Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o utvrđivanju poslova protuobavještajne zaštite i osiguranja određenih osoba, objekata i prostora ("Narodne novine", br. XX/03, XX/04, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
83 21.5.2003 Uredba o utvrđivanju poslova protuobavještajne zaštite i osiguranja određenih osoba, objekata i prostora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1018

Na temelju članka 29.L84409 stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), a u svezi s člankom 27.L84411 stavkom 2. Zakona o sigurnosnim službama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 32/2002 i 38/2002), člankom 12.L84413 stavkom 2. točkom 3. i člankom 14.L84414 stavkom 1. točkom 5. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 129/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. svibnja 2003. godine donijela

UREDBU

o utvrĐivanju poslova protuobavjeŠtajne zaŠtite i osiguranja odreĐenih osoba, objekata i prostora

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se:

- način primjene i provođenja mjera protuobavještajne zaštite određenih osoba (u daljnjem tekstu: štićene osobe), štićenih objekata i prostora, koje provode ili organiziraju njihovo provođenje sigurnosne službe,

- mjere, oblici i način osiguranja štićenih osoba, objekata i prostora koje štiti policija,

- štićene osobe, štićeni objekti i prostori

- međusobne obveze i suradnja sigurnosnih službi i policije s nadležnim stručnim službama u tijelima državne vlasti Republike Hrvatske kao i s organizatorima određenih javnih događanja.

Članak 2.

Sigurnosne službe provode mjere protuobavještajne zaštite u svrhu pravodobnog prikupljanja podataka o mogućoj ugrozi sigurnosti štićenih osoba, objekata i prostora od djelatnosti stranih obavještajnih službi, terorističke ili druge slične djelatnosti.

Podaci prikupljeni mjerama protuobavještajne zaštite obvezujući su pri izradi plana osiguranja štićenih osoba, objekata i prostora.

Plan osiguranja donosi nadležna ustrojstvena jedinica Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Policija).

Plan osiguranja za vrijeme boravka štićenih osoba u prostorima i objektima Ministarstva obrane i Oružanih snaga donosi nadležna ustrojstvena jedinica Glavnog stožera oružanih snaga.

Plan osiguranja za vrijeme boravka štićenih osoba u prostorima i objektima Hravtskog sabora donosi nadležna stručna služba Hrvatskog sabora.

Plan osiguranja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske donosi nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske.

Plan iz stavka 3., 4., 5. i 6. ovog članka dostavlja se nadležnoj sigurnosnoj službi.

Članak 3.

U svrhu izvršenja poslova iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe sigurnosne službe i policija ostvaruju neposrednu suradnju sa stručnim službama u tijelima državne vlasti nadležnim za sigurnost i obavljanje protokolarnih poslova štićenih osoba i štićenih objekata i prostora kao i s organizatorima određenih javnih događanja.

Tijela državne vlasti i organizatori određenih javnih događanja iz stavka 1. ovog članka odredit će odgovornu osobu za kontakt sa sigurnosnim službama i policijom.

Članak 4.

U okviru protuobavještajne zaštite sigurnosne službe:

- izrađuju sigurnosne prosudbe moguće ugroženosti štićenih osoba, objekata i prostora;

- obavljaju sigurnosno provjeravanje osoba koje imaju pristup štićenim osobama, objektima i prostorima;

- primjenjuju mjere protuprislušne zaštite za štićene objekte i prostore;

- nadziru organizaciju i provođenje informacijske sigurnosti u štićenim objektima i prostorima;

- obavljaju nadzor građevinsko-tehničkih radova, tehničke dokumentacije objekata, instalacija, telekomunikacijske i informatičke opreme u okviru svoje nadležnosti;

- obavljaju sigurnosno provjeravanje osoba zaposlenih na poslovima fizičke i tehničke zaštite, tehničkog i informatičkog održavanja;

- obavljaju sigurnosno provjeravanje pravnih osoba i fizičkih osoba koje sudjeluju u izvođenju radova u štićenim objektima i prostorima, a koji utječu na sigurnosne mjere te

- sudjeluju u planiranju, provođenju i nadzoru tehničkih i fizičkih mjera sigurnosti, sukladno članku 2.#clanak2 ove Uredbe.

Članak 5.

U okviru osiguranja i zaštite štićenih osoba, objekata i prostora policija provodi:

- mjere neposrednog tjelesnog osiguranja;

- mjere motorizirane pratnje;

- unutarnje i vanjsko osiguranje objekata i prostora;

- mjere osiguranja trase kretanja;

- operativne i fizičke mjere u prometu;

- protueksplozijski pregled;

- zdravstveno-higijensko-tehničke mjere, a prema potrebi i druge mjere iz svoje nadležnosti.

Iznimno mjere iz stavka 1. ovog članka provode druge ustrojstvene jedinice odnosno nadležne stručne službe u tijelima državne vlasti (MORH – počasno zaštitna bojna, Hrvatski sabor – saborska straža, ratno zrakoplovstvo) kada je to određeno posebnim propisima.

Za vrijeme boravka štićene osobe u prostorima i objektima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske mjere iz stavka 1. ovog članka provodi nadležna ustrojstvena jedinica Glavnog stožera oružanih snaga u suradnji s policijom.

II. ŠTIĆENE OSOBE

Članak 6.

Štićene osobe dijele se u kategorije, ovisno o značaju dužnosti koju štićena osoba obavlja.

Članak 7.

Štićene osobe I. kategorije su:

- Predsjednik Republike Hrvatske;

- Predsjednik Hrvatskog sabora;

- Predsjednik Vlade Republike Hrvatske;

- Predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske;

- Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Štićenim osobama I. kategorije smatraju se i članovi najuže obitelji štićenih osoba iz stavka 1. ovog članka, ukoliko se za njihovo štićenje ukaže potreba, temeljem sigurnosne prosudbe nadležne sigurnosne službe, o čemu odluku donosi Savjet za koordinaciju sigurnosnih službi.

Štićene osobe I. kategorije su i:

- predsjednici ili poglavari stranih država ili vlada;

- predsjednici parlamenata stranih država;

- predsjednici vlada stranih država,

za vrijeme kada se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 8.

Štićene osobe II. kategorije su:

- kandidati za izbor Predsjednika Republike Hrvatske, od objave liste kandidata do izbora Predsjednika Republike.

Štićene osobe II. kategorije su i:

- ministri vanjskih poslova stranih država;

- vodeće osobe međunarodnih organizacija i institucija,

za vrijeme kada se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 9.

Mjere protuobavještajne zaštite štićenih osoba, objekta i prostora na teritoriju Republike Hrvatske provodi Protuobavještajna agencija, u inozemstvu Obavještajna agencija.

Mjere protuobavještajne zaštite objekta i prostora Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske provodi Vojna sigurnosna agencija kao i štićenih osoba u vrijeme dok borave u navedenim objektima i prostorima.

Članak 10.

Službe nadležne za obavljanje protokolarnih poslova štićenih osoba dužne su sigurnosnim službama i policiji pravodobno dostaviti podatke o putovanjima i programu aktivnosti štićene osobe.

Iznimno u slučajevima navedenim u članku 5 službe nadležne za protokolarne poslove dužne su potrebne podatke dostaviti i drugim ustrojstvenim jedinicama odnosno stručnim službama tijela državne vlasti.

III. ŠTIĆENI OBJEKTI I PROSTORI

Članak 11.

Štićeni objekti i prostori su:

- radni prostori i objekti Ureda Predsjednika Republike Hrvatske;

- radni prostori i objekti Hrvatskog sabora;

- radni prostori i objekti Vlade Republike Hrvatske;

- mjesta stanovanja, boravka, posjete i smještaja štićenih osoba;

- reprezentativni prostori i objekti i to: objekti u Zagrebu, Visoka ulica br. 15 i 22; dvorac »Tuškanac«, Tuškanac 36; objekti na otočju Brijuni: vila »Brijunka«, »Bijela« i »Jadranka«; otok Vanga (Krasnica), otok Galija i Kaštel; »Vila Lapad« u Dubrovniku; »Vila Kovač« na Hvaru te

- prostori diplomatske misije i konzularnih ureda Republike Hrvatske.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Protuobavještajna zaštita i osiguranje može se provoditi i za osobe, objekte i prostore koji se ne smatraju štićenima u smislu ove Uredbe, na temelju pisane odluke Vlade Republike Hrvatske.

Odluka iz stavka 1. ovog članka donosi se na temelju relevantne sigurnosne prosudbe nadležne sigurnosne službe.

Članak 13.

Štićene osobe mogu podnijeti pisani zahtjev o odricanju prava na mjere zaštite i osiguranja, o čemu odlučuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 14.

Mjere protuobavještajne zaštite i osiguranja se za štićene osobe I. kategorije provode još najmanje 6 mjeseci po prestanku obnašanja dužnosti.

Odluku o prestanku provođenja mjera iz stavka 1. ovog članka donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 15.

Ravnatelji sigurnosnih službi donose propis kojim se uređuje način i postupak provedbe mjera protuobavještajne zaštite štićenih osoba, objekata i prostora.

Ministar unutarnjih poslova donosi propis kojim se utvrđuju vrste mjera i radnji za provedbu osiguranja i zaštite štićenih osoba, objekata, prostora koje štiti policija.

Ministar obrane donosi propis kojim se utvrđuju vrste, mjere i radnje za provedbu osiguranja i zaštitu štićenih osoba u prostorima i objektima Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH.

Propise iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka ravnatelji sigurnosnih službi, ministar unutarnjih poslova i ministar obrane dužni su donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. lipnja 2003. godine.

Klasa: 200-01/03-01/04
Urbroj: 5030109-03-15
Zagreb, 15. svibnja 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

zatvori
Uredba o utvrđivanju poslova protuobavještajne zaštite i osiguranja određenih osoba, objekata i prostora
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !