Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o ustrojavanju disciplinskih sudova Sigurnosno-obavještajne agencije ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
124 15.11.2006 Uredba o ustrojavanju disciplinskih sudova Sigurnosno-obavještajne agencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2741

Na temelju članaka 11.L315666, 12.L315667 i 62.L315668 stavka 1. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/2006 i 105/2006), Vlada Republike Hrvatske je, uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 10. studenoga 2006. godine donijela

UREDBU

O USTROJAVANJU DISCIPLINSKIH SUDOVA SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNE AGENCIJE

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuje ustrojavanje i nadležnost disciplinskih sudova Sigurnosno-obavještajne agencije (u daljnjem tekstu: SOA) te druga pitanja značajna za njihov rad.

Članak 2.

Prvostupanjski disciplinski sud ustrojava se za odlučivanje u prvom stupnju zbog težih povreda službenih, odnosno radnih dužnosti zaposlenika SOA-e.

Drugostupanjski disciplinski sud ustrojava se za odlučivanje povodom žalbi protiv odluka Prvostupanjskog disciplinskog suda u postupku vođenom zbog težih povreda službenih, odnosno radnih dužnosti zaposlenika SOA-e.

Prvostupanjski disciplinski sud iz stavka 1. ovog članka nadležan je odlučivati i povodom žalbe protiv odluke ravnatelja SOA-e ili osobe koju on odredi u postupku zbog lake povrede službene, odnosno radne dužnosti te povodom žalbe protiv rješenja o udaljenju iz službe.

Članak 3.

Na imenovanje predsjednika i članova Prvostupanjskog i Drugostupanjskog disciplinskog suda, vrste povreda službene, odnosno radne dužnosti, postupovna pravila pred disciplinskim sudovima, vrste kazni i druga pitanja od značaja za rad disciplinskih sudova, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o državnim službenicima i Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH.

Ravnatelj SOA-e može imenovati i tajnike sudova iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe.

Članak 4.

Administrativne i tehničke poslove za disciplinske sudove SOA-eobavlja odgovarajuća stručna služba SOA-e.

Članak 5.

Sjedište sudova iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe je u Zagrebu.

Članak 6.

Zaglavlje akta suda iz čl. 2.#clanak2 st. 1. ove Uredbe sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, naziv Sigurnosno-obavještajna agencija, naziv Prvostupanjski disciplinski sud, sjedište suda, brojčanu oznaku predmeta, mjesto i datum izrade akta.

Pečat suda iz stavka 2. ovog članka promjera je 38 mm i sadrži u sredini grb Republike Hrvatske, oko njega naziv Republika Hrvatska, naziv Sigurnosno-obavještajna agencija, naziv Prvostupanjski disciplinski sud i sjedište suda.

Članak 7.

Zaglavlje akta suda iz čl. 2.#clanak2 st. 2. ove Uredbe sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, naziv Sigurnosno-obavještajna agencija, naziv Drugostupanjski disciplinski sud, sjedište suda, brojčanu oznaku predmeta, mjesto i datum izrade akta.

Pečat suda iz stavka 2. ovog članka promjera je 38 mm i sadrži u sredini grb Republike Hrvatske, oko njega naziv Republika Hrvatska, naziv Sigurnosno-obavještajna agencija, naziv Drugostupanjski disciplinski sud i sjedište suda.

Članak 8.

Sudovi u pravilu vode postupke i odlučuju tijekom uredovnog radnog vremena SOA-e.

Članak 9.

Predsjednici i članovi sudova iz čl. 2.#clanak2 ove Uredbe imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad.

Naknada se određuje po završenom predmetu, i to posebno za predsjednika vijeća, a posebno za članove vijeća i tajnike disciplinskih sudova.

Iznos novčane naknade iz st. 2. ovog članka odlukom određuje ravnatelj SOA-e.

Članak 10.

Posebna sredstva za rad sudova iz čl. 2.#clanak2 ove Uredbe osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaju važiti Uredba o ustrojavanju disciplinskih sudova Obavještajne agencijeL315670 (»Narodne novine«, broj 83/2003) i Uredba o ustrojavanju disciplinskih sudova Protuobavještajne agencijeL315671 (»Narodne novine«, broj 83/2003)

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/06-02/02

Urbroj: 5030109-06-11

Zagreb, 10. studenoga 2006.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o ustrojavanju disciplinskih sudova Sigurnosno-obavještajne agencije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !