Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o utvrđivanju poslova iz članaka 4.a i 4.c. Zakona o Financijskoj agenciji ("Narodne novine", br. XX/05, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
98 10.8.2005 Uredba o utvrđivanju poslova iz članaka 4.a i 4.c Zakona o Financijskoj agenciji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1900

Na temelju članka 4.dL266227 Zakona o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 117/2001, 60/2004 i 42/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2005. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU POSLOVA IZ ČLANKA 4.A I 4.C ZAKONA O FINANCIJSKOJ AGENCIJI

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se poslovi koje je Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) ovlaštena pružati poduzetnicima i drugim pravnim i fizičkim osobama prema odredbama članka 4.a Zakona o Financijskoj agenciji, te administrativno tehnički poslovi, u vezi s osiguravanjem elektroničkog povezivanja tijela državne uprave, drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, prema članku 4.c Zakona o Financijskoj agenciji.

Članak 2.

Agencija je ovlaštena pružati usluge poduzetnicima i drugim pravnim osobama u ostvarivanju njihovih zakonom propisanih prava i obveza, usluge pribavljanja podataka, isprava, odobrenja i drugih akata elektroničkim putem od nadležnih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a po potrebi i usluge dostavljanja tih podataka, isprava i akata tijelima nadležnim za odlučivanje o zahtjevima i drugim podnescima naručitelja usluga, za radnje u postupcima koje naručitelji usluga vode pred tijelima javne vlasti prilikom:

– osnivanja trgovačkih društava;

– upisa obrta u obrtni registar;

– podnošenja prijava za mirovinsko i zdravstveno osiguranje radnika;

– podnošenja prijava poreza na dobit;

– podnošenja prijava poreza na dodanu vrijednost (PDV);

– podnošenja carinskih prijava;

– upisa u registar poslovnih subjekata i u druge odgovarajuće registre;

– podnošenja statističkih izvještaja Državnom zavodu za statistiku;

– dobivanja suglasnosti i dozvola vezanih za zaštitu okoliša;

– sudjelovanja u postupcima javne nabave;

– dobivanja koncesija;

– dobivanja poticaja;

– upisa u katastar odnosno dobivanja izvoda iz katastra;

– upisa prava vlasništva i drugih stvarnih prava u zemljišne knjige i druge upisnike.

Članak 3.

Agencija je ovlaštena, za potrebe poduzetnika i drugih pravnih osoba pribavljati podatke, isprave, odobrenja i druge akte elektroničkim putem od nadležnih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, kada su im te usluge potrebne radi obavljanja poslova iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, te dostavljati te podatke, isprave, odobrenja i druge akte tijelima nadležnim za odlučivanje o zahtjevima i drugim podnescima podnositelja i od njih ih preuzimati.

Članak 4.

Agencija je ovlaštena pružati usluge fizičkim osobama u ostvarivanju njihovih zakonom propisanih prava i obveza, usluge pribavljanja podataka, isprava, odobrenja i drugih akata elektroničkim putem od nadležnih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a po potrebi i usluge dostavljanja tih podataka, isprava i akata tijelima nadležnim za odlučivanje o zahtjevima i drugim podnescima naručitelja usluga, za radnje u postupcima koje naručitelji usluga vode pred tijelima javne vlasti prilikom:

– prijava poreza na dohodak;

– ostvarivanja prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja;

– zapošljavanja;

– dobivanja putnih isprava i vozačkih dozvola;

– registracije vozila;

– dobivanja građevnih i drugih dozvola vezanih za gradnju;

– prijava policiji prekršaja i lakših kaznenih djela;

– dobivanja izvoda iz državnih matica;

– upisa na visokoškolske ustanove;

– prijave prebivališta ili boravišta;

– korištenja usluga javnih knjižnica;

– korištenja zdravstvenih usluga;

– dobivanja koncesija;

– dobivanja poticaja;

– upisa u katastar odnosno dobivanja izvoda iz katastra;

– upisa prava vlasništva i drugih stvarnih prava u zemljišne knjige i druge upisnike.

Članak 5.

Agencija je ovlaštena za potrebe fizičkih osoba pribavljati podatke, isprave, odobrenja i druge akte elektroničkim putem od nadležnih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, kada su im te usluge potrebne radi obavljanja poslova iz članka 4.#clanak4 ove Uredbe, te dostavljati te podatke, isprave, odobrenja i druge akte tijelima nadležnim za odlučivanje o zahtjevima i drugim podnescima podnositelja i od njih ih preuzimati.

Članak 6.

Agencija ima pravo na naknadu za obavljanje usluga iz članaka 2.#clanak2 do 5.#clanak5 ove Uredbe. Na cjenik usluga koji donosi Uprava Agencije suglasnost daje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 7.

Agencija je ovlaštena obavljati administrativno-tehničke poslove povezivanja tijela državne uprave, drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: korisnici mreže) u zajedničku računalno komunikacijsku mrežu, obavljati poslove izgradnje, nadzora, upravljanja i održavanja te mreže, te poduzeti sve radnje za cjelovitu komunikaciju između korisnika mreže. Agencija će za tu svrhu instalirati mrežnotehničku opremu kod korisnika mreže i osigurati mrežnu infrastrukturu.

Članak 8.

Agencija je u obavljanju poslova iz članka 7.#clanak7 ove Uredbe dužna primjenjivati nacionalne i međunarodne norme, otvorene standarde i protokole prijenosa podataka odobrene od strane Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku.

Članak 9.

Obuhvat mreže, vlasništvo nad opremom, razinu usluga i način obračuna naknade korisnicima mreže za usluge komuniciranja i pristup javnom internetu uredit će se ugovorom između Agencije i Vlade Republike Hrvatske.

Članak 10.

Poslove utvrđene ovom Uredbom, Agencija će početi obavljati u roku do osam mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-02/05-01/02

Urbroj: 503020-05-1

Zagreb, 4. kolovoza 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o utvrđivanju poslova iz članaka 4.a i 4.c. Zakona o Financijskoj agenciji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !