Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda ("Narodne novine", br. XX/10, XX/12, XX/13, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
89 19.07.2010 Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2504

Na temelju članka 170.L605154 Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 2010. donijela

UREDBU

O UVJETIMA DAVANJA KONCESIJA ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE VODA

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se uvjeti davanja koncesija iz članka 163. stavka 1. Zakona o vodama, rok na koji se daje koncesija, najniži iznos naknade za koncesiju, način određivanja iznosa naknade za koncesiju te rokovi izdavanja mišljenja iz članka 165. stavaka 4., 5. i 6. Zakona o vodama.

1. Rok na koji se daje koncesija

Članak 2.

Koncesija za gospodarsko korištenje voda može se dati na sljedeća razdoblja, po sljedećim namjenama:

1. za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije:

– za pogone za proizvodnju električne energije jednako i iznad 20 MW – do 60 godina,

– za pogone za proizvodnju električne energije do 20 MW – do 30 godina;

2. za korištenje vodne snage za pogon uređaja – do 30 godina;

3. zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe:

– u tehnološkom postupku (voda kao sirovina) i za slične namjene iznad 1000 prostornih metara (m3) godišnje – do 30 godina,

– za potrebe hlađenja u tehnološkom postupku – do 30 godina;

4. za zahvaćanje i korištenje mineralnih, termalnih i termomineralnih voda za zdravstvene i balneološke potrebe, šport i rekreaciju – do 30 godina;

5. za zahvaćanje voda za navodnjavanje, za različite namjene:

– za građevine za melioracije koje zahvaćaju vodu iz površinskih voda – do 30 godina,

– za manje građevine za melioracije koje zahvaćaju vodu iz podzemnih vodonosnika – do 30 godina;

6. za korištenje voda za splavarenje, uključujući i korištenje voda za rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima – do 10 godina;

7. za korištenje voda za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na unutarnjim vodama radi obavljanja ugostiteljske ili druge gospodarske djelatnosti – do 10 godina;

8. za zahvaćanje izvorskih, mineralnih i termomineralnih voda radi stavljanja na tržište u izvornom obliku, osim u slučaju iz članka 89. stavka 1. Zakona o vodama, ili u prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži – do 30 godina;

9. za korištenje voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj:

– za toplovodna ribogojilišta i ostala uzgajališta vodenih organizama – do 50 godina,

– za hladnovodna ribogojilišta – do 50 godina.

Članak 3.

Rok na koji se koncesija za gospodarsko korištenje voda daje, određuje se u obavijesti o namjeri davanja koncesija iz članka 18.L605156 Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/2008) nakon provedenih pripremnih radnji prema:

– opsegu gospodarskog korištenja voda,

– budućim interesima upravljanja vodama u tom prostoru,

– namjeni za koje se voda koristi,

– prostornom opsegu i uvjetima zahvata,

– stupnju utjecaja na stanje vodnog režima,

– stupnju utjecaja na stanje okoliša i prirode,

– visini ulaganja i procijenjenom povratu ulaganja.

2. Način određivanja iznosa naknade za koncesiju

Članak 4.

Naknada za koncesiju sastoji se od godišnje naknade i jednokratne naknade.

Članak 5.

Godišnja naknada:

1. za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije iznosi 1% ostvarene prosječne cijene proizvedene električne energije na pragu elektrane u svakoj godini korištenja;

2. za korištenje vodne snage za pogon uređaja (osim uređaja za proizvodnju električne energije) iznosi 10% naknade za korištenje voda, što se plaća prema Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstvaL605158 (»Narodne novine«, broj 153/2009);

3. za zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe, obračunava se na količinu zahvaćene vode i iznosi 10% naknade za korištenje voda, što se plaća prema Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva;

4. za zahvaćanje mineralnih, termalnih i termomineralnih voda i njeno korištenje za zdravstvene i balneološke potrebe, šport i rekreaciju obračunava se na količinu zahvaćene vode i iznosi 10% naknade za korištenje voda, što se plaća prema Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva;

5. za zahvaćanje voda za navodnjavanje za različite namjene obračunava se na količinu zahvaćene vode i iznosi 10% naknade za korištenje voda, što se plaća prema Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva, odnosno 10% od naknade za korištenje voda, što se plaća prema Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva za korištenje voda ako se količina vode za navodnjavanje iz bilo kojih razloga ne mjeri;

6. za korištenje voda za splavarenje, uključujući i korištenje voda za rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima iznosi 55,00 kuna po svakom putničkom mjestu u plovilu, neovisno o popunjenosti;

7. za korištenje voda za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na unutarnjim vodama radi obavljanja ugostiteljske ili druge gospodarske djelatnosti iznosi 30,00 kuna po četvornom metru (m2) zaposjednute vodene površine;

8. za zahvaćanje izvorskih, mineralnih i termomineralnih voda radi stavljanja na tržište u izvornom obliku obračunava se na količinu zahvaćene vode i iznosi 30,00 kn/m3;

9. za korištenje voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj i to:

– za toplovodna ribogojilišta i ostala uzgajališta vodenih organizama, obračunava se na jednokratnu zapunjenost ribnjaka odnosno uzgajališta i iznosi 1,00 kn/m3 koja se množi sa koeficijentom 0,006;

– za hladnovodna ribogojilišta, obračunava se na 300-kratnu zapunjenost ribnjaka, odnosno uzgajališta i iznosi 1,00 kn/m3 koja se množi sa koeficijentom 0,025.

Članak 6.

Iznos jednokratne naknade određuje se prema najpovoljnijoj ponudi u postupku davanja koncesije, pod sljedećim uvjetima:

1. za korištenje vodne snage:

– radi proizvodnje električne energije iznad 5 MW jednokratna naknada ne može biti manja od peterostrukog iznosa godišnje naknade, utvrđenoga procjenom korištenja u prvoj godini trajanja koncesije,

– radi proizvodnje električne energije do 5 MW jednokratna godišnja naknada ne može biti manja od dvostrukog iznosa godišnje naknade, utvrđenoga procjenom korištenja u prvoj godini trajanja koncesije;

2. za korištenje vodne snage za pogon uređaja, jednokratna naknada ne može biti manja od dvostrukog iznosa godišnje naknade, utvrđenoga procjenom korištenja u prvoj godini trajanja koncesije;

3. za zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe, jednokratna naknada ne može biti manja od peterostrukog iznosa godišnje naknade, utvrđenoga prema količini vode za koju se koncesija daje;

4. za zahvaćanje mineralnih, termalnih i termomineralnih voda i njeno korištenje za zdravstvene i balneološke potrebe, šport i rekreaciju, jednokratna naknada ne može biti manja od dvostrukog iznosa godišnje naknade, utvrđenoga prema količini vode za koju se koncesija daje;

5. za zahvaćanje vode za navodnjavanje za različite namjene, jednokratna naknada ne može biti manja od iznosa godišnje naknade, utvrđenoga prema količini vode za koju se koncesija daje;

6. za korištenje voda za splavarenje, uključujući i korištenje voda za rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima, jednokratna naknada ne može biti manja od iznosa godišnje naknade utvrđenoga prema broju putničkih mjesta u plovilima za koje se koncesija daje;

7. za korištenje voda za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na unutarnjim vodama radi obavljanja ugostiteljske ili druge gospodarske djelatnosti, jednokratna naknada ne može biti manja od iznosa godišnje naknade utvrđenoga prema vodenoj površini za koju se koncesija daje;

8. za zahvaćanje izvorskih, mineralnih i termomineralnih voda radi stavljanja na tržište u izvornom obliku, jednokratna naknada ne može biti manja od 50% iznosa godišnje naknade, utvrđenoga prema količini vode za koju se koncesija daje;

9. za korištenje voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj, jednokratna naknada ne može biti manja od iznosa godišnje naknade.

Članak 7.

Koncesionar plaća:

1. godišnju naknadu za proteklu godinu prema rokovima iz rješenja Hrvatskih voda u skladu sa člankom 168. Zakona o vodama,

2. jednokratnu naknadu u roku do 60 dana po potpisu ugovora o koncesiji.

Neuplata jednokratne naknade u roku određenom u točki 2. stavka 1. ovog članka smatra se općenito neurednim plaćanjem naknade za koncesiju, u smislu članka 37. stavka 1. točke 1. Zakona o koncesijama.

3. Ostali uvjeti davanja koncesije

a) Pripremne radnje davanja koncesije

Članak 8.

Koncesija za gospodarsko korištenje voda može se dati samo ako su provedene obvezne pripremne radnje iz članaka 9.#clanak9 do 12.#clanak12 ove Uredbe, te ako su u okviru dokumentacije za davanje koncesije izdani koncesijski uvjeti iz članka 14.#clanak14 ove Uredbe.

Članak 9.

Studija opravdanosti davanja koncesije izrađuje se po vodnim područjima određenima člankom 31. Zakona o vodama ili po nižim jedinicama iz članka 33. stavka 1. Zakona o vodama za namjene iz članka 163. stavka 1. Zakona o vodama.

Članak 10.

Po izradi studije opravdanosti davanja koncesije davatelj koncesije će objaviti javni poziv za iskazivanje interesa za stjecanje koncesije za gospodarsko korištenje voda.

Objava javnoga poziva sadržava:

1. oznaku vodnoga područja ili niže jedinice sukladno članku 9.#clanak9 ove Uredbe, na kojima se koncesija namjerava dati,

2. namjene iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe,

3. sadržaj prijave interesa i isprava koje se uz nju prilažu,

4. rok za podnošenje prijava (koji može biti otvoren).

Javni poziv se objavljuje u »Narodnim novinama«, a dan nakon toga na internet stranici davatelja koncesije i najmanje jednom dnevnom listu s nakladom u cijeloj Republici Hrvatskoj.

Članak 11.

Prijava iskaza interesa za stjecanje koncesije za gospodarsko korištenje voda sadržava:

1. podatke o podnositelju prijave: tvrtku ili naziv obrta, odnosno ime i prezime poljoprivrednog proizvođača, uključujući i matični broj poslovnog subjekta i osobni identifikacijski broj, te ime i prezime zakonskog zastupnika trgovačkog društva ili vlasnika obrta,

2. podatke o mjestu planirane koncesije: naselje, općinu/grad, županiju, katastarsku općinu i katarsku česticu, stacionažu vodotoka ili drugu oznaku koja omogućava da se mjesto planirane koncesije identificira,

3. podatke o vlasniku i posjedniku mjesta koncesije,

4. podatke o planiranoj namjeni koncesije iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe,

5. opseg planiranoga korištenja: količina proizvedene električne energije i potreban protok u m3/god (članak 5. točka 1. ove Uredbe), snaga postrojenja i potreban protok u m3/god (članak 5. točka 2. ove Uredbe), količina potrebne vode u l/s i m3/god (članak 5.#clanak5 točke 3., 4., 5. i 8. ove Uredbe), broj i vrsta plovila, broj mjesta u plovilu, broj dana i razdoblja u godini planiranih za rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima (članak 5. točka 6. ove Uredbe), broj plutajućih ili plovećih objekata i vodenu površinu koja se namjerava zaposjesti (članak 5. točka 7. ove Uredbe), odnosno volumenu uzgajališta i potrebnu količinu vode bilanciranu po mjesecima za nekalendarsku (hidrološku) godinu (članak 5. točka 9. ove Uredbe),

6. dodatne isprave potrebne za pojedine vrste koncesija iz članka 12.#clanak12 ove Uredbe,

7. iskaz troškova i dokaz o troškovima izrade dodatnih isprava iz članka 12.#clanak12 ove Uredbe,

8. izjavu podnositelja prijave da je suglasan da se dodatne isprave iz članka 12.#clanak12 ove Uredbe koriste u dokumentaciji za davanje koncesije pod uvjetima propisanima ovom Uredbom.

Prijavitelj može povući prijavu zajedno sa dodatnim ispravama iz članka 12.#clanak12 ove Uredbe do dana upućivanja obavijesti o namjeri davanja koncesije, sukladno Zakonu o koncesijama, na objavu u Narodne novine.

Članak 12.

Dodatne isprave za pojedine vrste koncesija su:

1. za zahvaćanje voda iz podzemnih vodonosnika za koncesije iz članka 2.#clanak2 točke 3., točke 4., točke 5. podstavka 2. i točke 8. ove Uredbe – hidrogeološki elaborat mjesta planirane koncesije kojega je izradila osoba ovlaštena sukladno članku 221. stavku 3. u svezi sa člankom 220. stavkom 1. točkom 1. Zakona o vodama, nakon provedenih vodoistražnih radova sukladno članku 83. stavku 2. Zakona o vodama,

2. za korištenja vodne snage za koncesiju iz članka 2.#clanak2 točke 1. ove Uredbe – hidrološki elaborat mjesta planirane koncesije izrađen po posebnom propisu.

Podnesene prijave službena su tajna.

Sadržaj dodatnih isprava iz članka 12.#clanak12 ove Uredbe službena su tajna za sve treće osobe osim za osobe koje su otkupile dokumentaciju za nadmetanje.

Trošak izrade dodatnih isprava iz ovoga članka snosi odabrani najpovoljniji ponuditelj. Najpovoljniji ponuditelj plaća troškove izrade isprava iz ovoga članka zajedno s iznosom jednokratne naknade za koncesiju, osim ako on nije ujedno i podnositelj prijave čije su dodatne isprave dio dokumentacije za davanje koncesije.

Koncesionar ne može započeti koristiti koncesiju dok ne podmiri trošak iz stavka 4. ovoga članka.

Jamstvo za ozbiljnost ponude iz članka 15. Zakona o koncesijama mora sadržavati i obvezu plaćanja troška izrade dodatnih isprava iz ovoga članka za sve ponuditelje, osim podnositelja prijave čije su dodatne isprave dio dokumentacije za davanje koncesije.

Članak 13.

Davatelj koncesije može pristupiti ostalim pripremnim radnjama iz članka 9. stavka 2. podstavaka 1., 3. i 4. Zakona o koncesijama, tek nakon što u postupku iz članaka 10.#clanak10 do 12.#clanak12 ove Uredbe:

– utvrdi interes pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost, za određena mjesta koncesije i pojedinačne namjene iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe,

– ocijeni vjerodostojnost i istinitost podnesenih dodatnih isprava iz članka 12.#clanak12 ove Uredbe.

Vrijednost koncesije je zbroj godišnje naknade za koncesiju za najduži rok na koji se koncesija daje sukladno članku 2.#clanak2 ove Uredbe i najnižeg iznosa jednokratne naknade za koncesiju.

b) Koncesijski uvjeti

Članak 14.

Koncesijski uvjeti iz članka 165. stavka 1. točke 1. Zakona o vodama, sadržavaju osobito:

1. namjenu za koju se koncesija daje prema članku 2.#clanak2 ove Uredbe,

2. mjesto planirane koncesije: naselje, općinu/grad, županiju, te gdje je primjenjivo i katastarsku općinu, katarsku česticu, stacionažu vodotoka ili drugu oznaku koja omogućava da se mjesto planirane koncesije identificira,

3. opseg planiranoga korištenja: količina proizvedene električne energije i potreban protok u m3/god (članak 5. točka 1. ove Uredbe), snaga postrojenja i potreban protok u m3/god (članak 5. točka 2. ove Uredbe), količina potrebne vode u l/s i m3/god (članak 5.#clanak5 točke 3., 4., 5. i 8. ove Uredbe), broj i vrsta plovila, broj mjesta u plovilu, broj dana i razdoblja u godini planiranih za rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima (članak 5. točka 6. ove Uredbe), broj plutajućih ili plovećih objekata i vodenu površinu koja se namjerava zaposjesti (članak 5. točka 7. ove Uredbe), odnosno volumenu uzgajališta i potrebnu količinu vode bilanciranu po mjesecima za nekalendarsku (hidrološku) godinu (članak 5. točka 9. ove Uredbe),

4. uvjete korištenja voda za koje se koncesija daje,

5. posebne mjere koje koncesionar mora provesti radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštitu okoliša i imovine drugih osoba, sukladno Zakonu o vodama i propisima o zaštiti okoliša.

4. Rokovi izdavanja mišljenja drugih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima

Članak 15.

Mišljenja iz članka 165. stavaka 4., 5. i 6. Zakona o vodama, nadležno tijelo izdat će i dostaviti davatelju koncesije u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva davatelja koncesije.

5. Završne odredbe

Članak 16.

Odredba članka 5.#clanak5 ove Uredbe primjenjuje se i na ugovore o koncesiji sklopljene do stupanja na snagu Zakona o vodamaL605159 (Narodne novine, broj 153/2009), što će se urediti dodatkom ugovora o koncesiji iz članka 252. stavka 2. Zakona o vodama.

Odredba članka 5.#clanak5 ove Uredbe neće se primijeniti na ugovor o koncesiji sklopljen do stupanja na snagu Zakona o vodama ako koncesionar u roku važenja ponude u Dodatku ugovora iz članka 252. stavka 2. Zakona o vodama izričito pisanim putem odbije primjenu odredbe članka 5.#clanak5 ove Uredbe.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima i postupku za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobruL605160 (»Narodne novine«, br. 99/96 i 11/98).

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/10-01/11

Urbroj: 5030112-10-1

Zagreb, 1. srpnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !