Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi ili športu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/94.)
označi tražene riječi printaj stranicu
23 25.03.1994 Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi ili športu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1041.L27639 stavka 1. točke 1. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", broj 17/94,) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 1994. godine donijela

UREDBU

o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi ili športu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju uvjeti za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi ili športu (u daljnjem tekstu: plovila) u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske na kojima se obavlja plovidba, uvjeti dolaska radi sudjelovanja u športskim natjecanjima, vraćanje plovila morskim ili kopnenim putem u inozemstvo, te ostavljanje plovila radi popravka i čuvanja.

Članak 2.

Ako vlasnik ili zapovjednik stranog plovila namjerava krstariti i boraviti u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske dužan je, nakon ulaska u unutrašnje morske vode uploviti najkraćim putem u najbližu luku otvorenu za međunarodni promet i u nadležnoj lučkoj kapetaniji ili njihovoj ispostavi izvršiti prijavu dolaska. te ispuniti i druge obveze predviđene posebnim propisima.

Teritorijalnim morem strano plovilo može ploviti bez prijave samo neškodljivim prolaskom.

Vlasnik ili zapovjednik stranog plovila koji plovilo dovozi kopnenim putem može to plovilo prijaviti u bilo kojoj kapetaniji ili njihovoj ispostavi.

Vlasnik ili zapovjednik plovila koje nije dulje od 3 metra i sa motorom slabijim od 4 kW, nije obvezan izvršiti prijavu dolaska u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.

Prijava dolaska sadrži: ime i oznaku plovila, dužinu plovila, zastavu pripadnosti plovila i ime i prezime vlasnika plovila.

Ako plovilo ispuni uvjete za dolazak i boravak u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, lučka kapetanija ili njezina ispostava potvrdit će to na prijavi dolaska uz naznaku da ova potvrda važi godinu dana.

Obrazac prijave sastavni je dio ove Uredbe.

Članak 3.

Prilikom prijave vlasnik ili zapovjednik plovila mora predočiti važeće isprave plovila izdane prema propisima strane države u kojoj je plovilo registrirano i isprave kojima članovi posade dokazuju osposobljenost za obavljanje plovidbenih poslova, te platiti naknadu za sigurnost plovidbe.

Plovilo mora biti osigurano za odgovornost za štetu počinjenu trećim osobama u skladu s posebnim zakonom.

Članak 4.

Naknada za sigurnost plovidbe plaća se za vrijeme od godinu dana.

Datum uplate i visina naknade za sigurnost plovidbe upisuje se na predviđenom mjestu na obrascu prijave dolaska.

Strano plovilo koje dolazi radi športskih natjecanja ne plaća naknadu za sigurnost plovidbe. Organizator športskog natjecanja dužan je najkasnije pet dana prije početka natjecanja o tome obavijestiti nadležnu kapetaniju.

Članak 5.

Prilikom prijave, zapovjednik plovila dužan je predoćiti popis članova posade i ostalih osoba koje borave na plovilu.

Svaku izmjenučlanova posade i drugih osoba koje borave na plovilu zapovjednik je dužan prijaviti kapetaniji, odnosno ispostavi.

Članak 6.

Strano plovilo može se ostaviti na popravku ili čuvanju kod domaćih pravnih ili fizićkih osoba koje su za takvu djelatnost registrirane.

Pravna ili fizićka osoba, koja je primila na popravak ili čuvanje strano plovilo, dužna je u roku od 3 dana o tome izvijestiti najbližu carinsku ispostavu.

Strano plovilo može se ostavljati i na drugom čuvanom mjestu uz suglasnost nadležnog carinskog organa.

Članak 7.

Sredstva prikupljena od naknade za sigurnost plovidbe su sredstva državnoga proračuna Republike Hrvatske, a ustupaju se lučkim kapetanijama i koriste namjenski za unapređenje sigurnosti plovidbe (nabava plovila, spašavanje, troškovi inspekcije).

Članak 8.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne, kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba

1. koja nije prijavila svoj dolazak (članak 2. stavak 1.) u iznosu od 500 do 1.000 DEM;

2. koja ne posjeduje potvrdu o uplačenoj naknadi ze sigurnost plovidbe (članak 4.) u iznosu od 500 do 1.000 DEM:

3. koja ne prijavi svaku promjenu posade i ostalih osoba koje borave na plovilu (članak 5.) u iznosu od 500 do 1.000 DE M;

4. organizator koji u određenom roku ne prijavi održavanje športskog natjecanja nadležnoj kapetaniji (članak 4. stavak 2.) u iznosu od 500 do 1.000 DEM;

5. koja ostavi na popravku ili čuvanju plovilo kod osoba koje za takvu djelatnost nisu registrirane (članak 6. stavak 1.) u iznosu od 500 do 1.000 DEM;

6. koja preuzme na popravak ili čuvanje strano plovilo, a o tome u roku od 3 dana, ne izvijesti najbližu carinsku ispostavu (članak 8. stavak 2.) u iznosu od 500 do 1.000 DEM;

7. ako koristi plovilo suprotno ovoj Uredbi (članak 1.) u iznosu od 5.000 do 10.000 DEM.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o dolasku i boravku stranih jahti i čamaca namijenjenih razonodi ili športu u obalnom moru, rijekama i jezerima Republike HrvatskeL27641 ("Narodne novine", broj 31/92).

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-10/94-01/01

Urbroj : 5030114-94-3

Zagreb, 22. ožujka 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.
zatvori
Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi ili športu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !