Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o upravljanju programima CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD ("Narodne novine", br. XX/07, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
18 14.2.2007 Uredba o upravljanju programima CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

724

Na temelju članaka 5.L325664, 6.L325665, 9.L325666, 12.L325667 i članka 13.L325668 stavka 2. Zakona o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (»Narodne novine«, broj 58/2006, u daljnjem tekstu: Zakon), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. veljače 2007. godine donijela

UREDBU

O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA CARDS, PHARE, ISPA I SAPARD

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se opseg i sadržaj poslova, odgovornosti, međusobni odnosi tijela i odgovornih osoba, te ovlasti u okviru pripreme, provedbe i nadzora provedbe projekata koji se financiraju iz programa Europske unije: CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD (dalje u tekstu: programi Europske unije), sustav upravljanja nepravilnostima, informiranje, te revizija sustava.

II. OPSEG I SADRŽAJ POSLOVA TIJELA I ODGOVORNIH OSOBA U SUSTAVU UPRAVLJANJA PROGRAMIMA EUROPSKE UNIJE

Tijela i odgovorne osobe

Članak 2.

Za provedbu programa Europske unije uspostavljaju se:
(a) tijelo nadležno za sveukupnu koordinaciju programa Europske unije, a osobito poslove pripreme, nadzora provedbe i ocjenjivanja programa kojim upravlja Nacionalni koordinator za pomoć i Nacionalni koordinator za program ISPA
(b) tijelo za financijsko upravljanje programima Europske unije kojim upravlja Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje
(c) tijelo odgovorno za učinkovitost i točnost koordinacije i izvješćivanja o praćenju i ocjenjivanju SAPARD programa kojim upravlja Voditelj Upravne direkcije
(d) tijelo za provedbu programa CARDS i PHARE kojim upravlja Dužnosnik ovlašten za ovjeravanje programa
(e) tijelo za provedbu programa ISPA kojim upravlja Sektorski dužnosnik za ovjeravanje projekata
(f) tijelo za provedbu programa SAPARD kojim upravlja ravnatelj Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
(g) jedinica za provedbu projekta u okviru programa CARDS i PHARE kojom upravlja Voditelj programa
(h) jedinica za provedbu projekta u okviru programa ISPA kojom upravlja Sektorski koordinator.

Tijelo nadležno za koordinaciju, pripremu, nadzor i ocjenjivanje programa Europske unije

Članak 3.

(1) Tijelo nadležno za sveukupnu koordinaciju, a osobito poslove pripreme, nadzora i ocjenjivanja programa Europske unije jest Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: Središnji državni ured).
(2) Središnji državni ured obavlja sljedeće tehničke i stručne poslove za Nacionalnog koordinatora:
– koordinacija programa Europske unije u Republici Hrvatskoj i suradnja s tijelima Europske komisije vezano uz navedene poslove;
– koordinacija pripreme strateških dokumenata i projektnih prijedloga vezanih uz korištenje programa Europske unije u Republici Hrvatskoj;
– koordinacija pregovora s tijelima Europske komisije o strateškim prioritetima i projektnim prijedlozima koji se financiraju iz programa Europske unije;
– priprema međunarodnih ugovora i provedbenih akata koji se sklapaju radi korištenja programa Europske unije;
– upravljanje procesom nadzora nad provedbom programa Europske unije;
– koordinacija postupka ocjenjivanja provedbe programa Europske unije sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.
– koordinacija poslova informiranja o korištenju programa Europske unije u Republici Hrvatskoj;
– usklađivanje programa i projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije s drugim izvorima strane pomoći u Republici Hrvatskoj;
– održavanje baze podataka o završenim, tekućim te planiranim projektima strane pomoći Republici Hrvatskoj.

Nacionalni koordinator

Članak 4.

(1) Državni dužnosnik na čelu Središnjeg državnog ureda jest Nacionalni koordinator programa pomoći i suradnje s Europskom unijom i Nacionalni koordinator za program ISPA (dalje u tekstu: Nacionalni koordinator).
(2) Nacionalni koordinator odgovoran je za sveukupnu koordinaciju programa Europske unije u Republici Hrvatskoj, a posebno poslove pripreme, nadzora i ocjenjivanja provedbe programa Europske unije, koordinaciju poslova informiranja o programima Europske unije, usklađivanje korištenja pomoći iz programa Europske unije s drugim programima tehničke i financijske pomoći otvorenim Republici Hrvatskoj.

Tijelo za financijsko upravljanje programima Europske unije

Članak 5.

(1) Tijelo nadležno za financijsko upravljanje programima Europske unije je Ministarstvo financija. Poslove financijskog upravljanja programima Europske unije u Ministarstvu financija obavlja Odjel za poslove Nacionalnog fonda (dalje u tekstu: Nacionalni fond).
(2) U Nacionalnom fondu obavljaju se sljedeći poslovi:
– otvaranje bankovnih računa Nacionalnog fonda i podračuna tijela za provedbu programa ili dijela programa Europske unije;
– upravljanje financijskim sredstvima i usklađivanje bankovnih računa;
– praćenje priljeva i odljeva sredstava;
– priprema zahtjeva za povlačenje sredstava od Europske komisije;
– kontrola zahtjeva za plaćanje tijela za provedbu programa ili dijela programa Europske unije;
– djeluje kao nadležno tijelo koje izdaje, nadzire i povlači akreditaciju SAPARD Agenciji
– provedba djelotvornog sustava za upravljanje i kontrolu tijela za provedbu programa ili dijela programa Europske unije;
– uspostava tijela za ovjeravanje provedbe SAPARD programa;
– provedba sustava za razmjenu podataka i izvještavanje Europske komisije.

Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje

Članak 6.

(1) Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje je državni dužnosnik u Ministarstvu financija, koji se nalazi na čelu Nacionalnog fonda
(2) Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje odgovoran je za poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi osigurao poštivanje pravila nabave, izvješćivanja i financijskog upravljanja u sustavu provedbe programa Europske unije, u skladu sa Zakonom i međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Tijelo odgovorno za učinkovitost i točnost koordinacije i izvješćivanja o praćenju i ocjenjivanju SAPARD programa

Članak 7.

(1) Tijelo odgovorno za učinkovitost i točnost koordinacije i izvješćivanja o praćenju i ocjenjivanju SAPARD programa jest Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Odgovornost za učinkovitost i točnost koordinacije i izvješćivanja o praćenju i ocjenjivanju SAPARD programa u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva ima Uprava za održivi razvitak seoskog prostora, Upravna direkcija SAPARD programa (u daljnjem tekstu: Upravna direkcija)
(2) U Upravnoj direkciji obavljaju se sljedeći poslovi:
– sastavljanje godišnjeg izvještaja prema konzultacijama s Ravnateljstvom za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi i nakon dobivanja odobrenja od Odbora za praćenje, te ih prosljeđuje Europskoj komisiji;
– informiranje relevantnih tijela o potrebi da se poduzmu odgovarajuće administrativne promjene, ako je takve promjene tražila Europska komisija u Odluci o izmjeni i dopuni SAPARD programa;
– godišnje informiranje Europske komisije uvaživši pri tome savjet Odbora za praćenje o inicijativama koje su poduzeli ili namjeravaju poduzeti s ciljem informiranja javnosti o ulozi koju Europska zajednica ima u SAPARD programu i postignutim rezultatima.

Voditelj Upravne direkcije

Članak 8.

(1) Državni dužnosnik na čelu Upravne direkcije jest Voditelj Upravne direkcije.
(2) Voditelj Upravne direkcije iz stavka 1. ovog članka odgovoran je za poslove iz članka 7. stavka 2.

Tijelo za provedbu programa i dijela programa Europske unije

Članak 9.

(1) Tijelo za provedbu programa CARDS, PHARE i ISPA jest Ministarstvo financija. Poslove provedbe programa CARDS, PHARE i ISPA u Ministarstvu financija obavlja Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje ustrojena u Upravi za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije.
(2) Tijelo za provedbu programa SAPARD jest Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Poslove provedbe programa SAPARD u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva obavlja Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi koje obnaša funkciju SAPARD Agencije.
(3) U tijelu iz stavka 1. ovog članka obavljaju se sljedeći poslovi:
a) provedba natječaja (u skladu s Praktičnim vodičem za procedure ugovaranja u kontekstu vanjske pomoći EZ-PRAG)
– primanje i kontrola kvalitete cjelokupne natječajne dokumentacije; opisa poslova, tehničkih specifikacija, uputa za prijavitelje projektnih prijedloga, smjernica za poziv za podnošenje ponuda, zahtjeva o raspisivanju natječaja, te natječajnih zbirnih listi;
– podnošenje zahtjeva Europskoj komisiji radi objavljivanja najave natječaja i obavijesti o nabavi na internetskoj stranici Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje, na internetskoj stranici EuropeAida i u službenom listu Europskih zajednica, ako je primjenjivo;
– pripremanje natječajne dokumentacije i podnošenje na odobrenje Delegaciji Europske komisije u Hrvatskoj.
b) izrada nacrta, priprema i zaključivanje ugovora.
c) uspostava i održavanje računovodstvenog sustava po međunarodnim računovodstvenim standardima.
d) izvršavanje plaćanja.
(4) U tijelu iz stavka 2. ovog članka obavljaju se sljedeći poslovi:
– objavljivanje poziva na podnošenje prijava i odredbi uvjeta natječaja;
– odobrenje projekata u skladu s Planom za poljoprivredu i ruralni razvitak za 2005. – 2006.;
– provjeravanje prijavljenih zahtjeva za odobrenjem projekata, sukladno odredbama i uvjetima prihvatljivosti s Višegodišnjim sporazumom o financiranju, uključujući, ako je to primjereno, i odredbe o javnoj nabavi;
– pismeno definiranje ugovornih obveza između Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi (SAPARD Agencija) i korisnika, uključujući informacije o mogućim sankcijama u slučaju neispunjavanja tih obveza, i ako je to nužno, izdavanje odobrenja o početku rada;
– provođenje provjere na licu mjesta kako bi se dokazala prihvatljivost projekta, prije odobrenja i nakon davanja istog;
– izvješćivanje o napretku u provedbi mjera prema pokazateljima;
– osiguravanje da je korisnik upoznat s doprinosom Europske zajednice projektu;
– plaćanje krajnjim korisnicima.

Voditelj tijela za provedbu programa ili dijela programa Europske unije

Članak 10.

(1) Državni dužnosnik na čelu Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje jest Dužnosnik ovlašten za ovjeravanje programa i Sektorski dužnosnik za ovjeravanje projekata.
(2) Državni dužnosnik na čelu Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi jest ravnatelj Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi (SAPARD Agencije).
(3) Voditelj tijela iz stavaka 1. i 2. ovog članka odgovoran je Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje, za administrativno i financijsko upravljanje svim decentraliziranim programima i projektima Europske unije iz svoje nadležnosti.

Jedinica za provedbu projekta

Članak 11.

(1) Jedinice za provedbu projekta jesu organizacijske jedinice ili projektni timovi koje ustrojavaju korisnici sredstava u okviru programa CARDS i PHARE.
(2) Korisnici sredstava u okviru programa CARDS i PHARE mogu osnovati i jednu Centralnu jedinicu za provedbu projekata koja je direktno odgovorna Voditelju programa.
(3) U jedinicama za provedbu projekta obavljaju se sljedeći poslovi:
– identifikacija strateških ciljeva za korištenje programa Europske unije, sukladno prioritetima iz procesa pristupanja Europskoj uniji;
– identifikacija i oblikovanje projektnih prijedloga, sukladno dogovorenim strategijama;
– ocjenjivanje projektnih prijedloga pristiglih na natječaj i izbor stranog partnera za provedbu projekta;
– tehnička provedba i praćenje prethodno navedenih projekata, uključujući sve postupke podrške provedbene politike, nadzor i izvršenje;
– priprema opisa poslova, tehničkih specifikacija, natječajne dokumentacije, uputa za prijavitelje projektnih prijedloga, projektnih sažetaka te smjernica za poziv za podnošenje ponuda;
– tehnički nadzor i praćenje izvršavanja ugovora, uz obvezu obavještavanja Dužnosnika ovlaštenog za ovjeravanje programa o poteškoćama ili neizvršavanju obveza tijekom provedbe ugovora:
– priprema izvješća o provedbi projekata, ili dijela programa Europske unije, i njihovo podnošenje nacionalnom koordinatoru;
– sudjelovanje u ocjenjivanju projekata ili dijela programa Europske unije

Voditelj programa

Članak 12.

(1) Državni dužnosnik kod korisnika sredstava u okviru programa CARDS i PHARE jest Voditelj programa.
(2) Voditelj programa odgovoran je za učinkovitu i pravodobnu tehničku provedbu projekata Dužnosniku ovlaštenom za ovjeravanje programa.
(3) Voditelj programa odgovoran je nacionalnom koordinatoru za pripremu projekata, ili dijela programa Europske unije;
(4) Voditelj programa odgovoran je nacionalnom koordinatoru za poslove tehničkog nadzora i podnošenja izvješća o provedbi projekata ili dijela programa Europske unije.

Jedinica za provedbu projekta u okviru programa ISPA

Članak 13.

(1) Jedinice za provedbu projekta u okviru programa ISPA jesu organizacijske jedinice ili projektni timovi koje ustrojavaju korisnici sredstava u okviru programa ISPA.
(2) U jedinicama za provedbu projekata obavljaju se sljedeći poslovi:
– priprema tehničke dokumentacije za provođenje natječaja u sklopu odobrenih ISPA projekata;
– sudjelovanje u odabiru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje usluge, nabavku opreme ili izvođenje radova;
– provedba sklopljenih ugovora i tehnički nadzor nad provedbom mjera;
– priprema izvješća o stanju provedbe projekata u sklopu programa ISPA;
– suradnja s krajnjim korisnicima odobrenih projekata;
– vođenje pismohrane dokumentacije o provedbi ugovora;
– organizacija informiranja javnosti o aktivnostima u sklopu pojedinačnih projekata, u suradnji s nacionalnim koordinatorom, voditeljem tijela za provedbu programa ISPA, krajnjim korisnikom i Europskom komisijom.

Sektorski koordinator za program ISPA

Članak 14.

(1) Državni dužnosnici nadležni za upravno područje prometa, okoliša i voda jesu sektorski koordinatori za program ISPA.
(2) Sektorski koordinator je u nadležnom ministarstvu odgovoran za tehničku provedbu mjera u programu ISPA te osiguranje sredstava nacionalnog sufinanciranja Sektorskom dužnosniku za ovjeravanje projekata

III. MEĐUSOBNI ODNOSI TIJELA I ODGOVORNIH OSOBA U SUSTAVU UPRAVLJANJA PROGRAMIMA EUROPSKE UNIJE

Provedbeni sporazumi

Članak 15.

(1) Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje potpisuje sporazum (ugovor) o obavljanju poslova u sustavu provedbe CARDS, PHARE i ISPA programa Europske unije s Dužnosnikom ovlaštenim za ovjeravanje programa i Sektorskim dužnosnikom za ovjeravanje projekata (dalje u tekstu: provedbeni sporazum).
(2) Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje potpisuje Memorandum o razumijevanju o obavljanju poslova u sustavu provedbe SAPARD programa s ravnateljem Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi.
(3) Provedbeni sporazumi iz stavaka 1. i 2. ovog članka sadrže odredbe o:
– sustavu odgovornosti;
– međusobnim pravima i obvezama;
– postupku nabave;
– upravljanju bankovnim računima;
– sadržaju, obliku i učestalosti zahtjeva za sredstvima od tijela za provedbu programa ili dijela programa Europske unije prema Nacionalnom fondu;
– sustavu financijskog izvješćivanja;
– izvješćivanju o nepravilnostima;
– računovodstvu;
– pismohrani.

Operativni sporazumi

Članak 16.

(1) Dužnosnik ovlašten za ovjeravanje programa i Sektorski dužnosnik za ovjeravanje projekata zaključuje sporazum (ugovor) sa svakim od voditelja programa u programima CARDS i PHARE te sektorskim koordinatorima i ovlaštenim osobama kod krajnjih korisnika u programu ISPA (dalje u tekstu: operativni sporazum).
(2) Operativni sporazumi iz stavka 1. ovog članka sadrže odredbe o:
– pravima i dužnostima voditelja tijela za provedbu programa ili dijela programa Europske unije;
– pravima i dužnostima voditelja programa, odnosno sektorskog koordinatora;
– postupku odabira projekata;
– postupku nabave;
– postupku zahtjeva za sufinanciranjem;
– postupku preraspodjele sredstava;
– nadzoru;
– postupku plaćanja;
– bankovnim računima;
– reviziji,
– izvješćivanju.

Imenovanje odgovornih osoba

Članak 17.

(1) Čelnik tijela koje je korisnik programa Europske unije daje prijedlog imenovanja Voditelja programa Nacionalnom koordinatoru. Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Nacionalnog koordinatora uz suglasnost Nacionalnog dužnosnik za ovjeravanje imenuje Voditelja programa.
(2) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Nacionalnog koordinatora i uz suglasnost Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje imenuje Sektorskog koordinatora za program ISPA.

IV. UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA

Članak 18.

(1) Sva tijela uključena u sustav provedbe programa Europske unije dio su zajedničkog sustava upravljanja nepravilnostima definiranim člankom 5.L325670 Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« br. 141/2006).
(1) Ministar financija, na prijedlog Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, donosi uputu o otkrivanju i postupanju s nepravilnostima te izvješćivanju o istim u skladu s međunarodno preuzetim obvezama.

Članak 19.

(1) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje i uz suglasnost Nacionalnog koordinatora imenuje Dužnosnika za nepravilnosti.
(2) Dužnosnik za nepravilnosti odgovoran je za:
– pokretanje mehanizama postupanja temeljem otkrivenih nepravilnosti u sustavu upravljanja financijskim sredstvima iz programa Europske unije;
– upućivanje proračunskog nadzora u svrhu prikupljanja dokaza, utvrđenja činjenica te pokretanja postupka sankcioniranja u tijelima uključenim u upravljanje sredstvima iz programa Europske unije;
– izvješćivanje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Službeničkog suda i drugih nadležnih institucija o pokrenutim aktivnostima;
– pokretanje odgovarajućih postupaka temeljem utemeljenih dojava prikupljenih na elektroničkoj adresi posebno otvorenoj samo za prijave nepravilnosti, i
– izvješćivanje nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o poduzetim mjerama i rezultatima postupaka koji su pokrenuti u svrhu sankcioniranja otkrivenih nepravilnosti.

V. INFORMIRANJE

Članak 20.

(1) Sva tijela uključena u sustav upravljanja programima Europske unije dio su zajedničkog sustava informiranja javnosti.
(2) Nacionalni koordinator, uz suglasnost Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, donosi uputu o provođenju aktivnosti informiranja o programima Europske unije.

Članak 21.

(1) Nacionalni koordinator imenuje službenika za informiranje na nacionalnoj razini u Središnjem državnom uredu.
(2) Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje imenuje službenika za informiranje na nacionalnoj razini u Ministarstvu financija.
(3) Službenik za informiranje iz stavka 1. ovog članka odgovoran je za koordinaciju informiranja javnosti o planiranim i odobrenim projektima i napretku u provedbi programa Europske unije.
(4) Službenik za informiranje iz stavka 2. ovog članka odgovoran je za koordinaciju informiranja javnosti o financijskom upravljanju programima Europske unije.

VI. NADZOR I OCJENA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Članak 22.

(1) Nacionalni koordinator donosi upute vezane uz nadzor i ocjenu provedbe projekata u okviru programa ili dijela programa Europske unije.
(2) Zajednički odbor za praćenje (definiran Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije, Dodatak 1, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/2005) sastaje se najmanje jednom godišnje ili po potrebi u svrhu analize provedbe svih programa Europske unije.
(3) Nacionalni koordinator po potrebi donosi upute vezane za rad Zajedničkog odbora za praćenje, Sektorskih pododbora za praćenje te pojedinih odbora za praćenje programa ili dijela programa Europske unije.

VII. REVIZIJA

Članak 23.

(1) Reviziju programa CARDS i PHARE obavlja Državni ured za reviziju u okviru redovnih godišnjih revizija ministarstava i drugih proračunskih korisnika u skladu sa svojim programom rada.
(2) Reviziju programa ISPA obavlja Državni ured za reviziju u skladu s ISPA Memorandumom o financiranju.
(3) Reviziju programa SAPARD obavlja Tijelo za ovjeravanje SAPARD programa.

Članak 24.

(1) Tijelo za ovjeravanje SAPARD programa je Ministarstvo financija. Poslove ovjeravanja SAPARD programa u Ministarstvu financija obavlja Samostalni odjel za ovjeravanje provedbe SAPARD-a.
(2) Tijelo za ovjeravanje SAPARD programa odgovorno je za:
– izradu potvrde o godišnjem završnom računu SAPARD agencije, kao i o SAPARD – ovom računu u eurima kojim se potvrđuje potpunost, točnost i istinitost tih računa;
– izvješćivanje na godišnjoj osnovi o adekvatnosti sustava upravljanja i kontrole Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi (SAPARD agencije)
– ispitivanje postoje li i jesu li korektni nacionalni elementi sufinanciranja.
(3) Tijelo za ovjeravanje rada SAPARD programa treba biti u operativnom smislu neovisno od Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi (SAPARD agencije) i primjereno tehnički opremljeno.
(4) Tijelo za ovjeravanje rada SAPARD programa provodit će ispitivanje prema međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima i smjernicama definiranim u Višegodišnjem sporazumu o financiranju.
(5) Provjere se moraju provoditi tijekom svake financijske godine i nakon nje.

Unutarnja revizija

Članak 25.

(1) Unutarnju reviziju u tijelima u okviru sustava za upravljanje programima Europske unije obavljaju jedinice za unutarnju reviziju osnovane u ministarstvima i ostalim tijelima državne uprave.
(2) Jedinice iz stavka 1. ovog članka provode unutarnju reviziju administracije, financijskog i tehničko-upravljačkog sustava. Unutarnja revizija provodi se kod korisnika proračuna ili druge institucije ovlaštene za provedbu programa i projekata koje u cijelosti ili djelomično financira Europska unija, uključujući i sve druge sudionike koji su primili sredstva za programe i projekte Europske unije.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Upute iz članaka 18.#clanak18 i 20.#clanak20 ove Uredbe trebaju se donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 27.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/04-02/03
Urbroj: 5030114-07-1
Zagreb, 7. veljače 2007.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
zatvori
Uredba o upravljanju programima CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !