Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
134 09.11.2009 Uredbu o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3256

Na temelju članka 29.L479852 stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), a u vezi s člancima 3. i 4. Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnostiL479854 (»Narodne novine«, broj 105/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. listopada 2009. godine, donijela

UREDBU

O UREDU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Članak 1.

Ovom se Uredbom osniva Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (u daljnjem tekstu: Predsjednik), te se uređuje djelokrug i druga pitanja od važnosti za rad Ureda.

Članak 2.

Naziv Ureda je Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (u daljnjem tekstu: Ured).

Sjedište Ureda je u Zagrebu.

Članak 3.

Ured kao stručna služba, obavlja službeničke, administrativne i ostale poslove isključivo za potrebe Predsjednika.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju dva državna službenika.

Članak 4.

Državni službenici iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe preuzimaju se, uz suglasnost Predsjednika, iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske, tijela državne uprave, stručne službe Hrvatskog sabora, stručne službe i ureda Vlade Republike Hrvatske ili drugih tijela koja se osnivaju za obavljanje državne službe.

Iznimno, državni službenici iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe mogu se primiti u državnu službu i putem javnog natječaja u skladu s propisima o državnim službenicima.

Na državne službenike iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe primjenjuje se Zakon o državnim službenicima.

Članak 5.

Radom Ureda upravlja Predsjednik koji u odnosu na državne službenike u Uredu ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Članak 6.

Sredstva za rad Ureda osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 7.

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske obavlja za potrebe Ureda normativne, financijske, računovodstvene, kadrovske i druge opće poslove.

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske dužan je sve troškove koji proizlaze iz obavljanja poslova Ureda financijski i knjigovodstveno odvojeno pratiti te Uredu, temeljem zakonskih propisa, periodično podnositi izvješća.

Članak 8.

Nazivi radnih mjesta državnih službenika iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe, stručni i drugi uvjeti, za raspored na radna mjesta, opis poslova koji se obavljaju na tim radnim mjestima, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka Predsjednik će donijeti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 9.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom isteka mandata Predsjednika Republike Hrvatske.

Klasa: 020-01/09-01/01

Urbroj: 5030109-09-1

Zagreb, 30. listopada 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !