Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o Uredu za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/97.)
označi tražene riječi printaj stranicu
61 19.07.1996 Uredba o Uredu za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2.L41801 stavka 2. Ustavnog zakona o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom ("Narodne novine", broj 32/96) i članka 25.L41803 stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. srpnja 1996. godine, donijela

UREDBU

O UREDU ZA SURADNJU S MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM

Članak 1.

Ured za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom (u daljnjem teksu: Ured) osniva se kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske koja za Vladu Republike Hrvatske obavlja stručne i administrativne poslove u svezi poslova suradnje Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom koji su prema Ustavnom zakonu o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudomL41805 ("Narodne novine", broj 32/96) u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ured neposredno obavlja poslove iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, prati, usklađuje i usmjerava poslove državnih tijela nadležnih za suradnju sa Sudom te drugih pravnih osoba čiji je rad od važnosti za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom.

Članak 3.

Pri obavljanju svojih poslova Ured surađuje s nadležnim državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i uprave, te drugim pravnim osobama čiji je rad od interesa za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom.

Članak 4.

Unutarnje ustrojstvo i način rada, te druga pitanja značajna za rad Ureda uređuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda koji donosi predstojnik Ureda.

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka stupa na snagu nakon što Vlada Republike Hrvatske dade na njega suglasnost.

Članak 5.

Radom Ureda upravlja predstojnik Ureda koji je za svoj rad i rad Ureda odgovoran Vladi Republike Hrvatske.

Predstojnik ima, u odnosu na Ured i njegove djelatnike, prava i ovlasti dužnosnika tijela državne uprave.

Predstojnika i tajnika Ureda imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Članak 6.

Sredstva za rad Ureda osiguravaju se u državnom proračunu.

Poslove materijalno-financijskog poslovanja Ureda obavlja sam ured neposredno ili obavljanje tih poslova Vlada Republike Hrvatske osigurava putem svojih stručnih službi ili nekog ministarstva.

Članak 7.

Radi davanja mišljenja i prijedloga Vladi Republike Hrvatske o pitanjima u svezi poslova suradnje s Međunarodnim kaznenim sudom koja su u njenoj nadležnosti, te davanja smjernica za rad Uredu osniva se Savjet kojeg čine potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske za unutarnju politiku, ministar obrane, ministar unutarnjih poslova, ministar vanjskih poslova i ministar pravosuđa. U radu Savjeta, po pozivu, sudjeluju stručnjaci s područja kaznenog i međunarodnog prava, te drugih područja od interesa za rad Ureda.

Savjet se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o osnivanju Komisije za ratne zločineL41806 ("Narodne novine", broj 34/93), čime njenim članovima prestaje mandat.

Način prikupljanja podataka o zločinima počinjenim u agresivnom ratu protiv Republike Hrvatske i način njihove obrade, te obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Komisije za ratne zločine koji prema ovoj Uredbi nisu u nadležnosti Ureda, uredit će Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/96-02/16
Urbroj: 5030107-96-1
Zagreb, 4. srpnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Uredba o Uredu za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !