Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/04, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 28.1.2004 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

320

Na temelju članaka 9.L93193 i 21L93194d. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 199/2003) i članka 60.L93196 stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 127/2000, 59/2001 i 199/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. siječnja 2004. godine, donijela

UREDBU

o unutarnjem ustrojstvu SrediŠnjeg drŽavnog ureda za upravljanje drŽavnom imovinom

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (u daljnjem tekstu: Ured), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, okvirni broj državnih službenika i namještenika te druga pitanja od značenja za rad Ureda.

Članak 2.

Ured obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na upravljanje nekretninama i pokretninama, te udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske, predlaže imenovanje članova nadzornih odbora, ukoliko to nije određeno posebnim zakonom, te vodi evidenciju o državnoj imovini koja nije posebnim zakonom povjerena na upravljanje drugom tijelu državne uprave.

Članak 3.

Pod imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, u smislu ove Uredbe, razumijevaju se sve nekretnine, pokretnine te prava i obveze vezani za nekretnine i pokretnine u vlasništvu Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske može, iz razloga obrane i sigurnosti Republike Hrvatske, odrediti da evidenciju određene imovine iz stavka 1. ovoga članka ne vodi Ured nego neko drugo tijelo državne vlasti, ako zakonom nije drukčije propisano.

Članak 4.

Sva tijela državne vlasti te pravne i druge osobe koje posjeduju, uporabljuju, koriste, upravljaju ili raspolažu imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, dužni su žurno, a najkasnije u roku od 15 dana, Uredu dostavljati podatke o stjecanju i raspolaganju tom imovinom, kao i o svim drugim bitnijim promjenama vezanim uz nju.

Obveza iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na imovinu iz članka 3.#clanak3 stavka 2. ove Uredbe.

Članak 5.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda, u Uredu se ustrojavaju sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Odjel za evidenciju imovine i pravne poslove;

2. Odjel za održavanje imovine, investicije i rezidencijalne potrebe;

3. Odjel za financijsko-računovodstvene poslove.

ODJEL ZA EVIDENCIJU IMOVINE I PRAVNE POSLOVE

Članak 6.

Odjel za evidenciju imovine i pravne poslove uspostavlja i vodi evidenciju o cjelokupnoj imovini u vlasništvu Republike Hrvatske.

U Odjelu za evidenciju imovine i pravne poslove uspostavljaju se i vode očevidnici nekretnina, pokretnina, te prava i obveza vezanih uz nekretnine i pokretnine u vlasništvu Republike Hrvatske.

Uspostavljanje, sadržaj i način vođenja očevidnika iz stavka 2. ovoga članka uređuje se Pravilnikom o očevidniku imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 7.

Odjel za evidenciju imovine i pravne poslove obavlja stručne pravne poslove u vezi s pripremom i provedbom odluka Vlade Republike Hrvatske, a vezano uz stjecanje, posjedovanje, uporabu, korištenje, upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, te promjenu namjene te imovine.

ODJEL ZA ODRŽAVANJE IMOVINE, INVESTICIJE I REZIDENCIJALNE POTREBE

Članak 8.

Odjel za održavanje imovine, investicije i rezidencijalne potrebe obavlja poslove održavanja imovine u vlasništvu Republike Hrvatske ukoliko je aktom o davanju na uporabu, korištenje, upravljanje ili održavanje te imovine povjereno Uredu.

Poslove održavanja imovine u vlasništvu Republike Hrvatske koja je zakonom ili aktom Vlade Republike Hrvatske dana na uporabu, korištenje, upravljanje ili raspolaganje drugim tijelima državne vlasti, te pravnim i fizičkim osobama, obavljaju ta tijela, odnosno osobe, ukoliko tim zakonom ili aktom Vlade Republike Hrvatske održavanje nije povjereno Uredu.

Članak 9.

Odjel za održavanje imovine, investicije i rezidencijalne potrebe obavlja stručne i tehničke poslove u vezi s pripremom i provedbom odluka Vlade Republike Hrvatske, a vezane uz izgradnju i održavanje objekata u državnom vlasništvu, promjenu namjene objekata u državnom vlasništvu, planiranje potrebnih financijskih sredstava, praćenje njihove realizacije i slično.

Odjel provodi odluke o organizaciji i načinu korištenja rezidencijalnih objekata, obavlja ostale poslove tekućeg održavanja vezane uz funkcioniranje rezidencijalnih objekata, te poslove nabave i načina korištenja pokretnina za rezidencijalne potrebe.

ODJEL ZA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Članak 10.

Odjel za financijsko-računovodstvene poslove obavlja financijsko-planske i računovodstvene poslove vezane uz poslovanje Ureda.

UPRAVLJANJE UREDOM

Članak 11.

Radom Ureda upravlja državni tajnik kojeg imenuje i razrješuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Državni tajnik je za svoj rad i rad Ureda odgovoran predsjedniku Vlade Republike Hrvatske.

Državni tajnik ima zamjenika kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog državnog tajnika.

Zamjenik državnog tajnika za svoj rad odgovoran je državnom tajniku.

Radom odjela upravljaju načelnici odjela.

SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI UREDA

Članak 12.

Poslove i zadaće iz djelokruga Ureda, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta, sukladno propisima.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda, određuje se u tabelarnom prikazu koji je sastavni dio ove Uredbe i koji se ne objavljuje u »Narodnim novinama«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Pitanja od značaja za rad Ureda koja nisu uređena ovom Uredbom uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda, a osobito broj potrebnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, kao i njihove ovlasti i odgovornosti.

Državni tajnik dužan je donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ureda, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 14.

Sva tijela državne vlasti te pravne i druge osobe koje posjeduju, uporabljuju, koriste, upravljaju ili raspolažu imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske dužni su dostaviti Uredu sve podatke o toj imovini, osim podataka o onoj imovini, o kojoj prema posebnom zakonu ili aktu Vlade, evidenciju vodi drugo tijelo državne vlasti.

Članak 15.

Poslovi iz djelokruga ovog Ureda koji se odnose na upravljanje udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i predlaganje imenovanja članova nadzornih odbora, a koje prema Zakonu obavlja Hrvatski fond za privatizaciju, nisu razrađeni ovom Uredbom te će se riješiti naknadno po rješavanju statusa Hrvatskog fonda za privatizaciju.

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/04-01/08
Urbroj: 5030109-04-1
Zagreb, 22. siječnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !