Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta ("Narodne novine", br. XX/06, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKA HRVATSKE

VLADA REPUBLIKA HRVATSKE

1844

Na temelju članka 26.L304772 Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 34/99, 32/2002 i 33/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. srpnja 2006. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA, KRITERIJIMA, VISINI I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA MALE VRIJEDNOSTI OTOČNIM POSLODAVCIMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

PREDMET UREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se uvjeti, kriteriji, visina i način ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti (u daljnjem tekstu: potpore) otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta, te se utvrđuju prava i obveze Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka (u daljnjem tekstu: Davatelj potpora) i otočnih poslodavaca (u daljnjem tekstu: Korisnici potpora).

Članak 2.

Korisnici potpora su fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima (otočni poslodavci).

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTPORE

Članak 3.

Potpore Korisnici potpora iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe mogu ostvariti pod sljedećim uvjetima:

– da imaju sjedište na otocima,

– da obavljaju djelatnost na otocima,

– da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima,

– da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida,

– da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50%,

– da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).

KRITERIJI OSTVARIVANJA PRAVA NA POTPORE

Članak 4.

Kriteriji za ostvarivanje prava na potpore su:

– broj zaposlenih radnika,

– obavljanje djelatnosti, sukladno članku 15. Zakona o otocima,

– obavljanje djelatnosti brodogradnje, odnosno proizvodnje brodske opreme i remonta brodova koji neće napuštati teritorijalno more Republike Hrvatske, izuzev djelatnosti za poticanje izvoza, djelatnosti prometa i djelatnosti proizvodnje čelika, sukladno Zakonu o državnim potporamaL304774 (»Narodne novine«, broj 140/2005) i Uredbi o državnim potporamaL304775 (»Narodne novine«, broj 121/2003), sukladno članku 5.L304776 stavku 3., čija se pravila primjenjuju sukladno članku 10.L304777 stavcima 1. i 2. Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/2006).

VISINA POTPORA

Članak 5.

Korisnici potpora mogu ostvariti pravo na potpore za očuvanje radnih mjesta, u ukupnom iznosu do 750.000,00 kuna u razdoblju od tri godine.

Članak 6.

Korisnici potpora na otocima prve skupine, sukladno članku 2. stavku 2. Zakona o otocima, jednom godišnje imaju pravo na potpore sukladno kriterijima na temelju ove Uredbe, u iznosu od 100% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.

Korisnici potpora na otocima druge skupine, sukladno članku 2. stavku 3. Zakona o otocima, jednom godišnje imaju pravo na potpore sukladno kriterijima na temelju ove Uredbe, u iznosu od 50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA POTPORE

Članak 7.

Davatelj potpora raspisuje u dnevnom tisku Javni poziv za dodjelu potpora.

Javni poziv mora sadržavati uvjete i kriterije za ostvarivanje prava na potpore, te rok za podnošenje zahtjeva za potpore.

Obrazac zahtjeva za potpore iz stavka 2. ovog članka objavljuje se u Prilogu 1. ove Uredbe i sastavni je dio ove Uredbe.

Obrazac zahtjeva za potpore dostupan je i na web stranicama Davatelja potpora, www.mmtpr.hr.

Članak 8.

Uz zahtjev iz članka 7.#clanak7 ove Uredbe, Korisnik potpora dužan je priložiti po jedan primjerak sljedećih dokumenata:

1. podatke o pravnom statusu:

• za obrtnike:

– preslika rješenja o osnivanju obrta (obrtnica) i

– preslika matičnog kartona potpisa u banci za sve žiro-račune, koji ne mogu biti stariji od 30 dana;

• za trgovačka društva:

– preslika rješenja o upisu u sudski registar;

– preslika društvenog ugovora u slučaju da se radi o više osnivača trgovačkog društva

– preslika matičnog kartona u banci za sve žiro-račune, koji ne mogu biti stariji od 30 dana

• za zadruge:

– preslika rješenja o upisu u sudski registar;

– preslika ugovora o osnivanju zadruge;

– preslika matičnog kartona u banci za sve žiro-račune, koji ne mogu biti stariji od 30 dana

2. potvrdu nadležne Porezne uprave o uplaćenim obvezama za radnike, koja ne može biti starija od 30 dana,

3. preslike ugovora o radu za svakog radnika za kojeg se traži potpora i preslika osobne iskaznice,

4. izračun prosjeka isplaćene bruto plaće bez doprinosa na plaću, za posljednjih 12 mjeseci za svakog radnika za kojeg se traži potpora,

5. ovjerenu izjavu Korisnika potpora kod javnog bilježnika o svim dodijeljenim državnim potporama male vrijednosti koje su Korisniku potpora dodijeljene unazad tri godine do dana podnošenja zahtjeva za potpore na temelju ove Uredbe.

Članak 9.

Zahtjev za potpore iz članka 7.#clanak7 ove Uredbe podnosi se sukladno uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na potpore s potrebnom dokumentacijom propisanom u članku 8.#clanak8 ove Uredbe i u roku određenom u Javnom pozivu.

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

Članak 10.

Radi ostvarivanja prava na potpore i dodjelu potpora Korisnicima potpora Davatelj potpora osniva Povjerenstvo za ostvarivanje prava na potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo imenuje ministar nadležan za otoke. Povjerenstvo se sastoji od 5 članova koje čine dva predstavnika Davatelja potpora, te po jedan predstavnik Ministarstva nadležnog za gospodarstvo, Ministarstva financija i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu uz suglasnost ministra nadležnog za otoke.

Povjerenstvo je dužno pored poslova iz stavka 1. ovog članka voditi evidenciju o svim potporama dodijeljenim na temelju ove Uredbe i podatke o njima čuvati 10 godina.

Povjerenstvo je dužno u roku od 15 dana izvijestiti Ministarstvo financija i Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja o dodijeljenim potporama na temelju ove Uredbe

Članak 11.

Potpore na temelju ove Uredbe dodjeljuju se jednokratno – jednom godišnje do 31. prosinca tekuće godine za prethodno razdoblje, a sukladno sredstvima osiguranim u državnom proračunu Davatelja potpora.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 421-01/06-01/03

Urbroj: 5030114-06-1

Zagreb, 6. srpnja 2006.

Potpredsjednica

Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 

PRILOG 1.

ZAHTJEV ZA POTPORE

temeljem Uredbe o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

Otočni poslodavci na otocima prve skupine

? obrti

? trgovačka društva

? zadruge

Otočni poslodavci na otocima druge skupine

? obrti

? trgovačka društva

? zadruge
 

U prazno polje križićem označite djelatnost za koju podnosite Zahtjev

I. Opći podaci o podnositelju zahtjeva

1. Naziv obrta, trgovačkog društva ili zadruge – sjedište, ulica i br.

_________________________________________________

 

 Matični broj

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                          

Djelatnost                                                      

slovima: ___________________________________________

2. Telefon

Faks

 

3. Datum i mjesto registracije, broj dokumenta registracije

 

4. Žiroračun

 

5. Ukupan broj zaposlenih na dan _______,

– od toga: – na određeno vrijeme
 

 

 

– žene

 

– stručna sprema:

NKV

 

 

PKV

 

 

KV, VKV

 

 

SSS

 

 

VŠS

 

 

VSS

 

6. Struktura vlasništva:

 

 

 privatno  100 %

 

 suvlasništvo %

 

 fondovi %
  

II. Podaci o radnicima za koje se podnosi Zahtjev

IME I PREZIME         MBG   Prebivalište      Razina obrazovanja      Datum zaposlenja         Ugovor o radu (određeno/neodređeno)           Radno mjesto   Isplaćena bruto plaća

1.                                                                              

2.                                                                              

3.                                                                              

4.                                                                              

5.                                                                              

 

Ime i prezime osobe za kontakt s Ministarstvom (tel/faks:)

______________________________________________________

            __________________________

            Žig i potpis podnositelja Zahtjeva

Uz Zahtjev za naknadu potrebno je priložiti:

1. podatke o pravnom statusu:

• za obrtnike:

– preslika rješenja o osnivanju obrta (obrtnica) i

– preslika matičnog kartona potpisa u banci za sve žiro-račune koji ne mogu biti stariji od 30 dana;

• za trgovačka društva:

– preslika rješenja o upisu u sudski registar;

– preslika društvenog ugovora u slučaju da se radi o više osnivača trgovačkog društva

– preslika matičnog kartona u banci za sve žiro-račune koji ne mogu biti stariji od 30 dana

• za zadruge:

– preslika rješenja o upisu u sudski registar;

– preslika ugovora o osnivanju zadruge;

– preslika matičnog kartona u banci za sve žiro-račune koji ne mogu biti stariji od 30 dana

2. potvrdu nadležne Porezne uprave o uplaćenim obvezama, koja ne može biti starija od 30 dana za radnike,

3. preslike ugovora o radu za svakog radnika za kojeg se traži potpora i preslika osobne iskaznice,

4. izračun prosjeka isplaćene bruto plaće bez doprinosa na plaću, za posljednjih 12 mjeseci za svakog radnika za kojeg se traži potpora,

5. ovjerenu izjavu Korisnika potpore kod javnog bilježnika o svim dodijeljenim državnim potporama male vrijednosti koje su Korisniku potpore dodijeljene unazad tri godine do dana podnošenja zahtjeva za potporu na temelju ove Uredbe.

 
zatvori
Uredba o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !