Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o Uredu za internetizaciju – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
62 27.6.2000 Uredba o Uredu za internetizaciju

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

1351

 

Na temelju članka 26.L68658 stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2000. godine, donijela

UREDBU

O UREDU ZA INTERNETIZACIJU

 

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Ured za internetizaciju (u daljnjem tekstu: Ured), kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje stručnih i administrativnih poslova internetizacije iz djelokruga i za potrebe Vlade Republike Hrvatske, a osobito:

– stvaranja tehničkih, kadrovskih, organizacijskih, zakonskih, sigurnosnih i financijskih pretpostavki za sveobuhvatno uvođenje Interneta u svakodnevni rad i život, kao preduvjet brzog, sveobuhvatnog i kvalitetnog ostvarenja ciljeva Programa Vlade Republike Hrvatske;

– poticanja i koordiniranja izgradnje internetizacijske infrastrukture koja će omogućiti brzu, sigurnu i dostupnu komunikaciju između svih pravnih i fizičkih subjekata u Republici Hrvatskoj, omogućiti razvoj poduzetništva, te osigurati vanjsku tehnološku kompatibilnost i privlačno tehnološko okružje za strane visokotehnološke investicije;

– pripreme zajedničkih osnova i standarda uvođenja Interneta u tijela državne uprave i omogućavanja suvremene komunikacije tijela državne uprave s građanstvom;

– promoviranja internetizacije kao dijela općeg stupnja kulture i obrazovanja, te koordiniranja izrade i organizacije programa stalne obuke, obrazovanja i samoobrazovanja, te uključenja internetizacijskog obrazovanja u sve druge vidove obrazovanja s ciljem kvalitetnog i sveobuhvatnog korištenja informacijskih resursa na svim razinama.

Članak 2.

Ured radi po nalozima, uputama i pod nadzorom Povjerenstva za internetizaciju kojeg čine potpredsjednik, zamjenik predsjednika Vlade, ministar znanosti i tehnologije, ministar za europske integracije, ministar financija, ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, ministar prosvjete i športa, ministar rada i socijalne skrbi, ministar unutarnjih poslova, ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja i ministar zdravstva.

Pri Uredu, kao stručno tijelo, djeluje Savjet za internetizaciju kojeg čine stručnjaci za područje internetizacije koje odredi Povjerenstvo za internetizaciju. Sjednice Savjeta održavaju se po potrebi, a saziva ih i njima predsjedava predstojnik Ureda.

Povjerenstvo za internetizaciju može pri Uredu osnovati i druge ekspertne skupine za pojedina područja ili pitanja internetizacije. Odlukom o osnivanju ekspertnih skupina određuje se njihov sastav, područje i način njihova rada.

Članak 3.

Radom Ureda upravlja predstojnik Ureda kojeg imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske nakon provedenog javnog natječaja, na prijedlog predsjednika Vlade.

Predstojnik je za svoj rad i rad Ureda odgovoran Vladi.

Predstojnik može imati zamjenika kojeg imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predstojnika Ureda.

Članak 4.

Predstojnik Ureda u odnosu na državne službenike i namještenike Ureda, ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Članak 5.

Način rada Ureda uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda. Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda odredit će se potreban broj službenika i namještenika Ureda s opisom njihovih poslova, kao i potrebnim uvjetima za obavljanje tih poslova, te druga pitanja značajna za rad ureda.

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda donosi predstojnik Ureda uz prethodno pribavljenu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Ured za internetizaciju počinje s radom danom stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Ureda.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/00-01/41
Urbroj: 5030118-00-1
Zagreb, 21. lipnja 2000.

Potpredsjednik
zamjenik predsjednika,
dr. sc. Goran Granić, v. r.

zatvori
Uredba o Uredu za internetizaciju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !