Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o uvjetima i mjerilima za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi – (“Narodne novine”, br. XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 6.2.2001 Uredba o uvjetima i mjerilima za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

193

Na temelju članka 8.L71725 stavka 3. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 44/96, 57/96, 124/97, 73/2000 i 87/2000), i članka 14.L71727 stavka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, broj 73/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. veljače 2001. godine, donijela

UREDBU

O UVJETIMA I MJERILIMA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se uvjeti i mjerila za stambeno zbrinjavanje korisnika iz Zakona o područjima posebne državne skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), te sadržaj ugovora o najmu.

Članak 2.

Korisnik ostvaruje pravo na stambeno zbrinjavanje po ovoj Uredbi pod uvjetom da on i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu obiteljsku kuću ili stan na području Republike Hrvatske i da istu nisu prodali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine.

Članak 3.

Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je dužno sukladno članku 14. stavku 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, osigurati stambeno zbrinjavanje korisnika koji koristi obiteljsku kuću ili stan u vlasništvu druge osobe, danih privremeno u posjed i na korištenje sukladno posebnom propisu, a za koju je vlasnik podnio zahtjev za povrat u posjed.

Stambeno zbrinjavanje iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti:

– davanjem u najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu,

– dodjelom u vlasništvo građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i osnovnog građevinskog materijala za gradnju obiteljske kuće,

– dodjelom građevinskog materijala za popravak i obnovu obiteljske kuće ili stana.

Ministarstvo će korisniku iz članka 8. stavka 1. Zakona osigurati stambeno zbrinjavanje ovisno o raspoloživim obiteljskim kućama ili stanovima u državnom vlasništvu, građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu, te sredstvima iz državnog proračuna i donacijama.

Članak 4.

Ako korisnik odbije ponuđeni odgovarajući oblik stambenog zbrinjavanja iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe, gubi pravo na stambeno zbrinjavanje po ovoj Uredbi.

Članak 5.

Ministarstvo korisniku daje u najam obiteljsku kuću ili stan u državnom vlasništvu ugovorom o najmu kojeg sklapaju Ministarstvo i korisnik.

Korisna površina obiteljske kuće ili stana iz stavka 1. ovoga članka, za jednog člana je 35 m2, te po 10 m2 za svakog sljedećeg člana obitelji, a utvrđuje se prema broju članova obiteljskog domaćinstva korisnika.

Ministarstvo može, uz suglasnost korisnika, dati u najam obiteljsku kuću ili stan manje površine od korisne površine iz stavka 2. ovog članka.

Članak 6.

Obiteljska kuća u državnom vlasništvu daje se u najam s pomoćnim građevinama (gospodarski objekti, garaža, kotlovnica, drvarnica, spremište i sl.) ako se nalaze na istoj građevnoj čestici na kojoj se nalazi obiteljska kuća.

Članak 7.

Ministarstvo može korisniku dati u najam stan u državnom vlasništvu, oštećen od I. do III. stupnja ili oštećenu i uništenu obiteljsku kuću u državnom vlasništvu od I. do V. stupnja, s potrebnom dokumentacijom i suglasnošću za izvođenje radova obnove.

Ministarstvo može korisniku dodijeliti osnovni građevinski materijal u visini koja odgovara stupnju oštećenosti obiteljske kuće ili stana, odnosno novčanu potporu za popravak oštećene obiteljske kuće ili stana sukladno Zakonu o obnoviL71729 (»Narodne novine«, br. 24/96, 54/96, 87/96 i 57/2000).

Osnovni građevinski materijal za obnovu obiteljske kuće odnosno stana daruje se u visini koja odgovara stupnju i vrsti oštećenja nastalog na obiteljskoj kući ili stanu, a najviše:

– za I. stupanj do 5.500,00 kn

– za II. stupanj do 15.000,00 kn

– za III. stupanj do 22.000,00 kn

– za IV. stupanj do 40.000,00 kn

– za V. stupanj do 70.000,00 kn.

Korisnik izvođenje radova popravka i obnove obiteljske kuće ili stana financira vlastitim sredstvima.

Ministarstvo dodjeljuje osnovni građevinski materijal iz stavka 3. ovoga članka korisniku za popravak obiteljske kuće u njegovom vlasništvu, ugovorom o darovanju.

Članak 8.

Ministarstvo korisniku dodjeljuje građevinsko zemljište u državnom vlasništvu i osnovni građevinski materijal, ugovorom o darovanju kojeg sklapaju Ministarstvo i korisnik.

Građevinsko zemljište iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se u skladu s dokumentima prostornog uređenja na području na kojem se gradi obiteljska kuća.

Građevinsko zemljište može se darovati s građevnom dozvolom za gradnju tipske obiteljske kuće. Nakon sklapanja ugovora o darovanju korisnik je dužan ishoditi izmjenu i dopunu građevne dozvole u vezi promjene imena investitora, sukladno propisima koji uređuju gradnju.

Tipska obiteljska kuća iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se prema broju članova obiteljskog domaćinstva korisnika. Korisna površina tipske obiteljske kuće za jednog člana je 35 m2, te po 10 m2 za svakog sljedećeg člana obitelji.

Građevinsko zemljište daruje se bez građevne dozvole ako korisnik želi graditi obiteljsku kuću koja odstupa od mjerila iz stavka 4. ovoga članka. U tom slučaju korisnik je sam dužan ishoditi građevnu dozvolu.

Količina osnovnog građevinskog materijala za gradnju obiteljske kuće daruje se u građevinskom materijalu najviše do vrijednosti 100.000,00 kuna.

Ugovor o darovanju sklapa se s korisnikom koji izvođenje radova gradnje obiteljske kuće financira vlastitim sredstvima.

Osobi koja gradi obiteljsku kuću na vlastitom građevinskom zemljištu, Ministarstvo može dodijeliti osnovni građevinski materijal iz stavka 6. ovoga članka, ugovorom o darovanju.

Članak 9.

Korisnik koji je ostvario pravo na stambeno zbrinjavanje po članku 8.#clanak8 ove Uredbe, ne može darovano građevinsko zemljište i osnovni građevinski materijal, te izgrađenu obiteljsku kuću, otuđiti 10 godina od dana sklapanja ugovora o darovanju bez pismene suglasnosti Ministarstva. Odredba o zabrani otuđivanja sastavni je dio ugovora o darovanju.

Članak 10.

Ugovor o najmu kojeg sklapa Ministarstvo i vlasnik obiteljske kuće ili stana danog privremeno u posjed i na korištenje, odnosno fizička osoba iz članka 14. stavka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, sadrži osobito:

– naznačenje ugovornih strana,

– naznačenje privremenog korisnika i članova njegova domaćinstva,

– visinu najamnine za korištenje obiteljske kuće ili stana,

– naznačenje obveznika plaćanja troškova u vezi s korištenjem obiteljske kuće ili stana,

– odredbu o obvezi vraćanja obiteljske kuće ili stana,

– odredbu o raskidu ugovora,

– vrijeme trajanja najma,

– mjesto i datum sklapanja i potpise stranaka.

Članak 11.

Ova se Uredba na odgovarajući način primjenjuje za osiguravanje alternativnog smještaja privremenim korisnicima iz Programa povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osobaL71730 (»Narodne novine«, broj 92/98).

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Obvezni naputak o načinu i postupku ostvarivanja prava na obnovu i stambeno zbrinjavanje određenih osobaL71731 (»Narodne novine«, br. 159/98 i 89/99).

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/01-01/07
Urbroj: 5030109-01-1
Zagreb, 1. veljače 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

 
zatvori
Uredba o uvjetima i mjerilima za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !