Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o ustrojavanju stegovno-disciplinskih sudova u Vojno sigurnosno-obavještajnoj agenciji ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
124 15.11.2006 Uredba o ustrojavanju stegovno-disciplinskih sudova u Vojno sigurnosno-obavještajnoj agenciji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2744

Na temelju članka 62.L315675 stavka 1. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/2006 i 105/2006), Vlada Republike Hrvatske je, uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 10. studenoga 2006. godine donijela

UREDBU

O USTROJAVANJU STEGOVNO-DISCIPLINSKIH SUDOVA U VOJNOJ SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNOJ AGENCIJI

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuje ustrojavanje i nadležnost stegovno-disciplinskih sudova u Vojnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji, te druga pitanja od značaja za njihov rad.

Članak 2.

Stegovno-disciplinski sud ustrojava se za odlučivanje u prvom stupnju zbog stegovnih prijestupa, odnosno zbog težih povreda službenih, odnosno radnih dužnosti zaposlenika Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (u daljnjem tekstu: VSOA).

Viši stegovno-disciplinski sud ustrojava se za odlučivanje u drugom stupnju povodom žalbi protiv odluka Stegovno-disciplinskog suda u postupku zbog stegovnih prijestupa, odnosno težih povreda službenih, odnosno radnih dužnosti zaposlenika VSOA-e.

Stegovno-disciplinski sud iz stavka 1. ovog članka nadležan je odlučivati i povodom žalbe protiv oduke ravnatelja VSOA-e ili osoba koje on odredi u postupku zbog stegovne pogreške, odnosno lake povrede službene, odnosno radne dužnosti, povodom žalbe protiv rješenja o udaljenju iz službe, te povodom prijedloga za obnovu stegovnog postupka.

Članak 3.

Na imenovanje predsjednika i članova Stegovno-disciplinskog suda i Višega stegovno-disciplinskog suda, vrste stegovnih prijestupa, odnosno povreda službene, odnosno radne dužnosti, postupovna pravila pred stegovno-disciplinskim sudovima, vrste kazni i druga pitanja od značaja za rad stegovno-disciplinskih sudova primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakona o državnim službenicima, te Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske.

Članak 4.

Sjedište suda iz članka 2.#clanak2 stavaka 1. i 2. ove Uredbe je u Zagrebu.

Uredske i druge poslove za prvostupanjski Stegovno-disciplinski sud i drugostupanjski Viši stegovno-disciplinski sud obavlja odgovarajuća stručna služba VSOA-e.

Način vođenja upisnika, evidencija o izrečenim stegovnim odnosno disciplinskim kaznama, način izdavanja potvrda, uredske i druge poslove za potrebe stegovno-disciplinskih sudova, kao i druga pitanja od značaja za njihov rad pobliže će se urediti poslovnikom o radu stegovno-disciplinskih sudova, kojeg će ravnatelj VSOA-e donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 5.

Zaglavlje akta suda iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ove Uredbe sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, naziv »Ministarstvo obrane Zagreb«, naziv »Vojna sigurnosno-obavještajna agencija«, naziv »Stegovno-disciplinski sud«, sjedište suda, poslovni broj, mjesto i datum izrade akta.

Pečat suda iz stavka 1. ovog članka promjera je 38 mm, sadrži u sredini grb Republike Hrvatske, oko njega naziv »Republika Hrvatska«, naziv »Vojna sigurnosno-obavještajna agencija«, naziv »Stegovno-disciplinski sud« i naziv »Zagreb«.

Članak 6.

Zaglavlje akta suda iz članka 2.#clanak2 stavka 2. ove Uredbe sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, naziv »Ministarstvo obrane Zagreb«, naziv »Vojna sigurnosno-obavještajna agencija«, naziv »Viši stegovno-disciplinski sud«, sjedište suda, poslovni broj, mjesto i datum izrade akta.

Pečat suda iz stavka 1. ovog članka promjera je 38 mm sadrži u sredini grb Republike Hrvatske, oko njega naziv »Republika Hrvatska«, naziv »Vojna sigurnosno-obavještajna agencija«, naziv »Viši stegovno-disciplinski sud« i naziv »Zagreb«.

Članak 7.

Akti koji se dostavljaju stegovno-disciplinskim sudovima ili ih stegovno-disciplinski sudovi dostavljaju drugima a nisu vezani za stegovno-disciplinski postupak, označavaju se klasom i urudžbenim brojem.

Članak 8.

Predsjednik vijeća, suci-članovi vijeća i zapisničar Stegovno-disciplinskog suda i Višega stegovno-disciplinskog suda imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad.

Naknada se određuje po završenom stegovno-disciplinskom predmetu, i to posebno za predsjednika vijeća, a posebno za suce-članove vijeća i zapisničare.

Iznos novčane naknade određuje ravnatelj VSOA-e.

Članak 9.

Potrebna sredstva za rad sudova iz članka 2.#clanak2 stavaka 1. i 2. ove Uredbe osiguravaju se u državnom proračunu.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o ustrojavanju stegovnih sudova u Vojnoj sigurnosnoj agencijiL315677 (»Narodne novine«, broj 83/2003).

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/06-02/05

Urbroj: 5030109-06-7

Zagreb, 10. studenoga 2006.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o ustrojavanju stegovno-disciplinskih sudova u Vojno sigurnosno-obavještajnoj agenciji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !