Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlanskom savezu ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
15 04.02.2009 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlanskom savezu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

316

Na temelju članka 65.L437235 stavka 1. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. siječnja 2009. godine, donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU STALNE MISIJE REPUBLIKE HRVATSKE PRI SJEVERNOATLANTSKOM SAVEZU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se ustroj Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu (u daljnjem tekstu: Misija), djelokrug unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihova nadležnost, upravljanje Misijom, te međusobni odnosi unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Članak 2.

Misija predstavlja Republiku Hrvatsku pri Sjevernoatlantskom savezu i pri Euro-atlantskom partnerskom vijeću.

Misija održava kontakte s međunarodnim osobljem NATO-a, drugim nacionalnim predstavništvima i delegacijama, kao i sa svim organizacijama i tijelima Sjevernoatlantskog saveza, Euro-atlantskog partnerskog vijeća i drugim nacionalnim predstavništvima i delegacijama.

Misijom neposredno upravlja veleposlanik u svojstvu šefa Misije pri Sjevernoatlantskom savezu, a koji je, kao stalni predstavnik Republike Hrvatske, akreditiran pri Sjevernoatlantskom vijeću.

Ministar vanjskih poslova i europskih integracija imenuje zamjenika veleposlanika – zamjenika stalnog predstavnika, koji u odsutnosti veleposlanika – stalnog predstavnika upravlja Misijom, kao privremeni otpravnik poslova.

Za politička pitanja i pitanja iz područja sigurnosne politike veleposlanik – stalni predstavnik dobiva upute i smjernice od ministra vanjskih poslova i europskih integracija, a za pitanja iz obrambenog sustava od ministra obrane.

II. USTROJ MISIJE

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Misije ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Odjel za političke poslove,

2. Odjel za obrambenu politiku,

3. Vojno predstavništvo,

4. Odjel za podregistar i

5. Odjel za administrativno-tehničke poslove.

III. DJELOKRUG UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1. ODJEL ZA POLITIČKE POSLOVE

Članak 4.

Odjel za političke poslove nadležan je za praćenje općih političkih pitanja i sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu odbora, radnih grupa i drugih stalnih i privremenih stručnih tijela Sjevernoatlantskog saveza iz ovog područja te održava kontakte sa svim organizacijama i tijelima Sjevernoatlantskog saveza, Euro-atlantskog partnerskog vijeća i drugim nacionalnim predstavništvima i delegacijama.

Odjelom za političke poslove upravlja načelnik kojeg imenuje ministar vanjskih poslova i europskih integracija, a za svoj rad neposredno odgovara veleposlaniku – stalnom predstavniku, koji mu daje upute za djelovanje, i kojem podnosi izvješće o radu.

Odjel za političke poslove popunjava se diplomatskim osobljem službe vanjskih poslova, te jednim predstavnikom iz središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje, i to u svojstvu ugovornog diplomata, temeljem Sporazuma tih dvaju tijela.

2. ODJEL ZA OBRAMBENU POLITIKU

Članak 5.

Odjel za obrambenu politiku nadležan je za obavljanje stručnih poslova obrambenog planiranja i obrambene politike, sukladno smjernicama obrambenog planiranja Ministarstva obrane, te sudjeluje u radu odbora, radnih grupa i drugih stalnih i privremenih stručnih tijela Sjevernoatlantskog saveza.

Odjel za obrambenu politiku popunjava se djelatnicima Ministarstva obrane, koji stječu diplomatski status.

Ministar obrane imenuje načelnika Odjela i djelatnike u Odjelu, te o tome izvješćuje ministra vanjskih poslova i europskih integracija.

Načelnik Odjela za obrambenu politiku za svoj rad odgovara neposredno veleposlaniku – stalnom predstavniku, koji mu daje upute za provedbu političkih smjernica, dok upute i smjernice za stručna pitanja iz područja obrane dobiva iz Ministarstva obrane, o čemu izvješćuje veleposlanika – stalnog predstavnika.

O pitanjima iz svog djelokruga načelnik Odjela izvješćuje Ministarstvo obrane i veleposlanika – stalnog predstavnika.

3. VOJNO PREDSTAVNIŠTVO

Članak 6.

Vojno predstavništvo predstavlja Oružane snage Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu i Europskoj uniji i obavlja stručne poslove vezane uz sudjelovanje u radu odbora i praćenje odbora, radnih grupa i drugih stalnih i privremenih tijela Sjevernoatlantskog saveza i Europske unije iz vojnog područja.

Na čelu Vojnog predstavništva nalazi se vojni predstavnik, kojeg imenuje Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske, na prijedlog ministra obrane i uz prethodnu konzultaciju s ministrom vanjskih poslova i europskih integracija.

Vojni predstavnik je stalni predstavnik Oružanih snaga Republike Hrvatske u Vojnom odboru NATO-a i u Vojnom odboru Europske unije koji za svoj rad odgovara ministru obrane i načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Vojni predstavnik je glavni vojni savjetnik veleposlaniku – stalnom predstavniku pri NATO-u po vojnim pitanjima vezanim uz NATO te veleposlaniku u Europskoj uniji po vojnim pitanjima vezanim uz Europsku uniju.

Upute i smjernice za svoj rad iz područja obrambenih i vojnih pitanja dobiva od ministra obrane i načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Za provedbu dobivenih političkih smjernica, kao i po pitanju kućnog reda i administrativno-tehničkim pitanjima, vojni predstavnik odgovara veleposlaniku – stalnom predstavniku pri NATO-u u području djelovanja vezanom uz NATO, odnosno veleposlaniku pri Europskoj uniji u području djelovanja vezanom uz Europsku uniju, te ministru obrane.

O svom radu vojni predstavnik izvješćuje Predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske, ministra obrane, načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, te istovremeno informira veleposlanika – stalnog predstavnika u NATO-u po pitanjima vezanim uz NATO i veleposlanika pri Europskoj uniji po pitanjima vezanima uz Europsku uniju.

Vojno predstavništvo popunjavat će se pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske, u skladu s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Popunjavanje osobama u Vojnom predstavništvu iz stavka 8. ovoga članka, koje stječu diplomatski status, izvršit će se po prethodnoj konzultaciji s ministrom vanjskih poslova i europskih integracija.

U svakodnevnom radu vojni predstavnik surađuje sa strukturama NATO-a i Europske unije i njihovim podređenim zapovjedništvima, te koordinira s Nacionalnim vojnim predstavnicima Republike Hrvatske u Savezničkom zapovjedništvu za operacije (Mons, Belgija) i Savezničkom zapovjedništvu za transformacije (Norfolk, Sjedinjene Američke Države).

4. ODJEL ZA PODREGISTAR

Članak 7.

Odjel za podregistar obavlja stručne poslove prijema, evidencije, pohrane, uništavanja i ostalo postupanje s klasificiranim podacima zaprimljenim u neposrednoj razmjeni sa Sjevernoatlantskim savezom i drugim državama i organizacijama, te distribucije istih Središnjem registru pri Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Predstojnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost imenuje načelnika Odjela za podregistar, te o tome izvješćuje ministara vanjskih poslova i europskih integracija.

Načelnik Odjela za podregistar po položaju je časnik za sigurnost Misije.

Načelnika Odjela za podregistar za svoj rad odgovara veleposlaniku – stalnom predstavniku i predstojniku Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Upute i smjernice za svoj rad, u stručnim pitanjima iz nadležnosti Odjela, načelnik Odjela dobiva od predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Odjel za podregistar popunjavat će se djelatnicima Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, i to u svojstvu ugovornog diplomata, temeljem Sporazuma tih dvaju tijela.

5. ODJEL ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE

Članak 8.

Odjel za administrativno-tehničke poslove obavlja administrativne, organizacijske, protokolarne i poslove fizičke i tehničke zaštite, koji su u neposrednoj vezi s aktivnostima Misije i veleposlanika – stalnog predstavnika.

Odjel se popunjava administrativno-tehničkim osobljem iz službe vanjskih poslova.

Odjelom za administrativno-tehničke poslove upravlja načelnik kojeg imenuje ministar vanjskih poslova i europskih integracija, a za svoj rad neposredno odgovara veleposlaniku – stalnom predstavniku, koji mu daje upute za djelovanje i kojem podnosi izvješće o radu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija osigurava proračunska sredstva za rad Odjela za političke poslove i Odjela za administrativno-tehničke poslove.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje osigurava sredstva za rad svojeg djelatnika.

Ministarstvo obrane osigurava proračunska sredstva za rad Odjela za obrambenu politiku i Vojnog predstavništva.

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost osigurava proračunska sredstva za rad Odjela za podregistar.

Članak 10.

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe, sklopit će sporazume o logističkoj potpori i financijskom poslovanju neophodnom za rad u Misiji s Ministarstvom obrane, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje i Uredom Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Članak 11.

Ministar vanjskih poslova i europskih integracija će, u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu, s odredbama ove Uredbe.

Ministar obrane će, u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva obrane, s odredbama ove Uredbe.

Predstojnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost će, u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, s odredbama ove Uredbe.

Članak 12.

Ministarstvo obrane će, u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, u skladu s postupkom propisanim odredbama Zakona o obrani, na prijedlog Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, dostaviti Vladi Republike Hrvatske na utvrđivanje Prijedlog odluke o dopunama Odluke o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na Vojno predstavništvo.

Ministar obrane će, u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, u skladu s postupkom propisanim odredbama Zakona o obrani, na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i uz suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske donijeti ustroj Vojnog predstavništva.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/09-05/02
Urbroj: 5030109-09-1
Zagreb, 29. siječnja 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlanskom savezu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !