Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o upravljanju nacionalnim parkovima ("Narodne novine", br. XX/94)
označi tražene riječi printaj stranicu
14 28.02.1994 Uredba o upravljanju nacionalnim parkovima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L27184 stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedirka pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 1994. donijela

UREDBU

O UPRAVLJANJU NACIONALNIM PARKOVIMA

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se način upravljanja i financiranja nacionalnim parkovima kao dobrima od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku, u cilju očuvanja prirodnih i kulturno povijesnih vrijednosti na tom području.

Članak 2.

Nacionalnim parkom upravlja Uprava nacionalnog parka (u daljnjem tekstu: Uprava). Upravu osniva Vlada Republike Hrvatske kao javno poduzeće. Uprava je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 3.

Organi uprave su: Upravni odbor i direktor. Upravni odbor ima 3-9 članova.

Dvije trećine članova Upravnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske, a jednu trećinu biraju radnici Uprave.

Predsjednika Upravnog odbora bira i razrješava Upravni odbor. Direktora Uprave imenuje Vlada Republike Hrvatske. Djelokrug organa iz stavka 1. ovog članka uređuje se Statutom u skladu sa zakonom.

Članak 4.

Uprava obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja nacionalnog parka.

Uprava može obavljati i druge djelatnosti utvrđene statutom.

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske osniva Savjet za nacionalne parkove (u daljnjem tekstu: Savjet) kao koordinativno i stručno savjetodavno tijelo.

Savjet ima 12 članova. Predsjednika i članove Savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske iz reda stručnih i znanstvenih radnika.

Savjet za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

Članak 6.

Zadaća je Savjeta da

- daje prijedloge u svezi unapređenja zaštite nacionalnih parkova,

- predlaže plan znanstveno-istraživačkih radova za nacionalne parkove, daje mišljenje na:

- određivanje granica nacionalnog parka,

- donošenje prostornog plana nacionalnog parka,

- donošenje programa gospodarenja šumama posebne namjene za područje nacionalnog parka,

- prijedlog mjera i prijedlog radova za očuvanje nacionalnog parka. Savjet najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske o stanju u nacionalnim parkovima.

Članak 7.

Sredstva za rad Uprave i održavanje nacionalnih parkova osiguravaju se:

- iz prihoda od korištenja nacionalnih parkova,

- iz sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske,

- drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 8.

Ministar graditeljstva i zaštite okoliša, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe, donosi pravilnik o unutarnjem redu u nacionalnom parku. Ovlašćuje se ministar graditeljstva i zaštite okoliša da u propisu iz stavka 1. ovoga članka može propisati prekršaje te odrediti novčane kazne za te prekršaje.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe nastavljaju s radom uprave osnovane temeljem Uredbe o upravljanju nacionalnim parkovimaL27186 ("Narodne novine", br. 71/92, 100/93, 102/93 i 108/93).

Članak 10.

Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o upravljanju nacionalnim parkovimaL27187 ("Narodne novine", broj 71/92) i članak 1.L27188 točka 46. Uredbe o nastavljanju važenja pravnog sadržaja i učinka određenih u uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine". br. 100/93, 102/93 i 108/93).

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. ožujka 1994. godine.

Klasa: 351-02/94-03/02

Urbroj : 5030105-94-1

Zagreb, 24. veljače 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.

zatvori
Uredba o upravljanju nacionalnim parkovima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !