjeka ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:
2.1.1.1.1.Pododsjek za stambeno zbrinjavanje u hrvatskom Podunavlju,
2.1.1.1.2.Pododsjek za stambeno zbrinjavanje u središnjoj i južnoj Hrvatskoj.
2.1.1.1.1. Pododsjek za stambeno zbrinjavanje u hrvatskom Podunavlju
Članak 31.
Pododsjek za stambeno zbrinjavanje u hrvatskom Podunavlju priprema predmete i suglasnosti za najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu, najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i darovanje građevinskog materijala, darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevinskog materijala za izgradnju obiteljske kuće, darovanje građevinskog materijala za popravak, obnovu ili izgradnju obiteljske kuće u hrvatskom Podunavlju; izrađuje plan i program racionalizacije smještajnih kapaciteta organiziranog smještaja, obavlja nadzor kvalitete smještaja i prehrane u objektima organiziranog smještaja, vodi brigu o stanju objekata organiziranog smještaja, izdaje uputnice, suglasnosti i obavijesti o pravu na organizirani smještaj, organizira preseljenja i iseljenja, izrađuje izvješća o realiziranim preseljenjima, o broju organizirano smještenih osoba, socijalnom statusu osoba, vodi evidencije o socijalnim anamnezama obitelji korisnika, upućuje na smještaj stare i nemoćne prognanike, povratnike i izbjeglice u odgovarajuće smještajne objekte, priprema odgovore na pismene primjedbe i predstavke stranaka i pravnih subjekata iz područja organiziranog smještaja i stambenog zbrinjavanja u hrvatskom Podunavlju.
2.1.1.1.2. Pododsjek za stambeno zbrinjavanje u središnjoj i južnoj Hrvatskoj
Članak 32.
Pododsjek za stambeno zbrinjavanje u središnjoj i južnoj Hrvatskoj priprema predmete i suglasnosti za najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu, najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i darovanje građevinskog materijala, darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevinskog materijala za izgradnju obiteljske kuće, darovanje građevinskog materijala za popravak, obnovu ili izgradnju obiteljske kuće u središnjoj i južnoj Hrvatskoj, te priprema odgovore na pismene primjedbe i predstavke stranaka i pravnih subjekata iz područja stambenog zbrinjavanja.
2.1.1.2. Odsjek za stambene objekte na područjima posebne državne skrbi
Članak 33.
Odsjek za stambene objekte na područjima posebne državne skrbi obavlja poslove evidentiranja promjena korisnika i vlasnika u stambenim jedinicama, izdavanja i evidentiranja ugovora o najmu, vodi evidenciju iznajmljenih stambenih objekata u državnom vlasništvu, evidentira zahtjeve za prodaju i najam stambenih objekata kao i njihovu procijenjenu vrijednost, kompletira predmete za ponude i kupnju stambenih jedinica i iste proslijeđuje Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretnina u svrhu kupovine kuća radi stambenog zbrinjavanja, koordinira provjeru stambenih objekata na terenu pogodnih za stambeno zbrinjavanje.
2.1.1.3. Odsjek za građevinske materijale
Članak 34.
Odsjek za građevinske materijale kompletira predmete podnositelja zahtjeva koji su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje radi potpisivanja ugovora o darovanju osnovnog građevinskog materijala i ugovora o darovanju zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, kompletira predmete darovanja i dostavlja na mišljenje Državnom odvjetništvu, sukladno uputi Državnog odvjetništva dopunjava predmet, prati faze izgradnje stambenog objekta, prati faze isporuke građevinskog materijala, temeljem dostavljenih zapisnika o tehničkom pregledu utvrđuje kada je stambeni objekt završen, priprema predmete za isplatu novčane potpore nakon što je stambeni objekt završen.
2.1.2. Odjel za stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi i provedbu međunarodnih programa
Članak 35.
Odjel za stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi i provedbu međunarodnih programa obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na: planiranje, pripremu, koordiniranje, organiziranje i usklađivanje aktivnosti provedbe sustava stambenog zbrinjavanja davanjem u najam ili prodajom stambenih objekata u državnom vlasništvu izvan područja posebne državne skrbi, koordinira i usklađuje aktivnosti vezane za nabavu i izgradnju stanova izvan područja posebne državne skrbi, obavlja stručne i administrativne poslove provedbe programa i suradnje vezano za pomoć Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu i ostale države nastale raspadom bivše SFRJ, usklađuje aktivnosti vezano za suradnju s drugim državama nastalim raspadom bivše SFRJ oko povratka izbjeglica te provodi potpisane sporazume i ugovore vezano za povratak, koordinira i usklađuje aktivnosti vezane za pomoć u procesu povratka prognanika i izbjeglica, stambenog zbrinjavanja, povrata imovine dodijeljene privremeno u posjed i na korištenje, sudjeluje u izradi i provedbi programa domaćih, inozemnih i međunarodnih tijela i organizacija vezano za održivi povratak prognanika i izbjeglica, stambeno zbrinjavanje i održivi razvitak područja posebne državne skrbi, obavlja kontakte i surađuje oko usklađenja istih s domaćim, inozemnim i međunarodnim tijelima i organizacijama, vodi evidenciju o realiziranim programima, izrađuje analize, prikaze i izvješća, analizira probleme u svezi povratka i stambenog zbrinjavanja, te daje prijedloge za njihovo rješavanje i predlaže odgovarajuće mjere.
Za obavljanje poslova Odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
2.1.2.1. Odsjek za stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi,
2.1.2.2. Odsjek za međunarodne programe.
2.1.2.1. Odsjek za stambeno zbrinjavanje izvan područjaposebne državne skrbi
Članak 36.
Odsjek za stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi rješava predmete u postupku ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje stanova u državnom vlasništvu izvan područja posebne državne skrbi, utvrđuje pravo na stambeno zbrinjavanje u suradnji s nadležnim regionalnim uredima, kompletira zaprimljene predmete podnositelja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje za izdavanje suglasnosti ili negativnih rješenja te za sklapanje ugovora o najmu stanova u državnom vlasništvu izvan područja posebne državne skrbi, evidentira i prati izvršenje istih, u slučaju neizvršavanja uvjeta predlaže odgovarajuće mjere, priprema odgovore na pismene primjedbe, predstavke i prigovore stranaka i pravnih subjekata za područja stambenog zbrinjavanja i izdane suglasnosti ili rješenja, kompletira predmete i iste prosljeđuje Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretnina u svrhu kupovine stambenih objekata radi stambenog zbrinjava te koordinira druge aktivnosti vezane za nabavu i izgradnju stanova, koordinira provjeru stambenih objekata na terenu pogodnih za stambeno zbrinjavanje, vodi evidenciju o broju podnijetih zahtjeva i suglasnostima za stambeno zbrinjavanje po pojedinim oblicima stambenog zbrinjavanja te priprema odgovarajuće statistike i izvještaje.
Za obavljanje poslova Odsjeka ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:
2.1.2.1.1. Pododsjek za izdavanje suglasnosti,
2.1.2.1.2. Pododsjek za dodjelu stanova.
2.1.2.1.1. Pododsjek za izdavanje suglasnosti
Članak 37.
Pododsjek za izdavanje suglasnosti kompletira zaprimljene predmete podnositelja zahtjeva, dostavlja strankama zahtjeve za dopunu predmeta, rješava predmete u postupku ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi, utvrđuje pravo na stambeno zbrinjavanje i priprema suglasnosti o stambenom zbrinjavanju te negativna rješenja, evidentira i prati izvršenje istih, u slučaju neizvršavanja uvjeta predlaže odgovarajuće mjere, priprema odgovore na pismene primjedbe, predstavke i prigovore stranaka i pravnih subjekata iz područja stambenog zbrinjavanja, vodi evidenciju o broju podnijetih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje po pojedinim oblicima stambenog zbrinjavanja i suglasnostima te priprema odgovarajuće statistike i izvještaje.
2.1.2.1.2. Pododsjek za dodjelu stanova
Članak 38.
Pododsjek za dodjelu stanova daje u najam stambene objekte izvan područja posebne državne skrbi, priprema odgovarajuće ugovore o najmu, evidentira i prati izvršenje istih, u slučaju neizvršavanja uvjeta predlaže odgovarajuće mjere, odgovore na pismene primjedbe, predstavke i prigovore stranaka i pravnih subjekata vezano za dodjelu stanova izvan područja posebne državne skrbi, surađuje s regionalnim uredima vezano za dodjelu stanova korisnicima stambenog zbrinjavanje, vodi evidenciju o dodijeljenim stanovima i korisnicima stanova te izdanim ugovorima o najmu, te priprema odgovarajuće statistike i izvještaje.
2.1.2.2. Odsjek za međunarodne programe
Članak 39.
Odsjek za međunarodne programe provodi programe pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu i ostale države nastale raspadom bivše SFRJ, kontaktira i surađuje s domaćim, inozemnim i međunarodnim institucijama i vladinim i nevladinim organizacijama u pripremi i provedbi programa povratka prognanika i izbjeglica i stambenog zbrinjavanja te gospodarskog i socijalnog oporavaka područja posebne državne skrbi, izrađuje i priprema izvješća, analize i prikaze o provedbi istih, analizira probleme u svezi povratka i stambenog zbrinjavanja, te daje prijedloge za njihovo rješavanje i predlaže odgovarajuće mjere.
Za obavljanje poslova Odsjeka ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:
2.1.2.2.1. Pododsjek za Bosnu i Hercegovinu,
2.1.2.2.2. Pododsjek za provedbu međunarodnih programa.
2.1.2.2.1. Pododsjek za Bosnu i Hercegovinu
Članak 40.
Pododsjek za Bosnu i Hercegovinu provodi programe pomoći Vlade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, kompletira predmete podnositelja zahtjeva za dodjelu građevinskog materijala za obnovu i izgradnju stambenih objekata, dostavlja strankama zahtjeve za dopunu predmeta, rješava predmete zahtjeva i izdaje suglasnosti o pravu na stambeno zbrinjavanje kroz darovanje osnovnog građevinskog materijala, priprema i koordinira potpisivanje ugovora o darovanju osnovnog građevinskog materijala, u suradnji s ostalim nadležnim tijelima i organizacijama prati faze isporuke građevinskog materijala i izgradnje stambenog objekta, temeljem dostavljenih zapisnika o tehničkom pregledu utvrđuje kada je stambeni objekt završen, kompletira predmete ostalih zahtjeva za dodjelu pomoći Vlade za programe potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini i odgovarajuće ugovore, kontaktira s domaćim i inozemnim tijelima i organizacijama vezano za provedbu spomenutih programa, vodi evidenciju o podnijetim i riješenim zahtjevima te priprema odgovarajuće statistike i izvještaje.
2.1.2.2.2. Pododsjek za provedbu međunarodnih programa
Članak 41.
Pododsjek za provedbu međunarodnih programa provodi programe Vlade Republike Hrvatske s drugim državama i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama te domaćim i inozemnim vladinim i nevladinim organizacijama vezano za povratak prognanika i izbjeglica i stambeno zbrinjavanje te gospodarski i socijalni oporavak područja posebne državne skrbi, kontaktira i surađuje s navedenim organizacijama vezano za provedbu i pripremu programa osobito s organizacijama koje su uključene i promatraju provedbu navedenih programa, priprema izvješća i analize o provedbi navedenih programa i drugih aktivnosti Uprave vezano za procese povratka prognanika i izbjeglica, stambenog zbrinjavanja i razvitka područja posebne državne skrbi.
2.1.3. Odjel za praćenje i analizu
Članak 42.
Odjel za praćenje i analizu obavlja poslove vezane za obradu podataka prikupljenih na temelju dokumentacije iz djelokruga poslova Uprave, preuzima i kontrolira dokumentaciju, vrši unos podataka, izrađuje i analizira statistička izvješća za potrebe Uprave, nadgleda i usklađuje programske potrebe odjela i regionalnih ureda, sudjeluje u provedbi izrade programskih rješenja, održava i razvija postojeća programska rješenja, izrađuje potrebne obrasce za vođenje evidencija, upravlja i održava sustav središnje evidencije podataka (bazama podataka) o prognanicima, povratnicima i izbjeglicama, o njihovim pravima, o imovini dodijeljenoj po posebnim propisima u posjed i na korištenje te za stambeno zbrinjavanje, te o državnoj imovini; održava sustav središnje evidencije podataka o programima za gospodarski oporavak područja posebne državne skrbi, upravlja s nivoom prava pristupa korisnika do određenih podataka, obučava službenike i namještenike u primjeni programskih rješenja, brine se za nesmetano funkcioniranje sustava, kontrolira rad i funkcioniranje sklopovske opreme, operativnih sustava i alata vezanih uz sustave, instalira i održava opremu do nivoa specijaliziranih servisa, vodi evidenciju i odgovara za preraspodjelu opreme, educira korisnike opreme i alata za kvalitetnu primjenu istih, održava središnje telekomunikacijske veze i veze područnih ureda na terenu, provodi sigurnosne mjere zaštite sustava i svih evidencija, održava funkcioniranje lokalnih mreža.
2.2. Sektor za gospodarenje državnom imovinom iz djelokruga Ministarstva i imovinskopravne poslove
Članak 43.
Sektor za gospodarenje državnom imovinom iz djelokruga Ministarstva i imovinskopravne poslove provodi strukturne mjere radi propisanog gospodarenja državnom imovinom, provodi potrebne aktivnosti radi uknjižbe stanova u zemljišnu knjigu ili evidencije stanova u knjigu položenih ugovora, provodi potrebne aktivnosti radi utvrđivanja čestica na kojima se nalaze višestambene zgrade, provodi potrebne aktivnosti radi prenamjene zemljišta na kojima se nalaze višestambene zgrade, provodi potrebne aktivnosti radi utvrđivanja čestica za redovnu uporabu višestambenih zgrada i obiteljskih kuća. Sektor za gospodarenje državnom imovinom i imovinsko pravne poslove pruža stručnu pomoć u upravnim postupcima ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje, pruža stručnu pomoć u izradi očitovanja u upravnim sporovima, pruža stručnu pomoć u imovinskopravnim poslovima, priprema odgovore i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera na zahtjev Državnog odvjetništva, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte zakona i drugih propisa, sudjeluje u izradi različitih dokumenata.
Za obavljanje poslova iz nadležnosti Sektora za gospodarenje državnom imovinom iz djelokruga Ministarstva i imovinskopravne poslove ustrojavaju se sljedeći odjeli:
2.2.1. Odjel za statusna prava i imovinskopravne poslove,
2.2.2. Odjel za gospodarenje državnom imovinom iz djelokruga Ministarstva.
2.2.1. Odjel za statusna prava i imovinskopravne poslove
Članak 44.
Odjel za statusna prava i imovinskopravne poslove obavlja upravne, stručne i administrativne poslove koji se odnose na izradu i provedbu zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave, daje prijedloge, primjedbe i mišljenja na nacrte prijedloga zakona drugih tijela državne uprave, daje očitovanja radi zastupanja u imovinsko pravnim sporovima pokrenutim pri sudovima, daje očitovanja Upravnom sudu Republike Hrvatske za pokrenute sporove, vodi upravni postupak povodom žalbi, priprema prijedloge rješenja o statusnim pravima, daje očitovanja regionalnim uredima u imovinskopravnim predmetima, priprema imovinskopravne isprave, prati odgovarajuće propise objavljene u službenim glasilima, pruža pravnu pomoć, izrađuje analize, prikaze i izvješća, predlaže odgovarajuće mjere.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
2.2.1.1. Odsjek za imovinskopravne poslove,
2.2.1.2. Odsjek za drugostupanjski postupak i prigovore.
2.2.1.1. Odsjek za imovinskopravne poslove
Članak 45.
Odsjek za imovinskopravne poslove izrađuje i u formalno-pravnom smislu kontrolira ugovore o darovanju stanova i kuća u državnom vlasništvu, izrađuje i u formalno-pravnom smislu kontrolira nagodbe s vlasnicima o visini naknade za pretrpljenu štetu, u formalnopravnom smislu kontrolira ugovore o najmu obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu, ugovore o darovanju građevinskog zemljišta i osnovnog građevinskog materijala, u formalno-pravnom smislu kontrolira ugovore o prodaji obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu, sastavlja podneske i prilaže dokaze nadležnom tijelu za zastupanje u postupcima pokrenutim radi prisilnog iseljenja iz privatnih i državnih stambenih objekata, sastavlja podneske i prilaže dokaze nadležnom tijelu za zastupanje u postupcima pokrenutim radi prisilnog iseljenja iz objekata organiziranog smještaja, dostavlja očitovanja Državnom odvjetništvu, sastavlja podneske i prilaže dokaze nadležnom tijelu za zastupanje u postupcima pokrenutim radi prisilnog iseljenja iz stambenih objekata u državnom vlasništvu, dostavlja mišljenja na zahtjev Pučkog pravobranitelja, sastavlja podneske i prilaže dokaze nadležnom tijelu za zastupanje u postupcima naknade štete po ugovorima o darovanju, priprema odgovore na tužbe pokrenute pri redovnim sudovima.
Za obavljanje poslova u Odsjeku ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:
2.2.1.1.1. Pododsjek za darovanje državnih kuća i stanova,
2.2.1.1.2. Pododsjek za naknadu štete,
2.2.1.1.3. Pododsjek za prodaju državnih kuća i stanova.
2.2.1.1.1. Pododsjek za darovanje državnih kuća i stanova
Članak 46.
Pododsjek za darovanje državnih kuća i stanova utvrđuje pravo na darovanje stanova i kuća u državnom vlasništvu stradalnicima Domovinskog rata, priprema ugovore o darovanju, poduzima odgovarajuće mjere po uputama Državnog odvjetništva, dostavlja mišljenja na zahtjev Državnog odvjetništva, priprema rješenja, odluke i podneske podneske, priprema mišljenja i očitovanja strankama.
2.2.1.1.2. Pododsjek za naknadu štete
Članak 47.
Pododsjek za naknadu štete utvrđuje pravo na sklapanje nagodbi za naknadu štete, priprema nagodbe za naknadu štete, dostavlja zahtjeve strankama za dopunu predmeta, priprema akte o stjecanju i prestanku prava na status povratnika, priprema akte o prestanku statusa prognanika, priprema mišljenja i očitovanja strankama, priprema pismena.
2.2.1.1.3. Pododsjek za prodaju državnih kuća i stanova
Članak 48.
Pododsjek za prodaju državnih kuća i stanova utvrđuje pravo na prodaju stanova i kuća u državnom vlasništvu korisnicima stambenog zbrinjavanja, priprema ugovore o kupoprodaji, poduzima odgovarajuće mjere po uputama Državnog odvjetništva, dostavlja mišljenja na zahtjev Državnog odvjetništva, priprema rješenja, odluke i podneske, priprema mišljenja i očitovanja strankama.
2.2.1.2. Odsjek za drugostupanjski postupak i prigovore
Članak 49.
Odsjek za drugostupanjski postupak i prigovore obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na rješavanje žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku predmeta stambenog zbrinjavanja i statusnim pravima prognanika, povratnika i izbjeglica, priprema odgovore na tužbe pokrenute kod Upravnog suda Republike Hrvatske, donosi rješenja po presudama Upravnog suda Republike Hrvatske, izdaje uvjerenja i odgovarajuće isprave, priprema odgovore na prigovore podnositelja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje koji nisu ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi, priprema dokaze i pismena na prigovore podnositelja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje koji nisu ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi, priprema dokaze i pismena na prigovore podnositelja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje koji nisu ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje iz programa pomoći Hrvata za povratak u Bosnu i Hercegovinu, priprema pismena na prigovore korisnika koji su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi, izvan područja posebne državne skrbi, ali su nezadovoljni oblikom stambenog zbrinjavanja, objektom stambenog zbrinjavanja odnosno lokacijom, izrađuje dopise na primjedbe, zamolbe i dopise stranaka i pravnih subjekata u vezi sa statusnim pravima, daje pravne savjete regionalnim uredima u dijelu koji se odnosi na upravnopravne poslove i statusna prava prognanika, povratnika i izbjeglica, priprema prijedloge propisa, stručnih mišljenja, naputaka i drugih uputa radi provedbe zakona i drugih propisa te izrađuje i druge akte iz djelokruga Uprave, vodi propisane evidencije i očevidnike, obavlja uredske poslove.
Za obavljanje poslova u Odsjeku ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:
2.2.1.2.1. Pododsjek za drugostupanjski upravni postupak,
2.2.1.2.2. Pododsjek za prigovore stranaka.
2.2.1.2.1. Pododsjek za drugostupanjski upravni postupak
Članak 50.
Pododsjek za drugostupanjski upravni postupak izrađuje rješenja drugostupanjskog upravnog postupka, izrađuje rješenja po presudama Upravnog suda Republike Hrvatske, izrađuje odgovore na tužbe zaprimljene od Upravnog suda Republike Hrvatske, izrađuje drugostupanjska rješenja po žalbama stranaka, priprema odluke o prestanku statusa prognanika ili povratnika, prikuplja dokaze radi donošenja odluke o prestanku statusa, utvrđuje osnovanost daljnjeg korištenja statusa prognanika povratnika i izbjeglica, dostavlja očitovanja i mišljenja strankama, priprema pismena.
2.2.1.2.2. Pododsjek za prigovore stranaka
Članak 51.
Pododsjek za prigovore stranaka obavlja stručne i administrativne poslove za glasnogovornika ministarstva, priprema očitovanja i odgovore sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Priprema očitovanja i mišljenja drugim državnim tijelima iz područja sektora. Obavlja i druge uredske poslove za sektor.
2.2.2. Odjel za gospodarenje državnom imovinom iz djelokruga Ministarstva
Članak 52.
Odjel za gospodarenje državnom imovinom iz djelokruga Ministarstva provodi aktivnosti radi upisivanja stambenih objekata u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi u zemljišne knjige i knjigu položenih ugovora, utvrđuje čestice na kojima se nalaze višestambene zgrade, uređuje katastarske čestice na kojima se nalaze obiteljske kuće u vlasništvu Republike Hrvatske, vodi i ažurira dokumentaciju o stambenim objektima o kojima vodi Očevidnik nekretnina, te ažurira podatke koje dostavlja Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, provodi aktivnosti za ažurnost stvarnog stanja i stanja u katastru i zemljišnim knjigama, provodi postupak prodaje stanova i kuća u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi korisnicima stambenog zbrinjavanja, vodi brigu o stambenim objektima u državnom vlasnišvu koji su dodjeljeni Upravi u svrhu stambenog zbrinjavanja korisnika, u utvrđenim slučajevima ne izvršavanja obveza iz ugovora o najmu i kupoprodaji pokreće odgovarajuće postupke, dostavlja opomene radi neplaćanja najma, dostavlja pismene obavijesti za raskid ugovora o najmu, izrađuje analize, prikaze i izvješća, predlaže odgovarajuće mjere.
2.3. Sektor za koordinaciju regionalnih ureda
Članak 53.
Sektor za koordinaciju regionalnih ureda provodi usvojene mjere koje se odnose na posebne programe socijalne, gospodarske i infrastrukturne programe za poticanje naseljavanja i ostanka stanovništva na područjima posebne državne skrbi; provodi usvojene mjere koje se odnose na usklađivanje potreba za socijalni i gospodarski razvoj područja posebne državne skrbi; provodi usvojene mjere koje se odnose na ujednačenost rada u regionalnim uredima; provodi aktivnosti vezane uz usmjeravanje i raspored sredstava putem pomoći jedinicama lokalne samouprave u realizaciji aktivnosti sanacije, nadogradnje, izgradnje i opremanja objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture, kao i za pripremu i izradu projektne i druge dokumentacije nužne za provedbu tih aktivnosti, zaprima zahtjeve tijela jedinica lokalne uprave za sufinanciranje projekata, kompletira dokumentaciju vezanu uz nominirane projekte, vrši odabir prihvatljivih projekata odnosno nominiranih aktivnosti, izrađuje prijedloge ugovora o sufinanciranju odabranih projekata, po zaključenju ugovora priprema predmete za isplatu, vrši kontrolu namjenske potrošnje odobrenih sredstava odnosno uvid u tijek i dokumentaciju vezanu uz izvršenje ugovora izrađuje analize, prikaze i izvješća, predlaže odgovarajuće mjere.; koordinira aktivnosti vezane za suradnju s drugim ustrojstvenim jedinstvenim jedinicama nadležnosti iz djelokruga regionalnog razvoja, izrađuje analize, prikaze i izvješća te predlaže odgovarajuće mjere u okviru svog djelokruga.
Za obavljanje poslova Sektora za koordinaciju regionalnih ureda ustrojavaju se sljedeći odjeli:
2.3.1. Odjel za koordinaciju regionalnih ureda,
2.3.2. Odjel za programe socijalnog i gospodarskog oporavka.
2.3.1. Odjel za koordinaciju regionalnih ureda
Članak 54.
Odjel za koordinaciju regionalnih ureda obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na: planiranje, pripremu, koordiniranje, organiziranje i usklađivanje aktivnosti rada regionalnih ureda priprema i izrađuje naputke radi ujednačenog rada, izrađuje potrebne tiskanice za regionalne urede, dostavlja očitovanja regionalnim uredima, priprema odgovore na pismene primjedbe i predstavke regionalnih ureda, sistematizira i analizira izvješća regionalnih ureda, zaprima zahtjeve za uredski materijal i organizira distribuciju uredskog materijala u regionalne urede, predlaže odgovarajuće mjere te obavlja poslove koji se odnose na korištenje prijevoznih sredstava koja su u nadležnosti Uprave, poslove telefonske centrale, održavanja poslovnog prostora, čajne kuhinje i sl., izrađuje analize, prikaze i izvješća, predlaže odgovarajuće mjere.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
2.3.1.1. Odsjek za pritužbe i dokumentaciju,
2.3.1.2. Odsjek za tehničku potporu.
2.3.1.1. Odsjek za pritužbe i dokumentaciju
Članak 55.
Odsjek za pritužbe i dokumentaciju analizira stanja i potrebe regionalnih ureda, vodi evidenciju o uposlenicima u regionalnim uredima, daje pismene smjernice radi ujednačenosti rada regionalnih ureda koji se odnosi na organizaciju i postupanje u pojedinim slučajevima, kontrolira i daje smjernice za čuvanje arhivske građe regionalnih ureda, organizira zaprimanje i pohranjivanje arhivske građe od regionalnih ureda.
Za obavljanje poslova u Odsjeku ustrojavaju se sljedeći Podosjeci:
2.3.1.1.1. Pododsjek za pritužbe,
2.3.1.1.2. Pododsjek za dokumentaciju.
2.3.1.1.1. Pododsjek za pritužbe
Članak 56.
Pododsjek za pritužbe po zahtjevima regionalnih ureda analizira probleme te daje upute za rad i pismene smjernice za postupanje u pojedinim predmetima, izrađuje potrebne tiskanice za regionalne urede, sistematizira sve potrebne evidencije iz nadležnosti regionalnih ureda.
2.3.1.1.2. Pododsjek za dokumentaciju
Članak 57.
Pododsjek za dokumentaciju kontrolira način i uvjete smještaja predmeta i dokumentacije u regionalnim uredima, daje smjernice za zakonito i ujednačeno određivanje klasa, koordinira preuzimanje arhivske građe od regionalnih ureda, koordinira postupke izlučivanja arhivske građe.
2.3.1.2. Odsjek za tehničku potporu
Članak 58.
Odsjek za tehničku potporu obavlja poslove sistematizacije i analize potreba regionalnih ureda za poslovnim prostorom, uređenjem poslovnog prostora, službenim automobilima, službenim mobitelima, vodi evidenciju službenih automobila danih na korištenje u regionalnim uredima, vodi evidenciju službenih mobitela, prati održavanje službenih automobila i vodi brigu o registriranju službenih automobila, zaprima potrebe za uredskim materijalom regionalnih ureda te predlaže odgovarajuće mjere koje se odnose na poslove telefonske centrale, održavanje poslovnog prostora, čajne kuhinje i sl.
2.3.2. Odjel za programe socijalnog i gospodarskog oporavka
Članak 59.
Odjel za programe socijalnog i gospodarskog oporavka provodi programe Vlade Republike Hrvatske i Svjetske banke koji bespovratno sufinanciraju izgradnju i obnovu objekata javne namjene, komunalne i socijalne infrastrukture, te gospodarskih objekata, priprema godišnje programe, obavlja stručnu i administrativnu pripremu za objavu pozivnih natječaja, daje stručnu pomoć javnim ustanovama, udrugama, tijelima jedinica lokalne samouprave i strankama u izradi programa, odabire programe, prati provedbu programa, potiče jačanje institucionalnih kapaciteta na središnjoj, regionalnoj i lokalnoj razini, izrađuje stručne analize i izvješća, obavlja nadzor, praćenje i reviziju programa i predlaže odgovarajuće mjere.
2.4. Područne jedinice – regionalni uredi
Članak 60.
Za obavljanje operativnih poslova na područjima posebne državne skrbi, stambenog zbrinjavanja, stambenog zbrinjavanja izvan područja posebne državne skrbi, skrbi o prognanicima, povratnicima i izbjeglicama, povratka, povrata imovine dodijeljene privremeno u posjed i na korištenje na područjima posebne državne skrbi, prodaje stanova i kuća u državnom vlasništvu, darovanja stanova i kuća u državnom vlasništvu ustrojavaju se slijedeće područne jedinice:
1. Za područje Karlovačke županije nadležan je Regionalni ured Karlovac sa sjedištem u Karlovcu;
2. Za područje Ličko-senjske županije, nadležan je Regionalni ured Gospić sa sjedištem u Gospiću
3. Za područje Osječko-baranjske županije, nadležan je Regionalni ured Osijek sa sjedištem u Osijeku;
4. Za područje Bjelovarsko-bilogorske županije, Virovitičko--podravske županije i grada Pakraca, nadležan je Regionalni ured Pakrac sa sjedištem u Pakracu;
5. Za područje Sisačko-moslavačke županije, nadležan je Regionalni ured Petrinja sa sjedištem u Petrinji;
6. Za područje Brodsko-posavske županije i Požeško-slavonske županije izuzev grada Pakraca, nadležan je Regionalni ured Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu;
7. Za područje Šibensko-kninske županije i Dubrovačko-neretvanske županije, nadležan je Regionalni ured Knin sa sjedištem u Kninu;
8. Za područje Vukovarsko-srijemske županije, nadležan je Regionalni ured Vukovar sa sjedištem u Vukovaru;
9. Za područje Zadarske županije i Splitsko-dalmatinske županije, nadležan je Regionalni ured Zadar sa sjedištem u Zadru;
10. Za područje Zagrebačke županije i Grada Zagreba, Varaždinske županije, Međimurske županije, Krapinsko-zagorske županije, Koprivničko-križevačke županije, Istarske županije, Primorsko-goranske županije, nadležan je Regionalni ured Zagreb sa sjedištem u Zagrebu.
Regionalni uredi obavljaju upravne, stručne i administrativne poslove koji se odnose na rješavanje pravnog položaja prognanika, povratnika i izbjeglica, izdavanje isprava kojima dokazuju svoj pravni položaj na osnovi kojih ostvaruju propisana prava; organiziraju i kontroliraju provođenje skrbi te prisutnost osoba u objektima organiziranog smještaja, vode brigu o imovini u objektima organiziranog smještaja, provode iseljavanje iz objekata organiziranog smještaja, ovjeravaju osobne kartone, operativno provode postupke povratka osoba; operativno sudjeluju u postupcima prodaje i darovanja stambenih objekata u državnom vlasništvu; operativno provode programe gospodarskog i socijalnog razvitka područja posebne državne skrbi; operativno provode postupke stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi i izvan područja posebne državne skrbi; donose prvostupanjska rješenja; zaprimaju i kompletiraju zahtjeve za povrat imovine dodijeljene privremeno u posjed i na korištenje; zaprimaju i kompletiraju zahtjeve; zaprimaju isprave radi dopune predmeta, provjeravaju stambene objekte u mjestima povratka i u svrhu kupovine i izvješćuju o istima.
3. UPRAVA ZA REGIONALNU I LOKALNU INFRASTRUKTURU
Članak 61.
Uprava za regionalnu i lokalnu infrastrukturu nositelj je provedbenog dijela programa regionalnog razvoja Republike Hrvatske, napose na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim i pograničnim područjima prema Republici Sloveniji, odnosno na područjima čiji razvojni pokazatelji zaostaju za nacionalnim prosjekom, pri čemu obavlja upravno-pravne i stručne poslove koji se odnose na: planiranje, pripremu, organizaciju, provedbu i nadzor programa izgradnje, nadogradnje i sanacije objekata komunalne i socijalne infrastrukture kao i ostalih objekata, mjera i aktivnosti koje se stave u nadležnost provođenja u okviru planova i programa rada, a koji se financiraju sredstvima državnog proračuna, zajmova, EU fondova i iz ostalih izvora financiranja; surađuje i koordinira potrebne aktivnosti s jedinicama i tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave, te s ostalim sudionicima i nositeljima u pripremi, organizaciji i provedbi razvojnih programa i projekata, čiji djelokrug rada je usko povezan ili srodan djelokrugu rada ove Uprave; izrađuje i provodi godišnje i višegodišnje planove i programe rada te prati njihovo izvršenje; izrađuje smjernice i naputke za izradu i kontrolu sadržaja tehničke dokumentacije; priprema i kontrolira tendere i drugu dokumentaciju; usklađuje i koordinira rad svih sudionika u pripremi i realizaciji radova; prati dinamiku realizacije po sklopljenim ugovorima; vodi evidenciju projekata i programa u pripremi, u provođenju kao i evidenciju svih završenih aktivnosti, i to po objektima koji su predmet aktivnosti, po administrativno-teritorijalnom ustroju i po sudionicima u provedbi te o istom izrađuje potrebna izvješća; uočava eventualne nepravilnosti u provedbi programa i poduzima odgovarajuće mjere za njihovo otklanjanje; zaprima, kontrolira i ovjerava obračunsku dokumentaciju; prati zakonske i druge propise iz djelokruga rada te obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu ministra i resornog državnog tajnika.
Za obavljanje poslova u Upravi za regionalnu i lokalnu infrastrukturu ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
3.1. Sektor za izgradnju infrastrukture,
3.2. Sektor za pripremu i praćenje programa.
3.1. Sektor za izgradnju infrastrukture
Članak 62.
Sektor za izgradnju infrastrukture provodi usvojene postupke koji se odnose na sanaciju, nadogradnju i izgradnju objekata komunalne i socijalne infrastrukture odnosno objekata javne namjene.
Za obavljanje poslova iz nadležnosti Sektora za izgradnju infrastrukture ustrojavaju se sljedeći odjeli:
3.1.1. Odjel za izgradnju objekata komunalne infrastrukture,
3.1.2. Odjel za izgradnju objekata javne namjene.
3.1.1. Odjel za izgradnju objekata komunalne infrastrukture
Članak 63.
Odjel za izgradnju objekata komunalne infrastrukture obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: aktivnosti u izradi prijedloga i planova programa izgradnje, sanacije i nadogradnje komunalnih infrastrukturnih objekata napose na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima, pograničnim područjima prema Republici Sloveniji i drugim područjima čiji razvojni pokazatelji zaostaju za nacionalnim prosjekom; pokreće postupke javne nabave iz svog djelokruga rada, a u skladu s godišnjim planovima rada; usklađuje rad svih sudionika u pripremi i realizaciji radova, neposredno organizira provedbu svih radova, usmjerava i kontrolira rad nadzornih službi i izvoditelja radova; zaprima i obrađuje obračunske situacije sudionika; vodi očevidnike o obuhvaćenim komunalnim infrastrukturnim objektima po fazama realizacije, po sudionicima u provedbi programa, po teritorijalnom ustroju, priprema i izrađuje potrebna izvješća i analize; izrađuje godišnje planove i programe rada, prati njihova izvršenja, te obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenih.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
3.1.1.1. Odsjek za pripremu planova i projekata,
3.1.1.2. Odsjek za koordinaciju i provedbu projekata.
3.1.1.1. Odsjek za pripremu planova i projekata
Članak 64.
Odsjek za pripremu planova i projekata obavlja stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi prijedloga, planova i programa sanacije, nadogradnje i izgradnje objekata komunalne infrastrukture na područjima njihove provedbe; obavlja i stručne poslove u pripremi projekata; analizira i obrađuje potrebnu tehničku i drugu dokumentaciju, dozvole i potrebne suglasnosti za realizaciju programa i projekata, po potrebi organizira kontrolu istih; kontrolira pokrivenost dostavljenih projekata građevinskim dozvolama i suglasnostima za realizaciju programa i projekata; daje stručne upute i mišljenja o sadržaju i opsegu tehničke dokumentacije; zaprima, obrađuje i analizira zahtjeve jedinica lokalne i područne samouprave o aktivnostima iz djelokruga rada Odjela; vodi očevidnike i evidencije o svom radu, priprema i izrađuje potrebna izvješća i analize; osigurava čuvanje dokumentacije, te obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenih.
3.1.1.2. Odsjek za koordinaciju provedbu projekata
Članak 65.
Odsjek za koordinaciju i provedbu projekata obavlja stručne poslove koji se odnose na koordinaciju i usklađivanje rada svih sudionika u realizaciji projekata; neposredno organizira provedbu svih planiranih radova; prati izvršenje radova u skladu s odobrenim dinamičkim planom; usmjerava rad nadzornih službi i izvoditelja radova; uočava eventualne nepravilnosti u provedbi programa i poduzima odgovarajuće mjere za njihovo otklanjanje; organizira primopredaju završenih objekata; zaprima i obrađuje obračunske situacije sudionika; vodi očevidnike o izgrađenim objektima i o projektima u tijeku, priprema i izrađuje potrebna izvješća i analize, te obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenih.
3.1.2. Odjel za izgradnju objekata javne namjene
Članak 66.
Odjel za izgradnju objekata javne namjene obavlja stručne poslove planiranja, pripreme i provođenja te organizira stručni nadzor nad provođenjem programa sanacije, nadogradnje i izgradnje objekata javne namjene; zaprima, analizira i obrađuje tehničku dokumentaciju, kao i građevinske dozvole i potrebne suglasnosti vezane za realizaciju programa obnove; usklađuje rad svih sudionika u programima obnove i izgradnje; prati tijek izvršenja u skladu s odobrenim dinamičkim planovima; uočava eventualne nepravilnosti u provedbi programa i poduzima odgovarajuće mjere za otklanjanje istih; analizira probleme provedbe programa, predlaže rješenja za njihovo otklanjanje; organizira primopredaju završenih objekata; zaprima i obrađuje obračunske situacije sudionika; vodi očevidnike o izgrađenim objektima i o projektima u tijeku, priprema i izrađuje potrebna izvješća i analize, te obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenih.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
3.1.2.1. Odsjek za izgradnju školskih objekata,
3.1.2.2. Odsjek za izgradnju objekata javne namjene.
3.1.2.1. Odsjek za izgradnju školskih objekata
Članak 67.
Odsjek za izgradnju školskih objekata obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, provođenje i stručni nadzor nad provođenjem programa sanacije, nadogradnje i izgradnje školskih objekata; usklađuje i koordinira rad svih sudionika u provedbi programa; izrađuje godišnji i višegodišnji plan i program rada zajedno s ostalim tijelima uprave i drugim sudionicima; prikuplja i obrađuje stručnu dokumentaciju vezanu za provedbu programa; prati tijek izvršenja po odobrenim dinamičkim planovima; zaprima i obrađuje obračunske situacije sudionika, izrađuje izvješća i analize o provedbi programa, analizira probleme u provedbi programa i predlaže rješenja za njihovo otklanjanje, vodi potrebne evidencije i očevidnike, organizira pohranu i čuvanje dokumentacije Odsjeka; te obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenih.
3.1.2.2. Odsjek za izgradnju objekata javne namjene
Članak 68.
Odsjek za izgradnju objekata javne namjene obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, provođenje i stručni nadzor nad provođenjem programa sanacije, nadogradnje i izgradnje objekata javne namjene; pokreće postupke nabave iz svog djelokruga, usklađuje i koordinira rad svih sudionika programa; izrađuje godišnji i višegodišnji plan i program rada zajedno s jedinicama lokalne samouprave i drugim sudionicima; prikuplja i obrađuje stručnu dokumentaciju, dozvole i suglasnosti vezane za provedbu programa, prati tijek izvršenja po odobrenim dinamičkim planovima; organizira primopredaju završenih objekata; zaprima i obrađuje obračunske situacije sudionika; izrađuje izvješća i analize o provedbi programa, analizira probleme i predlaže rješenja za njihovo otklanjanje, te obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenih.
3.2. Sektor za pripremu i praćenje programa
Članak 69.
Sektor za pripremu i praćenje programa provodi usvojene mjere koje se odnose na pripremu i planiranje tekućih, godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama ove uprave i tijelima koje planiraju i provode srodne aktivnosti; prikupljanje i obradu potreba jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave; praćenje provedbe projekata i programa ostalih ustrojstvenih jedinica ove Uprave; analizu učinkovitosti provedenih aktivnosti na područjima koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom i za koja država određenim mjerama, aktivnostima i poticajima posebno skrbi; te pripremu i provedbu posebnih programa i mjera vezano za ta područja.
Za obavljanje poslova Sektora za pripremu i praćenje programa ustrojavaju se sljedeći odjeli:
3.2.1. Odjel za pripremu i praćenje programa i projekata,
3.2.2. Odjel za posebne programe regionalnog i lokalnog razvoja.
3.2.1. Odjel za pripremu i praćenje programa i projekata
Članak 70.
Odjel za pripremu i praćenje programa i projekata u suradnji i koordinaciji rada s ostalim stručnim odjelima ove Uprave, obavlja administrativne, upravnopravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje tekućih, godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; prikuplja, obrađuje i analizira stanje potreba za aktivnostima iz djelokruga rada Uprave s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, njihovim tijelima, kao i s ostalim sudionicima i čimbenicima u planiranju i provedbi infrastrukturnih i srodnih aktivnosti a napose s resornim upravama Ministarstva i drugih tijela čiji rad je srodan ili usko povezan s djelokrugom rada Odjela; prati i analizira tijek i dinamiku realizacije planova i programa rada; vodi evidenciju i obradu objekata uključenih u fazu pripreme, realizacije kao i završenih investicija, o čemu izrađuje potrebna izvješća i informacije; organizira informatičku podršku i arhiviranje dokumentacije iz djelokruga rada Uprave, te obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenih.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
3.2.1.1. Odsjek za pripremu,
3.2.1.2. Odsjek za praćenje.
3.2.1.1. Odsjek za pripremu
Članak 71.
Odsjek za pripremu obavlja administrativne, upravnopravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; prikuplja, obrađuje i analizira stanje potreba za aktivnostima izgradnje, nadogradnje i sanacije objekata komunalne i socijalne infrastrukture, kao i ostalih objekata, aktivnosti i mjera iz djelokruga rada Uprave o čemu izrađuje potrebna izvješća i planove; organizira i pruža informatičku podršku i obradu potrebnih očevidnika i podataka; organizira i provodi arhiviranje dokumentacije; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenih.
3.2.1.2. Odsjek za praćenje
Članak 72.
Odsjek za praćenje obavlja administrativne, upravnopravne i stručne poslove koji se odnose suradnju i koordinaciju rada s ostalim stručnim odjelima Uprave i ostalim sudionicima srodnih aktivnosti, a sve u cilju praćenja i analize tijeka realizacije aktivnosti i mjera iz djelokruga rada Uprave, o čemu izrađuje potrebna izvješća i informacije; analizira izvršenje i učinkovitost godišnjih i višegodišnjih planova rada; vodi evidenciju i informatičku obradu o svim aktivnostima i obuhvaćenim objektima; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenih.
3.2.2. Odjel za posebne programe regionalnog i lokalnog razvoja
Članak 73.
Odjel za posebne programe regionalnog i lokalnog razvoja obavlja administrativne, upravnopravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu, organizaciju, provedbu i analizu učinkovitosti provedenih aktivnosti na područjima koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom i za koja država određenim mjerama, aktivnostima i poticajima posebno skrbi; vodi evidenciju i očevidnik do sada provedenih aktivnosti i o aktivnostima čija realizacija je u tijeku; prikuplja, obrađuje i analizira potrebne podatke i informacije nužne za pripremu i izradu godišnjih i višegodišnjih programa i planova rada za ova područja, surađuje u pripremi planova rada i njihovoj provedbi s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave i s njihovim tijelima, kao i ostalim sudionicima i nositeljima aktivnosti u pripremi i provedbi navedenih planova i programa rada; analizira učinke provedenih aktivnosti; izrađuje potrebna izvješća i informacije o aktivnostima iz djelokruga rada te obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenih.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
3.2.2.1. Odsjek za pripremu,
3.2.2.2. Odsjek za provedbu.
3.2.2.1. Odsjek za pripremu
Članak 74.
Odsjek za pripremu obavlja administrativne, upravno-pravne i stručne poslove koji se odnose na prikupljanje, obradu i analizu svih relevantnih podataka i informacija o stanju i potrebama za provođenje aktivnosti i mjera iz nadležnosti Odjela, o čemu vodi posebne evidencije i očevidnike, te na temelju kojih u suradnji ostalim stručnim odjelima Uprave i s jedinicama i tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave kao i s ostalim sudionicima priprema i izrađuje godišnje i višegodišnje planove i programe rada, o čemu izrađuje potrebna izvješća i informacije, te obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenih.
3.2.2.2. Odsjek za provedbu
Članak 75.
Odsjek za provedu obavlja administrativne, upravno-pravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu, organizaciju, provođenje i analizu provedenih aktivnosti i mjera za područja obuhvata iz djelokruga rada Odjela; surađuje i koordinira potrebne aktivnosti za i u provedbi aktivnosti i mjera s jedinicama i tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave kao i s drugim sudionicima u provođenju određenih aktivnosti i mjera; vodi evidencije o provedenim aktivnostima i mjerama o kojima izrađuje potrebna izvješća i informacije, te obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenih.
4. UPRAVA ZA OBNOVU
Članak 76.
Uprava za obnovu obavlja upravno-pravne i stručne poslove koji se odnose na: planiranje, pripremu, organizaciju, provedbu i nadzor provedbe programa obnove u ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica i stambenog zbrinjavanja na području posebne državne skrbi, provedbu programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu, prikuplja programske i druge informacije od značaja za obnovu stambenih jedinica i stambenog zbrinjavanja, te provedbu propisa iz područja obnove stambenih jedinica i stambenog zbrinjavanja od značaja za obnovu stambenih jedinica i stambenog zbrinjavanja; usklađuje aktivnosti pojedinih službi unutar tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a osobito ureda državne uprave nadležnih za poslove obnove i aktivnosti koje u svezi s obnovom obiteljskih kuća i stanova provode odgovarajuća ministarstva, državne upravne organizacije i drugi sudionici obnove (međunarodne donatorske organizacije); rješava u drugostupanjskom upravnom postupku o pravu na obnovu obiteljskih kuća i stanova; surađuje i koordinira aktivnosti s državnim odvjetništvom i državnim uredima nadležnim za poslove obnove u svezi rješavanja o pravu na naknadu materijalne štete nastale na materijalnim dobrima sukladno Zakonu o obnovi a temeljem posebnog propisa; te predlaže financijske politike u svezi s obnovom.
Za obavljanje poslova u Upravi za obnovu ustrojavaju se sljedeći sektori:
4.1. Sektor za obnovu i provedbu stambenog zbrinjavanja,
4.2. Sektor za upravnopravne poslove.
4.1. Sektor za obnovu i provedbu stambenog zbrinjavanja
Članak 77.
Sektor za obnovu i provedbu stambeno zbrinjavanje obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na: planiranje, pripremu, organizaciju, provedbu i nadzor provedbe programa obnove u ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica, stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi, provedbu programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu i opremanje obnovljenih stambenih jedinica; prikuplja programske i druge informacije od značaja za obnovu stambenih jedinica i stambenog zbrinjavanja; provodi propise iz područja obnove stambenih jedinica i stambenog zbrinjavanja od značaja za popravak, obnovu i izgradnju stambenih jedinica; usklađuje aktivnosti pojedinih službi unutar tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svezi aktivnosti vezane s obnovom obiteljskih kuća i stanova; te surađuje s državnim odvjetništvom i drugim tijelima državne uprave u svezi rješavanja pritužbi sudionika u obnovi i stambenom zbrinjavanje.
Za obavljanje poslova Sektora za obnovu i provedbu stambenog zbrinjavanja ustrojavaju se sljedeći odjeli:
4.1.1. Odjel za obnovu,
4.1.2. Odjel za provedbu stambenog zbrinjavanja.
4.1.1. Odjel za obnovu
Članak 78.
Odjel za obnovu obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga i programa obnove i pripremu radova obnove obiteljskih kuća i stanova u višestambenim zgradama; usklađuje rad svih sudionika u pripremi i realizaciji radova obnove; neposredno organizira provedbu svih radova koji se odnose na popravak, obnovu i izgradnju obiteljskih kuća i stanova u višestambenim zgradama; usmjerava i koordinira rad sudionika obnove (područne i lokalne nadzorne službe i izvoditelji radova); obavlja poslove zaprimanja, upisa i praćenja obračunskih situacija te poslove vezane za građevinsku stolariju i opremanje obnovljenih stambenih jedinica najnužnije predmetima kućanstva – namještaj; prati dinamiku plaćanja obračunskih situacija temeljem podataka dobivenih od Uprave za proračun i financije, vodi očevidnik obračunskih situacija, te izrađuje izvješća o dinamici plaćanja.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
4.1.1.1. Odsjek za planiranje i pripremu,
4.1.1.2. Odsjek za provođenje programa obnove obiteljskih kuća,
4.1.1.2. Odsjek za obnovu višestambenih zgrada.
4.1.1.1. Odsjek za planiranje i pripremu
Članak 79.
Odsjek za planiranje i pripremu obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na izradu planova i prijedloga programa obnove, pripremu radova obnove stambenih jedinica; priprema sva potrebna izvješća i podloge za izradu planova i programa rada prema teritorijalnom ustroju, a u koordinaciji s ostalim službama Uprave; izrađuje prijedloge proračuna za djelokrug rada Uprave; daje prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloge zakona i iz djelokruga drugih državnih tijela; organizira informatičku podršku i arhiviranje dokumentacije iz djelokruga rada odjela, vodi sve potrebne evidencije i očevidnike vezane za pripremu i provedbu programa obnove i stambenog zbrinjavanje, te pisana izvješća o provedbi programa obnove.
4.1.1.2. Odsjek za provođenje programa obnove obiteljskih kuća
Članak 80.
Odsjek za provođenje programa obnove obiteljskih kuća obavlja stručne poslove koji se odnose na usklađivanje rada svih sudionika u realizaciji programa obnove obiteljskih kuća, napose projektiranja, izvođenja radova obnove i nadzora nad izvođenjem radova; koordinira aktivnosti provođenja programa obnove, daje upute i smjernice za provedbu, te stručna uputstva i pojašnjenja u svezi provedbe programa; vodi poslove upisa i praćenja obračunskih situacija, prati dinamiku plaćanja, vodi sve potrebne očevidnike i izvješća o radu te pisanu komunikaciju s korisnicima prava i drugim tijelima državne uprave.
Za obavljanje poslova u Odsjeku ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:
4.1.1.2.1. Pododsjek za praćenje i analizu programa,
4.1.1.2.2. Pododsjek za opremanje.
4.1.1.2.1. Pododsjek za praćenje i analizu programa
Članak 81.
Pododsjek za praćenje i analizu programa obavlja administrativne i stručne poslove koji se odnose na praćenje programa obnove obiteljskih kuća i stanova u dijelu koji se odnosi na zaprimanje, upis i praćenje plaćanja obračunskih situacija, upis obavljenih tehničkih pregleda i primopredaja stambenih jedinica, vodi sve potrebne očevidnike i izvješća o obračunskim situacijama i plaćanjima te arhivira obračunsku dokumentaciju.
4.1.1.2.2. Podosjek za opremanje
Članak 82.
Pododsjek za opremanje obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na opremanje obnovljenih stambenih jedinica najnužnijim predmetima kućanstva – namještaj, koordinira sudionike u provedbi opremanja obnovljenih stambenih jedinica, vodi poslove narudžbe i kontrole isporučenog namještaja, vodi sve potrebne očevidnike, te priprema izvješća i analize o provedbi opremanja.
4.1.1.2. Odsjek za obnovu višestambenih zgrada
Članak 83.
Odsjek za obnovu višestambenih zgrada obavlja stručne poslove koji se odnose na: planiranje, pripremu, organizaciju, provođenje i nadzor nad provedbom programa sanacije i izgradnje višestambenih zgrada; prikuplja i obrađuje stručnu dokumentaciju i ostale podatke vezane za provedbu programa sanacije i izgradnje; usklađuje rad svih sudionika i prati tijek izvršenja po odobrenim dinamičkim planovima rada; analizira probleme u provedbi programa i predlaže rješenja za njihovo otklanjanje; zaprima i obrađuje obračunske situacije sudionika, prati dinamiku plaćanja, vodi sve potrebne očevidnike, te izrađuje izvješća i analize o provedbi programa.
4.1.2. Odjel za provedbu stambenog zbrinjavanja
Članak 84.
Odjel za provedbu stambenog zbrinjavanja obavlja stručne poslove koji se odnose na: planiranje, pripremu, organizaciju i nadzor nad provođenjem programa stambenog zbrinjavanja dodjelom građevinskog materijala; obavlja poslove pripreme građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu te njihovo komunalno opremanje; obavlja poslove pripreme i organizacije nabave, isporuke i ugradnje građevinskog materijala za popravak, obnovu ili izgradnju obiteljskih kuća ili stanova na područjima posebne državne skrbi, obavlja poslove pripreme i organizacije izgradnje zamjenskih kuća i stanova te njihovo priključenje na osnovnu komunalnu infrastrukturu, obavlja poslove popravka i obnove kuća i stanova u državnom vlasništvu; provodi program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu, prikuplja i obrađuje stručnu dokumentaciju i ostale podatke vezane za realizaciju programa; usklađuje rad svih sudionika i prati tijek izvršenja po odobrenim dinamičkim planovima rada; zaprima i obrađuje obračunske situacije sudionika, prati dinamiku plaćanja, vodi sve potrebne očevidnike, te izrađuje izvješća i analize o provedbi programa i pisanu komunikaciju s korisnicima prava.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
4.1.2.1. Odsjek za provođenje programa stambenog zbrinjavanja,
4.1.2.2. Odsjek za izgradnju naselja.
4.1.2.1. Odsjek za provođenje programa stambenog zbrinjavanja
Članak 85.
Odsjek za provođenje programa stambenog zbrinjavanja obavlja stručne poslove koji se odnose na: planiranje, pripremu, organizaciju, provođenje i nadzor nad provođenjem programa stambenog zbrinjavanja dodjelom građevinskog materijala; obavlja poslove pripreme građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu te njihovo komunalno opremanje; obavlja poslove pripreme i organizacije nabave, isporuke i ugradnji građevinskog materijala za popravak, obnovu ili izgradnju obiteljskih kuća ili stanova na području posebne državne skrbi, obavlja poslove pripreme i organizacije izgradnje zamjenskih kuća i stanova te njihovo priključenje na osnovnu komunalnu infrastrukturu, obavlja poslove popravka i obnove kuća i stanova u državnom vlasništvu; provodi program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu, prikuplja i obrađuje stručnu dokumentaciju i ostale podatke vezane za realizaciju programa; usklađuje rad svih sudionika i prati tijek izvršenja po odobrenim dinamičkim planovima rada; zaprima i obrađuje obračunske situacije sudionika, prati dinamiku plaćanja.
4.1.2.2. Odsjek za izgradnju naselja
Članak 86.
Odsjek za izgradnju naselja obavlja stručne poslove koji se odnose na: planiranje, pripremu, organizaciju, provođenje i nadzor nad provođenjem programa stambenog zbrinjavanja na lokacijama novih naselja; obavlja poslove pripreme i uređenja građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu te njihovo komunalno opremanje; obavlja poslove pripreme i organizacije nabave, isporuke i ugradnje građevinskog materijala za izgradnju obiteljskih kuća ili stanova u naseljima, obavlja poslove pripreme organizirane izgradnje kuća i stanova te njihovo priključenje na osnovnu komunalnu infrastrukturu.
4.2. Sektor za upravnopravne poslove
Članak 87.
Sektor za upravnopravne poslove obavlja upravne i stručne poslove u vezi primjene propisa o obnovi ratom oštećenih stambenih objekata, o naknadi štete nastale uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata iz područja obnove, naknade štete nastale uslijed terorističkih akata, rješava u drugostupanjskom postupku o pravu na obnovu, naknadu štete, izrađuje odgovore na tužbe na traženje Upravnog suda Republike Hrvatske i drugih sudova vezano za upravni postupak i ocjenu zakonitosti i ustavnosti primjene propisa iz nadležnosti Uprave, provodi nadzor na primjenom propisa iz nadležnosti Uprave u odnosu na tijela prvog stupnja te s tim u vezi provodi edukaciju u primjeni propisa iz djelokruga Uprave, obavlja poslove u vezi posebnih prava korisnika obnove propisanih u Zakonu o obnovi, pruža pravnu i stručnu pomoć korisnicima obnove i stambenog zbrinjavanja, obavlja suradnju i koordinaciju aktivnosti sa državnim odvjetništvom i nadležnim tijelima u vezi protupravno ostvarenih prava iz nadležnosti Uprave i prema djelokrugu rada srodnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, prati izvršenje ugovora o obnovi po korisnicima obnove te u vezi s tim daje prijedloge kaznenog progona i povrata nezakonito ostvarenih sredstava ili dobara, obavlja pisanu i usmenu komunikaciju sa korisnicima prava iz nadležnosti Uprave i pruža im stručnu i pravnu pomoć, obavlja komunikaciju s tijelima državne uprave i drugim ustrojstvenim jedinicama, vodi očevidnike o korisnicima i ostvarenim pravima iz nadležnosti Uprave, izrađuje odgovarajuća izvješća, preglede, plansko-analitičke podatke u vezi s poslovima iz nadležnosti Uprave, obavlja unos, kontrolu,informatičku obradu i pohranu podataka.
Za obavljanje poslova u Sektoru za upravnopravne poslove ustrojavaju se sljedeći odjeli:
4.2.1. Odjel za drugostupanjski postupak,
4.2.2. Odjel za pravne poslove i dokumentaciju.
4.2.1. Odjel za drugostupanjski postupak
Članak 88.
Odjel za drugostupanjski postupak vodi postupke po žalbama korisnika prava na obnovu, naknadama štete nastale uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija sukladno posebnom propisu, daje odgovore na tužbe podnesene Upravnom sudu Republike Hrvatske i drugim sudovima u vezi ocjene zakonitosti donesenih upravnih akata.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
4.2.1.1. Odsjek za drugostupanjski postupak korisnika obnove,
4.2.1.2. Odsjek za upravni nadzor.
4.2.1.1. Odsjek za drugostupanjski postupakkorisnika obnove
Članak 89.
Odsjek za drugostupanjski postupak korisnika obnove vodi drugostupanjski upravni postupak po žalbama korisnika obnove i naknade štete, daje odgovore na tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske i drugim sudovima u vezi ocjene zakonitosti donesenih upravnih akata.
4.2.1.2. Odsjek za upravni nadzor
Članak 90.
Odsjek za upravni nadzor pruža potrebnu stručnu pomoć prvostupanjskim tijelima u primjeni propisa; prati zakonitost primjene propisa po prvostupanjskim tijelima te s tim u vezi izrađuje izvješće i daje prijedlog mjera; daje i izrađuje prijedloge za primjenu izvanrednih pravnih lijekova i zahtjeva za zaštitu zakonitosti; daje mišljenja o primjeni propisa, na nacrte prijedloga propisa i izmjene propisa.
4.2.2. Odjel za pravne poslove i dokumentaciju
Članak 91.
Odjel za pravne poslove i dokumentaciju obavlja pisanu komunikaciju s tijelima državne prave, Pučkim pravobraniteljem i dr., prati izvršavanje ugovornih obveza korisnika obnove, postupa u predmetima za povrat vlastitih sredstava, zamjene prava na obnovu za novčana sredstva, pruža potrebnu stručnu pomoć prvostupanjskim tijelima u primjeni propisa, prati zakonitost primjene propisa po prvostupanjskim tijelima, vodi evidenciju o ostvarenim pravima iz djelokruga Uprave, unosi i informatički obrađuje rješenja donesena o zahtjevima za obnovu.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
4.2.2.1. Odsjek za pravnu pomoć i posebna prava korisnika,
4.2.2.2. Odsjek za dokumentaciju i evidenciju.
4.2.2.1. Odsjek za pravnu pomoć i posebna prava korisnika
Članak 92.
Odsjek za pravnu pomoć i posebna prava korisnika obavlja pisanu komunikaciju s tijelima državne uprave, Pučkim pravobraniteljem i dr.; odgovara na usmene i pisane upite korisnika obnove, naknade štete i u vezi s tim im daje pravnu i stručnu pomoć; prati izvršavanje ugovornih obveza korisnika obnove u vezi sa namjenskim trošenjem dodijeljenih sredstava obnove, te u vezi s utvrđenim nezakonitostima poduzima radnje i stavlja radi prekršajne, kaznene i materijalne odgovornosti, s tim u vezi obavlja potrebnu komunikaciju s nadležnim državnim tijelima, državnim odvjetništvom, te poduzima radnje radi ovrhe po pravomoćnim presudama; postupa u predmetima za povrat vlastitih sredstava, dovršenje radova obnove, zamjene prava na obnovu za novčana sredstva, objekt u državnom vlasništvu, smještaja u dom starih; postupa u predmetima zahtjeva za davanje odobrenja za brisanje zabilježbe zabrane otuđenja kao i u predmetima za davanje suglasnosti za otuđenje obnovljenih objekata, prije isteka zakonskog roka.
4.2.2.2. Odsjek za dokumentaciju i evidenciju
Članak 93.
Odsjek za dokumentaciju i evidenciju unosi i informatički obrađuje rješenja donesena o zahtjevima za obnovu, obrađuje, sklapa i ažurira ugovore o obnovi; vodi evidenciju o ostvarenim pravima iz djelokruga Uprave; izrađuje prijedlog isplate novčanih potpora i posebnih prava; vodi evidenciju o realiziranim pravima novčanih potpora; te izrađuje izvješća o ostvarenim pravima.
5. UPRAVA ZA INTEGRIRANI REGIONALNI RAZVOJ
Članak 94.
Uprava za integrirani regionalni razvoj obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: predlaganje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja; koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz planiranje, programiranje, provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje godišnjih i višegodišnjih regionalnih razvojnih programa i projekata koji se financiraju iz državnog proračuna, iz sredstava donatora te drugih izvora financiranja, a koji su namijenjeni: razvoju županija i širih regija, poticanju razvoja prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje kao i na pripremu višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava predpristupnih fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju; koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz planiranje, programiranje, praćenje provedbe i vrednovanje godišnjih i višegodišnjih regionalnih razvojnih programa i projekata koji se financiraju iz državnog proračuna, iz sredstava donatora te drugih izvora financiranja koji su namijenjeni poticanju razvoja područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom; suradnju i koordinaciju sa sudionicima procesa planiranja, programiranja, provedbe, praćenja provedbe i vrednovanja regionalne razvojne politike; obavljanje poslova u svezi s pripremom i izradom nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja regionalnog razvoja; davanje stručnih mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja regionalnog razvoja; izradu analiza i stručnih podloga, odnosno sudjelovanje u izradi odgovarajućih dokumenata u svezi s planiranjem i predlaganjem državnih poticajnih mjera za regionalni razvoj, te osmišljavanje i predlaganje kriterija za praćenje provedbe i vrednovanje učinaka poticajnih mjera; suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave;organizaciju izrade stručnih podloga, razvojne dokumentacije, znanstveno-stručnih studija i elaborata te razvojnih programa i projekata u svezi s regionalnim razvojem; koordinaciju izrade i pripremanja izvješća o procesu planiranja, programiranja, provedbe, praćenja provedbe i vrednovanja regionalne razvojne politike; organizaciju obuke sudionika uključenih u proces planiranja, provedbe, praćenja provedbe i vrednovanja politike regionalnog razvoja; pripremanje i provođenje komunikacijske strategije za informiranje sudionika u procesu planiranja, programiranja, provedbe, praćenja provedbe i vrednovanja regionalne razvojne politike; vođenje baze podataka vezano uz programe i projekte namijenjene regionalnom razvoju te druge poslove po nalogu ministra i državnog tajnika.
Za obavljanje poslova Uprave za integrirani regionalni razvoj ustrojava se sljedeći sektor i odjel:
5.1. Sektor za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju,
5.2. Odjel za regionalnu razvojnu politiku.
5.1. Sektor za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju
Članak 95.
Sektor za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju provodi mjere programa za razvoj županija i širih regija; prati i kontrolira provedbu projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije i to posebice u dijelu koji se odnosi na provedbu postupka nabave i financijsko upravljanje; daje tehničku pomoć i savjete županijama o pitanjima pripreme županijskih strateških i operativnih dokumenata; sudjeluje u pripremi i predlaganju propise koji se odnose na provedbu određenih mjera programa za razvoj županija i širih regija; informira i obrazuje potencijalne projektne partnere u procesu vezano uz program za razvoj županija i širih regija te programe prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje; razvija odgovarajuće komunikacijske i informacijske strategije u svrhu informiranja sudionika u programima i projektima namijenjenim za razvoj županija i širih regija te prekograničnoj, transnacionalnoj i međuregionalnoj suradnji; vodi bazu podataka o programima i projektima vezanim uz razvoj županija i širih regija te prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje; izrađuje izvješća o programima i projektima vezanim uz program razvoja županija i širih regija te prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje.
Za obavljanje poslova u Sektoru za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju ustrojavaju se sljedeći odjeli:
5.1.1. Odjel za razvoj županija i širih regija,
5.1.2. Odjel za prekograničnu suradnju.
5.1.1. Odjel za razvoj županija i širih regija
Članak 96.
Odjel za razvoj županija i širih regija obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: sudjelovanje u izradi višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata i programa koji se financiraju iz državnog proračuna, iz sredstava donatora te drugih izvora financiranja i kojima se upravlja sa središnje razine a namijenjeni su razvoju županija i širih regija; sudjelovanje u pripremanju i predlaganju propisa koji se odnose na provedbu određenih mjera programa za razvoj županija i širih regija; koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz provedbu programa za razvoj županija i širih regija; provedbu određenih mjera programa za razvoj županija i širih regija; praćenje i kontrolu provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije i to posebice u dijelu koji se odnosi na provedbu postupka nabave i financijsko upravljanje; pripremu projekata prikladnih za financiranje iz predpristupnih fondova EU i sredstava drugih donatora vezano uz provedbu programa razvoja županija i širih regija kojima se upravlja sa središnje razine; davanje tehničke pomoći i savjeta županijama o pitanjima pripreme županijskih strateških i operativnih dokumenata; uspostavu županijskih institucionalnih struktura za planiranje, programiranje i upravljanje razvojem, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te međužupanijsku suradnju; vođenje baze podataka i drugih informacija vezano uz županijske i međužupanijske institucionalne strukture za planiranje, programiranje i upravljanje razvojem; vođenje baze podataka vezano uz programe i projekte namijenjene razvoju županija i širih regija; promidžbu državnih poticajnih mjera i razvojnih programa i projekata vezanih uz regionalni razvoj te obavljanje i drugih poslova iz svojeg djelokruga po nalogu nadređenih.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
5.1.1.1. Odsjek za provedbu,
5.1.1.2. Odsjek za kontrolu.
5.1.1.1. Odsjek za provedbu
Članak 97.
Odsjek za provedbu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: sudjelovanje u izradi višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata i programa koji se financiraju iz državnog proračuna, iz sredstava donatora te drugih izvora financiranja i kojima se upravlja sa središnje razine a namijenjeni su razvoju županija i širih regija; pripremu projekata prikladnih za financiranje iz predpristupnih fondova EU i sredstava drugih donatora vezano uz provedbu programa razvoja županija i širih regija kojima se upravlja sa središnje razine; sudjelovanje u pripremanju i predlaganju propisa koji se odnose na provedbu određenih mjera programa za razvoj županija i širih regija (npr. nacionalnih smjernica/ili nacionalne smjernice);koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz provedbu programa za razvoj županija i širih regija; sudjelovanje u izradi analiza i stručnih podloga potrebnih za određivanje prioriteta i predlaganje državnih poticajnih mjera za razvoj županija i širih regija te uobličavanje i predlaganje pokazatelja za praćenje njihove provedbe; vođenje baze podataka i drugih informacija vezano uz županijske i međužupanijske institucionalne strukture za planiranje, programiranje i upravljanje razvojem;vođenje baze podataka vezano uz programe i projekte namijenjene razvoju županija i širih regija;provedbu određenih mjera programa za razvoj županija i širih regija; davanje tehničke pomoći i savjeta županijama o pitanjima pripreme županijskih strateških i operativnih dokumenata te uspostave županijskih i međužupanijskih institucionalnih struktura za planiranje, programiranje i upravljanje razvojem; suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave;promidžbu državnih poticajnih mjera i razvojnih programa i projekata vezanih uz regionalni razvoj; praćenje pripreme županijskih razvojnih strategija i zajedničkih regionalnih razvojnih programa i projekata te obavljanje drugih poslova iz svojeg djelokruga po nalogu nadređenih.
5.1.1.2. Odsjek za kontrolu
Članak 98.
Odsjek za kontrolu obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na: praćenje i kontrolu provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije i to posebice u dijelu koji se odnosi na provedbu postupka nabave i financijsko upravljanje; sudjelovanje u pripremi dokumenta kojima se propisuju postupci praćenja i kontrole provedbe projekata; provjeru natječajne i ugovorne dokumentacije projekata; izradu i provedbu godišnjih planova posjete projektima (tzv. on-the spot visits); pružanje podrške Odsjeku za provedbu u rješavanju financijskih pitanja relevantnih za provedbu projekata; kontroliranje, verificiranje i pripremu za podnošenje zahtjeva za plaćanje i njima pripadajućih dokumenta Nacionalnom fondu; kontroliranje i verificiranje i pripremu za podnošenje zahtjeva za prijenos sredstava nacionalnog sufinanciranja; pripremu izvješća vezanih uz provedene kontrole; vođenje evidencije svih financijskih dokumenta vezanih uz provedbu projekata; pružanje podrške Odsjeku za praćenje i vrednovanje pri izradi godišnjih i finalnih izvješća o provedbi programa te izradi drugih izvješća vezanih uz provedbu pojedinačnih projekata.
5.1.2. Odjel za prekograničnu suradnju
Članak 99.
Odjel za prekograničnu suradnju obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na: sudjelovanje u izradi godišnjih i višegodišnjih strateških i operativnih dokumenata i programa koji se financiraju iz državnog proračuna, iz sredstava donatora te drugih izvora financiranja i kojima se upravlja sa središnje razine, a koji su namijenjeni razvoju prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje; obavljanje administrativnih poslova vezano uz programe prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje, kao i izradu pregleda postojećih i planiranih aktivnosti vezano uz djelokrug rada; koordinaciju tehničke pomoći vezano uz podršku za izradu i provedbu programa prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje; predlaganje mjera radi unapređenja učinkovitosti korištenja EU i drugih programa i projekata prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska; pružanje stručne podrške drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave, pravnim subjektima te tijelima regionalne i lokalne samouprave o modalitetima sudjelovanja u programima prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje, na programskoj i projektnoj razini; informiranje i obrazovanje potencijalnih projektnih partnera u procesu vezano uz programe pomoći prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje; razvijanje odgovarajuće komunikacijske i informacijske strategiju u svrhu informiranja sudionika u programima i projektima prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje;vođenje baza podataka o programima i projektima prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska; izrada izvješća o programima i projektima prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska te obavljanje drugih poslova iz svojeg djelokruga po nalogu nadređenih.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
5.1.2.1. Odsjek za prekogranične programe s državama članicama Europske unije,
5.1.2.2. Odsjek za prekogranične programe s državama nečlanicama Europske unije.
5.1.2.1. Odsjek za prekogranične programe s državama članicama Europske unije
Članak 100.
Odsjek za prekogranične programe s državama članicama Europske unije obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi godišnjih i višegodišnjih strateških i operativnih dokumenata i programa koji se financiraju iz državnog proračuna, iz sredstava donatora te drugih izvora financiranja i kojima se upravlja sa središnje razine, a koji su namijenjeni prekograničnoj suradnji s državama članicama Europske unije, transnacionalnoj i međuregionalnoj suradnji; obavljanje administrativnih poslova vezano uz programe prekogranične suradnje s državama članicama Europske unije, transnacionalne i međuregionalne suradnje, kao i izradu pregleda postojećih i planiranih aktivnosti vezano uz djelokrug rada; koordinaciju tehničke pomoći vezano uz podršku za izradu i provedbu programa prekogranične suradnje s državama članicama Europske unije, transnacionalne i međuregionalne suradnje; predlaganje mjera radi unapređenja učinkovitosti korištenja programa Europske unije i drugih programa i projekata prekogranične suradnje s državama članicama Europske unije, transnacionalne i međuregionalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska; izradu izvješća o programima i projektima prekogranične suradnje s državama članicama Europske unije, transnacionalne i međuregionalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska; koordinaciju i obavljanje administrativnih poslova vezano uz rad Nacionalnoga odbora za provedbu programa teritorijalne suradnju Europske unije za Republiku Hrvatsku; pružanje stručne podrške drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave, pravnim subjektima te tijelima regionalne i lokalne samouprave o modalitetima sudjelovanja u programima prekogranične suradnje s državama članicama EU te programima transnacionalne i međuregionalne suradnje na programskoj i projektnoj razini; informiranje i obrazovanje potencijalnih projektnih partnera u procesu vezano uz prekogranične programe s državama članicama EU te programe transnacionalne i međuregionalne suradnje; razvijanje odgovarajuće komunikacijske i informacijske strategije u svrhu informiranja sudionika u programima i projektima prekogranične suradnje s državama članicama EU te programima transnacionalne i međuregionalne suradnje; vođenje baza podataka o programima i projektima prekogranične suradnje s državama članicama EU te transnacionalne i međuregionalne suradnje; pomoć u radu upravljačkim tijelima Prekograničnog programa između Republike Slovenije i Republike Hrvatske, Prekograničnog programa između Republike Mađarske i Republike Hrvatske te Jadranskog prekograničnog programa na način sudjelovanja u osnivanju i funkcioniranju zajedničkih tijela programa te predstavništva programa na prostoru teritorija Republike Hrvatske; sudjelovanje u organizaciji natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava i odabiru projekata koji se financiraju iz prekograničnih programa s državama članicama Europske unije te transnacionalnih i međuregionalnih programa; praćenje i kontrolu provedbe projekata koji se financiraju u okviru programa prekogranične suradnje s državama članicama Europske unije, transnacionalnih i međuregionalnih programima (Program Jugoistočni europski prostor i Mediteranski program); sudjelovanje u praćenju provedbe, vrednovanju i revidiranju prekograničnih programa s državama članicama Europske unije i transnacionalnih i međuregionalnih programa u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, te obavljanje drugih poslova iz svojeg djelokruga po nalogu nadređenih.
5.1.2.2. Odsjek za prekogranične programe s državama nečlanicama Europske unije
Članak 101.
Odsjek za prekogranične programe s državama nečlanicama Europske unije obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi godišnjih i višegodišnjih strateških i operativnih dokumenata i programa koji se financiraju iz državnog proračuna, iz sredstava donatora te drugih izvora financiranja i kojima se upravlja sa središnje razine, a koji su namijenjeni prekograničnoj suradnji s državama nečlanicama Europske unije; obavljanje administrativnih poslova vezano uz programe prekogranične suradnje s državama nečlanicama Europske unije kao i izradu pregleda postojećih i planiranih aktivnosti vezano uz djelokrug rada; koordinaciju tehničke pomoći vezano uz podršku za izradu i provedbu programa prekogranične suradnje s državama nečlanicama Europske unije; predlaganje mjera radi unapređenja učinkovitosti korištenja programa Europske unije i drugih programa i projekata prekogranične suradnje s državama nečlanicama Europske unije; izrada izvješća o programima i projektima prekogranične suradnje s državama nečlanicama Europske unije u kojima sudjeluje Republika Hrvatska; pružanje stručne podrške drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave, pravnim subjektima te tijelima regionalne i lokalne samouprave o modalitetima sudjelovanja u programima prekogranične suradnje s državama nečlanicama Europske unije na programskoj i projektnoj razini; informiranje i obrazovanje potencijalnih projektnih partnera u procesu vezano uz programe pomoći prekogranične suradnje s državama nečlanicama Europske unije, razvijanje odgovarajuće komunikacijske i informacijske strategije u svrhu informiranja sudionika u programima i projektima prekogranične suradnje s državama nečlanicama Europske unije; vođenje baza podataka o programima i projektima prekogranične suradnje s državama nečlanicama Europske unije; sudjelovanje u osnivanju i upravljanju zajedničkim tijelima Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Crne Gore i Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije; sudjelovanje u organizaciji natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava i odabiru projekata koji se financiraju iz prekograničnih programa s državama nečlanicama Europske unije; praćenje i kontrola provedbe projekata; sudjelovanje u praćenju provedbe, vrednovanju i revidiranju prekograničnih programa s državama nečlanicama Europske unije te obavlja druge poslove iz svojeg djelokruga po nalogu nadređenih.
5.2. Odjel za regionalnu razvojnu politiku
Članak 102.
Odjel za regionalnu razvojnu politiku obavlja upravne, stručne i tehničke poslove koji se odnose na: predlaganje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja; koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz planiranje, programiranje, provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje godišnjih i višegodišnjih regionalnih razvojnih programa i projekata koji se financiraju iz državnog proračuna, iz sredstava donatora te drugih izvora financiranja; koordinaciju provedbe Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske; predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnog razvoja; obavljanje poslova u svezi s pripremom i izradom nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja regionalnog razvoja; osmišljavanje i predlaganje sustava izdvajanja područja koja zaostaju u razvoju za nacionalnim prosjekom te postupka ocjenjivanja razvijenosti jedinica lokalne i područne samouprave; osmišljavanje i predlaganje sustava izdvajanja drugih područja o kojima država posebno skrbi; koordinacija izrade i pripremanja izvješća o procesu planiranja, programiranja, provedbe, praćenja provedbe i vrednovanja regionalne razvojne politike; organizaciju obuke sudionika uključenih u proces planiranja, programiranja, provedba, praćenja provedbe i vrednovanja regionalne razvojne politike; pripremanje i provođenje komunikacijske strategije za informiranje sudionika u procesu planiranja, programiranja, provedba, praćenja provedbe i vrednovanja regionalne razvojne politike, te obavljanje i drugih poslova iz svojeg djelokruga po nalogu nadređenih.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
5.2.1. Odsjek za programiranje,
5.2.2. Odsjek za praćenje i vrednovanje,
5.2.3. Odsjek pravnih poslova.
5.2.1. Odsjek za programiranje
Članak 103.
Odsjek za programiranje obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na: predlaganje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja; koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz planiranje, programiranje, provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje godišnjih i višegodišnjih regionalnih razvojnih programa i projekata koji se financiraju iz državnog proračuna, iz sredstava donatora te drugih izvora financiranja; koordinaciju provedbe Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske; organizaciju obuke sudionika uključenih u proces planiranja, programiranja, provedbe, praćenja provedbe i vrednovanja regionalne razvojne politike; pripremu višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za regionalni razvoj; pripremu višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava predpristupnih fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju; obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe nacionalnog koordinativnog tijela ustrojenog za pripremu i praćenje provedbe regionalne razvojne politike kao i za potrebe savjetodavnog tijela središnje razine ustrojenog za savjetovanje u izradi, provedbi i praćenju regionalne razvojne politike; uobličavanje i predlaganje kriterija za praćenje i vrednovanje višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za regionalni razvoj; osmišljavanje i predlaganje sustava izdvajanja područja koja zaostaju u razvoju za nacionalnim prosjekom te postupka ocjenjivanja razvijenosti jedinica lokalne i područne samouprave; osmišljavanje i predlaganje sustava izdvajanja drugih područja koje država dodatno potiče; izradu analiza i stručnih podloga, odnosno sudjelovanje u izradi odgovarajućih dokumenata u svezi s planiranjem i predlaganjem državnih poticajnih mjera za regionalni razvoj, te osmišljavanje i predlaganje kriterija za praćenje provedbe i vrednovanje učinaka poticajnih mjera te obavljanje drugih poslova iz svojeg djelokruga po nalogu nadređenih; pripremanje i provođenje komunikacijske strategije za informiranje sudionika u procesu planiranja, programiranja, provedbe, praćenja provedbe i vrednovanja regionalne razvojne politike te obavljanje drugih poslova iz svojeg djelokruga po nalogu nadređenih.
5.2.2. Odsjek za praćenje i vrednovanje
Članak 104.
Odsjek za praćenje i vrednovanje obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na: sudjelovanje u osmišljavanju uspostave sustava za praćenje provedbe i vrednovanje regionalne razvojne politike; uspostavu središnjeg informatičkog sustava za prikupljanje podataka o provedbi programa i projekata regionalnog razvoja te vođenje baze podataka i drugih informacija vezano uz praćenje provedbe i vrednovanje regionalnih razvojnih programa i projekata; praćenje provedbe i vrednovanje strateških razvojnih dokumenata za regionalni razvoj na svim upravnim razinama, regionalnih razvojnih programa i projekata te izvješćivanje; predlaganje unapređivanja postojećih strateških razvojnih dokumenta za regionalni razvoj; organiziranje izrade stručnih analiza, prikaza i izvješća te odgovaranje na upite vezano uz praćenje provedbe i vrednovanje strateških razvojnih dokumenata za regionalni razvoj te obavljanje drugih poslova iz svojeg djelokruga po nalogu nadređenih.
5.2.3. Odsjek pravnih poslova
Članak 105.
Odsjek pravnih poslova obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: obavljanje poslova u svezi s pripremom i izradom nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja regionalnog razvoja; davanje mišljenja i prijedloga na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih državnih tijela; izradu uputa, pravnih stajališta i mišljenja u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja regionalnog razvoja; praćenje propisa i akta Europske unije; davanje objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa iz područja regionalnog razvoja; praćenje primjene i izvršavanje zakona i drugih propisa iz područja regionalnog razvoja; suradnju s tijelima jedinica lokalne samouprave i tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave glede primjene zakona i drugih propisa; pripremu odgovora na upite, predstavke i pritužbe u svezi s propisima iz područja regionalnog razvoja; praćenje propisa i predlaganje promjena u tim propisima te obavljanje drugih poslova iz svojeg djelokruga po nalogu nadređenih.
6. UPRAVA ŠUMARSTVA
Članak 106.
Uprava šumarstva brine o izvršavanju zakona, propisa i drugih općih akata u okviru nadležnosti; prati stanje u okviru nadležnosti i inicira rješavanje pojedinih pitanja, te je odgovorna za stanje u okviru nadležnosti; predlaže i izrađuje zakonske i podzakonske akte, kao i druge potrebne dokumente; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svog djelokruga rada; provodi međunarodnu suradnju, prati provedbu ugovora, konvencija i projekata; prati rad i djelovanje tijela državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu; prati poslovanje društva Hrvatske šume d.o.o.; vodi evidenciju šuma i ostale propisane upisnike; surađuje i sudjeluje u radu povjerenstva u sklopu Ministarstva, kao i drugih tijela državne uprave; prati stanje te pruža stručnu pomoć i savjete privatnim šumoposjednicima; obavlja inspekcijski nadzor; surađuje s drugim institucijama i ministarstvima; podnosi potrebna izvješća Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru, kao i drugim institucijama; obavlja upravne i stručne poslove iz svoje nadležnosti.
Za obavljanje poslova u Upravi šumarstva ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
6.1. Sektor za gospodarenje šumama,
6.2. Sektor za zaštitu šuma i međunarodnu suradnju,
6.3. Sektor šumarske inspekcije.
6.1. Sektor za gospodarenje šumama
Članak 107.
Sektor za gospodarenje šumama prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoje nadležnosti; radi na izradbi nacrta provedbenih propisa iz djelokruga potrajnog gospodarenja šumama (uređivanje šuma) i šumarske ekologije, te na prilagodbi propisa i općih akata iz svoje nadležnosti; prati provedbu međunarodnih konvencija, direktiva EU i ugovora, te stanje u djelokrugu planiranja šumarstva; sudjeluje u radu međunarodnih institucija i ministarstava u okviru svog djelokruga, te procesu ulaska u europske integracije; nadzire upravne i stručne poslove u svezi s provedbom propisa šumskogospodarske osnove područja, osnova gospodarenja, programa za gospodarenje i godišnjih planova; prati stanje u djelokrugu šumarske ekologije, stanje šuma i šumskog zemljišta, kao i njihove općekorisne funkcije, poduzima mjere za unapređenje stanja, te inicira rješavanje pojedinih pitanja iz navedenih područja; izdaje uvjete i suglasnosti za izradu tehničke dokumentacije za zahvate u prostoru, te sudjeluje u odobravanju studija utjecaja na okoliš; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona.
Za obavljanje poslova u Sektoru za gospodarenje šumama ustrojavaju se sljedeći odjeli:
6.1.1. Odjel za uređivanje i inventarizaciju šuma,
6.1.2. Odjel za održivi planski razvoj na šumi i šumskom zemljištu,
6.1.3. Odjel za privatne šume,
6.1.4. Odjel za opće pravne poslove i posebne imovinskopravne postupke.
6.1.1. Odjel za uređivanje i inventarizaciju šuma
Članak 108.
Odjel za uređivanje i inventarizaciju šuma prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoje nadležnosti; radi na izradbi nacrta provedbenih propisa iz djelokruga planiranja u šumarstvu (uređivanja šuma), te na prilagodbi propisa i općih akata iz svoje nadležnosti; prati provedbu međunarodnih konvencija, direktiva EU i ugovora, te stanje u djelokrugu planiranja šumarstva; nadzire upravne i stručne poslove u svezi s provedbom propisa šumskogospodarske osnove područja, osnova gospodarenja, programa za gospodarenje i godišnjih planova; poduzima mjere za unaprjeđenje stanja, te inicira rješavanje pojedinih pitanja iz navedenih područja; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona, radi na izradi baze podataka vezano za Nacionalnu inventuru šumskih resursa (CRONFI), priprema podlogu za natječaje Nacionalne inventure šumskih resursa, vrši kontrolu svih radova vezano za inventuru šumskih resursa, a posebno terenskih.
6.1.2. Odjel za održivi planski razvoj na šumi i šumskom zemljištu
Članak 109.
Odjel za održivi planski razvoj na šumi i šumskom zemljištu daje mišljenje na prostorno plansku dokumentaciju u cilju očuvanja šumskog ekosustava, izdaje posebne uvjete i suglasnosti za zahvate u prostoru, prati stanje i poduzima mjere u djelokrugu šumarske ekologije kao i općekorisne funkcije šuma, sudjeluje u postupku prijenosa prava i ograničenih prava u okviru svoje nadležnosti, zakona, propisa i drugih općih akata, radi na izradi nacrta zakona, provedbenih propisa iz djelokruga održivog gospodarenja šumama i šumarske ekologije, te na prilagodbi propisa i općih akata iz svoje nadležnosti; prati provedbu međunarodnih konvencija, direktiva EU i ugovora, sudjeluje u radu međunarodnih institucija i ministarstava u okviru svog djelokruga, te procesu ulaska u europske integracije, inicira rješavanje pojedinih pitanja iz navedenih područja, te sudjeluje u postupku procjene utjecaja na okoliš i drugim radnim tijelima po posebnim propisima, daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
6.1.2.1. Odsjek za planski razvoj na šumi i šumskom zemljištu,
6.1.2.2. Odsjek za održivi razvoj na šumi i šumskom zemljištu.
6.1.2.1. Odsjek za planski razvoj na šumi išumskom zemljištu
Članak 110.
Odsjek za planski razvoj na šumi i šumskom zemljištu obavlja stručne poslove i daje mišljenje u svezi prostorno planske dokumentacije u cilju očuvanja šumskog ekosustava, izdaje posebne uvjete i suglasnosti o utjecaju planiranog zahvata na šumu ili šumsko zemljište, prati stanje i poduzima mjere u djelokrugu šumarske ekologije, sudjeluje u postupku prijenosa prava i ograničenih prava u okviru svoje nadležnosti, zakona propisa i drugih akata, vođenje upravnih i neupravnih postupaka, sudjeluje u radu rješavanja izdvajanja šuma i šumskog zemljišta iz šumskogospodarske osnove područja, sudjeluje u postupku procjene utjecaja na okoliš, sudjeluje u postupku utvrđivanja interesa Republike Hrvatske te postupcima izdavanja akata vezanih za krčenje odnosno čistu sječu šume.
6.1.2.2. Odsjek za održivi razvoj na šumi išumskom zemljištu
Članak 111.
Odsjek za održivi razvoj na šumi i šumskom zemljištu obavlja stručne poslove vođenja postupaka za osnivanje služnosti na šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje infrastrukture, eksploatacije mineralnih sirovina, obavljanja turističkih djelatnosti, uzgoja stoke i divljači i sl. te podizanja višegodišnjih nasada, također provodi postupke davanja u zakup pojedinih šumskih zemljišta do privođenja namjeni određenoj šumskogospodarskim planovima, prati stanje i poduzima mjere u djelokrugu šumarske ekologije, sudjeluje u izradi podzakonskih akata i daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona, praćenje direktiva EU i ugovora, sudjelovanje u procesima prilagodbe.
6.1.3. Odjel za privatne šume
Članak 112.
Odjel za privatne šume brine o izvršavanju zakona, propisa i drugih općih akata u okviru nadležnosti; prati stanje i inicira rješavanje pojedinih pitanja, te je odgovoran za stanje u okviru nadležnosti; predlaže i izrađuje zakonske i podzakonske akte; provodi postupak odobravanja programa za gospodarenje šumama šumoposjednika; odobrava opseg nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika; vodi evidencije i prati stanje privatnih šuma; vodi Upisnik šumoposjednika i Upisnik proizvođača božićnih drvaca; predlaže mjere za poboljšanje stanja u privatnim šumama; inicira osnivanje udruga privatnih šumovlasnika; prati i usklađuje rad i djelovanje Šumarske savjetodavne službe i tijela državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu; surađuje s tijelima lokalne uprave i samouprave, te udrugama privatnih šumovlasnika u okvirima svoje nadležnosti; rješava u upravnim stvarima i pruža stručnu pomoć i savjete privatnim šumoposjednicima i njihovim udrugama; surađuje sa međunarodnim institucijama i tijelima vezanim za šume u privatnom vlasništvu; podnosi tražena izvješća nadležnim tijelima; obavlja druge upravne i stručne poslove iz svoje nadležnosti.
6.1.4. Odjel za opće pravne poslove i posebne imovinskopravne postupke
Članak 113.
Odjel za opće pravne poslove i posebne imovinsko-pravne postupke obavlja stručne poslove vezane za provedbu zakona kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi vezani za uređenje izdvajanja, služnosti i zakupa na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, i to: provjera nacrta prijedloga odluka za Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za upravljanje državnom imovinom, kompletiranje predmeta i sklapanje ugovora o služnosti i zakupu na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske; obavljanje poslova izrade nacrta ugovora o služnostima za sadnju višegodišnjih nasada na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i drugih ugovora građanskog prava iz djelokruga Ministarstva; ostvarivanje suradnje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnim odvjetništvom u postupku izrade i provedbe navedenih ugovora; pruža stručnu pomoć u izradi, odnosno izrađuje nacrte općih akata iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva te obavlja druge opće poslove iz djelokruga Uprave.
6.2. Sektor za zaštitu šuma i međunarodnu suradnju
Članak 114.
Sektor za zaštitu šuma i međunarodnu suradnju izvršava zakone, propise i druge akte u području zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala, a koji se odnose na zaštitu bilja u šumarstvu od štetnih organizama, biljnih bolesti, požara, drugih elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja, te očuvanje šumskih genetskih izvora, sadni i sjemenski materijal i biljne dijelove; sudjeluje u pripremi propisa i drugih općih akata iz područja biljnog zdravstva u šumarstvu, zaštite šuma od požara i šumskog reprodukcijskog materijala; usklađuje propise sa zakonodavstvom EU i ostalim usvojenim međunarodnim propisima iz područja zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala; prati i analizira, te koordinira rad organizacija i stručnih institucija kojima su povjereni izvještajno-prognozni poslovi, poslovi zaštite šuma od požara i stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog reprodukcijskog materijala; sudjeluje u radu međunarodnih institucija iz djelokruga šumarstva i zaštite bilja, te surađuje u izradi i donošenju međunarodnih dokumenata; koordinira i prati provedbu usvojenih međunarodnih propisa (rezolucija, konvencija) iz područja šumarstva, osobito zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala; potiče šumarsku međunarodnu suradnju, te koordinira provedbu projekata iz područja zaštite šuma, te šumskog reprodukcijskog materijala; prema nadležnosti koordinira izradu izvješća sukladno međunarodnim standardima te ih dostavlja nadležnim međunarodnim institucijama i tijelima; prati, te provodi analizu i ocjenu zdravstvenog stanja šumskih ekosustava i predlaže mjere zaštite i očuvanja istih; surađuje te razmjenjuje informacije iz područja zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala sa stručnim, znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama, te ostalim upravnim tijelima i drugim institucijama nadležnim za poslove zaštite šuma, biljnog zdravstva i šumskog reprodukcijskog materijala; osniva i sudjeluje u radu stručnih tijela vezanih uz područje zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala; sudjeluje u izradi programa i dokumenata vezanih uz zaštitu šuma; vodi propisane upisnike, registre i evidencije iz područja šumskog reprodukcijskog materijala, šumskih požara i oštećenosti šuma uslijed atmosferskih onečišćenja i drugih čimbenika; uspostavlja i vodi informacijski sustav na području zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala; izdaje odobrenja za uvoz šumskog reprodukcijskog materijala; izdaje suglasnosti na programe gospodarenja sjemenskim objektima; izrađuje stručne naputke, mišljenja i odgovore; daje tumačenja, te objašnjenja o načinu provedbe zakonskih propisa; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima; obavlja druge upravne i stručne poslove iz svoje nadležnosti.
Za obavljanje poslova u Sektoru za zaštitu šuma i međunarodnu suradnju ustrojavaju se sljedeći odjeli:
6.2.1. Odjel za zaštitu šuma i šumski reprodukcijski materijal,
6.2.2. Odjel za praćenje i provedbu međunarodnih obveza u šumarstvu.
6.2.1. Odjel za zaštitu šuma i šumski reprodukcijski materijal
Članak 115.
Odjel za zaštitu šuma i šumski reprodukcijski materijal izvršava zakonske propise i druge opće akte iz područja zaštite šuma, odnosno biljnog zdravstva, zaštite šuma od požara i šumskog reprodukcijskog materijala, te je izravno nadležan za provođenje Zakona o šumama i Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, a po prenijetoj nadležnosti izvršava dio poslova po Zakonu o biljnom zdravstvu, Zakonu o zaštiti prirode, Zakonu o zaštiti od požara, odnosno Pravilniku o zaštiti šuma od požara; sudjeluje u pripremi propisa i drugih općih akata iz područja zaštite šuma, odnosno biljnog zdravstva, zaštite šuma od požara i šumskog reprodukcijskog materijala, te provodi usklađivanje propisa iz nadležnosti sa smjernicama Europske unije i međunarodnim propisima iz područja zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala; prati i koordinira rad institucija kojima su povjereni izvještajno-prognozni poslovi, poslovi zaštite šuma od požara; te stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog reprodukcijskog materijala; prati i analizira stanje u djelokrugu zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala, te predlaže mjere zaštite, unapređenja i očuvanja šumskih ekosustava; sudjeluje u radu međunarodnih institucija i tijela iz djelokruga zaštite šuma, biljnog zdravstva i šumskog reprodukcijskog materijala, te surađuje pri izradi i donošenju međunarodnih dokumenata; sudjeluje u izradi izvješća za potrebe međunarodnih institucija, sukladno međunarodnim standardima; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz područja zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala; sudjeluje u provedbi odrednica međunarodnih ugovora iz područja zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala; u provođenju mjera zaštite šuma i očuvanja genetskih izvora šumskog drveća, surađuje i razmjenjuje informacije sa stručnim i znanstvenim institucijama, te ostalim upravnim tijelima i drugim institucijama nadležnim za poslove zaštite šuma i reprodukcijski materijal; osniva i sudjeluje u radu stručnih tijela iz područja zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala, te u izradi programa i dokumenata vezanih uz zaštitu šuma; izdaje odobrenja za uvoz šumskog reprodukcijskog materijala; izdaje suglasnosti na programe gospodarenja sjemenskim objektima; vodi propisane registre i evidencije iz područja zaštite šuma, šumskih požara i oštećenosti šuma, upisnike dobavljača, registre objekata i evidencije o proizvodnji, prometu i uvozu šumskog reprodukcijskog materijala, te proizvodnji božićnih drvaca; uspostavlja i vodi informacijski sustav na području proizvodnje i prometa šumskim reprodukcijskim materijalom i božićnim drvcima; izrađuje stručne naputke, mišljenja i odgovore iz svog djelokruga; daje tumačenja zakonskih propisa iz svog djelokruga; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima; obavlja druge upravne i stručne poslove iz svog djelokruga.
6.2.2. Odjel za praćenje i provedbu međunarodnih obveza u šumarstvu
Članak 116.
Odjel za praćenje i provedbu međunarodnih obveza u šumarstvu potiče međunarodnu suradnju u području šumarstva; vodi evidenciju o usvojenim međunarodnim propisima iz područja šumarstva i preuzetim obvezama; koordinira, prati i nadzire provedbu preuzetih međunarodnih obveza (konvencija, rezolucija, ugovora) iz područja šumarstva, koje su mu stavljene u nadležnost; prati i ostale međunarodne propise koji se odnose na šume (Konvencija o biološkoj raznolikosti, Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka, Konvencija o suzbijanju dezertifikacije, Konvencija o zaštiti bilja, Okvirna konvencija UN o promjeni klime, pripadajuće protokole i dr.) i predlaže aktivnosti, te koordinira rad na njihovu provođenju; sudjeluje u radu međunarodnih institucija i tijela iz područja šumarstva (Europska ekonomska komisija UN-a – UNECE, FAO, Ministarska konferencija zaštite šuma u Europi-MCPFE, Forum za šume UN-a-UNFF, Međunarodna konvencija o zaštiti bilja-IPPC, Konvencija o biološkoj raznolikosti-CBD, Okvirna konvencija o promjeni klime UN-a – UNFCCC, Međudržavni sporazum o europskoj suradnji u području znanstvenog i tehničkog istraživanja-COST, Međunarodna zajednica šumarskih istraživačkih organizacija-IUFRO), te surađuje pri izradi i donošenju međunarodnih dokumenata; koordinira izradu izvješća sukladno međunarodnim standardima, te ih dostavlja međunarodnim institucijama; koordinira pripremu godišnjih i višegodišnjih planova projekata iz područja šumarstva; prati mogućnosti i uvjete financiranja projekata u šumarstvu iz međunarodnih izvora; surađuje s međunarodnim institucijama na provedbi projekata; koordinira i prati izradu izvješća o provedbi projekata; osigurava koordinaciju aktivnosti s drugim tijelima uprave i relevantnim institucijama; predlaže relevantne izmjene nacionalne legislative radi provedbe međunarodnih obveza; osigurava promociju certificiranja odgovornog i održivog, gospodarenje šuma te obavlja i druge stručne i upravne poslove koji mu se stave u nadležnost.
6.3. Sektor šumarske inspekcije
Članak 117.
Sektor šumarske inspekcije obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o šumamaL384217 (»Narodne novine«, broj 140/2005 i 82/2006), Zakona o klasifikaciji neobrađenog drvaL384218 (»Narodne novine«, broj 180/2005), Zakona o šumskom reprodukcijskom materijaluL384219 (»Narodne novine«, broj 140/2005), Zakona o biljnom zdravstvuL384220 (»Narodne novine«, broj 75/2005), Zakona o priznavanju svojti šumskog drveća i grmljaL384221 (»Narodne novine«, broj 111/2003) i Zakona o zaštiti od požaraL384222 (»Narodne novine«, broj 58/93 i 33/2005), sektor nadzire gospodarenje šumama i šumskim zemljištima unutar šumskogospodarskog područja; usklađenost osnova gospodarenja i programa gospodarenja s Osnovom područja; gospodarenje zaštitnim šumama i šumama posebne namjene; provedbu šumskogospodarskih planova; obavljanje šumarskih radova; šumarsku infrastrukturu; uređaje i naprave za sječu te sredstva prijevoza drva; mjesta sječe i uskladištenja te prerade drva; transport drva i drugih šumskih proizvoda; radove biološke obnove i iskorištavanja šuma; zdravstveno stanje šuma i šumskih proizvoda; provedbu radova zaštite šuma; zaštitu šuma od požara; klasifikaciju neobrađenog drva; šumski reprodukcijski materijal; šumske rasadnike i drugo u granicama propisane nadležnosti. inspekcijski nadzor provodi se i izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte nadziranih subjekata, utvrđivanjem zakonitosti poslovanja, pregledom poslovne dokumentacije, provjerom evidencija o osposobljenosti zaposlenika i ispravnosti radnih sredstava, provjerom načina primjene propisanih zaštitnih i sigurnosnih mjera, provjerom načina organizacije radilišta, utvrđivanjem poštivanja rokova te provedbom i drugih mjera i radnji kojima se ostvaruje uvid u poslovanje nadziranih subjekata.
Za obavljanje poslova u Sektoru šumarske inspekcije ustrojavaju se sljedeći odjeli:
6.3.1. Odjel državne šumarske inspekcije,
6.3.2. Odjel šumarske inspekcije.
6.3.1. Odjel državne šumarske inspekcije
Članak 118.
Odjel državne šumarske inspekcije nadzire primjenu propisa iz djelokruga rada Sektora šumarske inspekcije, obavljanjem poslova šumarske inspekcije u drugom stupnju. Poslovi šumarske inspekcije u drugome stupnju podrazumijevaju provedbu inspekcijskog nadzora gospodarenja šumama i šumskim zemljištima unutar šumskogospodarskog područja, gospodarenja zaštitnim šumama i šumama posebne namjene, poduzimanje mjera preventivne zaštite šuma propisane Osnovom područja, usklađenosti osnova gospodarenja i programa gospodarenja sa Osnovom područja, namjenskog korištenja sredstava naknade za prenesena ili ograničena prava u pogledu šuma i šumskih zemljišta, odjel po potrebi provodi prvostupanjski nadzor po službenoj dužnosti te kontrolni i instruktivni nadzor, odjel planira, organizira, prati i analizira rad državnih šumarskih inspektora; surađuje s policijom i pravosuđem te drugim inspekcijama i nadležnim tijelima državne uprave; vodi propisane očevidnike i evidencije te obavlja i druge poslove propisane zakonom.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
6.2.1.1. Odsjek nadzora gospodarenja šumama,
6.2.1.2. Odsjek nadzora zaštite šuma,
6.2.1.3. Odsjek kontrolnog i instruktivnog nadzora.
6.2.1.1. Odsjek nadzora gospodarenja šumama
Članak 119.
Odsjek nadzora gospodarenja šumama provodi inspekcijski nadzor gospodarenja šumama i šumskim zemljištem unutar šumskogospodarskog područja, usklađenosti osnova gospodarenja i programa gospodarenja s Osnovom područja te namjenskog korištenja sredstava naknade za prenesena ili ograničena prava u pogledu šuma i šumskih zemljišta.
U djelokrugu rada Odsjek provodi prvostupanjski nadzor po službenoj dužnosti, priprema nacrte rješenja Povjerenstva za rješavanje o žalbama protiv rješenja šumarskih inspektora te obavlja i druge poslova propisane zakonom.
6.2.1.2. Odsjek nadzora zaštite šuma
Članak 120.
Odsjek nadzora zaštite šuma provodi inspekcijski nadzor gospodarenja zaštitnim šumama i šumama posebne namjene te poduzimanja mjera preventivne zaštite šuma propisanih Osnovom područja.
U djelokrugu rada Odsjek provodi prvostupanjski nadzor po službenoj dužnosti, priprema nacrte rješenja Povjerenstva za rješavanje o žalbama protiv rješenja šumarskih inspektora te obavlja i druge poslove propisane zakonom.
6.2.1.3. Odsjek kontrolnog i instruktivnog nadzora
Članak 121.
Odsjek kontrolnog i instruktivnog nadzora provodi kontrolni i instruktivni nadzor a po potrebi i prvostupanjski nadzor po službenoj dužnosti. U djelokrugu rada Odsjek priprema nacrte rješenja Povjerenstava za rješavanje o žalbama protiv rješenja šumarskih inspektora te obavlja i druge poslove propisane zakonom.
6.3.2. Odjel šumarske inspekcije
Članak 122.
Odjel šumarske inspekcije nadzire primjenu propisa iz djelokruga rada Sektora šumarske inspekcije, obavljanjem poslova šumarske inspekcije u prvom stupnju. Poslovi šumarske inspekcije u prvome stupnju podrazumijevaju provedbu inspekcijskog nadzora izvršavanja šumskogospodarskih planova, obavljanja šumarskih radova, šumarske infrastrukture, uređaja i naprava za sječu te sredstava prijevoza drva, mjesta sječe i uskladištenja te prerade drva, transporta drva i drugih šumskih proizvoda, provođenja radova zaštite šuma, zaštite šuma od požara, klasifikacije neobrađenog drva, šumskog reprodukcijskog materijala, šumarskih rasadnika i drugo u granicama propisane nadležnosti. Odjel planira, organizira, prati i analizira rad šumarskih inspektora u prvome stupnju; daje stručna mišljenja i naputke šumarskim inspektorima u prvome stupnju; surađuje s policijom i pravosuđem te drugim inspekcijama i nadležnim tijelima državne uprave; vodi propisane očevidnike i evidencije te obavlja i druge poslove propisane zakonom.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci u Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu.
Članak 123.
Odsjeci provode inspekcijski nadzor izvršavanja šumogospodarskih planova, šumarskih radova, šumarske infrastrukture, uređaja i naprava za sječu, te sredstava prijevoza drva, mjesta siječe i uskladištenja te zaštite šuma, zaštite šuma od požara, klasifikacije neobrađenog drva, šumskog reprodukcijskog materijala, šumarskih rasadnika i drugo u granicama propisane nadležnosti. U djelokrugu rada Odsjeci provode poslove šumarske inspekcije u prvom stupnju. Obavljaju i druge poslove iz nadležnosti Odjela.
6.3.2.1. U Odsjeku – Područne jedinice sa sjedištem u Rijeci ustrojavaju se:
Ispostava Rijeka
Ispostava Delnice
Ispostava Pazin
Ispostava Gospić
6.3.2.2. U Odsjeku – Područna jedinica sa sjedištem u Splitu ustrojavaju se:
Ispostava Split
Ispostava Dubrovnik
Ispostava Zadar
Ispostava Šibenik
6.3.2.3. U Odsjeku – Područna jedinica sa sjedištem u Osijeku ustrojavaju se:
Ispostava Osijek
Ispostava Našice
Ispostava Vinkovci
Ispostava Županja
Ispostava Slavonski Brod
Ispostava Požega
Ispostava Virovitica
6.3.2.4. U Odsjeku – Područna jedinica sa sjedištem u Varaždinu ustrojavaju se:
Ispostava Varaždin
Ispostava Čakovec
Ispostava Krapina
Ispostava Križevci
Ispostava Koprivnica
6.3.2.5. U Odsjeku – Područna jedinica sa sjedištem u Zagrebu ustrojavaju se:
Ispostava Zagreb
Ispostava Karlovac
Ispostava Ogulin
Ispostava Bjelovar
Ispostava Daruvar
Ispostava Sisak
Ispostava Novska.
7. UPRAVA ZA LOVSTVO
Članak 124.
Uprava za lovstvo izrađuje nacrte podzakonskih akata iz djelokruga lovstva; prati provedbu međunarodnih konvencija i ugovora, te stanje u djelokrugu planiranja lovstva; nadzire upravne i stručne poslove u svezi s provedbom propisa lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači; brine o prirodnom odnosu između vrsta, zaštiti divljači i očuvanju njenih prirodnih staništa, te poduzima odgovarajuće mjere; prati stanje u djelokrugu lovstva koji se odnosi na lovišta i uzgajališta divljači, te inicira rješavanje pojedinih pitanja iz ovih područja; brine o provedbi zakona, propisa i drugih općih akata u dijelu koji se odnosi na koncesiju prava lova, zakup lovišta i izvršavanje prava lova; pomaže pri provođenju javnih natječaja; sastavlja ugovore o gospodarenju lovištima i prati njihovo provođenje; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj lovstva; vodi Središnju lovnu evidenciju i sudjeluje u vođenju i izradi registra i baza podataka ustrojenih pri drugim državnim tijelima i institucijama, daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona.
Za obavljanje poslova u Upravi za lovstvo ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
7.1. Sektor lovstva,
7.2. Sektor lovne inspekcije.
7.1. Sektor lovstva
Članak 125.
Sektor lovstva uređuje poslove iz područja lovstva; provodi i nadzire izvršavanje zakona, propisa i drugih akata iz područje nadležnosti; izrađuje zakonske i podzakonske propise i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU; prati provedbu međunarodnih ugovora, konvencija i ograničenja EU; provodi upravni nadzor tijela i koordinira rad regionalne samouprave u djelatnosti lovstva; prati stanje u području lovstva te usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja lovstva; prati i koordinira u okviru ovlasti Ministarstva rad stručnih povjerenstava i komisija; izrađuje stručne naputke, mišljenja i odgovore; daje tumačenja te objašnjenja o načinu provedbe zakonskih propisa; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima; provodi i ostale poslove koji mu se stave u nadležnost.
Za obavljanje poslova u Sektoru lovstva ustrojavaju se sljedeći odjeli:
7.1.1. Odjel gospodarenja lovištima,
7.1.2. Odjel za praćenje i razvoj lovstva.
7.1.1. Odjel gospodarenja lovištima
Članak 126.
Odjel gospodarenja lovištima izvršava zakone, propise i druge opće akte u okviru lovstva; prati stanje u djelokrugu lovstva; izrađuje zakonske i podzakonske propise i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU; sudjeluje u pripremi i prati provedbu međunarodnih ugovora, konvencija i ograničenja EU; provodi postupak ustanovljenja i ukidanja državnih lovišta, te sudjeluje u postupku ustanovljenja zajedničkih lovišta; provodi javne natječaje za davanje prava lova na državnim lovištima; sudjeluje u izradi i usklađivanju ugovora o davanju prava lova na državnim lovištima; prati provođenje i izvršavanje prava lova u lovištima Republike Hrvatske; izrađuje prijedloge za raskid ugovora o pravu lova na državnim i zajedničkim lovištima; provodi postupak odobravanja lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači i njihovih revizija; daje inicijativu za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti; provodi upravni nadzor tijela i koordinira rad regionalne samouprave u djelatnosti lovstva; prati i koordinira u okviru ovlasti Ministarstva rad stručnih povjerenstava i komisija; izrađuje stručne naputke, mišljenja i odgovore; daje tumačenja te objašnjenja o načinu provedbe zakonskih propisa; daje stručne upute i pruža pomoć odgovarajućim, pravnim i fizičkim osobama; obavlja druge poslove koji mu se stave u nadležnost.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
7.1.1.1. Odsjek gospodarenja lovištima i divljači,
7.1.1.2. Odsjek za pravne poslove, zakonodavstvo i međunarodnu suradnju.
7.1.1.1. Odsjek gospodarenja lovištima i divljači
Članak 127.
Odsjek gospodarenja lovištima i divljači prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoje nadležnosti; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarenje lovištima i divljači; prikuplja i analizira podatke iz djelokruga gospodarenja te predlaže normativna rješenja; provodi postupak ustanovljenja i ukidanja državnih lovišta, te sudjeluje u postupku ustanovljenja zajedničkih lovišta; provodi javne natječaje za davanje prava lova na državnim lovištima; sudjeluje u izradi i usklađivanju ugovora o davanju prava lova na državnim lovištima; prati provođenje i izvršavanje prava lova u lovištima Republike Hrvatske; izrađuje prijedloge za raskid ugovora o pravu lova na državnim i zajedničkim lovištima; provodi postupak odobravanja lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači i njihovih revizija; sudjeluje u vođenju evidencija, statistika i iskaza iz područja gospodarenja i lovstva općenito; daje inicijativu za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti; surađuje sa domaćim i stranim institucijama oko pripreme i provedbe mjera za razvoj lovstva; daje inicijativu za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti; daje stručne upute i pruža pomoć odgovarajućim, pravnim i fizičkim osobama; obavlja druge poslove Sektora koji mu se stave u nadležnost.
7.1.1.2. Odsjek za pravne poslove, zakonodavstvo i međunarodnu suradnju
Članak 128.
Odsjek za pravne poslove, zakonodavstvo i međunarodnu suradnju prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoje nadležnosti; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na lovstvo; izrađuje zakonske i podzakonske propise i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU; sudjeluje u pripremi i prati provedbu međunarodnih ugovora, konvencija i ograničenja EU; izvršava zakone, propise i druge opće akte u okviru lovstva; daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte zakona i drugih propisa iz područja nadležnosti; provodi javne natječaje za davanje prava lova na državnim lovištima; izrađuje i usklađuje ugovore o davanju prava lova na državnim lovištima; prati provođenje i izvršavanje prava lova u lovištima Republike Hrvatske; izrađuje raskide ugovora o pravu lova na državnim i prijedloge za raskid ugovora na zajedničkim lovištima; priprema odgovore i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva u postupcima ovrhe i parničnim postupcima; provodi upravni nadzor tijela i koordinira rad regionalne samouprave u djelatnosti lovstva; prati stanje u području lovstva te usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja lovstva; prati i koordinira u okviru ovlasti Ministarstva rad stručnih povjerenstava i komisija; izrađuje stručne naputke, mišljenja i odgovore; daje tumačenja te objašnjenja o načinu provedbe zakonskih propisa; obavlja druge poslove Sektora koji mu se stave u nadležnost.
7.1.2. Odjel za praćenje i razvoj lovstva
Članak 129.
Odjel za praćenje i razvoj lovstva prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoje nadležnosti; prati uplate i rasporede godišnjih naknada i lovozakupnina u državnim lovištima; te surađuje sa tijelima regionalne samouprave oko provedbe naplate u zajedničkim lovištima; prati usklađivanje obveza i potraživanja s poslovnim partnerima u državnim i zajedničkim lovištima; obavlja upravne i stručne poslove vezane uz planiranje i pripremu, te izvršavanje proračuna iz područja lovstva; sudjeluje u vođenju evidencija, statistika i iskaza iz područja gospodarenja i lovstva općenito; vodi Središnju lovnu evidenciju; prati stanje u djelokrugu lovstva te usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja lovstva; surađuje sa domaćim i stranim institucijama oko pripreme i provedbe mjera za razvoj lovstva te obavlja druge poslove koji mu se stave u nadležnost.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
7.1.2.1. Odsjek za financije u lovstvu,
7.1.2.2. Odsjek Središnje lovne evidencije.
7.1.2.1. Odsjek za financije u lovstvu
Članak 130.
Odsjek za financije u lovstvu prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoje nadležnosti; obavlja upravne i stručne poslove vezane uz planiranje i pripremu, te izvršavanje proračuna iz područja lovstva; prati i analizira trošenje proračunskih sredstava u skladu s financijskim planovima, planira i prati izvršenje programa vezanih uz promidžbu, informiranje i razvoj informatike iz područja lovstva; prati usklađivanje obveza i potraživanja s poslovnim partnerima u državnim i zajedničkim lovištima; prati uplate i rasporede godišnjih naknada i lovozakupnina u državnim lovištima; te surađuje sa tijelima regionalne samouprave oko provedbe naplate u zajedničkim lovištima; vodi evidenciju ispunjavanja obveza u pogledu osiguravanja sredstava za provedbu ugovora o pravu lova u državnim lovištima; izrađuje prijedloge za raskid ugovora o pravu lova na državnim i zajedničkim lovištima; izrađuje prijedloge i sudjeluje u ovršnom i parničnom postupku; daje inicijativu za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti; daje stručne upute i pruža pomoć odgovarajućim, pravnim i fizičkim osobama; obavlja druge poslove Sektora koji mu se stave u nadležnost.
7.1.2.2. Odsjek Središnje lovne evidencije
Članak 131.
Odsjek Središnje lovne evidencije vodi centralnu bazu podataka koji se odnose na gospodarenje lovištima i divljači; utvrđuje način prikupljanja, sistematiziranja i čuvanja podataka; sustavno prikuplja, obrađuje, analizira, pohranjuje i publicira podatke i informacije koji se odnose na gospodarenje lovištima i divljači; izrađuje izvješća i statistike; koordinira rad tijela regionalne samouprave i lovoovlaštenika u postupku prikupljanja, unosa i obrade podataka; surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama u području informacija u lovstvu; sudjeluje u obuci korisnika i operatera baze; osigurava razmjenu podataka; prati stanje i utvrđuje razvoj namjenske programske opreme, računalnih i komunikacijskih uređaja, korisničke aplikacije, prateće dokumentacije, propisanih postupaka i procedura za kontinuirani i ispravni rad baze; vodi izgradnju i osuvremenjivanje informacijske strukture; brine za održavanje i sigurnost sustava; i sudjeluje u vođenju i izradi registra i baza podataka ustrojenih pri drugim državnim tijelima i institucijama; daje inicijativu za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti; daje stručne upute i pruža pomoć odgovarajućim, pravnim i fizičkim osobama; obavlja druge poslove Sektora koji mu se stave u nadležnost.
7.2. Sektor lovne inspekcije
Članak 132.
Sektor lovne inspekcije obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o lovstvuL384223 (»Narodne novine«, broj 140/2005) i njemu pripadajućih podzakonskih akata.
Sektor nadzire primjenu propisa iz djelokruga rada Uprave za lovstvo; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa; daje stručna mišljenja i naputke državnim lovnim inspektorima i lovnim inspektorima u područnim jedinicama; planira, prati, analizira i nadzire rad inspektora; provodi kontrolno-instruktivni nadzor; rješava o žalbama protiv prvostupanjskih rješenja lovnih inspektora; surađuje s pravosudnim, policijskim i drugim tijelima državne uprave; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima.
Poslove lovne inspekcije u prvome stupnju provode lovni inspektori u područnim jedinicama Ministarstva, a u drugome stupnju državni lovni inspektori Ministarstva. Inspekcijski nadzor provodi se izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte nadziranih subjekata, utvrđivanjem zakonitosti poslovanja, pregledom poslovne dokumentacije, te provedbom drugih mjera i radnji kojima se ostvaruje uvid u poslovanje nadziranih subjekata.
Za obavljanje poslova u Sektoru lovne inspekcije ustrojavaju se sljedeći odjeli:
7.2.1. Odjel državne lovne inspekcije,
7.2.2. Odjel lovne inspekcije.
7.2.1. Odjel državne lovne inspekcije
Članak 133.
Odjel državne lovne inspekcije nadzire primjenu propisa iz djelokruga rada Sektora lovne inspekcije, obavljanjem poslova lovne inspekcije u drugom stupnju. Poslovi lovne inspekcije u drugome stupnju podrazumijevaju provedbu inspekcijskog nadzora gospodarenja vlastitim i zajedničkim lovištima; nadzor provedbe posebnog programa znanstvenoistraživačkih i znanstvenonastavnih ustanova; nadzor nad provedbom ratificiranih međunarodnih ugovora i konvencija iz područja lova. Odjel po potrebi provodi prvostupanjski nadzor po službenoj dužnosti te kontrolno-instruktivni nadzor. Odjel planira, organizira, prati i analizira rad državnih lovnih inspektora; priprema nacrte rješenja Posebne komisije za rješavanje o žalbama protiv rješenja lovnih inspektora; surađuje s policijom i pravosuđem te drugim inspekcijama i nadležnim tijelima državne uprave; vodi propisane očevidnike i evidencije te obavlja i druge poslove propisane zakonom.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
7.2.1.1. Odsjek nadzora gospodarenja lovištima,
7.2.1.2. Odsjek kontrolno-instruktivnog nadzora.
7.2.1.1. Odsjek nadzora gospodarenja lovištima
Članak 134.
Odsjek nadzora gospodarenja lovištima provodi inspekcijski nadzor gospodarenja vlastitim i zajedničkim lovištima; nadzire provedbu posebnog programa znanstvenoistraživačkih i znanstvenonastavnih ustanova; nadzire provedbu ratificiranih međunarodnih ugovora i konvencija iz područja lova.
U djelokrugu rada Odsjek obavlja poslove lovne inspekcije u drugom stupnju; provodi prvostupanjski nadzor po službenoj dužnosti, priprema nacrte rješenja Posebne komisije za rješavanje o žalbama protiv rješenja lovnih inspektora te obavlja i druge poslove propisane zakonom.
7.2.1.2. Odsjek kontrolno-instruktivnog nadzora
Članak 135.
Odsjek kontrolno-instruktivnog nadzora provodi kontrolni-instruktivni nadzor; obavlja poslove lovne inspekcije u drugom stupnju; po potrebi provodi prvostupanjski nadzor po službenoj dužnosti.U djelokrugu rada Odsjek priprema nacrte rješenja Posebne komisije za rješavanje o žalbama protiv rješenja lovnih inspektora te obavlja i druge poslove propisane zakonom.
7.2.2. Odjel lovne inspekcije
Članak 136.
Odjel lovne inspekcije nadzire primjenu propisa iz djelokruga rada Sektora lovne inspekcije, obavljanjem poslova lovne inspekcije u prvom stupnju. Poslovi lovne inspekcije u prvom stupnju podrazumijevaju provedbu inspekcijskog nadzora gospodarenja u zajedničkim lovištima; po potrebi provedbu inspekcijskog nadzora u vlastitim lovištima. Odjel planira, organizira, prati i analizira rad lovnih inspektora u prvome stupnju; daje stručna mišljenja i naputke lovnim inspektorima u prvome stupnju; surađuje s policijom i pravosuđem te drugim inspekcijama i nadležnim tijelima državne uprave; vodi propisane očevidnike i evidencije te obavlja i druge poslove propisane zakonom.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci u Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu.
Članak 137.
Odsjeci provode inspekcijski nadzor u prvom stupnju, gospodarenja u zajedničkim lovištima, po potrebi provode inspekcijski nadzor u vlastitim lovištima, vode propisane očevidnike i evidencije propisane zakonom, obavljaju i druge poslove iz nadležnosti Odjela.
7.2.2.1. U Odsjeku – Područne jedinice sa sjedištem u Rijeci ustrojavaju se:
Ispostava Rijeka
Ispostava Delnice
Ispostava Pazin
Ispostava Gospić
Ispostava Otočac
7.2.2.2. U Odsjeku – Područna jedinica sa sjedištem u Splitu ustrojavaju se:
Ispostava Split
Ispostava Dubrovnik
Ispostava Zadar
Ispostava Šibenik
7.2.2.3. U Odsjeku – Područna jedinica sa sjedištem u Osijeku ustrojavaju se:
Ispostava Osijek
Ispostava Našice
Ispostava Đakovo
Ispostava Vinkovci
Ispostava Županja
Ispostava Slavonski Brod
Ispostava Požega
Ispostava Virovitica
7.2.2.4. U Odsjeku – Područna jedinica sa sjedištem u Varaždinu ustrojavaju se:
Ispostava Varaždin
Ispostava Čakovec
Ispostava Krapina
Ispostava Križevci
Ispostava Koprivnica
7.2.2.5. U Odsjeku – Područna jedinica sa sjedištem u Zagrebu ustrojavaju se:
Ispostava Zagreb
Ispostava Karlovac
Ispostava Ogulin
Ispostava Bjelovar
Ispostava Daruvar
Ispostava Sisak
Ispostava Novska.
8. UPRAVA ZA DRVNU INDUSTRIJU
Članak 138.
Uprava za drvnu industriju prati izvršenje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoje nadležnosti; prati stanje u okviru nadležnosti i inicira rješavanje pojedinih pitanja vezanih uz djelokrug rada, te je odgovorna za stanje u svome djelokrugu; predlaže i izrađuje zakonske i podzakonske akte, kao i druge potrebne dokumente; provodi međunarodnu suradnju; vodi evidenciju kapaciteta drvne industrije; surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama u području drvne industrije; inicira i koordinira suradnju subjekata vezanih uz drvnu industriju; prati i analizira tržište drvne industrije u svijetu i EU; prati i potiče uporabu obnovljivih izvora energije u obliku šumske biomase i biomase nastale preradom drva; inicira i potiče uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u preradu drva; inicira i potiče upotrebu industrijskog dizajna u preradi drva; tumači i osigurava mjere makroekonomske politike u sektoru; utvrđuje projektne zadatke i financiranje primijenjenih projekata za potrebe drvne industrije; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svog djelokruga; obavlja inspekcijski i upravni nadzor; surađuje sa drugim institucijama i ministarstvima; podnosi potrebna izvješća Vladi Republike Hrvatske, Hrvatskom saboru, kao i drugim nadležnim institucijama; obavlja i druge stručne i upravne poslove iz svoje nadležnosti.
Za obavljanje poslova u Upravi za drvnu industriju ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
8.1. Sektor za primarnu preradu drva,
8.2. Sektor za razvoj drvne industrije.
8.1. Sektor za primarnu preradu drva
Članak 139.
Sektor za primarnu preradu drva prati izvršenje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoje nadležnosti; vodi evidenciju kapaciteta za primarnu preradu drva; kapaciteta proizvodnje celuloze, papira i proizvoda od papira, kartona i ambalaže, surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama u području primarne prerade drva, celuloze, papira i proizvoda od papira, kartona i ambalaže; predlaže mjere i inicira rješavanje pojedinih pitanja vezanih uz djelatnost; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svog djelokruga rada; inicira i koordinira suradnju subjekata vezanih uz primarnu preradu drva, proizvodnju celuloze, papira i proizvoda od papira, kartona i ambalaže; prati i nadzire rad Burze drva radi unaprjeđenja trgovine drvom i primarnim proizvodima od drva; potiče međusektorsko partnersko povezivanje; prati i analizira tržište drva i proizvoda primarne prerade drva u svijetu i EU, te usmjerava domaće proizvođače; prati i potiče uporabu obnovljivih izvora energije u obliku šumske biomase i biomase nastale preradom drva; tumači i osigurava mjere makroekonomske politike u sektoru; povezuje domaće gospodarske subjekte s međunarodnim institucijama; prikuplja informacije o mogućnostima investiranja u primarnu preradu drva; organizira međunarodne stručne skupove, te upućuje stručnjake iz primarnu preradu drva, proizvodnje celuloze, papira i proizvoda od papira, kartona i ambalaže na iste u svijetu i EU; utvrđuje projektne zadatke i financiranje primjenjenih projekata za potrebe primarne prerade drva, proizvodnje papira i proizvoda od papira, kartona i ambalaže; pruža stručnu pomoć u privatizaciji poduzeća iz sektora primarne prerade drva koja su još u pretežitom vlasništvu države; surađuje s drugim institucijama i ministarstvima; podnosi potrebna izvješća Vladi Republike Hrvatske, Hrvatskom saboru, kao i drugim nadležnim institucijama; obavlja i druge stručne i upravne poslove iz svoje nadležnosti.
Za obavljanje poslova Sektora za primarnu preradu drva ustrojavaju se sljedeći odjeli:
8.1.1. Odjel za primaru preradu drva,
8.1.2. Odjel za celulozu, papir i proizvode od papira.
8.1.1. Odjel za primaru preradu drva
Članak 140.
Odjel za primarnu preradu drva prati izvršenje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoje nadležnosti; vodi evidenciju kapaciteta primarne prerade drva; surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama u području primarne prerade drva; predlaže mjere i inicira rješavanje pojedinih pitanja vezanih uz djelatnost; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svog djelokruga rada; inicira i koordinira suradnju subjekata vezanih uz primarnu preradu drva; prati i nadzire rad Burze drva radi unaprjeđenja trgovine drvom i primarnim proizvodima od drva; prati i analizira tržište primarne prerade drva u svijetu i EU, te usmjerava domaće prerađivače; prati i potiče uporabu obnovljivih izvora energije u obliku šumske biomase i biomase nastale preradom drva; povezuje domaće gospodarske subjekte s međunarodnim institucijama; prikuplja informacije o mogućnostima investiranja u primarnu preradu drva; utvrđuje projektne zadatke i financiranje primjenjenih projekata za potrebe primarne prerade drva; surađuje s drugim institucijama i ministarstvima; obavlja i druge stručne i upravne poslove iz svoje nadležnosti.
8.1.2. Odjel za celulozu, papir i proizvode od papira
Članak 141.
Odjel za celulozu, papir i proizvode od papira prati izvršenje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoje nadležnosti; vodi evidenciju kapaciteta proizvodnje celuloze, papira i proizvoda od papira, kartona i ambalaže; surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama u području proizvodnje celuloze, papira i proizvoda od papira, kartona i ambalaže; predlaže mjere i inicira rješavanje pojedinih pitanja vezanih uz djelatnost; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svog djelokruga rada; inicira i koordinira suradnju subjekata vezanih uz proizvodnju celuloze, papira i proizvoda od papira, kartona i ambalaže; potiče međusektorsko partnersko povezivanje; prati i analizira tržište iz svog djelokruga u EU i svijetu, te usmjerava domaće proizvođače; povezuje domaće gospodarske subjekte s međunarodnim institucijama; prikuplja informacije o mogućnostima investiranja u proizvodnju celuloze, papira i proizvoda od papira, kartona i ambalaže; organizira međunarodne stručne skupove; utvrđuje projektne zadatke i financiranje primjenjenih projekata za potrebe proizvodnje celuloze, papira i proizvoda od papira, kartona i ambalaže; surađuje s drugim institucijama i ministarstvima; obavlja i druge stručne i upravne poslove iz svoje nadležnosti.
8.2. Sektor za razvoj drvne industrije
Članak 142.
Sektor za razvoj drvne industrije prati stanje domaće i strane drvoprerađivačke industrije; inicira rješenja za poboljšanje stanja domaće drvne industrije; izrađuje Strategiju razvoja i unaprjeđenja prerade i uporabe drva i proizvoda od drva i proizvodnje namještaja; inicira i potiče uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u finalnu preradu drva, odnosno proizvodnju proizvoda od drva i namještaja; inicira i surađuje na izradi Nacionalne strategije dizajna i provedbi mjera za povećanje uporabe industrijskog dizajna u proizvodnji proizvoda od drva i namještaja; izrađuje Tehničke propise za proizvode od drva i namještaj, te temeljem njih daje i oduzima ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja proizvoda prerade drva i namještaja u svrhu ocjene sukladnosti tih proizvoda; izdaje Tehničko dopuštenje za proizvode od drva i namještaj; surađuje s vladinim i nevladinim institucijama i tijelima vezanim uz finalnu preradu drva, posebno s Centrom za istraživanje i razvoj proizvoda od drva i namještaja; predlaže mjere za stabilizaciju stanja u sektoru; usklađuje odnose na domaćem i stranom tržištu finalnih proizvoda od drva i namještaja; predlaže mjere za uvođenje novih tehnologija; inicira projekte vezane uz razvoj i konkurentnost proizvoda od drva i namještaja na tržištu; predlaže i potiče mjere razvojne politike drvoprerađivačke industrije; potiče i vrši prilagodbu i usklađivanje hrvatskih norma s relevantnim europskim i međunarodnim normama; potiče mjere i instrumente za razvoj i izvoz gotovih proizvoda od drva i namještaja; potiče i koordinira regionalni razvoj drvoprerađivačke industrije; obavlja inspekcijske poslove i nadzire primjenu zakona i drugih propisa iz djelokruga rada Sektora; podnosi potrebna izvješća Vladi Republike Hrvatske, Hrvatskom saboru, kao i drugim nadležnim institucijama; obavlja i druge stručne i upravne poslove iz svoje nadležnosti.
Za obavljanje poslova u Sektoru za razvoj drvne industrije ustrojavaju se sljedeći odjeli:
8.2.1. Odjel za finalnu preradu drva,
8.2.2. Odjel za dizajn i kvalitetu proizvoda od drva.
8.2.1. Odjel za finalnu preradu drva
Članak 143.
Odjel za finalnu preradu drva prati stanje domaće i strane finalne prerade drva; inicira rješenja za poboljšanje stanja domaće finalne prerade drva; sudjeluje u izradi strateških dokumenata za unaprjeđenje razvoja finalne prerade drva; izrađuje Tehničke propise za proizvode od drva i namještaj, te temeljem njih daje i oduzima ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja proizvoda prerade drva i namještaja u svrhu ocjene sukladnosti tih proizvoda; izdaje Tehničko dopuštenje za proizvode od drva i namještaj; surađuje s vladinim i nevladinim institucijama i tijelima vezanim uz finalnu preradu drva, posebno s Centrom za istraživanje i razvoj proizvoda od drva i namještaja; usklađuje odnose na domaćem i stranom tržištu finalne prerade drva; predlaže mjere za uvođenje novih tehnologija u finalnu preradu drva; inicira projekte vezane uz razvoj i konkurentnost proizvoda finalne prerade drva; potiče i vrši prilagodbu i usklađivanje hrvatskih norma s relevantnim europskim i međunarodnim normama; potiče mjere i instrumente za izvoz gotovih proizvoda od drva i namještaja; potiče i koordinira regionalni razvoj finalne prerade drva Republike Hrvatske.
8.2.2. Odjel za dizajn i kvalitetu proizvoda od drva
Članak 144.
Odjel za dizajn i kvalitetu proizvoda od drva prati trendove i razvoj domaće i strane finalne prerade drva s aspekta upravljanja kvalitetom proizvodnih procesa i upotrebe industrijskog dizajna u stvaranju novih proizvoda finalne drvoprerađivačke industrije; inicira i sudjeluje u izradi strateških dokumenata za unaprjeđenje proizvoda od drva i namještaja u pogledu kvalitete i dizajna; potiče uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u finalnu preradu drva; provedbi mjera za povećanje uporabe industrijskog dizajna u proizvodnji proizvoda od drva i namještaja; surađuje s vladinim i nevladinim institucijama vezanim uz industrijski dizajn, posebno s Centrom za istraživanje i razvoj proizvoda od drva i namještaja; predlaže uvođenje novih tehnologija i tehnika u finalnu preradu drva; inicira projekte vezane za unaprjeđenje kvalitete i dizajna gotovih proizvoda od drva.
9. UPRAVA GOSPODARENJA VODAMA
Članak 145.
Uprava gospodarenja vodama obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu stanja i prilagođavanje vodno-gospodarskog s potrebama ukupnog gospodarskog razvitka, sudjelovanje u izradi planskih osnova za upravljanje vodama, uređenje vodotoka, drugih voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda i leda, zaštitu od erozija i bujica, hidromelioracijsku odvodnju i navodnjavanje zemljišta, koordinaciju provođenja Nacionalnog plana navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (NAPNAV), upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje, zaštitu voda i mora od zagađivanja i onečišćenja s kopna, osiguravanje zaliha voda u svrhu vodoopskrbe naselja vodom za piće i gospodarstva vodom, korištenje vodnih snaga, planiranje i usklađivanje razvoja i izgradnje javnih vodopskrbnih sustava i javnih sustava odvodnje, dodjelu koncesija za korištenje voda i javnog vodnog dobra, utvrđivanje područja vodnoga dobra i sređivanje imovinsko-pravnih odnosa na vodnom dobru, provedbu prvostupanjskog i drugostupanjskog upravnog postupka u upravnom području vodnoga gospodarstva, vođenje zakonom propisanih evidencija i očevidnika, pripremu odgovora na zastupnička pitanja, izradu izvješća za potrebe ministarstava, Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora, praćenje i poboljšanje informacijskog sustava voda i upravljanja dokumentima, provođenje upravnog i stručnog nadzora nad radom Hrvatskih voda u obavljanju poslova osobito značajnih za upravljanje vodama i u tijelima državne uprave u županijama, tijelima jedinica lokalne/regionalne uprave zaduženim za vodno gospodarstvo, provođenje kontrole naplate sukladno Zakonom o vodama i Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva propisanih naknada, suradnju s Ministarstvom financija i uredima za proračun jedinica lokalne/regionalne uprave, te sa Hrvatskim vodama i predlaganje mjera za učinkovitiju naplatu naknada, rješavanje u drugostupanjskom postupku po žalbama, provođenje kontrole ulaganja u sustave vodoopskrbe, odvodnje, navodnjavanja i zaštitu od štetnog djelovanja voda, izradu stručnih mišljenja, objašnjenja i uputa u svezi s primjenom propisa iz oblasti upravljanja vodama, provođenje nadzora izvršenja obveza i inspekcijskog nadzora nad obavljanjem djelatnosti koje imaju ili mogu imati utjecaja na vodni režim, te nad stanjem vodnogospodarskih objekata i sustava za korištenje voda, za zaštitu od štetnog djelovanja voda i zaštitu voda od onečišćenja, suradnju i provođenje koordiniranih inspekcijskih nadzora i drugih aktivnosti sa drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost.
Za obavljanje poslova Uprave gospodarenja vodama ustrojavaju se slijedeće ustrojstvene jedinice:
9.1. Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja,
9.2. Sektor zaštite i korištenja voda,
9.3. Sektor državne vodopravne inspekcije, upravnog nadzora i za žalbeni postupak.
9.1. Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja
Članak 146.
Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja obavlja poslove koji se odnose na praćenje i analizu stanja i građenje vodnih građevina i postavljanje uređaja za uređenje vodotoka i drugih voda, na praćenje i analizu tehničkog i gospodarskog održavanja vodotoka, obala, zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina, tehničkog održavanja unutarnjih plovnih putova, provođenje mjera zaštite od štetnog djelovanja voda, provođenje Nacionalnog plana navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV-a) kao strateškog dokumenta za planiranje, izgradnju, korištenje i održavanje sustava za navodnjavanje u Republici Hrvatskoj, poslove koji se odnose na pripremu i praćenje ulaganja u razvoj sustava za navodnjavanje, koordinaciju nad provođenjem županijskih planova navodnjavanja i definiranje kriterija za ocjenu i rangiranje projekata za izgradnju sustava za navodnjavanje, izradu planskih osnova za upravljanje vodama iz djelokruga vodnog dobra i navodnjavanja, zaštitu od štetnog djelovanja leda, erozija i bujica, hidromelioracijsku odvodnju, upravljanje vodnim dobrom i njegovim korištenjem, dodjelu koncesija za zahvaćanje voda za navodnjavanje, dodjelu koncesija za gradnju trajnih građevina i/ili ugradnju uređaja na javnom vodnom dobru, dodjelu koncesija za vađenje mineralnih sirovina iz obnovljivih ležišta na području značajnom za vodni režim, utvrđivanje granica inundacijskih pojaseva uz vode i sređivanje imovinsko-pravnih odnosa na vodnom dobru, provedbu prvostupanjskog i drugostupanjskog upravnog postupka, pripremu odgovora na zastupnička pitanja i izradu izvješća za potrebe ministarstava, Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora, uspostavljanje, praćenje i poboljšanje informacijskog sustava voda i upravljanja dokumentima, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
Za obavljanje poslova Sektora zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja ustrojavaju se sljedeći odjeli:
9.1.1. Odjel vodnoga dobra i zaštite od štetnog djelovanja voda,
9.1.2. Odjel navodnjavanja i detaljne melioracijske odvodnje.
9.1.1. Odjel vodnoga dobra i zaštite od štetnog djelovanja voda
Članak 147.
Odjel vodnoga dobra i zaštite od štetnog djelovanja voda osigurava izvršenje zakona i drugih propisa iz područja uređenja vodotoka, drugih voda i vodnoga dobra, zaštite od štetnog djelovanja voda, prati stanje u području uređenja vodotoka i drugih voda i vodnog dobra, zaštite od štetnog djelovanja voda i leda i zaštite od erozija i bujica, nadzire upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje, priprema nacrte odluka o utvrđivanju granice inundacijskih pojaseva uz vode, provodi postupke utvrđivanja statusa vodnoga dobra te njegova upisa u javne knjige, sudjeluje u pripremama propisa i drugih općih akata iz svoje nadležnosti, sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornog uređenja, u postupcima donošenja planskih dokumenata koji se donose po posebnim propisima te u radu povjerenstava drugih tijela državne uprave, sudjeluje u ocjeni godišnjih planova upravljanja vodama iz svoje nadležnosti, analizira i predlaže mjere u svezi s pripremom i provedbom obrane od poplava i leda, obavlja stručne poslove na izradi rješenja o pripadnosti ili prestanku pripadanja zemljišnih čestica vodnom dobru, obavlja stručne poslove vezane uz izvođenje i praćenje regulacijskih radova i radova održavanja vodotoka i zaštitnih vodnih građevina i tehničkog održavanja unutarnjih plovnih putova, provodi postupke za dodjelu koncesije za vađenje mineralnih sirovina iz obnovljivih ležišta na području značajnom za vodni režim i dodjelu koncesija za gradnju trajnih građevina i/ili ugradnju uređaja na javnom vodnom dobru, te izrađuje nacrt odluke i ugovora o dodjeli koncesija, utvrđuje ispunjavanje uvjeta pravnih osoba za obavljanje djelatnosti od osobitog značaja za upravljanje vodama i izrađuje nacrt rješenja, izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
Za obavljanje poslova Odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
9.1.1.1. Odsjek za vodno dobro i koncesije,
9.1.1.2. Odsjek zaštite od štetnog djelovanja voda.
9.1.1.1. Odsjek za vodno dobro i koncesije
Članak 148.
Odsjek za vodno dobro i koncesije nadzire upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje, priprema nacrte odluka o utvrđivanju granice vodnog dobra, provodi postupke utvrđivanja statusa vodnog dobra te njegova upisa u javne knjige, sudjeluje u pripremama propisa i drugih općih akata iz svoje nadležnosti, provodi postupke za dodjelu koncesija za vađenje mineralnih sirovina iz obnovljivih ležišta na području značajnom za vodni režim i dodjelu koncesija za gradnju trajnih građevina i/ili ugradnju uređaja na javnom vodnom dobru te za dodjelu koncesija za druge namjene i izrađuje nacrte ugovora, sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornog uređenja, obavlja stručne poslove na izradi rješenja o pripadnosti ili prestanku pripadanja zemljišnih čestica vodnom dobru, izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
9.1.1.2. Odsjek zaštite od štetnog djelovanja voda
Članak 149.
Odsjek zaštite od štetnog djelovanja voda osigurava izvršenje zakona i drugih propisa iz područja uređenja vodotoka i drugih voda i vodnog dobra, zaštite od štetnog djelovanja voda, prati stanje u području uređenja vodotoka i drugih voda i vodnog dobra, zaštite od štetnog djelovanja voda i leda i zaštite od erozija i bujica, sudjeluje u pripremama propisa i drugih općih akata iz svoje nadležnosti, sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornog uređenja, u postupcima donošenja planskih dokumenata koji se donose po posebnim propisima te u radu povjerenstava drugih tijela državne uprave, sudjeluje u ocjeni godišnjih planova upravljanja vodama iz svoje nadležnosti, analizira i predlaže mjere u svezi s pripremom i provedbom obrane od poplava i leda, obavlja stručne poslove vezane uz izvođenje i praćenje regulacijskih radova i radova održavanja vodotoka i zaštitnih vodnih građevina, praćenje zaliha obnovljivih ležišta šljunka i pijeska na području značajnom za vodni režim, sudjeluje u ostvarenju bilateralne suradnje sa susjednim zemljama s kojima su sklopljeni ugovori o uređenju vodnogospodarskih pitanja, izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
9.1.2. Odjel navodnjavanja i detaljne melioracijske odvodnje
Članak 150.
Odjel navodnjavanja i detaljne melioracijske odvodnje obavlja poslove koji se odnose na pripremu i izgradnju sustava za navodnjavanje, pripremu, dovođenje u funkcionalno stanje i održavanja detaljne melioracijske odvodnje, te reguliranje prava i obveza korisnika. To obuhvaća poslove na provedbi Nacionalnog plana navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV) kao strateškog dokumenta za planiranje, izgradnju, korištenje i održavanje sustava za navodnjavanje u Republici Hrvatskoj, korištenje i održavanje sustava detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju (melioracijske građevine III i IV reda), na prilagodbi postojećih zakonskih propisa i donošenju novih zakonskih akata koji reguliraju pitanja izgradnje i gospodarenja sustavima za navodnjavanje i sustavima za detaljnu melioracijsku odvodnju, na definiranju kriterija za ocjenu i rangiranje projekata za izgradnju sustava za navodnjavanje, definiranju slijeda postupaka za dobivanje dozvola i suglasnosti za izgradnju sustava za navodnjavanje, planiranju, osiguranju i namjenskom trošenju sredstava za sufinanciranje izrade strateške i detaljne projektne dokumentacije, planiranju, osiguranju i praćenje sredstava za provođenje projekata navodnjavanja, na sudjelovanju u pripremi propisa i drugih općih akata iz svoje nadležnosti, sudjelovanju u postupku izrade dokumenata prostornog uređenja, u postupcima donošenja planskih dokumenata koji se donose po posebnim propisima te u radu povjerenstava drugih tijela državne uprave, sudjelovanje u ocjeni godišnjih planova upravljanja vodama iz svoje nadležnosti, analizira i predlaže mjere i obavlja stručne poslove u svezi s pripremom i provedbom čišćenja i održavanja detaljnih melioracijskih građevina, prati obračun i naplatu naknade za melioracijsku odvodnju, prati obračun i naplatu naknade za melioracijsko navodnjavanje. Izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
Za obavljanje poslova Odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
9.1.2.1. Odsjek navodnjavanja,
9.1.2.2. Odsjek detaljne melioracijske odvodnje.
9.1.2.1. Odsjek navodnjavanja
Članak 151.
Odsjek navodnjavanja obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: pripremu i izgradnju sustava za navodnjavanje, te reguliranje prava i obveza korisnik tih sustava, na izradu i provođenje Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (NAPNAV-a), na korištenje i održavanje sustava za navodnjavanje u Republici Hrvatskoj, koordinacija i provođenje županijskih planova navodnjavanja, na definiranju slijeda postupaka za dobivanje dozvola i suglasnosti za izgradnju sustava za navodnjavanje, planiranju, osiguranju i namjenskom trošenju sredstava za sufinanciranje izrade strateške i detaljne projektne dokumentacije, na prilagodbi postojećih zakonskih propisa i donošenju novih zakonskih akata koji reguliraju pitanja izgradnje i gospodarenja sustavima za navodnjavanje, sudjeluje u pripremama propisa i drugih općih akata iz svoje nadležnosti, sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornog uređenja, u postupcima donošenja planskih dokumenata koji se donose po posebnim propisima te u radu povjerenstava drugih tijela državne uprave, prati obračun i naplatu naknade za melioracijsko navodnjavanje, sudjeluje u ocjeni godišnjih planova upravljanja vodama iz svoje nadležnost, izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
9.1.2.2. Odsjek detaljne melioracijske odvodnje
Članak 152.
Odsjek detaljne melioracijske odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: korištenje i održavanje sustava detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju (melioracijske građevine III i IV reda), na prilagodbi postojećih zakonskih propisa i donošenje novih zakonskih akata koji reguliraju gospodarenje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju, na poslove u svezi s pripremom, dovođenjem u funkcionalno stanje i održavanjem detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju, te prati financijsko izvršenje po programu dovođenja u funkcionalno stanje i održavanja detaljne kanalske mreže, prati obračun i naplatu naknade za melioracijsku odvodnju, sudjeluje u pripremama propisa i drugih općih akata iz svoje nadležnosti, sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornog uređenja, u postupcima donošenja planskih dokumenata koji se donose po posebnim propisima te u radu povjerenstava drugih tijela državne uprave i sudjeluje u ocjeni godišnjih planova upravljanja vodama iz svoje nadležnosti. Izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
9.2. Sektor zaštite i korištenja voda
Članak 153.
Sektor zaštite i korištenja voda obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu stanja u području korištenja i zaštite voda i mora od zagađivanja i onečišćivanja, prilagođavanje razvoja sustava vodoopskrbe i drugih oblika korištenja voda kao i zaštite voda s potrebama ukupnog gospodarskog razvoja države, izradu i donošenje planskih osnova za upravljanje vodama u području korištenja i zaštite voda i mora od zagađivanja i onečišćivanja, osiguravanje zaliha voda u svrhu vodoopskrbe naselja vodom za piće i gospodarstva tehnološkom vodom, korištenje vodnih snaga, korištenje voda za druge namjene propisane zakonom, planiranje i usklađivanje razvoja i izgradnje javnih vodopskrbnih sustava i javnih sustava odvodnje sa uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, praćenje ulaganja u razvoj tih sustava, dodjelu koncesija za korištenje voda, provedbu prvostupanjskog i drugostupanjskog upravnog postupka, tumačenje zakona i podzakonskih propisa iz područja korištenja i zaštite voda, pripremu odgovora na zastupnička pitanja i izradu izvješća za potrebe ministarstava, Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora iz područja korištenja i zaštite voda, praćenje i poboljšanje informacijskog sustava voda i upravljanja dokumentima te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
Za obavljanje poslova Sektora zaštite i korištenja voda ustrojavaju se sljedeći odjeli:
9.2.1. Odjel zaštite voda,
9.2.2. Odjel korištenja voda.
9.2.1. Odjel zaštite voda
Članak 154.
Odjel zaštite voda obavlja poslove koji se odnose na: izvršavanje zakona i drugih propisa i akata koji su u svezi sa zaštitom voda i mora od onečišćenja i zagađenja; sudjeluje u pripremi propisa i drugih općih akata iz područja ili u svezi sa zaštitom voda i mora; prati stanje podzemnih i površinskih voda, priobalnih voda i voda mora od onečišćenja s kopna, te predlaže poduzimanje mjera u cilju osiguranja dobrog stanja voda; prati ulaganja u razvoj sustava odvodnje; utvrđuje ispunjavanje uvjeta pravnih osoba za obavljanje djelatnosti od osobitog značaja za upravljanje vodama-odvodnja otpadnih voda i izrađuje nacrt suglasnosti; sudjeluje u postupku utvrđivanja sukladnosti dokumenata prostornog uređenja sa planovima upravljanja vodnim područjima i strategijom upravljanja vodama, sudjeluje u postupcima donošenja planskih dokumenata koji se donose po posebnim propisima, te u radu povjerenstava drugih tijela državne uprave u pitanjima zaštite voda, osigurava, prati i koordinira rad ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće voda te im s tim u vezi izdaje ovlaštenja za rad; vodi evidenciju o ovlaštenim laboratorijima; sudjeluje u izradi prijedloga odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta; donosi rješenja i nadzire izradu evidencije o izdanim dozvolama za stavljanje u promet kemijskih pripravaka koji nakon uporabe mogu dospjeti u vode; sudjeluje u ocjeni predloženih godišnjih planova upravljanja vodama u postupcima davanja suglasnosti na te dokumente; surađuje s jedinicama lokalne/regionalne uprave u okviru svojih nadležnosti; obavlja stručne poslove na pripremi, provođenju i ocjeni monitoringa kakvoće voda prema nacionalnom ili međudržavnom programu u suradnji s Hrvatskim vodama, prati obračun i naplatu naknade za zaštitu voda; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
9.2.1.1. Odsjek za kemijska sredstva i ovlaštene laboratorije,
9.2.1.2. Odsjek za stanje voda i sustave odvodnje.
9.2.1.1. Odsjek za kemijska sredstva i ovlaštene laboratorije
Članak 155.
Odsjek za kemijska sredstva i ovlaštene laboratorije obavlja najsloženije upravne i stručne poslove koji se odnose na: praćenje i koordinaciju rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće voda te im s tim u vezi izdaje ovlaštenja za rad; vodi evidenciju o ovlaštenim laboratorijima; sudjeluje u izradi prijedloga odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta; donosi rješenja i nadzire izradu evidencije o izdanim vodopravnim dozvolama za stavljanje u promet kemijskih pripravaka koji nakon uporabe mogu dospjeti u vode; sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa u oblasti zaštite voda; sudjeluje u ocjeni predloženih godišnjih planova upravljanja vodama i u postupcima davanja suglasnosti na te dokumente; obavlja stručne poslove na provedbi WFD i ostalih direktiva; prati rad referentnog laboratorija, glavnog vodnogospodarskog i ostalih ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće voda; sudjeluje u radu međunarodnih tijela i stručnih skupina; obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
9.2.1.2. Odsjek za stanje voda i sustave odvodnje
Članak 156.
Odsjek za stanje voda i sustave odvodnje obavlja najsloženije upravne i stručne poslove koji se odnose na: zaštitu površinskih, podzemnih i prijelaznih voda od onečišćenja i zagađivanja; zaštitu mora i priobalnih voda od onečišćenja s kopna iz točkastih i raspršenih izvora onečišćenja; sudjeluje u vodnogospodarskom planiranju u okviru zaštite voda; planira i usklađuje te prati ulaganja u razvoj i izgradnju sustava javne odvodnje i sudjeluje pri određivanju potrebnog stupnja pročišćavanja otpadnih voda; prati i analizira izvore raspršenih izvora onečišćenja; sudjeluje u izradi propisa iz oblasti zaštite voda; prati stanje u oblasti zaštite voda; obavlja stručne poslove na provedbi WFD i ostalih direktiva; sudjeluje u pripremi projekta iz sredstava CARDS-a i sudjeluje u pripremi ostalih međunarodnih projekta koji podupiru aktivnosti na prilagodbi EU-a; radi na pripremi registra zaštićenih područja i usklađivanju monitoringa stanja voda sa zahtjevima EU; koordinira izradu i prezentaciju godišnjih izvješća o monitoringu kakvoće voda kao i izradu izvješća o ocjeni stanja kakvoće voda kako je to propisano Zakonom o vodama; sudjeluje u radu međunarodnih tijela i stručnih skupina; prati stavljanje u promet kemijskih pripravaka koji nakon uporabe dospijevaju u vode i izradu vodopravnih dozvola s time u svezi; prati ulaganja u razvoj javnih sustava odvodnje te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
9.2.2. Odjel korištenja voda
Članak 157.
Odjel korištenja voda obavlja poslove koji se odnose na ili su u svezi s korištenjem voda za različite namjene propisane Zakonom o vodama te drugim podzakonskim propisima u okviru svoje nadležnosti; prati stanje u području korištenja voda i predlaže poduzimanje mjera za njihovo racionalno korištenje u skladu sa potrebama održivog razvoja države; sudjeluje u pripremi propisa i drugih općih akata iz oblasti korištenja voda; predlaže koncepcijska rješenja za osiguravanje zaliha voda u svrhu vodoopskrbe naselja vodom za piće i gospodarstva tehnološkom vodom; utvrđuje ispunjavanje uvjeta pravnih osoba za obavljanje djelatnosti od osobitog značaja za upravljanje vodama-djelatnost vodoopskrbe i izrađuje nacrt suglasnosti; sudjeluje u postupku utvrđivanja sukladnosti dokumenata prostornog uređenja sa planovima upravljanja vodnim područjima i strategijom upravljanja vodama, obavlja stručne poslove u svezi s planiranjem i usklađivanjem razvoja i izgradnje javnih vodoopskrbnih sustava; prati ulaganja u razvoj vodopskrbnih sustava; sudjeluje u izradi prijedloga odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta; sudjeluje u ocjeni predloženih godišnjih planova upravljanja vodama; surađuje s jedinicama lokalne/regionalne uprave u okviru svojih nadležnosti; obavlja stručne i upravne poslove u svezi s postupcima natječaja, odnosno neposredne dodjele koncesija za korištenje voda; priprema nacrte odluka i ugovora o dodjeli koncesija za korištenje voda za različite namjene propisane Zakonom o vodama; pokreće postupak za raskid ugovora o koncesiji; izrađuje stručne naputke i izvješća; te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
9.2.2.1. Odsjek za korištenje voda i koncesije,
9.2.2.2. Odsjek za planiranje i sustave vodoopskrbe.
9.2.2.1. Odsjek za korištenje voda i koncesije
Članak 158.
Odsjek za korištenje voda i koncesije obavlja najsloženije stručne i upravne poslove koji se odnose na: izvršavanje zakona i drugih propisa u svezi s korištenjem voda za različite namjene, te drugih podzakonskih propisa u okviru svoje nadležnosti; prati stanje u području korištenja voda i predlaže poduzimanje mjera radi osiguranja racionalnog korištenja voda za namjene i prema prioritetima koji su utvrđeni Zakonom o vodama te u opsegu koji omogućava održivo gospodarenje vodnim resursima; sudjeluje u pripremi propisa i drugih općih akata iz oblasti korištenja voda; predlaže koncepcijska rješenja za osiguravanje zaliha voda u svrhu vodoopskrbe naselja vodom za piće i gospodarstva vodom; utvrđuje ispunjavanje uvjeta pravnih osoba za obavljanje djelatnosti od osobitog značaja za upravljanje vodama-djelatnosti vodoopskrbe i izrađuje nacrt suglasnosti; sudjeluje u izradi prijedloga odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta; surađuje s jedinicama lokalne/regionalne uprave u okviru svojih nadležnosti; obavlja stručne poslove u svezi s postupcima natječaja, odnosno neposredne dodjele koncesija za korištenje voda; priprema nacrte odluka i ugovora o dodjeli koncesija za: zahvaćanje voda radi prodaje na tržištu, za uzgoj riba u gospodarske svrhe, za tehnološke potrebe i sl.; pokreće postupak za raskid ugovora o koncesiji; izrađuje očitovanja i odgovore za ministarstva, Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor, izrađuje stručne naputke i izvješća; te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
9.2.2.2. Odsjek za planiranje i sustave vodoopskrbe
Članak 159.
Odsjek za planiranje i sustave vodoopskrbe obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na izvršavanje zakona i drugih propisa u svezi s planiranjem razvoja vodoopskrbnih sustava i drugih objekata za korištenje voda; sudjeluje u postupku utvrđivanja sukladnosti dokumenata prostornog uređenja sa planovima upravljanja vodnim područjima i strategijom upravljanja vodama te u postupcima donošenja planskih dokumenata koji se donose po posebnim propisima, sudjeluje u radu povjerenstava drugih tijela državne uprave u pitanjima korištenja voda za javnu vodoopskrbu, obavlja stručne poslove vezane uz planiranje i usklađivanje razvoja i izgradnju javnih vodoopskrbnih sustava; prati ulaganja u razvoj vodoopskrbnih sustava i drugih objekata za korištenje voda; sudjeluje u ocjeni predloženih godišnjih planova upravljanja vodama; utvrđuje ispunjavanje uvjeta pravnih osoba za obavljanje djelatnosti od osobitog značaja za upravljanje vodama-djelatnosti vodoopskrbe i izrađuje nacrt suglasnosti; sudjeluje u izradi prijedloga odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta; izrađuje očitovanja i odgovore za ministarstva, Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor, izrađuje stručne naputke i izvješća; te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
9.3. Sektor državne vodopravne inspekcije, upravnog nadzora i za žalbeni postupak
Članak 160.
Sektor državne vodopravne inspekcije, upravnog nadzora i za žalbeni postupak obavlja poslove koji se odnose na: provođenje upravnog i stručnog nadzora nad radom Hrvatskih voda u obavljanju poslova osobito značajnih za upravljanje vodama i u tijelima državne uprave u županijama, tijelima jedinica lokalne/regionalne uprave zaduženim za vodno gospodarstvo, nadzor i kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaganje mjera za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, praćenje i kontrolu naplate Zakonom o vodama i Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva propisanih naknada i to: naknada za koncesije i vodnih naknada, suradnju s Ministarstvom financija i uredima za proračun jedinica lokalne/regionalne uprave, te sa Hrvatskim vodama i predlaže mjere za učinkovitiju naplatu naknada, rješavanje u drugostupanjskom postupku u upravnim stvarima iz djelokruga rada Uprave gospodarenja vodama, provođenje žalbenog postupak rješavanja po žalbama izjavljenim: na rješenja vodopravnih inspektora (državnih i područnih), na rješenja Hrvatskih voda o iznosu naknada (za korištenje voda; za zaštitu voda, za vodni doprinos, za uređenje voda, za melioracijsku odvodnju, naknada za koncesije, za vađenje šljunka i pijeska i drugih), na upravne akte Hrvatskih voda, županijskih i gradskih ureda iz oblasti upravljanja vodama, suradnju s Upravnim sudom u svezi pokrenutih upravnih sporova iz oblasti upravljanja vodama, provođenje kontrole ulaganja u sustave vodoopskrbe, odvodnje, navodnjavanja i zaštitu od štetnog djelovanja voda, izradu stručnih mišljenja, objašnjenja i uputa u svezi s primjenom propisa iz oblasti upravljanja vodama, nadzor izvršenja obveza te provedbu inspekcijskog nadzora nad obavljanjem djelatnosti koje imaju ili mogu imati utjecaja na vodni režim, te nad stanjem vodnogospodarskih objekata i sustava za korištenje voda, za zaštitu od štetnog djelovanja voda i zaštitu voda od onečišćenja, suradnju i provođenje koordiniranih inspekcijskih nadzora i drugih aktivnosti s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
Za obavljanje poslova Sektor državne vodopravne inspekcije, upravnog nadzora i za žalbeni postupak ustrojavaju se sljedeći odjeli:
9.3.1. Odjel upravnog nadzora,
9.3.2. Odjel za žalbeni postupak,
9.3.3. Odjel državne vodopravne inspekcije.
9.3.1. Odjel upravnog nadzora
Članak 161.
Odjel upravnog nadzora obavlja poslove koji se odnose na: provođenje upravnog i stručnog nadzora nad radom Hrvatskih voda u obavljanju poslova osobito značajnih za upravljanje vodama i u tijelima državne uprave u županijama, tijelima jedinica lokalne/regionalne uprave zaduženim za vodno gospodarstvo, provođenje upravnog i stručnog nadzora nad provedbom Zakona o vodama, Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva i drugih podzakonskih propisa u tijelima državne uprave u županijama i tijelima jedinica lokalne/regionalne uprave, suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima državne uprave u županijama i tijelima jedinica lokalne /regionalne uprave, kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaganje mjera za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, praćenje i kontrolu naplate svih Zakonom o vodama i Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva propisanih naknada: naknada za koncesije i vodnih naknada u suradnji sa Ministarstvom financija i uredima za proračun jedinica lokalne/regionalne uprave, te sa Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama naknada, poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu naknada, opće, tehničke i pomoćne poslove, pravilno korištenje imovine i sredstava za rad, opremanje prostora, vozni park i korištenje vozila, održavanje sredstava i opreme, upravni postupak, upravni nadzor u upravnim stvarima iz djelokruga Uprave gospodarenja vodama, prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa, daje stručna mišljenja, izradu objašnjenja i uputa u svezi s primjenom propisa iz oblasti upravljanja vodama, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
Za obavljanje poslova Odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
9.3.1.1. Odsjek za kontrolu naknada za koncesije,
9.3.1.2. Odsjek za kontrolu vodnih naknada,
9.3.1.3. Odsjek za kontrolu ulaganja.
9.3.1.1. Odsjek za kontrolu naknada za koncesije
Članak 162.
Odsjek za kontrolu naknada za koncesije obavlja poslove koji se odnose na: kontrolu i praćenje naplate svih Zakonom o vodama i podzakonskim propisima propisanih naknada za koncesije u suradnji s Ministarstvom financija i uredima za proračun jedinica lokalne/regionalne uprave, te s Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama naknada za koncesije, predlaganje i poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu naknada za koncesije, provođenje upravnog i stručnog nadzora nad radom Hrvatskih voda u obavljanju poslova osobito značajnih za upravljanje vodama i u tijelima državne uprave u županijama, tijelima jedinica lokalne/regionalne uprave zaduženim za vodno gospodarstvo; provođenje upravnog i stručnog nadzora nad provedbom Zakona o vodama, Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva i drugih podzakonskih propisa u tijelima državne uprave u županijama i tijelima jedinica lokalne/regionalne uprave, suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima državne uprave u županijama i tijelima jedinica lokalne /regionalne uprave, kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaganju mjera za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, opće, tehničke i pomoćne poslove, pravilno korištenje imovine i sredstava za rad, opremanje prostora, vozni park i korištenje vozila, održavanje sredstava i opreme, upravni postupak i upravni nadzor u upravnim stvarima iz djelokruga Uprave gospodarenja vodama i drugih propisa, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
9.3.1.2. Odsjek za kontrolu vodnih naknada
Članak 163.
Odsjek za kontrolu vodnih naknada obavlja poslove koji se odnose na: kontrolu i praćenje naplate svih Zakonom o vodama i podzakonskim propisima propisanih vodnih naknada u suradnji sa Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama vodnih naknada, poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu vodnih naknada, provođenje upravnog i stručnog nadzora nad radom Hrvatskih voda u obavljanju poslova osobito značajnih za upravljanje vodama i u tijelima državne uprave u županijama, tijelima jedinica lokalne/regionalne uprave zaduženim za vodno gospodarstvo, provođenje upravnog i stručnog nadzor nad provedbom Zakona o vodama, Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva i drugih podzakonskih propisa u tijelima državne uprave u županijama i tijelima jedinica lokalne/regionalne uprave, surađuje s nadzornim službama u drugim tijelima državne uprave u županijama i tijelima jedinica lokalne /regionalne uprave, kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaganje mjera za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, opće, tehničke i pomoćne poslove, pravilno korištenje imovine i sredstava za rad, opremanje prostora, vozni park i korištenje vozila, održavanje sredstava i opreme, upravni nadzor u upravnim stvarima iz djelokruga Uprave gospodarenja vodama i drugih propisa, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
9.3.1.3. Odsjek za kontrolu ulaganja
Članak 164.
Odsjek za kontrolu ulaganja obavlja poslove koji se odnose na: kontrolu i nadzor ulaganja i namjensko trošenje sredstava u izgradnju sustava vodoopskrbe, odvodnje, navodnjavanja i zaštite od štetnog djelovanja voda po programima, sklopljenim sporazumima i Planu upravljanja vodama, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
9.3.2. Odjel za žalbeni postupak
Članak 165.
Odjel za žalbeni postupak obavlja poslove koji se odnose na: rješavanje u drugostupanjskom postupku u upravnim stvarima iz djelokruga rada Uprave gospodarenja vodama; rješavanje žalbi izjavljenih na rješenja vodopravnih inspektora (državnih i područnih) i Hrvatskih voda o iznosu naknada i to: naknada za koncesije i vodnih naknada (za korištenje voda, za zaštitu voda, za vodni doprinos, za uređenje voda, za melioracijsku odvodnju, za vađenje šljunka i pijeska i drugih), rješavanje žalbi izjavljenih na upravne akte Hrvatskih voda, županijskih i gradskih ureda iz nadležnosti Uprave gospodarenja vodama, suradnju sa Upravnim sudom u svezi izrade očitovanja u svezi pokrenutih upravnih sporova iz oblasti upravljanja vodama, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
9.3.2.1. Odsjek za žalbe na iznos naknada za koncesije i vodnih naknada,
9.3.2.2. Odsjek za žalbe na rješenja vodopravnih inspektora i prvostupanjskih tijela.
9.3.2.1. Odsjek za žalbe na iznos naknada za koncesije i vodnih naknada
Članak 166.
Odsjek za žalbe na iznos naknada za koncesije i vodnih naknada obavlja poslove koji se odnose na: rješavanje u drugostupanjskom postupku u upravnim stvarima iz djelokruga rada Uprave gospodarenja vodama, rješavanje žalbi izjavljenih na rješenja Hrvatskih voda o obračunu i iznosu naknada i to: naknada za koncesije i vodnih naknada (za korištenje voda, za zaštitu voda, za vodni doprinos, za uređenje voda, za melioracijsku odvodnju, za vađenje šljunka i pijeska i drugih), suradnju sa Upravnim sudom u svezi izrade očitovanja u svezi pokrenutih upravnih sporova iz oblasti upravljanja vodama, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
9.3.2.2. Odsjek za žalbe na rješenja vodopravnih inspektora i prvostupanjskih tijela
Članak 167.
Odsjek za žalbe na rješenja vodopravnih inspektora i prvostupanjskih tijela obavlja poslove koji se odnose na: rješavanje u drugostupanjskom postupku u upravnim stvarima iz djelokruga rada Uprave gospodarenja vodama, rješavanje žalbi izjavljenih na rješenja vodopravnih inspektora (državnih i područnih), rješavanje žalbi izjavljenih na upravne akte Hrvatskih voda, županijskih i gradskih ureda iz nadležnosti Uprave gospodarenja vodama, suradnju sa Upravnim sudom u svezi izrade očitovanja u svezi pokrenutih upravnih sporova iz oblasti upravljanja vodama, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
9.3.3. Odjel državne vodopravne inspekcije
Članak 168.
Odjel državne vodopravne inspekcije obavlja poslove koji se odnose na: provođenje inspekcijskog nadzora nad provođenjem Zakona o vodama, Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, Državnog plana obrane od poplave, Državnog plana za zaštitu voda i drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje upravljanja vodama, korištenja voda za razne namjene, zaštite od štetnog djelovanja voda i zaštite voda od onečišćenja; nadzire usklađenost obavljanja djelatnosti s vodopravnim aktima i ugovorima o koncesiji za korištenje voda i vodnoga dobra, suradnju i provođenje koordiniranih inspekcijskih nadzora i drugih aktivnosti sa drugim tijelima državne uprave, izradu godišnjih planova rada područnih vodopravnih inspektora, praćenje njihovih izvršenje i davanje smjernice za njihov rad, suradnju u donošenju rješenja u drugostupanjskom postupku o žalbama izjavljenim protiv prvostupanjskih rješenja područnih vodopravnih inspektora, nadzor ispravnosti izdanih rješenja o plaćanju vodnih naknada i naknada za koncesije, plaćanje istih i s time u svezi surađuje sa nadležnim tijelima Ministarstva financija, provođenje inspekcijskog nadzora nad trgovačkim društvima koja obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama u smislu kadrovske i stručne osposobljenosti za obavljanje tih poslova, izradu stručnih mišljenja, objašnjenja i uputa u svezi s primjenom propisa u oblasti inspekcijskog nadzora, pripremu i izradu godišnjeg plana rada i godišnjeg izvješća o radu, predlaganje i sudjelovanje u pripremanju izmjena i dopuna zakona i podzakonskih propisa ustrojstvene jedinice, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
9.3.3.1. Odsjek za vodno područje sliva Save,
9.3.3.2. Odsjek za vodno područje slivova Drave i Dunava,
9.3.3.3. Odsjek za vodno područje primorsko-istarskih slivova,
9.3.3.4. Odsjek za vodno područje dalmatinskih slivova.
9.3.3.1. Odsjek za vodno područje sliva Save
Članak 169.
Odsjek za vodno područje sliva Save obavlja poslove koji se odnose na: provođenje inspekcijskog nadzora na vodnom području sliva Save, nad provođenjem Zakona o vodama, Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, Državnog plana obrane od poplave, Državnog plana za zaštitu voda i drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje upravljanja vodama, korištenja voda za razne namjene, zaštite od štetnog djelovanja voda i zaštite voda od onečišćenja, nadzor usklađenosti obavljanja djelatnosti s vodopravnim aktima i ugovorima o koncesiji za korištenje voda i vodnoga dobra, suradnju i provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora i drugih aktivnosti sa drugim tijelima državne uprave, suradnju u izradi godišnjih planova rada područnih vodopravnih inspektora, praćenje njihovih izvršenja i davanje smjernica za njihov rad, suradnju u donošenju rješenja u drugostupanjskom postupku o žalbama izjavljenim protiv prvostupanjskih rješenja područnih vodopravnih inspektora, nadzor ispravnosti izdanih rješenja o plaćanju naknada za koncesije i vodnih naknada, plaćanje istih i s time u svezi surađuje s nadležnim tijelima Ministarstva financija, provođenje inspekcijskog nadzora nad trgovačkim društvima koja obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama u smislu kadrovske i stručne osposobljenosti za obavljanje tih poslova, izradu stručnih mišljenja, objašnjenja i uputa u svezi s primjenom propisa u oblasti inspekcijskog nadzora, pripremu i izradu godišnjeg plana rada i godišnjeg izvješća o radu, predlaganje i sudjelovanje u pripremanju izmjena i dopuna zakona i podzakonskih propisa iz oblasti, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
9.3.3.2. Odsjek za vodno područje slivova Drave i Dunava
Članak 170.
Odsjek za vodno područje slivova Drave i Dunava obavlja poslove koji se odnose na: provođenje inspekcijskog nadzora na vodnom području slivova Drave i Dunava, nad provođenjem Zakona o vodama, Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, Državnog plana obrane od poplave, Državnog plana za zaštitu voda i drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje upravljanja vodama, korištenja voda za razne namjene, zaštite od štetnog djelovanja voda i zaštite voda od onečišćenja, nadzor usklađenosti obavljanja djelatnosti s vodopravnim aktima i ugovorima o koncesiji za korištenje voda i vodnoga dobra, suradnju i provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora i drugih aktivnosti sa drugim tijelima državne uprave, suradnju u izradi godišnjih planova rada područnih vodopravnih inspektora, praćenje njihovih izvršenja i davanje smjernica za njihov rad, suradnju u donošenju rješenja u drugostupanjskom postupku o žalbama izjavljenim protiv prvostupanjskih rješenja područnih vodopravnih inspektora, nadzor ispravnosti izdanih rješenja o plaćanju naknada za koncesije i vodnih naknada, plaćanje istih i s time u svezi surađuje s nadležnim tijelima Ministarstva financija, provođenje inspekcijskog nadzora nad trgovačkim društvima koja obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama u smislu kadrovske i stručne osposobljenosti za obavljanje tih poslova, izradu stručnih mišljenja, objašnjenja i uputa u svezi s primjenom propisa u oblasti inspekcijskog nadzora, pripremu i izradu godišnjeg plana rada i godišnjeg izvješća o radu, predlaganje i sudjelovanje u pripremanju izmjena i dopuna zakona i podzakonskih propisa iz oblasti, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
9.3.3.3. Odsjek za vodno područjeprimorsko-istarskih slivova
Članak 171.
Odsjek za vodno područje primorsko-istarskih slivova obavlja poslove koji se odnose na: provođenje inspekcijskog nadzora na vodnom području primorsko – istarskih slivova, nad provođenjem Zakona o vodama, Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, Državnog plana obrane od poplave, Državnog plana za zaštitu voda i drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje upravljanja vodama, korištenja voda za razne namjene, zaštite od štetnog djelovanja voda i zaštite voda i obalnoga mora od onečišćenja, nadzor usklađenosti obavljanja djelatnosti s vodopravnim aktima i ugovorima o koncesiji za korištenje voda i vodnoga dobra, suradnju i provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora i drugih aktivnosti sa drugim tijelima državne uprave, suradnju u izradi godišnjih planova rada područnih vodopravnih inspektora, praćenje njihovih izvršenja i davanje smjernica za njihov rad, suradnju u donošenju rješenja u drugostupanjskom postupku o žalbama izjavljenim protiv prvostupanjskih rješenja područnih vodopravnih inspektora, nadzor ispravnosti izdanih rješenja o plaćanju naknada za koncesije i vodnih naknada, plaćanje istih i s time u svezi surađuje s nadležnim tijelima Ministarstva financija, provođenje inspekcijskog nadzora nad trgovačkim društvima koja obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama u smislu kadrovske i stručne osposobljenosti za obavljanje tih poslova, izradu stručnih mišljenja, objašnjenja i uputa u svezi s primjenom propisa u oblasti inspekcijskog nadzora, pripremu i izradu godišnjeg plana rada i godišnjeg izvješća o radu, predlaganje i sudjelovanje u pripremanju izmjena i dopuna zakona i podzakonskih propisa iz oblasti, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
9.3.3.4. Odsjek za vodno područje dalmatinskih slivova
Članak 172.
Odsjek za vodno područje dalmatinskih slivova obavlja poslove koji se odnose na: provođenje inspekcijskog nadzora na vodnom području dalmatinskih slivova, nad provođenjem Zakona o vodama, Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, Državnog plana obrane od poplave, Državnog plana za zaštitu voda i drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje upravljanja vodama, korištenja voda za razne namjene, zaštite od štetnog djelovanja voda i zaštite voda i obalnoga mora od onečišćenja, nadzor usklađenosti obavljanja djelatnosti s vodopravnim aktima i ugovorima o koncesiji za korištenje voda i vodnoga dobra, suradnju i provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora i drugih aktivnosti sa drugim tijelima državne uprave, suradnju u izradi godišnjih planova rada područnih vodopravnih inspektora, praćenje njihovih izvršenja i davanje smjernica za njihov rad, suradnju u donošenju rješenja u drugostupanjskom postupku o žalbama izjavljenim protiv prvostupanjskih rješenja područnih vodopravnih inspektora, nadzor ispravnosti izdanih rješenja o plaćanju naknada za koncesije i vodnih naknada, plaćanje istih i s time u svezi surađuje s nadležnim tijelima Ministarstva financija, provođenje inspekcijskog nadzora nad trgovačkim društvima koja obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama u smislu kadrovske i stručne osposobljenosti za obavljanje tih poslova, izradu stručnih mišljenja, objašnjenja i uputa u svezi s primjenom propisa u oblasti inspekcijskog nadzora, pripremu i izradu godišnjeg plana rada i godišnjeg izvješća o radu, predlaganje i sudjelovanje u pripremanju izmjena i dopuna zakona i podzakonskih propisa iz oblasti, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
10. UPRAVA VODNE POLITIKE I MEĐUNARODNIH PROJEKATA
Članak 173.
Uprava vodne politike i međunarodnih projekata obavlja poslove u svezi definiranja nacionalne politike u upravljanju vodama i koordiniranje ove politike s politikama drugih sektora, odnosno politikom gospodarskog razvoja Republike Hrvatske; koordinira izradu planskih osnova upravljanja vodama; odgovorna je za provedbu planskih osnova upravljanja vodama i sektorskih planskih dokumenata i za izvješćivanje o provedbi; organizira i provodi usklađivanje vodnog prava s pravnom stečevinom EU na području upravljanja; koordinira proces približavanja Europskoj uniji na području vodnoga gospodarstva; organizira i provodi stručno usavršavanje u upravljanju vodama i za proces približavanja Europskoj uniji; osigurava sklapanje i provedbu međudržavnih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva; priprema strategije i programe investiranja, odnosno sektorske planove i programe koji služe kao podloga za korištenje međunarodnih financijskih izvora za projekte iz vodnoga gospodarstva; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz međunarodnih izvora; priprema i koordinira provedbu projekata iz pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata Europske unije; izrađuje izvješća o provedbi ovih programa u dijelu upravljanja vodama; potiče, priprema i koordinira provedbu ostalih projekata u području međunarodne suradnje s međunarodnim financijskim institucijama, drugim izvorima financiranja te međunarodnim donacijama i tehničkom pomoći; obavlja poslove vezane za pripremu i provedbu projekata financiranih/sufinanciranih iz međunarodnih izvora, odnosno pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata Europske unije; obavlja programiranje i koordinira aktivnosti uz privlačenje sredstava iz Europske unije i međunarodnih financijskih institucija, odnosno organizira sudjelovanje u pripremi projekata kojih su nositelji druga ministarstva, odnosno institucije; obavlja nadzor nad poslovima Hrvatskih voda u aktivnostima na pripremi i provedbi međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; daje savjete vezano uz pripremu i provedbu projekata; provodi obrazovanje krajnjih korisnika o pripremi i provedbi projekata; organizira i kontrolira pripremu natječajne i ugovorne dokumentacije potrebne za ugovaranje poslova; nadležan je za sva pravna pitanja vezana uz proces ugovaranja i provedbe projekta; organizira, provodi i prati provedbu projekata; obavlja nadzor nad provedbom projekata; izrađuje izvješća o provedbi pojedinačnih projekata, programa i strategija; organizira čuvanje, arhiviranje dokumentacije vezano uz provedbu projekata; obavlja kontrolu i ovjeravanje/suovjeravanje računa pristiglih po provedbi projekata u ime Ministarstva; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave vodne politike i međunarodnih projekata ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
10.1. Sektor vodne politike,
10.2. Sektor međunarodnih projekata.
10.1. Sektor vodne politike
Članak 174.
Sektor vodne politike obavlja poslove u svezi definiranja nacionalne politike u upravljanju vodama i koordiniranje ove politike s politikama drugih sektora, odnosno politikom gospodarskog razvoja Republike Hrvatske; koordinira izradu planskih osnova upravljanja vodama, te sudjeluje u izradi i drugih planskih dokumenata relevantnih za upravljanje vodama; odgovoran je za provedbu planskih osnova upravljanja vodama i sektorskih planskih dokumenata i za izvješćivanje o provedbi; organizira i provodi postupke sudjelovanja javnosti u upravljanju vodama; organizira i provodi komunikacijsku strategiju; organizira i provodi usklađivanje vodnog prava s pravnom stečevinom EU na području upravljanja; koordinira proces približavanja Europskoj uniji na području vodnoga gospodarstva; priprema podloge za pregovore, odnosno podloge u području europskih pitanja; provodi aktivnosti vezane uz edukaciju za europska pitanja; osigurava provedbu međudržavnih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koje mu se stave u nadležnost.
Za obavljanje poslova u Sektoru vodne politike ustrojavaju se sljedeći odjeli:
10.1.1. Odjel vodne politike,
10.1.2. Odjel međunarodne suradnje.
10.1.1. Odjel vodne politike
Članak 175.
Odjel vodne politike obavlja koordinaciju izrade planskih osnova upravljanja vodama, odnosno ostalih sektorskih planskih dokumenata u upravljanju vodama; izrađuje relevantne podzakonske akte kojima se osigurava izrada planskih osnova za upravljanje vodama, odnosno izrada ostalih sektorskih planskih dokumenata u upravljanju vodama; odgovoran je za provedbu planskih osnova upravljanja vodama i sektorskih planskih dokumenata i za izvješćivanje o provedbi; organizira i provodi postupke sudjelovanja javnosti u upravljanju vodama; sudjeluje u planiranju prikupljanja informacija o upravljanju vodama i davanju podataka i informacija o istome; organizira i provodi komunikacijsku strategiju; organizira i provodi usklađivanje nacionalne legislative s pravnom stečevinom EU na području upravljanja; sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezano uz pretpristupne financijske programe; izrađuje očitovanja na prijedloge zakona i podzakonskih akata ostalih tijela uprave; koordinira proces približavanja Europskoj uniji na području vodnoga gospodarstva; priprema podloge za pregovore, odnosno podloge u području europskih pitanja; provedbu aktivnosti vezanih uz edukaciju za europska pitanja; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koje mu se stave u nadležnost.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
10.1.1.1. Odsjek za planske dokumente upravljanja vodama i usklađivanje zakonodavstva,
10.1.1.2. Odsjek za potporu pregovorima i europska pitanja.
10.1.1.1. Odsjek za planske dokumente upravljanja vodama i usklađivanje zakonodavstva
Članak 176.
Odsjek za planske dokumente upravljanja vodama i usklađivanje zakonodavstva koordinira izradu planskih osnova upravljanja vodama, odnosno priprema, koordinira pripremu planskih osnova i ostalih sektorskih planskih dokumenata u upravljanju vodama; koordinira izradu Strategije upravljanja vodama, odnosno planova upravljanja vodnim područjima, odnosno provodi proceduru odobravanja Plana upravljanja vodama koji izrađuju Hrvatske vode, te sudjeluje u izradi i drugih planskih dokumenata relevantnih za upravljanje vodama; izrađuje relevantne podzakonske akte kojima se osigurava izrada planskih osnova za upravljanje vodama, odnosno izrada ostalih sektorskih planskih dokumenata u upravljanju vodama; odgovoran je za provedbu planskih osnova upravljanja vodama i sektorskih planskih dokumenata i za izvješćivanje o provedbi; organizira i provodi postupke sudjelovanja javnosti u upravljanju vodama; sudjeluje u planiranju prikupljanja informacija o upravljanju vodama i davanju podataka i informacija o istome; organizira i provodi komunikacijsku strategiju; organizira i provodi preuzimanje pravne stečevine EU na području upravljanja vodama, odnosno izradu relevantnih zakona i podzakonskih akata u upravljanju vodama; izrađuje strategije i akcijske planove provedbe usklađene nacionalne legislative, odnosno izrađuje analize utjecaja provedbe usklađene nacionalne legislative; planira organizaciju provedbe i definira provedbene mehanizme; indicira potrebe za projektima; sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezano uz pretpristupne financijske programe; izrađuje očitovanja na prijedloge zakona i podzakonskih akata ostalih tijela uprave; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji se stave u nadležnost.
10.1.1.2. Odsjek za potporu pregovorima i europskapitanja
Članak 177.
Odsjek za potporu pregovorima i europska pitanja koordinira proces približavanja EU na području vodnoga gospodarstva unutar Ministarstva; s tim u vezi provodi koordinaciju s drugim tijelima uprave i relevantnim institucijama; potiče i koordinira suradnju s relevantnim tijelima EU; priprema podloge za pregovore, odnosno podloge u području europskih pitanja; osigurava poznavanje relevantnog europskog prava, relevantnih akata i postupaka i obavlja savjetovanje po ovim pitanjima; osigurava pregled rada radnih skupina Europske komisije radi informiranja o aktivnostima na pripremi novih zakonskih akata i/ili planskih dokumenata; osigurava prevođenje relevantnih dokumenata vezano uz europska pitanja; sudjeluje u planiranju i provedbi programa administrativne pomoći i izradi strateških dokumenata vezanih uz europska pitanja; izvješćuje o provedbi obveza vezanih uz pretpristupni proces prema Vladi Republike Hrvatske i Europskoj komisiji; provodi aktivnosti vezane uz edukaciju za europska pitanja; sudjeluje u provedbi komunikacijske strategije; potiče prilagodbu hrvatske nacionalne politike s politikom EU vezanom uz upravljanje vodama; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.
10.1.2. Odjel međunarodne suradnje
Članak 178.
Odjel međunarodne suradnje osigurava provedbu međudržavnih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva; priprema postupak za sklapanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora iz navedenog područja te prati njihovu provedbu; priprema učlanjivanje Republike Hrvatske u međunarodne i međudržavne organizacije; organizira i sudjeluje u radu međudržavnih i međunarodnih komisija i tijela iz područja vodnoga gospodarstva; vodi evidenciju o međunarodnim ugovorima i zapisnicima sa sastanaka i drugim dokumentima u svezi s time; organizira sastanke s međunarodnim institucijama i organizacijama; priprema zaključke o sudjelovanju osoba u međunarodnim komisijama i drugim tijelima; osigurava koordinaciju aktivnosti na međunarodnoj suradnji s drugim tijelima uprave i relevantnim institucijama; predlaže relevantne izmjene nacionalne legislative o vodama radi provedbe međunarodnih obveza, izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
10.1.2.1. Odsjek za bilateralu,
10.1.2.2. Odsjek za multilateralu.
10.1.2.1. Odsjek za bilateralu
Članak 179.
Odsjek za bilateralu osigurava provedbu/sklapanje međunarodnih ugovora o bilateralnoj suradnji s Republikom Slovenijom, Republikom Mađarskom, Federacijom Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom, odnosno Slobodnom Državom Bavarskom, Kraljevinom Nizozemskom, Republikom Francuskom i ostalim zemljama; priprema postupak za sklapanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora o bilateralnoj suradnji u vodnome gospodarstvu te prati njihovu provedbu; sudjeluje u radu međudržavnih komisija iz oblasti vodnoga gospodarstva; vodi evidenciju o međunarodnim ugovorima i zapisnicima sa sastanaka i drugim s time u svezi dokumenata; organizira sastanke po bilateralnoj suradnji; priprema zaključke o sudjelovanju osoba u međudržavnim komisijama; osigurava koordinaciju aktivnosti na bilateralnoj suradnji s drugim tijelima uprave i relevantnim institucijama; predlaže relevantne izmjene nacionalne legislative o vodama radi provedbe bilateralnih ugovora, izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća te obavlja i druge polove koji mu se stave u nadležnost.
10.1.2.2. Odsjek za multilateralu
Članak 180.
Odsjek za multilateralu osigurava provedbu/sklapanje međunarodnih ugovora u upravljanju vodama: Konvencija o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori«, broj 4/96), Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 2/96), Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/2003) i ostali međunarodni ugovori kojih su nositelji druga ministarstva, ali je potrebno osigurati sudjelovanje predstavnika vodnoga gospodarstva; priprema postupak za sklapanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora iz područja te prati njihovu provedbu; priprema učlanjivanje Republike Hrvatske u međunarodne i međudržavne organizacije; organizira i sudjeluje u radu međudržavnih i međunarodnih komisija i tijela iz oblasti vodnoga gospodarstva; vodi evidenciju o međunarodnim ugovorima i zapisnicima sa sastanaka i drugim dokumentima s time u svezi; organizira sastanke s međunarodnim institucijama i organizacijama; priprema zaključke o sudjelovanju osoba u međunarodnim komisijama i drugim tijelima; osigurava koordinaciju aktivnosti na međunarodnoj suradnji s drugim tijelima uprave i relevantnim institucijama; predlaže relevantne izmjene nacionalne legislative o vodama radi provedbe međunarodnih obveza, izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.
10.2. Sektor međunarodnih projekata
Članak 181.
Sektor međunarodnih projekata obavlja poslove vezane uz pripremu strategija i programa investiranja, odnosno sektorskih planova i programa koji služe kao podloga za korištenje međunarodnih financijskih izvora; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz međunarodnih izvora, obavlja poslove pripreme i provedbe projekata financiranih/sufinanciranih iz međunarodnih izvora, odnosno pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata EU; obavlja poslove programiranja i koordinira aktivnosti za povlačenje sredstava iz EU i međunarodnih financijskih institucija, odnosno organizira sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata kojih su nositelji druga ministarstva, odnosno institucije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; daje savjete vezano uz pripremu i provedbu projekata; provodi obrazovanje krajnjih korisnika o pripremi i provedbi projekata; organizira, provodi i/ili kontrolira pripremu aplikacija, projektne tehničke dokumentacije, natječajne, te ugovorne dokumentacije potrebne za pripremu i provedbu projekata; odgovoran je za pripremu sve potrebne dokumentacije, te provedbu procedure za donošenje relevantnih pravnih akata vezanih za pripremu i provedbu projekata financiranih iz međunarodnih financijskih izvora, organizira, provodi i prati provedbu projekata; obavlja nadzor nad provedbom projekata; obavlja nadzor nad poslovima Hrvatskih voda u aktivnostima na pripremi i provedbi međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata; izrađuje izvješća o provedbi pojedinačnih projekata, programa i strategija; organizira čuvanje, arhiviranje dokumentacije vezano uz pripremu i provedbu projekata; obavlja kontrolu i ovjeravanje/suovjeravanje računa pristiglih po provedbi projekata u ime Ministarstva; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.
Za obavljanje poslova u Sektoru međunarodnih projekata ustrojavaju se sljedeći odjeli:
10.2.1. Odjel za pripremu projekata,
10.2.2. Odjel za provedbu projekata.
10.2.1. Odjel za pripremu projekata
Članak 182.
Odjel za pripremu projekata obavlja poslove vezane uz programiranje te koordinira aktivnosti za povlačenje sredstava iz Europske unije i međunarodnih financijskih institucija; pripremu strategija i programa investiranja, odnosno sektorskih planova i programa koji služe kao podloga za korištenje međunarodnih financijskih izvora; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz međunarodnih izvora; odnosno organizira sudjelovanje u pripremi projekata kojih su nositelji druga ministarstva, odnosno institucije; obavlja nadzor nad poslovima Hrvatskih voda u aktivnostima na pripremi međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; organizira, provodi i/ili kontrolira pripremu aplikacija, projektne tehničke dokumentacije, natječajne, te ugovorne dokumentacije potrebne za pripremu projekata; daje savjete vezano uz pripremu projekata; provodi obrazovanje krajnjih korisnika o pripremi projekata; obavlja nadzor nad provedbom strategija i programa investiranja; obavlja pregled dostavljenih projektnih prijedloga i daje ocjenu o njima; obavlja administrativne poslove vezane uz prijavu projekata i proceduru odobravanja projekata; poslove vezane uz osiguranje sredstava potrebnih za financiranje i pripremu ugovora o financiranju projekata; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
10.2.1.1. Odsjek za programiranje,
10.2.1.2. Odsjek za odobravanje projekata i financiranje.
10.2.1.1. Odsjek za programiranje
Članak 183.
Odsjek za programiranje obavlja poslove vezane uz programiranje te povlačenje sredstava iz Europske unije i međunarodnih financijskih institucija; pripremu strategija i programa investiranja, odnosno sektorskih planova i programa koji služe kao podloga za korištenje međunarodnih financijskih izvora; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz međunarodnih izvora, priprema i revidira liste prioritetnih projekata; obavlja poslove vezane uz pripremu projekata, poslove vezane uz prijavu projekata i pripremu dokumenata potrebnih uz prijavne obrasce, daje savjete vezano uz pripremu projekata i mogućnostima za pripremu i prijavu projekata, predlaže projekte tehničke pomoći vezane uz pripremu projekata, organizira i provodi obrazovanje krajnjih korisnika o mogućnostima sufinanciranja projekata iz međunarodnih izvora i pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata EU; daje savjete vezano uz pripremu projekata; obavlja nadzor nad provedbom strategija i programa investiranja; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.
10.2.1.2. Odsjek za odobravanje projekata i financiranje
Članak 184.
Odsjek za odobravanje projekata i financiranje organizira prihvaćanje prijedloga projekata za koje se traži financiranje iz međunarodnih izvora ili pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata EU; obavlja pregled dostavljenih projektnih prijedloga i daje ocjenu o njima u smislu njihove usklađenosti s planskim dokumentima upravljanja vodama i strategijom i programima investiranja, odnosno o kvaliteti projekata i njihovoj pogodnosti za sufinanciranje iz međunarodnih financijskih izvora, organizaciji provedbe projekata; obavlja nadzor nad poslovima Hrvatskih voda u aktivnostima na pripremi međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; organizira, provodi i/ili kontrolira pripremu aplikacija i projektne tehničke dokumentacije potrebne za pripremu projekata; obavlja administrativne poslove vezane uz prijavu projekata i proceduru odobravanja projekata; poslove vezane uz osiguranje sredstava potrebnih za financiranje, sufinanciranje projekata i pripremu ugovora o financiranju projekata; provedbu postupka potvrđivanja ugovora o financiranju projekata; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.
10.2.2. Odjel za provedbu projekata
Članak 185.
Odjel za provedbu projekata organizira, provodi i nadzire provedbu projekata koji su odobreni za financiranje, sufinanciranje iz međunarodnih izvora ili pretpristupnih fondova i strukturnih instrumenata EU; organizira i kontrolira pripremu i provedbu natječajne i ugovorne dokumentacije potrebne za provedbu projekata; daje savjete vezano uz provedbu projekata; organizira i provodi obrazovanje krajnjih korisnika o natječajnim, ugovornim i drugim procedurama vezanim za provedbu projekata; obavlja nadzor nad poslovima Hrvatskih voda u aktivnostima na provedbi međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata; organizira i prati provedbu projekata; obavlja nadzor nad provedbom projekata; izrađuje izvješća o provedbi projekata, organizira čuvanje, arhiviranje dokumentacije vezano uz provedbu projekata; obavlja kontrolu i ovjeravanje/suovjeravanje računa pristiglih po provedbi projekata u ime Ministarstva; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
10.2.2.1. Odsjek za natječajni postupak,
10.2.2.2. Odsjek za nadzor provedbe projekata i plaćanje.
10.2.2.1. Odsjek za natječajni postupak
Članak 186.
Odsjek za natječajni postupak organizira i kontrolira pripremu i provedbu natječajne i ugovorne dokumentacije potrebne za provedbu projekata odobrenim za financiranje/ sufinanciranje; obavlja nadzor nad poslovima Hrvatskih voda u aktivnostima na pripremi i provedbi natječajnih i ugovornih procedura za međunarodno financirane/sufinancirane projekte; organizira i provodi obrazovanje krajnjih korisnika u postupcima provedbe natječajnih i ugovornih procedura, sudjeluje u postupcima javne nabave i ugovaranja; odgovoran je za sva pravna pitanja vezana uz proces ugovaranja i provedbe projekta; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.
10.2.2.2. Odsjek za nadzor provedbe projekata i plaćanje
Članak 187.
Odsjek za nadzor provedbe projekata i plaćanje organizira, provodi i prati provedbu projekata; obavlja nadzor nad provedbom projekata; obavlja nadzor nad poslovima Hrvatskih voda u aktivnostima na provedbi međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata; izrađuje dokumente potrebne za provedbu projekata; izrađuje izvješća o provedbi projekata, organizira čuvanje, arhiviranje dokumentacije vezano uz provedbu projekata; obavlja kontrolu i ovjeravanje/suovjeravanje računa pristiglih po provedbi projekata u ime Ministarstva i plaćanje istih; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.
11. KABINET MINISTRA
Članak 188.
U Kabinetu ministra obavljaju se stručni i administrativni poslovi za ministra i državne tajnike, poslovi praćenja rada i komuniciranja s Vladom Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i njihovim radnim tijelima, te drugim ministarstvima, protokolarni poslovi, poslovi prevođenja, drugi poslovi u svezi s ostvarivanjem programa rada Ministarstva i aktivnostima ministra i državnih tajnika, poslovi odnosa s javnošću, medijskog i drugog prezentiranja rada Ministarstva, te poslovi publikacija i tiskovina Ministarstva.
12. TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Članak 189.
Tajništvo Ministarstva obavlja poslove usklađivanja rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u Ministarstvu, predlaže nacrte planova rada, koordinira poslove na izradi i ostvarivanju plana rada, daje upute za rad u svezi s ostvarivanjem plana rada, predlaže planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, izrađuje izvješća o ostvarivanju plana rada, te o drugim pitanjima u svezi s radom i ustrojstvom.
U Tajništvu se obavljaju kadrovski, poslovi nabave u skladu sa Zakonom, izrade godišnjeg plana nabava i evidencije godišnjih nabava, nadziru se i koordiniraju poslovi obrambenih mjera, obavljaju se pomoćni i tehnički poslovi, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, kao i opremanju prostora Ministarstva, koordiniraju opći poslovi.
Za obavljanje poslova u Tajništvu Ministarstva ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
12.1. Služba za razvoj i upravljanje kadrovima,
12.2. Služba za nabavu i informatičke poslove,
12.3. Odjel upravljanja imovinom, sigurnosnim i pomoćno tehničkim poslovima Ministarstva.
12.1. Služba za razvoj i upravljanje kadrovima
Članak 190.
Služba za razvoj i upravljanje kadrovima obavlja pravne i stručne poslove u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja radno pravnih odnosa, obavlja poslove planiranja i upravljanja kadrovima u državnoj službi, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na planiranje i zapošljavanje, praćenje stanja i predlaganje mjera za unapređenje upravljanja kadrovima u državnoj službi, obavlja upravnopravne poslove u svezi prijma u državnu službu, rasporeda na radna mjesta, vodi osobni očevidnik državnih službenika i namještenika, sudjeluje u izradi i realizaciji programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja službenika i namještenika, obavlja radno pravne poslove, poslove pisarnice, pismohrane i druge upravno stručne i uredske poslove.
Za obavljanje poslova Službe za razvoj i upravljanje kadrovima ustrojavaju se sljedeći odjeli:
12.1.1. Odjel za službeničke odnose,
12.1.2. Odjel za radnopravni postupak i opće poslove,
12.1.3. Odjel za razvoj i upravljanje kadrovima.
12.1.1. Odjel za službeničke odnose
Članak 191.
Odjel za službeničke odnose obavlja kadrovske poslove za potrebe Ministarstva vezane za pripremu plana prijama u državnu službu, prijam, raspoređivanje, premještaj i prestanak državne službe, te u svezi s drugim pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika, vodi osobni očevidnik i druge kadrovske evidencije. Izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva i Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva, koordinira obavljanje kadrovskih poslova za cjelokupno Ministarstvo.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
12.1.1.1. Odsjek za kadrovske poslove,
12.1.1.2. Odsjek za planiranje, praćenje i evidencije.
12.1.1.1. Odsjek za kadrovske poslove
Članak 192.
Odsjek za kadrovske poslove obavlja upravne poslove i izdaje rješenja u vezi sa statusnim pravima vezano za prijam, raspored, premještaj, prestanak državne službe državnih službenika i namještenika, ocjenama, godišnjim odmorima, plaćenim i neplaćenim dopustima.
Za obavljanje poslova u Odsjeku ustrojavaju se sljedeći Pododsjeci:
12.1.1.1.1. Pododsjek za provođenje natječajnih postupaka,
12.1.1.1.2. Pododsjek za administrativne poslove.
12.1.1.1.1. Pododsjek za provođenje natječajnih postupaka
Članak 193.
Pododsjek za provođenje natječajnih postupaka obavlja poslove objave natječaja, zaprimanja zamolbi, testiranja, te ostale postupke provođenja prijama u državnu službu novih službenika i namještenika, obavlja administrativne poslove oko izbora kandidata za prijam u radni odnos, izrađuje rješenja vezana uz Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor, te Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva.
Za obavljanje poslova u Pododsjeku ustrojavaju se sljedeći odjeljci:
12.1.1.1.1.1. Odjeljak za provođenje natječaja,
12.1.1.1.1.2. Odjeljak za izradu rješenja.
12.1.1.1.1.1. Odjeljak za provođenje natječaja
Članak 194.
Odjeljak za provođenje natječaja obavlja poslove objave natječaja, zaprimanja zamolbi, testiranje kandidata, te administrativne poslove vezane oko izbora kandidata, evidencije i postupke za provođenje prijma novih državnih službenika i namještenika u državnu službu.
12.1.1.1.1.2. Odjeljak za izradu rješenja
Članak 195.
Odjeljak za izradu rješenja obavlja poslove izrade rješenje vezana uz Kolektivni ugovor državnih službenika i namještenika i Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, te rješenja vezana za prijam, raspored, premještaj, unapređenje, prestanak državne službe i sl.
12.1.1.1.2. Pododsjek za administrativne poslove
Članak 196.
Pododsjek za administrativne poslove obavlja administrativne poslove uz prijave, odjave i promjene kod državnih službenika vezane za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, izdaje zdravstvene iskaznice, obavlja sve administrativne poslove vezane uz odlazak državnih službenika u mirovinu, vodi osobni očevidnik, te izrađuje razna Izvješća za potrebe Ministarstva.
12.1.1.2. Odsjek za planiranje, praćenje i evidencije
Članak 197.
Odsjek za planiranje, praćenje i evidencije sudjeluje u izradi Nacrta prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva, izrađuje evidencije Ugovora o radu, evidencije o službenicima i namještenicima zaposlenim na određeno vrijeme, te natječajima za prijam u državnu službu.
12.1.2. Odjel za radnopravni postupak i opće poslove
Članak 198.
Odjel za radnopravni postupak i opće poslove obavlja poslove u svezi žalbi o kojima rješava Odbor za državnu službu, daje očitovanja, te obavlja druge poslove u vezi s postupkom koji je prethodio žalbi službenika. Izrađuje odgovore na tužbe kod Upravnog suda Republike Hrvatske, te druge dopise na traženje Suda u svezi s pokrenutim upravnim sporom. Odgovara na upite Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u svezi s radnopravnim sporovima, obavlja poslove u svezi provođenja postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti. Na odluke Službeničkog suda daje očitovanja kao i odgovore u svezi s postupcima povodom žalbe. Odjel također obavlja poslove pisarnice, pismohrane i druge upravno-stručne i administrativne poslove.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
12.1.2.1. Odsjek za radnopravni postupak,
12.1.2.2. Odsjek za opće poslove.
12.1.2.1. Odsjek za radnopravni postupak
Članak 199.
Odsjek za radno-pravni postupak obavlja poslove u svezi žalbi o kojima rješava Odbor za državnu službu, daje očitovanja, te obavlja druge poslove u vezi s postupkom koji je prethodio žalbi službenika. Izrađuje odgovore na tužbe kod Upravnog suda Republike Hrvatske, te druge dopise na traženje Suda u svezi s pokrenutim upravnim sporom. Odgovara na upite Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u svezi s radnopravnim sporovima, obavlja poslove u svezi provođenja postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti. Na odluke Službeničkog suda daje očitovanja kao i odgovore u svezi s postupcima povodom žalbe.
12.1.2.2. Odsjek za opće poslove
Članak 200.
Odsjek za opće poslove obavlja poslove pisarnice, pismohrane i druge upravno-stručne i administrativne poslove za Ministarstvo.
Za obavljanje poslova u Odsjeku ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:
12.1.2.2.1. Pododsjek za vođenje pisarnice,
12.1.2.2.2. Pododsjek za vođenje pismohrane.
12.1.2.2.1. Pododsjek za vođenje pisarnice
Članak 201.
Pododsjek za vođenje pisarnice obavlja poslove pisarnice, administrativne poslove vezane za primitak i dostavu pošte, raspoređivanje akata, stručne i tehničke poslove koji se odnose na pisarnicu i otpremu pošte.
Za obavljanje poslova Pododsjeka ustrojavaju se sljedeći odjeljci:
12.1.2.2.1.1. Odjeljak za vođenje pisarnice,
12.1.2.2.1.2. Odjeljak za vođenje pisarnice izdvojenih ustrojstvenih jedinica.
12.1.2.2.1.1. Odjeljak za vođenje pisarnice
Članak 202.
Odjeljak za vođenje pisarnice obavlja poslove pisarnice, administrativne poslove vezane za primitak i dostavu pošte, raspoređivanje akata, stručne i tehničke poslove koji se odnose na pisarnicu i otpremu pošte.
12.1.2.2.1.2. Odjeljak za vođenje pisarnice izdvojenih ustrojstvenih jedinica
Članak 203.
Odjeljak za vođenje pisarnice izdvojenih ustrojstvenih jedinica obavlja poslove pisarnice, administrativne poslove vezane za primitak i dostavu pošte, raspoređivanje akata, stručne i tehničke poslove koji se odnose na pisarnicu i otpremu pošte u izdvojenim ustrojstvenim jedinicama.
12.1.2.2.2. Pododsjek za vođenje pismohrane
Članak 204.
Pododsjek za vođenje pismohrane obavlja poslove vezane za arhiviranje i čuvanje arhivske građe koja nastaje radom Ministarstva, stručne i tehničke poslove koji se odnose na pismohranu za ustrojstvene jedinice Ministarstva.
Za obavljanje poslova u Pododsjeku ustrojavaju se sljedeći odjeljci:
12.1.2.2.2.1. Odjeljak za vođenje pismohrane,
12.1.2.2.2.2. Odjeljak za vođenje pismohrane u izdvojenim ustrojstvenim jedinicama.
12.1.2.2.2.1. Odjeljak za vođenje pismohrane
Članak 205.
Odjeljak za vođenje pismohrane obavlja poslove vezane za arhiviranje i čuvanje arhivske građe koja nastaje radom Ministarstva, stručne i tehničke poslove koji se odnose na pismohranu.
12.1.2.2.2.2. Odjeljak za vođenje pismohrane u izdvojenim ustrojstvenim jedinicama
Članak 206.
Odjeljak za vođenje pismohrane u izdvojenim ustrojstvenim jedinicama obavlja poslove vezane za arhiviranje i čuvanje arhivske građe koja nastaje radom Ministarstva, stručne i tehničke poslove koji se odnose na pismohranu u izdvojenim ustrojstvenim jedinicama.
12.1.3. Odjel za razvoj i upravljanje kadrovima
Članak 207.
Odjel za razvoj i upravljanje kadrovima obavlja poslove vezane za provedbu i uspješnost procesa stručnog usavršavanja službenika Ministarstva, izrađuje nove obrazovne metode, utvrđuje strategije obrazovanja, potiče znanstvene radove i obrazovanje trenera, utvrđuje individualne potrebe za školovanjem, obavlja koordinaciju edukacije po područnim jedinicama Ministarstva, sukladno katalogu programa izobrazbe Središnjeg državnog ureda za upravu, sudjeluje u organizaciji temeljnog obrazovanja i vođenja projekata za školovanje, prati rad vježbenika, sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima i praćenje vježbeničke prakse.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
12.1.3.1. Odsjek za upravljanje kadrovima,
12.1.3.2. Odsjek za stručnu edukaciju kadrova.
12.1.3.1. Odsjek za upravljanje kadrovima
Članak 208.
Odsjek za upravljanje kadrovima obavlja stručne poslove vezane za izradu strategije i mjera za izradu analiza radnih mjesta i opis poslova, planiranje zapošljavanja, provođenje postupka odabira kandidata za državnu službu, uvođenje u posao i praćenje probnog rada.
12.1.3.2. Odsjek za stručnu edukaciju kadrova
Članak 209.
Odsjek za stručnu edukaciju kadrova obavlja stručne poslove vezane za izradu i realizaciju plana prijama i programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja, prati razvoj kadrova, pruža stručnu pomoć u postupku dogovaranja radnih planova, kontrolu i ocjenjivanje rada i učinkovitosti. Obavlja stručne poslove vezane za izradu i realizaciju plana napredovanja kadrova.
12.2. Služba za nabavu i informatičke poslove
Članak 210.
Služba za nabavu i informatičke poslove obavlja sve administrativne i stručne poslove u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja javne nabave i informatizacije za cijelo Ministarstvo. Obavlja poslove koordinacije planiranja i svih poslova koji prethode zaključenju ugovora o nabavi roba, radova i usluga. Osigurava nesmetani rad informatičkog sustava Ministarstva i predlaže mjere za njegovo usavršavanje. Koordinira rad između odjela i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, surađuje s drugim državnim tijelima.
Za obavljanje poslova Službe za nabavu i informatičke poslove ustrojavaju se sljedeći odjeli:
12.2.1. Odjel za pripremu nabave,
12.2.2. Odjel za obradu ponuda,
12.2.3. Odjel za izvršenje nabave i ugovaranje,
12.2.4. Odjel za informatiku i komunikacije.
12.2.1. Odjel za pripremu nabave
Članak 211.
Odjel za pripremu nabave sukladno proračunu i planu nabave Ministarstva za proračunsku godinu, definira predmete nabave i izrađuje tendersku dokumentaciju za provedbu postupaka nabave u suradnji i po naputcima imenovanog stručnog povjerenstva Ministarstva ovisno o predmetu nabave, definira načine nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, izrađuje svu dokumentaciju naručitelja za provođenje postupaka nabave definiranih Zakonom o javnoj nabavi, provodi sve postupke nabave roba, radova i usluga za potrebe cijelog Ministarstava propisane Zakonom o javnoj nabavi, definira uvjete i načine ugovaranja predmeta nabave, te načine osiguranja izvršenja ugovornih obveza isporučitelja predmeta nabave, izrađuje narudžbe i ugovore za nabavu roba, radova i usluga, provodi postupak javnog oglašavanja predmeta nabave sukladno zakonu, te postupak javnog oglašavanja zaključenih ugovora Ministarstva, sukladno zakonu.
12.2.2. Odjel za obradu ponuda
Članak 212.
Odjel za obradu ponuda obavlja stručne poslove na pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda, provjeri isprava radi dokazivanja tražene sposobnosti, izrađuje analitički i usporedni prikaz traženih i danih dokaza, pregledava i provjerava računsku točnost ponuda, potpunost i ispravnost ponudbenih troškovnika, analizira i uspoređuje ponuđene jedinične cijene u odnosu na tržišne i uobičajene cijene za pojedine radove i usluge, izrađuje ugovorne troškovnike, organizira pohranu i čuvanje dokumentacije javne nabave.
12.2.3. Odjel za izvršenje nabave i ugovaranje
Članak 213.
Odjel za izvršenje nabave i ugovaranje priprema i izrađuje tekst ugovora javne nabave, vodi evidencije svih ugovora Ministarstva zaključenih sukladno Zakonu o javnoj nabavi (centralni Registar Ugovora), vodi zakonom propisane evidencije postupaka nabave malih vrijednosti, vodi zakonom propisane evidencije o provedenim postupcima javne nabave i sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, vodi skladišno poslovanje nabavljene potrošne robe i sitnog inventara centralnog skladišta Ministarstva.
12.2.4. Odjel za informatiku i komunikacije
Članak 214.
Odjel za informatiku i komunikacije obavlja stručne i tehničke poslove vezane za planiranje, organiziranje, usklađivanje i provedbu sustavne informatizacije u Ministarstvu, izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informacijske i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Ministarstvu, priprema podloge za nabavu, raspodjelu i održavanje računalne i programske opreme te za razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže i pristupne veze na Internet, brine se za razvoj i održavanje javnih i internih informacijskih usluga kao što su WWW informacijske usluge, sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstvu, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva, brine se za sigurnost informacijskog sustava, vodi evidenciju o raspodjeli informatičke i komunikacijske opreme, osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava, organizira i sudjeluje u provedbi edukacije korisnika informacijskog sustava, sudjeluje u planiranju i provedbi projekta izgradnje računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave, koordinira interne aktivnosti prema Središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku, te obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela i poslove koje odredi tajnik i ministar.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
12.2.4.1. Odsjek za informatiku,
12.2.4.2. Odsjek za komunikacije.
12.2.4.1. Odsjek za informatiku
Članak 215.
Odsjek za informatiku inicira, koordinira i provodi plan razvoja primjene informacijske tehnologije u Ministarstvu; provodi planiranje, organiziranje, nabavu i implementaciju informatičke strojne i programske opreme; sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstvu, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva; vodi evidenciju o raspodjeli informatičke opreme; predlaže i provodi program sigurnosti informacijskih resursa; brine se za održavanje strojne i programske opreme; osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava; organizira i sudjeluje u provedbi informatičke edukacije korisnika; prati korištenje informatičke opreme te izrađuje izvješća, analize i prijedloge poboljšanja i unapređenja.
12.2.4.2. Odsjek za komunikacije
Članak 216.
Odsjek za komunikacije inicira, koordinira i provodi plan razvoja primjene komunikacijske tehnologije u Ministarstvu; provodi planiranje, nabavu i implementaciju komunikacijske opreme (telefonski sustavi, računalno-komunikacijska mreža); brine se za funkcioniranje i održavanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture; vodi evidenciju o raspodjeli komunikacijske opreme; predlaže i provodi program sigurnosti komunikacijske infrastrukture; prati korištenje komunikacijske opreme te izrađuje izvješća, analize i prijedloge poboljšanja i unapređenja.
12.3. Odjel upravljanja imovinom, sigurnosnim i pomoćno tehničkim poslovima Ministarstva
Članak 217.
Odjel upravljanja imovinom, sigurnosnim i pomoćno tehničkim poslovima Ministarstva obavlja najsloženije poslove stručnog nadgledanja i praćenja stanja stambenih i poslovnih objekata, poslovi adaptacije i rekonstrukcije poslovnih objekata koje koristi Ministarstvo, te sudjelovanje u izradi prijedloga za osiguranje potrebnih sredstava, vrši procjenu oštećenja objekata, te daje prijedloge o prioritetima adaptacije i rekonstrukcije, ažurira dokumentaciju o nekretninama o kojima vodi očevidnik, ažurira podatke koje dostavlja Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, vodi dokumentaciju i podatke o stanovima na raspolaganju Ministarstvu, surađuje sa Središnjim državnim uredom za upravljanje državnom imovinom, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama iz svog djelokruga, pribavlja suglasnosti za provođenje postupka za usklađivanje Ugovora o zakupu uredskog prostora i pravnu valjanost Ugovora o zakupu s važećim propisima, pribavlja suglasnost za sklapanje Ugovora o zakupu sa raznim subjektima, daje očitovanja i dostavlja dokumentaciju Općinskim državnim odvjetništvima u imovinsko-pravnim sporovima iz svog djelokruga, te daje očitovanja o razlozima i potrebi ulaganja pravnih lijekova, vodi podatke bitne za reguliranje statusa stanova za službene potrebe i ugovorno reguliranje statusa korisnika stanova, te Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom daje prijedloge i očitovanja glede reguliranja statusa stanova za službene potrebe i korisnika, obavlja poslove iz područja obrane iz nadležnosti Ministarstva u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti, obavlja poslove civilnih obrambenih priprema i civilno-vojno kriznog planiranja u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti, obavlja poslove provođenja mjera protupožarne zaštite na objektima Ministarstva, obavlja poslove koji proizlaze iz Zakona o zaštiti na radu i sl.
Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
12.3.1. Odsjek praćenja stanja i upravljanja uredskim prostorima,
12.3.2. Odsjek za sklapanje i praćenje ugovora o zakupu uredskih prostora,
12.3.3. Odsjek sigurnosnih poslova, upravljanja voznim parkom, pomoćnih i tehničkih poslova.
12.3.1. Odsjek praćenja stanja i upravljanja uredskim prostorima
Članak 218.
Odsjek praćenja stanja i upravljanja uredskim prostorima obavlja poslove stručnog nadgledanja, održavanja, upravljanja zgrada koje koristi Ministarstvo, vrši procjenu oštećenja poslovnih objekata koje koristi Ministarstvo, vrši nadzor nad rekonstrukcijom i dogradnjom poslovnih objekata, te daje prijedloge o prioritetima izvođenja radova, kao i sudjelovanje u pripremi i davanju prijedloga za osiguranje potrebnih sredstava, u ovisnosti o raspoloživim sredstvima, daje stručna mišljenja na ponuđene građevinske projekte, građevinsku dokumentaciju, troškovnik, glede adaptacije objekata u nadležnosti Ministarstva, vrši stručni interni nadzor nad istima, vodi i ažurira dokumentaciju o nekretninama, o kojima vodi očevidnik nekretnina, provodi aktivnosti za ažurnost i usklađenost stvarnog stanja i stanja u zemljišnim knjigama, vodi evidenciju inventara (uredske opreme), te daje prijedloge o potrebi, količini i kvaliteti nabave istih, brine o njihovom održavanju, sudjeluje u radu Povjerenstava radi davanja stručnog mišljenja, dostavlja redovita izvješća o očevidniku nekretnina Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom.
12.3.2. Odsjek za sklapanje i praćenje ugovora o zakupu uredskih prostora
Članak 219.
Odsjek za sklapanje i praćenje ugovora o zakupu uredskih prostora pribavlja potrebne suglasnosti za provođenje postupaka za usklađivanje Ugovora o zakupu uredskog prostora s važećim propisima (osim dijela poslova koji su prema unutarnjem ustrojstvu Ministarstva u nadležnosti druge ustrojstvene jedinice), daje očitovanja i dostavlja dokumentaciju Općinskom državnom odvjetništvu u imovinsko-pravnim sporovima iz svog djelokruga, koji se vode kod Općinskih i Županijskih sudova, te očitovanja o razlozima i potrebi ulaganja pravnih lijekova, vodi dokumentaciju i podatke o službenim stanovima na raspolaganju Ministarstvu, vodi podatke bitne za reguliranje statusa stanova i ugovorno reguliranje statusa korisnika stanova za službene potrebe, te Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom daje potrebne prijedloge i očitovanja glede reguliranja statusa stanova i korisnika.
12.3.3. Odsjek sigurnosnih poslova, upravljanja voznim parkom, pomoćnih i tehničkih poslova
Članak 220.
Odsjek sigurnosnih poslova, upravljanja voznim parkom, pomoćnih i tehničkih poslova obavlja poslove iz područja obrane iz nadležnosti Ministarstva u ratnom stanju, obavlja poslove civilnih obrambenih priprema i civilno-vojno kriznog planiranja u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti, te u katastrofama i krizama, posebno u slučaju veće krize ili katastrofe u mirnodopskim uvjetima, poslove oko izrade potrebnih uputa, procjena, analiza i izvješća, praćenja i usklađivanja civilnih obrambenih priprema, provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, provođenje zaštite na radu sukladno Zakonu, obavlja poslove održavanja i suradnje sa tvrtkom sa kojom je Ministarstvo sklopilo ugovor o održavanju poslovnih objekta, sastavlja zapisnike o povredi na radu, vodi očevidnike o povredi na radu, daje očitovanja o poduzetim mjerama zaštite na radu, vodi evidenciju o ugovorima i policama osiguranja zaposlenika i surađuje s Medicinom rada.
Za obavljanje poslova u Odsjeku ustrojavaju se sljedeći pododsjeci:
12.3.3.1. Pododsjek sigurnosnih i pomoćno tehničkih poslova,
12.3.3.2. Pododsjek za upravljanje voznim parkom.
12.3.3.1. Pododsjek sigurnosnih i pomoćno-tehničkihposlova
Članak 221.
Pododsjek sigurnosnih i pomoćno-tehničkih poslova obavlja poslove iz područja obrane iz nadležnosti Ministarstva u ratnom stanju, obavlja poslove civilnih obrambenih priprema i civilno-vojno kriznog planiranja u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti, te u katastrofama i krizama, posebno u slučaju veće krize ili katastrofe u mirnodopskim uvjetima, poslove oko izrade potrebnih uputa, procjene, analiza i izvješća, praćenje i usklađivanje civilne obrambene pripreme, provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, provođenje zaštite na radu sukladno Zakonu, obavlja poslove održavanja i suradnje sa tvrtkom sa kojom je Ministarstvo sklopilo ugovor o održavanju poslovnih objekta, sastavlja zapisnike o povredi na radu, vodi očevidnike o povredi na radu, daje očitovanja o poduzetim mjerama zaštite na radu, vodi evidenciju o ugovorima i policama osiguranja zaposlenika i surađuje s Medicinom rada.
Za obavljanje poslova u Pododsjeku ustrojavaju se sljedeći odjeljci:
12.3.3.1.1. Odjeljak za obranu i civilnu zaštitu,
12.3.3.1.2. Odjeljak za zaštitu na radu i zaštitu od požara.
12.3.3.1.1. Odjeljak za obranu i civilnu zaštitu
Članak 222.
Odjeljak za obranu i civilnu zaštitu obavlja poslove iz područja obrane iz nadležnosti Ministarstva u ratnom stanju, i stanju neposredne ugroženosti, obavlja poslove civilnih obrambenih priprema i civilno-vojno kriznog planiranja u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti, te u katastrofama i krizama, posebno u slučaju veće krize ili katastrofe, u mirnodopskim uvjetima, sudjelovanje u pripremi prijedloga planskih dokumenata na razini Ministarstva, koordiniranje izrade planskih dokumenata na razini tijela državne uprave za oblast iz djelokruga Ministarstva, sudjelovanje u predlaganju objekata posebno važnih za obranu Republike Hrvatske, provedba upravnog nadzora nositelja obrambenih priprema iz nadležnosti Ministarstva, izrada uputa, procjena, analiza i izvješća, te obavljanje i drugih poslova iz djelokruga civilnih obrambenih priprema.
12.3.3.1.2. Odjeljak za zaštitu na radu i zaštitu od požara
Članak 223.
Odjeljak za zaštitu na radu i zaštitu od požara obavlja provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, obavljanje poslova zaštite na radu, sukladno Zakonu, obavlja poslove o vatrodojavi, gromobranskoj instalaciji i protupožarnoj opremi u Ministarstvu i područnim jedinicama, koordinira poslovima protupožarne zaštite na objektima Ministarstva, organizira snage za gašenje požara, motri i obavještava o pojavama požara, obavlja uviđaje i sastavlja zapisnike o povredama na radu, analizira uzroke povrede na radu, vodi očevidnik povreda na radu, vodi evidenciju o ugovorima i policama osiguranja zaposlenika, surađuje s Medicinom rada.
12.3.3.2. Pododsjek za upravljanje voznim parkom
Članak 224.
Pododsjek za upravljanje voznim parkom obavlja poslove koji se odnose na korištenje prijevoznih sredstava za potrebe Ministarstva, poslove u svezi održavanja službenih automobila i opreme, sukladno uvjetima njihove uporabe, namjene i tehničkim uputstvima proizvođača, vodi propisane očevidnike, prati stanje, analizira i predlaže poduzimanje mjera da službeni automobili po količini i kvaliteti mogu udovoljiti zahtjevima Ministarstva, donosi plan korištenja automobila i koordinira izvršenje toga plana, obavlja uviđaje prometnih nezgoda i priprema odštetne zahtjeve, te druge poslove koji proizlaze iz upravljanja, korištenja i održavanja službenih automobila ovog Ministarstva
13. SAMOSTALNI ODJEL ZA EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU
Članak 225.
Samostalni odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju obavlja koordinaciju poslova pripreme i objedinjavanja dokumenata u vezi s provedbom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koordinaciju pripreme i objedinjavanja priloga na razini ministarstva za izradu Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji, koordinaciju poslova vezanih za sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija i europskih integracija na području regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, koordinaciju sudjelovanja u postupku sklapanja višestranih međunarodnih ugovora na području regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, te obavlja druge poslove po nalogu ministra.
14. SAMOSTALNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJI NADZOR I KONTROLE
Članak 226.
Samostalni odjel za financijsko upravljanje, unutarnji nadzor i kontrole koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu; sudjeluje i pomaže rukovodećim službenicima ustrojstvenih jedinica Ministarstva u opisu i popisu poslova, uspostavljanju i razvoju procedura i postupaka u svezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih i drugih dokumenata u svim segmentima poslovanja Ministarstva; usmjeren je na uspostavljanje unutarnjih kontrola i analizu rizika u Ministarstvu u dijelu praćenja prihoda i primitaka, izvršavanju rashoda i materijalnih sredstava, postupaka javne nabave i upravljanja projektima u cilju izvršavanja poslova iz djelokruga rada Ministarstva; sudjeluje u izradi izvješća o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola; obavlja poslove nadzora pravilnog, pravodobnog i zakonitog rada upravnih organizacija i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; ukazuje na nedostatke; inicira mjere za otklanjanje nedostataka i po potrebi predlaže pokretanje postupaka za otklanjanje nezakonitosti i povrede službene dužnosti; surađuje s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija, dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju, obavlja i druge poslove po nalogu ministra.
15. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Članak 227.
Samostalni odjel za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju za cjelokupno Ministarstvo, daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Ministarstva; procjenjuje sustave, procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Ministarstva; provodi reviziju zakonitosti, reviziju procesa izrade financijskih izvješća, upravljačku reviziju te reviziju ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti poslovanja Ministarstva; procjenjuje informacijske sustave, procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima; testira, analizira i ocjenjuje poslovne funkcije iz nadležnosti Ministarstva koje se odnose na upravljanje i razvoj informacijskih sustava, praćenja rada i sigurnosti informacijskih sustava; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti informacijskih sustava; revidira aktivnosti vezane uz financijske aplikacije, nefinancijske aplikacije, računalne resurse i upravljanje tim resursima, razvoj i implementaciju informacijskih sustava, oblikovanje kontrola u aplikacijama u razvoju; obavlja revizije korištenja sredstava Europske unije u skladu s međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; procjenjuje pripremu i provedbu projekata financiranih/sufinanciranih iz predpristupnih programa Europske unije; procjenjuje točnost i pouzdanost financijskih transakcija vezanih za korištenje financijskih sredstava EU programa; utvrđuje razinu usuglašenosti s važećim zakonima i propisima u zemlji te procedurama koje zahtjeva Europska unija; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke ministru u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije te postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; izrađuje strateške i godišnje planove rada unutarnje revizije na kojima se temelji obavljanje unutarnjih revizija i ostale aktivnosti službe; izrađuje planove pojedinačne revizije, obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu Službe i dostavlja ih ministru; surađuje s Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija, što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova te godišnjeg izvješća; vrši konzultacije sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u cilju određivanja ciljeva razvoja i jačanja operativne efikasnosti; surađuje sa jedinicama za unutarnju reviziju drugih Ministarstava i institucija; predlaže i prati stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije; procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju.
IV. UPRAVLJANJE UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA U SASTAVU MINISTARSTVA I UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA
Članak 228.
Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti ministra zamjenjuje državni tajnik kojeg odredi ministar.
Radom Tajništva Ministarstva upravlja tajnik Ministarstva.
Radom upravnih organizacija ustrojenih u sastavu Ministarstva upravlja ravnatelj.
Ukoliko nije imenovan ravnatelj uprave za pojedinu upravnu organizaciju, tom upravnom organizacijom može upravljati državni tajnik kojeg odredi ministar.
Članak 229.
Na čelu Kabineta ministra je tajnik Kabineta.
Na čelu službe (sektora) je načelnik službe (sektora).
Na čelu odjela, odnosno samostalnog odjela su načelnici odjela.
Na čelu odsjeka u odjelima su voditelji odsjeka.
Na čelu pododsjeka u odsjecima su voditelji pododsjeka, a u odjeljcima su odgovorni voditelji odjeljka.
Članak 230.
Državni tajnik odgovoran je za svoj rad Vladi Republike Hrvatske i ministru.
Tajnik Ministarstva i ravnatelji za svoj rad odgovaraju ministru.
Načelnici sektora u sastavu uprava odgovaraju za svoj rad ravnatelju, odnosno državnom tajniku koji upravlja tom upravnom organizacijom i ministru.
Načelnici službi u sastavu Tajništva Ministarstva odgovaraju za svoj rad tajniku Ministarstva i ministru.
Načelnici odjela u sastavu Tajništva Ministarstva odgovaraju za svoj rad načelnicima službi, tajniku Ministarstva i ministru.
Voditelji odsjeka, pododsjeka i odjeljaka u sastavu odjela, odgovorni su za svoj rad čelnicima ustrojstvenih jedinica.
Samostalni izvršitelji odgovorni su za svoj rad voditelju odsjeka, odnosno načelniku odjela, u okviru kojeg su ustrojeni.
V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI MINISTARSTVA
Članak 231.
Poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju državni službenici i namještenici, raspoređeni na radna mjesta, u skladu s propisima.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika, potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, prikazan je u tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe, a koja se ne objavljuje u »Narodnim novinama«.
VI. SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE TE S PRAVNIM OSOBAMA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI
Članak 232.
Ministarstvo surađuje s drugim tijelima državne uprave i s pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, u svezi s ostvarivanjem stručnih i upravnih poslova iz djelokruga Ministarstva.
Ministarstvo surađuje i sa stručnim, znanstvenim i drugim ustanovama i institucijama, radi rješavanja pojedinih stručnih i upravnih pitanja iz djelokruga Ministarstva.
Članak 233.
Za raspravljanje o pojedinim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, utvrđivanja nacrta propisa, davanja stručnih mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, ministar može osnivati stručne savjete, odnosno radne grupe.
Aktom o osnivanju utvrđuje se djelokrug i način rada savjeta, odnosno radne grupe.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 234.
Pitanja od značenja za rad Ministarstva koja nisu uređena Zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.
Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se radna mjesta za državne službenike i namještenike, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od značenja za rad Ministarstva.
Nakon stupanja na snagu ove Uredbe, ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva će, u roku 15 dana, donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, uz prethodnu suglasnost Središnjeg državnog ureda za upravu.
Članak 235.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-03/08-01/17
Urbroj: 5030116-08-1
Zagreb, 19. ožujka 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !