Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu ("Narodne novine", br. XX/06, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 18.1.2006 Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

162

Na temelju članka 66.L286303 stavka 8. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. siječnja 2006. godine donijela

UREDBU

O USTROJSTVU I NAČINU RADA ODBORA ZA DRŽAVNU SLUŽBU

PREDMET UREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se broj članova Odbora za državnu službu (u daljnjem tekstu: Odbor), ustrojstvo, način rada, kao i druga pitanja od značaja za rad Odbora.

USTROJSTVO ODBORA ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Članak 2.

Odbor ima predsjednika i šest članova.

Predsjednika i članove Odbora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Predsjednika i članove Odbora imenuje se na temelju internog oglasa iz reda državnih službenika koji, pored uvjeta iz zakona, imaju najmanje 8 godina radnog staža u struci, te istaknute rezultate rada u državnoj službi u području službeničkih odnosa i primjeni upravnog postupka.

NAČIN IMENOVANJA ČLANOVA ODBORA

Članak 3.

Interni oglas za imenovanje predsjednika i članova Odbora raspisuje i provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.

Postupak internog oglasa provodi se sukladno propisima kojima se uređuje provedba javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.

Interni oglas objavljuje se na web stranici Vlade Republike Hrvatske, web stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose i u »Narodnim novinama«.

Komisiju za provedbu internog oglasa imenuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose iz reda državnih službenika sa višegodišnjim iskustvom u primjeni službeničkih propisa i upravnog postupka.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose, podnosi Vladi Republike Hrvatske prijedlog za imenovanje predsjednika i članova Odbora.

PEČAT ODBORA

Članak 4.

Odbor koristi pečat s grbom Republike Hrvatske.

Pečat Odbora okruglog je oblika promjera 38 mm, a sadrži grb Republike Hrvatske u sredini te oko njega riječi: »Republika Hrvatska« i »Odbor za državnu službu«.

NADLEŽNOST ODBORA

Članak 5.

Odbor kao drugostupanjsko tijelo odlučuje o žalbama protiv rješenja o prijamu u državnu službu i rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika.

Na prijedlog upravnog inspektora Odbor može ukinuti nezakonito rješenje o prijamu u državnu službu i rješenje kojim se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika, ako čelnik tijela nije otklonio nezakonitosti i nepravilnosti u skladu s naredbom iz zapisnika o inspekcijskom nadzoru.

PRAVA I OBVEZE PREDSJEDNIKA ODBORA

Članak 6.

Predsjednik Odbora donosi rješenja i druge akte iz nadležnosti Odbora, organizira rad Odbora, raspoređuje zaprimljene predmete u rad članovima Odbora, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovom Uredbom.

ZAMJENJIVANJE PREDSJEDNIKA ODBORA

Članak 7.

Predsjednika Odbora, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Odbora, zamjenjuje član Odbora kojega ovlasti predsjednik.

Član Odbora u zamjenjivanju predsjednika ima prava i dužnosti predsjednika.

OBVEZA ZAKONITOG I SAVJESNOG POSTUPANJA

Članak 8.

Svi članovi Odbora dužni su zakonito, savjesno, nepristrano i pravovremeno obavljati poslove iz nadležnosti Odbora.

NAČIN RADA ODBORA

Članak 9.

Postupak povodom žalbe provodi vijeće u sastavu od tri člana Odbora ili član Odbora kao ovlašteni voditelj postupka.

Sastav vijeća i ovlaštenog voditelja postupka određuje predsjednik Odbora.

Vijeće odlučuje o žalbama protiv rješenja o prijamu u državnu službu, rasporedu na radno mjesto, premještaju, stavljanju na raspolaganje i prestanku državne službe, te o poništavanju ili ukidanju po pravu nadzora nezakonitog upravnog akta.

O ostalim pitanjima iz državne službe odlučuje ovlašteni voditelj postupka.

RAD U VIJEĆU

Članak 10.

Sjednicom vijeća predsjedava član Odbora kojem je predmet dodijeljen u rad i ujedno je izvjestitelj na sjednici vijeća.

Članovi vijeća dužni su predložiti odluku o žalbi.

Sukladno odluci iz stavka 2. ovoga članka, izvjestitelj je dužan izraditi nacrt rješenja i dostaviti ga predsjedniku Odbora na donošenje.

ZAPISNIK

Članak 11.

O usmenoj raspravi, svim važnijim prijedlozima, izdvojenim mišljenjima, predloženoj odluci, te o drugim važnijim radnjama u postupku vodi se zapisnik.

DONOŠENJE RJEŠENJA

Članak 12.

Rješenja Odbora donosi predsjednik Odbora.

Ako predsjednik Odbora nije suglasan s predloženim nacrtom rješenja, predmet će vratiti vijeću, odnosno članu Odbora koji je ovlašteni voditelj postupka, s pisanim uputama za izradu novog rješenja.

IZVJEŠĆIVANJE O RADU

Članak 13.

Odbor je dužan o svom radu jednom godišnje izvijestiti Vladu Republike Hrvatske.

UPOZNAVANJE JAVNOSTI

Članak 14.

O radu Odbora javnost upoznaje predsjednik Odbora ili član Odbora kojeg on za to ovlasti.

PRESTANAK ČLANSTVA U ODBORU

Članak 15.

Dužnost predsjednika i člana Odbora za državnu službu prestaje:

– istekom mandata,

– prestankom državne službe,

– podnošenjem ostavke,

– razrješenjem zbog nezakonitog, nesavjesnog ili nemarnog rada.

POSTUPAK RAZRJEŠENJA

Članak 16.

Postupak razrješenja predsjednika Odbora može se pokrenuti na pisani prijedlog većine članova Odbora.

Postupak razrješenja člana Odbora može se pokrenuti na pisani prijedlog predsjednika Odbora.

Vlada Republike Hrvatske zatražit će očitovanje predsjednika ili člana Odbora čije se razrješenje traži.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/06-01/01

Urbroj: 5030109-06-1

Zagreb, 12. siječnja 2006.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
zatvori
Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !