Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
58 21.5.2008 Uredba o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1951

Na temelju članka 113.L392867 stavka 7. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, broj 109/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. svibnja 2008. godine donijela

UREDBU

O UPRAVLJANJU I VOĐENJU POSLOVA AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se sastav i ovlasti članova Upravnog vijeća, uvjeti za imenovanje, razrješenje i ovlasti ravnatelja, te ostala pitanja u svezi s radom Agencije za vodne putove (u daljnjem tekstu Agencija).

Članak 2.

Agencija je javna ustanova osnovana Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, te obavlja djelatnosti utvrđene tim Zakonom.

Članak 3.

(1) Temeljni opći pravni akt Agencije je Statut.
(2) Statutom se pobliže uređuje unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela Agencije, javnost rada i druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Agencije.
(3) Statut Agencije donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja Agencije, a suglasnost daje Vlada Republike Hrvatske.
(4) Osim Statuta, Agencija ima i ostale opće akte propisane Statutom.

Članak 4.

(1) Agencija ima sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
1. Ured ravnatelja Agencije, zajedničke službe: pravni i opći poslovi, financijski poslovi;
2. Sektor razvoja i pripreme;
3. Sektor operative (A – za Savu i Kupu) i (B – za Dravu i Dunav).

Članak 5.

Izvori sredstava za rad i obavljanje djelatnosti Agencije su:
1. državni proračun Republike Hrvatske;
2. prihodi od djelatnosti Agencije;
3. ostali izvori u skladu sa zakonom.

Članak 6.

Tijela upravljanja Agencijom su:
1. Upravno vijeće
2. Ravnatelj.

Članak 7.

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće.
(2) Upravno vijeće ima sedam članova koje na prijedlog ministra nadležnog za unutarnju plovidbu imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, i to:
1. tri predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnju plovidbu;
2. jednog predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša;
3. jednog predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije;
4. jednog predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za upravljanje vodama;
5. jednog predstavnika Hrvatskih voda.
(3) Mandat članova Upravnog vijeća je četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Upravnog vijeća.

Članak 8.

(1) Upravno vijeće ima predsjednika i zamjenika predsjednika koje biraju članovi tog vijeća.
(2) Članovi upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom vijeću u skladu sa Statutom Agencije za vodne putove.
(3) Nadležnost Upravnog vijeća utvrđuje se ovom Uredbom i Statutom Agencije.
(4) Predsjednik, zamjenik predsjednika i član Upravnog vijeća mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su imenovani, na način i pod uvjetima propisanima Statutom Agencije.

Članak 9.

(1) Upravno vijeće može odlučivati na sjednicama na kojima je nazočna natpolovična većina svih članova vijeća.
(2) Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Upravnog vijeća.

Članak 10.

Upravno vijeće:
1. donosi Statut Agencije;
2. donosi opće akte Agencije i druge akte sukladno ovoj Uredbi, Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda i drugim propisima;
3. utvrđuje prijedlog akta o razvrstaju i otvaranju vodnih putova;
4. utvrđuje prijedlog srednjoročnog plana razvitka vodnih putova unutarnjih voda s planiranim iznosima troškova i predloženim načinom financiranja;
5. donosi Godišnji program rada građenja, tehničkog unaprjeđenja i prometno-tehnološke modernizacije, te tehničkog održavanja vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe;
6. donosi Program za osposobljavanje vodnih putova onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda;
7. donosi godišnji plan rada Agencije;
8. donosi godišnji financijski plan Agencije;
9. odlučuje o zaduživanju i preuzimanju obveza Agencije iznad iznosa za koji je ovlašten ravnatelj Agencije;
10. donosi odluke o provođenju osnovnih smjernica poslovanja Agencije;
11. usvaja financijsko i poslovno izvješće o radu Agencije, te ih podnosi Vladi Republike Hrvatske na suglasnost;
12. odobrava izvješća ravnatelja;
13. raspisuje natječaj za izbor ravnatelja Agencije;
14. utvrđuje prijedlog za imenovanje i razrješenje ravnatelja Agencije;
15. odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 10.000.000,00 kuna vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad toga iznosa uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske;
16. odlučuje o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina Agencije uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske;
17. sklapa kolektivne ugovore;
18. sklapa ugovor o radu s ravnateljem Agencije, te pomoćnicima ravnatelja;
20. obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, ovom Uredbom, Statutom i općim aktima Agencije.

Članak 11.

(1) Voditelj poslovanja Agencije je ravnatelj.
(2) Ravnatelja imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog vijeća.
(3) Ravnatelj se imenuje na temelju provedenog javnog natječaja koji se objavljuje u »Narodnim novinama« i jednom dnevnom listu.
(4) Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine, a po proteku mandata ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja Agencije.

Članak 12.

Uvjete koje mora ispunjavati osoba da bi bila imenovana ravnateljem Agencije su:
1. visoka stručna sprema tehničkog, pravnog ili ekonomskog smjera;
2. dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti;
3. najmanje pet godina radnog iskustva u struci;
4. aktivno poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika;
5. poznavanje rada na računalu;
6. prijedlog najpovoljnijih koncepcijskih rješenja programa rada i razvoja Agencije za razdoblje od četiri godine.

Članak 13.

(1) Izbor po objavljenom natječaju ne mora se izvršiti.
(2) Ako se na objavljeni natječaj za ravnatelja Agencije nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj se ponavlja.

Članak 14.

Ravnatelj obavlja sljedeće poslove:
1. organizira i vodi cjelokupno poslovanje, te je odgovoran za zakonitost rada Agencije;
2. predstavlja i zastupa Agenciju;
3. nadzire stručni rad i odgovoran je za stručni rad Agencije;
4. izvršava odluke Upravnog vijeća;
5. poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije, sukladno Statutu Agencije;
6. predlaže donošenje akata iz članka 10.#clanak10 ove Uredbe;
7. skrbi o izvršenju plana rada i financijskog plana Agencije;
8. podnosi izvješća o poslovanju Agencije;
9. podnosi Upravnom vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima rada i poslovanja Agencije;
10. skrbi o provedbi općih akata i donosi upute u svezi s tim;
11. predlaže imenovanje i razrješenje pomoćnika ravnatelja i čelnika ustrojstvenih jedinica Agencije, s kojima ugovor o radu zaključuje predsjednik Upravnog vijeća;
12. odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika, zaključuje ugovore o radu sa zaposlenicima na neodređeno vrijeme i na određeno vrijeme do 6 mjeseci;
13. potpisuje ugovore o pravnim poslovima o kojima odluku donosi Upravno vijeće;
14. sudjeluje u radu Upravnog vijeća Agencije bez prava odlučivanja;
15. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, ovom Uredbom i Statutom Agencije.

Članak 15.

(1) Ravnatelj Agencije ovlašten je sklopiti pravni posao čija vrijednost ne prelazi iznos od 500.000,00 kuna.
(2) Za pravne poslove čija vrijednost prelazi iznos od 500.000,00 kuna, ravnatelj je dužan pribaviti suglasnost Upravnog vijeća.
(3) Ravnatelj Agencije može pisanom punomoći prenijeti svoje ovlasti pomoćniku ravnatelja ili drugoj osobi, za zastupanje Agencije u pravnom prometu.

Članak 16.

Ravnatelj Agencije ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća s Agencijom zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

Članak 17.

(1) Upravno vijeće može razriješiti ravnatelja Agencije i prije isteka vremena na koje je imenovan.
(2) Upravno vijeće je dužno razriješiti ravnatelja Agencije u slučajevima predviđenima člankom 44. Zakona o ustanovama.

Članak 18.

U slučaju razrješenja ravnatelja Agencije, Vlada Republike Hrvatske će, na prijedlog ministra nadležnog za unutarnju plovidbu, u roku od 15 dana imenovati privremenog ravnatelja, a Upravno vijeće će u roku trideset dana od imenovanja privremenog ravnatelja, raspisati natječaj za ravnatelja Agencije.

Članak 19.

(1) Mandat članova Upravnog vijeća imenovanih sukladno Zakonu o plovidbi unutarnjim vodamaL392869 (»Narodne novine«, br. 151/2003 i 138/2006), traje do imenovanja novih članova sukladno ovoj Uredbi.
(2) Do imenovanja ravnatelja Agencije, dotadašnji ravnatelj, sukladno ovoj Uredbi, nastavlja obavljati svoju dužnost.

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/08-01/31
Urbroj: 5030116-08-1
Zagreb, 15. svibnja 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.
 

zatvori
Uredba o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !