Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o Uredu za europske integracije – (“Narodne novine”, br. XX/98.)
označi tražene riječi printaj stranicu
51/10.04.1998. Uredba o uredu za europske integracije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

645

Na temelju članka 25.L55398 Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 1998. godine, donijela

UREDBU

O UREDU ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

Članak 1.

Radi obavljanja stručnih i drugih poslova u okviru djelokruga Vlade Republike Hrvatske, a u svezi približavanja Republike Hrvatske europskim integracijama, osniva se Ured za europske integracije (u daljnjem tekstu: Ured).

Članak 2.

Ured za europske integracije prati proces europskih integracija, posebice Europsku uniju, obavlja odgovarajuće stručne i druge poslove za ministra za europske integracije i iz djelokruga Koordinacije za europske integracije, izvješćuje Vladu Republike Hrvatske o svom radu, daje prijedloge ministru za europske integracije glede poduzimanja mjera za približavanje Republike Hrvatske europskim integracijama, posebice Europskoj uniji, koordinira tijela državne uprave i radna tijela Vlade glede poslova iz njihovog djelokruga koji su u svezi s europskim integracijama, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vlada Republike Hrvatske i ministar za europske integracije.

Članak 3.

Uredom upravlja predstojnik.

Predstojnik Ureda ima zamjenika.

Predstojnika Ureda i zamjenika predstojnika Ureda imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra za europske integracije.

Zamjenik predstojnika zamjenjuje predstojnika Ureda u slučaju njegove spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predstojnik Ureda odnosno ministar za europske integracije.

Predstojnik Ureda i zamjenik predstojnika Ureda odgovorni su za svoj rad i rad Ureda Vladi Republike Hrvatske i ministru za europske integracije.

Članak 4.

Unutarnje ustrojstvo i način rada Ureda uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu, koji donosi predstojnik Ureda uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka predstojnik Ureda dužan je donijeti u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 5.

U odnosu na državne službenike i namještenike Ureda, predstojnik Ureda ima prava i ovlast dužnosnika tijela državne uprave.

Članak 6.

Sredstva za rad Ureda osiguravaju se u Državnom proračunu.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/98-02/09
Urbroj: 5030118-98-1
Zagreb, 2. travnja 1998.

             Predsjednik

             mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Uredba o Uredu za europske integracije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !