Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih športu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
40 12.4.2006 Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih športu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

970

Na temelju članka 1020.L296440 stavka 1. alineje 2. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 181/2004) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. travnja 2006. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA ZA DOLAZAK I BORAVAK STRANIH JAHTI I BRODICA NAMIJENJENIH ŠPORTU I RAZONODI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovom Uredbom se propisuju uvjeti dolaska i boravka stranih jahti i brodica u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske radi razonode, turističkog krstarenja, sudjelovanja u športskim natjecanjima ili nautičkim sajmovima.

Članak 2.

Pojedini izrazi u ovoj Uredbi imaju sljedeća značenja:
– plovilo je brodica ili jahta strane državne pripadnosti;
– zapovjednik plovila je osoba koja upravlja plovilom i odgovorna je za njegovu sigurnost i zakonito korištenje;
– vinjeta je oznaka kojom se dokazuje prijava dolaska, ispunjenje uvjeta za plovidbu u Republici Hrvatskoj, te plaćanje naknade za sigurnost plovidbe, naknade za svjetlarinu i pomorsku informativnu kartu;
– plovidba u Republici Hrvatskoj je plovidba unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske, osim neškodljivog prolaska teritorijalnim morem;
– plovilom na kojem nema mogućnost duljeg boravka se smatra plovilo bez ležaja.

Članak 3.

Plovilom iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe ne smije se obavljati prijevoz putnika u Republici Hrvatskoj uz naplatu, odnosno obavljati gospodarska djelatnost.
Plovila iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe moraju se, prilikom plovidbe unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske pridržavati propisanih pravila plovidbe, kao i drugih propisa Republike Hrvatske, kojima se uređuje sigurnost plovidbe i zaštita mora od onečišćenja, te carinskih propisa.

I. DOLAZAK, BORAVAK STRANIH PLOVILA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 4.

Zapovjednik plovila, koje uplovljava u Republiku Hrvatsku morskim putem, dužan je najkraćim putem uploviti u najbližu luku otvorenu za međunarodni promet radi obavljanja granične kontrole, te obaviti sljedeće:
– ishoditi vinjetu;
– ovjeriti popis posade i putnika ili popis osoba u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.

Članak 5.

Zapovjednik plovila, koje je u Republiku Hrvatsku dovezeno kopnenim putem ili se nalazi na čuvanju u luci i na drugom odobrenom mjestu u Republici Hrvatskoj dužan je prije započinjanja plovidbe:
– ishoditi vinjetu;
– ovjeriti popis posade i putnika ili popis osoba u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.

Članak 6.

Popis posade i putnika ne moraju imati plovila koja nemaju mogućnost duljeg boravka na plovilu.

II. VINJETA

Članak 7.

Plovilo mora biti na vidljivom mjestu označeno vinjetom.
Vinjetu mora imati plovilo čija je duljina 3 metara ili veća, kao i plovilo duljine manje od 3 metra ako ima ukupnu snagu porivnih strojeva 5 kW ili jaču.
Vinjetu ne moraju imati plovila na vesla, bez obzira na svoju duljinu (npr. kajak, sandolina, pedalina i sl.).
Vinjetu ne mora imati plovilo dok se nalazi na čuvanju u luci ili na drugom odobrenom mjestu u Republici Hrvatskoj.
Rok valjanosti vinjete je godina dana od dana izdavanja, a za jedno plovilo godišnje se može izdati samo jedna vinjeta.
Vinjetu izdaje lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije.
Prilikom izdavanja vinjete lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije će provjeriti da li plovilo i posada ispunjavaju uvjete za plovidbu u Republici Hrvatskoj.
Na plovilu koje mora imati vinjetu odrezak vinjete mora se zalijepiti na popis osoba iz članka 8.#clanak8 ove Uredbe.
Obrazac vinjete daje se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Uredbe.

III. POPIS OSOBA

Članak 8.

Zapovjednik plovila na kojem će se izmjenjivati osobe tijekom plovidbe u Republici Hrvatskoj dužan je u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije ishoditi Popis osoba.
Popis osoba jest poimenični popis osoba koje u razdoblju valjanosti vinjete mogu boraviti i ploviti na plovilu iz članka 1. Uredbe, a sastavlja se na obrascu koji se daje u prilogu 2, koji je sastavni dio ove Uredbe.
Popis osoba ovjerava se odreskom vinjete.
Ukupan broj osoba navedenih na Popisu osoba ne može biti veći od dvostrukog kapaciteta uvećanog za 30% jediničnog kapaciteta plovila.
Djeca mlađa od 12 godine se ne upisuju se u popis osoba iz stavka 2. ovog članka, te se ista ne uračunavaju u broj osoba koje se mogu ukrcati na plovilo tijekom plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.
Kapacitet plovila iz stavka 4. ovog članka određuje se sukladno ispravama plovila, a ako u ispravama plovila nije označen kapacitet plovila, isti se određuje prema Pravilniku o brodicama i jahtama i Pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti.
U Popis osoba ne upisuju se osobe koje borave na plovilu tijekom boravka plovila u luci ili na sidrištu.
Popis osoba se može ishoditi prilikom ishođenja vinjete ili naknadno kada dolazi do promjene posade u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske. Popis osoba može se ispunjavati i sukcesivno a najkasnije prilikom ukrcaja na plovilo svake pojedine osobe.
Ukoliko se Popis osoba ispunjava sukcesivno, isti se prilikom svakog ispunjavanja ovjerava u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.
Ukoliko se tijekom inspekcijskog nadzora utvrdi da se na plovilu iz stavka 1. ovog članka nalazi osoba koja nije navedena u Popisu osoba ili Popis osoba nije ovjeren dijelom vinjete, ili ga nema, smatrat će se da se plovilom obavlja kabotaža.

Članak 9.

Na plovilu koje plovi u Republici Hrvatskoj moraju se u svrhu provjere nalaziti sljedeći dokumenti u izvorniku:
– vinjeta;
– ovjereni popis posade i putnika (osim za plovila iz članka 6.#clanak6 ove Uredbe) i/ili ovjereni popis osoba koje borave na plovilu (za plovila na koja se odnosi članak 8.#clanak8 ove Uredbe);
– dokaz da je plovilo sposobno za plovidbu;
– dokaz da je osoba koja zapovijeda plovilom sposobna upravljati plovilom, sukladno nacionalnim propisima države čiju zastavu vije, odnosno sukladno propisima Republike Hrvatske;
– dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu počinjenu trećim osobama;
– dokaz o vlasništvu ili punomoć za korištenje plovila.
Plovila na kojima se mora nalaziti popis osoba ne moraju imati popis posade i putnika osim prilikom uplovljavanja, odnosno isplovljavanja iz unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

IV. ISPLOVLJENJE PLOVILA IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 10.

Zapovjednik plovila je dužan prije isplovljenja iz Republike Hrvatske:
– podvrgnuti se graničnoj kontroli i
– ovjeriti popis posade i putnika u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.
Nakon što izvrši obaveze iz stavka 1. ovog članka, zapovjednik plovila dužan je najkraćim putem napustiti unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske.

V. BORAVAK RADI SUDJELOVANJA U ŠPORTSKIM NATJECANJIMA ILI NAUTIČKIM SAJMOVIMA

Članak 11.

Plovilo koje sudjeluje na športskim natjecanjima ili dolazi u Republiku Hrvatsku radi izlaganja na nautičkom sajmu, ne mora imati vinjetu, pod uvjetom da je organizator športskog natjecanja ili nautičkog sajma plovilo prijavio nadležnoj lučkoj kapetaniji najkasnije 5 dana prije početka natjecanja ili sajma.
Oslobađanje iz stavka 1. ovog članka odnosi se na plovila koja se izlažu na nautičkom sajmu bez namjere plovidbe u Republici Hrvatskoj.
Uz prijavu obavezno organizator športskog natjecanja dužan je priložiti i popis osoba koje će se nalaziti na plovilu.

VI. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 12.

Nadzor nad provođenjem ove Uredbe obavljaju inspektori sigurnosti plovidbe, te osobe ovlaštene za provođenje inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe, osobe ovlaštene za provođenje carinskog nadzora, te policija.
Ako osoba iz stavka 1. ovog članka utvrdi da plovilo ili zapovjednik ne udovoljava uvjetima ove Uredbe, zabranit će plovidbu plovilom do otklanjanja utvrđenog nedostatka.
Ako se nedostatak ne može otkloniti u razumnom roku, a plovilo je uplovilo u Republiku Hrvatsku morskim putem, osoba iz stavka 1. ovog članka će naložiti isplovljenje plovila iz unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.
Pored mjera iz stavka 2. i 3. ovog članka, osobe iz stavka 1. ovog članka će pokrenuti prekršajni postupak, te izreći druge mjere predviđene zakonom.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Prijava dolaska i boravka stranih jahti i brodica u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, koja je ishođena prije stupanja na snagu ove Uredbe ostaje na snazi do roka njene valjanosti.
Ako sukladno nacionalnim propisima države čiju zastavu plovilo vije, osoba koja upravlja plovilom ne mora biti osposobljena za upravljanje, ista mora ishoditi odgovarajuće uvjerenje ili svjedodžbu o osposobljenosti, sukladno propisima Republike Hrvatske.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih športu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike HrvatskeL296442 (»Narodne novine«, br. 2/2005 i 34/2005).

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/06-01/02
Urbroj: 5030114-06-1
Zagreb, 5. travnja 2006.
 

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.
 

PRILOG 1

Obrazac 1

 

PRILOG 2

Obrazac 2

 
zatvori
Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih športu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !