Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o Uredu za suradnju s međunarodnim institucijama u Republici Hrvatskoj – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
127 20.12.2000 Uredba o Uredu za suradnju s međunarodnim institucijama u Republici Hrvatskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2366

Na temelju članka 26.L70532 stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 2000. godine, donijela

UREDBU

O UREDU ZA SURADNJU S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

Radi obavljanja stručnih i drugih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske, a u vezi s radom i djelovanjem međunarodnih institucija, agencija i ureda u Republici Hrvatskoj osniva se Ured za suradnju s međunarodnim institucijama u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Ured) kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ured prati djelovanje Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS), Ureda Ujedinjenih naroda za vezu (UNLO) te ostalih agencija i ureda Ujedinjenih naroda (UN), Promatračke misije Europske unije (ECMM), Organizacije sjevernoatlantskog pakta/Stabilizacijskih snaga (NATO/SFOR) i ostalih agencija za pomoć u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: međunarodne institucije), pruža i organizira pružanje odgovarajuće stručne i druge pomoći navedenim međunarodnim institucijama, daje prijedloge za poduzimanje mjera zaštite interesa Republike Hrvatske u vezi s radom i djelovanjem navedenih međunarodnih institucija, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vlada Republike Hrvatske.

Suradnja tijela državne uprave, kada obavljaju poslove iz svog djelokruga i radnih tijela Vlade Republike Hrvatske koji su u vezi s radom navedenih međunarodnih institucija iz stavka 1. ovog članka, obavlja se putem Ureda.

Članak 3.

Radom Ureda upravlja predstojnik Ureda kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Predstojnik Ureda odgovoran je Vladi Republike Hrvatske za svoj rad i rad Ureda i u odnosu na državne službenike i namještenike ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Predstojnik Ureda ima zamjenika, kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Zamjenik predstojnika Ureda zamjenjuje predstojnika Ureda u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti za rad te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predstojnik Ureda.

Zamjenik predstojnika Ureda za svoj rad odgovoran je predstojniku Ureda.

Članak 4.

Sjedište Ureda je u Zagrebu.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedinice (odjeli i odsjeci).

Ured ima sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Odjel u Zagrebu, s Odsjekom u Rijeci

2. Odjel u Vukovaru

3. Odjel u Sisku

4. Odjel u Kninu, s Odsjekom u Splitu.

Članak 5.

Način rada Ureda uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda. Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda odredit će se potreban broj službenika i namještenika Ureda s opisom njihovih poslova, kao i potrebnim uvjetima za obavljanje tih poslova, te druga pitanja značajna za rad Ureda.

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda donosi predstojnik, uz prethodno pribavljenu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka predstojnik Ureda dužan je donijeti u roku od 30 dana od dana primjene ove Uredbe.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2001. godine.

Klasa: 023-03/00-01/55
Urbroj: 5030109-00-1
Zagreb, 14. prosinca 2000.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

 
zatvori
Uredba o Uredu za suradnju s međunarodnim institucijama u Republici Hrvatskoj –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !